FAF UK-4-kanálový optický agregometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího přístroje: - 4-kanálový optický agregometr pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Přístroj pro optickou koherentní tomografii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro optickou koherentní tomografii (dále jen „přístroj OCT“) včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro oční oddělení Nemocnice Znojmo. Jedná se o přístroj k zobrazení, analýze a měření struktur zadního a předního segmentu oka.
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací - LA-ICP-OES, to vše dle minimální technické specifikace popsané v Příloze č.1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Termovizní kamera
Předmětem zakázky je dodávka sady kalibrovaných termovizních kamer s?vysokým rozlišením a vysokou teplotní citlivostí. Požadována je vysoká zobrazovací frekvence 30 Hz a dálkově ovládané motorové ostření. Data je možné vyčítat v?reálném čase pomocí rozhraní Ethernet a je k?dispozici SDK (software development kit). Kamery budou využívány při ...
Optický lokalizační systém
Předmětem zakázky je přesný lokalizační systém pro sledování pohybu pohyblivých částí (mobilní roboty, drony, osoby s markery) uvnitř haly (Testbedu). Systém pracuje s vysokou obnovovací frekvencí a vysokou přesností při zachování možnosti určovat pozici většího množství objektů současně. Systém pracuje pouze na přímou viditelnost, proto musí být ...
Termovizní monokuláry - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních monokulárů
Termovizní optické pozorovací systémy binokulární - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních optických binokulárních pozorovacích systémů
Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077
Část 1 Zařízení tzv. duální iontový a elektronový mikroskop (FIB-SEM) pracující v běžných a po rozšíření o kryogenní stolek (část 2 VZ) i v kryogenních podmínkách vhodný pro: 3D objemovou strukturální a prvkovou analýzu všech typů vodivých i nevodivých materiálů, Část 2 Kryogenní stolek pro FIB-SEM s příslušenstvím více viz. zadávací ...
PřF/2022 - Optické a optomechanické prvky pro iontovou past
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických a optomechanických prvků pro iontovou past. Konkrétně se jedná o optické desky, držáky vláknových kolimátorů, držáky zrcátek a vláknové kolimátory. Komora nově připravované aparatury lineární kvadrupólové iontové pasti bude připevněna na optické desky. V iontové pasti budou produkovány a udržovány ...
Vypracování návrhu 10PW nátěrového systému optiky ELIAS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu 10PW nátěrového systému optiky ELIAS a výroba některých částí systému. Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 4 kupní smlouvy včetně jejích příloh.
Zrcadlový dalekohled
Dodávka zrcadlového dalekohledu o průměru 80 cm na alt-azimutální nebo ekvatoreální montáži v konfiguraci Nasmyth.
Laboratorní mikroskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka pro laboratorního mikroskopu pro Ústav soudního lékařství a toxikologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Základní vybavení laserové laboratoře - optika a optomechanika II
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a více dodavateli, jejímž předmětem je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře zadavatele v budově HiLASE v Dolních Břežanech. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován průběžně na základě Rámcové dohody, která bude ve smyslu ustanovení ...
Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím vč. licence softwaru pro analýzu obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 2 systémů fluorescenčních mikroskopů s příslušenstvím vč. licence k softwaru pro analýzu obrazu a poskytování záručních a poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným ZT.
Laboratórne prístroje a vybavenie
Laboratórne prístroje a vybavenie Predmet zákazky je rozdelený na sedem častí: Časť č. 1 Laboratórne pipety Časť č. 2 Mikroskopy Časť č. 3 Rôzne laboratórne vybavenie Časť č. 4 Rôzne laboratórne prístroje Časť č. 5 Inkubátory a biologická kabína Časť č. 6 Elektronické váhy Časť č. 7 Destilačný prístroj
Invertovaný konfokální mikroskop pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem
Dodávka 1 invertovaného konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Dodávka drobných laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Operační mikroskop 2 ks - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 2 ks operačních mikroskopů pro Oční kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
Poptávám objektiv případně celý tento mikroskop
Poptávám apochromatický imerzní objektiv 100x a objektiv 40x k mikroskopu Amplival Carl Zeiss Jena. Případně celý tento mikroskop se zmíněnými objektivy.
Galéria virtuálnej reality - vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre galériu virtuálnej reality. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych, optických a presných prístrojov a vybavenia pre potreby verejného obstarávateľa.
Closed loop deformable mirror system for L3 to the Gammatron beamlines TP20_053
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou systémů (jednoho typu DFM 1 a jednoho typu DFM 2) (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, které jsou blíže popsány v příloze č. 1 - Technické specifikaci zadávací dokumentace.
FF/UPOL - Eye Trackingové zařízení s monitorovacím přístrojem EEG
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Eye Trackingového zařízení s monitorovacím přístrojem EEG a souvisejícím softwarem. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací ...
Mikroskopické vybavení
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - mikroskopického vybavení - a s tím spojených službách. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.