Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.
přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin a to snížením výstupní koncentrace emisí oxidů síry (SOX) a TZL za odsířením práškového granulačního kotle K9 o jmenovitém parním výkonu 330 t/h ve společnosti Elektrárna Tisová a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ zahrnujíce ...
Dodávky filtrů pro VZT a výměny HEPA filtrů
Předmětem jsou opakované dodávky filtračního materiálu pro vzduchotechniku v objektech IKEM podle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 ZP- Seznam filtrů, specifikace filtrů, jednotkový ceník. Jedná se o dodávky nových nepoužitých VZT filtrů a to jak kapsových, rámečkových filtrů, tak i a HEPA filtrů. Dodávky, zatřídění a značení filtrů ...
Intenzifikace úpravny vody Zlatá
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací vč. instalace a montáže technologií pro investiční akci s názvem "Intenzifikace úpravny vody Zlatá" v rozsahu investičních nákladů. Účelem této veřejné zakázky na stavební práce je soubor opatření pro intenzifikace úpravny vody v obci Zlatá. Toto opatření zahrnuje stavební ...
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o., je nákup 10 filtračných systémov na tlakové odlievacie stroje. Osadením nového filtračného systému na jednotlivé tlakové odlievacie stroje spoločnosť zabezpečí čistenie kontaminovaného vzduchu z výrobných procesov, ako je dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach a pod. ...
Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL“ s plánovanou veřejnou dotační podporou uvedeného projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen „Prioritní osa 2“), specifický cíl 2.2 ...
Pracoviště apretace odlitků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.
Předmětem zakázky je dodání a montáž technologie studené plazmy pro odstraňování emisí pachových látek a připojení k mediím, energiím, surovinám a řídicímu systému Zadavatele a veškerých s ní souvisejících konstrukcí, staveb, technických zařízení, kontrolních zařízení, rozvodů a služeb, včetně demontáží nefunkčních zařízení a stavebních částí a ...
Dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení pro odprášení stávajících rovnaček R1-R2 a R3-R4 včetně montáže, potřebných demontáží a stavebních prací. Vlastní filtrační stanice, tvořené látkovým filtrem a radiálním ventilátorem, musí zajistit odsávání znečištěné vzdušiny z pracovních ...
Filtre vzduchové
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Filtre vzduchové
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Snížení pachových látek na závodě v Častolovicích
dodávka a montáž technologie studené plazmy včetně stavebních úprav za účelem snížení pachových látek
Filtračné médium
Predmetom zákazky je nákup filtračného média (sústavy filtrov) určeného na filtrovanie a zachytávanie nežiaducich častíc, ako aj ostatných kvapalín, ktoré cez filtračné médium prechádzajú. Filtračné médium musí byť umiestnené v mobilnom kontajneri o rozmeroch 6 x 2,4 x 2,4 m a napojené na súčasnú technológiu. Z tohto dôvodu musia byť na kontajneri ...
Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.
Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením
Ostatní laboratorní vybavení pro projekt NEURORECON II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu sestavy dvou systémů na úpravu analyticky čisté a ultračisté vody, 2 kusů laboratorních digestoří, 1 kusu standardního stereotaktického rámu a 1 kusu mikroinjektoru, 1 kusu vertikálního laminárního boxu a 1 kusu chlazené stolní centrifugy, 1 kusu osmometru a 1 kusu rotačního mikrotomu, 1 kusu ...
Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze z obráběcího stroje
Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze (ne oleje) z obráběcího stroje, soustruhu 500m3/hod.
Dodávka komponent ke klasifikaci surovin
Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na sedm částí, a to na ...
Dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin
Předmětem výběrového řízení je dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin za účelem čištění spalin obsahující rozpouštědla z procesu povrchové úpravy včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, servisu, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávající technologie odsíření na výrobních blocích B2, B3, B4 a B5 Elektrárny Počerady. Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení souvisejících demontážních a montážních ...
Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx
Předmětem veřejné zakázky je realizace primárních opatření za účelem snížení emisí NOx a zkapacitnění dávkování vápence za účelem snížení emisí SO2 na fluidním kotli 4 (dále též FK4). Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení ...
Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...
Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení
Stávající systém odsávání kuploven společnosti TATRA METALURGIE a.s. je zastaralý. Dochází k úniku spalin mimo odsávaný pecní prostor. Dalším problémem je dopalování CO v prostoru sázecího otvoru a tím způsobená neúměrná tepelná zátěž této části pecí. Během sázení při otevření pecních vrat dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Předmětem ...
DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením denitrifikace provozovaného kotle K3 ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji ...
Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a montáž odsávacích zariadení v počte 10 ks pre tlakové lisy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.