NPK, a.s. - Tabletový systém pro Pardubickou  a Chrudimskou nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému včetně úložných, výdejních a transportních aparátů pro stravovací provoz Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
GŘ OL - Varná technologie 2020
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na jejímž základě budou zadávány veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky varné technologie (kotle, pánve, sporáky, elektrická multifunkční zařízení).
Nákup vybavení pro stravovací provoz Lázně Toušeň
Účelem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky v každé její samostatné části, tj. nerezové gastronádoby, elektrické vybavení a nerezové stoly, regály a židle pro stravovací provoz v Nemocnici Na ...
Technologie stravovacího provozu - 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a servisních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které budou ...
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Předmětem této VZ jsou celkové stavební a interiérové úpravy gastroprovozu zadavatele, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, výměna a doplnění technologií. Předmětem VZ je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to vše i v BIM ...
Rekonstrukce školních kuchyní ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT (TGM)
Předmětem zakázky jsou dodávky a stavební práce. Jedná se o rekonstrukci technologie kuchyní a přidružených prostor ve dvou základních školách ve městě Studénka. Jedná se o: - ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, 742 13 Studénka - ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, 2. května 500, 742 13 Studénka
Obstaranie kávovarov, mlynčekov a príslušenstva
Predmetom zákazky je vybavenie inovatívnej pražiarne v regióne Horná Nitra
Časť 1. predmetu zákazky: Technológie na výrobu hotových jedál
Predmetom zákazky je dodávka gastro zariadení pre penzión a reštauračnú prevádzku. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Technológie na výrobu hotových jedál Časť 2. predmetu zákazky: Balička hotových jedál Podrobné ...
Dodávky jednorázového plastového nádobí
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázového plastového nádobí v požadované struktuře po dobu jednoho roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je vybavení provozu kuchyně a kavárny v novém objektu pobytového zařízení pro seniory v ulici Sokolovská v Sokolově č. p. 1507. Dodávka gastrotechnologie musí být realizována v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení. Předpokládané dokončení stavby je stanoveno na 30.04.2021. Dodávka gastrotechnologie bude ...
Technologické vybavenie kuchyne hotela
Predmetom zákazky je dodávka, osadenie a zapojenie technologického vybavenia kuchyne hotela.
Technologické vybavenie  kuchyne hotela
Predmetom zákazky je dodanie tovaru "Technologické vybavenie kuchyne hotela" bližšie špecifikovaný je v Prílohe č.1 Súťažných podkladov a časti B1 týchto podkladov.
Gastrotechnológia
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia gastrotechnológie. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Linka na výrobu cukrárenských výrobkov - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - linka na výrobu cukrárenských výrobkov a barové zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Linka na výrobu cukrárenských výrobkov - 1 ks Logický celok č. 2: Barové zariadenia - 1 ks Uchádzač môže predkladať ponuku na časti zákazky jednotlivo, alebo na celý predmet ...
Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so SOŠ
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia kuchynského a reštauračno-hotelového zariadenia v prevádzke Čierny Orol.
Dodávka gastro zařízení
Předmětem zakázky je dodávka specifikovaného zařízení na vybavení gastro pro novostavbu Základní školy Zdiměřice.
Dodávky jednorázového nádobí
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky jednorázového nádobí, potřebného k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky veřejné zakázky. Dodávky budou realizovány do 48 hodin po obdržení objednávky v nepřetržitém režimu po celou dobu plnění veřejné ...
Poptávám pískování škrabky na brambory
Poptávám pískování škrabky na brambory ve školní jídelně. Spěchá.
Obnova gastrotechnologie stravovacích provozů ČVUT v Praze 2020
Nákup gastrotechnologie pro stravovací provozy (menzy) Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Podrobná specifikace je vymezena v Technické specifikaci, která je přílohou zadávací dokumentace. Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat v rozsahu, formou a v termínech stanovených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Obnova mycího centra menza Purkyňova
Předmětem zakázky je dodávka průběžného mycího pásového stroje pro mytí nádobí včetně příslušenství (dále jen „pásová myčka nádobí“) a současně demontáž, odvoz a likvidace stávající pásové myčky zadavatele. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací ...
Dostavba ZŠ Mnichovice - 3. etapa, školní jídelna a kuchyně
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení bouracích prací stávající kuchyně a jídelny a následně ve výstavbě nové kuchyně a jídelny pro ZŠ Mnichovice. Předmět veřejné zakázky mimo jiné zahrnuje i stavbu spojovacího krčku mezi stávající školou a novou jídelnou, stavba nových rozvodů kanalizace, vodovodu, plynu, elektro a ...
Nákup gastrotechnologie pro stravovací provoz v NNB II -  Varná a výrobní technologie a vybavení
Účelem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. varnou a výrobní technologii a vybavení pro MARKET v Nemocnici Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), která jsou detailněji specifikovány v příloze ...
Gastrozariadenia
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariade-niami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je vybavení provozu kuchyně a kavárny v novém objektu pobytového zařízení pro seniory. Dodávka gastrotechnologie musí být realizována v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka gastrotechnologie bude realizována jako dodávka na klíč.
Kuchynské vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka kuchynského vybavenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.