ÚP ČR - Zlín, tř. T. Bati 3792 - pořízení vyvolávacího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také poskytování servisní činnosti za účelem údržby software i hardware ...
Servis STO a EPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexního servisu na systémech technické ochrany (dále jen „STO“) a elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na území České republiky. Předmětem plnění je dále vypracování a předložení plánu přechodu služeb a jeho realizace, návrhu ročního plánu obměny a plánu ...
WIM 2019 - lokalita D46 - 22,25 km
Předmětem zakázky bude vybudování díla - dynamické vysokorychlostní váhy na D46 - 22,25 km.
WIM 2019 - lokalita D6 - 11,16 km
Předmětem zakázky bude vybudování díla - dynamické vysokorychlostní váhy na D6 - 11,16 km.
Dodávka a instalace systému EPS a SHZ
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Obnova detekční RTG techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů statického rentgenového skeneru 2D a dodávka 1 kusu statického rentgenového skeneru 3D do místa plnění.
Dodávky olověných plomb a plombovacího drátu
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek olověných plomb a plombovacího drátu s vybraným dodavatelem/dodavateli pro plánované investiční akce, plánované opravy olověných plomb a plombovacího drátu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Středočeský kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
Pořízení 3D scanneru a 3D tiskárny
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3D tiskárny, která bude umožňovat tisk předmětů naskenovaných pomocí 3D scanneru a 3D scanner, který bude určen pro výukovou laboratoř 3D modelování.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Předmětem této zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel řady 753.7 a s vyhrazenou změnu závazku – dle § 100 odst. 1 ZZVZ – uvedenou v kap. 3.2.9 ...
Protipovodňová opatření město Dubí
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Dubí. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní ...
Nákup a dodání železničních výhybek a náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky dle bližší technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky s jedním vybraným dodavatelem.
Zajištění provozu a funkce PPO Lovosicko
Zajištění provozu a funkce protipovodňové ochrany Lovosicka a Píšťan
Detekce dronů
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění služeb monitoringu pohybu bezpilotních prostředků v okolí letiště Praha Ruzyně
ÚP ČR - Vsetín, Mostecká 303 - pořízení vyvolávacího systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také poskytování servisní činnosti za účelem údržby software i hardware vyvolávacího systému a ...
MoVI-FAI – Laboratoř kriminalistiky – Polygraf II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka polygrafu do laboratoře kriminalistiky pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět ...
Monitorovací systém pro Kliniku dětského a dorostového lékařství
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacího systému pro JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. ...
Vrtní seismometry a jejich instalace
Instalace vrtných seismometrů do vrtu PVGT-LT1 a do nového monitorovacího vrtu
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému
Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, aby prípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajištění kontrolního vážení silničních vozidel ve Starém Hrozenkově v letech 2019 – 2023
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je zajištění nízkorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel všech kategorií uvedených v ustanovení § 38a odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“) včetně jízdních souprav tvořených těmito ...
Postupné dodávky security scannerů - umožňujících celotělové skenování osob
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek Security Scannerů (dále též jako „SSc“) umožňujících celotělové skenování osob, spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách (dále také společně jako „Plnění“). SSc jsou blíže specifikovány v ...
Sada optických zdrojů a detektoru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Sady optických zdrojů a detektoru Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
DOZ Ostrava Svinov – Petrovice u Karviné st. hr. a Dětmarovice – Mosty u Jablunkova st. hr.
Cílem stavby je snížení počtu dopravních zaměstnanců a tedy snížení provozních nákladů a zároveň zvýšení operativnosti způsobu řízení dopravy, což bude dosaženo dálkovým ovládáním tratě z centrálního dispečerského pracoviště Přerov. Předmětem stavby je realizace systému dálkového řízení dopravy a ovládání technologických zařízení z CDP Přerov v ...
Služby supervizora Systému elektronického mýtného
Poskytování služeb nezávislého znalce, který bude vykonávat expertní kontrolu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“), týkajících se výběru mýtného na pozemních komunikacích v České republice (dále rovněž jen „Supervizor“). Z pověření zadavatele bude Supervizor vykonávat technickou kontrolu ...
Výběr dodavatele na dodávku materiálu pro komplementaci digitalizační jednotky
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro sestavení digitalizační jednotky v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Jedná se především o kamerové sady, testovací soupravy s barevným plošným senzorem a řídící počítače.