Dodávky lepených izolovaných styků 2020-2022
dodávky izolovaných lepených styků („LIS“) z nových kolejnic třídy oceli R260 tvaru R65, 49E1 a 60E2, čtyřděrových a šestiděrových, včetně asymetrických, a to s tepelně upravenou hlavou v oblasti izolační vložky a bez tepelně upravené hlavy, pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků ...
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Simulátor
Předmětem plnění je dodávka simulátoru sanitního vozidla s vybavením pro ZZS ÚK včetně veškerého souvisejícího vybavení pro uživatele Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem (ve smlouvě také „ZZS ÚK“). Předmětem plnění není zajištění provozních podmínek a provozu řešení v rámci ZZS ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Traťová údržba lietadiel FOKKER F100 Model F28
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) dvoch lietadiel typu FOKKER F100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY-650 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Autobus na diaľkovú prepravu
Predmetom zákazky je dodanie Autobus na diaľkovú prepravu. Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Dodávka až 40 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů v letech 2021 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks kloubových nízkopodlažních trolejbusů. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD - Soupis požadavků na dodávku kloubových nízkopodlažních trolejbusů.
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb ...
Dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí. Drezíny se dvěma čelními stanovišti, bude určeno pro provoz na drahách celostátních, regionálních a vlečkách o rozchodu 1435 mm, vybavené specifickými diagnostickými systémy pro měření geometrie polohy koleje. ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických jednotek řady 471
Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických jednotek řady 471 a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Na základě rámcové dohody vzešlé ze zadávacího řízení lze garantovat realizaci 42 ks obnov v rozsahu R1, 5 ks obnov v ...
Změna zavěšení hnacího soustrojí SHV řady MVTV 2.3
Snížení celkových vibrací ve vnitřním prostoru 7 ks speciálních hnacích vozidel (dále jen SHV) pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MVTV 2.3.
Implementace trakčního systému 25 kV/50 Hz v devíti lokomotivách řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní implementaci trakčního systému 25 kV/50 Hz do devíti drážních hnacích vozidlech zadavatele řady 162 (typ 99E1) (dále jen "Lokomotivy") a jejich uvedení do shodného technického stavu s typem 69E5 včetně změn schváleného typu. Lokomotivy budou po implementaci označeny řadou 362. ...
Zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje (opakovaná)
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Pardubického kraje po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 8 částí.
Dodávka 5 ks sanitních vozidel
Předmětem plnění je dodávka pěti kusů sanitních vozidel (dále jen „sanitní vozidla dopravy raněných a nemocných, DNR) dlouhý rozvor, nízká, střední, střecha, bílá barva, standardní výbava včetně výbavy na přání, sanitní a transportní výbavy dle technické specifikace.
Opravy hnacích náprav ZF - trolejbusy/autobusy
Predmetom zákazky je oprava náprav v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o poskytování služeb je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy o dílo je čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Východ - Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj v rozsahu předpisu ČD V 71 a to s ohledem na místní okolnosti oblasti OCP Východ v návaznosti na ...
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Hlavní město Praha, Středočeský
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Střed - Liberecký, Královéhradecký
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Střed.
Čištění železničních kolejových vozidel pro oblast OCP Západ - Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kra
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu neurčitou. Předmětem Smlouvy je provádění čistících a úklidových prací na osobních železničních kolejových vozidlech v rozsahu stanoveným předpisem ČD V71 včetně Opatření ředitele oblastního centra provozu Západ.
Opravy dvojkolí hnacích vozidel
Účelem veřejné zakázky s názvem Opravy dvojkolí hnacích vozidel je uzavření smluv o dílo s vybraným dodavatelem pro každou část veřejné zakázky samostatně a to na provedení opravy dvojkolí hnacích vozidel.Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí.
Dodávka vozidel RENDEZ-VOUS 2021 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, v rámci které bude zadavatel zadávat dílčí veřejné zakázky na dodávky až 10 kusů vozidel určených pro systém Rendez-vous vybavených kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a dodávkou a montáží IC technologií, vč. zajištění záručního servisu na 5 let do ...
Pořízení CNG autobusů pro MHD Cheb
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nízkopodlažních autobusů.
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic
Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů; • dodávka a zprovoznění 24 ks mobilních nabíjecích souprav sloužících k nouzovému nabíjení trakčních akumulátorů (pokud u dodávaných elektrobusů bude nutné provádět balancování a dodatečné dobíjení trakčních akumulátorů mimo dodané nabíjecí stanice); • dodávka a ...
Implementace trakčního systému 25 kV/50 Hz v devíti lokomotivách řady 162
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní implementaci trakčního systému 25 kV/50 Hz do devíti drážních hnacích vozidlech zadavatele řady 162 (typ 99E1) (dále jen "Lokomotivy") a jejich uvedení do shodného technického stavu s typem 69E5 včetně změn schváleného typu. Lokomotivy budou po implementaci označeny řadou ...
Nájem elektrických interoperabilních lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h
Účelem veřejné zakázky s názvem Nájem elektrických interoperabilních lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a to na nájem až 50 ks elektrických interoperabilních lokomotiv s konstrukční rychlostí 200 km/h včetně jejich údržby formou Full - Service.