Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013694. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou část veřejné zakázky.
Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín Časť 1: Malotraktor a Príves k malotraktoru Časť 2: Čelný nakladač, nosič kontajnerov Časť 3: Vaňové kontajnery, tlaková umývačka Časť 4: Drvič komunálneho odpadu Časť 5: Drvič stavebného materiálu Časť 6: Oceľová váha Podrobný opis je ...
Technológia na recykláciu stavebného odpadu - odrazový drvič stavebného odpadu
Predmetom zákazky je technológia určená na recykláciu stavebného odpadu odrazový drvič stavebného odpadu. Špecifikácia jednotlivých technológií je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Poptávám lis na peletky
Poptávám lis na peletky pro domácí výrobu.
Pořízení mobilního drtiče - Bergasto a.s.
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního mobilního čelisťového drtiče se závěsným třídičem a mobilního třídiče, které budou součástí recyklační linky stavebních hmot a povedou ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek.
Dodávka komponent na sestrojení nového subkritického extrakčního přístroje s pulzním generátorem
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající ve vývoji a dodání komponent pro sestrojení subkritického extrakčního přístroje s pulzním generátorem, který poslouží k vyvinutí nového typu extrakčního procesu a postupu s využitím nového extrakčního činidla s jedinečnými vlastnostmi kapalin při kritické teplotě a tlaku.
OP PIK - Dodávka mlecího zařízení pro mletí TAP s možností využití pro mletí jiných materiálů
Předmětem veřejné zakázky je sestavení a dodávka mlecího zařízení pro mletí TAP s možností využití pro mletí jiných materiálů k přípravě materiálů pro vysokoteplotní reaktor. Zpracovávané materiály budou tuhá alternativní paliva (TAP), většinou polymerní hmoty s obsahem halogenových prvků. Alumosilikátové materiály pro přímé zpracování v peci.
Automatické zařízení pro selektivní zpracování nebezpečných materiálů a konstrukčních částí LCD
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení automatického zařízení pro selektivní zpracování nebezpečných materiálů a konstrukčních částí LCD televizorů a monitorů.Hlavním účelem technologie je schopnost selektivního zpracování různých typů displejů z tekutých krystalů z televizorů a monitorů, k odstranění znečišťujících látek z nebezpečných ...
Dodávka a montáž zkušebního lisu na podvozky ŽKV pro ČD, a.s., OCÚ střed, KC Vršovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového technického zařízení zkušebního lisu na podvozky železničních kolejových vozidel, a to včetně stavební připravenosti. Zadavatel specifikuje předmět plnění v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo., (dále jen „Lis“). Stavební dokumentace objektu zadavatele, kam má být zařízení umístěno, v rozsahu nezbytném ...
SÚ Olomouc - zkušební lis na podvozky ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do pravidelného provozu nového technického zařízení - zkušebního lisu na podvozky železničních kolejových vozidel. Podrobná specifikace předmětu plnění (dále jen „Lis“) a podmínek dodání je uvedena v závazném vzoru Smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“).
Výběr dodavatele na dodávku Zboží - materiálu a smluvního Výzkumu a Vývoje projektu ATTL A SPOL.
Předmětem plnění zakázky je dodávka Zboží - materiálu a smluvního Výzkumu a vývoje v rozsahu Vstupní uzel pro navádění profilu a) Zboží - materiál Výstupní uzel pro fixaci profilu a) Zboží - materiál Svařovací uzel včetně tenzometrického měření síly přítlaku - 1 ks a) Zboží - materiál b) Smluvní výzkum a vývoj - práce pro kompletaci ...
Větrný třídič pro separaci prášků
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu (vč. testovacího provozu) větrného třídiče - zařízení v kompaktním stolním provedení pro separaci různých frakcí kovových prášků v interní atmosféře v počtu 1 ks. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen technickou specifikací předmětu zakázky (Technické ...
Kompletní pískové hospodářství + formovna + jaderna ve společnosti PPG
Předmětem zakázky je dodání technologií a souvisejících stavebních prací za účelem snížení emisí z provozu slévárny a strojírny Hájek. Přesné vymezení je uvedeno v příloze č. 4 - Projektová dokumentace. Součástí této přílohy je i výkaz výměr - stavební část. Ten je však pro uchazeče nezávazný. Přílohu č. 4 - Projektová dokumentace vypracovala ...
Snížení emisí částic provozů slévárny speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s.
Předmětem plnění je provedení technických a technologicko-provozních opatření snižujících emise tuhých znečišťujících látek, jejichž cílem je ekologizace výroby ve slévárně speciálních ocelí společnosti METAZ Týnec a.s. Ekologizace výrobních provozů slévárny se týká technologických uzlů a výrobních zařízení, na kterých dochází k velkému vývinu ...
Zařízení pro multi-materiálový tisk metodou LPBF
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 3D tiskárny na kovy technologií LPBF v počtu 1 ks. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen technickou specifikací předmětu zakázky (Technické podmínky dle § 89 ZZVZ), která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a závazným vzorem Kupní smlouvy, který tvoří ...
UTB - Diagnostická deska II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostické tlakové desky pořizované pro potřeby Univerzitního institutu (Centra výzkumu obouvání) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Pořízení řidičského simulátoru a simulátoru mimořádných událostí
Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializované techniky určené k nácviku péče o pacienty pro organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o., za účelem posílení její odolnosti, vybavenosti a připravenosti reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Pro podporu poskytování přednemocniční neodkladné péče v ...
Triediaca a separačná linka
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na zefektívnenie triedenia a separácie PET odpadu, recykláciu PET odpadu a výrobu PET viazacích pások.
Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka kremačnej technológie
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kremačných technológií, ktorá zahŕňa dodanie nových kremačných technológií kremačné pece 2 ks, vrátane príslušenstva ako samostatnú technologickú časť, zabezpečiť jej inštaláciu a uvedenie do riadnej prevádzky. Rekonštrukciu krematória začal verejný obstarávateľ vykonávať v r. 2019 na základe zmluvy so ...
Nákup stroja na líniové vodorovné dopravné značenie s príslušenstvom
Predmetom verejného obstarávania je nákup stroja na líniové vodorovné dopravné značenie s príslušenstvom 1 ks
Technologická základňa a spotrebný materiál
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa tú časť predmetu zákazky s názvom Zariadenie na 3D tlač plastových modelov s príslušenstvom a s tým spojené služby, v ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných ...
Technologická základňa a spotrebný materiál
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa tú časť predmetu zákazky s názvom Zariadenie na 3D tlač kovových modelov s príslušenstvom a s tým spojené služby, v ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1
Předmětem je dodávka strojní části divadelní techniky a dalších technologií pro divadelní provoz, dále viz přiložená projektová dokumentace.
Mobilní zařízení na recyklaci a separaci kompozitních plastových odpadů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zařízení na recyklaci a separaci kompozitních plastových odpadů. Zařízení se bude skládat ze vstupního impaktního drtiče a kapalinového cyklického třídiče. Vstupní kompozitní plastový odpad bude podrcen na mobilním drtiči na homogenní frakci a následně bude tříděn pomocí kapalinového cyklického ...
Dodávka a montáž zkušebního lisu na podvozky ŽKV pro ČD, a.s., OCÚ střed, KC Vršovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového technického zařízení zkušebního lisu na podvozky železničních kolejových vozidel, a to včetně stavební připravenosti. Zadavatel specifikuje předmět plnění v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo., (dále jen „Lis“). Stavební dokumentace objektu zadavatele, kam má být zařízení umístěno, v rozsahu nezbytném ...