Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Nové palivové hospodářství
Návrh a instalaci přijmu, skladování a dopravy paliva na kotelnu.
Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2021
Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2021, zadávané formou Otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 2 části: Část 1 Veřejné ...
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností : 1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov -Plánované ...
Pravidelná servisní údržba, prohlídky a revize výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ
Předmětem této veřejné zakázky je pravidelná servisní údržba čtvrtletní dle předpisů výrobce, pravidelné 14 denní prohlídky, pravidelné čtvrtletní provozní revize, roční revize, elektrorevize, prohlídky a zkoušky výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha.
Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiří z Poděbrad
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla a soudně znalecká výchozí pasportizace a průběžná a konečná repasportizace stavu budov, sítí a objektů se stavbou související při realizaci stavby: „Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového ...
SÚ Praha Vršovice, Nový most točnice a středové uložení
Předmětem veřejné zakázky s názvem SU Praha Vršovice, Nový most točnice a středové uložení je dodávka a montáž technického zařízení nové mostové točnice u severní rotundy v prostorách OCÚ Střed, SÚ Vršovice. Jedná se o výrobu a instalaci nové mostové, elektricky ovládané točnice, sloužící pro bezpečné najíždění železničních kolejových vozidel do ...
Triediaca linka
Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu na dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lis a mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú odo dňa ...
Nákup kolových nakladačů - manipulátorů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 7 ks nakladačů (dále jen „Stroje“). Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroje je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec C). Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb a zaškolení obsluhy při ...
Dodávka a servis VZV a NZV pro pobočky ČNB II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem, nízkozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem a nízkozdvižných vozíků s manuálním pohonem i zdvihem a externích nabíječů akumulátorů vozíků, dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedeným v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD ...
Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy podľa návodu výrobcu a podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5. Podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1 a STN EN ISO 3691-5 musí byť na vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkoch vykonávaná pravidelná údržba ktorej interval je daný výrobcom zariadenia a uvedená v technickom liste ...
Systém dopravy surovin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku systému dopravy surovin vč. příslušenství. Jedná se o systém přípravy a dopravy suroviny (paliva) pro pyrolýzní jednotku PYROMATIC 500 a je určen k úpravě dvou popř. více složek paliva, jejich mísení a následné dopravě k násypce uvedené pyrolýzní jednotky.
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
Predmetom zákazky sú nasledovné tovary: Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (1 ks) Smetná nádoba na zber BRKO (300 ks) Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov (8 000 ks) Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV (2 000 ks) Drvič kuchynského odpadu (1 ks) Hygienizačný kontajner (2 ks) Nakladač (1 ks)
Modernizace zauhlování etapa 3
Předmětem díla je provedení rekonstrukce pásových dopravníků T9A,B,C, T10A,B, T11B, T12B, T13A,B, T17, T18, včetně snížení prašnosti systémem suché mlhy, rekonstrukce elektroinstalace, automatizace a sjednocení systému SKŘ na zauhlování ČEZ, a. s., Teplárna Trmice (TTR) na všech linkách a jeho řízení a dohled z operátorského stanoviště na ...
Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu
Předmětem zakázky je realizace díla, tj. stavba Výměna pohyblivých schodů, ev. č. 613 1 119, 120, 121, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiřího z Poděbrad, spočívající v modernizaci stavebních a technologických prvků včetně výměny (odstranění stávajících a dodávka a montáž nových) pohyblivých schodů.
Rotomaty pro ÚzP pro Prahu 2
Předmětem plnění VZ je dodávka 4 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností, včetně dopravy rotomatů do místa plnění specifikovaného v ZD, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provedení výchozí revize a doložení ...
Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - bezbariérovost
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně dodávky schodolezů v základních školách ve Zlíně. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu níže uvedené projektové dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Ačkoliv se jedná o jednu veřejnou zakázku zadávanou jedním zadávacím řízením, nahlíží se na jednotlivé ...
Technologie pro manipulaci a přípravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady - Drtič - drtící (homogenizační) samonasávací zařízení
Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, konkrétne evakuačného výťahu a s tým súvisiacich stavebných prác s názvom zákazky: "Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa - evakuačný výťah". II. etapa - vybudovanie požiarneho schodiska a s tým súvisiacich stavebných prác nie je predmetom tejto ...
Dodávka a instalace technologického celku pro výrobu odlitků formováním do bentonitové směsi
Všeobecné stanovení obsahu předmětu plnění: 1. Zhotovení technologického celku v podobě automatické formovací linky sloužící k formování bentonitového písku, včetně článkového dopravníku a vzduchotechnického systému (dle požadavků stanovených zadávací dokumentací). 2. Provedení úprav technologické dispozice společných prostor se stávající ...
Revize technologických celků RP Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Rekonštrukcia a výmena osobných výťahov
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia štyroch osobných výťahov (označenie aj ako V1, V2, V3 a V4) v pôvodnom stave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Kompletná rekonštrukcia je riešená výmenou za nové osobné výťahy, t. j. kompletná výmena technológie osobných výťahov vrátane ...
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je nákup mostovej oceľovej váhy, manipulačnej techniky, zberných nádob 1100 l a veľkokapacitných zberných nádob pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce, spolufinancovaného z Operačného programu Ľudské zdroje, vyhláseného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na ...