Pracoviště apretace odlitků - Část PS03b - Pracoviště tryskání velkých a středních odlitků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků.
Pracoviště výroby jader II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa - nové vyhlášení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar ...
Dodávka chladícího a filtračního zařízení
Dodávka chladícího a filtračního zařízení (chiller/kalolis).
K7 - Rekonstrukce elektroodlučovače tuhých látek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K7 v areálu Teplárna. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace
Předmětem této veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) na odsunových severní části Aglomerace. Je požadováno je řešit novou optimalizovanou odsávací potrubní sítí stávajících odprašovacích zařízení odsunových cest, která bude respektovat stávající technologii odsunu aglomerátu a zajistí vyšší účinnost ...
Řešení limitů TZL bloků C, D a E (IT-90-18-00762)
Předmětem díla je provedení rekonstrukce 3 ks stávajících elektrických odlučovačů popílku výrobních bloků C, D a E a úprava na filtry využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, skříní elektroodlučovačů, včetně dělící stěny, soustrojí spalinových ventilátorů s příslušenstvím a dopravy popílku, a to včetně ...
Vyšší Brod - úpravna vody, doplnění membrán
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy stávajícího vodního díla (úpravny vody). Nově bude ve stávajícím objektu instalována technologie membránové keramické filtrace, bude vyměněn stávající sdělovací kabel, budou provedeny drobné stavební úpravy, u stávajícího přístřešku budou doplněny dveře a budou sanovány stávající objekty kalového hospodářství.
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody a související software
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 120 kusů zařízení (technologie) na prodej chlazené filtrované perlivé či neperlivé vody s tím, že 28 přístrojů bude umístěno na území Hlavního města Prahy a 92 Přístrojů bude umístěno mimo území Hlavního města Prahy. Kromě samotného zařízení ...
Snížení fugitivních emisí pevných znečišťujících látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí na jižní homogenizační skládce při nakládce materiálu a přesunu na dopravní cesty. Jedná se o instalaci nového stroje, který bude stavěn během provozu stávajícího. Nový stroj bude mít na kritických místech (naběrací rameno a přesypy) instalovanou technologii pro snížení fugitivních emisí s ...
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Technologie čištění spalin
Návrh a instalaci technologie čištění spalin, která zajistí plnění požadovaných emisních limitů.
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Pracoviště výroby jader
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Vytvoření a instalace zařízení ke snížení TZL dle BAT
Předmětem díla (dále jen díla) je provedení rekonstrukce 4 ks stávajících elektrických odlučovačů popílku výrobních bloků 21, 22, 23 a 24 a úprava na filtry využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, spalinových ventilátorů a dopravy popílku, a to včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou ...
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Snížení množství emisí TZL při opracování DESek CETRIS®
Dodání zařízení pro odsávání tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) dřevoobráběcích strojů ve výrobní hale při opracování cementotřískových desek CETRIS® v rozsahu: demontáž stávajícího zařízení, stavební úpravy, dodávka a montáž předmětu plnění, uvedení předmětu plnění do zkušebního a následně trvalého provozu, včetně stavebního povolení a ...
Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. areál Solnice - dokončení
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy a dokončení montáže energetického zdroje na spalování biomasy s instalovaným výkonem 10 MWt, typ JUE-DHF 14 SPECIAL, výrobce Justsen Energiteknik,a.s. Denmark, včetně zařízení na čištění spalin a veškerých souvisejících a navazujících provozních technologií.
Dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do společnosti W.P.E.a.s.
(1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do provozovny firmy W.P.E. a.s., na adresu Šámalova 14, 250 82 Horoušany. Předmět zakázky – části zakázky: A. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ I. B. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ II. C. Dodávka Komponentů pro ...
Dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici – Odboru biologické ochrany (dále jen „OBO”) Těchonín.
Snížení emisí stávajícího odprašovacího zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí stávajícího odprašovacího zařízení na odsunových cestách aglomerátu jižní části provozu Aglomerace. Realizací požadované akce dojde k zlepšení životního prostředí. Stávající elektrofiltry budou rekonstruovány na látkové filtry nebo hybridní filtry. Rekonstrukce na hybridní filtr představuje ...
Snížení emisí na jižní homogenizační skládce
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí na jižní homogenizační skládce při nakládce materiálu a přesunu na dopravní cesty. Jedná se o instalaci nového stroje, který bude stavěn během provozu stávajícího. Nový stroj bude mít na kritických místech (naběrací rameno a přesypy) instalovanou technologii pro snížení fugitivních emisí s ...
Snížení emisí NOx VB2 EDE
Předmětem veřejné zakázky je realizace primárních a sekundárních (jejich kombinace) opatření na kotli K2 a jeho příslušenství v Elektrárně Dětmarovice, a.s., vč. zpracování realizační a ostatní požadované dokumentace, provedení všech zkoušek, testů, uvádění do provozu a ověření splnění garantovaných parametrů v rámci garančního testu.