VN Brno - pořízení technologických zařízení budov č. 1, 2, 15 ve VN Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1, 2 a 15 v areálu zadavatele.
Dodávky elektrických strojů pro gastroporovozy
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodávat na základě dílčích objednávek elektrické stroje pro gastroprovozy dle technické specifikace.
VLL Františkovy Lázně - nákup gastro zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového gastro zařízení do Vojenské lázeňské léčebny Františkovy Lázně a jeho uvedení do provozu.
Veľkokuchynské zariadenia
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre zabezpečenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora poradenské centrum v rámci dobudovania COVP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 51 Nové Zámky, špecifikovanom v jednotlivých častiach: ...
Kolářova pekárna - výměna pekařských pecí
Předmětem zakázky je demontáž a ekologická likvidace stávajících dvou pekařských pecí a dodávka dvou nových pekařských pecí včetně montáže, uvedení do provozu, ozkoušení a zaškolení obsluhy. Zakázka bude s ohledem na provoz pekárny provedena ve dvou etapách. Zakázka bude realizována v rámci projektu „Kolářova pekárna - snížení energetické ...
Gastro vybavení - novostavba mateřské školy v Semilech
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně pro objekt novostavby mateřské školy, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským ...
Zariadenia pre vybavenie kuchyne
Predmetom zákazky sú zariadenia pre vybavenie kuchyne. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia COVP pri Hotelovej akadémii v Žiline
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými gastrozariadeniami. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Elektrický konvektomat pro Chrudimskou nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 1 ks elektrického bojlerového konvektomatu 10GN 1/1 včetně podstavce pro Chrudimskou nemocnici v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci.
Technologie stravovacího provozu - 3. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu - Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážnícha instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které ...
ÚVN - VoFN Praha - vybavení gastroprovozů - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodání investičního a neinvestičního gastro zařízení včetně atypického a jiného vybavení pro stravovací provozy nové přístavby Pavilonu CH1, zaměstnanecké kuchyně v Pavilonu F a stravovacího oddělení v Pavilonu K v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha.
Dodávky elektrických strojů pro gastroporovozy
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodávat na základě dílčích objednávek elektrické stroje pro gastroprovozy dle technické specifikace.
U2 - DM - Dodávka gastro vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka a instalace vybavení kuchyně a menzy v nově budovaném objektu LF UK v Plzni
Rekonstrukce a přístavba Sokolovny Radomyšl - PS 1 Gastronomické vybavení
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie gastronomického provozu a s tím souvisejících prací pro Sokolovnu Radomyšl, která po své stavební úpravě a přestavbě bude užívána pro kulturní, společenské a vzdělávací aktivity městysu. Stavební úpravy a přístavba Sokolovny, provozní soubor PS 2 Divadelní technika jsou zadávána v samostatných ...
Technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů, včetně její montáže a zprovoznění. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, technické specifikaci a ...
Tabletovací systém stravovacího provozu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro stravovací provoz vč. příslušenství pro zadavatele Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace a dle technických specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace, kde jsou popsány podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.
VLRZ - gastrozařízení II - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového gastro zařízení do provozoven společnosti Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace.
CSS Hrabyně postupná modernizace stravovacího provozu II. Etapa
V souladu s plánem investic zadavatele pro období let 2020-2021 byla v roce 2020 uskutečněna I.etapa celkové postupné modernizace stravovacího provozu. V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky bude provedena následná II.etapa modernizace stravovacího provozu provozovaného zadavatelem. Jelikož tento provoz dodává stravu nejen pro obyvatele a ...
Drvič kuchynského odpadu
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žilina . Predmetom zákazky je dodanie Drviča kuchynského odpadu. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch .
ZŠ Všechovice - oprava kuchyně
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka gastrozařízení dle soupisu dodávek a technické specifikace a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce, a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, montáž (včetně dodání potřebné kabeláže), instalace včetně ...
Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku
Předmětem VZ je realizace rekonstrukce kuchyňského jídelního bloku, včetně dodávky gastrozařízení, a s tím související výstavba vnějších sítí elektronických komunikací v areálu kasáren kpt. Jaroše VÚ 1837 Chrudim, a to v rozsahu dle zpracované dokumentace pro provádění stavby.
Modernizace vybavení VKZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.
Nákup restauračního vybavení 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek restauračního vybavení do kuchyní, výdejen a kantýn, dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1 a to na dobu 24 měsíců.
Nákup malého kuchyňského vybavení 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek malého kuchyňského vybavení do kuchyní, výdejen a kantýn, dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1 a to na dobu 24 měsíců.
Multifunkční pánve a konvektomat
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů elektrických multifunkčních pánví 1ks objem 150l a 1ks objem 100l a 1 ks konvektomatu, dle technických specifikací v příloze včetně dodání do místa plnění, provedení montáže a instalace, zaškolení personálu, uvedení přístroje do provozu.