Poskytování služeb v oblasti kontroly odběrných míst a řešení neoprávněných odběrů
Předmětem veřejné zakázky je je uzavření Rámcové dohody s 1 Dodavatelem na dobu 6 let, a to za účelem zajištění služeb v oblasti: a) kontroly odběrných míst, b) řešení neoprávněných odběrů a netechnických ztrát elektřiny v distribuční soustavě, zamezení netechnických ztrát elektřiny a pokračování neoprávněných odběrů, a to včetně poskytování ...
UTB – Systém pro rychlostní snímání teplotních jevů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro rychlostní snímání teplotních jevů na povrchu pryžových materiálů, pořizovaný pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky malorozměrových relé – 2019
Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
WIM 2019 - lokalita D46 - 22,25 km
Předmětem zakázky bude vybudování díla - dynamické vysokorychlostní váhy na D46 - 22,25 km.
WIM 2019 - lokalita D6 - 11,16 km
Předmětem zakázky bude vybudování díla - dynamické vysokorychlostní váhy na D6 - 11,16 km.
Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Výškovice“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny Výškovice (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu ...
Pořízení automatických bodových dendrometrů pro projekt EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 150 ks sestav pro bezkontaktní analýzu přírůstové dynamiky stromů – tj. dendrometrů. Dané sestavy umožní automatické kontinuální měření změn obvodu stromů v průběhu celého roku v rámci výzkumných aktivit projektu EVA 4.0.
Stolní rentgenový difraktometr s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka stolního rentgenového difraktometru, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu a dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu šestnáct hodin pro tři osoby. Podrobná ...
Stolní vlnově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka stolního vlnově-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu, včetně dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu ...
Zabezpečenie rozšíreného prístrojového vybavenia
Predmetom zákazky je dodávka tovarov / prístrojového vybavenia Kupujúceho ,vyplývajúceho z potrieb pripravovaných projektov ako sú doplnkové merania kvality ovzdušia, automatický monitoring peľov a ďalších. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných ...
Quenching DILATOMETR
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka přístroje Quenching DILATOMETR s dodávkou kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Měřicí přístroje v elektrotechnice a biomechanice II
Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic
Ředitelství silnic a dálnic ČR potřebuje pro Systém hospodaření s vozovkou zajistit průběžný víceletý sběr informací z hlediska protismykových vlastností povrchů vozovek pozemních komunikací v rozsahu dálnic a silnic I. třídy. Jedná se o měření a dodávku dat součinitele podélného tření (fp) a vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek ...
Hi-res digitalizátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřicího systému – Hi-res digitalizátoru s PXIe moduly. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Spektrometrické systémy
Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 13 částí, tato zadávací dokumentace se týká části 10 – 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky ...
Přístroj TG/DSC s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka přístroje TG/DSC, včetně kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu a dopravy do místa plnění. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění zaškolení zaměstnanců zadavatele s obsluhou a údržbou v rozsahu osmi hodin pro čtyři osoby. Podrobná technická specifikace ...
Bio CCSu: Kondenzační čítač částic
Konenzační čítač aerosolových částic, umožňující určení počtu (koncentrace) aerosolových částic. Modul bude využit pro modernizaci expanzních mlžných komor, které jsou unikátním experimentálním zařízením laboratoří. Účel pořízení: pro detekci částic a také pro stanovení účinnosti separace aerosolových částic. Využití pro modernizaci expanzních ...
Bio CCSu: Měřicí systém pro přechodové děje
„Měřicí systém pro přechodové děje“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro přesnou digitalizaci a záznam rychlých analogových signálů, zejména optoelektronických a tlakových snímačů. Systém bude realizován z vysoce výkonných měřicích karet a hardwarového příslušenství, měřicího osciloskopu pro extrémně rychlé optické ...
Bio CCSu: Modul měření a regulace parametrů separačních procesů
„Modul měření a regulace parametrů separačních procesů“. Vybavení v rámci modulu pro měření a regulaci parametrů separačních procesů je potřeba k návrhu a realizaci experimentálního výzkumu kondenzačních dějů v expanzních mlžných komorách a k vývoji prototypu kondenzačního separátoru. Při realizaci kondenzačních procesů je nutné přesné měření ...
Výběrové řízení na dodávku zařízení pro měření creepu
3.1 Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro měření creepu, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“. Součástí dodávky je také instalace, zaškolení a uvedení strojů do provozu.
Vysokoteplotní tribometr
Předmětem zakázky je vysokoteplotní tribometr.
Veřejná zakázka na dodávku rentgenového difraktometru
Předmětem zakázky je dodávka rentgenového difraktometru, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“.Součástí dodávky je také instalace, zaškolení a uvedení stroje do provozu.
Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního mikroskopu s příslušenstvím.
Asynchronní dynamometr vč. příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka asynchronního dynamometru s měničem a příslušenstvím, které se skládá zejména z čidel a snímačů, spotřeboměru a emisního přístroje. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze zadávací dokumentace č. 1 Technická specifikace.