Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních ...
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D6 v KV kraji
Jedná se o provádění běžné údržby, která zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o práce jako čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo ...
Traktory - 18 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 nových traktorů střední nebo a 5 nových traktorů těžší třídy vč. příslušenství a poskytnutí záruky a záručního servisu.
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby: zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Komplexní údržba chodníků na území MČ Brno-jih
Předmětem veřejné zakázky je vykonávat práce spojené se zajišťováním čistoty chodníků (zimní i letní) v délce 29 579 bm, vč. průběžného čištění, likvidace prorůstajícího plevele.?
Fréza sněhová letištní - nákup
4 ks Frézy sněhové letištní
Nákup komunálního stroje včetně příslušenství
Dodávka 1ks zametacího čistícího vozu
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2019 – 03/2024
Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby komunikací Města Rokytnice nad Jizerou (dále jen ZÚK), zajišťování činnosti dispečinku zimní údržby a provádění ostatních činností související se zimní údržbou komunikací vše v souladu s Plánem zimní údržby komunikací města Rokytnice nad Jizerou na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2024.
Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování činností spojených s úklidem veřejných prostranství formou zametání a strojového čištění chodníků, zimní údržbou chodníků, úklidem psích exkrementů z veřejných ploch, svozem vybraných odpadkových košů a úklidem černých skládek z veřejných ploch.
Dodávka 2 ks vozidel pro svoz odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 2 ks vozidel pro svod odpadu v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. Předmět plnění je rozdělen na dvě samostatné části, které budou samostatně hodnoceny. V rámci uvedeného zadávacího řízení budou uzavřeny 2 samostatné kupní smlouvy a to na každé vozidlo ...
Samosběry
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o ...
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4. 2020 do 31.3. 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě jednotlivých objednávek. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky je čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice Komunikací ve městě Teplice Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 ...
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
Špeciálne technologické čistiace vozidlo
Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov Špeciálnych technologických čistiacich vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku
Predmetom zákazky je nákup nového vysokotlakového kanálového čističa na automobilovom podvozku v počte 4ks. Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku, ktorý tvorí kompaktný technologický celok, t.j. špeciálne technologické čistiace vozidlo s hlavným zameraním na čistenie štrbinových žľabov a ležatej kanalizácie s recykláciou ...
Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t
Koupě 1 ks nového komunálního kropicího vozu kategorie N2 – N3, s celkovou hmotností vozidla max. 7.500 kg, splňující minimální emisní limity EURO 6, třída III
D35 Příkazy - Systém automatického postřiku solankou
Předmětem plnění je výstavba systému automatického postřiku solankou pro zabránění vzniku námrazy na uvedeném dálničním mostu dálnice D35 v katastrálním území Příkazy.
Dodávka dvou kompaktorů
Jedná se o dodávku dvou kompaktorů, jednoho nového a jednoho použitého. Každý stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 8.000 tun za rok.
Nástavby na posyp Bruntál, Frýdek-Místek a Opava
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových posypových nástaveb pro zimní údržbu komunikací.
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023
Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 5 ks nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele. Zakázka je rozdělena na dvě části. Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou ...
Traktorové sekačky Bruntál a Opava
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 2 kusů traktorových sekaček.
Zimní údržba a očista města Studénky
Předmětem zakázky je zajištění služeb pro město Studénka spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků, schodišť, autobusových a vlakových zastávek a dalších specifikovaných ploch města. Součástí poskytování služeb je i zajištění očisty města jako celku.