Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spektrometru IRMS včetně elementárního analyzátoru v konfiguraci pro stanovení CHNSO, příslušného interface, spotřebního materiálu v rozsahu 1000 analýz, instalačního materiálu, včetně váhy a software. Přístroj bude využíván v ekofyziologii pro hodnocení vody dostupné pro dřeviny, typy metabolismu, ...
Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení a přístrojů (rentgenový systém) pro vybavení Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Dodávka Spektrofotometru
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.
Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad železničních tratí (dále také jako „služby“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v ...
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Predmetom tejto zákazky je: vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M.
Hmotnostní spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru s elektrosprejovou ionizací a třemi hmotnostními analyzátory (kvadrupólový, lineární iontová past a elektrostatická orbitální iontová past) umožňujícího měřit spektra MSn a provádět několik typů fragmentací iontů (dále jen „zařízení“), provedení souvisejících dodávek a služeb dle ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - řídící systém
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka řídícího systému pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Holografický mikroskop s fluorescenčním kanálem a kamerami
Předmětem této zakázky digitální holografický mikroskop se zabudovaným fluorescenčním modulem kombinující několik funkčních režimů mikroskopického pozorování a měření pro biologické aplikace. Zařízení je určeno pro kvantitativní fázové zobrazování biologických vzorků a jejich analýzu. Součástí je fluorescenční systém umožňující fluorescenční ...
Optický měřicí systém pro snímání tvaru a povrchu II
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku optického měřicího přístroje pro snímání tvaru a povrchu (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrhu kupní smlouvy (dále také „smlouva“) a v Příloze č. 2, Technická ...
Služby pro BOKI Industries a.s.
Měření a ověření akustických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s ventilátory pro vytápění nebo chlazení, dále měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor a obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s tepelnými a chladícími výkony a dále měření ...
Dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem kvadrupól-time-of-flight, včetně softwaru a příslušenství. Přístroj bude využíván pro identifikaci stresových markerů stromů a dále pro stanovení sekundárních metabolitů chránících strom před stresovými faktory. Součástí dodávky budou také softwarové nástroje a ...
Nákup zařízení na detekci radiace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - velká), 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - malá), 38 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - cestovní styk) a 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - ...
Měřící zařízení pro dálkové sledování zvěře
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru zařízení k dálkovému sledování zvěře (prase divoké, srnec obecný, liška obecná), které se skládají jednak z GPS sledovacích zařízení, akcelerometrů spolu s magnetometrem a proximity sensorům inhibující ostatní sledovací zařízení ke zvýšené aktivitě. Tyto sady budou sloužit pro výzkumné aktivity v ...
ČVUT-CIIRC: Laser tracker
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku laser trackerů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Zadavatel veřejnou zakázku za účelem efektivnější soutěžení rozdělil do 2 dílčích části. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace pro každou dílčí část veřejné zakázky.
Monitory kvapalných RA výpustí
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejného obstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž a sprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú ...
Služby osobnej dozimetrie
Úradné meranie a vyhodnocovanie dávok osobných dozimetrických veličín (ďalej len kontrola) autorizovanou osobou v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane vykonávania metrologickej kontroly, overovania, kalibrácie a prenájmu meradiel ...
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Overenie, kalibrácia a opravy určených meradiel
Vykonávanie overovania a kalibrácie určených meradiel autorizovanou osobou, metrologických kontrol, údržby a opráv určených meradiel v zmysle § 20 zákona č. 142/200 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o metrológii), vrátane dopravy do miesta prevzatia.
UTB – Univerzální tvrdoměr instrumentovaný
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Univerzálního tvrdoměru instrumentovaného pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Instrumentální technika pro profilaci drog- ICP/MS spektrometr včetně dalšího příslušenství
Jedná se o 1 ks/sadu ICP/MS spektrometru včetně trojcestného ventilu, podvarové destilace a mikrovlnného rozkladného systému.
Multidetekční reader pro LF UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu multidetekčního readeru na bázi invertovaného mikroskopu umožňujícího měření pomocí absorbance, fluorescence, světelného pole (Bright Field), včetně příslušenství pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat, pro potřeby projektu „Bioinformatika a výpočetní biologie“, reg. č. ...
Dodávka sestavy přístrojů pro NTS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů pro zajištění provádění necílených analýz organických mikropolutantů (dále také „zboží“ nebo „sestava přístrojů“), jejich instalace, vyzkoušení (certifikace) a zaškolení obsluhy, součástí plnění je také jedna roční preventivní údržba včetně spotřebního materiálu pro celou sestavu (HPLC, ...
Zpracování energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a energetických auditů (EA) podle § 7a a § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími předpisy a příprava hodnotících kritérií pro výběr budov k rekonstrukci v souladu se směrnicí ...