Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN
Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany
Předmětem plnění této veřejné zakázky je a) nájem měřících zařízení pro úsekové měření rychlosti v 5 úsecích, b) zajištění provozu měřících zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o průjezdech vozidel a o provedeném měření a c) poskytnutí dalších činností a služeb uvedených v přílohách č. 1 a 3 této ZD, a to po dobu 5 let od počátku doby ...
Pilotný projekt parkovacej politiky v zóne BANM
Pilotný projekt parkovacej politiky - Poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie a prevádzkovania informačného systému pre správu regulovaného parkovania, univerzálneho platobného portálu na úhradu a kontrolu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie, webstránky a parkovacích automatov v pilotnej zóne BANM 1.Verejný obstarávateľ ...
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite
Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok údržby, skúšok, odstránenie porúch, výmena náhradných dielov na detektore plynov a pár Multi RAE a vykonanie kalibrácie, ak je potrebné, výmeny jeho senzorov.
Systém elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Systém elektrické požární signalizace“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb. Rozsah těchto ...
PřF/UPOL – Georadar s anténami
Předmětem veřejné zakázky je dodávka setu georadaru s vybranými anténami a příslušenstvím pro sběr dat v terénních podmínkách. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...
Dodávka meteorologického radaru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka meteorologického radaru včetně jeho instalace a souvisejících služeb.
Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Prevádzkovateľ letiska je povinný v zmysle § 34 ods. 2) Leteckého zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letiska a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a tiež je zodpovedný za vykonávanie preventívnych opatrení v určenom rozsahu. Prevádzkovateľ letiska ...
Kontrola dodržování rychlosti v dálničních uzavírkách III
Předmětem zakázky je dodávka, pilotní otestování a provoz jedné sady systému úsekového měření rychlosti pro kontrolu dodržování snížené maximální rychlosti v dopravních omezeních při modernizaci nebo opravách na dálnicích ČR.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov pre spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. Zákazka sa delí na 2 samostatné časti, viď nižšie.
Obnova zahrady Strakovy akademie - perimetrická ochrana
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky je obnova a modernizace prvků perimetrické ochrany a obnova a doplnění kamerového systému v objektu. Jedná se ...
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii zabezpečovacích zariadení - elektrická požiarna signalizácia, elektronický zabezpečovací systém, systém kontroly vstupov, v objektoch Slovenskej národnej knižnice. Podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Městský parkovací systém v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace parkovacích automatů a dodávka a implementace software pro parkování.
Poptávám požární hlásiče do bytového domu
Poptávám požární hlásiče do bytového domu, jedná se o 13ti poschoďový dům se šesti vchody (celkem 278 bytů) Brno-Židenice. Prosím o orientační informace, kolik ks hlásičů požárů byste pro náš dům doporučovali a jaká by byla cena včetně montáže.
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby na technologické a softwarové vybavení
Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D5, včetně tunelu Valík a souvisejících objektů, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a ...
Multitrekovací systém pro sledování poloh sil a prostředků PČR
Zadavatel realizuje Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021, VH - BV III/2 – VZ, (dále jen „Program“) jehož hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a ...
Malé počítačky bankovek
Předmět veřejné zakázky je zajištění dodávek malých počítaček bankovek dle technické specifikace včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky.
Detektory 2020
Nákup 4 typů detektorů: 1)Detektor bojových chemických látek - 6 kusů 2)Detektor neznámých látek - spektrometr typ 1. 3)Detektor neznámých látek - spektrometr typ 2. 4)Detektor výbušnin 6 kusů
GŘ OL - Detektory tělních dutin
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky detektorů tělních dutin.
GŘ OL – RTG zavazadel
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky RTG zavazadel
Modernizace turniketů v objektech Ministerstva financí II
Předmětem této Veřejné zakázky je: Dodávka těchto turniketových zařízení a příslušenství: 11 ks obousměrných křídlových turniketů s výškou skla 1800 mm, 4 ks elektrických křídlových branek, včetně 5 ks mechanického ovládání a 16 ks dálkového ovládání a 21 ks bezpečnostních skleněných zábran demontáž, odvoz a následná ekologická likvidace ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Blatná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Blatná zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.
Měřič rychlosti vozidel - ruční
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 15 ks souprav ručních měřičů rychlosti vozidel pro Vojenskou policii. Cílem je zajištění plnění úkolů Vojenské policie na úseku dohledu nad bezpečností provozu a zvýšení efektivity tohoto dohledu
Dodávka systému detekce výbušnin pro zapsaná zavazadla
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sytému detekce výbušnin Standardu 3. 1. (typu CT) o velikosti kontrolního tunelu min. 1050x800 mm včetně operátorských stanic, serveru, vlastního chlazení a síťové infrastruktury.
Náhrada integrovaného systému řízení místností
Předmětem veřejné zakázky je výměna všech stávajících regulátorů a prostorových ovladačů sloužících k regulaci vnitřního prostředí kanceláří v objektu ústředí a Plodinové burzy ČNB v Praze. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 ZD.