Docházkový a přístupový systém MPSV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace docházkového a přístupového systému včetně všech HW a SW komponent nutných k jeho provozování a příslušenství, a dále včetně zajištění jejich dodávky do místa plnění, instalace, školení, dodávky firmware a software pro správu dodaných zařízení, jeho nových verzí a updatů, ...
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou,  rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20". Účelom stavby je: - komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 a prípojných koľajových polí vrátane úprav na železničnom zvršku a spodku, - rekonštrukcia železničného ...
Kontroly, opravy a servis elektrickej požiarnej signalizácie
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a servisu elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Parkovací systém pro nemocnice v Karlových Varech a Chebu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování, zprovoznění a provozování informačního a navigačního systému parkování v Karlovarské krajské nemocnici a.s., v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici v Chebu, v souladu s požadavky této zadávací dokumentace a za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu č. 4 této výzvy, a za ...
Upgrade řídicí struktury BMS
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v upgradu monitorovacího a vizualizačního systému Honeywell EBI (Enterprise Buildings Integrator) a DVM (Digital Video Manager) pro sběr dat z integrovaných systémů používaných na VUT. Upgrade monitorovacího a vizualizačního systému má za cíl připravit systém na zvýšené bezpečnostní ...
Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací
Předmětem plnění této veřejné zakázky „Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací“ je dodávka (koupě) systému pro dokumentaci povrchu komunikace a jejího okolí s využitím skenovací a zobrazovací techniky včetně nástrojů pro následné zpracování pořízených dat do formy videopasportu s možností provádění měření základních neproměnných ...
Rádioskopické zariadenie
Predmetom zákazky je rádioskopické zariadenie v počte jeden kus, vrátane min. 36-mesačnej záruky, kodifikácie, dodávky tovaru, inštalácie a poskytnutia aplikačných školení v rozsahu 4 (štyroch) pracovných dní pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade so zmluvou podľa súťažných podkladov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
RD - Specializované přístroje pro kontrolu dokladů a dokumentů - videospektrální komparátory
16 ks specializovaných přístrojů pro kontrolu pravosti dokladů Zakázka je rozdělena na dvě vymezené části.
Protipovodňová opatření města Poděbrady
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Systém stavění vlakové cesty
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla s názvem „Systém stavění vlakové cesty“. Dílo spočívá ve zpracování projektové dokumentace, realizaci inženýrské činnosti, zajištění veškerých správních rozhodnutí, povolení a souhlasů pro realizaci a provoz Díla, jakož i provedení veškerých dalších činností a úkonů, které jsou pro realizaci Díla ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS na jednotky společnosti Leo Express s.r.o.
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do 5 vlakových souprav FLIRT výrobce Stadler Rail AG, provozovaných zadavatelem. 2.2 Zadavatel požaduje postupné dodání (retrofitting) ...
Dodávky řídicích systémů elektricky ovládaných výhybek
Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek řídících systémů elektricky ovládaných výhybek a jejich ohřevu.
Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví OU - podzemní parkoviště SMO
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, dodávka a instalace parkovacího systému včetně dohledových kamer a 2 ks veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily do prostoru nově budovaného podzemního parkoviště Ostravské univerzity na pozemku parc. č.: 213/26, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. ...
Rekonstrukce uzlu měření tlaku v meziprostorech přírub horního bloku reaktoru TK, KNI a LKP
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Projektové a ostatní technické dokumentace, a následné nahrazení nespolehlivých analogových čidel KISTLER/KRISTAL za binární tlakové spínače se signalizací při přetlaku a zavedení do řídícího systému JE Temelín.
Nemocničný komunikačný systém s lokalizáciou
Predmetom zákazky je inštalácia, montáž a sprevádzkovanie nemocničného komunikačného systému s lokalizáciou. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto Súťažných podkladov.
Plánovaný servis, nastavenie a neplánované opravy meracích prístrojov DRÄGER
1.Plánovaný servis, nastavenie a neplánované opravy meracích prístrojov DRÄGER. 2.Plánované metrologické overenie, opravy a servis meracích zariadení analyzátorov dychu
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení a instalace nového kamerového systému, který bude připojen k dohledovému pracovišti na městské policii. Předmět plnění je rozdělen do těchto etap: Etapa 1 - Bráfova x Nádražní x Jungmannova Etapa 2 - Masarykovo náměstí Etapa 3 - Komenského náměstí - jih Etapa 4 - Komenského ...
Vjezdový systém pro VFN
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž komponent pro vjezdový systém pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze vč. stavební přípravy a záručního servisu.
Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova -  budova Školní 3643/4
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budovy Školní 3643/4 magistrátu statutárního města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu. Součástí zakázky je rovněž ...
Servis bezpečnostních technologií v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb na smlouvu o poskytování servisních služeb pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy v rozsahu dle uvedené Technické specifikace. Zadavatel požaduje zajištění údržby, pravidelných revizí a servisu bezpečnostních technologií systémů technické ochrany v ...
Provedení modernizace vybraných hnacích vozidel řady 742 a dodávka a instalace mobilní části ETCS
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v modernizaci lokomotiv řady 742 (dále jen „modernizace Lokomotivy“ nebo „Lokomotivy“) včetně osazení modernizovaných lokomotiv zabezpečovačem ETCS, tj. včetně komplexní dodávky a instalace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě ...
Modernizace požárně bezpečnostního řešení
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace požárně bezpečnostního řešení v budově Rudolfina - konkrétně doplnění systému EPS a instalace evakuačního rozhlasu.
21-150 Servis a revize PZTS, CCTV, EPS
Předmětem VZ je zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav, údržby a kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektrické požární signalizace a elektronického identifikačního systému ACS-linea a EPS.
Inteligentní diagnostika dopravní cesty pomocí laserových technologií
Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí dodávky je i implementace, montáž a zprovoznění systému, a to včetně akceptačního testování. Systém musí být schopen detekovat vady konstrukčních komponent železničního roštu. ...
Časové trezorové pokladny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky časových trezorových pokladen, včetně jejich montáže, servisu a profylaktických kontrol.