Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie 7 ks dopravných prostriedkov - motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz služobných psov.
Opravy magnetickej brzdy
Úplná magnetická brzda výrobcu FAIVELEY TRANSPORT CZECH a. s., so sídlom VGP Park, Hala B, U Přivaděče 1315/3, CZ-326 00 Plzeň Bručná, Česká republika, sa skladá z týchto podskupín: 1. riadenie, 2. ovládacie valce so spojovacími tyčami, 3. permanentné magnety v súčinnosti so spínacími valcami, 4. unášač a stredenie, 5. zariadenie pre núdzové ...
Generálne opravy dieselových motorov MAN D 2866 LUH 21 a MAN D 2876 LUE 621
Predmetom zákazky sú generálne opravy dieselových motorov radu MAN D 2866 LUH 21 a radu MAN D 2876 LUE 621 vrátane servisných záručných prehliadok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a aparatúr pre duálne snímanie povrchu terénu
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a senzorov pre snímanie povrchu terénu za účelom zabezpečenia výstupov v rozsahu leteckého meračského snímkovania a údajov leteckého laserového skenovania, vrátane prvkov vonkajšej orientácie leteckých meračských snímok a určením trajektórie senzorov v priestore.
Motorové záchranné plavidlo
Predmetom tejto zákazky je dodávka plavidla pre výkon záchranných a povodňových prác, prepravu (evakuáciu) osôb, zvierat a materiálu, elimináciu ekologických havárií a iných nežiadúcich udalostí na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodňových situácií.
Servis a opravy lodných motorov a člnov
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a predpísaných technických prehliadok motorov na člnoch a člnov na sezónnu prevádzku
Cisternová automobilová striekačka
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu Cisternová automobilová striekačka v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 3 výzvy na predkladanie ponúk. Predmetom zákazky je aj doprava na miesto dodania, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie tovaru.
Špeciálne terénne hasičské vozidlo CAS 30 6x6
Vozidlo bude primárne určené na likvidáciu požiarov v dopadových plochách strelníc vojenského obvodu v ťažkom piesočnatom teréne s lesným porastom a nespevnenými plochami. Vozidlo musí byť bezpečné, s dostatočným výkonom čerpacieho agregátu a musí obsahovať dostatok hasiacich látok na úspešný zásah hasičskej jednotky. Musí byť starostlivo urobený ...
Údržba vrtuľníka Leonardo AW189
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Údržba vrtuľníka Leonardo AW189 OM-BYW v. č. 49039 podľa aktuálne platného programu údržby.
Údržba vrtuľníka Bell 429
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Údržba vrtuľníka Bell 429 OM-BYD v.č. 57198 podľa schváleného programu údržby LÚ MV SR.
OLŽ- oprava železničného vozňa
Predmetom zákazky je oprava podvozku železničného vozňa. Výrobcom vozňa je Vagongyár Gyor. Jedná sa o osobný vozeň radu Neptun 6400 vyrobený v roku 1916. Predmetom opravy je demontáž podvozkov, výmena obručí, oprava ložísk, oprava mechanickej brzdy. Po vykonaní prác je potrebné previesť skúšobnú jazdu a zabezpečiť technickú kontrolu.
Obnova satelitného voza DSNG1
Predmetom obstarávania je vybudovanie redundantného HD DSNG prenosového satelitného voza, pre potreby RTVS. Predmet zákazky pozostáva z dodávky a inštalácie nových technológií a inštalácie použitých zariadení verejného obstarávateľa do nového vozidla, ktoré je vo vlastníctve verejného obstarávateľa. Súčasťou realizácie diela sú aj inštalačne a ...
Servis a opravy lodných motorov a člnov
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a predpísaných technických prehliadok motorov na člnoch a člnov na sezónnu prevádzku
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním kolesového traktora vrátane traktorového prívesu, traktorovej kosačky, štiepkovača, teleskopického nakladača, unimobunky a váhy. Cieľom je nákup techniky potrebnej na nakladanie s odpadmi ...
Nákup autobusov s CNG pohonom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - autobusy s CNG pohonom pre obstarávateľa Dopravný podnik mesta Martin, s. r. o. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poskytovanie servisných služieb na autobusy
Poskytovanie servisných služieb na autobusy
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň  - súprava turistického vyhliadkového vláčika
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - novej nepoužívanej súpravy turistického vyhliadkového vláčika s platnou homologizáciou na pohyb po verejných komunikáciách počas celého roka
Nákup mikrobusu pre poskytovanie sociálnych služieb v Tvrdošovciach 2023
Predmetom zákazky je nákup 1 ks nového motorového vozidla mikrobusu za účelom prepravy osôb a poskytovania sociálnych služieb pre odkázaných občanov obce Tvrdošovce.
Údržba dvoch letúnov Fokker F28 Mark 0100 na technickej základni
Údržba dvoch letúnov Fokker F28 Mark 0100 na technickej základni.
Sanitné vozidlá RZP a RLP
Nákup sanitných vozidiel RZP v počte 45 kusov a RLP v počte 20 kusov pre potreby ZZS BA a ZS KE. Predmetom zákazky je aj ich zástavba. Bližší Opis predmetu zákazky je uvedený v časti E Súťažných podkladov a v časti D Obchodné podmienky.
Nákup tlmičov železničných koľajových vozidiel
Nákup nových tlmičov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ŽKV), v počte, v prevedení a rozsahu, vrátane sprievodnej dokumentácie, podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek, vše v rozsahu specifikovaném částí zadávací dokumentace: „Vymezení základních technických podmínek“.
Plávajúci pontónový systém II
Predmetom zákazky je zostavenie a dodanie plávajúceho pontónového pontónového systému pre účely vykonania technických a vzorkovacích prác v rámci schváleného projektu: ,,Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaži 4 - ŠGÚDŠ" financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výstupom realizácie zákazky je plne funkčný ...
Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 15 ks nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon, délky do 19 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace. ...
Minibus
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 1 kusu minibusu. Podrobná specifikace je popsána v Příloze č. 4 (Technické podmínky pro minibus) zadávací dokumentace.