Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Snížení emisí TZL u kotle na biomasu společnosti ŠTIPČÁK, spol. s r.o.

Dodávka a instalace zařízení ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) u kotle na biomasu. Jedná se o kotel, který je používaný k vytápění výrobního areálu a sušení dřeva ve zpracovatelském průmyslu v oblasti dřevovýroby konkrétně v oblasti podlahářství a truhlářství s vlastní výrobou lamel a následným sušením

Ostatní laboratorní vybavení pro projekt NEURORECON II

Ostatní laboratorní vybavení pro projekt NEURORECON II

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu sestavy dvou systémů na úpravu analyticky čisté a ultračisté vody, 2 kusů laboratorních digestoří, 1 kusu standardního stereotaktického rámu a 1 kusu mikroinjektoru, 1 kusu vertikálního laminárního boxu a 1 kusu chlazené stolní centrifugy, 1 kusu osmometru a 1 kusu rotačního mikrotomu, 1 kusu ...

Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze z obráběcího stroje

Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze z obráběcího stroje

Poptávám zařízení pro odsávání chladící emulze (ne oleje) z obráběcího stroje, soustruhu 500m3/hod.

Dodávka komponent ke klasifikaci surovin

Dodávka komponent ke klasifikaci surovin

Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na sedm částí, a to na ...

Dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin

Dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin

Předmětem výběrového řízení je dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin za účelem čištění spalin obsahující rozpouštědla z procesu povrchové úpravy včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, servisu, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady

Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávající technologie odsíření na výrobních blocích B2, B3, B4 a B5 Elektrárny Počerady. Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení souvisejících demontážních a montážních ...

Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx

Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx

Předmětem veřejné zakázky je realizace primárních opatření za účelem snížení emisí NOx a zkapacitnění dávkování vápence za účelem snížení emisí SO2 na fluidním kotli 4 (dále též FK4). Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení

Stávající systém odsávání kuploven společnosti TATRA METALURGIE a.s. je zastaralý. Dochází k úniku spalin mimo odsávaný pecní prostor. Dalším problémem je dopalování CO v prostoru sázecího otvoru a tím způsobená neúměrná tepelná zátěž této části pecí. Během sázení při otevření pecních vrat dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Předmětem ...

DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením denitrifikace provozovaného kotle K3 ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji ...

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a montáž odsávacích zariadení v počte 10 ks pre tlakové lisy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.

Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3

Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas technologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená ...

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 5 samostatných částí, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny ...

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

Základním účelem zakázky je zajištění výměny separátorů na HVB1 a HVB2 JE Temelín s cílem dosažení všech garantovaných parametrů díla, definovaných v zadávací dokumentaci (smlouvě), a za předpokladu splnění všech podmínek pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz díla.

Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6

Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6

Předmětem realizace je zajištění materiálu, výroby, dodávky a instalace čistých recispalin (dále také RECI-S) odebíraných za filtrem a kouřovým ventilátorem a napojení na stávající potrubí tzv. špinavých recispalin odebíraných z výsypky zadního tahu kotle, a to na pravé a levé straně na kotli K2, K3, K5 a K6.

Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií

Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž a zkušební provoz v délce max. 2 měsíců a zaškolení obsluhy (min. 6 osob po dobu max. 2 pracovních dní) strojního zařízení pro odstranění emisí TZL a VOC obsažených v odtahovaném odpadním vzduchu ze sušicích linek porcelánu LPO1, LPO3, LPO4 a pyrostatu LPY1 a znovuvyužití zpětně získaných ...

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované jako součást zadávací dokumentace projekční kanceláří BKB Metal, a.s., IČ: 25355643.

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu“.

Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín

Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií a provedení potřebných energetických napojení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a provedení s tím souvisejících vynucených stavebních úprav s cílem snížení fugitivních ...

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Dodávka zařízení na snížení emisní VOC z výroby kompozitních materiálů pomocí technologie na bázi zakoncentrování vzdušiny s VOC na zeolitovém rotoru v kombinaci s následnou kompaktní regenerativní termickou oxidační spalovací jednotkou (RTO) v závodě (podniku) zadavatele včetně instalací zařízení pro odsávání a čistění odpadních plynů z výroby ...

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí ze systému rotační pece a surovinové mlýnice ostatní CPV kódy: 42514300-5 42123000-7 42520000-7

(záznamy 1/25 z 261)  strana 1 / 11