Poptávám servis kladkostroje Balcancar
Poptávám servis kladkostrojů Balcancar Opava nebo okolí.
Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble – technické vybavenie
Predmetom je zákazka na dodanie tovarov s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble technické vybavenie Zákazka rieši nákup technického vybavenia pre potreby zberného dvora v meste Vráble a pozostáva zo štyroch častí: Časť č.1 - Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Časť č.2 - Oceľová mostová váha s príslušenstvom Časť ...
Opravy a technické prehliadky VZV na strediskách SŠHR SR
Predmetom zákazky je poskytnutie servisných prác a opráv vysokozdvižných vozíkov (VZV), poskytnutie výjazdového servisu v prípade potreby na strediskách verejného obstarávateľa, vykonanie technických prehliadok, vystavenie protokolu o stave spôsobilosti VZV prevádzke, odstránenie chýb servisným technikom. Zoznam VZV je uvedený v Prílohe č. 5 Výzvy.
Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov I
Predmetom zákazky s názvom "Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov_I" je: 1. Dielo, skladajúce sa z nasledovných častí: 1.1 Časť výstavba prekládky poľnohospodárskych produktov, 1.2 Časť dodávka a montáž prekladacej technológie na prekládku sypkých obilnín a uskladnenie sypkých obilnín, 1.3 Časť dodávka strategických náhradných ...
Nákup techniky do zberného dvora
Predmetom verejného obstarávania je dodanie techniky a zariadení pre obec Zemianske Sady na triedenie odpadu do zberného dvora. Zákazka je rozdelená na 3 časti: časť 1 Vozidlo na drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad, časť 2 Teleskopický manipulátor, časť 3 Kontajnery. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k ...
Stropný zdvíhací systém 2 ks
Stropný zdvíhací systém 2 ks Umiestnenie: trojposteľové bunky (veľká izba, malá izba, predsieň, WC+sprcha) - viď. PRÍLOHA 3 (nákres). Počet trojposteľových buniek: 7 (bunky sú identické) Nabíjacie napätie: 100-250V, AC 50-60 Hz Pohon: Elektrický Nosnosť: minimálne 200 kg Prevádzkové napätie: 24V / pohon na integrované batérie Požadujeme ...
Odstránenie bariér dostupnosti vzdelávania v interiéri Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove
Cieľom debarierizácie Gymnázia Antona Bernoláka, je umožniť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Existujúca architektonická dostupnost' je nepostačujúca, resp. zastaralá nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnost' žiakov k učebným priestorom a učebniam so špecializovaným ...
Technické vybavenie pre projekt Zberný dvor v obci Chrenovec-Brusno
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania. Požaduje sa dodanie tovarov vrátane dopravy, zaškolenia, všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie zariadenia (ak relevantné).
Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov
Predmetom zákazky s názvom "Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov" je: 1. Dielo, skladajúce sa z nasledovných častí: 1.1 Časť výstavba prekládky poľnohospodárskych produktov, 1.2 Časť dodávka a montáž prekladacej technológie na prekládku sypkých obilnín a uskladnenie sypkých obilnín, 1.3 Časť dodávka strategických náhradných ...
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote, ktorým je nákup skupiny tovarov - dopravné prostriedky v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: • Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; • Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); • Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; • ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro výrobu vazníků; - Automatizace a propojení na ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; - ...
Nákup třídiče AM
Předmětem veřejné zakázky je pořízení třídiče s dvoububnových sítem dle technické specifikace.
Dodávka vysokozdvižných, tažných a paletových vozíků
Předmětem veřejné zakázky je dodání vysokozdvižných vozíků, tažných vozíků a ručních paletových vozíků.
Dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny
Zvislá schodisková plošina: -Max. nosnosť : 300 kg -Menovitá rýchlosť : 0,11 ms-1 -Pohon : elektromechanický reťazový -Zdvih : cca 3 700 mm -Počet zastávok : 2 -Prevedenie plošiny : nepriechodná -Rozmery plošiny : 1400 x 1000 mm -Dolný dojazd : 70 mm -Príkon : 1,5 kV -Povrchová úprava : šopovanie + komaxit odtieň RAL 9035 -Napájanie : ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zboží, resp. dopravních pásů pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 Zadávací dokumentace, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží″ pro příslušnou Část Veřejné zakázky, který je uveden v části 5 Zadávací dokumentace - ...
Pořízení drapákového překladače
Předmětem veřejné zakázky drapákový kolový překladač pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy k ...
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote, ktorým je nákup skupiny tovarov dopravné prostriedky a príslušenstvo v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota Atraktívne prostredie pre odborné ...
Dodávky válečkových tratí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky válečkových tratí a dále poskytování záručního a mimozáručního servisu k dodanému zboží.
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2023
Předmětem veřejné zakázky ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2023," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem ...
Generální oprava žlabů hřeblového dopravníku RYBNIK 850
Generální oprava žlabů hřeblového dopravníku RYBNIK 850
Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž posklizňové linky včetně technologie pro čištění obilovin: Čistička zrnin - 1 ks Dopravní a transportní cesty - kpl Elektroinstalace - kpl Ocelové konstrukce - kpl Specifikace dle CPV kódů: 16613000-5 Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené ...
Dodávka pásu trubkového dopravníku KOCH PC 350
Předmětem zakázky je dodávka pryžového dopravního pásu s textilní kostrou pro dopravník KOCH PC 350 včetně spojovacího materiálu pásu vulkanizací za tepla. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Oprava sil a míchačů VEP
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy následujících technologických částí: dopravy popílku ze sila č.1, dopravy Endproduktu, dopravy popílku ze sila č. 2, dávkování vstupních komponent vedlejších energetických produktů, lopatkových mísičů, systémů provzdušňování a odprášení, rozvodů vč. dávkování záměsové vody a stlačeného vzduchu. Předmět díla ...