Komunikačný systém sestra-pacient pre šesť ošetrovacích jednotiek v budove monobloku
Predmetom zákazky je dodávka Komunikačného systému sestra-pacient pre šesť ošetrovacích jednotiek v budove monobloku vrátane jeho inštalácie.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu (3,05x0.75) na adresu Vranov u Stříbra E-210.
Ručné nechladené termokamery
Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky termokamier a prístrojov nočného videnia, ktorá bude zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Špeciálna technika bude využívaná pri plnení úloh Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o.
Predmetom zákazky v rámci logického celku 1 je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia - CNC mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa
Dodávka kompresoru s výkonem 800-1000Nm3h
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka kompresoru s výkonem 800-1000Nm3h pro projekt „Výzkum a vývoj kompresních a výdejních zařízení“. Podrobněji viz Zadávací dokumentace
Dodávka kompresoru s výkonem 400-500Nm3/h
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka kompresoru s výkonem 400-500Nm3/h pro projekt „Výzkum a vývoj kompresních a výdejních zařízení“.Více viz Zadávací dokumentace
CNC sústruh
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks CNC sústruhu a 1 ks vysokorýchlostného vertikálneho obrábacieho centra podľa požadovanej technickej špecifikácii.
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
Trolejbusová mestská hromadná doprava
Predmetom zákazky je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. ...
Časť 1. predmetu zákazky: Stroj na výrobu kornútkov
Predmetom zákazky je dodávka výrobných technológií. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Stroj na výrobu kornútkov Časť 2. predmetu zákazky:Stroj na výrobu trubičiek Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
D1, D52 sečení strojně a ručně
Sečení strojně i ručně přilehlých ploch u dálnice D1 a D52 ve svazích, sečení ve SDP dálnice.
Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné
Predmetom obstarávania je IKT vybavenie pre odborné učebne a jazykové učebne SZŠ Humenné. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Obstaranie RSA tokenov a s tým súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka tokenov RSA, používateľskej licencie RSA, podpora výrobcu pre používateľskú licenciu RSA a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb.
Vnitřní vybavení - Pomůcky
Pr?edme?tem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku výukových pomůcek a předmětů pro zajištění výuky do základní školy ve Velkých Opatovicích, kterou provozuje zadavatel (dále jen „vybavení“). Podrobný popis vybavení a technické podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Imunonefelometrické analýzy proteinů na plně automatickém analyzátoru
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik včetně veškerého spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu potřebného k provádění imunonefelometrických analýz určeného spektra analytů po dobu 4 let. CPV kódy: Diagnostické přístroje 33124100-6 Diagnostika 33694000-1
Pronájem autobusů délky 9,9 - 11 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 30 ks (nejméně 17 ks) autobusů délky 9,9 - 11 mm za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Pronájem autobusů délky 11 - 13 m
Předmětem veřejné zakázky je pronájem 34 ks (nejméně 21 ks) autobusů délky 11 - 13 m za účelem provozování silniční motorové dopravy osobní, zejména provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje dle podmínek technické specifikace a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Jazykové laboratórium
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávky reagencií pro acidobazické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky acidobazických analyzátorů
Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy s jedním vybraným dodavatelem na dobu 6 let, na dodávky reagencií pro acidobazické analyzátory včetně bezplatné zápůjčky acidobazických analyzátorů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Sada pro mikroskopické zobrazování a defektoskopii
Předmětem zakázky je dodávka souboru pro zobrazování a defektoskopii, který obsahuje tři výkonná zařízení pro digitální optické zobrazování, 3D analýzu povrchových struktur (textury) a ultrazvukovou defektoskopii pro podpovrchovou analýzu materiálů. a) Konfokální mikroskop b) 3D optodigitální mikroskop c) Třetí částí sady je ultrazvukový ...
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM – TRADE s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrum Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. týchto súťažných podkladov (ďalej aj akoSP).
Disekčno – koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry – elektrochirurgická jednotka
Predmetom zákazky je dodanie disekčno koagulačného systému na mäkké biologické tkanivové štruktúry elektrochirurgickej jednotky pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom ...
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Technologie čištění spalin
Návrh a instalaci technologie čištění spalin, která zajistí plnění požadovaných emisních limitů.
Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Diagnostiká na 5 rokov vrátane nájmu koagulometra
Predmet zákazky je prenájom koagulačného analyzátora vrátane servisu, aplikačnej podpory a zabezpečenie vzdialeného prístupu k analyzátoru, diagnostické súpravy, diagnostické reagencie, diagnostiká na automatické vyšetrovanie parametrov hemostázy, kalibrátory, kontroly, spotrebný materiál a pomocné roztoky plne kompatibilné s koagulometrom s ...