Poptávám servis kladkostroje Balcancar
Poptávám servis kladkostrojů Balcancar Opava nebo okolí.
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné úpravy a výťah SZSS
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Stavebné úpravy a Výťah pre Správu zariadení sociálnych služieb v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Teleskopická pracovná plošina na automobilovom podvozku
Predmetom zákazky je nákup teleskopickej pracovnej plošiny na automobilovom podvozku. Potrebná na zisťovanie technického stavu hniezd, pri následných opravách a zároveň aj pri odstraňovaní nanoseného materiálu, ktorý môže byť nebezpečný pre mláďatá. Podrobný popis špecifikácie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia osobného výťahu
Predmetom zákazky je dodať a zhotoviť stavebné práce (ďalej aj stavba alebo stavebné práce alebo práce) a súvisiace služby v prevádzkovej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Považská Bystrica na Kukučínovej ul. 208/23 v Považskej Bystrici, a to konkrétne realizáciu nového výťahu.
Opravy a technické prehliadky VZV na strediskách SŠHR SR
Predmetom zákazky je poskytnutie servisných prác a opráv vysokozdvižných vozíkov (VZV), poskytnutie výjazdového servisu v prípade potreby na strediskách verejného obstarávateľa, vykonanie technických prehliadok, vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV prevádzke, odstránenie chýb servisným technikom. Zoznam VZV je uvedený v Prílohe č. 5 Výzvy.
Výmena výťahov
Predmetom zákazky je kompletná výmena 6 ks osobných výťahov v bytovom dome a nadväzujúca údržba počas záručnej doby. Všetky výťahy zostávajú v pôvodných šachtách. Podrobný opis a rozsah sa nachádza v súťažných podkladoch.
Výmena výťahov v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa v Prievidzi
Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých osobných výťahov v budove Zariadenia pre seniorov, vchod č. 4 a č. 8, na Ul. J. Okáľa v Prievidzi, parcelné číslo C KN 5028, C KN 5026/1, k. ú. Prievidza za účelom modernizácie zariadení na súčasné európske štandardy, zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti zariadení a možnosti používania výťahov ...
Rekonštrukcia výťahu blok B
Predmetom verejného obstarávania je výmena výťahu vrátane súvisiacich prác v budove bloku B Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica ul. Nemocničná 986. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom sú uvedené v prílohách tejto výzvy, najmä Prílohe č. 1 k Výzve Technická špecifikácia a v Prílohe č. 2 k Výzve Návrh ...
Výmena výťahu v BDNR Banská Bystrica
Predmetom verejného obstarávania je výmena výťahu vrátane súvisiacich prác v budove Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici.
Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia výťahu.
Odstránenie bariér dostupnosti vzdelávania v interiéri Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove
Cieľom debarierizácie Gymnázia Antona Bernoláka, je umožniť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Existujúca architektonická dostupnost' je nepostačujúca, resp. zastaralá nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnost' žiakov k učebným priestorom a učebniam so špecializovaným ...
Vysokozdvižný vozík - 2 ks
Predmetom zákazky je dodanie 2 ks - vysokozdvižného vozíka v terénnom prevedení 2WD.
Výmena výťahov v Zariadení pre seniorov na Ul. J. Okáľa v Prievidzi
Predmetom zákazky je kompletná výmena dvoch starých osobných výťahov v budove Zariadenia pre seniorov, vchod č. 4 a č. 8, na Ul. J. Okáľa v Prievidzi, parcelné číslo C KN 5028, C KN 5026/1, k. ú. Prievidza za účelom modernizácie zariadení na súčasné európske štandardy, zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti zariadení a možnosti používania výťahov ...
Technické vybavenie pre projekt Zberný dvor v obci Chrenovec-Brusno
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania. Požaduje sa dodanie tovarov vrátane dopravy, zaškolenia, všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie zariadenia (ak relevantné).
Servis vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Predmetom služby bude vykonávanie servisnej činnosti na zdvíhacích zariadeniach verejného obstarávateľa/ Objednávateľa, uvedených v Prílohe č. 2 výzvy a v rozsahu v zmysle Prílohy č. 1 výzvy, ako aj v súlade s návrhom zmluvných podmienok podľa Prílohy č. 3 k výzve. Súčasťou predmetu služby bude vykonávanie činností v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. ...
Výťah SZSS - správa zariadení sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Výťah pre Správu zariadení sociálnych služieb v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Pojazdné plošinové rebríky a vertikálny stožiarový výťah do registratúrneho strediska
Predmetom je dodanie pojazdných plošinových rebríkov, rebríkov s plošinou a vertikálneho stožiarového výťahu s revíziou. Podrobný opis je uvedený v samostatnej prílohe výzvy.
Obstaranie nového špeciálneho vozidla so zdvíhacou plošinou
Predmetom obstarávania je nové špeciálne vozidlo - zdvíhacia plošina pre Oddelenie Úseku služieb a odpadového hospodárstva Mesta Hurbanovo podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov.
Výmena a úprava výťahu v budove Neurológie
Výmena jestvujúceho lôžkového výťahu v budove Neurológie a Psychiatrie za evakuačný výťah s priechodnou kabínou a so stavebnými úpravami výťahovej šachty. Stavebné úpravy pozostávajú z predlženia výťahovej šachty na nový pôdorysný rozmer a to vybúraním murovanej čelnej steny výťahovej šachty a častí stropných dosiek a podláh na 4 podlažiach. ...
PPN plošina a Plošina na terénnom podvozku MP 16
Predmetom zákazky je dodanie 1ks PPN plošiny a 25ks plošín na terénnom podvozku MP16. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rekonstrukce výtahových kabin a modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě
Výměna výtahové technologie a stavební práce spojené s bezbariérovým přístupem do všech podlaží památkově chráněného objektu .
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov
Predmetom zákazky je vykonanie: - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z., - odborných skúšok výťahov v intervale 1 x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej (plánovanej) údržby podľa návodu ...
Rekonstrukce výtahových kabin a modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě
Výměna výtahové technologie a stavební práce spojené s bezbariérovým přístupem do všech podlaží památkově chráněného objektu bytového domu.
Prenájom plošín bez obsluhy na modernizáciu verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájmu montážnych plošín bez ich obsluhy potrebných k zabezpečeniu modernizácie verejného osvetlenia na území mesta Bratislava. Elektromontážne práce na osvetlení a práca s plošinou budú vykonávané personálnymi kapacitami verejného obstarávateľa. Ďalšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk ...