Systém EasyGO - rámcová dohoda
Technická podpora systému EasyGO Dodávka 8ks ABC bran systému EasyGO včetně instalace, napojení a konfigurace potřebných HW a SW komponent a licencí, náhradní díly Rozvoj systému EasyGO Rozšířená technická podpora
Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému
Predmetom je dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektronického informačného systému vrátane montáže a inštalácie.
Monitorovací a varovný systém - Modra nad Cirochou
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie zamestnancov k dodávke tovarov ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou ...
Dodávka kompletního systému osobních minikamer pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka nových 268 kusů osobních minikamer včetně nevýhradních licencí, dokovacích stanic a serverových a mobilních aplikací pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění. Součástí předmětu plnění je i síťová implementace do systému MP HMP a ověření funkčnosti celého systému v ...
ETCS + DOZ Votice - České Budějovice
Předmětem zakázky je zajištění dálkového ovládání železničních stanic, zabezpečovacího zařízení a dalších ostatních technologií a zároveň vybavení tratě interoperabilním systémem evropského vlakového zabezpečovače ETCS L2 v úseku Votice (mimo) - České Budějovice (včetně). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v ostatních částech zadávací dokumentace.
SMART - Navigační a parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému parkování a vybudování dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve Zlíně (dále jen „Systém“). V Systému budou zahrnuta parkovací místa - plochy parkovacího stání na parkovištích Městské divadlo, ...
Výroba a dodávky čipových předlaminátů
Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodávky předlaminátů dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu rámcové dohody (příloha 1 zadávací dokumentace). Bližší specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Pronájem a provoz dorozumívacího zařízení sestra  pacient
Předmětem VZ je instalace, pronájem a servis dorozumívacího zařízení sestra pacient do Nemocnice Na Bulovce, zadavatel požaduje pronájem, instalaci a servis zařízení na pět různých oddělení na dvou klinikách Nemocnice Na Bulovce po dobu 72 měsíců.
Rámcová dohoda na vybavení elektrických lokomotiv řady 380 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 380, a to pro celkem 20 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující ...
Rámcová dohoda na vybavení elektrických jednotek řady 680 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 680, a to pro celkem 7 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující ...
Rámcová dohoda na vybavení motorových vozů řady 841 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 841, a to pro celkem 17 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující ...
Rámcová dohoda na vybavení netrakčních souprav Railjet mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 8091 railjet, a to pro celkem 7 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) ...
Rámcová dohoda na vybavení motorových vozů řady 842 a řídících vozů řady 954 mobilní částí ETCS
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typových řad 842 a 954 (ABfbrdtn 795, Bfbrdtn 794), jejichž bližší vymezení tvoří přílohu č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody, a to pro ...
20-082 POH - realizace PZTS, EPS a CCTV
Předmětem VZ je dodávka a instalace PZTS s prvky EPS a CCTV pro objekt Pohořelice.
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
Predmetom zákazky je: a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, montáž, implementácia, integrácia so službami poskytovanými tretími osobami v zmysle Súťažných podkladov, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky; ...
Oprava a údržba zariadení SKR
Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky a systémov kontroly a riadenia. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby verejného obstarávateľa ...
Kamerový systém monitorovania cetsnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia ucelených kamerových systémov (ďalej len KS) umiestnených na vybraných hraničných priechodoch (ďalej len HP) na hranici Slovenskej republiky a Ukrajiny. Ďalšie informácie sú uvedené v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Vzdálené detektory pro řízení dopravy v Českých Budějovicích II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení systému magnetických strategických detektorů provozu na vybraných měřících profilech pozemních komunikací na katastrálních územích města České Budějovice. Jedná se celkem o 180 detektorů v 42 profilech. Strategické detektory budou umístěny na vybraných profilech přímo do konstrukční vrstvy ...
Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy,II. etapa
Předmětem zakázky je realizace investiční akce „Výměna řídících systémů (ŘS) ve výměníkových stanicích Kralupy, II. etapa“. Zadavatel je společností, která má ve svém předmětu podnikání mimo jiné výrobu a rozvod tepelné energie. Z tohoto titulu zadavatel provozuje a spravuje výměníkové stanice, které podléhají pravidelné údržbě a opravám. V rámci ...
Mobilní zařízení MBP pro dotazování EES
Dodání 77 kusů komplexních mobilních inspekčních systémů na platformě mobilních telefonů včetně integrovaného příslušenství.
Protipovodňová opatření města Budišov nad Budišovkou 2020
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její ...
Dosadenie BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie a nainštalovanie 88 záznamových zariadení (ďalej len BlackBox) do 88 ks železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) radov 712, 736, 812, 813/913, 162, 362, 840, 425.9, 757. BlackBoxy musia plniť požiadavky v zmysle technickej špecifikácie pre konkrétny rad ŽKV. Dodané BlackBoxy a ich implementácia do ŽKV musí v ...
Přechod na GPS monitoring vozového parku CS
Předmětem veřejné zakázky je požadavek na dodávku a montáž cca 1120 ks GPS jednotek včetně poskytování služby monitoringu vozového parku Celní správy prostřednictvím nainstalovaných GPS jednotek pro polohu vozidel za využití přenosu dat pomocí mobilní datové sítě a tvorby elektronické knihy jízd.
Vybírání správních poplatků na konzulárních úsecích ZÚ ČR
Předmětem zadávacího řízení je zajištění vybírání správních poplatků pomocí platebních terminálů na vybraných pracovištích Zadavatele a zřízení dvou platebních míst pro vytváření plateb přes odkaz.
3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků na bázi směsí plastů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků na bázi směsí plastových recyklátů“ dále jen „zařízení“. CPV kód: 38500000-0- kontrolní a zkušební přístroje Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i ...