F364 - rekonstrukce SVV V ZHP ETE
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající v modernizaci koncových prvků (130 ks) jednotného systému varování a vyrozumění v zóně havarijního plánování tak, aby systém plnil požadavky atomového zákona, tj. systém bude modernizován tak, aby umožnil diagnostiku včetně zpětné vazby o stavu a ...
Dodávka a montáž závorového systému areálu TechTower
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž závorového systému areálu TechTower
Dodávky plastových plomb
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plastových plomb. Výsledkem sektorové veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží s vybraným jedním dodavatelem s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ.
Komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie bezpečnostných systémov PSN a CCTV. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb kamerového systému v športových objektoch, ubytovniach a elektronických čítačiek osôb počas podujatia EYOF 2022 Európsky olympíjsky festival mládeže hromadné športové podujatie, ktoré sa koná v termíne od 24.07.2022 do 30.07.2022.
Zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany
Účelem zadávacího řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající v provádění služby údržby a oprav pro zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany, tj. elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) a kamerového systému (CCTV), v objektech zadavatele
Parkovací automaty pro nový městský parkovací systém Statutárního města Kladno
Předmětem plnění je dodávka, montáž a instalace 40-ti nových parkovacích automatů, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dále je předmětem plnění dodávka obslužného softwaru pro dohled a administraci parkovacích automatů dle technické specifikace, poskytnutí nezbytné dokumentace pro řádné užívání parkovacích ...
Distribuovaný systém pro sběr dat na modulární platformě včetně software
Předmětem zakázky je dodávka otevřeného distribuovaného systému sestávajícího ze sady 6 kusů autonomních modulárních platforem s nainstalovanými moduly sběru dat umožňující monitorování technologických veličin v průmyslu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací ...
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK - zpracování technické části Požadavků objednatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování technické části Požadavků objednatele a další související služby v rámci realizace projektu s názvem „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.
Bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je poskytovania služieb merchant acquiring služieb spojených s prijímaním platobných kariet medzinárodných spoločností (ďalej len Platobné karty) k bezhotovostným platbám cestujúcich za služby poskytnuté obstarávateľom prostredníctvom platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera ...
Dodanie, montáž a servis automatických zázvor pre potreby DPB, a.s.
Predmetom zákazky je oprava, servis, montáž, zameranie, uvedenie do prevádzky a dodanie automatických závor a ich náhradných komponentov v areáloch DPB, a.s. v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka čipových karet
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace 88 kusů elektronických sirén podle technické specifikace (viz příloha č. 1 a 2 zadávacích podmínek), z celkového počtu bude modernizováno dosavadních 48 kusů elektronických sirén a 25 kusů elektrických rotačních sirén a provedena výstavba 15 kusů elektronických sirén na nových lokalitách. ...
Inteligentní diagnostika dopravní cesty pomocí laserových technologií
Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí dodávky je i implementace, montáž a zprovoznění systému, a to včetně akceptačního testování. Systém musí být schopen detekovat vady konstrukčních komponent železničního roštu. ...
Upgrade systému One Stop Security
III.1.1. Předmětem Veřejné zakázky je výměna tzv. jednosměrných filtrů (One Stop Security dále také „OSS“) na T2, včetně provedení nezbytných stavebních úprav a připojení na stávající bezpečnostní technologie Letiště Praha a.s. (dále také společně také jako „Plnění“), podrobně specifikovaná v projektové dokumentaci vypracované společností ARYKA IN ...
Doplnění mobilní části ETCS do až 23 kusů motorových vozů řady 841.2
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 841.2, jejíž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, a to ...
Pořízení měřících zařízení pro měření rychlosti ve městě Hořovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení měřících zařízení pro certifikované měření okamžité a úsekové rychlosti ve městě Hořovice, formou nájmu, dle specifikace uvedené ve smlouvě a přílohách smlouvy.
SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému parkování a dovybavení dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve Zlíně (dále jen „Systém“). V Systému budou zahrnuta parkovací místa - plochy parkovacího stání na parkovištích Městské divadlo, ...
Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení
Predmetom zákazky s názvom "Premeranie a oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie premerania a kontroly výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný) nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej a bezpečnej ...
Prístupový a parkovací systém
Predmetom zákazky je dodanie a montáž prístupového a parkovacieho systému objednávateľa v areáli FNTT, vrátane príslušných stavebných prác a úprav.
Softvérová služba monitorovania vozidiel a mechanizmov
Predmetom zákazky je poskytnutie softvérovej služby monitorovania 515 ks vozidiel a mechanizmov počas 48 mesiacov.
Dodávka a instalace ER Poliklinika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace evakuačního rozhlasu v rámci projektu zabezpečení budovy Polikliniky FNO.
Parkovací systém Tyršovo nábrežie Bratislava
Predmetom zákazky je kúpa automatických stojanov so závorami za účelom vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a parkovacích automatov určených na úhradu parkovného za dočasné parkovanie motorových vozidiel. Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Turnikety v budove na Šafárikovom námestí
Predmetom zákazky je dodanie a implementácia technického zariadenia - turniketov a softvérového vybavenia (prístupový informačný systém) za účelom riadenia prístupu osôb v budove verejného obstarávateľa na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí
Předmětem zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému (dále také jen „VIS“) a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Součástí dodávky je rovněž integrace VIS na Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje (dále také jen „IVVS ZK“). Funkčnost napojení ...