PřF/UPOL - Infračervený mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mikroskopu pro infračervenou spektrometrii sloužícího k detailnímu zaměření analyzovaného místa na vzorku, možnosti měření objektů s velikostí pod 10 mikrometrů a zobrazovacím experimentům (imaging). Přístroj umožňuje měřit v ATR, reflexním i transmisním módu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Lékařský světelný mikroskop s kamerou - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Mikroskop laboratorní
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného laboratorního mikroskopu včetně příslušenství dle přílohy č. 2 Minimální technické parametry pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci.
Optomechanika a optika
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky optomechaniky a optiky dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikace, která je součástí Přílohy č. 4 (dle části veřejné zakázky Příloha č. 4.1, 4.2, 4.3 nebo 4.4) zadávací dokumentace (dále jen Dodávky) a v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, ...
Lékařský světelný mikroskop s kamerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Skenovací elektronový mikroskop
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání skenovacího elektronového mikroskopu (dále jen „zařízení“) včetně dopravy do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Mikroskopy IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu mikroskopu a upgradu mikroskopu.
FAF UK-4-kanálový optický agregometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího přístroje: - 4-kanálový optický agregometr pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Přístroj pro optickou koherentní tomografii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro optickou koherentní tomografii (dále jen „přístroj OCT“) včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro oční oddělení Nemocnice Znojmo. Jedná se o přístroj k zobrazení, analýze a měření struktur zadního a předního segmentu oka.
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací - LA-ICP-OES, to vše dle minimální technické specifikace popsané v Příloze č.1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Termovizní kamera
Předmětem zakázky je dodávka sady kalibrovaných termovizních kamer s?vysokým rozlišením a vysokou teplotní citlivostí. Požadována je vysoká zobrazovací frekvence 30 Hz a dálkově ovládané motorové ostření. Data je možné vyčítat v?reálném čase pomocí rozhraní Ethernet a je k?dispozici SDK (software development kit). Kamery budou využívány při ...
Optický lokalizační systém
Předmětem zakázky je přesný lokalizační systém pro sledování pohybu pohyblivých částí (mobilní roboty, drony, osoby s markery) uvnitř haly (Testbedu). Systém pracuje s vysokou obnovovací frekvencí a vysokou přesností při zachování možnosti určovat pozici většího množství objektů současně. Systém pracuje pouze na přímou viditelnost, proto musí být ...
Termovizní monokuláry - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních monokulárů
Termovizní optické pozorovací systémy binokulární - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních optických binokulárních pozorovacích systémů
Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077
Část 1 Zařízení tzv. duální iontový a elektronový mikroskop (FIB-SEM) pracující v běžných a po rozšíření o kryogenní stolek (část 2 VZ) i v kryogenních podmínkách vhodný pro: 3D objemovou strukturální a prvkovou analýzu všech typů vodivých i nevodivých materiálů, Část 2 Kryogenní stolek pro FIB-SEM s příslušenstvím více viz. zadávací ...
PřF/2022 - Optické a optomechanické prvky pro iontovou past
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických a optomechanických prvků pro iontovou past. Konkrétně se jedná o optické desky, držáky vláknových kolimátorů, držáky zrcátek a vláknové kolimátory. Komora nově připravované aparatury lineární kvadrupólové iontové pasti bude připevněna na optické desky. V iontové pasti budou produkovány a udržovány ...
Vypracování návrhu 10PW nátěrového systému optiky ELIAS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu 10PW nátěrového systému optiky ELIAS a výroba některých částí systému. Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 4 kupní smlouvy včetně jejích příloh.
Zrcadlový dalekohled
Dodávka zrcadlového dalekohledu o průměru 80 cm na alt-azimutální nebo ekvatoreální montáži v konfiguraci Nasmyth.
Laboratorní mikroskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pro laboratorního mikroskopu pro Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Základní vybavení laserové laboratoře - optika a optomechanika II
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více dodavateli, jejímž předmětem je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře zadavatele v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně na základě Rámcové dohody, která bude ve smyslu ustanovení ...
Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím vč. licence softwaru pro analýzu obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 2 systémů fluorescenčních mikroskopů s příslušenstvím vč. licence k softwaru pro analýzu obrazu a poskytování záručních a poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným ZT.
Laboratórne prístroje a vybavenie
Laboratórne prístroje a vybavenie Predmet zákazky je rozdelený na sedem častí: Časť č. 1 Laboratórne pipety Časť č. 2 Mikroskopy Časť č. 3 Rôzne laboratórne vybavenie Časť č. 4 Rôzne laboratórne prístroje Časť č. 5 Inkubátory a biologická kabína Časť č. 6 Elektronické váhy Časť č. 7 Destilačný prístroj