PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Vrchoviny
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 mezi Náchodem a Vrchovinami. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 silniční meteorologické stanice (SMS) - (ve směru Náchod - Vrchoviny), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M) ...
Hmotnostní spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks hmotnostního spektrometru do míst plnění, kterými jsou oddělení klinické mikrobiologie Chrudimské nemocnice a oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice včetně komplexního pozáručního servisu. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Nákup meradiel pre odborné učebne
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia meradiel pre odborné učebne určené pre výučbu a podporu výučby študentov.
Mechatronika
Vybavenie dielní diagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Dodávka FT Ramanova spektrometru s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka FT Ramanova spektrometru s příslušenstvím.
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem - FROV JU 2020
dodávka dvoudimenzionálního kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, instalace a zaškolení obsluhy
Kvadrupólové ICP-MS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výuku - jedná se o hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem pro prvkovou i izotopovou analýzu
Dodávka sestavy přístrojů pro organickou stopovou analýzu
Předmětem zakázky je dodávka a instalace sestavy vysokoúčinného kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na principu trojitý kvadrupól pro provádění cílené analýzy. Sestava bude sloužit k identifikaci a kvantifikaci polutantů ve složkách životního prostředí. Součástí zakázky bude také software pro řízení sestavy a vyhodnocení dat, ...
FTK/UPOL - Dodávka silových plošin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů silových plošin pro měření reakční síly. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...
Přesný dělicí stůl a přenosný úhlový snímač - 3
Předmětem zakázky je dodávka: 1) Přesného dělícího stolu 2) Přenosného úhlového snímače 3) Instalace a uvedení zařízení do provozu v místě ČMI OI Liberec, ČR 4) Zaškolení osob v ČMI OI Liberec, ČR Předmět veřejné zakázky musí splňovat všechny technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Photomultipliers for ECAL@HADES - Round 2
The scope of the Public contract concerns delivery of the photomultipliers for ECAL detector. Each photomultiplier shall include a socket. The photomultipliers shall fully comply with the requirements and specification stipulated by the Contracting Authority. The supply of photomultipliers shall also include potential additional works and/or ...
Přesný dělící stůl a přenosný úhlový snímač
Předmětem zakázky je dodávka: 1) Přesného dělícího stolu 2) Přenosného úhlového snímače 3) Instalace a uvedení zařízení do provozu v místě ČMI OI Liberec, ČR 4) Zaškolení osob v ČMI OI Liberec, ČR Předmět veřejné zakázky musí splňovat všechny technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci. The subject-matter of the contract ...
Laserový skener
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laserového skaneru. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Poptávám kalibraci plastometru
Poptávám kalibraci plastometru. Jedná se konkrétně o plastometr Tinius Olsen-Model MP 600.
Hmotnostní spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru MS/MS včetně příslušenství. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Poptáváme regulační stanici VTL/STL 400/1/1
Poptávám cenovou nabídku na regulační stanici VTL/STL 400/1/1 vstupní tlak = 1,7-2,4 MPa,/výstupní tlak = 300 kPa, včetně skříně.
Probe Station
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Testovací stanice, která bude sloužit pro elektrické testování mikroelektronických struktur.
MALS/UV Vis detektor - víceúhlový detektor
Nový a nepoužitýMALS/UV Vis detektor - víceúhlový detektor. Veškeré relevantní informace jsou uvedeny v angličtině v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace
Komplexní zajištění dodávky softwarového a hardwarového vybavení, dispečerského a měřícího datového systému v LDS ENIC včetně dodávky požadovaných komponent dle přiložené bližší specifikace. Systém provázaný s fakturačním systémem, automatické zasílání zpráv na OTE, aktualizace dat v systému dle aktuálního cenového rozhodnutí ERÚ.
Progres CAD Engineering - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie súboru kartografickej technológie, konkrétne terestického laserového 3D skenera s IMU (inerciálnym meracím systémom) s príslušenstvom, kompatibilného softvéru na spracovanie údajov zo skenera, 11 kusov notebookov, RTK GNSS prijímača s ovládačom a príslušenstvom a manuálnej totálnej stanice s bezhranolovým meraním.
Upgrade měřicích systémů pro předpovědní povodňovou a výstražnou službu II. etapa - Modernizace
Předmětem zakázky je dodávka automatických měřicích systémů_automatických výparoměrů_pro profesionální síť meteorologických stanic v letech 2020 až 2022. V rámci zakázky proběhne modernizace a inovace 24 výparoměrných systémů na 22 stanicích. Na všech stanicích bude umístěn systém měřící výpar z volné hladiny z nádoby o ploše 3000 cm2 a výšce 60 ...
Kompostáreň Dulovce
Predmetom obstaranie sú stavebné práce na výstavbu kompostárne v obci Dulovce, podla projektovej dokumentácie a výkazu výmer,ktorý je súčasťou súťažných podkladov. STAVBA POZOSTÁVA -Zo stavebných objektov:SO 01 - HROBLES O 02 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SO 03 - GARÁŽE PRE STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA SO 04 - PRÍSTREŠOK PRE INÝ VYSEPAROVANÝ ODPAD SO ...
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Servis emisných monitorovacích systémov (EMS) spaľovní RAO a  zariadenia na pretavbu kovových RAO
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu emisných monitorovacích systémov (EMS) dvoch spaľovní RAO a zariadenia na pretavbu kovových RAO určených na kontrolu emisií vypúšťaných z týchto zariadení do životného prostredia. Servis EMS pozostáva z nasledujúceho rozsahu : -Ročná revízia EMS pozostávajúca z revízie analyzátora, prachomera a ...
Kapalinový chromatograf pro kombinaci s elektrochemickou detekcí
Chromatografická sestava pro HPLC s kvarterní vysokotlakou pumpou, autosamplerem, DAD detektorem a možností sběru dat z elektrochemického systému.