Technologie pro třídění a zpracování odpadu
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části, a to následovně: Část A veřejné zakázky: Předmětem plnění v části A veřejné zakázky je dodávka třídicí linky, včetně přepravních pásů, drtiče odpadů, magnetu a automatizovaného lisu, a to včetně instalace a proškolení personálu. Část B veřejné zakázky: Předmětem plnění v části B ...
Finanční leasing na letištní kontejnerový/paletový nakladač
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka letištního kontejnerového/paletového nakladače (highloader), dále jen „zařízení“, pro Letiště Ostrava, a.s. a to včetně zajištění financování nákupu zařízení formou leasingu s opcí na koupi předmětu leasingu (finanční leasing). Podrobně viz ZD.
ARBOR Mělník, s.r.o. - Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky včetně pásového dopravníku. Podrobná specifikace předmětu plnění je v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, tj. výroba, montáž a instalace strojní jevištní technologie, 10 ks tichých čtyřlanových prospektových tahů včetně příslušenství, které budou umístěny do stávajícího tahového systému provaziště hudební scény Městského divadla Brno.
Jevištní technologie - Reduta - 1. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna bodových tahů a souvisejícího řízení jevištních mechanismů (dále též „zařízení“) v rozsahu - Demontáž stávajících bodových tahů a elektroinstalace pro bodové tahy - Výroba a montáž nových bodových tahů, nových rozváděčů bodových tahů, ovládacího pultu a elektroinstalace - Uvedení do provozu nových ...
Zajištění komplexního servisu výtahů 2021 - 2023 II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku sociálně odpovědně. ...
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021," zadávané formou Otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Zariadenia na prekonávanie bariér  - schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov: Časť 1 PÁSOVÉ ...
Válečky pro pásové dopravníky na DB a DNT
Předmětem VZ jsou dodávky vybraných typů válečků a girland pro pásové dopravníky na Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice.
Dodávka lisu
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Pořízení lisu k třídící lince, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012206 uvedeného níže - lis včetně dopravníku a souvisejících technologií, a to za podmínek uvedených dále. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Velký průmyslový manipulátor
Předmětem zakázky je dodávka velkého šestiosého manipulátoru s?velkou nosností a dosahem. Dodávka bude obsahovat samotný manipulátor, řídicí jednotku, dálkové ovládání (teach pendant). Je předpoklad, že spolu bude spolupracovat několik kolaborativních a nekolaborativních strojů různých výrobců, řízených jedním řídicím systémem. Manipulátor bude ...
Denný stacionár v meste Tlmače
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, ...
Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbarierový prístup do budovy, ...
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
PF/UPOL - bezbariérové úpravy v budově A
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravách budovy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro zajištění bezbariérového vstupu do objektu A pomocí bezbariérové venkovní rampy a do prostoru přednáškového sálu zvaného „Rotunda“ pomocí zvedací plošiny.
Rozšíření třídicí linky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
20-080.4 Teleskopický manipulátor - 2 ks
Předmětem VZ je dodávka 2 ks nových teleskopických manipulátorů.
Rozšíření třídicí linky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka novej, nerepasovanej technológie pre výrobu nábytku vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy osoby podľa § 8 ZVO. Zákazka sa delí na dve časti: 1.logický celok: CNC obrábacie centrum 2.logický ...
Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva - 1 ks Logický celok č. 2: Mobilný obslužný manipulátor - 1 ks Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků. Dále jen ZD.
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků.