Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Poptáváme RTG zařízení Scanmax 225
Krajský úřad Středočeského kraje poptává RTG zařízení Scanmax 225. Pokud by toto zařízení bylo ve vaší nabídce, zašlete mi prosím obratem cenovou nabídku. Děkuji. Mgr. Radek Neumann Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH II
Předmětem veřejné zakázky je koupě nových zdrojových mostů včetně montáže pro jednotku intenzivní péče Kliniky infekčních chorob v prvním nadzemním podlaží pavilonu B, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odborná demontáž stávajících zdrojových ...
Dodávky ZP-IVD- reagencií pro analýzu krevních plynů a dalších analytů ve vzorcích
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky reagencií pro analýzu krevních plynů a dalších analytů ve vzorcích biologického materiálu včetně zapůjčení přístrojového vybavení.
Dodávka dvou sférických zrcadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sférických zrcadel. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.
RTG pro ozařování vzorků
Předmětem zakázky je dodávka RTG ozařovače pro hromadné ozařování vzorků v různých skupenstvích: anorganické/organické vzorky, biologické vzorky. Daný přístroj je pořizován za účelem ozařování pevnolátkových, kapalných a plynných vzorků ionizujícím zářením s různými parametry.
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač 3kolovou konzolí - komplet (4 ks) s délkou hadice 350 m - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (8 ks) s délkou hadice 350 m
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...
Dodávka a instalace 4 ks transportních lehátek vč. příslušenství a servisní smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 4 ks nových transportních lehátek včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené zboží musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD.
Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s., část 4 Lůžka a lehátka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks zdravotnických lůžek včetně příslušenství a 11 ks zdravotnických vyšetřovacích lehátek do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s. Veškeré technické, jakostní a funkční požadavky zadavatele na jednotlivé položky dodávky jsou podrobně definovány v ...
Dodávka stacionárního CBCT pracoviště pro stomatologii 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) stacionárního CBCT pracoviště pro stomatologii dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Stomatologickou kliniku (STOM) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně montáže, instalace a uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy. Součástí předmětu ...
Dětská lůžka pro Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3 ks Dětských lůžek včetně příslušenství a pozáručního servisu na 10 let pro Infekční oddělení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Dodávka spotřebního materiálu pro hematologické analyzátory - TO - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro kontrolu kvality transfuzních přípravků a pro měření krevního obrazu a pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů u dárců krve v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4.. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré reagencie, systémové roztoky a ...
Laboratorní vybavení pro metalografii a materiálovou analýzu
Předmětem zakázky je dodávka laboratorního vybavení pro metalografii, materiálovou analýzu a přípravu vzorků, a to dle technických požadavků blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o: 1. část VZ: Metalurgická odporová pec pro tepelné zpracování materiálů 2. část VZ: Přesná laboratorní pila a laboratorní bruska
Dodávka angiografických systémů pro kardiologické výkony 2020 - sdružený nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) angiografických kardiologických zařízení dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro účastníky sdružení zadavatelů, včetně ekologické likvidace nahrazovaného zařízení účastníků sdružení zadavatelů, včetně dále uvedených stavebních úprav, včetně montáže a uvedení ...
Dodávky SZM - Oxygenátory včetně příslušenství II
Speciální zdravotnický materiál - oxygenátory - nahrazuje plíce dodávkou O2 a eliminaci CO2 při všech kardiochirurgických výkonech na nebijícím srdci.
Dodávky implantabilních kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů - defibrilátorů včetně jejich příslušenství po dobu 3 let od účinnosti Kupní smlouvy.
Dodávka rentgenového práškového difraktometru s Co rentgenkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka rentgenového práškového difraktometru s Co rentgenkou s příslušenstvím (dále jen jako „Zařízení“), (ii) provedení komplexní instalace Zařízení a všech dalších komponentů, (iii) provedení proškolení minimálně 3 pracovníků Zadavatele stran obsluhy Zařízení a využití jeho funkcí v rozsahu minimálně 8 ...
Systém dopravy surovin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku systému dopravy surovin vč. příslušenství. Jedná se o systém přípravy a dopravy suroviny (paliva) pro pyrolýzní jednotku PYROMATIC 500 a je určen k úpravě dvou popř. více složek paliva, jejich mísení a následné dopravě k násypce uvedené pyrolýzní jednotky.
Rámcová dohoda na dodávky osobních silničních vozidel s hybridním pohonem
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou průběžné dodávky osobních silničních vozidel s hybridním pohonem dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 příslušné RD. V obou částech je rovněž volitelná policejní výbava (skryté výstražné rádiové zařízení, dále jen „VRZ“) v rozsahu a dle technické specifikace ...
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Mycí a dezinfekční automaty
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Elektrokoagulační radiofrekvenční generátor pro Kliniku ORL a chrurgie hlavy a krku
1 ks Elektrokoagulačního radiofrekvenčního generátoru včetně příslušenství a pozáručního servisu na 8 let pro Kliniku ORL a chirurgii hlavy a krku
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Přístroj pro systémovou řízenou hypotermii
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks přístroje pro systémovou řízenou hypotermii spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění průběžných dodávek vázaného spotřebního zdravotnického materiálu k tomuto zdravotnickému prostředku, a to na základě kupní Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem
PřF UPOL/ Výzkumný fluorescenční mikroskop pro pokročilé aplikace
Předmětem plnění je dodávka výzkumného fluorescenčního mikroskopu pro pokročilé aplikace včetně příslušenství. Požadována je kompletní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy ...