Astronomická technika pre Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
Predmetom zákazky je dodanie novej astronomickej techniky, ktorá sa bude používať na detašovanom pracovisku obstarávateľa, na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.
Poľovnícka pozorovacia technika
Predmetom zákazky je dodanie pozorovacej techniky pre účely pozorovania a monitoringu zveri v poľovných revíroch pri výkone práva poľovníctva s sprevádzaní poľovníckych hostí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov. Zákazka je delená na ČASTI: ČASŤ č. 1 - Ďalekohľady s ...
Mikroskopy a lupy
Predmetom verejného obstarávania je trinokulárny mikroskop s kamerou, trinokulárny stereomikroskop s kamerou, Vrecková lupa s 20x zväčšením , Vrecková lupa s 30x a 60x zväčšením Podrobná špecifikácia je v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Astronomická technika pre projekt MoPs
a)ďalekohľad s montážou, b)detekčné svetelné zariadenie: spektograf c)detekčné zariadenie: CMOS kamera backside illuminated s príslušenstvom a filtrami
Optický zapisovač nanostruktur a mikrostruktur pro kvantové technologie
Předmětem plnění zakázky je dodávka kompaktního optického litografického systému s jednoduchým ovládáním, který umožňuje přímý zápis do fotorezistu vysokou rychlostí bez použití masky. Systém musí umožňovat zápis jak na velké plochy s proměnlivým rozlišením, tak na více sub-milimetrových waferů současně ve vysokém rozlišení, dále vícenásobný zápis ...
FN Ostrava-Rotační mikrotomy s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Rotačních mikrotomů s příslušenstvím pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky. Předmětem plnění je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 100 „REACT EU“ projektu „C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM ...
Lékařský mikroskop s kamerou
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného lékařského mikroskopu s kamerou včetně příslušenství.
Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - III
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1:Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu (interní číslo VZ: 2022_057_01_00), ČÁST 2:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_057_02_00), ČÁST 3:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: ...
Konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konfokálního mikroskopu s příslušenstvím dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
UK2LF Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru modulů pro stavbu dvoufotonového/třífotonového mikroskopu pro in vivo napěťové a vápníkové zobrazování. Celý systém bude podporovat klasickou dvoufotonovou mikroskopii s možností fotoaktivační masky, třífotonovou rastrovací mikroskopii (funkční vápníkové zobrazování jednotlivých neuronů), ...
ReactEU-100 - Mikroskopy
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Mikroskopy“ zahrnuje dodávku laboratorních mikroskopů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: Část 1 - Laboratorní mikroskop (OTS) Část 2 - Laboratorní mikroskop (OKM) Část 3 - Fluorescenční mikroskop (OKM)
Laboratorní mikroskopy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních mikroskopů, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.
Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie nových mikroskopov (zostáv) s príslušenstvom a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a zaškolenie obsluhy pre pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Bližšie špecifikovaný opis je uvedený v Súťažných podkladoch v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky - vlastný ...
PřF/UPOL - Infračervený mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mikroskopu pro infračervenou spektrometrii sloužícího k detailnímu zaměření analyzovaného místa na vzorku, možnosti měření objektů s velikostí pod 10 mikrometrů a zobrazovacím experimentům (imaging). Přístroj umožňuje měřit v ATR, reflexním i transmisním módu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Lékařský světelný mikroskop s kamerou - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Mikroskop laboratorní
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného laboratorního mikroskopu včetně příslušenství dle přílohy č. 2 Minimální technické parametry pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci.
Optomechanika a optika
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky optomechaniky a optiky dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikace, která je součástí Přílohy č. 4 (dle části veřejné zakázky Příloha č. 4.1, 4.2, 4.3 nebo 4.4) zadávací dokumentace (dále jen Dodávky) a v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, ...
Lékařský světelný mikroskop s kamerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Skenovací elektronový mikroskop
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání skenovacího elektronového mikroskopu (dále jen „zařízení“) včetně dopravy do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Mikroskopy IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu mikroskopu a upgradu mikroskopu.
FAF UK-4-kanálový optický agregometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího přístroje: - 4-kanálový optický agregometr pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Přístroj pro optickou koherentní tomografii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro optickou koherentní tomografii (dále jen „přístroj OCT“) včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro oční oddělení Nemocnice Znojmo. Jedná se o přístroj k zobrazení, analýze a měření struktur zadního a předního segmentu oka.
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací - LA-ICP-OES, to vše dle minimální technické specifikace popsané v Příloze č.1 zadávací dokumentace.