Automatický systém pro měření rozptylu světla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického systému pro měření rozptylu světla dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Dodávka měřicí kolejové jednotky pro diagnostiku trakční napájecí soustavy
Předmětem plnění je uzavření Smlouvy o dílo na přestavbu 2 ks stávající železničních vozů SIEMENS Viaggio Comfort Bdmpz a Afmpz v majetku Zadavatele s dodávkou a systémovou integraci měřicí technologie pro komplexní diagnostiku železniční trakční napájecí soustavy dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 2 zadávací ...
V 00558 - instalace a kalibrace meteorologických radarů
Předmětem zakázky je doprava, instalace, připojení a kalibrace meteorologických radarů (dodávka radarů není předmětem plnění této zakázky, radary předá dodavateli zadavatel), a to v rozsahu stanoveném dále v zadávací dokumentaci.
Dynamometr pro laboratoř vodíkových pohonů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrického asynchronního dynamometru s rekuperačním měničem, a to včetně jeho dopravy a instalace (dále jen „dynamometr“). Požadavky zadavatele na dynamometr jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Detekčná technika
Časť 1: Detekčná technika 38945000-7 detekčné a identifikačné zariadenia gama a neutrónové žiarenie 38433000-9 detekčné a identifikačné zariadenia chemické látky 33110000-4 čítačka mikročipov zvierat 50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov v rozsahu záručných podmienok Časť 2: Prostriedky osobnej ochrany 35113400-3, 35113200-1, ...
I/25, I/13 zařízení pro provozní informace - I. etapa
Jedná se o realizaci I. etapy třech poloportálů včetně základových konstrukcí, doplnění svodidel a nutných souvisejících úprav. Informační poloportály budou osazeny na silnici I/25 v km 13,663 a na silnici I/13 v km 11,162 a 12,983. Jejich účelem bude zajištění včasné a dostatečné informovanosti účastníků silničního provozu o stavu komunikace v ...
Elektroměry AMM
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek elektroměrů pro zavedení průběhového měření na hladině NN pro všechna odběrná místa se spotřebou větší než 6MWh/rok v souladu s evropskou legislativou, zejména s ES944/2019 a vyhl. č. 359/2020 Sb., o měření.
Poptáváme teplotní senzor
Poptávám teplotní senzor 050214 ,sensor ATC - 400 160mm pro mikrovlnný systém ETHOS 1. Potřebujeme aktuální cenovou nabídku co nejrychleji.
Opravy, ověření a přezkoušení stanovených měřidel protečeného množství vody
Předmětem veřejné zakázky je zajištění plánovaných a neplánovaných oprav, měření a přezkoušení stanovených měřidel protečeného množství vody (dále jen „měřidlo“), včetně zajištění náhradních dílů, dle technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a příslušnými právními předpisy.
Výměna bytových vodoměrů s radiovým odečtem a IRTN v bytových domech majetku Statutárního města Olomouc
Předmětem zakázky je výměna stávajících indikátorů rozdělovačů topných nákladů (IRTN) s vizuálním odečtem za nové IRTN (dodávka a montáž) s dálkovým odečtem a výměna stávajících bytových podružných jednovtokových, suchoběžných vodoměrů pro přímý odečet se zvýšenou antimagnetickou ochranou na studenou a teplou vodu za vodoměry nové (dodávka a ...
Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie
Predmetom zákazky je vypracovanie strategickej hlukovej mapy Bratislavskej aglomerácie. Strategická hluková mapa Bratislavskej aglomerácie musí obsahovať najmenej údaje v zmysle nariadenia vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom. Podrobné informácie sú ...
KMT letecké techniky - nákup - 1. část
Dodávka kontrolně měřící techniky - technického a technologického vybavení: 34 ks digitálních multimetrů, 111 ks průmyslových multimetrů, 5 ks radiokomunikačních testrů ve Variantě A, 4 ks radiokomunikačních testrů ve Variantě B, 3 ks sestavy analyzátoru ve Variantě A, 4 ks sestavy analyzátoru ve Variantě B, 3 ks digitálních osciloskopů ve ...
CATRIN/RCPTM - Elektrochemické křemenné mikrováhy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka křemenných krystalových mikrovah s možností měření rychlosti tlumení kmitů i v závislosti na elektrochemické polarizaci (eQCM-D) senzoru při kontrolovaných teplotách. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava do místa dodání, instalace v místě dodání, uvedení do provozu, zaškolení ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech statutárního města Olomouc
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energií - dále jen služby) pro objekty ve vlastnictví města Olomouc. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření. Realizace energeticky úsporných opatření ve smyslu ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ve Fakultní nemocnici u svaté Anny
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících: a) v realizaci předběžných činností; b) ve zpracování potřebné projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření; c) v zajištění náležitostí spojených ...
Nájem zařízení pro měření rychlosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem zařízení v počtu 7 kusů pro úsekové měření rychlosti se zabezpečením provozu najatých zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření do softwarové aplikace na straně zadavatele. Měřící zařízení má být umístěno v okolí Turnova.
Materiál pro meteorologii - sondy a balóny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky meteorologických radiosond a balónů (CPV 38124000-0, CPV 34722100-5).
Elektromechanický univerzální testovací stroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje s elektromechanickým pohonem pro statická měření mechanických vlastností. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Profesionálny systém pre výskum a vývoj neurotechnológií a rozhrania mozog-počítač
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa tú časť predmetu zákazky s názvom Profesionálny systém pre BCI aplikácie, v ktorej bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, SP.
Laboratórium smart battery systems
Laboratórium smart battery systems pozostávajúce z 1 pracoviska, ktoré tvoria tieto zariadenia: Li-ion batériový systém LFP 300 kw/600 kwh dodávka na kľúč, FVE elektráreň na streche budovy 300 kwp, Li-ion batériový systém NMC 300 kw/600 kwh dodávka na kľúč, Inteligentný riadiaci systém s integráciou na virtuálnu elektráreň, Programovateľný AC ...
NMR spektrometr 400MHz
Spektrometr nukleární magnetické rezonance (NMR) s pracovní vodíkovou frekvencí 400 MHz vhodný pro měření v roztoku a plně automatickém režimu, včetně konzole s příslušnými radiofrekvenčními kanály a zesilovači, gradienty magnetického pole, dále širokopásmová měřící sonda s automatickým laděním, zařízení pro regulaci teploty vzorku, stíněný ...
CATRIN/RCPTM - Ramanův spektrometr II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Ramanova spektrometru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava do místa dodání, instalace v místě dodání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací ...
Eddy Covariance stacionární
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stacionárního Eddy Covariance. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Dodávka vodoměrů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vodoměrů dle technických podmínek bližší informace v ZD.
Servis skladové haly NZ Prostějov
Předmětem plnění je zajištění kontrol, prohlídek a revizí v souladu s platnými normami a právními předpisy a postupy stanovenými výrobcem (návody k obsluze). Konkrétně se jedná o: kontrolu záchytného systému; kontrolu obloukových (pásových) a bodových světlíků; kontrolu protipožárních dveří; kontrolu bezpečnostních dveří; kontrolu hliníkových ...