Digitálny skiagrafický prístroj - závesný
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného ...
Videoendoskopická zostava
Predmetom zákazky je nákup tovaru : Videoendoskopická zostava pre oddelenie gastroenterológie ,ktorá pozostáva : 1. VIDEOGASTROSKOP 2. VIDEOKOLONOSKOP 3. VIDEODUODENOSKOP 4. ULTRAZVUKOVÝ VIDEOGASTROSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM 5. VIDEOPROCESOR 6. SVETELNÝ ZDROJ 7. LCD HD MONITOR 8. ODSÁVACIA PUMPA 9. ULTRAZVUKOVÝ PRÍSTROJ Pracovná ...
Dodávka ultrazvukového přístroje pro superkonziliární urologickou diagnostiku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje pro superkonziliární urologickou diagnostiku pro urologické oddělení Nemocnice Znojmo. Předmětem zakázky je dále: • doprava do místa plnění vč. montáže, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu a instalace zařízení a uvedení do ...
Zavádzacie sety s príslušentvom
Špeciálny zdravotnícky materiál potrebný pre invazívne diagnostické a intervenčné výkony v elektrofyziológii, kardioloógii a rádiológii.
RTG mobilný prístroj s C ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia pre endoskopické pracovisko chirurgického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných ucelených častí: Časť č. 1: RTG mobilný prístroj s C ramenom pre špeciálne endoskopické vyšetrenia Časť č. 2: Mobilný rádiologický stôl ...
Hemodynamický monitor s predikcí oběhové nestability
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka hemodynamického monitoru s predikcí oběhové nestability pro III. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
UK2LF Laditelný femtosekundový laser
Předmětem plnění je dodávka a instalace 1 ks vysoce kvalitního laditelného femtosekundového laseru se dvěma nezávislými výstupy. Oba výstupy budou mít nezávislou modulaci výkonu svazku a laditelný pulz musí mít prekompenzaci disperze v celém rozsahu laditelnosti. Zadavatel požaduje dodání laseru s dostatečným výkonem, aby svazek mohl být dělen ...
Fundus kamera pro Oční oddělení Nemocnice Most, o.z.
1 ks fundus kamery včetně pozáručního servisu
Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021,2022) nepoužitých přístrojů: mamografický přístroj - RDG (1ks), intubační videosystém a zavaděče - ARIM (1ks), modulární UNI vozíky na boxy pacientů - ARIM (7ks).
Přístroje pro ELISA
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Promývačky, 2 ks ELISA automatů a 1 ks Automatického ELISA přístroje (Imunoanalyzátoru) pro multiparametrické testování.
Elektrochirurgické přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - dodávka 1 ks elektrochirurgického přístroje s příslušenstvím, argonovou jednotkou a odsávačkou kouře pro I.ORTK - dodávka 1 ks elektrochirurgického přístroje s příslušenstvím pro NCHK - uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu k elektrochirurgickým přístrojům na ...
Robotický operační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého robotického operačního systému pro robotickou operativu, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, uvedení zařízení do provozu, bezplatný záruční servis a pozáruční komplexní servisní služby po dobu minimálně 5 let.
Endoskopická jednotka, Videoendosonograf radiální a Videokolonoskop
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka endoskopická jednotky dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2a (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka videoendosonografu radiálního dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2b (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 3 veřejné ...
Hybridní ultrazvuková bipolární jednotka
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka hybridní ultrazvukové bipolární jednotky pro I. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Resuscitační a transportní lůžka - opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka resuscitačních a transportních lůžek pro potřeby jednotlivých oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s.. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 ZD - technické specifikaci (příloha č. 4a ZD pro část 1 VZ a příloha č. 4b ZD pro část 2 VZ) a v příloze č. 5 ZD - kupní smlouvě (příloha č. 5a ...
3 ks mobilní operační stůl a 1 ks mobilní zákrokový stůl
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele.
Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice - část 2.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka s argonem, 1 ks; Zobrazovací videoprocesor se zdrojem světla, 2 ks; Medicínský monitor, 2 ks; Odsávací pumpa , 1 ks; Oplachovací peristaltická pumpa , 1 ks; Videogastroskop, 2 ks; Videokolonoskop , 2 ...
FNKV - operační mikroskop pro ORL
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu operačního mikroskopu podle specifikace obsažené v zadávací dokumentaci pro Otorinolaryngologickou kliniku zadavatele.
Dodávka, instalace a údržba vybavení izolačních boxů - bioboxy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a údržba izolačních zařízení pro izolaci a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou, určených primárně pro stacionární zdravotnická zařízení, a to konkrétně 3 kusů izolačních bioboxů na trubkové konstrukci, 3 kusů biovaků a 6 kusů ochranných biologických a protichemických obleků, včetně ...
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou opakující se dodávky spotřebního materiálu tj: Navigované implantáty a instrumentárium a Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony pro Nemocnici České Budějovice, a.s. a to dle specifikace a požadavků ...
Infuzní technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky (62 ks infuzních pump, 55 lineárních dávkovačů a 13 dokovacích stanic) včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu.
Dodávky spotřebního materiálu pro systém srdeční podpory pro léčbu snížené funkce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro systém srdeční podpory pro léčbu snížené funkce pravé nebo levé srdeční komory
Dodávky sterilních rouškovacích setů
Předmětem plnění jsou opakované průběžné dodávky sterilních rouškovacích setů pro Chirurgickou kliniku a Plastickou chirurgii.
Pojízdný RTG
Předmětem veřejné zakázky je dodávka šesti kusů nových pojízdných RTG splňujících technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Zadavatel požaduje dodání přístrojů nejvyšší třídy s přímou digitalizací včetně příslušenství. Dále zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení ...