Letecké kontroly vedení přenosové soustavy 110 kV, 220 kV a 400 kV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou letecké kontroly elektrických vedení o napětí 110 kV, 220 kV a 400 kV tvořících součást přenosové soustavy, která jsou v majetku a správě objednatele. Součástí LKV je zejména kontrola podpěrných bodů (stožárů, zhlaví základů a izolátorových závěsů a příslušných armatur), dále kontrola rozpětí (vodičů, ...
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Dodávka osobných automobilov nižšej strednej triedy
Zabezpečenie dodávky osobných automobilov nižšej strednej triedy pre potreby útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a technickej kontroly železničných vagónov a špeciálneho sprievodného vozňa v nasledovnom rozsahu : - Technickej kontroly vagóny RILS 4 kusy, vagóny Uaais 3 kusy, sprievodný vozeň WLADmveer - Oprava a údržba uvedených vagónov a sprievodného vozňa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup autobusu formou finančného lízingu
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu diagnostického defektoskopického vozu, pracujícího s kombinovaným ultrazvukovým systémem pro detekci vad kolejnic a kontrolním systémem na bázi vířivých proudů, dále vybaveného videosystémem pro monitoring vady „head check“ a doplněného o systém měření geometrických ...
Prenájom reštauračných vozňov
Predmetom zákazky je prenájom šiestich (6) ks reštauračných vozňov na celú dobu trvania zákazky za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci Grafikonu vlakovej dopravy (ďalej len GVD) vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave.
Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t
Jedná se o dodávku 2 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být ...
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov vrátane súvisiaceho vybavenia
Vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, údržby a opráv autobusov továrenských značiek KAROSA, SOR, IVECO, MERCEDES a RENAULT Master BH 8LT.
Sanitní vozidla II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Pronájem 3 ks motorových jednotek
Pronájem 3 ks motorových jednotek dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci včetně provádění údržby jednotek v době nájmu dle údržbového řádu jednotek a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 ZD – závazného vzoru smlouvy.
Speciální dopravní technika – terénní čtyřkolky s pásy v provedení záchranné vozidlo HS – 11 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 11 kusů terénních čtyřkolek s pásy v provedení záchranné vozidlo HS dle technické specifikace uvedené v ZD.
Dodávka sanitních vozidel a speciálního vozidla pro ZZS KHK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění v rámci Části: A je dodávka 1 ks sanitního vozidla kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A2, B je dodávka 3 ks sanitních vozidel kategorie „B“ ...
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Osobné automobily strednej kategórie
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov strednej kategórie. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) a letecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sa rozprestiera ...
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022
Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky ...
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - prestavba plavidla
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacie plavidlo.
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 18 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Pořízení sanitních vozidel
Jedná se o pořízení pěti sanitních vozidel dle specifikace uvedené u veřejné zakázky.
Modernizace motorových jednotek D6460
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 12 motorových jednotek označovaných jako D6460 ve vlastnictví zadavatele v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.), provedení základního rozsahu periodické opravy jednotek a provedení ...
Oprava násilně poškozeného vozu 840.003
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy ŽKV č. 840.003 po násilném poškození.
Sanitní vozidla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR.
Dodávka vozidel pro ZZS JčK
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky. Zadavatel součástí veřejné zakázky učinil i ...