PřF/2021 - Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických prvků. Konkrétně se jedná o vlnové destičky, polarizační i nepolarizační děliče svazků, vláknové kolimátory a zrcátka. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech používaných pro generaci koherentního záření s přesně definovanou polarizací a frekvencí pro excitaci ...
EFSA-CDN-Disperzní Ramanův mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka disperzního Ramanova mikroskopu včetně příslušenství pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
LF HK - IRVVIn - Mikroskopy a příslušenství
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky mikroskopů s příslušenstvím pro Fingerlandův ústav patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace ...
Czech-BioImaging - Kamera pro TEM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka single-electron citlivé kamery pro TEM Jeol JEM-2100Plus provozovaný v laboratoři Zobrazovacích metod v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy.
Dodávka infračerveného mikroskopu s imagingovým detektorem s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infračerveného mikroskopu s imagingovým detektorem a vyhodnocovacím SW vč. příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí plnění je rovněž doprava, kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu, technické a aplikační zaškolení obsluhy, jakož i bezplatný servis po dobu celé záruční ...
HTS konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového HTS konfokálního mikroskopu. HTS konfokální mikroskop bude integrován do robotické mirksokopovací stanice. Součástí veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele na náklady dodavatele. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této ...
PřF - Objektiv pro pozorování iontové fluorescence
Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektivu pro kolekci iontové fluorescence. Bude používán pro efektivní detekci světla rozptýleného na prostorově přesně lokalizovaných 40Ca+ iontech. Vysoká numerická apertura umožní kolekci izotropně vyzářené iontové fluorescence z velkých prostorových úhlů.
Fotoďalekohľady II.
Čo možno najkompaktnejšie zariadenie schopné vytvoriť fotografiu alebo obrazový záznam situácie preukazujúcej spáchanie priestupku účastníkmi cestnej premávky v nastaviteľnom pracovnom rozsahu vzdialenosti, s automatickým režimom zaostrovania obrazu, vrátane automatického nastavenia parametrov snímania, s cieľom získať čo najlepšiu kvalitu ...
Digitální mikroskop
Digitální stereomikroskop se snímáním obrazu a vyhodnocovacím softwarem s možností snímat vzorky mimo stojan.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2019,2020, nepoužitých přístrojů: Mikroskop (1ks), EMG přístroj (1ks), EEG přístroj (1ks), Závěsné rehabilitační systémy (2 ks), Přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci (1ks), Suchá masážní vana (1ks), Přístroj pro kryoterapii (1ks), Kombinovaný ...
Optický emisný spektrometer
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a poskytnutie s tým súvisiacich služieb. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre sú uvedené v Prílohe č. B.1 Podrobná ...
FaF UK-Olejový objektiv 100x vhodný pro konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je olejový objektiv 100× vhodný pro konfokální mikroskop pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Stacionárne zariadenie
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Laboratorní přístrojové vybavení 8
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení klinické mikrobiologie zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do jedné či více částí zadávacího řízení ...
RCPTM/2020 - Ramanův mikroskop
Předmětem plnění je dodávka Ramanova mikroskopu včetně příslušenství. Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění ...
Laboratorní přístrojové vybavení 3
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky a oddělení klinické mikrobiologie zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné nebo dvou nebo všech částí zadávacího řízení veřejné ...
Laboratorní přístrojové vybavení 4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky a oddělení klinické mikrobiologie a oddělení transfúzní zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné nebo dvou nebo tří nebo všech částí ...
PřF - Optické prvky pro excitaci a pozorování iontové fluorescence
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady optických prvků, jmenovitě vláknových kolimátorů pro kontrolu prostorových parametrů optických svazků excitačních laserů a objektivů s vysokou numerickou aperturou pro kolekci iontové fluorescence. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může ...
Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu
Predmet zákazky je dodanie špeciálnych forenzných komparátorov pre potreby Kriminalistického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti: časť 1: Prístrojové vybavenia pre digitálnu daktyloskopickú komparáciu Časť 2: Laboratórne prístroje pre balistickú identifikáciu Časť 3: Superprojekčná ...
Komponenty pro rychlou detekci - 4-barevný PIE systém a příslušenství k optické aparatuře
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent a příslušenství k optické aparatuře pro rychlou detekci - PIE systém.
Dodávka dvou sférických zrcadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sférických zrcadel. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.
Ručné nechladené termokamery
Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky termokamier a prístrojov nočného videnia, ktorá bude zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Špeciálna technika bude využívaná pri plnení úloh Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a ...
Lasery 2
Předmětem zakázky je dodávka laserů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2. části: 1. část: Budící laserový zdroj 2. část: Pikosekundový 2µm vláknový laser
Optické přístroje a příslušenství
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 11 částí. Zadavatel zadává všechny části Veřejné zakázky v jednom zadávacím řízení. Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů a zařízení: 1) Endotelový mikroskop, 2) Trenažér přímé oftalmoskopie, 3) Bezšablonový brusný systém, 4) Autorefraktometr 4 kombinace, 5) 3D ...
Laserové přístroje a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Laserových přístrojů a příslušenství pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, rozdělená do čtyř částí: spektrofotometr - dvoupaprskový UV-VIS, příslušenství pro optické úlohy, optika pro vedení optických/laserových svazků a homogenizér optických svazků (dále jen „Laserové přístroje“). Jednotlivé ...