Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
Rámcová dohoda – Integrované bezpečnostní systémy
vymezená část A: dodávka aktivních řídicích a propojovacích prvků systému IBS, které jsou na sobě technologicky závislé, včetně projektů a školení vymezená část B: dodávka koncových prvků systému, které nejsou na systémové části technologicky závislé
Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení – simulátoru dopravní nehody Vzdělávacího a výcvikového střediska včetně poskytnutí pozáručního servisu.
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská - Pyrotechnický průzkum
Provedení pyrotechnického průzkumu dle zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „ZOZ“), jako komplexu geofyzikálních a pyrotechnických metod, včetně vzájemného ověřování zjištěných nehomogenit u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom 2)Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO 3)Auto s hákovým nosičom kontajnerov 4)Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo 5)Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač 6)Bubnový rotačný triedič 7)Drobné príslušenstvo ku kompostárni Predmet zákazky sa delí ...
Hematologická a močová linka
Předmětem plnění jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a vyšetření moče chemicky a morfologicky (chemické vyšetření moče a vyšetření močového sedimentu). Zadavatel požaduje ...
Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním
Predmetom zákazky je oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častí reprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajúceho prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.
Mimotělní oběh 2019
Nákup mimotělního oběhu, vč. servisní smlouvy
CNC stroje
Predmetom zákazky je nákup CNC strojov s príslušenstvom a obrábacích zariadení pre školské dielne - pracovisko praktického vyučovania a učebne pre strojárske predmety v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta Trebišov. Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky a prílohách súťažných podkladov.
Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II. -opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, interiérového vybavení a truhlářských prvků do prostor podnikatelského inkubátoru, který vznikne v rekonstruované budově „D“. Součástí plnění bude také realizace kompletních interiérů včetně atypických truhlářských výrobků, zámečnických výrobků, čalounických prací, elektroinstalací, dokončovacích ...
CNC frézky, Pákistán
Přejeme si koupit tříosé CNC frézky
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího ...
Policajný automobil s viditeľnou súpravou
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časť so súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních včetně měsíčních paušálních poplatků za servis a současně i činností a služeb mimo paušální poplatek.
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Obrábacie stroje pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava
Predmetom zákazky je dodávka a Materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) obrábacích strojov CNC FRÉZKA a CNC SÚSTRUH vrátane dopravy, inštalácie (napojenia elektrických zariadení, vrátane predloženia revíznych správ, ak sa uplatňujú), uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám ...
Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote
Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už do existujúcej haly, t.j. jedná sa o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie“je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, nerepasovaného, dosud nepoužitého 1 ks zdravotnického přístroje (dále jen „ZP“) pro endoskopické centrum Oblastní nemocnice Náchod a.s..Jedná se o komplexní systém pro monitorování, záznam a ...
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.
Hybribný novorodenecký inkubátor
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku: - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks] - ručný autoretorefraktometer [1 ks] - systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte ...
Dodávka elektrochirurgických generátorů II – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace ...