Měřící přístroje pro revizní techniky
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojů a měřících zařízení pro revizní techniky v Armádě České republika: Měřicí přístroj k revizím elektrických spotřebičů a kontrolám svářecích strojů - 64 ks, Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí s hrotovým ovladačem měření - 60 ks, Digitální multimetr - 60 ks, Zkoušečka napětí do 600V - ...
Dodávka drobných laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Pozáruční servis včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek spektrometrů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek v intervalu 1 roku u níže uvedených spektrometrů, které jsou ve vlastnictví zadavatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz těchto přístrojů po stránce funkčnosti i bezpečnosti. Blíže specifikováno v ...
G 505 - Realizace systému pro diagnostiku a údržbu armatur a servopohonů
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající v dodání uceleného diagnostického systému pro testování servopohonů, který bude umožňovat měření momentových a výkonových křivek na měřící stolici s momentovým rozsahem 10 až 3000 Nm.
D8 stavba 0805 Lovosice - Řehlovice - dodatečná protihluková opatření
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu hluku v chráněném venkovním prostoru objektu č.p. 37 v obci Stadice s projednáním výsledků s KHS a případným návrhem opatření. Součástí zakázky je měření hlučnosti z dopravy při přejíždění přes dilatační závěry pro 8 vytypovaných mostních objektů úseku dálnice D8 0805, které způsobují krátkodobé skokové ...
Vybavení pro akreditovanou laboratoř PHM - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorního zkušebního zařízení pro potřeby Centrální laboratoře PHM Brno zabezpečující úplné kontrolní zkoušky nejvyššího stupně laboratorní kontroly jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany pomocí schválených metod.
Automatické testovací zařízení pro měření průniku filtračního materiálu
Jedná se o nákup 1 ks nového automatického testovacího zařízení pro stanovení filtrační účinnosti filtračních materiálů a jejich penetraci nanočásticemi pro potřebu Institutu ochrany obyvatelstva.
FN Motol - obnova a modernizace vymíracích jímek - Detektor kontaminace rukou/nohou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení, na jejímž základě bude dodán Detektor kontaminace rukou/nohou a spektrometrický systém měření vzorků
NMR spektrometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka NMR spektrometru pro měření v kapalné fázi.
Kostní denzitometr využívající technologii duální emisní rentgenové absorpciometrie DEXA - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kostního denzitometru využívajícího technologii duální emisní rentgenové absorpciometrie DEXA včetně jeho montáže, zprovoznění a dalších souvisejících služeb.
Integrovaný systém pro monitorování požárně rizikových podmínek
Předmětem dodávky je 90 integrovaných systémů pro monitorování požárně rizikových podmínek včetně GPRS přenosu dat, přičemž každý systém se skládá z: 1. 2 ks senzorů pro měření vlhkosti svrchní vrstvy půdy metodou TDR 2. 2 ks senzorů pro měření vlhkosti klestí (hořlavého materiálu v lese - standardizovaný dřevěný válec, jehož vlhkost je měřena) ...
Opravy měřících přístrojů pro SVSS
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, a to provádění opravy měřicích přístrojů pro SVSS (stálou vojenskou spojovací síť) s následným provedením kalibrací nebo ověření stanovených měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se ...
LF/UPOL - Hmotnostní spektrometr s vysokou citlivostí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění záručního servisu sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti na bázi hybridního systému s kvadrupólem a ultra-vysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních analýz z oblasti ...
Laserový tracker s príslušenstvom
Laserový tracker má slúžiť na veľmi presné referenčné merania geodetickej kalibračnej základnice pre elektronické diaľkomery vo vonkajších podmienkach. Laserový tracker musí umožňovať najmä presné určovanie meraných dĺžok so submilimetrovou presnosťou a presné určovanie uhlov. Laserový tracker musí umožňovať vykonávať meranie k reflektoru ...
Výmena zdroja tepla na Gorkého 17
Predmetom zákazky je výmena zdroja tepla a výmena riadiaceho systému kotolne v priestoroch Divadla P.O. Hviezdoslava na Gorkého 17, 811 02 Bratislava. Podrobné informácie sú záujemcom k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.
Předmětem zakázky je dodání 2ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4ks adaptérů a 4ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Poptáváme baterii do  přenosného ultrazvukového defektoskopu
Poptáváme baterii do přenosného ultrazvukového defektoskopu USM 35X-S LEMO.
I/47 PDZ a modernizace meteostanice Lipník nad Bečvou
Předmětem veřejné zakázky je celková modernizace meteostanice s doplněním PDZ.
Modernizace systému sběru a reprodukce meteo dat
Předmětem VZ je pořízení vyhodnocovací jednotky meteorologa, datové ústředny, serveru, datového úložiště a aplikačního programového vybavení Synoptického meteorologického klimatologického systému včetně meteorologických přístrojů a zařízení, platinových teploměrů a zaškolení dle specifikace stanovené v příloze č. 1 této ZD.
Meteostanice - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka autonomní přenosné meteostanice s vlastním napájením (dále jen „meteostanice“). Zadavatel požaduje dodání meteostanice dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
RTG spektrometer – 2 KS
RTG spektrometer 2 ks
Modernizace systému MaR
Předmětem plnění veřejné zakázky je částečná modernizace systému MaR v objektu Rudolfinum, konkrétně výměna stávajícího vysloužilého systému SAUTER - FY3600 za nový, který bude plně kompatibilní se stávajícím dispečerským pracovištěm, na kterém je instalován a provozován vizualizační program NovaProOpen (vizualizační program je z roku 2015). V ...
MS Praha - servisní služby MaR, JANM
Veřejná zakázka na služby, které spočívají v poskytování servisních služeb pro soubor měření a regulace, tvořený řídícím a regulačním systémem řady SAUTER EY3600 v Justičním areálu Na Míčánkách.
Dva optické emisní spektrometry s indukčně vázaným plazmatem ICP  OES s příslušenstvím
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka dvou optických emisních spektrometrů s indukčně vázaným plazmatem ICP OES s příslušenstvím pro zadavatele. Přístroje budou splňovat požadavky stanovené platnými právními předpisy České republiky a ČSN.
Poptávám nerezové nivelační značky
Chcel by som sa spýtať, či by ste vedeli dodať nerezové nivelačné značky. Poprosím Vás cenovú ponuku, k cenovej ponuke bude potrebné doložiť certifikát výrobku s vyhlásením o parametroch. K tomu Vás k tomu poprosím aj cenu za dopravu. Ďakujem