Dodávka kogeneračních jednotek o výkonech 200 kWe až 2000 kWe
(a) dodávka kogeneračních jednotek (dále jen „KGJ“) splňujících min. technické parametry dle příloh č. 1 a 2 Pokynů; Zadavatel má rámcově zájem o dodání: (i) 3 ks KGJ o výkonu 200 kWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, (ii) 6 ks KGJ o výkonu 500 kWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z ...
Horizonty a pohon opony v Dome kultúry Skalica
Horizonty a pohon opony v Dome kultúry Skalica - opis predmetu zákazky je prílohou výzvy
Elektrocentrála 250 kVA kontejner
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové kontejnerové elektrocentrály 250 kVA, která je určena k zabezpečení dodávek elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie, včetně zajištění pravidelných garančních prohlídek po dobu záruky za jakost dle čl. VIII kupní ...
Generální oprava motoru M601D, č. 861 028
Provedení GO motoru M601D, č. 861 028 v souladu s technickou specifikací dle TPF 01-2116-81/III. Motor po GO získá 1800 hodin, 4000 cyklů a kalendářní resurs 5 let do další GO (TSO).
N diel s dopravou
VRTUĽA NA CHLADENIE MOTORA LOMBARDINI LDW 2204/5
OVZ/003/3/2023 Dodávky aktuátorů a převodovek pro projekt VP010521
Dodávky aktuátorů a převodovek pro projekt VP010521
Dodávka agregátu pro PHM 1, 2, 3, 5
Předmětem veřejné zakázky je dodávka agregátu pro PHM 1, 2, 3, 5 v rámci projektu Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace.
EDA - Modernizace TG3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního nového oběžného kola reverzní Francisovi turbíny pro soustrojí TG3, a to vč. demontáže, montáže, veškerých měření a zkoušek, splňující požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.
8279 - Jednotný diagnostický systém generátorů 300 MVA
Předmětem zakázky je dokumentační část a realizace díla nazvaného „8279 Jednotný diagnostický systém generátorů 300 MVA“ v objektu JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Podrobnostu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Dieselový motorgenerátor vo výkone 1100 kVA
Z dôvodu možnosti vývoja mimoriadnej/ krízovej situácie v dodávke elektrickej energie potrebuje FN Nitra obstarať nový dieselový motorgenerátor vo výkone 1100 kVA.
Rámcová dohoda na opravy spalovacích motorů K12V230DR motorových lokomotiv řady 754
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení oprav spalovacích motorů K12V230DR v předpokládaném počtu 5 ks. Provedení předmětu veřejné zakázky zahrnuje: a) Provedení opravy spalovacího motoru K12V230DR v základním rozsahu ...
CSS Tloskov - náhradní zdroj elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení zdroje elektrického proudu pro objekt Tloskov 1 o výkonu 264kWe (330 kVA). Náhradní zdroj bude instalován ve venkovním prostoru v kapotáži. Zdroj bude osazen na betonové základové konstrukci. Pro zabránění přístupu a požadavku na odstupové vzdálenosti bude ohraničen stěnou ze ztraceného bednění s ...
Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s dodávkou a instalací parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem a vyvedením tepla včetně příslušenství. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ...
Synthesia, a.s.- Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje III. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou parní kondenzační turbíny s generátorem (turbogenerátoru) TG14 o výkonu 25 MWe se dvěma regulovanými odběry, nízkotlakou a vysokotlakou regenerací, v návaznosti na stávající technologie teplárny a parní systém. CPV ...
Mobilní odporová zátěž
Předmětem veřejné zakázky je dodávka odporové zátěže 1 MW na přívěsném vozíku s příslušenstvím.
Dodávky plynových turbín od 20 do 44MWe
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace.
Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - náhradní zdroj el. energie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 5 ks náhradních zdrojů elektrické energie (motorgenerátorů s naftovým spalovacím motorem) včetně jejich uvedení do provozu v místech plnění dle Technické specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 ZD. Jedná se o následující objekty: -objekt výjezdové základy Zdravotnické záchranné ...
Dodávky komutátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komutátorů pro motorgenerátory a trakční motory. Předmět plnění této veřejné zakázky je podrobněji specifikován v závazném návrhu Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Výroba rotoru kompandéru
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba, testování, sestavení a dodávka rotoru kompandéru (kompandér: turbosoustrojí radiálního kompresoru s pohonnou radiální turbínou na společné hřídeli).
Dodávky plynových turbín od 25 do 44MWe
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace.
Nákup použitých leteckých motorů TV3-117 všech modifikací
Zajištění dodávky 6 ks leteckých motorů TV3-117 s náletem do 3000 letových hodin.
Nemocnice Slaný - Nová trafostanice TS2
Účelem této veřejné zakázky je zajištění dostatečného příkonu elektrické energie v napěťové úrovni 0,4 kV (NN) do areálu Nemocnice Slaný. Předmětem této veřejné zakázky je vybudování objektu trafostanice s transformátorem a dieselagregátem, rozvodny VN a NN a kabelových tras.
LF/UPOL - Záložní zdroj elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového záložního zdroje elektrické energie pro Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také demontáž a likvidace stávajícího zařízení v místě plnění, doprava do místa plnění, instalace, veškeré montážní práce, zprovoznění, zajištění zkušebního ...
Elektrocentrála 88 kVA kontejner, elektrocentrála 37 kVA kontejner
Předmětem VZ je dodání elektrocentrál k zabezpečení dodávek elektrické energie za krizových stavů. Předmět VZ je rozdělený v souladu s § 35 zákona na 2 části. 1. část VZ: Dodání 11 ks nových kontejnerových elektrocentrál o výkonu 88 kVA (dále také „KEC“). Nedílnou součástí předmětu VZ je zaškolení obsluhy dodaných KEC v místech plnění v rozsahu ...
Dodávky plynových turbín od 45 do 90MWe
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynových turbín včetně souvisejících služeb dle požadavků, podmínek, specifikací a ostatních údajů a informací, které jsou podrobně obsaženy v knize A a knize B zadávací dokumentace.