Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM SYSTEM, A.S.
Předmětem zakázky je dodání 2 ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4 ks adaptérů a 4 ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích - modernizace tří měníren
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Modernizace napájecí sítě trolejbusové dopravy v Českých Budějovicích - modernizace tří měníren napájejících el. proudem trakční síť trolejbusů “. Modernizace tří měníren (dále také jen pod označením „MR1“, „MR2“ a „MR3“) se týká dodávek a montáže jejich střídavé i stejnosměrné technologie, ...
Systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního měřicího systému pro měření a zobrazování laminárních i turbulentních plamenů a spalovacích procesů ve spalovací komoře pomoci metod LIF, LII, PIV a dalších. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Modernizace prostředků HMSl
Modernizace prostředků HMSl - nákup 2021
PřF/UPOL - chromatografický systém spojený s tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového chromatografického systému spojeného s citlivým a rychle skenujícím tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ) na principu trojitého kvadrupólu při dodržení níže uvedených technických parametrů. Sestava LC-QqQ bude sloužit k zavedení vysoce citlivých analytických metod pro stanovení biologicky ...
Přenosná monitorovací stanice GSM (GPRS)
Přenosná monitorovací stanice GSM (GPRS)
Skidometr pro FD ČVUT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přenosného zařízení pro určení protismykových vlastností vozovky. Zařízení bude využíváno pro určení protismykových vlastností vozovek a vodorovného dopravního značení v souladu s ČSN EN 1436.
Vodomery
Predmetom zákazky je dodávka vodomerov podľa technickej špecifikácie. Pre každú časť predmetu zákazky bude uzavretá samostatná rámcová dohoda s jedným uchádzačom. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na jednu obidve časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený do nasledovných častí: A. Mechanické vodomery bez integrovanej rádiovej ...
NMR spektrometr pro pevnou fázi_Pro-NanoEnviCz II
Předmětem dodávky je spektrometr nukleární magnetické rezonance (NMR) pro pevnou fázi.
Ultrazvukové měření svarů, kolejnic, srdcovek a kotevních šroubů na linkách metra A, B, C
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění ultrazvukového měření svarů, kolejnic, srdcovek a kotevních šroubů na tratích metra A, B C, a to v rozsahu dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery budú dodané s nainštalovaným modulom na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet aj bez modulu na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet.
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění této části 1 veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného zdroje (kotelny) pro VOŠ a SŠ Boskovice pro objekty A, B, C a Domova mládeže, spočívající zejména v instalaci 1 ks kogenerační jednotky o výkonu 81 kWe a 120 kWt a dále 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 130 kW v místnosti stávající kotelny v budově C, a to dle ...
Pronájem kamerového systému pro měření rychlosti
Předmětem plnění smlouvy je nájem zařízení (na dobu neurčitou) pro měření úsekové rychlosti v kombinaci s měřením okamžité rychlosti a inteligentní ukazatel rychlosti vozidel se zobrazením registrační značky a represivním modulem na dobu neurčitou od zprovoznění kamerového systému (za zprovoznění kamerového systému se považuje zajištění bodů 1.1. ...
Monitoring zložiek životného prostredia D3 Žilina - Kysucké Nové Mesto
Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia - ovzdušie, hluk, kmitanie a otrasy, povrchové a podzemné vody pred výstavbou, počas výstavby a po uvedení diaľnice do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Měřící skupiny 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dodavatelem podle ust. § 103 odst. 2 vodního zákona, v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a ...
Modernizace prostředků AWOS - nákup 2021
Modernizace prostředků AWOS - nákup 2021 (správná)
Komprehenzivní GCxGC/MS systém
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Komprehenzivní GCxGC/MS systém“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je dodávka přístroje Koprehenzivní GCxGC/MS systém s modulátorem bez použití kapalného dusíku pro analýzu komplexních směsí vybavený TOF-MS detektorem to vše dle minimální technické specifikace popsané v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
Předmět, specifikace a rozsah požadovaného plnění: - Demontáž dvou stávajících kotelen a montáž dvou nových kotelen - Demontáž stávající a montáž nového měření a regulace - Potřebná úprava plynu v obou kotelnách - Rozvod užitkové vody
Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin
Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin ...…… 1 kus FM_027 Plovák na vzdušném proudu ..…..…………….. 2 kusy
Multifunkční detekční systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu - multifunkčního detekčního systému pro měření absorbance, chemiluminiscence a fluorescence v destičkovém formátu 6 - 384 jamek.
Systém pro in vivo fenotypizaci metabolismu malých laboratorních hlodavců
Předmětem plnění je dodávka a instalace systému pro in vivo fenotypizaci metabolismu malých laboratorních hlodavců sestávající se ze dvou samostatných přístrojů, a to DXA scanu a systému nepřímé kalorimetrie.
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity od roku 2021
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu šesti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při probíhajících opravách povrchu dálnic ČR
HW a SW nástroje pro testovací systémy HiL II
Předmětem výběrového řízení je dodávka 20 ks SW licencí, 26 ks HW nástrojů pro získávání a vyhodnocování naměřených dat a dodávka 20 ks modulů pro sledování a měření CAN-FD komunikace. SW licence a HW nástroje a moduly jsou určeny pro testovací systémy HiL. Dodávka také zahrnuje balení, dopravu do sídla zadavatele, uživatelskou podporu a ...
AMS pre kogeneračné jednotky
Dodávka a montáž automatického monitorovacieho systému pre kontinuálne monitorovanie znečisťujúcich látok NOx a CO, ktoré vyplýva z vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia. Pre nedostatočný ...
LF/UPOL - Hmotnostní spektrometr s vysokou citlivostí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění záručního servisu sestavy kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru s velmi vysokým rozlišením a přesným určením hmotnosti ve stolním uspořádání na bázi hybridního systému s kvadrupólem a ultra-vysokorozlišujícím analyzátorem pro široké spektrum kvalitativních a kvantitativních ...