Obnova a rozšíření letištního meteorologického sytému AWOS Avimet
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a rozšíření letištního meteorologického systému AWOS Avimet na letištích Praha/Ruzyně (LKPR), Karlovy Vary (LKKV), Brno/Tuřany (LKTB) a Ostrava/Mošnov (LKMT) včetně výměny některých senzorů, jejichž výčet je uveden v Technické příloze. Zadavatel požaduje dodávku celé a kompletní techniky od dodavatele, ...
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optického měřicího přístroje pro snímání tvaru a povrchu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a v Příloze č. 2, Technická ...
Zařízení pro měření elektrostataického potenciálu atmosféry
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace zařízení pro měření elektrostatického potenciálu atmosféry se schopností zjišťování výskytu nebezpečných elektrických atmosférických jevů za účelem vybudování systému včasného varování před účinky těchto elektrických atmosférických jevů.
Nákup prístrojového vybavenia pre zložky RMS na UVZ v SR
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia s príslušenstvom, ktoré je bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v rámci dodania predmetu zákazky požaduje vykonať súvisiace montážne úpravy priestorov, realizovať výcvik a školenie pre obsluhujúci personál, ako aj dodanie súvisiacich ...
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem (ICP/MS-HPLC) pro zadavatele.
3D optické měřící systémy
Část 1) 3D optický skenner pro měření menších a středně velkých objektů Část 2) Optické zařízení pro analýzu prostorových pohybů a deformací
Měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na vedeních přenosové soustavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení měření rezistivity půdy a měření zemního odporu stožáru na všech vedeních přenosové soustavy v letech 2020 - 2023.
Časť 1. - objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Brány a rampy C.Chladenie a vzduchotechnika D.Trafostanice E.UPS náhradných zdrojov F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis ...
Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
Energiově dispersní spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka energiově dispersního spektrometru (EDS) kompatibilní se stávajícím WDS a EBSD Oxford Instruments. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Laboratorní pracoviště pro výuku - fyzikální sestavy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť – fyzikálních výukových sestav, a to • fyzikální výukové sestavy Newtonův zákon síly na vzduchové dráze – zákon zachování hybnosti a • fyzikální výukové sestavy Stavová rovnice ideálních plynů (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle ...
INMODOS - Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem s vysokým rozlišením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému plynové chromatografie s tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí založeném na trojitém kvadrupólu, vybaveném univerzálním autosamplerem umožňujícím nástřik kapalných i plynných vzorků. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, ...
Vektorový síťový analyzátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vektorového síťového analyzátoru 9 kHz – 8 GHz.
Impedance Spectroscopy Measurement System
Zadavatel požaduje dodávku komplexního měřicího systému impedanční spektroskopie, který bude sestávat ze vzájemného spolupracujícího systému měření širokopásmové impedance, dielektrické a vodivostní spektroskopie a systému měření dielektrických vlastností.
Koncepční řešení instalace poměrových měřidel a rozúčtování nákladů v objektech města Cheb
Předmětem plnění je koncepční řešení instalace dálkově odečítaných elektronických poměrových měřidel a indikátorů rozdělovačů topných nákladů pro měření a rozúčtování nákladů spotřeby vody a tepla, jejich servisování, provádění odečtů a rozúčtování nákladů za dané zúčtovací období konečným spotřebitelům v bytech a nebytových prostorách ve ...
Přístrojové vybavení Laboratoře přípravy a analýzy materiálů: Materiálografický mikroskop
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového materiálografického mikroskopu pro pozorování v odraženém světle. Mikroskop musí umožňovat pozorování metalografických vzorků ve světlém poli, tmavém poli, polarizovaném světle a DIC kontrastu. Mikroskop musí využívat LED osvětlení vysoké intenzity a musí být vybaven objektivy vyšší třídy, ...
Komponenty pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy
Předmětem zakázky je dodávka komponentů pro sestavení aparatury na měření kinetiky scintilační odezvy.
Kamenica nad Cirochou - zmena technológie vykurovania - R
Predmetom stavby je výstavba novej kotolne na kusové drevo, zateplenie a vyregulovanie pripojených budov č. 2 a č. 15 vrátane nových prípojok vody, kanalizácie, elektro pre kotolňu a nových potrubných rozvodov pre napojené budovy vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou.
Výstavba selektívnej vážnice I/66  Šahy
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 - Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdu ...
Kapalinový chromatograf s hmotnostně spektrometrickým detektorem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem typu trojitého kvadrupólu.
Stroje, meracie a diagnostické zariadenia
Predmetom zákazky je nákup strojov, meracích a diagnostických zariadení a IKT do dielní a odborných učební pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
MSK výstavba meteostanic - D56 Paskov, I/11 Havířov-Bludovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 nových silničních meteostanic na silnici D56 Paskov, I/11 Havířov - Bludovice a I/46 Rohov, sloužící k přehledu počasí v dané lokalitě.
FaF UK - Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového systému pro in vivo fotodynamickou terapii pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a) – technická specifikace a č. 2b) - položkovým ...