Hledáme výrobního partnera
Hledáme výrobního partnera v oblasti kovovýroby s CNC ohýbačkou ocelových trubek na průměr 28 x 1,5 mm s rádiusem ohybu na střed R 64 mm a 150 mm.
Poptáváme pytle na odpad
Poptáváme pytle na odpad. Dobrý den, naše obec se rozhodla, že budeme svážet skleněný odpad od domácností a pro tu příležitost sháníme pytle cca o objemu 70l. Měly by být transparentní, aby bylo vidět co je uvnitř – budou rozdány lidem. Co mi můžete doporučit a za jakou cenu tyto pytle prodáváte, případně prosím uveďte i množstevní slevu, ...
KSB pila s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka nakladače a mobilního zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Administrativní budova - provozní laboratoř - RSP
V rámci zakázky bude vybudována laboratoř pro zjišťování kvality semenného materiálu lesních dřevin, která vyhovuje standardu pro udělení akreditace.
Rámcová dohoda na dosazení měření el. energie na lokomotivy řady 380
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dosazení měření spotřeby el. energie na lokomotivy ř. 380 v předpokládaném počtu 20 ks. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Rámcové dohody, jenž tvoří přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Systémy pro uzavírání tepenných vstupů po perkutánních cévních výkonech
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavíracích systémů, určených na uzavření místa punkce po perkutánních katetrizačních diagnostických a intervenčních výkonech.
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Zimní údržba SSÚD Městec
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zimní údržbu dálnice ve dvou výkonových kategoriích. Zakoupení 5 kusů speciálních nákladních vozidel v komunální výbavě, které jsou osazeny sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi (Souprava). Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zmírňovat následky zimy na dálniční ...
Rekonstrukce a dodávka zařízení pro laboratoř průtoku kapalin 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na rekonstrukci etalonu průtoku vody a dodávku zařízení na zkoušku tlakem pro vodoměry a měřiče tepla - blíže viz popis předmětu jednotlivých částí zakázky.
Spotřební materiál a reagencie pro sekvenaci SARS-CoV-2
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu a reagencií pro sekvenaci SARS-CoV-2 pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, včetně bezplatného zapůjčení modulárního automatické pipetovací stanice po dobu 4 let a zajištění jejího servisu.
Diagnostické katétry
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky angiografických diagnostických katétrů, k dispozici v různých velikostech (Fr.) a konfiguracích, v kombinaci autraumatického hrotu se splétaným nebo nesplétaným tělem.
Angiografický RTG komplet
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového RTG kompletu pro angiografie, včetně souvisejícího vybavení, pro oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění povinných BTK.
Docházkový a přístupový systém MPSV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace docházkového a přístupového systému včetně všech HW a SW komponent nutných k jeho provozování a příslušenství, a dále včetně zajištění jejich dodávky do místa plnění, instalace, školení, dodávky firmware a software pro správu dodaných zařízení, jeho nových verzí a updatů, ...
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem VZ je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické energie pro rodinné domy či ...
Stravovací provoz - výdej stravy - vybavení
Stravovací provoz - výdej stravy - vybavení
Poptávám výměnu akumulační nádoby
Poptávám výměnu akumulační nádoby bez výměníku za akumulační nádobu s výměníkem k tepelnému čerpadlu Nordline 19,5 kw.
Výměna vzdušníků startovacího vzduchu DG 7-12 za nové
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8093 - Výměna vzdušníků startovacího vzduchu DG 7-12 za nové“ v JE Dukovany, jejímž účelem je náhrada stávajících vzdušníků napadených důlkovou korozí za nové. Akce se týká 12 ks tlakových nádob 3,4QM11(21,31)B01,02 a hlavním cílem akce je zajistit ...
ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou,  rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, ŽST Dvory nad Žitavou, rekonštrukcia výhybiek č. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20". Účelom stavby je: - komplexná rekonštrukcia výhybiek č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20 a prípojných koľajových polí vrátane úprav na železničnom zvršku a spodku, - rekonštrukcia železničného ...
FF/UPOL - Interaktivní ultrakrátká projekce II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivní dotykové projekce pro interaktivní výuku, prezentace v rámci vědeckých workshopů, odborných seminářů, porad, ale také jako možný stimul při výzkumech v rámci laboratoře CO-LAB, pro potřeby Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Zariadenia pre spracovanie a charakterizáciu vzoriek
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie prístrojov a zariadení pre rozvoj biotechnologického výskumného potenciálu Biomedicínskeho centra SAV na globálny boj proti pandémii COVID-19 v synergii s Európskym vírusovým archívom.
Elektrocentrála 200 kW PRIME - kontejner
Předmětem veřejné zakázky je dodání 6 (slovy šesti) kusů nových kontejnerových elektrocentrál 200 kW PRIME (dále jen „KEC“). KEC jsou určeny pro činnost dieselagregátu a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie.
Dodávky náhradních dílů pro tramvaje - převodové skříně stěračů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů k převodovým skříním stěračů tramvají za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Závazný návrh rámcové dohody“), odpovídající ceníku - seznamu náhradních dílů s uvedením ceny, který je ...
Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS). Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkovo je ...
ÚVN - VoFN Praha - Zdravotnická technika - část 2 - nákup, SN - nástroje, chirurgická síta II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci,resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, ...
Širokoúhlá fundus kamera
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu širokoúhlé fundus kamery s příslušenstvím pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.