Modernizace prostředků AWOS 2022
Modernizace prostředků AWOS 2022
Studená, intenzifikace ÚV
intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkovacími čerpadly, bude provedena stavební příprava pro osazení nové stanice CO2 a dále budou provedeny další stavební ...
Poptávám zaměření RD termokamerou
Poptávám zaměření RD termokamerou pro zjištění úniků tepla a návrh odstranění úniků.
Metrologické služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) zajištění dodávek měřičů tepla a měřičů průtoku 2) zajištění metrologických služeb
Měřidla s bezdrátovým přenosem dat
Předmětem plnění zadávacího řízení je komplexní dodávka „Měřidel s bezdrátovým přenosem dat“ a souvisejícího zařízení dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace, kde jsou uvedeny všechny nezbytné informace k dodání požadovaných zařízení.
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...
Nákup 10 kusů přenosných měřicích přístrojů - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů real-time monitorovacích přijímačů/ spektrálních analyzátorů pro měření, analýzu a lokalizaci analogových a moderních digitálních signálů a 10 kusů ručních směrových antén pro zaměřování rádiových signálů.
Portálový trojsúradnicový merací stroj s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 7 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Distribuovaný systém pro sběr dat na modulární platformě včetně software
Předmětem zakázky je dodávka otevřeného distribuovaného systému sestávajícího ze sady 6 kusů autonomních modulárních platforem s nainstalovanými moduly sběru dat umožňující monitorování technologických veličin v průmyslu. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací ...
Dodávka elektroinstalace, systému měření a regulace, připojení plazmatronů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž elektroinstalace, systému měření a regulace, připojení plazmatronů a systému řízení technologie plazmového zplyňování.
Montáže měřících a komunikačních zařízení
Montáže měřících a komunikačních zařízení dle přiložené specifikace.
Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica Časť 1: Kontajnery kompatibilné s ramenovým nosičom kontajnerov Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom Časť 4: Prenosná nájazdová automobilová váha Podrobný ...
Ekologizace TFM - Logistika paliva pro kotel K1
Dodání nové technologie třídění paliva (násypka, třídič nadrozměru, magnet, havarijní násypka) Výměna kapotáže všech přesypů v trase T3-T9 Dodávka a montáž průmyslového vysavače s filtračním zařízením s pokrytím pásu T3-T9 (mimo T6) Dodávka nové pásové váhy na T8 Úprava stávajícího vzorkovače paliva na T8 Dodávka a montáž elektrické požární ...
Pořízení měřících zařízení pro měření rychlosti ve městě Hořovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení měřících zařízení pro certifikované měření okamžité a úsekové rychlosti ve městě Hořovice, formou nájmu, dle specifikace uvedené ve smlouvě a přílohách smlouvy.
Dodávka plynového chromatografu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Plynového chromatografu (GC) se 2-3 injektory (PTV, SP/SPL, on-column) s těmito minimálními parametry: - s termální desorpcí, - samplerem na cca 50-100 kapalných i headspace plynných vzorků, - detektorem FID a trojitým kvadrupólovým hmotnostním detektorem (MS/MS), - PC + monitor + UPS + SW (3 ...
Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky
Predmetom tejto zákazky je dodávka Materiálno technického vybavenia školských pomôcok pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť I.: Meracie prístroje Časť II.: Elektrotechnické prístroje Časť III.: Stavebnice pre elektrotechniku Časť IV.: Vybavenie dielne Podrobný opis ...
Didaktické pracoviště - pracoviště technických měření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktických pracovišť pro výuku technických měření. Zadavatel požaduje dodání pracoviště technických měření dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Automatický isotermální titrační kalorimetr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro isotermální titrační kalorimetrii v automatizovaném modu.
Poptáváme vodoměr
Poptávame vodoměr Itron dl 165 mm šroubení 3/4.
Měření, dodávka dat a zpracování výstupů protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic
Jedná se o měření a dodávku dat součinitele podélného tření (fp) povrchů vozovek a vyhodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek dálnic a silnic I. třídy ČR podle ČSN 736177. Měření bude prováděno v letech 2022 - 2025 v rozsahu maximálně 7000 pruhokm ročně.
Radiouhlíkové datování archeologických materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je radiouhlíkové datování archeologických materiálů prostřednictvím AMS metody a s tím související měření stabilních izotopů ?15N a ?13C metodou IRMS včetně odborné interpretace naměřených výsledků.
Vybavení měřícího pracoviště
Předmětem zakázky je vybavení měřicí místnosti sadou měřicích technologií, kombinující dotykové a bezdotykové přesné měření pro snímání obecných tvarů, textury, polohy a natočení vybraných objektů. Vybavení sestává ze zařízení se souřadnicovým řízením, dvou laserových trackerů, měřicího ramene a vhodného příslušenství. Všechna zařízení budou ...
Meteorologická stanica - sondážny systém
Meteorologická stanica - sondážny systém
KII - IT-90-13-00863 redukce nadbilančních vod z provozu kotelny
Předmětem díla je výměna stávajících provozních čerpadel a jednoho rezervního čerpadla, výměna potrubní trasy, výměna elektroarmatur a připojení nových průtokoměrů, tak aby došlo k posílení průchodnosti potrubní trasy kalů z čerpací stanice u jímek 4000 na kotelnu (ETU II) v rozsahu průtočného množství 62 m3 / h na dvojblok a byla minimalizována ...
Systém pro charakterizaci piezoelektrických materiálů
Předmětem zakázky je dodávka měřicího systému, který se skládá z d33-metru s rozlišením min. 0,01 pC/N pro přímé bodové povrchové testování piezoelektrických materiálů a příslušenství pro stanovení piezoelektrického nábojového koeficientu d33, d31, d15 a dh; dále napěťového koeficientu g33, g31, g15 a gh; kapacitu vzorku C a ztrátového činitele ...