Laboratorní mikroskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pro laboratorního mikroskopu pro Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Základní vybavení laserové laboratoře - optika a optomechanika II
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více dodavateli, jejímž předmětem je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře zadavatele v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně na základě Rámcové dohody, která bude ve smyslu ustanovení ...
Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím vč. licence softwaru pro analýzu obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 2 systémů fluorescenčních mikroskopů s příslušenstvím vč. licence k softwaru pro analýzu obrazu a poskytování záručních a poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným ZT.
Laboratórne prístroje a vybavenie
Laboratórne prístroje a vybavenie Predmet zákazky je rozdelený na sedem častí: Časť č. 1 Laboratórne pipety Časť č. 2 Mikroskopy Časť č. 3 Rôzne laboratórne vybavenie Časť č. 4 Rôzne laboratórne prístroje Časť č. 5 Inkubátory a biologická kabína Časť č. 6 Elektronické váhy Časť č. 7 Destilačný prístroj
Invertovaný konfokální mikroskop pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem
Dodávka 1 invertovaného konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Dodávka drobných laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Operační mikroskop 2 ks - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 2 ks operačních mikroskopů pro Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
Poptávám objektiv případně celý tento mikroskop
Poptávám apochromatický imerzní objektiv 100x a objektiv 40x k mikroskopu Amplival Carl Zeiss Jena. Případně celý tento mikroskop se zmíněnými objektivy.
Galéria virtuálnej reality - vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre galériu virtuálnej reality. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych, optických a presných prístrojov a vybavenia pre potreby verejného obstarávateľa.
Closed loop deformable mirror system for L3 to the Gammatron beamlines TP20_053
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou systémů (jednoho typu DFM 1 a jednoho typu DFM 2) (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, které jsou blíže popsány v příloze č. 1 - Technické specifikaci zadávací dokumentace.
FF/UPOL - Eye Trackingové zařízení s monitorovacím přístrojem EEG
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Eye Trackingového zařízení s monitorovacím přístrojem EEG a souvisejícím softwarem. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací ...
Mikroskopické vybavení
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - mikroskopického vybavení - a s tím spojených službách. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
PřF/2021 - Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických prvků. Konkrétně se jedná o vlnové destičky, polarizační i nepolarizační děliče svazků, vláknové kolimátory a zrcátka. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech používaných pro generaci koherentního záření s přesně definovanou polarizací a frekvencí pro excitaci ...
EFSA-CDN-Disperzní Ramanův mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka disperzního Ramanova mikroskopu včetně příslušenství pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
LF HK - IRVVIn - Mikroskopy a příslušenství
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky mikroskopů s příslušenstvím pro Fingerlandův ústav patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace ...
Czech-BioImaging - Kamera pro TEM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka single-electron citlivé kamery pro TEM Jeol JEM-2100Plus provozovaný v laboratoři Zobrazovacích metod v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy.
Dodávka infračerveného mikroskopu s imagingovým detektorem s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infračerveného mikroskopu s imagingovým detektorem a vyhodnocovacím SW vč. příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí plnění je rovněž doprava, kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu, technické a aplikační zaškolení obsluhy, jakož i bezplatný servis po dobu celé záruční ...
HTS konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového HTS konfokálního mikroskopu. HTS konfokální mikroskop bude integrován do robotické mirksokopovací stanice. Součástí veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele na náklady dodavatele. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této ...
PřF - Objektiv pro pozorování iontové fluorescence
Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektivu pro kolekci iontové fluorescence. Bude používán pro efektivní detekci světla rozptýleného na prostorově přesně lokalizovaných 40Ca+ iontech. Vysoká numerická apertura umožní kolekci izotropně vyzářené iontové fluorescence z velkých prostorových úhlů.
Fotoďalekohľady II.
Čo možno najkompaktnejšie zariadenie schopné vytvoriť fotografiu alebo obrazový záznam situácie preukazujúcej spáchanie priestupku účastníkmi cestnej premávky v nastaviteľnom pracovnom rozsahu vzdialenosti, s automatickým režimom zaostrovania obrazu, vrátane automatického nastavenia parametrov snímania, s cieľom získať čo najlepšiu kvalitu ...
Digitální mikroskop
Digitální stereomikroskop se snímáním obrazu a vyhodnocovacím softwarem s možností snímat vzorky mimo stojan.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2019,2020, nepoužitých přístrojů: Mikroskop (1ks), EMG přístroj (1ks), EEG přístroj (1ks), Závěsné rehabilitační systémy (2 ks), Přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci (1ks), Suchá masážní vana (1ks), Přístroj pro kryoterapii (1ks), Kombinovaný ...
Optický emisný spektrometer
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a poskytnutie s tým súvisiacich služieb. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná ...
FaF UK-Olejový objektiv 100x vhodný pro konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je olejový objektiv 100× vhodný pro konfokální mikroskop pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.