Umývacie dezinfekčné automaty a úpravovňa vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie
Dodanie Umývacích a dezinfekčných automatov a úpravovne vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré nahradia pôvodný systém. Tovar požadujeme dodať ako nový, nerepasovaný, výhradne z nových komponentov.
Dodávka 80ks odpadkových smetných košov
Predmetom zákazky je postupné dodanie 80 kusov odpadkových košov podľa požadovaného opisu, ktorý tvorí prílohu Výzvy.
Germicídne žiariče pre projekt Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - nákup germicídnych žiaričov
Predmetom dodávky je nákup germicídnych žiaričov do multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník v počte: Závesný uzatvorený germicídny žiarič v počte 4 ks Stropný uzatvorený germicídny žiarič v počte 6 ks Uzatvorený germicídny žiarič v počte 2 ks
Prenájom plošín bez obsluhy na modernizáciu verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájmu montážnych plošín bez ich obsluhy potrebných k zabezpečeniu modernizácie verejného osvetlenia na území mesta Bratislava. Elektromontážne práce na osvetlení a práca s plošinou budú vykonávané personálnymi kapacitami verejného obstarávateľa. Ďalšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk ...
Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
ND HE 3 Mercedes, SK7H, kompresor, zálievková súprava, VW Crafter
ND HE 3 Mercedes, SK7H, kompresor, zálievková súprava, VW Crafter
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy učební a chodby v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotýkajú nosných konštrukcií. Ide o úpravy v interiéroch, úpravy povrchov stien, stropov a podláh. Jedná sa o architektonické a dizajnové zjednotenie učební novým zabudovaným nábytkom, ...
Automatický dezinfektor jednokomorový
Predmetom zákazky je dodanie nového, nerepasovaného a nepoužívaného endoskopického prístrojového vybavenia pre novo zriaďované endoskopické centrum : automatický dezinfektor jednokomorový, automatický dezinfektor dvojkomorový a tranzientný elastograf. Predmet zákazky musí byť v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom ...
Vybavenie SOŠ Kežmarok – Gastro zariadenie
Predmetom obstarávania je nákup gastro zariadenia do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku pre potreby odborného vyučovania. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup technológií pre zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup nového technologického vybavenia pre zberný dvor, ktorý plánuje obec zrealizovať pomocou financovania z projektu EÚ. Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená ...
Nákup IKT
Predmetom zákazky je dodanie informačno komunikačných technológií, pričom podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 8 Technická špecifikácia súťažných podkladov.
Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov
Predmetom obstarávania je nákup poľnohospodárskej techniky do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, rozdelený do štyroch častí: Časť 1: Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov Časť 2: Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom Časť 3: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo Časť ...
Kvapalinový chromatograf typu UHPLC s hmotnostným detektorom typu trojitého quadrupólu
Kvapalinový chromatograf UHPLC/FLR/MSMS je automatický systém pre konfirmáciu a kvantitatívne stanovenie širokého rozsahu prírodných aj syntetických hormonálnych látok, nitroimidazolov, nesteroidných liečiv, mykotoxínov, tropánových a pyrolizidínových alkaloidov a pesticídov .
Kovoobrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodanie kovoobrábacích strojov pre potreby odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Matejovce Poprad, ktorá je rozdelená do 4 častí: Časť 1 Kovoobrábacie stroje Časť 2 Univerzálny hrotový sústruh Časť 3 Univerzálna hrotová brúska Časť 4 Číslicovo riadené kovoobrábacie CNC stroje Bližší popis ...
Prístrojové vybavenie endoskopického centra I
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia endoskopického centra a to, endoskopickej zostavy najvyššej kvality s príslušenstvom, lineárny EUS gastroskopu, USG prístroja ku EUS gastroskopu s príslušenstvom a endoskopickej zostavy s 2 videoduodenoskopmi pre ERCP. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave ...
Prístrojové vybavenie endoskopického centra III
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia pre novo zriaďované endoskopické centrum, a to endoskopickej zostavy, USG prístroja, pediatrického videokolonoskopu a terapeutického 2-kanálového videogastroskopu. Endoskopické prístrojové vybavenie bude slúžiť pre novo zriaďované endoskopické centrum, na ktorom sa budú vykonávať diagnostické a ...
Traktorový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Beluša. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Polep interiéru tramvají antigraffiti fólií nebo aplikace nástřiku do interiéru tramvají
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele a uzavření smlouvy na dodávku a polep interiéru tramvají antigraffiti fólií, závazný vzor které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace (dále jen „závazný vzor smlouvy 1“), a dále výběr dodavatele a uzavření smlouvy na provedení antigraffiti nástřiku nebo nátěru tramvají, závazný vzor které ...
Komplexní dodávka náhradních dílů a zajištění servisních prací a oprav protipožárních dveří
Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. Informace pro dodavatele: Přílohy zadávací dokumentace jsou vloženy pouze v hlavní části zakázky.
UK2LF - Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování
Předmětem plnění je dodávka výzkumného přístroje: vysokokapacitního stolního sekvenátoru využívajícího technologie masivně paralelního sekvenování, vhodného pro mikrobiální genomiku a metagenomiku, a to ve specifikaci dle minimálních požadavků, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Elektronické odbavení cestujících IDS JK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a implementace informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících (dále jen „EOC“) v prostředí zadavatele, včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu technologie EOC a softwaru EOC, servisní podpora (vč. zajištění servisu u již předaných dílčích částí ...
Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky okluderů - srdečních zařízení (implantátů) pro defekt septa svalové komory na konsignační sklad I.interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Snížení energetické náročnosti firmy Pastor & syn, s.r.o. - výrobní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vstřikovacích lisů a 5 ks příslušenství lisů - odebíračů vtoků v podobě tříosých robotů.
Koncová HW zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW koncových zařízení, a to formou jednorázové dodávky položky č. 1 předmětu plnění a dodávek položek na vyžádání zadavatele v rámci položky č. 2 předmětu plnění, pročež zadavatel pro úplnost konkretizuje položku č. 1 a položky č. 2 - viz zadávací podmínky