Dron vrátane príslušenstva
Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3, vrátane ...
Varovný a vyrozumievací systém Mesta Bánovce nad Bebravou
Vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému mesta Bánovce nad Bebravou. Bezdrôtový rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné ...
Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie
Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia a vybavenia - zobrazovacej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Poptávám klimatizaci do zubní ordinace
Poptávám návrh na klimatizaci (příp. filtraci vzduchu) pro dvě zubní ordinace.
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
Školský a laboratórny nábytok
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební základnej školy, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný ...
Multifunkční pánve a konvektomat
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů elektrických multifunkčních pánví 1ks objem 150l a 1ks objem 100l a 1 ks konvektomatu, dle technických specifikací v příloze včetně dodání do místa plnění, provedení montáže a instalace, zaškolení personálu, uvedení přístroje do provozu.
Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO - polygon zdravotní přípravy, CZ.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení polygonu zdravotní přípravy, který je určen především pro přípravu příslušníků HZS ČR, členů jednotek PO a příslušníků PČR v oblasti zdravotní přípravy.
PřF/2021 - Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických prvků. Konkrétně se jedná o vlnové destičky, polarizační i nepolarizační děliče svazků, vláknové kolimátory a zrcátka. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech používaných pro generaci koherentního záření s přesně definovanou polarizací a frekvencí pro excitaci ...
Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření čtyř rámcových dohod. Každou ze čtyř rámcových dohod uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v souladu se závazným vzorem Rámcové dohody Zadavatele, který je Přílohou č. 3a - 3d Zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou ...
Systém EasyGO - rámcová dohoda - opakované vyhlášení
echnická podpora systému EasyGO Dodávka 8ks ABC bran systému EasyGO včetně instalace, napojení a konfigurace potřebných HW a SW komponent a licencí, náhradní díly Rozvoj systému EasyGO Rozšířená technická podpora
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - elektrická pečovatelská lůžka, noční stolky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 35 kusů elektrických pečovatelských lůžek, jejichž součástí bude osvětlení a asistenční systém signalizace opuštění lůžka, 35 kusů nočních stolků, 35 kusů matrací, 35 kusů evakuačních podložek, 1 kus transportního vozíku na lůžka; poskytnutí záručního servisu a zajištění bezpečnostně technických kontrol ...
Modernizace odborných učeben ZŠ Antonína Sovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení nábytkem a IT do učebny fyziky a chemie, učebny zeměpisu a přírodopisu, jazykové učebny a počítačové učebny v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Real-time PCR cyclery 2021 - část A
Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů termocykleru pro měření v reálném čase pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační kvalifikace, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návodu v českém jazyce v tištěné i elektronické ...
Střihací zařízení na oddělování ozářených materiálových vzorků nové generace
Předmětem Veřejné zakázky jsou následující etapy: Etapa 1- Výroba experimentálního stendu pro ověření klíčových komponent a mechanismů automatického stříhacího zařízení nové generace na základě zadavatelem poskytnuté dokumentace. Etapa 2- Vytvoření základní projektové dokumentace pro výrobu experimentálního prototypu automatické střihačky nové ...
Pracoviště výroby jader II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Lineární motory a řídicí prvky pro dynamické zatěžovací zařízení
Předmětem zakázky je dodávka dílčí části Sestavy pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení, konkrétně se jedná o dodávku lineárních motorů a řídicích prvků pro dynamické zatěžovací zařízení.
Dodávka technologických vozidel nad 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina; opakované řízení
Dodávka pěti technologických vozidel kategorie N2 s pohonem kol 4x2 a zážehovým přeplňovaným motorem pro metanová paliva, v provedení 4 ks sklápěcí nástavba a 1 ks skříňová nástavba. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava souboru vozidel na místo plnění, jejich uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy ...
Plánovací systém pro brachyterapii
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu fixní licence plánovacího systému pro brachyterapii včetně hardware/PC a zaškolení personálu včetně poskytování záručního a pozáručního servisu po dobu předpokládané životnosti přístroje, kterou zadavatel stanovil v délce 4 roky.
Plzeň, dodávka parkovacích automatů
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Plzeň, dodávka parkovacích automatů“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky ...
Poptávám stroj na ledovou tříšť
Poptávám stroj na ledovou tříšť jde to i na splátky? Děkuji Gombík
Poptávám pronájem stroje na zmrzlinu a ledovou tříšť
Poptávám pronájem stroje na zmrzlinu a ledovou tříšť.
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM SYSTEM, A.S.
Předmětem zakázky je dodání 2 ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4 ks adaptérů a 4 ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů: Endoskopická věž (1ks) vč. videogastroskopů (2ks), Vysokovýkonný terapeutický laser, Infuzní technika pro akutní lůžka ARIM - Lineární dávkovače (33ks), Infuzní pumpy (14 ks), Dokovací stanice (11 ks).