Pohonný systém vozidel - diagnostika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukové pomůcky pro demonstraci různých druhů poruch, které mohou nastat v různých systémech hnacích ústrojí vozidel i průmyslových aplikacích (dále jen „pomůcka pro diagnostiku“). Požadavky Zadavatele na pomůcku pro diagnostiku jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací ...
Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktoru tuhých komunálních odpadů s nakládací lopatou a výměnnými hlavicemi kompaktorových kol. Kompaktor musí být nový, nepoužitý a plně funkční. Součástí předmětu zakázky je rovněž zejména doprava stroje do místa plnění - areál skládky TKO Petrůvky, sestavení a zprovoznění stroje, zaškolení a ...
UTB - Diagnosticka deska
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostické desky pořizované pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB - Zarizeni pro testovani koeficientu treni podesvi u obuvi
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Zařízení pro testování koeficientu tření podešvi u obuvi pořizované pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka IT vybavení a vybavení pro výuku odborných předmětů - sítě
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka svářeček optických vláken, lamaček optických vláken, síťového analyzátoru a síťového testeru v množství a technické specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace pro předmětnou část veřejné zakázky.
Automatický systém pro vyhodnocování žmolkovitosti textilií
Zařízení pro objektivní zjišťování a opakované vyhodnocování žmolkovitosti textilií a jejich povrchových vlastností.
Modul umělé inteligence pro analýzu mamografických obrazových vyšetření
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v dodávce plnění pro potřeby výzkumu a pro následný vývoj v rámci výzkumně-vývojového projektu, který si klade za cíl vytvoření modulu, jenž pomocí umělé inteligence analyzuje obrazová vyšetření z oboru mamografie a vyhledává oblasti s výskytem mikrokalcifikací.
Poptáváme zapůjčení vyvíječe páry
Poptáváme zapůjčení vyvíječe páry s požadovaným tlakem min 6bar. Předem děkuji za nabídku.
Dekontaminační zařízení Nemocnice Blansko
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Dekontaminační zařízení Nemocnice Blansko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013668. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje ...
L4 10 PW Laser Beam Distribution Vacuum Infrastructure TP20_040
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahrnující detailní návrh, výrobu, čištění, balení a dopravu do ELI-Beamlines hlavních prvků vakuové infrastruktury rozvodu laserového paprsku L4 10PW od kompresoru L4 10PW do experimentální haly E3 a pro diagnostiku paprsku 10PW.
Vybavení pro flutterový průkaz - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro flutterový průkaz, která bude obsahovat tyto komponenty: 1. Snímač zrychlení pro vztlakovou plochu, 2. Připojovací kabel pro snímač zrychlení, 3. Měřící karta pro zpracování signálu ze snímačů, 4. Základna pro měřící karty, 5. Karta pro synchronizaci základen a 6. Softwarová licence (dále jen ...
Výrobky z odpadu - 02
Zakázka „A“ ….. dodání pomaloběžný drtič… bližší specifikace v příloze číslo 01a. Zakázka bude dodána jako celek Zakázka „B“ ….. dodání výrobní linky…..bližší specifikace v příloze číslo 01b. Zakázka bude dodána jako celek
Výrobky z odpadu - 02
Zakázka „A“ ….. dodání pomaloběžný drtič… bližší specifikace v příloze číslo 01a. Zakázka bude dodána jako celek Zakázka „B“ ….. dodání výrobní linky…..bližší specifikace v příloze číslo 01b. Zakázka bude dodána jako celek Bližší informace v ZD.
Rolba na úpravu ľadovej plochy - zimný štadión v Bardejove
Rolba pre úpravu ľadovej plochy Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Vana pro žárové zinkování ponorem - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vany pro žárové zinkování ponorem (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Materiálová tiskárna pro tvorbu tenkých vrstev
Sestava materiálové inkjetové tiskárny a rukavicového boxu.
Technológia na recykláciu gumeného odpadu
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na recykláciu gumeného odpadu a výrobu gumenej dlažby.
Experimentálne zariadenia na prezentáciu javov a procesov súvisiacich s klimatickou zmenou
Predmetom zákazky je dodávka Experimentálnych zariadení na prezentáciu javov a procesov súvisiacich s klimatickou zmenou pre projekt Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Modernizace buzení EDA TG1, TG2, TG3, TG4 A EMO TG5
Předmětem díla je modernizace buzení včetně provedení zkoušek a ověření požadovaných hodnot na lokalitách elektrárna Dalešice a elektrárna Mohelno.
Technické zhodnocení Bezpečnostní transportní plynotěsné komory s manipulátorem k TACHP
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení Bezpečnostní transportní plynotěsné komory s manipulátorem k TACHP (dále také „komora“), která je určena pro bezpečný převoz podezřelých nálezů, nebezpečných předmětů či látek na specializované pracoviště, za účelem bližší specifikace, nebo fyzické likvidace nálezu. Komora je součástí technického ...
Bezpečnostní hořák
Předmětem zakázky je dodávka bezpečnostního hořáku, který musí splňovat minimální technické parametry uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Bezpečnostní hořák (někdy nazývaný fléra) slouží k nouzovému spálení přebytků procesního plynu při řízené či nouzové odstávce technologie. Používá se rovněž při nájezdu technologie, kdy produkce ...
Výměna strojního vybavení společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka Stroje pro hutnění komunálního odpadu který je blíže specifikován ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“.
Dodávka nového snežného pásového vozidla pre zimnú údržbu bežeckých stôp
Predmetom zákazky je dodanie snežného pásového vozidla pre zimnú údržbu bežeckých stôp, na úpravu homologizovaných lyžiarskych bežeckých tratí (homologizovaných medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS) vrátane zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Technologie pro výrobu paliv
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro výrobu paliv z odpadů.
Terapeutický rehabilitační robot řízený signály mozku
Předmětná nadlimitní veřejná zakázka na služby je zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a sestává ze 2 částí. 1. část VZ: Nákup materiálu a vývojových kitů a 2. část VZ Nákup služeb. 1. část zahrnuje nákup materiálu a vývojových kitů pro vývoj lékařských přístrojů, konkrétně pro realizaci ...