ZÚ Ostrava - modernizace systému pro monitoring hluku Turów - 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení dodávka: 1. 3 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) monitorovací stanice hluku pro trvalý monitoring (dále také „monitorovací stanice“), 2. 3 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) dvoukanálového zvukoměru (dále také „zvukoměr“) a 3. 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv ...
II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy vysokorychlostního vážení ve Velkém Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje: - stavební úpravy: oprava komunikace II/602, která se nachází v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou související s opravou vysokorychlostní váhy, - dodávky technologie: oprava vysokorychlostního vážního ...
Zariadenia na vykonávanie statických skúšok na autonómnych dýchacích prístrojoch
Predmetom tejto zákazky je testovacie zariadenie na vykonávanie skúšok statických parametrov a tesnosti na autonómnych dýchacích prístrojoch ich celotvárových ochranných maskách, pľúcnych automatikách a na ochranných protichemických odevoch používaných v Hasičskom a záchrannom zbore SR (ďalej len testovacie zariadenie), ktoré odporúčajú výrobcovia ...
Wattmetr, tester motorů
Předmětem zakázky je dodávka vícekanálového wattmetru s příslušenstvím. Požadovaný přístroj je určen k měření napětí a proudu ve vícefázových soustavách a následný výpočet výkonů, fázorů, účinnosti a dalších parametrů systému. Současně bude umožňovat měření mechanického výkonu skupiny motorů a tím i výpočet účinnosti celé soustavy ...
I/27, I/62 - přesun původních meteostanic na nové lokality
Předmětem zakázky je přesun původních meteostanic (I/62 Povrly a I/27 Velemyšleves) na nové lokality.
Meteorologická stanica sondážny systém
Predmetom tejto zákazky je nákup 3 súprav meteorologických staníc sondážnych systémov, ktoré budú prepravované na vozidlách typu PICK UP s pohonom 4x4. Podrobný opis predmetu oboch častí tejto zákazky je uvedený v súťažnej dokumentácii - oddiel: B.2 Opis predmetu zákazky.
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHL
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHL v letech 2023 až 2026 na skladech PHL zadavatele v lokalitách v České republice.
Izotermální titrační mikrokalorimetr
Izotermální titrační kalorimetr umožňující měření interakcí, slabých vazeb a asociace/disociace makromolekul, polymerů, surfaktantů a biologických systémů jako jsou proteiny, DNA apod.
Pístový manometr pro přesné měření tlaku plynu 100 MPa
„Pístový manometr pro přesné měření tlaku plynu 100 MPa“. Předmětem veřejné zakázky je pístový manometr pracující s plynným médiem (dusík, helium) umožňující dosažení přesnosti měření tlaku lepší než 40 ppm (rozšířená k=2 relativní nejistota) v rozsahu od nejvýše 0.1 MPa (vůči atmosféře) do nejméně 100 MPa. Rozsah poptávaného plnění je blíže ...
Spektrometr pro měření Ramanovy optické aktivity
Předmětem veřejné zakázky je dodání spektrometru pro měření Ramanovy optické aktivity v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Osciloskopy pro smíšené signály
Předmětem zakázky je dodávka dvou osmikanálových osciloskopů, které umožňují efektivní ladění smíšených signálů na velmi rychlých, výkonových a vysokonapěťových elektrických zařízeních. Vybavení těchto osciloskopů je zaměřeno na měření ve vícefázové výkonové elektronice a v průmyslové komunikaci. Vedle základních sond budou obsahovat sadu ...
Dodávka IoT zariadení systému SMART CITY pre podporu elektronizácie služieb mesta a občanov
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia pre meranie vybraných hodnôt ovzdušia, poskytnutie integrovaného systémového riešenia na automatizovanú identifikáciu zberných nádob a kontajnerov pomocou RFID technológie a váženie naložených zberných nádob a kontajnerov, dodanie kamerového systému do vozidiel pre zvoz odpadu a kamerové sety ...
Technika pro tvorbu geoprostorových dat a GIS 2022
Pořízení technických prostředků určených pro pořizování, správu a publikování geoprostorových dat. Viz ZD
Realizace opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace
Úprava datového modulu pro mikrodispečink a pro přípravu reportů a bilancování energetických toků v LDS Dodávka webového portálu LDS Dodávka měřících a komunikačních modulů včetně montáže Podrobná specifikace je uvedena v Příloze zadávací dokumentace
Nákup meracej lavice pre zväzok beta
Zariadenie musí minimálne obsáhovať: 1. meraciu lavicu 2. 3 ks beta žiaričov Pm-147 (s aktivitou v rozmedzí 3-4 GBq), Kr-85 (s aktivitou v rozmedzí 3-4 GBq) a Sr-90/Y-90 (s aktivitou v rozmedzí 400-500 MBq), nadväznosť (beta dose rate) na primárny etalón národného metrologického ústavu. 3. počítač s ovládacím softwareom na ovládanie lavice ...
Sdílené přístrojové vybavení pro elektrofyziologická měření ex-vivo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nerepasovaných a dosud neužívaných dvou (2) sestav pro elektrofyziologická měření v tkáňových řezech, které musí tvořit funkční celek umožňující elektrofyziologická měření technikou patch-clamp v čerstvě připravených tkáňových řezech v podrobnostech blíže specifikovaných v přílohách zadávací ...
Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín Časť 1: Malotraktor a Príves k malotraktoru Časť 2: Čelný nakladač, nosič kontajnerov Časť 3: Vaňové kontajnery, tlaková umývačka Časť 4: Drvič komunálneho odpadu Časť 5: Drvič stavebného materiálu Časť 6: Oceľová váha Podrobný opis je ...
Nákup polygrafov
Predmetom zákazky je nákup polygrafov s minimálne ôsmymi kanálmi, tzn. ôsmymi vstupmi pre hlavné komponenty a doplnkové komponenty na zaznamenávanie fyziológie [kardio krvný tlak a krvný tep, pneumo dýchanie (hrudné a brušné), pokožka elektrodermálna aktivita, pohybové senzory]. Predmet zákazky je zabezpečovaný pre potreby Kriminalistického a ...
II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy vysokorychlostního vážení ve Velkém Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje: - stavební úpravy: oprava komunikace II/602, která se nachází v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou související s opravou vysokorychlostní váhy, - dodávky technologie: oprava vysokorychlostního vážního ...
Transmisní spektrofotometr
Předmětem zakázky je dodávka: 1) Transmisního spektrofotometru 2) Goniometrické jednotky pro reflexní a transmisní měření 3) Integrační sféry pro měření difúzních vzorků 4) Ovládací PC s monitorem, klávesnicí, myší, monitor, OS Windows 5) Instalace a uvedení zařízení do provozu v místě ČMI LPM Praha 6) Zaškolení osob v ČMI LPM ...
I/13 Žďárek, SMS
Předmětem zakázky je výstavba silniční meteorologické stanice na komunikaci I/13 v km 115,461 mezi obcí Žďárek a Libouchec.
Rozšíření energetického dispečinku
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření energetického dispečinku spočívající v dodávce a instalaci monitorovacích zařízení pro sledování spotřeb energií a médií (elektřina, zemní plyn, voda, teplo ze systému centralizovaného zásobování teplem) v objektech ve vlastnictví zadavatele - Statutárního města Pardubice a zajištění nepřetržitého ...
Zařízení pro měření akustických parametrů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro měření akustických parametrů (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Elektroměry pro přímé neprůběhové měření typu C
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách elektroměrů pro přímé neprůběhové měření typu C pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Rekonstrukce výměníkové stanice v budově č. 13 Ortopedie FNB
Předmětem plnění VZ je realizace dodávky a následná montáž a instalace výměníkové stanice (dále jen „výměník“), dodání a instalace technologie pro měření a regulaci a provedení stavebně-technické přípravy prostoru pro umístění serverovny.