Poptáváme čipový systém otevírání dveří
Poptáváme čipový systém otevírání dveří.
Opravy a údržba IBS
Zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na bezpečnostných systémoch a nadstavbovom Integračnom bezpečnostnom systéme C4 a jeho podsystémoch a na vyhradených technických zariadeniach ...
Detektor netopierov
Dodanie tovaru: Ultrazvukový detektor na netopiere - 15ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené: Príloha č_1 Sumárny list CP a TP_Detektor netopierov
Rozšírenie a modernizácia existujúceho parkovacieho systému Easypark v areáloch UNLP
Predmetom zákazky je zabezpečenie modernizácie a rozšírenia existujúceho parkovacieho systému Easypark na pracoviskách Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a poskytnutie autorizovaného záručného servisu a záruky v trvaní 24 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe 7 Opis predmetu zákazky a ostatných prílohách Výzvy.
Vybudovanie zabezpečeného pracoviska
Predmetom zákazky je Vybudovanie zabezpečeného pracoviska - Výskum a vývoj metód pasívnej rádiofrekvenčnej detekcie dronov UAV v zmysle Prílohy č. 2 Výkaz výmer.
I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47 – dodávka a montáž
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a inštalácia/oživenie 1 ks celotelového monitora kontaminácie osôb, 2 ks výdajných automatov kľúčov a 1 ks výdajného automatu dozimetrov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie pre investičný projekt I00A1ND50011 IPR Rekonštrukcia a rozšírenie HS a priľahlých priestorov v SO47. Ďalšie informácie sú ...
Multimediálna kocka, zimný štadión Prešov
Predmetom zákazky je vybavenie haly Zimného štadióna multimediálnym informačným systémom, ktorého súčasťou sú led zobrazovacie tabule, časomiera, video-réžia, kamerové prípojné body. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je zverejnený v profile verejného obstarávateľa - projektová dokumentácia.
Modernizácia kamerového systému
Mesto Nové Mesto nad Váhom má zámer realizovať komplexnú modernizáciu stávajúceho kamerového systému / priemyselnej televízie (ďalej len PTV), ktory je v správe Mestskej Polície Nového m. nad Váhom. Ďalej chce mesto postupne zavádzať využívanie videotechnológie aj do ďalších oblastí a smerovať k postupnému zavedeniu Smart City ...
Bezpečnostný projekt pre Informačný systém Centrálny register účtov
Analýza a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie k dodaniu Bezpečnostného projektu pre IS Centrálny register účtov v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ...
Dodávka a montáž parkovacích automatov v meste Rimavská Sobota
Predmetom tejto zákazky je požiadavka verejného obstarávateľa na dodanie tovaru, spočívajúceho v dodaní a montáži šiestich kusov parkovacích automatov za účelom výberu poplatkov za krátkodobé parkovanie a ich pripojení v rámci elektronického informačného systému pre riešenie automatizovaného riadenia a kontroly parkovacej politiky pozostávajúcej z ...
09_lab - Zvodidlá - príslušenstvo
Zvodidlá - príslušenstvo
Dodanie a osadenie sčítačov cyklistov na území TTSK
Predmetom zákazky je dodanie automatických sčítačov cyklistov/sčítacích zariadení cyklistov, obslužného softvéru, doprava na miesto určenia, inštalácia, montáž vrátane zaliatia drážok, inicializácia a zaškolenie zodpovednej osoby na obsluhu zariadenia a ovládanie softvérového vybavenia v počte 7 ks na bližšie určených miestach Trnavského ...
QSCD zariadenia ProID+Q s klientskou aplikáciou ProID+ s jednostrannou potlačou pre potreby vydávani
Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis - mandátny certifikát sa vydáva fyzickým osobám oprávneným konať za alebo v mene určitej právnickej osoby (napr. ako štatutárny orgán organizácie). QSCD zariadenie slúži na bezpečné generovanie a uloženie súkromných a verejných kľúčov (kľúčových párov), na vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaného ...
Sčítacie zariadenie
Predmetom zákazky je dodanie troch kusov nových sčítacích zariadení. Súčasťou dodávky je aj dovoz a inštalácia predmetu zákazky na miesto určenia a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi. Podrobný popis špecifikácie predmetu zákazky je uvedený aj v dokumente Minimálna špecifikácia. Dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať, obstarávateľa riadne ...
Mobilná monitorovacia veža
Predmetom zákazky je dodávka mobilnej monitorovacej veže špecializovanej na detekciu a zameranie požiarov vrátane obslužného programovaného vybavenia, dopravy na miesto určenia, komplexného testu, testovania funkčnosti v prevádzke, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy verejného obstarávateľa ako súčasť aktivít projektu výskumu a vývoja na ...
Štrbinové OCR čítačky dokladov
Štrbinové OCR čítačky dokladov
Kontrola kvality komodít hmotných rezerv
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných kontrol kvality skladovaných potravinových komodít hmotných rezerv s cieľom skúmania dodržiavania predpísaných kvalitatívnych parametrov podľa Potravinového kódexu SR, príslušných STN a vyhlášok, ako aj kontrola, množstva a podmienok skladovania potravinových komodít hmotných rezerv. Verejný ...
Moderné technológie v centre mesta Bojnice
Predmetom zákazky je dodanie tovarov, vrátane realizácie súvisiacich služieb a stavebných prác v rámci projektu "Moderné technológie v centre mesta Bojnice", t.j. všetky dodávky a činnosti požadované v zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch ...
Oprava elektrickej závory vo VŠC DUKLA v Trenčíne
Predmetom zákazky je oprava elektrickej závory vo VŠC DUKLA v Trenčíne vrátane príslušenstva, montáže a konfigurácie.
Periodický ročný servis 7 ks mobilných detekčných systémov (MDS) a 7 ks ručných prístrojov
Periodický ročný servis 7 ks mobilných detekčných systémov (MDS) a 7 ks ručných prístrojov na detekciu a identifikáciu jadrových a rádioaktívnych materiálov. Po vykonaní servisu požadujeme správu o vykonaných servisných úkonoch a navrhovaných opatreniach a protokol o diagnostike systému.
Kamerový monitorovací systém
Predmetom zákazky je dodanie tovarov učebných pomôcok pre žiakov SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici: kamerový monitorovací systém; 3D skenery; rezacia jednotka riadená počítačom; vysokovýkonný plochý skener formátu A3 na spracovávanie veľkých; viazaných alebo krehkých dokumentov; 3D tlačiareň pre viacerými a tvrdými materiálmi; počítačová ...
Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice – SOŠ služieb, Levice – BOZP
Koordinácia bezpečnosti bude realizovaná ústnou, písomnou a digitálnou formou s občasnou fyzickou prítomnosťou na stavbe (stálou - telefonicky) v nasledujúcich oblastiach: Vypracovanie dokumentácie a koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len BOZP") ...
Technické dovybavenie meracích vozidiel, svetelné výstražné zariadenia a reflexné polepy
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vrátane autorizovanej montáže (resp. aplikácie) do meracích vozidiel: - v časti č. 1: Technické dovybavenie meracích vozidiel - v časti č. 2: Svetelné výstražné zariadenia - v časti č. 3: Reflexné polepy
Kamerový monitorovací systém
Predmetom zákazky je dodanie kamerového monitorovacieho systému na tri cestmajsterstvá Správy ciest TSK Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
GPS monitoring vozidiel
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS zariadení na sledovanie, zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke, zabezpečenie a zdieľanie vozidiel. Verejný obstarávateľ požaduje získané dáta spracovávať a umožniť mu elektronicky prístup do webového portálu za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostav a informácii ( napr. trasa, ...