Dodávka mobilních terminálů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilních (handheld) datových terminálů, servisní balíčky zařízení na dobu 5 let a licence SW SOTI pro MDM (Mobile device management).
Lokální výstražné a varovné systémy v ORP Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž výstražného a varovného systému a jeho oživení města Šternberk včetně místních částí Chabičov, Dalov a Těšíkov. Podrobnější popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov UVLF
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet (ďalej len kariet) pre zamestnancov UVLF pre použitie v zmluvných stravovacích zariadeniach a predajniach potravín, ktoré akceptujú jeho elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania a nákupu.
Elektronické odbavení cestujících IDS JK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a implementace informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících (dále jen „EOC“) v prostředí zadavatele, včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu technologie EOC a softwaru EOC, servisní podpora (vč. zajištění servisu u již předaných dílčích částí ...
Koncová HW zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW koncových zařízení, a to formou jednorázové dodávky položky č. 1 předmětu plnění a dodávek položek na vyžádání zadavatele v rámci položky č. 2 předmětu plnění, pročež zadavatel pro úplnost konkretizuje položku č. 1 a položky č. 2 - viz zadávací podmínky
Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice" v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností RH elektroprojekt s.r.o., Za Mlýnem 1564/29, 147 00 Praha 4, IČO 29040388.
Digitalizace a modernizace systémů CCTV, PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s.
Předmětem plnění této zakázky jsou dodávky, práce a činnosti, směřující k realizaci digitalizace a modernizace systému interního kamerového okruhu (CCTV), požárně zabezpečovacího a tísňového systému PZTS a přístupového systému skladu (ACS), včetně optické infrastruktury skladu v rozsahu a kompletně dle projektové dokumentace, jež obsahuje ...
Varovný informační systém pro obce Mikroregionu Podralsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a oživení varovného informačního systému (dále také jako „VIS“), který je součástí protipovodňových opatření na území Mikroregionu Podralsko, a jeho zapojení do systému Jednotného varování a informování. Součástí plnění je rovněž zpracování rádiového projektu pro individuální oprávnění, které ...
DNS kamerové systémy parkovacích objektů
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“).Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek v průběhu doby zavedení DNS. Dílčími veřejnými zakázkami zadávanými v DNS budou Zadavateli flexibilním a ...
Protipovodňová opatření pro město Bor
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšení hladiny a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických ...
Servisné služby pre kamerový a monitorovací systém na letiskách
Predmetom zákazky je výkon servisných činností, pravidelných kontrol a konzultačno - poradenských služieb s cieľom udržať nastavený štandard výkonu kontrol v súlade so Schengenským dohovorom prostredníctvom efektívnej prevádzky KMS na troch medzinárodných slovenských letiskách v Bratislave, Košiciach a v Poprade.
Radary pro měření rychlosti v obci Světice
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro měření rychlosti, pronájem zařízení pro měření rychlosti, nákup maket technologie pro měření rychlosti, zabezpečení provozu zařízení pro měření rychlosti.
Dodávka a montáž kamerového systému do vozidel MHD
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zprovoznění kamerového systému se záznamem pro vozidla MHD spolu s dodávkou a montáží dveřních senzorů pro počítání cestujících.
Kúpa automatických stojanov so závorami za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel
Predmet zákazky tvorí kúpa a dodanie 10 ks parkovacích zariadení bezlístkového parkovacieho systému, vrátane: -dopravy, montáže, inštalácie, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky, -poskytovania záručného servisu a technickej podpory dodaného diela. Každým 1 (jedným) ks parkovacích zariadení sa rozumie jeden set parkovacích ...
Nákup dochádzkových snímačov a bezkontaktných kariet
Nákup dochádzkových snímačov a bezkontaktných kariet Bližšia špecifikácia zákazky, ako i požadovaný obsah, rozsah a forma je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky (ďalej len Opis predmetu zákazky).
Senzorický systém pro mobilní roboty - 3D laserové skenery
Předmětem zakázky je dodávka 2 ks kompaktních 3D laserových skenerů s vysokými zornými úhly a prostorovým rozlišením zejména pro použití v mobilní robotice pro tvorbu map okolí. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Smlouva o kontrolní činnosti zařízení PBZ na skladě PHM ČEPRO, a.s., Klobouky u Brna
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o kontrolní činnosti s jedním vybraným dodavatelem na servisní činnost na zařízení PBZ, odstraňování drobných závad v rozsahu, požadovaném zadavatelem v místě plnění, lokalitě skladu v jeho stavebně, technologických objektech skladu PHM.
Odbavovací systém ve Stodské nemocnici
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vyvolávacího systému včetně kiosků, obrazovek a panelů pro Stodskou nemocnici a.s. Bližší specifikace předmětu plnění, parametry a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD Technická specifikace a rovněž v Příloze č. 3 ZD Návrh kupní smlouvy. Součástí dodávky bude doprava do sídla ...
Vybudování varovného a informačního systému města Roudnice nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Roudnice nad Labem zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - Ul. Rožňavská a Ul. Štefánikova
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie verejného osvetlenia na Ul. Rožňavskej a Ul. Štefánikovej a rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie-kabeláže na Ul. Štefánikovej. Stavebné práce začínajú mimo ochranného pásma železničného nadjazdu na Ul. Štefánikovej, pri štvorprúdovej komunikácii po veľký kruhový objazd ...
Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov
Cílem díla je vybudování technologických prvků ETCS L1 LS a GSM-R, které zintenzivní bezpečnost provozu na trati. GSM-R v celém úseku Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, ETCS pouze v úseku Stará Paka - Trutnov (Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, ETCS a GSM-R), dále zapracování změny norem, předpisů, informačního systému, doplnění ...
Varovné informační systémy města Blansko
Předmětem je realizace protipovodňových opatření - vybudování varovného informačního systému pro město Blansko.
Postupné dodávky zařízení pro stacionární detektory výbušnin, ETD
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek stacionárních detektorů výbušnin signalizujících stopové množství výbušnin na těle a zavazadlech kontrolované osoby a odpovídajících technické specifikaci uvedené v příloze F zadávací dokumentace. Dále předmětem této Veřejné zakázky je zajištění školení, poskytování servisních služeb, ...
Podpora asistovaného života
Predmetom zákazky je je realizácia hlavných aktivít projektu IoT smart riešenia v prevádzke mesta Banská Bystrica, a to dodanie komponentov (HW a SW) a súvisiacich služieb pre zavedenie podpory asistovaného života atelemedicíny. Časť 1: Podpora asistovaného života Táto časť predmetu zákazky zahŕňa realizáciu služieb adodávok technológií, ...
Antidronový systém zabezpečenia vodných diel
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej ochrany vzdušného perimetra vybraných objektov kritickej infraštruktúry v pôsobnosti obstarávateľa registrujúce bezpilotné lietadlá UAV - drony operujúce vo výškových pásmach do 100 metrov a od 100 do 1 000 metrov pozostávajúce z vypracovania podrobného návrhu, realizačnej projektovej dokumentácie, ...