Poptávám výměnu hasicích přístrojů
Dobrý den, poptávám výměnu hasicích přístrojů. Děkuji za nabídky.
Technická služba na objektoch SŠHR SR
Predmetom zákazky je zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona o súkromnej bezpečnosti a v súlade s ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v objektoch verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ v rámci zákazky požaduje: a)výkon pravidelných kontrol elektrickej požiarnej signalizácie podľa vyhlášky č. 726/2002 Z. ...
Zabezpečenie kontroly, opravy, plnenia, inštalácie a obstarávania prenosných hasiacich prístrojov
Predmetom zákazky je zabezpečenie kontroly, opravy, plnenia, inštalácie a obstarávania prenosných hasiacich prístrojov, spolu s kontrolou, opravou a obstarávaním príslušenstva požiarnych hydrantov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Vykonávanie prehliadok a revízií protipožiarnych zariadení ŽKV
Predmetom zákazky s názvom je vykonávanie prehliadok, revízií a opráv protipožiarnych zariadení železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) obstarávateľa v zmysle platných právnych predpisov predpisov v počte, prevedení a rozsahu podľa špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch.
Komponenty pre požiarne hydranty
Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných a nepoužívaných tovarov v bezchybnom stave - komponentov pre požiarne hydranty (ďalej len "tovar") vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, technickej a sprievodnej dokumentácie (ak je to relevantné), odovzdania tovaru a poskytnutie záruky na dodaný ...
Špeciálne terénne hasičské vozidlo CAS 30 6x6
Vozidlo bude primárne určené na likvidáciu požiarov v dopadových plochách strelníc vojenského obvodu v ťažkom piesočnatom teréne s lesným porastom a nespevnenými plochami. Vozidlo musí byť bezpečné, s dostatočným výkonom čerpacieho agregátu a musí obsahovať dostatok hasiacich látok na úspešný zásah hasičskej jednotky. Musí byť starostlivo urobený ...
Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol
Predmetom zákazky je výkon preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Obstaranie komplexných služieb pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Komplexné vykonávanie činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti požiarnej ochrany a v oblasti civilnej ochrany podľa Zmluvy o poskytovaní služby BOZP, OPP, CO
Nákup genfovakov
Predmetom zákazky je dodanie 171 kusov genfovakov pre využitie hasenia lesných požiarov.
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Kontrola a servis požiarnych zariadení
Kontrola a servis požiarnych zariadení, prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 347 / 2022 Z. z., kontrola hadicových zariadení - hydrantových systémov, v zmysle vyhlášky MV SR č. 699 / 2004 Z. z.
Revízie, kontroly a servis EPS a HSP pre pracovisko Košice
Predmetom zákazky je zabezpečenie mesačnej, štvrťročnej, ročnej kontroly EPS a HSP v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek obstarávateľa bližšie špecifikovaných v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2 tejto zákazky a ich mimozáručný servis.
Opravy hasičskej a záchranárskej techniky
Predmetom zákazky je vykonávanie opráv a ošetrení podvozkov a špeciálnych nadstavieb nasledovných druhov hasičskej a záchranárskej techniky: AUT ŠPEC N3G POŽIARNICKÝ CAS-25 LIAZ, AUT ŠPEC N3G POŽIARNICKÝ CAS-32 T-148, AUT ŠPEC N3G POŽIARNICKÝ CAS-32 T815 6X6, PPS-12, STRIEKAČKA MOTOROVÁ PRENOSNÁ PLÁVACIA, AUT ŠPEC N3G POŽ T815-7T3R31.41ZA LET ŠP
Obnova budovy nadstavbou a zateplením na ul. Záhradná 4, Levice – SOŠ služieb, Levice – BOZP
Koordinácia bezpečnosti bude realizovaná ústnou, písomnou a digitálnou formou s občasnou fyzickou prítomnosťou na stavbe (stálou - telefonicky) v nasledujúcich oblastiach: Vypracovanie dokumentácie a koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len BOZP") ...
Vykonávanie pravidelnej kontroly a servisu Elektronickej požiarnej signalizácie v NUDCH v Bratislave
Vykonávanie pravidelnej kontroly a servisu Elektronickej požiarnej signalizácie v NUDCH v Bratislave.
Výmena EPS v SE EMO12
Predmetom zákazky je dodanie a výmena požiarnych hlásičov, požiarnych ústrední, a upgrade ostatnej sieťovej infraštruktúry zariadení EPS na 1. a 2. Bloku Atómovej elektrárne Mochovce.
Zabezpečenie výkonu komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Predmetom zákazky je výkon komplexných služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej v texte ako ,,BOZP,, a predchádzanie vzniku požiaru v oblasti ochrany pred požiarmi v ...
Nákup materiálu na vybavenie hasičských vozidiel
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie nákupu rôzneho náradia, železiarskeho materiálu a pod..
Komplexní dodávka náhradních dílů a zajištění servisních prací a oprav protipožárních dveří
Protipožární dveře - Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. Informace pro dodavatele: Přílohy zadávací dokumentace jsou vloženy pouze v hlavní části zakázky.
Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve všech objektech
Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve všech objektech ŘSD ČR, vyjma tunelů dle zadávací dokumentace.
Dodávka cvičného polygonu včetně vybavení - opakované vyhlášení II
Pořízení technického a technologického vybavení, výcvikových a školicích pomůcek nezbytných pro provádění moderního výcviku simulačními a praktickými metodami ze strany ŠVZ HZS ČR, střediska Brno.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky.
Křešice - pořízení cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny včetně příslušenství, Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze ZD
Nákup CAS pro SDH Chodov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové, nepoužité a funkční cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 2 pro smíšený provoz, jednotného provedení a hmotnostní třídy S v modifikace pro 6 osob.
Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, kontroly funkčnosti zariadenia domáceho rozhlasu
Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie, kontroly funkčnosti zariadenia domáceho rozhlasu, kontroly zariadenia na odvod tepla a splodín horenia, kontroly funkčnosti zariadenia vnútorného rozhlasu a kontroly funkčnosti zariadenia varovného evakuačného požiarneho systému, kontroly na technickom zariadení elektrickom na uvedených zariadeniach, ...