Zariadenia na prekonávanie bariér  - schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov: Časť 1 PÁSOVÉ ...
Válečky pro pásové dopravníky na DB a DNT
Předmětem VZ jsou dodávky vybraných typů válečků a girland pro pásové dopravníky na Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice.
Dodávka lisu
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Pořízení lisu k třídící lince, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012206 uvedeného níže - lis včetně dopravníku a souvisejících technologií, a to za podmínek uvedených dále. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Velký průmyslový manipulátor
Předmětem zakázky je dodávka velkého šestiosého manipulátoru s?velkou nosností a dosahem. Dodávka bude obsahovat samotný manipulátor, řídicí jednotku, dálkové ovládání (teach pendant). Je předpoklad, že spolu bude spolupracovat několik kolaborativních a nekolaborativních strojů různých výrobců, řízených jedním řídicím systémem. Manipulátor bude ...
Denný stacionár v meste Tlmače
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, ...
Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbarierový prístup do budovy, ...
Dodávka školních pomůcek, nábytku, výpočetní a interaktivní techniky včetně SW, vybavení dílny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky školních pomůcek a vybavení učeben chemie, fyziky a dílny, dodávka nábytku pro fyzickou, chemickou a jazykovou učebnu a kabinet, dodávka SW pro jazykovou učebnu včetně technologie pro vzdálený přístup a uložiště, konektivita přístavby a úprava serverů, interaktivní tabule, projektory, stojany, ...
PF/UPOL - bezbariérové úpravy v budově A
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravách budovy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro zajištění bezbariérového vstupu do objektu A pomocí bezbariérové venkovní rampy a do prostoru přednáškového sálu zvaného „Rotunda“ pomocí zvedací plošiny.
Rozšíření třídicí linky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
20-080.4 Teleskopický manipulátor - 2 ks
Předmětem VZ je dodávka 2 ks nových teleskopických manipulátorů.
Rozšíření třídicí linky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka novej, nerepasovanej technológie pre výrobu nábytku vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy osoby podľa § 8 ZVO. Zákazka sa delí na dve časti: 1.logický celok: CNC obrábacie centrum 2.logický ...
Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva - 1 ks Logický celok č. 2: Mobilný obslužný manipulátor - 1 ks Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků. Dále jen ZD.
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků.
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Nové palivové hospodářství
Návrh a instalaci přijmu, skladování a dopravy paliva na kotelnu.
Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2021
Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2021, zadávané formou Otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 2 části: Část 1 Veřejné ...
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností : 1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov -Plánované ...
Pravidelná servisní údržba, prohlídky a revize výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ
Předmětem této veřejné zakázky je pravidelná servisní údržba čtvrtletní dle předpisů výrobce, pravidelné 14 denní prohlídky, pravidelné čtvrtletní provozní revize, roční revize, elektrorevize, prohlídky a zkoušky výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha.
Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového přístupu ve stanici Jiří z Poděbrad
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla a soudně znalecká výchozí pasportizace a průběžná a konečná repasportizace stavu budov, sítí a objektů se stavbou související při realizaci stavby: „Výměna pohyblivých schodů, revitalizace stanice a vybudování bezbariérového ...
SÚ Praha Vršovice, Nový most točnice a středové uložení
Předmětem veřejné zakázky s názvem SU Praha Vršovice, Nový most točnice a středové uložení je dodávka a montáž technického zařízení nové mostové točnice u severní rotundy v prostorách OCÚ Střed, SÚ Vršovice. Jedná se o výrobu a instalaci nové mostové, elektricky ovládané točnice, sloužící pro bezpečné najíždění železničních kolejových vozidel do ...
Triediaca linka
Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu na dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lis a mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú odo dňa ...
Nákup kolových nakladačů - manipulátorů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 7 ks nakladačů (dále jen „Stroje“). Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroje je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec C). Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb a zaškolení obsluhy při ...
Dodávka a servis VZV a NZV pro pobočky ČNB II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem, nízkozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem a nízkozdvižných vozíků s manuálním pohonem i zdvihem a externích nabíječů akumulátorů vozíků, dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedeným v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD ...
Opravy, údržba a technické prehliadky vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov
1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy podľa návodu výrobcu a podľa normy STN ISO 3691+Amd 1 a STN EN ISO 3691-5. Podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1 a STN EN ISO 3691-5 musí byť na vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkoch vykonávaná pravidelná údržba ktorej interval je daný výrobcom zariadenia a uvedená v technickom liste ...