Rotomaty pro ÚzP pro Prahu 2
Předmětem plnění VZ je dodávka 4 kusů nových páternosterových kartotéčních regálů, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností, včetně dopravy rotomatů do místa plnění specifikovaného v ZD, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, provedení výchozí revize a doložení ...
Infrastruktura do základních škol ve Zlíně - bezbariérovost
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy včetně dodávky schodolezů v základních školách ve Zlíně. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu níže uvedené projektové dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Ačkoliv se jedná o jednu veřejnou zakázku zadávanou jedním zadávacím řízením, nahlíží se na jednotlivé ...
Technologie pro manipulaci a přípravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady - Drtič - drtící (homogenizační) samonasávací zařízení
Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, konkrétne evakuačného výťahu a s tým súvisiacich stavebných prác s názvom zákazky: "Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa - evakuačný výťah". II. etapa - vybudovanie požiarneho schodiska a s tým súvisiacich stavebných prác nie je predmetom tejto ...
Dodávka a instalace technologického celku pro výrobu odlitků formováním do bentonitové směsi
Všeobecné stanovení obsahu předmětu plnění: 1. Zhotovení technologického celku v podobě automatické formovací linky sloužící k formování bentonitového písku, včetně článkového dopravníku a vzduchotechnického systému (dle požadavků stanovených zadávací dokumentací). 2. Provedení úprav technologické dispozice společných prostor se stávající ...
Revize technologických celků RP Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Rekonštrukcia a výmena osobných výťahov
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia štyroch osobných výťahov (označenie aj ako V1, V2, V3 a V4) v pôvodnom stave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Kompletná rekonštrukcia je riešená výmenou za nové osobné výťahy, t. j. kompletná výmena technológie osobných výťahov vrátane ...
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je nákup mostovej oceľovej váhy, manipulačnej techniky, zberných nádob 1100 l a veľkokapacitných zberných nádob pre projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce, spolufinancovaného z Operačného programu Ľudské zdroje, vyhláseného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na ...
Přepravní klece
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky přepravních klecí, konkrétně se jedná o přepravní klece velké v různých modifikacích, přepravní klece malé v různých modifikacích, přepravní klec skříňovou uzamykatelnou a přepravní klec velkou vnitro objektovou a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece velké a přepravní klece malé a poskytování ...
20-047 Silo ŽT - výměna spodních redlerů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému vyskladňování pro 20 ks zásobníků sila, tj. dvou systémových řad podsilových vyskladňovacích redlerových dopravníků řazených po 3 ks, kdy každá řada vyskladňuje vždy 10 ks zásobníků sila včetně jejich výměny za stávající systém vyskladňování (demontáž stávajících a montáž nových systémových řad ...
Třídící linka Menhir
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Třídící linka Menhir“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009683. Předmětem je dodávka rychloběžného drtiče odpadů.
Dodávka a servis VZV a NZV pro pobočky ČNB
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem, nízkozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem a nízkozdvižných vozíků s manuálním pohonem i zdvihem, dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedeným v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD (dále také jen "vozíky" jednotlivě ...
Dodávka dopravních pásů 2. pol. 2020
Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020 je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 8 částí Část 1 Veřejné zakázky nazvaná DP1 Část 2 Veřejné zakázky nazvaná DP2 ...
Manipulační technika - elektrické vozíky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků a 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků..
Technologické vybavení zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR - Rekonstrukce současných zvěřinců
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace mycích a transportních technologií zvěřince. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Dodávka materiálu pro sušárnu čistírenských kalů a její příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci sušárny čistírenských kalů a jejího příslušenství. Sušárna čistírenských kalů slouží k redukci obsahu vody obsažené v původních surových kalech na výstupu z odstředivky nebo kalolisu.
Poptávám natahovací hák na nástavbu
Poptávám natahovací hák na nástavbu.
Materiálové využití kalů z ČOV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Materiálové využití kalů z ČOV“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0010078. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1., 4.2. Tyto kapitoly specifikují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Technologie pro řízené provzdušňování kalů z ČOV pro výrobu ...
Teleskopické manipulátory pro SÚSPK
Pořízení 3 ks teleskopických manipulátorů pro SÚSPK 2020.
Kompostáreň – obec Hronské Kľačany - technológia
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Hronské Kĺačany
Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení
Předmětem veřejné zakázky je Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení viz. příloha č. 1 Výzvy - technická specifikace
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody spočívající v provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku a provádění prací zimní údržby (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze ...