Úspory vody ve společnosti TSC Jet, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologie, jež přispěje ke snížení spotřeby vody v průmyslové výrobě společnosti TSC Jet, a.s. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci a výkazu výměr. CPV kódy zakázky: 42912310-8 - Přístroje k filtrování vody 51514110-2 - Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
Úspory vody ve společnosti GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. - Recyklace pracích vod bazénových filtrů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologie recyklace pracích vod bazénových filtrů. CPV kódy zakázky: 42912310-8 - Přístroje k filtrování vody 51514110-2 - Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
Sada filtrov na MB, PP 377CH, PP 619BS
Predmetom zákazky je : -Sada filtrov (olejový, vzduchový, palivový, kabínový, riadenia hydrauliky, odvzdušnenia), na vozidlo pp 377CH, Mercedes, VIN WDB9320731L469762, r.v. 2010, PP 619BS, Mercedes, VIN WDB9321821L190925, r.v. 2007 viď príloha č.1 Opis predmetu zákazky
Rozšíření pískové filtrace na Vodárně 1
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem týkající se stavby, dodávky a instalace pískové filtrace v areálu zadavatele.
Dodávka absolutních filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů
Předmětem plnění je dodávka nových absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro vzduchotechnická zařízení
Výroba biometanu - BPS Vojtěchov
Předmětem zakázky je dodávka kompletní moderní technologie biometanové jednotky pro čištění a úpravu bioplynu na požadované technické parametry. Specifikace dle CPV kódů: 45255800-7 Výstavba zařízení na výrobu plynu 42514000-2 Strojek filtrování nebo čištění plynů Zakázka není rozdělena, ve smyslu ustanovení § 35 Zákona, na části, jelikož se ...
VZ na dodání technologie pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek: VITERRA - ODSÁVÁNÍ, FILTRACE A DEZODORIZACE Z PROVOZU LISOVNY. Vzduchotechnické zařízení má za úkol zajistit odtah vzdušiny od výrobního zařízení a nově instalované cyklonové odlučovače potom zajistí snížení TZL takovým způsobem, aby nebyl překročen maximální přípustný ...
E591 - Rekonstrukce ÚCHV - nové čiření CCHO
4.1 Předmětem a účelem Veřejné zakázky je možnost čiření vody s obsahem 8 mg/l NL (nerozpustných látek) a vyšším. Předmětem Veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace formou kompletní dodávky „na klíč“, která zahrnuje demontáž stávající technologie čiřičů, sanaci betonových čiřičů, dodávku a montáž nové technologie ...
KII ELE4 Snížení emisí TZL
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího elektrického odlučovače popílku výrobního bloku ELE4 a jeho úprava na filtr využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, skříní elektroodlučovačů včetně dělící stěny a dopravy popílku, zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou realizaci ...
Snížení množství emisí TZL při opracování DESek CETRIS®
Dodání zařízení pro odsávání tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) dřevoobráběcích strojů ve výrobní hale při opracování cementotřískových desek CETRIS® v rozsahu: demontáž stávajícího zařízení, stavební úpravy, dodávka a montáž předmětu plnění, uvedení předmětu plnění do zkušebního a následně trvalého provozu, včetně stavebního povolení a ...
Snížení fugitivních emisí ve slévárně Železárny Štěpánov, spol. s r.o.
Cílem veřejné zakázky je realizace projektu, jehož hlavním cílem je snížení emisí znečišťujících látek na stacionárním zdroji ve společnosti Železárny Štěpánov, spol. s r.o. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavby v návaznosti na stávající haly a instalaci nového technologického zařízení v areálu slévárny, včetně zhotovení ...
Nákup 20 kusů filtračních jednotek pro měřicí vozy MOMS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů filtračních jednotek pro měřicí vozy MOMS.
Dodávky  filtrů pro VZT a výměna HEPA filtrů II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky filtračního materiálu pro vzduchotechniku (dále „VZT“) v objektech zadavatele podle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 těchto ZP_ Jedná se o dodávky nových nepoužitých VZT filtrů a to jak kapsových, rámečkových filtrů, tak i HEPA filtrů. Dodávky, zatřídění a značení filtrů se ...
Srážecí stanice fosforu na vtoku do VN Jordán - dodávka stanice a související práce
Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektu srážecí stanice fosforu včetně technologie, dávkovacího potrubí, opevnění koryta, opravy komunikace a měření průtoku na vtoku nad vodní nádrží Jordán v Táboře.
Poptávám olejový filtr
Poptávám SP 4384, Olejový filtr 1ks.
FN Motol - Dodávka filtračních prvků do vzduchotechnických zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Cenová tabulka je zabezpečení průběžných dodávek filtrů do jednotek vzduchotechniky pro FN Motol.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov - ETAPA 3
Systém tavení ve stávajících indukčních pecích včetně odsávání tuhých znečišťujících látek ve společnosti Metso Outotec Czech Republic s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Předmětem zakázky je dodávka nové indukční pece a technologických zařízení pro odprášení a snížení emisí ve slévárně. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují, Etapa 1 Sklad
Cílem této veřejné zakázky je realizace části projektu, jehož hlavním cílem je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5) v provozu společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. snížením emisí ve slévárně.
Filtre vzduchové
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových, kvapalinových a dozimetrických pre účely zabezpečenia vzduchotechnických filtračných systémov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pilotní jednotka mikrofiltrace a ultrafiltrace VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pilotní jednotky mikrofiltrace a ultrafiltrace pro technologický celek Maloobjemový provoz ke zpracování mléka v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů.
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Kompresorová stanice
Předmětem zakázky „Dekarbonizace Teplárny Přerov-Kompresorová stanice“ jsou veškeré dodávky, práce a služby nutné ke zhotovení funkčního celku kompresorové stanice a souvisejících technologií, včetně propojení na stávající a nové části TPŘ. Součástí je tedy zejména dodávka, montáž a uvedení do provozu tří stejných šroubových bezmazných kompresorů ...
G777 - Rekonstrukce systému kontinuálního čištění hlavních kondenzátorů ETE
Předmětem sektorové veřejné zakázky je investiční akce „G777 - Rekonstrukce systému kontinuálního čištění hlavních kondenzátorů ETE“ spočívající v záměně sít pro kontinuální čištění teplosměnné ploch HK, realizaci sklápění sít a měření ?p, a provedení úprav nutných pro transport potrubních dílů DN1600 v rozsahu veškerých dodávek, prací a služeb ...
Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. v Novém Městě nad Metují, Etapa 1 Sklad
Cílem této veřejné zakázky je realizace části projektu, jehož hlavním cílem je snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (především jemné frakce PM2,5) v provozu společnosti SLÉVÁRNA, spol. s r.o. snížením emisí ve slévárně.
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14 II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Snížení emisí NOx plynových turbín paroplynové elektrárny PPC Vřesová
Předmětem této zakázky je provedení dodávek a montáž technologií vedoucích k dosažení požadovaného snížení emisí NOx na dvou plynových turbínách typu 9E.04. paroplynové elektrárny PPC Vřesová v majetku zadavatele. Plnění zakázky v sobě zahrnuje také výkon související inženýrské činnosti, kompletační činnost, výrobu, obstarání, dopravu, montáž, ...