Technologické vybavenie kuchyne hotela
Predmetom zákazky je dodávka, osadenie a zapojenie technologického vybavenia kuchyne hotela.
Technologické vybavenie  kuchyne hotela
Predmetom zákazky je dodanie tovaru "Technologické vybavenie kuchyne hotela" bližšie špecifikovaný je v Prílohe č.1 Súťažných podkladov a časti B1 týchto podkladov.
Gastrotechnológia
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia gastrotechnológie. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Linka na výrobu cukrárenských výrobkov - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Linka na výrobu cukrárenských výrobkov - 1 ks Logický celok č. 2: Barové zariadenia - 1 ks Uchádzač môže predkladať ponuku na časti zákazky jednotlivo, alebo na celý predmet ...
Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia kuchynského a reštauračno-hotelového zariadenia v prevádzke Čierny Orol.
Dodávka gastro zařízení
Předmětem zakázky je dodávka specifikovaného zařízení na vybavení gastro pro novostavbu Základní školy Zdiměřice.
Dodávky jednorázového nádobí
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky jednorázového nádobí, potřebného k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky veřejné zakázky. Dodávky budou realizovány do 48 hodin po obdržení objednávky v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné ...
Poptávám pískování škrabky na brambory
Poptávám pískování škrabky na brambory ve školní jídelně. Spěchá.
Obnova gastrotechnologie stravovacích provozů ČVUT v Praze 2020
Nákup gastrotechnologie pro stravovací provozy (menzy) Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace je vymezena v Technické specifikaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat v rozsahu, formou a v termínech stanovených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Obnova mycího centra menza Purkyňova
Předmětem zakázky je dodávka průběžného mycího pásového stroje pro mytí nádobí včetně příslušenství (dále jen „pásová myčka nádobí“) a současně demontáž, odvoz a likvidace stávající pásové myčky zadavatele. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací ...
Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení bouracích prací stávající kuchyně a jídelny a následně ve výstavbě nové kuchyně a jídelny pro ZŠ Mnichovice. Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje i stavbu spojovacího krčku mezi stávající školou a novou jídelnou, stavba nových rozvodů kanalizace, vodovodu, plynu, elektro a ...
Nákup gastrotechnologie pro stravovací provoz v NNB II -  Varná a výrobní technologie a vybavení
Účelem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. varnou a výrobní technologii a vybavení pro MARKET v Nemocnici Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), která jsou detailněji specifikovány v příloze ...
Gastrozariadenia
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariade-niami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je vybavení provozu kuchyně a kavárny v novém objektu pobytového zařízení pro seniory. Dodávka gastrotechnologie musí být realizována v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka gastrotechnologie bude realizována jako dodávka na klíč.
Kuchynské vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka kuchynského vybavenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
GŘ OL - Chladící a mrazící skříně II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Obměna vybavení kuchyně PA ČR
Předmětem plnění VZ je dodávka kuchyňských zařízení pro obměnu vybavení kuchyně, vč. nutných stavebních úprav a služeb souvisejících s umístěním kuchyňské sestavy - více viz "zadávací podmínky"
Nákup gastrotechnologie pro stravovací provoz v NNB
Účelem této VZ je vybrt nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. varnou, výdejní a chladící gastrotechnologii pro stravovací provoz v Nemocnici Na Bulovce, které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 5a, 5b a 5c - Technické podmínky této ...
GŘ OL - Konvektomaty 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka konvektomatů pro velké stravovací provozy prostřednictvím uzavřené rámcové dohody uzavřené s jedním vítězným dodavatelem po dobu 4 let od nabytí účinnosti RD.
Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve -  obstaranie a modernizácia
Predmetom zákazky je nákup zariadení pre dielne odborného vzdelávania a prípravy a obslužné a skladové priestory.
Technologické zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka kuchynského zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod - vnitřní vybavení
Předmětem zakázky dělené na tři části je dodávka vnitřní vybavení do novostavby mateřské školy Konečná a to: Část 1-PS02 Gastrotechnologie: Předmětem je dodávka a montáž technologického zařízení kuchyně a jídelny s kapacitou 100 jídel do objektu novostavby mateřské školy Konečná. Část 2-PS01 Nábytkové zařízení-část nábytek: Předmětem je ...
Výměna myčky nádobí v pacientské kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je automatická tunelová pásová myčka použitého nádobí v tabletovém systému s příslušenstvím v souladu s požadavky stanovenými ve výkazu výměr/technická specifikace, která tvoří Přílohu č. 4 ZP. - demontáž stávajícího zařízení vč. příslušenství, odvoz a likvidace - manipulace se zařízením do místa instalace - montáž nového ...
Technologie stravovacího provozu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu budovy č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a servisních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které budou ...
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia COVP pri Hotelovej akadémií v Žiline
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými gastrozariadeniami. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Podrobnosti v súťažných podkladoch.