Dodávka sanitních vozidel RZP 2022
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje“, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016321, podpořeného v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06 React-EU. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů ...
Rámcová dohoda na dodávku až 33 ks parciálních trolejbusů II
Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 33 ks (třiceti tří kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost ...
Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodání 1 kusu nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem.
Prostředky pro zkušebnictví munice - Pracoviště WEIBEL
Dodávka pracoviště WEIBEL pro provádění zkušebnictví munice, které je tvořeno vozidlem nástavbového typu s kabinou pro přepravu pracovníků a nástavbou umožňující přepravu balistického radaru WEIBEL (radar není součástí dodávky), jeho obsluhu, provádění měření a další obslužné činnosti.
Nákup vozidel pro zajištění terénní sociální služby osobní asistence HEWER v nepřetržitém režimu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 nízko emisních vozidel v rámci registrované sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, poskytované organizací HEWER, z.s.
Pořízení pracovní plošiny na automobilovém podvozku do 3,5t  vč. zajištění garančního a revizního servisu
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. pracovní plošina na automobilovém podvozku do 3,5t včetně zajištění garančního a revizního servisu, které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 4 Zadávací dokumentace, která ...
Náhradné diely na výhybky a výhybkové konštrukcie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru obstarávateľovi, podľa jeho potreby a na základe jeho písomných objednávok, s názvom Náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa. Uvedený predmet je rozdelený, avšak nie je možné predmet deliť v rámci ponuky, do nasledovných kategórií : ...
Nákup speciálního technologického vozidla MV - III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s tandemovým přívěsem se speciální nástavbou pro přepravu vozidel dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
Minibus
dodávka 1 ks minibusu dle technické specifikace
Speciální vozidlo ZZS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového vozidla typu MPV pro převoz osob pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci, a to v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí dodávky je poskytnutí veškeré dokumentace nezbytné k přihlášení a provozu příslušného vozidla.
Opravy hnacích náprav ZF – trolejbusy + autobusy
Predmetom zákazky sú opravy hnacích náprav ZF trolejbusy + autobusy. Bližšia špecifikácia je uvedená v SP.
Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)
Technický automobil
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „městská“ (TA běžně používán k provozu na zpevněných pozemních komunikacích), v provedení CH „chemickém“ a hmotnostní třídě L „lehké“ (dále jen „TA“), dle technických podmínek pro pořízení technického automobilu, (dále jen „technické podmínky“) ...
FZŠ - Rychlé zásahové automobily III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks rychlých zásahových automobilů hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, s označením „RZA-L1Z“.
Dopravní automobily 4x4 a 4x2 II
Nákup 1 ks dopravního automobilu 4x2 a 2 ks dopravních automobilů 4x4 - opětovné vyhlášení
Nákladní automobil s brodivostí II
Pořízení jednoho (1) kusu terénního nákladního automobilu 6x6 s brodivostí pro potřeby evakuace osob, pro přepravu kusového materiálu a pro vyprošťování vozidel.
Nová CAS pro JSDH Hostouň
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená, v provedení R (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. Podrobná specifikace plnění je stanovena v ...
Dodávka mikrobusu 9 míst  - 1 ks
Předmětem této veřejné zakázky dodávka 1 ks nového mikrobusu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále poskytnutí servisních (garančních) služeb k tomuto mikrobusu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Generální oprava 6 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
Předmětem zakázky je převzetí 6 ks skříní tramvají - 3 kusů skříní tramvají T3R.PLF (bez podvozků) a 3 kusů skříní tramvají T3R.PV (bez podvozků) - provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli.
Upgrade ETCS lokomotiv řady 383 dle Baseline 3, systémová verze 3.4
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce - upgrade ETCS lokomotiv Siemens Vectron, varianty A01, UIC čísel 91 54 7 383 050-2, 91 54 7 383 051-0 a 91 54 7 383 052-8.
DNS - Automobil zdravotní - ambulance
Předmětem ZŘ je zavedení dynamického nákupního systému k nákupu sanitních silničních vozidel se zvýšenou průchodností v terénu za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast.
Vozidla sanitní
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových vozidel sanitních pro přepravu pacientů kategorie A2 dle ČSN (EN) 1789 dle Přílohy č. 6 Požadavky na předmět plnění zadávací dokumentace.
Nájem motorových jednotek DMU140
Předmětem veřejné zakázky je nájem 21 ks provozuschopných částečně nízkopodlažních motorových jednotek s kapacitou minimálně 135 sedících cestujících (dále „jednotka“ či „jednotky“ či „motorové jednotky“) k dočasnému užívání zadavatelem za úplatu, a to za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, zejména v příloze č. 1 a č. 6 této ...
Pořízení nové CAS - Moutnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v obci Moutnice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Rozsah dodávky je dán Technickými podmínkami pro cisternovou automobilovou stříkačku, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace
Rámcová dohoda na dodávky brzdového obložení a špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdového obložení (dále také jen „BO“) pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou a brzdových ...