Fotoďalekohľady II.
Čo možno najkompaktnejšie zariadenie schopné vytvoriť fotografiu alebo obrazový záznam situácie preukazujúcej spáchanie priestupku účastníkmi cestnej premávky v nastaviteľnom pracovnom rozsahu vzdialenosti, s automatickým režimom zaostrovania obrazu, vrátane automatického nastavenia parametrov snímania, s cieľom získať čo najlepšiu kvalitu ...
Digitální mikroskop
Digitální stereomikroskop se snímáním obrazu a vyhodnocovacím softwarem s možností snímat vzorky mimo stojan.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2019,2020, nepoužitých přístrojů: Mikroskop (1ks), EMG přístroj (1ks), EEG přístroj (1ks), Závěsné rehabilitační systémy (2 ks), Přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci (1ks), Suchá masážní vana (1ks), Přístroj pro kryoterapii (1ks), Kombinovaný ...
Optický emisný spektrometer
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a poskytnutie s tým súvisiacich služieb. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná ...
FaF UK-Olejový objektiv 100x vhodný pro konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je olejový objektiv 100× vhodný pro konfokální mikroskop pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Stacionárne zariadenie
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Laboratorní přístrojové vybavení 8
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení klinické mikrobiologie zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení ...
RCPTM/2020 - Ramanův mikroskop
Předmětem plnění je dodávka Ramanova mikroskopu včetně příslušenství. Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění ...
Laboratorní přístrojové vybavení 3
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky a oddělení klinické mikrobiologie zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné nebo dvou nebo všech částí zadávacího řízení veřejné ...
Laboratorní přístrojové vybavení 4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky a oddělení klinické mikrobiologie a oddělení transfúzní zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné nebo dvou nebo tří nebo všech částí ...
PřF - Optické prvky pro excitaci a pozorování iontové fluorescence
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady optických prvků, jmenovitě vláknových kolimátorů pro kontrolu prostorových parametrů optických svazků excitačních laserů a objektivů s vysokou numerickou aperturou pro kolekci iontové fluorescence. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může ...
Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu
Predmet zákazky je dodanie špeciálnych forenzných komparátorov pre potreby Kriminalistického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: časť 1: Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu Časť 2: Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu Časť 3: Superprojekčná ...
Komponenty pro rychlou detekci - 4-barevný PIE systém a příslušenství k optické aparatuře
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent a příslušenství k optické aparatuře pro rychlou detekci - PIE systém.
Dodávka dvou sférických zrcadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sférických zrcadel. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.
Ručné nechladené termokamery
Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky termokamier a prístrojov nočného videnia, ktorá bude zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Špeciálna technika bude využívaná pri plnení úloh Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a ...
Lasery 2
Předmětem zakázky je dodávka laserů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2. části: 1. část: Budící laserový zdroj 2. část: Pikosekundový 2µm vláknový laser
Optické přístroje a příslušenství
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 11 částí. Zadavatel zadává všechny části Veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení. Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů a zařízení: 1) Endotelový mikroskop, 2) Trenažér přímé oftalmoskopie, 3) Bezšablonový brusný systém, 4) Autorefraktometr 4 kombinace, 5) 3D ...
Laserové přístroje a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Laserových přístrojů a příslušenství pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, rozdělená do čtyř částí: spektrofotometr - dvoupaprskový UV-VIS, příslušenství pro optické úlohy, optika pro vedení optických/laserových svazků a homogenizér optických svazků (dále jen „Laserové přístroje“). Jednotlivé ...
FaF UK - Promítací mikroskop a Promítací stereomikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka promítacího mikroskopu a promítacího stereomikroskopu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany
Rôzne učebné a laboratórne pomôcky, modely presná špecifikácia v SP a prílohe
AFM mikroskop pro biomechanické studie kombinovaný s optickým fluorescenčním mikroskopem
Předmětem veřejné zakázky je kombinace optického invertovaného mikroskopu a mikroskopu atomárních sil pro zobrazování bioobjektů (tkáně, buňky, biomolekuly) s možností manipulace bioobjektů a nanočástic pomocí samostatného hardwarového řešení. Konstrukce držáku vzorků - tzv. sample stage poskytne možnost provádět skenování pomocí vzorku a tím ...
Dodávka multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu
Předmětem veřejné zakázky je dodání multimodálního fluorescenčního konfokálního skenovacího mikroskopu pro pozorování a fotomanipulaci živých objektů s možností časového rozlišení během snímání. Systém bude vybaven unikátním bílým laserem schopným najednou produkovat až osm nezávislých vlnových délek v rozsahu spektra 470-670 nm. Bílý laser bude ...
Upgrade mikroskopů Leica
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade mikroskopů Leica DMi 6000, LMD 6000 a DM 6000, jejich vybavení moderními vysoce citlivými kamerami, stolky a fotomanipulačním modulem. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je spolufinancována a je součástí projektu ...
Ramanův mikroskop s rychlým detektorem
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí dodávku Ramanova mikroskopu s rychlým detektorem.
Vláknový Ramanův mikroskop
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení Vláknový Ramanův mikroskop dle technické specifikace.