Monitory kvapalných RA výpustí
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejného obstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž a sprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú ...
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
Interiérové vybavenie PADC
Predmetom zákazky je dodávka nábytkov a doplnkov interiéru do novorealizovanej prístavby budovy nemocnice Preventívno-ambulantného a diagnostického centra SÚSCCH a.s.
Stacionárne zariadenie
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnych podmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Služby osobnej dozimetrie
Úradné meranie a vyhodnocovanie dávok osobných dozimetrických veličín (ďalej len kontrola) autorizovanou osobou v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane vykonávania metrologickej kontroly, overovania, kalibrácie a prenájmu meradiel ...
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Brúsenie, oprava a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov
Brúsenie, opravy a údržba, leštenie, kalenie, čistenie, povrchová úprava a iné činnosti spojené v vykonávaním servisu chirurgických, laparoskopických, artroskopických a iných nástrojov a inštrumentov, používaných v nemocnici, vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka a montáž klimatizace pro Onkologickou kliniku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž klimatizace pro Onkologickou kliniku FN Ostrava.
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel
Vykonávanie overovania a kalibrácie určených meradiel autorizovanou osobou, metrologických kontrol, údržby a opráv určených meradiel v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane dopravy do miesta prevzatia.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laparoskopická veža, ureterorenoskopy, ultrazvukový litotriptor, laserový generátor, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, ...
Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro dvě tunelové pračky a tři prokládací prací stroje dle potřeb zadavatele, splňující požadavky kvality opakovaně praného zdravotnického a nezdravotnického prádla a požadavky na vypouštění odpadních vod z prádelny do veřejné kanalizace.
Ortopedické implantáty pro Jihočeské nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky ortopedických implantátů pro Jihočeské nemocnice.
Operační stoly s příslušenstvím
Předmětem VZ je postupná dodávka 3 ks systémových operačních stolů, včetně operačních desek, polohovatelných vozíků pro operační desky a dalšího příslušenství pro operační sály Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Kliniky transplantační chirurgie; včetně instalace, zprovoznění zařízení v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, ...
FN Motol - Dodávky ECMO setů pro peroperační použití pro dospělé pacienty
Předmětem plnění této veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky ECMO setů pro zajištění mimotělního oběhu a srdeční nebo ventilační podpory pro potřeby FN Motol, a to po dobu 48 měsíců.
Endoskopické veže
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Endoskopickej veže.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Instrumentální technika pro profilaci drog – kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem
1 ks/sada kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem (LC/MS)
Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
Zadavatel poptává laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování, včetně SW, záručního a pozáručního servisu, zaškolení a instalace. Podrobnosti stanoví komplexně zadávací podmínky.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
Laboratorní pracoviště pro výuku - opakování 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klima komory pro materiálové zkoušky při teplotách v rozsahu (-150 až 350) °C pro použití na univerzálním zkušebním stroji (Tiratest 2300) dostupném na pracovišti zadavatele (dále jen „klima komora“). Zadavatel požaduje dodání klima komory dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, ...
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího ...
Dodávka spotřebního materiálu a výpůjčka přístrojů pro automatickou extrakci nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění molekulárně biologického vyšetření ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kabiny ke strojům II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dvou kabin ke strojům pro výrobu prototypů dvou strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.