Optomechanika a optika
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky optomechaniky a optiky dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikace, která je součástí Přílohy č. 4 (dle části veřejné zakázky Příloha č. 4.1, 4.2 nebo 4.3) zadávací dokumentace (dále jen „Dodávky“) a v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, jejíž ...
Aparatura pro zpracování dat z optických experimentů
Předmětem zakázky je nákup sestavy zařízení pro vybavení laserového a optického pracoviště pro specializovaná praktika na Katedře fyziky, FJFI ČVUT v Praze. Bližší popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
Stacionárne zariadenie
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Rámcová dohoda na dodávky – Ruční termovizní záznamové zařízení
11 ks binokulárních ručních termovizních záznamových zařízení
PřF – Laser pro fotoionizaci atomů vápníku
Předmětem veřejné zakázky je laserový systém pro přípravu iontů vápníku v Pauliho pastích. Fotoionizační laser bude sloužit k vytvoření kladně nabité částice z neutrálního atomu vápníku v procesu dvoustupňové fotoionizace. Ionty vápníku umožní studium vlastností absorpce a emise optického záření prostorově lokalizovanými jednotlivými ionty, ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – 3D skener pro architekturu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného přístroje pro 3D skenování vzdálených architektonických cílů pomocí laserové dálkoměrné technologie. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, kalibrace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická ...
Large Optomechanical Mirror Mounts and Electronic Controls for L4 10 PW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahrnující zpracování podrobného návrhu, výrobu, testování a dodání 5 optomechanických sestav k velkým zrcadlům pro lasery (označených jako OM7, OM8, OM9, SPM1 and OOM1); zpracování podrobného návrhu optomechanické sestavy k velkému zrcadlu pro laser OM7.5; zpracování podrobného návrhu, výrobu, testování, ...
Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optického měřicího přístroje pro snímání tvaru a povrchu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a v Příloze č. 2, Technická ...
Fluorescenční a světelný mikroskop pro automatickou analýzu obrazu
Plnění zakázky spočívá v dodávce fluorescenčního a světelného mikroskopu pro automatickou analýzu obrazu.
Hyperspectral image sensing system
Výběrové řízení vyžaduje dodávku jednoho, nového a plně funkčního systému Hyperspektrálního snímače obrazu pro spektrální rozsah VIS a NIR.
UTB – Oční kamera s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka oční kamery s příslušenstvím, tedy souboru hardware a software pro realizaci experimentů v oblasti neuromarketingu prostřednictvím oční kamery pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
PřF - Sada optických prvků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady optických prvků, jmenovitě vláknových kolimátorů, vlnových destiček a polarizačních děličů svazku. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech pro navázání a vyvázání optického svazku do/z optického vlákna, nastavení polarizace optických svazků a jejich dělení do ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – 3D skener pro architekturu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného přístroje pro 3D skenování vzdálených architektonických cílů pomocí laserové dálkoměrné technologie. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, kalibrace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická ...
Skenovací laserový interferometrický systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovací laserový interferometrický systém pro vyšetřování dynamické odezvy mikrovzorků. Zařízení bude využíváno pro bezkontaktní měření vibrační odezvy malých vzorků pevných látek (řádově o rozměrech jednotek milimetrů) pomocí metod laserové interferometrie. Plně bezkontaktní režim měření je nezbytný, aby ...
Poptávám digitální dalekohled
Poptávám digitální dalekohled Atn 4-16x BinoX HD.
Dodávka zařízení pro analýzu soustřednosti uložení optických prvků
předmětem je dodání subsystému pro analýzu soustřednosti uložení optických prvků v infračervených optických systémech (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Termokamery pro modernizaci předmětu Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 termokamer vč. příslušenství a souvisejících služeb.
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Bio CCSu: Modul vizualizace a optických metod
„Modul vizualizace a optických metod“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických přístrojů pro modernizaci expanzních mlžných komor, které jsou unikátním experimentálním zařízením. Systém bude dále využit pro testování prototypu separátoru. Modul sestává ze speciální kamery pro záznam rychlých dějů a stabilního laseru. Rychlá kamera bude ...
Sada optických zdrojů a detektoru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Sady optických zdrojů a detektoru Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Dodávka 1 ks Badatelského světelného mikroskopu s digitální kamerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroskopů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Rámcová dohoda na dodávky dalekohledů s měřením vzdálenosti
Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na nákup dalekohledů s měřením vzdálenosti na období 36 měsíců od uzavření rámcové dohody. Předpokládaný počet: 130 kusů
Zavedení dynamického nákupního systému pro optické a optomechanické komponenty
Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických ...
PlasmaLab, Pracoviště Optika
Předmětem zadání je dodávka a montáž přístrojového vybavení Pracoviště 3 pro PlasmaLab. Jedná se o následující úlohy: Laserová spektroskopická lavice s přeladitelným laserem, Generátor sonoluminiscence, Bolometrická infračervená kamera, Mikroskop 3D.