Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 4 ks lisovacích kontejnerů.
3D tiskárna na kovy technologií LPBF II
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 3D tiskárny na kovy technologií LPBF v počtu 1 ks. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen technickou specifikací předmětu zakázky (Technické podmínky dle § 89 ZZVZ), která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace, a závazným vzorem Kupní smlouvy, který tvoří ...
Pořízení třídičky a drtičky pro firmu SWIETELSKY stavební s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mobilního hrubotřídiče a mobilního odrazového drtiče pro firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. Podrobně vše popsáno ve specifikaci technických parametrů a podmínek plnění, která je součástí zadávací dokumentace.
Pořízení hydraulického paketovací lisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka paketovacího lisu robustní ocelové konstrukce, který bude paketovat sypký AL šrot, AL profily nebo AL výkovky/výronky. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 až +40°C a bude umístěno v neklimatizované hale s omezenými rozměry. Zařízení bude dodáváno tzv. „na klíč“, to znamená včetně dopravy, ...
Zařízení na výrobu pelet, Německo
Zajímáme se o zařízení na výrobu pelet. S přátelským pozdravem Volker maier
UTB - Drtič plastových vtokových zbytků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drtiče plastových vtokových zbytků pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zavedení cirkulárního řešení do společnosti PORR a.s.
Předmětem zákazky jsou dodávky mobilního drtiče a mobilního hrubotřídiče
Úspory energií: dodávka vstřikovacích strojů a periferií
Předmětem zakázky je dodávka vstřikovacích strojů, jejich periferií a další související činnosti. V podrobnostech viz zadávací dokumentaci.
Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu a prípravu tuhého alternatívneho paliva
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu aprípravu tuhého alternatívneho paliva(TAP). Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Ďalších dokumentoch poskytnutých ...
Recyklační zařízení, nadzemní separátor vanový
Předmětem tohoto zadávacího řízení je komplexní dodávka recyklačního zařízení, nadzemní separátor vanový podle technických specifikací uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Výroba a testování prototypu modulární kabiny a montážní stolice
Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka a testování prototypu modulární kabiny a montážní stolice: - zpracování technologického postupu výroby a kompletace dle zaslané konstrukční dokumentace - kompletní výroba prototypu modulární kabiny a montážní stolice - strojní předmontáž - montáž elektrorozvodů dle zaslaných schémat - montáž ...
Speciální stavby Most spol. s r.o. - Náhrada stacionárního zdroje znečišťování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtícího zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
Predmetom zákazky je zabezpečenie každoročných prehliadok, servisu, bežnej údržby a opráv 1. Manipulátora MAPP 400 na prekladanie vyhoreného jadrového paliva v Medzisklade vyhoreného paliva (MSVP) v areáli JASLOVSKÉ BOHUNICE, 2. Zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokrytia v palivových článkoch VJP), 3. Inšpekčného ...
Vybavenie odborného pracoviska Energetiky
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: mikrogeneračná jednotka na báze palivového článku, kompaktná absorpčná chladiaca jednotka, chladiaci a tepelný systém pre výuku hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia, chladiacich okruhov a ohriatej pitnej vody, chladivový okruh s tepelným čerpadlom s komplexnou diagnostikou pre výučbu chladivových ...
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 5 ks lisovacích kontejnerů.
L2 Laser Beam Distribution Vacuum Infrastructure
Předmětem veřejné zakázky je zejména detailní návrh, výroba, testování a dodávka na místo dodání hlavních komponent vakuové infrastruktury rozvodu laserového paprsku L2 (vakuové komory, nosné rámy komor a hadicové segmenty) do ELI Beamlines.
Finišer
Předmětem dodávky je 1 ks silničního finišeru k pokládce asfaltobetonových směsí dle Technické specifikace.
Technické vybavenie
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Zařízení na úpravu bioplynu na kvalitu biometanu včetně zařízení na transport a výdej BioCNG
Dodávka technologií včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu
Dekontaminační zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dekontaminačního zařízení pro projekt „Výstavba zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013784. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. zadávací dokumentace a tato veřejná zakázka je zadávána jako celek.
SŠ BB – Výukové stroje s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka Výukových strojov s príslušenstvom pre SŠ SOŠ AUTOMOBILOVÁ VLKANOVÁ A SŠ SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
Pracoviště pro opravy trakčních motorů 15T
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka pracoviště pro opravy trakčních motorů tramvají 15T a související činnosti podle požadavků Zadavatele zahrnující zejména: i. Poskytnutí projektové dokumentace pro realizaci dodávky pracoviště včetně zajištění stavebního řízení, ii. Související stavební úpravy místa plnění včetně inženýrských ...
Rolba pro úpravu běžeckých tratí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rolby pro úpravu běžeckých tratí v rozsahu technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Provádění montážních prací mechanické části a jiných činností na horkých komorách JHR
Provádění montážních prací mechanické části a jiných činností na horkých komorách JHR.
Větrný třídič pro separaci prášků II
Předmětem dodávky je instalace a uvedení do provozu větrného třídiče pro separaci prášků - zařízení v kompaktním stolním provedení pro separaci různých frakcí kovových prášků v inertní atmosféře.