Dodávka lékařského nábytku pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lékařského nábytku pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci OP VVV s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
LSK věže
Předmětem zadávacího řízení je dodávka laparoskopických věží včetně příslušenství pro různá pracoviště zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno a Obilní trh 11, 602 00 Brno.
Malá kamera pro dozimetrii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu malé kamery pro dozimetrii včetně příslušenství, zajištění záručního a pozáručního servisu a provedení instruktáže personálu, pro Kliniku nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc
Mobilní ultrazvuky pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks mobilního ultrazvuku pro mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a dodání 1 ks mobilního ultrazvuku pro Nefrologicko- dialyzační oddělení Nemocnice Děčín, o.z. , včetně pozáručního servisu na 96 měsíců.
FN Motol - Angiografický přístroj REACT-EU A1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů (dále jen „přístroj“) pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Plicní ventilátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks kusů transportních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci pro Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. Dále je předmětem veřejné zakázky dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks plicních ventilátorů nejvyšší třídy pro dlouhodobou ventilaci dospělých a dětských pacientů ...
Elektrochirurgický generátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgického generátoru pro centrální operační sály Pardubické nemocnice.
Diagnostická stanice pro RDG oddělení pro NRK
Předmětem této veřejné zakázky je: a)dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku - Diagnostické stanice včetně 2 monitorů b)provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení přístroje, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní v délce trvání dle ZD.
Rentgenový přístroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rentgenového přístroje dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze.
Peroperační RTG C-rameno, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Peroperačního pojízdného RTG C-ramena pro RDG oddělení zadavatele, včetně 5letého pozáručního servisu, vše blíže popsané v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 - Minimální technické podmínky.
CT pro urgentní příjem
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „CT pro urgentní příjem, pozáruční „full servis“ na 8 roků včetně vakuových prvků.
Systém mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek systému mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace pro Nemocnici Na Homolce.
Nástroje endoskopické pro Urologickou kliniku
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka endoskopických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci opakované znovuvyhlášení částí 2 a 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Část 2: Elektroultrazvukový přístroj typ I. Část 6: Diatermie Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je ...
UZV sondy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání šesti ultrazvukových sond. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 4 samostatné části: Část 1 VZ - Lineární ultrazvuková sonda Část 2 VZ - Lineární ultrazvuková sonda II Část 3 VZ - Jícnová ...
Dodávka CT vč. následného servisu
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku CT skeneru v sídle zadavatele (tj. oddělení radiodiagnostiky v I. nadzemním podlaží v budově /pavilonu F), a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky.
Digitálny RTG systém
Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG systému v počte 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístup
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné trikuspidální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci.
Systém pro transkatetrovou implantaci mitrální chlopně apikálním přístupem na bijícím srdci
Systém pro transkatetrovou implantaci mitrální chlopně apikálním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné mitrální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci nebo katetrizační léčbu pomocí mitrální svorky.
Generátor s hybridní technologií
Předmětem veřejné zakázky je: • Dodávka 1 kusu generátoru s hybridní technologií a odsávačky chirurgického kouře dle minimálních technických požadavků zadavatele. Musí jít o nové nerepasované přístroje a zařízení. • Uzavření Rámcové kupní smlouvy na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu ke generátoru a odsávačce na dobu ...
Infuzní technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové infuzní techniky pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice včetně uzavření smlouvy na provádění pozáručních bezpečnostně technických kontrol po dobu 8 let. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu, infuzních setů kompatibilních s nabízenou infuzní technikou po dobu 10 ...
Vozidlo RLP
Predmetom zákazky je dodanie technického a materiálneho vybavenia záchrannej zdravotnej služby Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Medicínske prístroje a zariadenia
1. Predmetom zákazky je dodanie tovaru - medicínskych prístrojov a zariadení a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na deväť samostatných častí. 3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Prílohu č. B.1 súťažných podkladov.
FN Hradec Králové - Ultrazvukové diagnostické přístroje včetně zajištění pozáručních činností
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 9 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů včetně jejich příslušenství (vč. sond), které budou využity jako náhrada za stávající zdravotnické prostředky. Součástí předmětu plnění je dále pro dodané ZP zajištění pozáručních činností na dobu neurčitou.
FN Motol - Zajištění oprav a servis přístrojů Philips
Zajištění oprav a servis přístrojů Philips