Umývacie dezinfekčné automaty a úpravovňa vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie
Dodanie Umývacích a dezinfekčných automatov a úpravovne vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré nahradia pôvodný systém. Tovar požadujeme dodať ako nový, nerepasovaný, výhradne z nových komponentov.
Automatický dezinfektor jednokomorový
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného a nepoužívaného endoskopického prístrojového vybavenia pre novo zriaďované endoskopické centrum : automatický dezinfektor jednokomorový, automatický dezinfektor dvojkomorový a tranzientný elastograf. Predmet zákazky musí byť v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom ...
Prístrojové vybavenie endoskopického centra I
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia endoskopického centra a to, endoskopickej zostavy najvyššej kvality s príslušenstvom, lineárny EUS gastroskopu, USG prístroja ku EUS gastroskopu s príslušenstvom a endoskopickej zostavy s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave ...
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia pre novo zriaďované endoskopické centrum, a to endoskopickej zostavy, USG prístroja, pediatrického videokolonoskopu a terapeutického 2-kanálového videogastroskopu. Endoskopické prístrojové vybavenie bude slúžiť pre novo zriaďované endoskopické centrum, na ktorom sa budú vykonávať diagnostické a ...
Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky okluderů - srdečních zařízení (implantátů) pro defekt septa svalové komory na konsignační sklad I.interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Pořízení vybavení pro ONN I
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího ...
Přístroje 2022 - I. - část 6 - opakovaná
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístroje, popř. prostředku zahrnutého do projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě“ s tím, že tato veřejná zakázka se týká dodávky, jež byla v původním zadávacím řízení označena jako část 6 v rámci veřejné zakázky Přístroje 2022 - I., ...
REACT-EU 98 - Dodávky elektrických odsávaček pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek nových elektrických odsávaček, včetně příslušenství a zdravotnického spotřebního materiálu po dobu účinnosti rámcové dohody (24 měsíců) na jednotlivá oddělení všech odštěpných závodů zadavatele.
Diagnostické ultrazvukové přístroje
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 samostatných části ve smyslu § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, ...
Kardiovertery - ICD 2023
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kompletního systému kardioverterů-defibrilátorů (dále jen ICD) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Dodávka magnetické rezonance pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu), instruktáž obsluhy a uvedení přístrojového vybavení do provozu, včetně nezbytných stavebních úprav, napojení na stávající systémy zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka monitorů životních funkcí včetně pozáručního servisu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a ...
Telemetrie pro kardiologické oddělení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků - přístrojů telemetrie pro kardiologické oddělení v Nemocnici Jihlava, tj. 2ks telemetrické centrální stanice a 48 ks telemetrická přenosná zařízení s příslušenstvím, vč. jejich montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování periodické bezpečnostně technické kontroly ...
Centrální monitorovací systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního monitorovacího systému včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Jindřichův Hradec a.s., pro CHIR.JIP a JPN.
Plicní ventilátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.
Biologická srdeční chlopeň aortální pro středně staré pacienty
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek biologických srdečních chlopní aortálních pro středně staré pacienty pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka angiografického přístroje vč. následného servisu
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaný zdravotnický prostředek v sídle zadavatele, a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky.
Dodávky uzavřeného odběrového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavřeného odběrového systému po dobu 4 let.
Dodávka systému pro online extrakorporální fotoferézu včetně spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro online extrakorporální fotoforézu pro Aferetické oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, instalace, záručního servisu dle kupní smlouvy, dále opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu po ...
Ošetrovateľské centrum pre projekt - Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky
Zdravotnícke trenažéry pre projekt - Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky
FN Ostrava - svítidla operační
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž operačních svítidel,, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci..
Dodávka lůžkového vybavení včetně příslušenství a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového vybavení včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu.
Monitorovací systém II
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka monitorovacího systému (dále také „Zboží“) pro Kliniku infekčních chorob (KICH), Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) a Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování ...
Dodávka a instalace kardioangiografického kompletu pro arytmologický sál, včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kardioangiografického kompletu včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního kompletního (paušálního) servisu na dobu určitou. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Veřejná zakázka není rozdělena na části.