CSS Tloskov -náhradní zdroj elektrické energie - 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a osazení zdroje elektrického proudu pro objekt Tloskov 1 o výkonu 264kWe (330 kVA). Náhradní zdroj bude instalován ve venkovním prostoru v kapotáži. Zdroj bude osazen na betonové základové konstrukci. Pro zabránění přístupu a požadavku na odstupové vzdálenosti bude ohraničen stěnou ze ztraceného bednění s ...
Oprava elektromotorov a elektronických komponentov
Predmetom zákazky sú rôzne opravy elektronických komponentov pre trolejbusy, trakčných motorov TAM 1053C6V a motorov čerpadiel brzdových agregátov.
Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek DIWA-D864.3E VOITH TURBO a DIWA-D884.5 VOITH TURBO
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení opravy převodovek DIWA-D864.3E VOITH TURBO a DIWA-D884.5 VOITH TURBO (dále také jako „převodovky“) v předpokládaném počtu 44 ks dle specifikace a rozsahu prací uvedeném v příloze závazného vzoru rámcové smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací ...
KII-IT-90-06-01449 - EPO TG1 zavedení kondenzace do ŘS
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce řízení kondenzace, tzn. výměna či náhrada armatur a jejich elektro pohonů, včetně jejich nového zavedení do stávajícího řídicího systému SPPA T 3000 na TG1 v Elektrárně Poříčí.
Generální oprava 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D 2022
Provedení generální opravy 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D v souladu s technickou specifikací dle TPF 01-2116-81/III. Oba motory po GO získají 1800 hodin, 4000 cyklů a kalendářní resurs 5 let do další GO (TSO).
Rámcová dohoda na opravy trakčních motorů AL 4542 FIR pro řady 162, 163, 263, 362 a 363
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na opravy trakčních motorů AL 4542 FIR.
Opravy spalovacích motorů TEDOM TD 242 RH TA 25
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě které budou provedeny opravy 48 ks spalovacích motorů TEDOM TD 242 RH TA 25 pro motorové jednotky řady 814 a 842. Součástí předmětu plnění jsou i související opravné práce.
Rámcová dohoda na opravy powerpacků pro motorové jednotky ř. 844
Uzavřením rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení opravy powerpacků (Motor spalovací s převodovkou POWERPACK MTU 1800R85L+ZF EcoLife, XZ 5044100211) pro motorové jednotky ř. 844.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím uvedením do provozu a zajištění všech technických a ...
Výměna kondenzační parní turbíny TG3 s regulovaným odběrem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou kondenzační parní turbíny TG3 s regulovaným odběrem. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou ...
Rekonštrukcia TG-3 na nové parametre
Predmetom zákazky je rekonštrukcia turbíny a generátora (turbína a generátor ďalej spolu len TG), zmena parametrov TG vyplývajúca so zmeny prevádzkových podmienok obstarávateľa a oprava opotrebovaných častí TG vrátane jeho elektrických zariadení. Zákazka zahŕňa aj prípadné vykonanie opráv a dodávky materiálov a náhradných dielov potrebných na ...
Servis a opravy zariadení kogeneračného zdroja
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu a opráv prevádzky zariadení kogeneračného zdroja za účelom zabezpečenia nepretržitej a bezpečnej prevádzky technologického zariadenia kogeneračného zdroja. Servis a opravy budú vykonávané na zariadení KGJ 1,2,3 (sústroj motor + generátor) označených: KGJ 1, typ B35: 40V20-AG2, 750 rpm výrobca ...
Generální oprava 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D
Provedení generální opravy 2 ks motorů M601D, č. 883 005 a č. 834 052D v souladu s technickou specifikací dle TPF 01-2116-81/III. Oba motory po GO získají 1800 hodin, 4000 cyklů a kalendářní resurs 5 let do další GO (TSO).
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními Předměte plnění veřejné zakázky je vybavení podle výkresové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek ...
Poptávám převinutí motoru potrubního ventilátoru
Poptávám převinutí motoru potrubního ventilátoru Vents TT silent-M 200. Děkuji moc za odpověď
Pohonný systém vozidel - elektrický generátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrického generátoru s kapalinou chlazeným PEM vodíkovým palivovým článkem a bateriovým úložištěm pro start a vykrytí výkonových špiček a zátěžových přechodů (dále jen „generátor“). Požadavky Zadavatele na generátor jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace ...
Části motoru, Finsko
Potřebuji trochu pomoci, mám nějaký převodový motor Hadek a tomu motoru chybí některé díly. Největší problém, že nemá typový štítek a nemám ponětí, jaký typ to je. Chybí některé části jako brzda, cívka, chybí kryt kabeláže. Přikládám nějaký obrázek, pokud máte nápad. Možná vám to mohu poslat, pokud to pomůže, a v případě potřeby mohu poslat další ...
Pronájem náhradního zdroje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o pronájmu a dalších služeb s tím spojených v rozsahu a za podmínek specifikovaných dále ve Smlouvě a její Příloze č. 1-Technická specifikace a v Příloze č. 2 Nájemné- kalkulace nabízeného plnění, které jsou její nedílnou součástí.
Dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájanie serverovní
predmetom zákazky je dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájania serverovní
Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney
Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney (dále jen „letecké motory PT6T firmy Pratt and Whitney“). Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně generálních oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím ...
IT_90_06_01447 EPO TG1 převinutí statoru generátoru
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace vinutí statoru turboalternátoru TG1, typ 5H 6382/2, která zahrnuje dodávku nového vinutí a dalšího potřebného materiálu, provedení demontáže stávajícího vinutí, zpětnou montáž vinutí, provedení požadovaných zkoušek, uvedení generátoru do provozu a prokázání garantovaných parametrů.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními Předměte plnění veřejné zakázky je vybavení podle výkresové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek ...
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem VZ je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické energie pro rodinné domy či ...
Elektrocentrála 200 kW PRIME - kontejner
Předmětem veřejné zakázky je dodání 6 (slovy šesti) kusů nových kontejnerových elektrocentrál 200 kW PRIME (dále jen „KEC“). KEC jsou určeny pro činnost dieselagregátu a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie.
Rotační převodníky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks axiálních pístových hydromotorů, 2 ks zubových hydromotorů a 1 ks axiální pístového hydrogenerátoru.