Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně automatickém analyzátoru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik včetně veškerého spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu potřebného k provádění imunonefelometrických analýz určeného spektra analytů po dobu 4 let. CPV kódy: Diagnostické přístroje 33124100-6 Diagnostika 33694000-1
Dodávky reagencií pro acidobazické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky acidobazických analyzátorů
Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 6 let, na dodávky reagencií pro acidobazické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky acidobazických analyzátorů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Disekčno – koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry – elektrochirurgická jednotka
Predmetom zákazky je dodanie disekčno koagulačného systému na mäkké biologické tkanivové štruktúry elektrochirurgickej jednotky pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom ...
Diagnostiká na 5 rokov vrátane nájmu koagulometra
Predmet zákazky je prenájom koagulačného analyzátora vrátane servisu, aplikačnej podpory a zabezpečenie vzdialeného prístupu k analyzátoru, diagnostické súpravy, diagnostické reagencie, diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov hemostázy, kalibrátory, kontroly, spotrebný materiál a pomocné roztoky plne kompatibilné s koagulometrom s ...
Upgrade neurochirurgické navigace
Dodávka přístrojového upgradu stávající neurochirurgické navigace.
Extrakce srdečních elektrod
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek extrakcí srdečních elektrod pro Nemocnici Na Homolce.
Operační instrumentária pro COS Nemocnice Teplice, o.z. II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání souboru nových zdravotnických prostředků.
Pořízení neuromodulačních a neurostimulačních systémů
předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky neuromodulačních a neurostimulačních systémů
Stabilizační systém pro operaci srdce bez mimotělního oběhu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky „Stabilizační systém pro operaci srdce bez mimotělního oběhu“ dle minimálních technických podmínek.
Pořízení transportních plicních ventilátorů 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 8 ks transportních plicních ventilátorů pro umělou plicní ventilaci (dále jen „ventilátory“) vč. příslušenství do sanitních vozidel ZZS LK, poskytování bezplatného servisu a bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou.
Páteřní implantáty pro neurochirurgii
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek páteřních implantátů pro neurochirurgii pro Nemocnici Na Homolce.
Monitory vitálních funkcí
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného souboru zdravotnických prostředků - monitorů vitálních funkcí.
Výměna lůžkových ramp - budova D1, 4. NP a 5. NP
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny lůžkových ramp, které spočívá v odpojení stávajících lůžkových ramp od medicinálních plynů, elektroinstalace, slaboproudu a demontáži stávajících lůžkových ramp. Součástí zakázky je provedení nové elektroinstalace, včetně zednického zapravení po bouracích pracích, výmalba, dále dodání a montáž ...
FZV/UPOL - Dodávka mobilního spirometrického systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů mobilních spirometrických systémů pro vyšetření funkčních vlastností plic. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...
Upgrade magnetické rezonance a poskytování servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční doby
Předmětem veřejné zakázky je upgrade MR Siemens Magnetom Avanto 1,5T a poskytování komplexního pozáručního servisního zabezpečení po dobu 8 roků.
Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu Systému pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů pro I. interní kliniku-kardiologickou Fakultní nemocnice Olomouc.
Diagnostické ultrazvukové přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 2 ks diagnostických ultrazvukových přístrojů pro použití na radiologickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace a servisního zabezpečení.
Kostní denzitometr s příslušenstvím
dodávka 1 ks celotělového kostního denzitometru s přídatnými softwary k hodnocení parametrů složení těla a zajištění následného servisu pro pracoviště zadavatele - ambulanci Centra diabetologie. Přístroj bude využíván k vyšetření kostní denzity nutné k diagnostice osteoporózy a dalších kostních patologií a k posouzení jejich léčby. Kostní ...
UpDate - Angiografický prístroj Allura Xper FD20
upgrade angiografického prístroja Allura Xper FD20 inštalovaného na pracovisku intervenčnej angio rádiológie, na systém umožňujúci paralelnú prácu na viacerých štúdiách počas vyšetrovania, so systémom pre zníženie radiačnej záťaže Clarity IQ a rozšírenie systému o Full load UPS , on-line dozimetriu a najnovšie aktualizované softwérové aplikácie ...
Vybavení operačních sálů
Předmětem zakázky jsou dodávky zdravotnického vybavení podle následující základní specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky.
Oprava ozařovacího přístroje Chisostat na Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy ozařovacího přístroje Chisostat pro zadavatele. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Dodávky IVD a spotřebního materiálu pro realizaci imunoanalytických vyšetření (IIFT, ELISA, WB)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky IVD a spotřebního materiálu pro realizaci imunoanalytických vyšetření (IIFT, ELISA, WB) spojené s výpůjčkou imunoanalytických analyzátorů (ELISA, WB, IIFT) včetně UPS, SW a dalšího potřebného zařízení.
Intervenční radiologie - 14. Stentgrafty aortální
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentgraftů aortálních
Cévní protézy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek cévních protéz pro Nemocnici Na Homolce.
Termocycler pro metody PCR a laboratorní mraznička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks laboratorního přístroje - 5-kanálového termálního cykleru pro in vitro diagnostiku pro oddělení klinické mikrobiologie Pardubické a Litomyšlské nemocnice a 1 ks laboratorní mrazničky pro oddělení klinické mikrobiologie Litomyšlské nemocnice. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Na každou část veřejné ...