Dodání kontejnerové požární technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodání kontejnerové požární technologie, a to dvou (2) požárních automobilových nosičů kontejnerů hmotnostní třídy S, jednoho (1) požárního automobilového kontejneru hmotnostní třídy M a dvou (2) kontejnerů na hašení elektromobilů.
Rámcová dohoda na dodávky komponent vyprošťovacích sad - 2. část
Uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky komponent vyprošťovacích sad. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 1070 kusů zboží v průběhu dvou let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Rámcová dohoda na dodávky komponent vyprošťovacích sad - 1. část
Uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky komponent vyprošťovacích sad pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 980 komponent vyprošťovacích sad v průběhu dvou let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Kontroly a zkoušky PBZ a VPPO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti a periodických zkoušek požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) a věcných prostředků požární ochrany (VPPO) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně případných oprav, doplňování spotřebního materiálu, či výměny ...
Výměna zabezpečovací a protipožární signalizace - EZS, EPS
V objektech Krajského úřadu Plzeňského kraje bude provedena modernizace systémů PZTS a EPS. Modernizace představuje výměnu všech koncových bodů, ústředen, zdrojů atd. vč. servisních služeb po dobu záruky.
Sestavy nafukovacích stanů
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks sestav nafukovacích stanů stanových městeček včetně příslušenství a 2 ks velkorozměrových hal s nafukovací konstrukcí včetně příslušenství v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele.
Rámcová dohoda na dodávku izolačních dýchacích přístrojů vzduchových
Rámcová dohoda na průběžné dodávky izolačních dýchacích přístrojů vzduchových pro HZS ČR
Dodávka cvičného polygonu včetně vybavení
Pořízení technického a technologického vybavení, výcvikových a školicích pomůcek nezbytných pro provádění moderního výcviku simulačními a praktickými metodami ze strany ŠVZ HZS ČR, střediska Brno.
Servis skladové haly NZ Prostějov
Předmětem plnění je zajištění kontrol, prohlídek a revizí v souladu s platnými normami a právními předpisy a postupy stanovenými výrobcem (návody k obsluze). Konkrétně se jedná o: kontrolu záchytného systému; kontrolu obloukových (pásových) a bodových světlíků; kontrolu protipožárních dveří; kontrolu bezpečnostních dveří; kontrolu hliníkových ...
Požární kontejner týlový
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru.
Stanoviště dekontaminace zasahujících - opakované vyhlášení
Pořízení 19 ks stanovišť dekontaminace pro zasahující (dále jen „SDZ“, dekontaminační sprcha s příslušenstvím).
Dodávka CAS pro Obec Velké Losiny
Předmětem veřejné zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby požární ochrany JSDH Velké Losiny.
Kontejner kombinovaný hasicí spolufinancovaný z IROP
Dodávka 8 ks kombinovaných hasicích kontejnerů vybavených příslušenstvím a prostředky určenými pro hašení pomocí hasebního prášku, hasební pěny a CO2, doplněný o vzduchopěnovou hasící technologii
FZŠ Vimperk (Hrabice) - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen Přílohou č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Jedná se o dodání 1 ks požární automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, a bude dodán s příslušenstvím ...
Kuřim - Dopravní automobil
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností do 5500 kg splňující všechny požadavky stanovené v zadávací dokumentaci.
FZŠ + Kostelec nad Černými lesy - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení.
FZŠ - Drmoul - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
FZŠ - Klecany - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro 6 osob) a hmotnostní třídy S včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení.
Dolní Kralovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S ...
Hasiace nádrže a vaky
Nákup prenosných nádrží a vakov pre pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel v ťažko dostupnom teréne.
FZŠ - Zliv - Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Zliv, která bude využívána při plnění úkolů ...
FZŠ - Nové Město pod Smrkem - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového hasičského vozidla včetně požárního příslušenství pro Sbor dobrovolných hasičů města Nové Město pod Smrkem. Hasičským vozidlem se rozumí cisternová automobilová stříkačka včetně požadovaného příslušenství a výbavy (dále jen CAS), jejíž požadované technické parametry jsou vymezeny ve Formuláři ...
Velké Opatovice  Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky.
JSDH-V1-2022 Pořízení cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Sokolnice.
FZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, (dále jen „CAS“).