Stacionárny skenovací systém na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov
Predmetom zákazky je dodávka a montáž stacionárneho skenovacieho systému na kontrolu nákladnej dopravy a kontajnerov za použitia RTG lúčov. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Plzeň, dodávka systémů parkovací technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Plzeň, dodávka systémů parkovací technologie“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné ...
Rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Záměrem zadavatele je doplnit stávající varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel.
Poptávám sirénu
Poptává sirénu PA 110 230V AC nový typ PA10 95-265V AC...2ks. Je možno Vás požádat o cenovou nabídku? Děkuji Škarpová
Servisní podpora a rámcové úpravy systému Symmetry
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
F875 - REG216 - náhrada ochran
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „F875 - REG216 - náhrada ochran“ v JE Temelín formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Přesné vymezení Předmětu veřejné ...
Poptáváme zabudování čipů do čtyř vchodových dveří
Poptávám zabudování čipů do čtyř vchodových dveří, společných s obsluhou dvou výtahů. V současné době jsme si jako SVJ nechali zhotovit dveře. Jde mě o to, co je nutné v této fázi zajistit, aby bylo možné provést montáž čipů.
Obnova technických zariadení pre elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - technických zariadení potrebných na zabezpečenie plynulého pokračovania elektronického monitoringu osôb a k nim potrebného spotrebného materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Obnova centrální bezpečnostní infrastruktury sítě IBC MSK
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna centrální bezpečnostní infrastruktury-firewallů včetně nasazení pokročilých bezpečnostních funkcionalit (NGFW) s centrálním managementem, komplexní návrh řešení včetně zpracování scénáře implementace, migrace síťového provozu do nové infrastruktury.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologického vybavenia tunelov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunelov Branisko a Šibenik a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek - Studenec Beharovce Fričovce pre stredisko SSÚD 10 Beharovce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků na bázi směsí plastových recyklátů“ dále jen „zařízení“. CPV kód: 38500000-0- kontrolní a zkušební přístroje Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i ...
Varovný a vyrozumievací systém Jakubany
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie k dodávke tovarov ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy. ...
Informatizácia MHD v Žiline
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre účely zabezpečenia informatizácie MHD (mestskej hromadnej dopravy) v Žiline na základe uzavretej zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní a za stanovených podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Dodaním tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia ...
Komunikačný system sestra - pacient  pre śesť ošetrovacích jednotiek  v budove monobloku
Predmetom zákazky je dodávka Komunikačného systému sestra-pacient pre šesť ošetrovacích jednotiek v budove monobloku vrátane jeho inštalácie.
Servisní služby, jejichž obsahem jsou funkční zkoušky, revize, údržba a opravy technických prostředků
Předmětem VZ je zabezpečení servisních služeb na technických prostředcích fyzické bezpečnosti (dále jen „TPFB“) jednotlivých bezpečnostních systémů, jejich infrastruktuře, integrovaného bezpečnostního řídícího systému (dále jen „IBŘS“) SEU4U a C4. Cílem VZ zajištění bezporuchového stavu TPFB a zachování všech nastavených funkcionalit, které jsou ...
Modernizácia odbavovacieho systému vo vozidlách MHD v DPMK, a.s.
Predmetom modernizácie sú zariadenia pre samoobslužný výdaj elektronických cestovných lístkov vo vozidlách MHD, zvyčajne označované ako označovač cestovných lístkov. Zariadenie bude slúžiť aj pre označenie skôr zakúpených papierových lístkov, EMV platbu, kupovanie cestovných lístkov z kreditu na BČK a pre overenie platnosti skôr zakúpených ...
Varovný a vyrozumievací systém - Dojč
Predmetom zákazky je dodanie, inštalovanie, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov, ktorých výsledkom bude komplexný ucelený varovný a vyrozumievací systém, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy. Systém bude ...
Photomultipliers for ECAL@HADES - Round 2
The scope of the Public contract concerns delivery of the photomultipliers for ECAL detector. Each photomultiplier shall include a socket. The photomultipliers shall fully comply with the requirements and specification stipulated by the Contracting Authority. The supply of photomultipliers shall also include potential additional works and/or ...
Varovný a vyrozumievací systém
Predmetom zákazky je dodanie, inštalovanie, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov, ktorých výsledkom bude komplexný ucelený varovný a vyrozumievací systém, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy. Systém bude ...
Autorizované tankování nafty
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace, zprovoznění a odevzdání Autorizovaného tankování nafty. Autorizované tankování nafty představuje komplexní řešení pro plnou kontrolu nákladů na pohonné hmoty zadavatele od závozu nafty do nádrží zadavatele až po čerpání do vozidel a mechanizačních prostředků a vedení spotřeby a dalších ...
Nákup parkovacích automatov
Predmetom zákazky je dodanie a tovarov a poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zónach s plateným státím na území mesta Trnava prostredníctvom multifunkčných parkovacích automatov (ďalej len PA). Verejný obstarávateľ Mesto Trnava má záujem uzavrieť rámcovú dohodu s dobou ...
Objednávkový a vyvolávací systém v MNO, znovu vyhlášení
Předmětem projektu je pořízení nového informačního systému, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně.
Varovný a informační systém města Vlašim
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření - dodávka varovného a informačního systému města Vlašim zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
Protipovodňová opatření města a ORP Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování pro město Lysá nad Labem. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Dodávka přístrojového vybavení a drobného hmotného majetku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - přístrojového vybavení a drobného hmotného majetku.