Poptávám fotopapír Epson
Poptávám fotopapír Epson 10 x150 cm, pololesk.
Nákup fototechniky / COVP Polygrafická: Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne
Predmetom zákazky je nákup a dodanie fototechniky do miesta plnenia, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky stanovenými objednávateľom. Presné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
Technické vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření 12ti rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až K, potřebných ke zřízení učeben center interaktivní výuky a Center celoživotního vzdělávání a vybavení učebny Polytechnického hnízda v rámci realizace projektu iKAP2_KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací ...
Televízna technika
Dodanie televíznej techniky ( kamery, fotoaparáty vrátane príslušenstva ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Nákup digitalizačních jednotek pro projekt ČTK II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na koupi 2 ks digitalizačních jednotek pro transparentní materiály na bázi digitální kamery se snímačem o vysokém rozlišení 100 Mpx pro projekt ČTK v druhu, množství a provedení včetně souvisejícího příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu Rámcové dohody. Podrobná specifikace ...
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaných technologií, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy – referenční standard ...
Nákup digitalizačních jednotek pro projekt ČTK
Předmětem plnění je dodávka 2 ks souprav pro digitalizaci transparentních materiálů kulturního dědictví zachyceného formou obrazů především na průhledných podložkách. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2 této ZD – návrh kupní smlouvy, v příloze č. 1 smlouvy – technická specifikace a cenová kalkulace.
Objektivy k filmovým kamerám pro TSB
Předmětem veřejné zakázky je dodávka filmových objektivů. Bližší specifikace jeuvedena v zadávacích podmínkách.
UTB – Fototechnika pro FMK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotografických zařízení, pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Dovybavení TV studia
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka natáčecí techniky
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ křídlo – II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotního, dálkově řízeného systému (UAV), typ křídlo.
Fototechnika
Předmětem plnění je nákup digitálních zrcadlovek, objektivů, stativů, panoramatických hlav a softwaru pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Rekonštrukcia TV technológie štúdia Košice
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka, montáž zariadení a inštalačné montážne činnosti pre rekonštrukciu TV štúdia Košice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Fotoďalekohľady
Kompaktné snímacie záznamové zariadenie s integrovaným objektívom (ďalej ako aj fotoďalekohľad), možnosť kombinovaného stabilizovaného pozorovania záznamu, statického aj pohyblivého obrazu vrátane jeho prehrávania a zaznamenávania s integrovaným externým kontrolným displejom.
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ kopter, multispektrální kamery a termovize
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotních dálkově řízených systémů (UAV), typ kopter, 1 ks multispektrální kamery a 1 ks termovize.
Digitální kamera pro multispektrální zobrazování v UV-VIS-IR pásmech
Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitální kamery pro multispektrální zobrazování v UV-VIS-IR pásmech. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující ...
Kroužek multimediální tvorby - SŠIS Dvůr Králové nad Labem - audiovizuální technika
Předmětem veřejné zakázky dodávka audiovizuální techniky dle přiložené specifikace včetně dopravy a poskytnutí souvisejících služeb.
PdF/ITEP – Fotografické a záznamové zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotografického a záznamového zařízení s příslušenstvím a v konfiguraci dle podrobné specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro potřeby projektu „Inovativní vzdělávání učitelů spojením teorie s praxí“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006522, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Kamerové řetězy pro přenosové vozy včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kamerových řetězů včetně příslušenství a dodávka pěti kamerových OLED hledáčků včetně příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: • Část 1 - Kamerové řetězy včetně příslušenství - (IDEC: ...
Rychloběžné kamery s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky dodávka 2 ks monochromatických rychloběžných kamer, optického a montážního příslušenství a osvětlení.
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020
Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých ...
094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014
1 ks Přenosná ruční termografická kamera