FN Ostrava - Klinický informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace Klinického informačního systému do prostřední FN Ostrava, včetně poskytování služeb pozáruční technické podpory dodaného řešení, a jeho rozvoj, rozšiřování počtu připojených lůžek a customizace, které spočívají v poskytování budoucích dodávek a služeb v zatím nespecifikovaném ...
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v budově Národní technické knihovny
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů, včetně podsystémů, v objektu Národní technické knihovny po dobu 3 let.
Dochádzkový a stravovací systém
Predmetom zákazky je dodanie elektronického dochádzkového a stravovacieho systému, a to hardvéru ako aj softvéru (ďalej len "systém"), zabezpečenie kontinuálnej prevádzky systému, udelenie licencií a poskytovanie služieb preventívna prehliadka, priebežná podpora, servis systému, preškolenie zamestnancov, udržiavanie systému s opciou na predĺženie ...
Rozšíření městského kamerového dohledového systému České Budějovice o nové kamery pro měření a sledo
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení nově osazených 63 kamerových bodů. Na nových kamerových bodech bude osazeno 43 kamer otočných a 119 kamer fixních pro měření a sledování dopravy. Kamery budou umístěny na trakčních sloupech, sloupech veřejného osvětlení, sloupech světelné signalizace, nových kamerových sloupech a domech. Kamery ...
Lampové regulátory
Predmetom zákazky je dodávka lampových regulátorov súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina - riadiaca a monitorovacia jednotka vrátane zabezpečenia prevádzky a údržby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Elektronické zastávkové informačné panely
Predmetom zákazky je dodávka tovarov elektronické zastávkové informačné panely pre Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zberný dvor Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Tvrdošovciach. Stavba sa skladá z komplexu novobudovaných objektov, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Sú to hlavne. SO 01 Prevádzková budova, SO 02 Prístrešok pre kontajnery, SO 03 Garáž, SO 04 Silážny žľab, SO 05 Váha, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 Hangár, SO 08 Prípojka vody a areálové ...
Realizace projektu KU - CH1 - 009 Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo k realizaci projektu KU - CH1 - 009 „Zabezpečení sbírek národního muzea v přírodě“, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Postupné dodávky zařízení pro stacionární detektory výbušnin
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek stacionárních detektorů výbušnin signalizujících stopové množství výbušnin na těle a zavazadlech kontrolované osoby a odpovídajících technické specifikaci uvedené v příloze F ZD (dále též jako „ETD“). Dále předmětem této Veřejné zakázky je zajištění školení, poskytování servisních služeb, ...
Servis PDA
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mimozáručního servisu mobilních terminálů pro balíkové doručovatele. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Modernizace zabezpečovacího systému v objektu Arcidiecézního muzea Olomouci
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na provedení modernizace systémů zabezpečení pro Arcidiecézního muzea v Olomouc.
Identifikace, verifikace a typizace nových rizikových a vysoce rizikových biologických agens
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kvality nástrojů pro kontrolní a rozhodovací činnost při výkonu státní správy se zaměřením na zvyšování bezpečnosti státu, založených na vývoji nových, popř. inovovaných, rychlých, selektivních, dostatečně citlivých a robustních metod identifikace, verifikace a typizace vysoce rizikových a rizikových ...
Řešení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích MSK
Předmětem veřejné zakázky je implementace systému řízení bezpečnosti informací ISMS (Information Security Management System) a komplexní zajištění služeb centra kybernetické bezpečnosti SOC (Security Operations Center) k zajištění dohledu operátory, provozu nástrojů pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v provozovaných ...
Elektronické zabezpečovací systémy pro střediska Probační a mediační služby České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž elektronických bezpečnostních systémů pro zabezpečení pracovníků ve střediscích Probační a mediační služby.
Servis radiačních monitorovacích systémů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je servis radiačních monitorovacích systémů provozovaných zadavatelem.
Kontrola provozuschopnosti a poruchový servis na zařízení EPS 2022 - 2026 II
Předmětem veřejné zakázky je provedení kontroly provozuschopnosti zařízení EPS dle § 7, 8 vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb., o požární bezpečnosti a ČSN 34 27 10 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia pre meranie vybraných hodnôt ovzdušia, poskytnutie integrovaného systémového riešenia na automatizovanú identifikáciu zberných nádob a kontajnerov pomocou RFID technológie a váženie naložených zberných nádob a kontajnerov, dodanie kamerového systému do vozidiel pre zvoz odpadu a kamerové sety ...
Rekonstrukce SVV v ZHP ETE
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající v modernizaci koncových prvků (130 ks) jednotného systému varování a vyrozumění v zóně havarijního plánování tak, aby systém plnil požadavky atomového zákona, tj. systém bude modernizován tak, aby umožnil diagnostiku včetně zpětné vazby o stavu a ...
Rekonstrukce systému VVO v ZHP EDU
Předmět zakázky: Zajištění spolehlivého varování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události v zájmovém území ZHP. Je požadována výměna stávajících rotačních sirén za sirény elektronické splňující současné technické požadavky GŘ HZS včetně požadavku na přemístění cca 70 % sirén ze střech budov na samostatně stojící stožár. Návrh rozmístění ...
Nákup komponentů a náhradních dílů Městského kamerového dohledového systému - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky komponentů pro kamerové body Městského kamerového dohledového systému (MKDS) a světelného signalizačního zařízení (SSZ).
Dodávka a instalace komunikačního systému sestra-pacient pro Kliniku infekčních nemocí
Předmětem této VZ je dodávka, instalace a zprovoznění komunikačního systému sestra pacient, dodávka nezbytného základního příslušenství pro zahájení provozu, podrobněji viz přílohy č. 7, 9, 10, 11, 12 ZD zaškolení zaměstnanců zadavatele, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.
Nákup polygrafov
Predmetom zákazky je nákup polygrafov s minimálne ôsmymi kanálmi, tzn. ôsmymi vstupmi pre hlavné komponenty a doplnkové komponenty na zaznamenávanie fyziológie [kardio krvný tlak a krvný tep, pneumo dýchanie (hrudné a brušné), pokožka elektrodermálna aktivita, pohybové senzory]. Predmet zákazky je zabezpečovaný pre potreby Kriminalistického a ...
ŠVZ Brno - opatření k areálové bezpečnosti II
Předmětem je dodávka a montáž perimetrického kamerového systému, umístění a instalace technologických a bezpečnostních prostředků pro instalaci a ovládání posuvné vynesené brány, montáž zábrany na stávající plotový systém a instalace automatické elektronické vrátnice včetně souvisejících stavebních prací.
Online čtečky - obnova ručních snímačů
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodání ručních snímačů (HW) včetně systémového a aplikačního Software; b) vývoj systémového a aplikačního Software; c) dodání příslušenství ke snímačům; d) poskytnutí mimozáručního servisu snímačů; e) poskytování technické podpory k Software; f) MDM - vzdálená správa zařízení; g) zajištění ...
Vizuální infosystém pro zaměstnance - LCD panely nad gate a informační tabule
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky HW - LCD panelů a informačních tabulí, a to včetně jejich instalace. HW bude sloužit k zobrazování informací o příjezdech/odjezdech jízd od jednotlivých gate k souhrnnému zobrazení příjezdů/odjezdů jízd od všech gate na jednotlivých provozovnách zadavatele. Podrobnosti viz zadávací dokumentace (dále ...