Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody a související software
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 120 kusů zařízení (technologie) na prodej chlazené filtrované perlivé či neperlivé vody s tím, že 28 přístrojů bude umístěno na území Hlavního města Prahy a 92 Přístrojů bude umístěno mimo území Hlavního města Prahy. Kromě samotného zařízení ...
Snížení fugitivních emisí pevných znečišťujících látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí na jižní homogenizační skládce při nakládce materiálu a přesunu na dopravní cesty. Jedná se o instalaci nového stroje, který bude stavěn během provozu stávajícího. Nový stroj bude mít na kritických místech (naběrací rameno a přesypy) instalovanou technologii pro snížení fugitivních emisí s ...
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Technologie čištění spalin
Návrh a instalaci technologie čištění spalin, která zajistí plnění požadovaných emisních limitů.
Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
Pracoviště výroby jader
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Vytvoření a instalace zařízení ke snížení TZL dle BAT
Předmětem díla (dále jen díla) je provedení rekonstrukce 4 ks stávajících elektrických odlučovačů popílku výrobních bloků 21, 22, 23 a 24 a úprava na filtry využívající pro odlučování TZL tkaninové filtrační elementy, úpravy spalinovodů, spalinových ventilátorů a dopravy popílku, a to včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou ...
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Snížení množství emisí TZL při opracování DESek CETRIS®
Dodání zařízení pro odsávání tuhých znečišťujících látek (dále jen TZL) dřevoobráběcích strojů ve výrobní hale při opracování cementotřískových desek CETRIS® v rozsahu: demontáž stávajícího zařízení, stavební úpravy, dodávka a montáž předmětu plnění, uvedení předmětu plnění do zkušebního a následně trvalého provozu, včetně stavebního povolení a ...
Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. areál Solnice - dokončení
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy a dokončení montáže energetického zdroje na spalování biomasy s instalovaným výkonem 10 MWt, typ JUE-DHF 14 SPECIAL, výrobce Justsen Energiteknik,a.s. Denmark, včetně zařízení na čištění spalin a veškerých souvisejících a navazujících provozních technologií.
Dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do společnosti W.P.E.a.s.
(1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do provozovny firmy W.P.E. a.s., na adresu Šámalova 14, 250 82 Horoušany. Předmět zakázky – části zakázky: A. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ I. B. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ II. C. Dodávka Komponentů pro ...
Dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních vzduchových HE-PA filtrů a kapsových filtrů pro Speciální infekční nemocnici – Odboru biologické ochrany (dále jen „OBO”) Těchonín.
Snížení emisí stávajícího odprašovacího zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí stávajícího odprašovacího zařízení na odsunových cestách aglomerátu jižní části provozu Aglomerace. Realizací požadované akce dojde k zlepšení životního prostředí. Stávající elektrofiltry budou rekonstruovány na látkové filtry nebo hybridní filtry. Rekonstrukce na hybridní filtr představuje ...
Snížení emisí na jižní homogenizační skládce
Předmětem plnění veřejné zakázky je snížení emisí na jižní homogenizační skládce při nakládce materiálu a přesunu na dopravní cesty. Jedná se o instalaci nového stroje, který bude stavěn během provozu stávajícího. Nový stroj bude mít na kritických místech (naběrací rameno a přesypy) instalovanou technologii pro snížení fugitivních emisí s ...
Snížení emisí NOx VB2 EDE
Předmětem veřejné zakázky je realizace primárních a sekundárních (jejich kombinace) opatření na kotli K2 a jeho příslušenství v Elektrárně Dětmarovice, a.s., vč. zpracování realizační a ostatní požadované dokumentace, provedení všech zkoušek, testů, uvádění do provozu a ověření splnění garantovaných parametrů v rámci garančního testu.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
DeSOx kotle K9 v ETI, a.s.
přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin a to snížením výstupní koncentrace emisí oxidů síry (SOX) a TZL za odsířením práškového granulačního kotle K9 o jmenovitém parním výkonu 330 t/h ve společnosti Elektrárna Tisová a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ zahrnujíce ...
Dodávky filtrů pro VZT a výměny HEPA filtrů
Předmětem jsou opakované dodávky filtračního materiálu pro vzduchotechniku v objektech IKEM podle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 ZP- Seznam filtrů, specifikace filtrů, jednotkový ceník. Jedná se o dodávky nových nepoužitých VZT filtrů a to jak kapsových, rámečkových filtrů, tak i a HEPA filtrů. Dodávky, zatřídění a značení filtrů ...
Intenzifikace úpravny vody Zlatá
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací vč. instalace a montáže technologií pro investiční akci s názvem "Intenzifikace úpravny vody Zlatá" v rozsahu investičních nákladů. Účelem této veřejné zakázky na stavební práce je soubor opatření pro intenzifikace úpravny vody v obci Zlatá. Toto opatření zahrnuje stavební ...
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov
Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc ...
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o., je nákup 10 filtračných systémov na tlakové odlievacie stroje. Osadením nového filtračného systému na jednotlivé tlakové odlievacie stroje spoločnosť zabezpečí čistenie kontaminovaného vzduchu z výrobných procesov, ako je dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach a pod. ...
Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL“ s plánovanou veřejnou dotační podporou uvedeného projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen „Prioritní osa 2“), specifický cíl 2.2 ...
Pracoviště apretace odlitků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Snižování emisí zápachu technologií studené plazmy ve společnosti Brembo Czech s.r.o.
Předmětem zakázky je dodání a montáž technologie studené plazmy pro odstraňování emisí pachových látek a připojení k mediím, energiím, surovinám a řídicímu systému Zadavatele a veškerých s ní souvisejících konstrukcí, staveb, technických zařízení, kontrolních zařízení, rozvodů a služeb, včetně demontáží nefunkčních zařízení a stavebních částí a ...
Dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie odprášení a souvisejících zařízení pro odprášení stávajících rovnaček R1-R2 a R3-R4 včetně montáže, potřebných demontáží a stavebních prací. Vlastní filtrační stanice, tvořené látkovým filtrem a radiálním ventilátorem, musí zajistit odsávání znečištěné vzdušiny z pracovních ...