Vybavenie pre helikoptéru: Prenosný automatický systém pre leteckú aplikáciu biocídnej látky
Nákup komplexného automatického systému pre leteckú aplikáciu biocídnej látky vo forme granulátu, ktorý je možné inštalovať na helikoptéru. Opis prílohy tvorí samostatná príloha č.1 Špecifikácia predmetu Zmluvy.
Oprava sil a míchačů VEP
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy následujících technologických částí: dopravy popílku ze sila č.1, dopravy Endproduktu, dopravy popílku ze sila č. 2, dávkování vstupních komponent vedlejších energetických produktů, lopatkových mísičů, systémů provzdušňování a odprášení, rozvodů vč. dávkování záměsové vody a stlačeného vzduchu. Předmět díla ...
Finišer
Předmětem dodávky je 1 ks silničního finišeru k pokládce asfaltobetonových směsí dle Technické specifikace.
Dodávka elektromagnetického vibračního systému
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického vibračního systému. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva. Do linky přípravy paliva budou vstupovat dílčí suroviny, které se po fyzikální úpravě stanou palivem. Bude se jednat o směsi zejména biologicky aktivních látek, živočišných tuků v ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : -Montáž, ...
Dodávka komponent ke klasifikaci surovin
Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na sedm částí, a to na ...
Technologické zariadenie na výrobu betónu
Predmet zákazky je dodanie technologických zariadení na výrobu betónu. Pozostávajú z logických celkov: 1. Zásobník kameniva 2. Vážiaci pás kameniva 3. Zásobníky cementu 4. Šnekové dopravníky cementu 5. Váha vody 6. Miešacie jadro 7. Kompresor na distribúciu stlačeného vzduchu 8. Dávkovanie prísad betónu 9. Velín
Strojno-technologické vybavenie kompostoviska v obci Veľké Trakany
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: Technika do kompostoviska, Časť 2 - Logický celok č. 2: Preosievacie vibračné sito, Časť 3 - Logický celok č. 3: Kontajner, Časť 4 - Logický celok č. 4: Mostová váha. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Nákup farmaceutického dávkovača sypkých hmôt
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období dodať verejnému obstarávateľovi tovar (zariadenie) podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch. Dodávka zahŕňa aj dopravu, inštaláciu a zaučenie obsluhy. Farmaceutický dávkovač sypkých hmôt - 1 ks.
Dávkovacie zariadenie so zásobníkmi materiálov
Predmetom zákazky je dodávka Dávkovacieho zariadenia so zásobníkmi materiálov. Ide o komplexnú dodávku technológie pre automatizáciu prípravy vsádzky a vsádzanie do rotačnej pece. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka nie je rozdelená na časti.
Pořízení technologie pro dávkování uhelného multiprachu
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění následujících zařízení: 1. Dávkování uhelného multiprachu Součástí zakázky je demontáž stávající technologie. Podrobná technická specifikace je uvedena v samostatné příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí dodávky bude instalace a montáž zařízení včetně zaškolení obsluhy
Nákup zásobníkov, dávkovačov a ich náplní pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb: Nákup zásobníkov, dávkovačov ich náplní, vreciek do vysávačov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na ...
Dodávka stroje pro skládání letáku typu OUTSERT
Předmětem zakázky je dodávka skládacího stroje s vybavením pro skládání příbalových letáku typu „OUTSERT“ až s 322 panely.
Míchací a dávkovací systém pro zpracování vícevrstvých a aditivovaných výrobků
Předmětem této zakázky je dodávka Míchacího a dávkovacího systému pro zpracování vícevrstvých a aditivovaných výrobků. Dodávka je blíže specifikována zadávací dokumentací a přílohou č. 2 - Technická specifikace předmětu zakázky. Veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o ...
Výroba prefabrikátov - plošné prvky
Formovacie stoly rozmer 12,5/4,2 v počte 4 ks a rozmer 9,5/4,2 v počte 6ks; Výmena a rozšírenie počtu existujúcich hydraulicky vyklápacích formovacích strojov s variabilným nastavením s možnosťou vibrovania betónu. Výklopné stoly sa používajú na výrobu rôznych plošných betónových a železobetónových prvkov ako sú steny, dosky, panely z klasického a ...
Modernizace vibračních podavačů a lineárního vedení karuselu pro výrobu abutmentů C519, C344, V408
Předmětem je modernizace montážní/výrobní linky vibračních podavačů a lineárního vedení pro karusel abutmentů, projekt C519 cable
Kombinované zariadenia - Tribloky
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na plnenie a balenie nealkoholickych nápojov.
PC 2 Systém dávkování tekutých surovin a sanitace
Předmětem výběrového řízení je dodávka, instalace a zprovoznění systému pro dávkování tekutých surovin a sanitace pro výrobní linku medových výrobků. Předmět plnění není rozdělen do částí. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedena v této Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Automatické dávkování a balení náhradních klíčů FAB
Předmětem plnění zakázky je konstrukce, výroba a dodání zařízení pro automatické dávkování a balení náhradních klíčů FAB. Klíče budou do balící části zařízení přiváděny z vibračního podavače (nosnost min. 20kg). Pro stabilní chod vibračního podavače bude tento vibrační podavač kontinuálně doplňován zásobníkem/bunkrem o nosnosti min. 50kg, který ...
Poptáváme zařízení na dávkování síranu železitého pro malou ČOV
Poptáváme pro malou ČOV Spytihněv zařízení na dávkování síranu železitého ke srážení fosforu.
Preventivní a korektivní servisní služby pro zařízení BHS v třídírně zavazadel Terminálu 2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek vybraného uchazeče poskytovat preventivní a korektivní servisní služby pro zařízení manipulace se zavazadly v třídírně zavazadel v Terminálu 2 (dále jako "Zařízení BHS") v letech 2016-2019.
Preventivní a korektivní servisní služby pro zařízení BHS v třídírně zavazadel Terminálu 2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je závazek vybraného uchazeče poskytovat preventivní a korektivní servisní služby pro zařízení manipulace se zavazadly v třídírně zavazadel v Terminálu 2 (dále jako "Zařízení BHS") v letech 2016-2019.
Technologie na výrobu a zpracování folií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního zařízení. Předmět zakázky je rozdělen na dvě části: a) Část I. Dodávka vyfukovací linky ( extruder ) v šíři 1400 mm b) Část II. Dodávka multifunkční pytlovačky / rolovačky v šíři 2 000 mm Přesný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci. Dodavatel může podat nabídku na jednu ...
Výběrové řízení na dodávku a instalaci granulátoru a související infrastruktury
Dodávka a instalace granulátoru a související infrastruktury