Dodávka hlubokomrazicích boxů 2020
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů hlubokomrazicích boxů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační a operační kvalifikace, provedení instruktáže dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
Nákup technického zařízení pro objekt Cihelná 548/4, Praha 1
Předmětem Veřejné zakázky je: a) dodávka technického zařízení, které je specifikované v Příloze č 1 Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Zařízení“); b) dodávka dokladů nezbytných k převzetí a řádnému užívání Zařízení, a to v českém jazyce, kterými jsou zejména návod k obsluze Zařízení, prohlášení o shodě, kompletní technická dokumentace, ...
Zařízení na získávání adresních dat z příchozích listovních zásilek pro pošty 120
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na pořizování adresních a celních dat z příchozích listovních zásilek a zajištění jejich technické podpory a údržby.
CLR - senzorická rehabilitace ruky vč. terapeutického stolu
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu rehabilitačního přístroje pro senzorickou rehabilitaci ruky vč. terapeutického stolu pro Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov.
Soubor multimediálních stanic - skupina I. vč. soboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Veřejná zakázky je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I. Které budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci záznamů dramatických a ...
Stacionární zařízení pro předúpravu povrchu tryskáním
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro komplexní simulace předúprav povrchu různých materiálů v automatických cyklech (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Oxygenátory s příslušenstvím k dlouhodobé perfuzi 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů k dlouhodobé perfuzi kapilárního nebo membranosního typu s hadicovým setem a příslušenstvím ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let.
Dodávka laminárních boxů
Předmětem zakázky je dodávka laboratorních přístrojů, a to: 7 ks biohazard boxů, 5 ks ochranných PCR boxů, 1 ks chemické digestoře, včetně příslušenství pro pracoviště ÚHKT a dále demontáž, odvoz a ekologická likvidace 4 ks starých nefunkčních boxů, a vše dle podmínek zadávací dokumentace.
PřF/UPOL - Horizontální autokláv s modulem rychlého chlazení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka horizontálního autoklávu s modulem rychlého chlazení. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, která ...
Profylaxe klimatizačních zařízení a vzduchotechniky v objektech VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provádění profylaktických prohlídek, revizí chladiva, a servisu chladící techniky a revizí systémů vzduchotechniky v objektech VZP ČR po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s dodavatelem.
Technická inovace výuky SOŠ a SOU Beroun Hlinky  Dodávky vybavení opakování část J
Předmětem je vybavení dílen odborného výcviku moderními stroji a přístroji pro obory kuchař, kuchař číšník, cukrář, pracoviště Závodí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, není stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena a účastník jí může překročit.
Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky je realizace nové vrchní stavby jednopodlažního přístřešku obdélníkového půdorysu vedle objektu skladu (původně vrátnice) u vjezdu do areálu „Na Jamách“ Vyšší odborné a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. Přístřešek bude otevřený, ani jedna z obvodových stran nebude opláštěna. Objekt tvarově odpovídá ...
Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství
Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek ...
Provádění servisu, oprav a revizí zvedacích zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění servisu, oprav a revizí (provozní prohlídky, odborné prohlídky, odborné zkoušky, inspekční prohlídky) zvedacích zařízení v areálech FN HK a SUZ FN HK po dobu 48 měsíců.
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů včetně záručního servisu a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 8 částí: 1. část: Ultrazvukový přístroj ...
Zařízení pro měření hydraulických a mechanických veličin II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka měřícího zařízení pro měření hydraulických a mechanických veličin včetně příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace
Projektová dokumentace - rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „Projektová dokumentace-rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru.
PřF/UPOL - digitální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy digitálního 3D mikroskopu s příslušenstvím.
RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nového nerepasovaného medicínskeho zobrazovacieho zariadenia, používaného na diagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do ...
Dodávka zametacího stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového silničního nákladního podvozku v komunálním provedení vhodného pro pevnou montáž samosběrné zametací nástavby (dále jen také „Podvozek“) a nové samosběrné zametací nástavby plnící normu pro snižování prašnosti PM2,5 a PM10 (dál jen také „Nástavba“) včetně montáže Nástavby na uvedený Podvozek. Předmět ...
Dodávky elektroměrů pro průběhové měření typu A, B včetně komunikačních jednotek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro průběhové měření typu A,B včetně komunikačních jednotek pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2022 - 12/2027. S ohledem na rozsah ...
Mamograf pro Pardubickou nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mamografu pro Radiodiagnostické oddělení Pardubické krajské nemocnice . Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek.
SPECT kardio-gamakamera, Nemocnice Chomutov, o.z.
Předmětem veřejné zakázky je dodání SPECT skeneru.
Dodávka výpočetní techniky v roce 2020
Předmětem plnění je dodávka výpočetní techniky (notebooky, sestavy PC, monitory) pro Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen také „FNO“ nebo „zadavatel“). Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb. Zadavatel požaduje dodávky originálního a nového, nepoužitého zboží, které je určené ...