Dekarbonizace Teplárny Přerov - Kompresorová stanice
Předmětem zakázky „Dekarbonizace Teplárny Přerov-Kompresorová stanice“ jsou veškeré dodávky, práce a služby nutné ke zhotovení funkčního celku kompresorové stanice a souvisejících technologií, včetně propojení na stávající a nové části TPŘ. Součástí je tedy zejména dodávka, montáž a uvedení do provozu tří stejných šroubových bezmazných kompresorů ...
G777 - Rekonstrukce systému kontinuálního čištění hlavních kondenzátorů ETE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je investiční akce „G777 - Rekonstrukce systému kontinuálního čištění hlavních kondenzátorů ETE“ spočívající v záměně sít pro kontinuální čištění teplosměnné ploch HK, realizaci sklápění sít a měření ?p, a provedení úprav nutných pro transport potrubních dílů DN1600 v rozsahu veškerých dodávek, prací a služeb ...
Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují, Etapa 1 Sklad
Cílem této veřejné zakázky je realizace části projektu, jehož hlavním cílem je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5) v provozu společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. snížením emisí ve slévárně.
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14 II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Snížení emisí NOx plynových turbín paroplynové elektrárny PPC Vřesová
Předmětem této zakázky je provedení dodávek a montáž technologií vedoucích k dosažení požadovaného snížení emisí NOx na dvou plynových turbínách typu 9E.04. paroplynové elektrárny PPC Vřesová v majetku zadavatele. Plnění zakázky v sobě zahrnuje také výkon související inženýrské činnosti, kompletační činnost, výrobu, obstarání, dopravu, montáž, ...
Pracoviště apretace odlitků - Část PS03b - Pracoviště tryskání velkých a středních odlitků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků.
Pracoviště výroby jader II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
Dodávka chladícího a filtračního zařízení
Dodávka chladícího a filtračního zařízení (chiller/kalolis).
K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace
Předmětem této veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) na odsunových severní části Aglomerace. Je požadováno je řešit novou optimalizovanou odsávací potrubní sítí stávajících odprašovacích zařízení odsunových cest, která bude respektovat stávající technologii odsunu aglomerátu a zajistí vyšší účinnost ...
Řešení limitů TZL bloků C, D a E (IT-90-18-00762)
Předmětem díla je provedení rekonstrukce 3 ks stávajících elektrických odlučovačů popílku výrobních bloků C, D a E a úprava na filtry využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, skříní elektroodlučovačů, včetně dělící stěny, soustrojí spalinových ventilátorů s příslušenstvím a dopravy popílku, a to včetně ...
Vyšší Brod - úpravna vody, doplnění membrán
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího vodního díla (úpravny vody). Nově bude ve stávajícím objektu instalována technologie membránové keramické filtrace, bude vyměněn stávající sdělovací kabel, budou provedeny drobné stavební úpravy, u stávajícího přístřešku budou doplněny dveře a budou sanovány stávající objekty kalového hospodářství.
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody a související software
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 120 kusů zařízení (technologie) na prodej chlazené filtrované perlivé či neperlivé vody s tím, že 28 přístrojů bude umístěno na území Hlavního města Prahy a 92 Přístrojů bude umístěno mimo území Hlavního města Prahy. Kromě samotného zařízení ...
Snížení fugitivních emisí pevných znečišťujících látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí na jižní homogenizační skládce při nakládce materiálu a přesunu na dopravní cesty. Jedná se o instalaci nového stroje, který bude stavěn během provozu stávajícího. Nový stroj bude mít na kritických místech (naběrací rameno a přesypy) instalovanou technologii pro snížení fugitivních emisí s ...
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Technologie čištění spalin
Návrh a instalaci technologie čištění spalin, která zajistí plnění požadovaných emisních limitů.
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Pracoviště výroby jader
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Vytvoření a instalace zařízení ke snížení TZL dle BAT
Předmětem díla (dále jen díla) je provedení rekonstrukce 4 ks stávajících elektrických odlučovačů popílku výrobních bloků 21, 22, 23 a 24 a úprava na filtry využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, spalinových ventilátorů a dopravy popílku, a to včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou ...
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Snížení množství emisí TZL při opracování DESek CETRIS®
Dodání zařízení pro odsávání tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) dřevoobráběcích strojů ve výrobní hale při opracování cementotřískových desek CETRIS® v rozsahu: demontáž stávajícího zařízení, stavební úpravy, dodávka a montáž předmětu plnění, uvedení předmětu plnění do zkušebního a následně trvalého provozu, včetně stavebního povolení a ...
Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. areál Solnice - dokončení
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy a dokončení montáže energetického zdroje na spalování biomasy s instalovaným výkonem 10 MWt, typ JUE-DHF 14 SPECIAL, výrobce Justsen Energiteknik,a.s. Denmark, včetně zařízení na čištění spalin a veškerých souvisejících a navazujících provozních technologií.