IKEM - Modernizace výtahů a jejich následný servis II
Předmětem plnění této VZ je postupná modernizace výtahů v jednotlivých objektech zadavatele vč. souvisejících dodávek a služeb v následujících 5 letech, tj. zejména včetně související údržby (záručního servisu a dalších servisních služeb v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami) modernizovaných výtahů v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně
Účelem stavebních úprav je zpřístupnění areálu vodojemů a vnitřních prostor vodojemů samotných široké veřejnosti. V rámci investiční akce „Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně“ mají být zejména vybudovány nové vstupy do objektů vodojemů, vedené schodišti z povrchu i podzemními chodbami z ...
CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B
Predmetom zákazky Predmetom projektu je komplexná výmena 2ks výťahov v bloku B, ktoré sú označené V1 malý výťah a V2 veľký výťah. Oba výťahy ostanú v pôvodných šachtách.
Evakuační výtahy - Pracoviště Dětská nemocnice
Dodávka a montáž dvou nových evakuačních výtahů, včetně souvisejících prací.
Výměna 3 ks výtahů v budově Sokolovská 58/219, Praha 9
Předmětem veřejné zakázky je výměna 3 ks stávajících výtahů (1 ks výtahu SIMPLEX a 2 ks výtahu DUPLEX) v sídle zadavatele a provádění záručního servisu po celou dobu záruční lhůty. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace veřejné zakázky bude probíhat za plného provozu zadavatele, požaduje zadavatel, aby v provozu zůstaly současně vždy dva výtahy. ...
Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní výměna výtahů včetně dílčích stavebních úprav souvisejících s touto výměnou. Výměna bude provedena v rámci současného požárního a provozního režimu objektu ve stávajícím dispozičním a konstrukčním uspořádání. Železobetonová konstrukce výškového objektu, která předurčuje základní dispozice objektu, ...
CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B
Predmetom zákazky Predmetom projektu je komplexná výmena 2ks výťahov v bloku B, ktoré sú označené V1 malý výťah a V2 veľký výťah. Oba výťahy ostanú v pôvodných šachtách.
Nové výtahy pro bytový dům č.p. 1143, 1144 a 1145 na ul. Bezručova, Bohumín
Nové výtahy pro bytový dům č. p. 1143, 1144 a 1145 na ul. Bezručova, Bohumín včetně vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, vč. statického výpočtu a posudku. Součástí je následný servis po dobu 5-ti let. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na tři části dle jednotlivých bytových domů. Dodavatel může podat ...
Nové výtahy pro lůžkovou část A
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění 5 kusů zásobovacích a personálních výtahů na lůžkovém pavilonu A včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících výtahů.
IKEM - Modernizace výtahů a jejich následný servis
Postupná modernizace výtahů v jednotl. objektech zadavatele vč. souvis. dodávek a služeb v následujících 5 letech, tj. zejména vč. související údržby modernizovaných výtahů v rozsahu a v souladu se ZP. Předmět plnění veřejné zakázky bude probíhat ve dvou fázích: I. modernizace výtahů, II. související údržba modernizovaných výtahů (zajištění ...
Výměna výtahu ve školní kuchyni v ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na vypracování projektové dokumentace dle názvu veřejné zakázky, následná realizace výměny jídelního výtahu 525 kg. Etapa I-zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací (určující stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, ...
Rekonštrukcia budovy školy SPŠ - Stavebnej a geodetickej na ul. Lermontovova 1, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné práce v novšej časti školy - prístavby , ktorých výsledkom je riešiť: -strešnú nadstavbu na budove prístavby školy pre rozšírenie kapacít žiakov a -priestorov školy, strešnou nadstavbou škola získa nový priestor pre ateliér, prednášky -alebo výstavy žiackych prác, -zateplenie fasády a spojovacej ...
Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS). Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkovo je ...
Pravidelný servis výtahů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu výtahů v objektech zadavatele. Zadavatel provozuje celkem 125 výtahů, které byly povodně dodány různými výrobci (7 subjektů). Přehled výtahů je uveden v tabulce „Seznam výtahů“, která je součástí zadávací dokumentace.
Výměna jídelních výtahů v MŠ Šponarova 16, MŠ Herrmanna 23, MŠ Srbská 4
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou smluv o dílo s jedním dodavatelem na realizaci výměny 4 ks jídelních výtahů, vč. souvisejících prací. Demontáž původního výtahu vč. veškeré technologie spojené se stávajícím výtahem, a to jak v šachtě, tak ve strojovně a nahrazení novým výtahem ve stávající výtahové šachtě, výměna šachetních dveří, oprava ...
Přístavba osobního výtahu k budově společenského centra Sýpka
Instalace nového výtahu do nové šachty-opláštěné ocelové konstrukce v původním objektu společenského centra Sýpka na ulici Kytnerova 1a v Brně Medlánkách, obec Brno, Jihomoravský kraj. Budova je původní bez zásahu do nosných konstrukcí objektu. Technologie výtahu je umístěna do jednoho prostoru, který je společně šachta i strojovna a odpovídá ...
Technické zhodnocení AV 14 na AV 20
Technické zhodnocení AV 14 na AV 20 - vyprošťovacího automobilu ÚO Kutná Hora RZ: KDA 66-01. Jedná se o rekonstrukci třídílného teleskopického výložníku pro zvýšení nosnosti na 20 t, svařenců spodního a vrchního rámu nástavby z důvodu změny konstrukčního řešení, předních i zadních stabilizačních opěr, o modernizaci elektroinstalace a všech ...
Poptáváme hydraulický jeřáb
Měli bychom zájem o hydraulický jeřáb. Podvozek MB Atego 15500 celkové hm. Na vozidle je kontejnerová nadstavba i HJ zn.PM4. Vzhledem k požadavkům bychom potřebovali zvýšit nosnost jeřabu. Prosím o nabídku lepší konfigurace HJ pro tento podvozek vč.RO Děkuji Kejík
CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B
Predmetom zákazky Predmetom projektu je komplexná výmena 2ks výťahov v bloku B, ktoré sú označené V1 malý výťah a V2 veľký výťah. Oba výťahy ostanú v pôvodných šachtách.
Servis a opravy technických zdvihacích zařízení v areálu Pražského hradu a v areálu zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele v rámci paušální činnosti pravidelné servisní odborné prohlídky a odborné zkoušky (revize) technických zdvihacích zařízení umístěných v areálu Pražského hradu a v areálu zámku Lány. Seznam jednotlivých zdvihacích zařízení je uvedený v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. ...
Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy“. Předmětem stavebních prací je: • oprava společných prostor spočívající ve výměně elektrorozvodů, opravě podlahy, schodiště se zábradlím a povrchů stěn • instalace nového osobního výtahu do ...
Dodávka dvou kusů teleskopických plošin na podvozku vč. zajištění garančního a revizního servisu
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky v každé její samostatné části, tj. teleskopická pracovní plošina na automobilovém podvozku a teleskopická montážní plošina na dodávkovém podvozku, které jsou detailněji specifikovány v ...
FN Motol -  Servis a opravy výtahů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav výtahů a dodávky souvisejících náhradních dílů.
Rekonstrukce nákladních výtahů lůžkové části  V2, V3 Nemocnice Znojmo, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladních výtahů lůžkové části V2, V3 s doplněním funkce evakuace osob. Předmětem veřejné zakázky je rovněž instalace a montáž nákladních výtahů, jejich následné servisní prohlídky, údržba a servisní činnost.
Rekonstrukce výtahů
Předmětem rekonstrukce je kompletní dodávka a montáž nového osobního výtahu s vyladěným mikroprocesorovým otevřeným systémem řízení v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů, a to v budově D3 a nového odpadového výtahu v budově V s vyladěným mikroprocesorovým otevřeným systémem řízením v souladu s novými ...