Sušící linka
Jedná se o dodávku 1 ks sušící linky - zařízení na sušení semenného materiálu listnatých dřevin s prostorovou kapacitou min. 8 ks europalet s 60 ks nízkých zeleninových přepravek, s navázáním na tenzometrické váhy.
Pořízení semimobilní technologické linky na snížení prašnosti
Předmětem zakázky je dodávka nové semimobilní technologické linky pro snížení prašnosti v provozu kamenolomu v Číhané včetně poskytování záručního servisu.
Regranulovací linka
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku regranulovací linky. Jedná se o dodávku, instalaci a zprovoznění 1 kusu regranulovací linky pro regranulaci použitých HDPE, LDPE, LLDPE, PP, EVA, ABS, PS plastových obalů a folii včetně inline mlýnu na drcení folii a plastových slepenců z extruze před linkou a dodávka kompletního chlazení ...
Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu a prípravu tuhého alternatívneho paliva
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu aprípravu tuhého alternatívneho paliva(TAP). Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Ďalších dokumentoch poskytnutých ...
Recyklační zařízení, nadzemní separátor vanový
Předmětem tohoto zadávacího řízení je komplexní dodávka recyklačního zařízení, nadzemní separátor vanový podle technických specifikací uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele zařízení na označování a vážení výrobků z ryb
Předmětem plnění je dodávka: nového a nepoužitého zařízení na označování a vážení výrobků z ryb včetně zadavatelem specifikovaného příslušenství (dodávka automatické linky s příslušenstvím, která umožní průběžné vážení a etiketování výrobků z ryb a bude splňovat parametry pro uvedení bezpečného výrobku na trh; příprava stroje do provozuschopného ...
Pořízení a instalace výrobní linky pro společnost RETEX a.s.
Předmětem plnění je pořízení a instalace nové výrobní linky, která bude zpracovávat druhotné suroviny (nespotřebované vstupní suroviny a materiály pocházející z vlastní výroby zadavatele - odpad z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu), a jejímž finálním výrobkem budou tepelné izolace, které budou využívány v oblasti stavebnictví, ...
Regranulační linka na zpracování plastové drtě
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka linky na zpracování drtě a následnou výrobu regranulátu.
Automatická linka pro recyklaci plastových dílů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatické linky pro recyklaci plastových dílů
Nákup technologií pro zpracování druhotných surovin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologií pro zpracování druhotných surovin dle parametrů uvedených v technické specifikaci.
Recyklace plastového odpadu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění zařízení na výrobu plněných a aditivovaných granulátů z odpadního plastu (dále jen „zařízení“), a to v souladu s kupní smlouvou, která tvoří Přílohu 3 zadávací dokumentace a v souladu se specifikací předmětu plnění, která tvoří Přílohu 4 zadávací dokumentace.
Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Výstavba linky pro zpracování bioodpadů
Předmětem zakázky je výstavba haly s instalovanou technologií na zpracování a úpravu bioodpadů pro bioplynovou stanici.
Mobilní zařízení na recyklaci a separaci kompozitních plastových odpadů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zařízení na recyklaci a separaci kompozitních plastových odpadů. Zařízení se bude skládat ze vstupního impaktního drtiče a kapalinového cyklického třídiče. Vstupní kompozitní plastový odpad bude podrcen na mobilním drtiči na homogenní frakci a následně bude tříděn pomocí kapalinového cyklického ...
Pavel Plíštil - Technologie pro třídění odpadů - dodávka kolového rypadla, mobilní třídící linky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, mobilní třídící linky a vysokozdvižného vozíku. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Projekt materiálového využití odpadů - TOMAN, spol. s r.o.- dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro úpravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologické linky pro úpravu odpadů před jejich využitím v BPS, zejména: - Příjmový koš - Rozvlákňovací drtič - Podávací a dávkovací čerpadlo - Centrální rozvaděč s řídicím systémem
Zařízení na automatizované třídění balíkových zásilek
Předmětem veřejné zakázky je dodání zařízení na automatizované třídění balíkových zásilek, včetně návodů pro obsluhu a údržbu v českém jazyce, provedení montáže, uvedení do provozu, seznámení pracovníků obsluhy a údržby s provozem, návodem k obsluze, bezpečnostními předpisy a údržbou zařízení v českém jazyce, dodání náhradních a spotřebních dílů a ...
Technologická linka na výrobu batériových článkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania technologickej linky na výrobu batériových článkov a technologickej linky na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov pre projekt "Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj spolupráce so SPŠ elektrotechnickou pre účely zvýšenia odbornej ...
Technologie pro úpravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologické linky pro úpravu odpadů před jejich využitím v BPS, zejména: - Příjmový koš - Rozvlákňovací drtič - Podávací a dávkovací čerpadlo - Centrální rozvaděč s řídicím systémem
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro úpravu odpadů  ale2 services s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka zařízení k BPS Bílov pro příjem odpadů z potravinářské a jiné výroby v objemu max. 1 500 tun/rok a pro jejich následnou úpravu pro využití v zařízení bioplynové stanice.
Materiální využití odpadu-03
Technologický celek pro recyklaci plastů.
Pavel Kusý - Materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.