Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
FaF UK – Vakuová automatická stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové automatické stanice pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Rampa zdrojová na operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ramp zdrojových pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
FaF UK – Laminární box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laminárního boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení a přístrojů (rentgenový systém) pro vybavení Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních ...
Systém mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Systému mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Dodávka optického mikroskopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks optického mikroskopu pro histologické vyšetření tkáňových řezů pro diagnostiku v soudním lékařství se zařízením pro fotografování a jeho archivaci pro Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Přístroj pro jícnovou manometrii
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku, který je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a ...
Dodávky zařízení pro Chebský Kovošrot, spol. s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávky dvou strojů, univerzálního granulátoru a univerzálního nožového mlýnu, včetně periférií příslušných pro oba stroje. Stroje jsou určeny pro kabely, koncovky kabelů (200V a 400V), jističe, kabelové spoje apod. Univerzální granulátor Jedná se o jedno rotorový drtič s elektrickým pohonem pomocí klínových řemenů a ...
Dodávka Spektrofotometru
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kus personalizačního zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále provádění ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...
GŘ OL – Chladící a mrazící skříně
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Aparatura pro zpracování dat z optických experimentů
Předmětem zakázky je nákup sestavy zařízení pro vybavení laserového a optického pracoviště pro specializovaná praktika na Katedře fyziky, FJFI ČVUT v Praze. Bližší popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro analyzátor Liaison XL
Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Ultrazvukové přístroje na Urologickou kliniku - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů pro urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 ...
Sterilizátory pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks parních sterilizátorů a 1 ks plazmového sterilizátoru pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – ...
Extruzní granulační linka polymerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka extruzní granulační linky polymerů určené ke kompaundování.
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji
Jedná se o provádění běžné údržby, která zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o práce jako čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo ...
Údržba, servis a revize výtahů v BD Brno-Líšeň
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná údržba, servis a revize výtahů v bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Líšeň.
Gamasonda pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks gamasondy pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické ...
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele ( řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická ...