Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Rynoltice - dopravní automobil

Rynoltice - dopravní automobil

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Rynoltice

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti sad pro měření úsekové rychlosti v lokalitách probíhající dálniční rekonstrukce, včetně instalace, zprovoznění, servisu a demontáže. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla na 2 definovaných řezech, instalovaný na stávajících mýtných branách a/nebo mobilních ...

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště Industry 4.0 pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky

SPŠE a VOŠ Pardubice – dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro výukové pracoviště pneumatiky pro projekt „SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií“.

Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Průběžné dodávky reagencií a zapůjčení 2 ks analyzátorů s biochemickým a imunochemickým modulem

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou celoroční průběžné dodávky reagencií (diagnostické soupravy, kalibrátory, kontrolní materiály) a spotřebního materiálu (čistící a proplachovaní roztoky, vyměnitelné kyvety atd.) k provádění jednotlivých druhů imunochemických a biochemických analýz na základě kupní smlouvy a bezplatné zapůjčení, instalace, ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 1

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 1

Předmětem dodávky je dodávka nového přístrojového vybavení - dávkovače kontrastu, určeného pro kardiologické oddělení Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního chromatografu s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). Tento superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Superkritický fluidní extraktor

Superkritický fluidní extraktor

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního extraktoru (SFE). Tento superkritický fluidní extraktor (SFE) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Sequential injection chromatography

Sequential injection chromatography

Předmětem veřejné zakázky je dodávky unikátního vybavení sestávajícího se ze dvou pump schopných vyvinout tlak 3,5 MPA / 500 psi a tří válců (two selekční ventily a injekční ventil). Jedná se o velice specializovaný typ vybavení se speciálně upraveným software ke kontrole všech částí zařízení včetně detektoru. Součástí dodávky bude také krátká ...

Nákup sestavy na opravy komunikací

Nákup sestavy na opravy komunikací

Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...

Sekvenátory pro analýzu DNA

Sekvenátory pro analýzu DNA

Sekvenátory pro analýzu DNA 3 ks

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Třemošnice.

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Modernizace dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov - Na Švarcavě – Dodávka technického vybavení II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení pro autoobory a poskytnutí souvisejících služeb.

Mikroskopie atomárních sil

Mikroskopie atomárních sil

Předmětem kontraktu je pokročilý mikroskop atomárních sil (AFM) pro studium biologických struktur a nanomateriálů, integrující rastrovací metody a optické zobrazovací metody. Požadovaná funkčnost systému zahrnuje: 1. Měření biologických vzorků ve vodním prostředí. 2. Přístupnost měření pro rozměrné vzorky jako mikroskové skla nebo petriho ...

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 8 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 8 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 2 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 6 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu ...

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Nákup 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů MHD v roce 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kloubových nízkopodlažních trolejbusů městské hromadné dopravy. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1 a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené trolejbusy ke ...

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Dodávka vzduchotechniky pro školní jídelnu ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace systému vzduchotechniky a klimatizace pro přestavbu gastronomického provozu základní školy v Praze – Čakovicích dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět je dále blíže specifikován v dokumentaci pro výběr dodavatele (příloha č. 1), ve výkazu výměr (příloha č. 2) ...

Poptávám analogový mikrometr

Poptávám analogový mikrometr

Poptávám mikrometr analogový Mitutoyo 150-175mm a 175-200mm. Děkuji Kokeš.

Dodávka hmotnostního spektrometru včetně příslušenství

Dodávka hmotnostního spektrometru včetně příslušenství

Nákup hybridního hmotnostního spektrometru s kvadrupólovým a time-offlight (TOF) hmotnostním analyzátorem včetně příslušenství, systému pro nano a kapilární chromatografii s chlazením vzorků včetně příslušenství a datastanic včetně dodávky softwaru, a dalších doplňujících zařízení.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – doplnění a obnova zdravotnické techniky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016) přístrojů: - Endoskopická věž (1 ks) - Laparoskopická věž (1 ks) - Morcelátor (1 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele.

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

AKU manipulační technika a úpravy prostorů pro její nabíjení

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky AKU manipulační techniky včetně příslušenství, krátkodobého pronájmu, záručního a mimozáručního servisu a pravidelných servisních prohlídek bez i včetně STK, užívání SW aplikace pro správu a evidenci AKU manipulační techniky včetně instalace a implementace a technická podpora této SW aplikace. Dále jsou ...

FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie – zdrojové mosty

FN Ostrava – vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie – zdrojové mosty

Předmětem plnění je dodávka nových zdrojových mostů - nástěnné rampy a stropní stativy s vybavením a příslušenstvím pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, Oddělení psychiatrické a Kliniky hematoonkologie se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaných systémů do provozu, instalace a bezplatného zaškolení personálu, poskytování ...

(záznamy 1/25 z 33761)  strana 1 / 1351