Dodávka soupravy diagnostik pro vyšetření infekcí dolních cest dýchacích
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik pro vyšetření infekcí dolních cest dýchacích.
Plánovaný servis, nastavenie a neplánované opravy meracích prístrojov DRÄGER
1.Plánovaný servis, nastavenie a neplánované opravy meracích prístrojov DRÄGER. 2.Plánované metrologické overenie, opravy a servis meracích zariadení analyzátorov dychu
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.
Invertovaný konfokální mikroskop pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem
Dodávka 1 invertovaného konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Nákup kráčivého rypadla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks kráčivého rypadla 4x4.
Svozové vozidlo - Technické služby města Poděbrad s.r.o.
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního svozového vozidla s hydraulickým jeřábem. Svozové vozidlo musí splňovat podmínky uvedené v zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých ...
JSDH Meziměstí -  Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
Laparoskopická věž 4K
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks laparoskopické věže s rozlišením K pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, Obilní trh 11, 602 00 Brno.
Hmotnostní spektrometr pro analýzu proteinů včetně robota na HDX
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru pro analýzu proteinů včetně robota na HDX (vodík-deuteriovou výměnu) (dále jen „hmotnostní spektrometr“), a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací ...
Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 10,5 m – 2. etapa
Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.
Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2 m s dieselovým pohonom
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 80 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) mestských autobusov s dieselovým pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 85 cestujúcich a dĺžkou max 12,2 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.
Pilotní jednotka mikrofiltrace a ultrafiltrace VCZZP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pilotní jednotky mikrofiltrace a ultrafiltrace pro technologický celek Maloobjemový provoz ke zpracování mléka v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů.
Zdrojové napájecí jednotky - odstranění závad z BTK, budovy A, M3
Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav dle pokynů výrobce nebo výrobcem autorizovanou osobou u zdrojových napájecích jednotek, a odstranění závad z pravidelných prohlídek PBTK. Jedná se o ZNJ umístěné v budovách A, M3 Fakultní nemocnice Olomouc.
Dodávka trhačky 150 kN 2
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka univerzálního elektromechanického trhacího zkušebního stroje pro jednoosé zkoušky kovových materiálů.
Rámcová dohoda na Vyvazovací opravy stupňů R1, R2 a R3 osobních železničních vozů 26,4m
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Na základě Rámcové dohody o dílo budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení vyvazovací opravy ve stupni obnovy R1, nebo R2, nebo R3 osobních železničních vozů řady Bdmpee253, Bdmtee263, Bdmtee265, Bdmtee266, ...
Akútne polohovateľné lôžko elektrické
Akútne polohovateľné lôžko elektrické - 75 ks Štandardné lôžko - 60 ks
Bezpilotní termovizní monitoring technologického zařízení Severočeských dolů a.s.
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky s názvem „Bezpilotní termovizní monitoring technologického zařízení Severočeských dolů a.s.? je povinnost vybraného dodavatele provádět pro objednatele termovizní monitoring technologického zařízení Severočeských dolů a.s. v lokalitách Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina za pomoci bezpilotního prostředku ...
Pozáruční servis včetně havarijního, oprav, pravidelné preventivní údržby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění: • kompletního pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, pravidelné preventivní údržby včetně inspekčních prohlídek s ověřením funkčnosti v intervalu 1 roku i upgrade řídící jednotky u přístroje ABI3130 včetně příslušenství (dále jen „přístroj“) a • pravidelné preventivní údržby včetně ...
Obnova angiografického systému pro multifunkční katetrizační pracoviště Nemocnice Na Homolce
Dodávka, instalace a uvedení do provozu angiografického systému pro multifunkční katetrizační pracoviště včetně příslušenství a s tím souvisejících stavebních a instalačních prací a dodávka a instalace vybavení prostor tvořících funkční celek s pořizovaným přístrojovým vybavením a záruční a pozáruční servisní zabezpečení provozu přístroje po dobu ...
Obnova mestských kúpeľov – plavárne – zníženie stropu nad bazénom, stavebné úpravy, VZT
Objekt mestských kúpeľov bol daný do užívania v 70 tých rokoch a vyžaduje komplexnú obnovu. Stavba rieši havarijný stav a nie je ovplyvnená okolitou výstavbou. Prestavba nemá okrem bežných sprievodných javov ako hluk, prašnosť, manipulácia s odpadom a stavebným materiálom, priamy negatívny vplyv na okolie. V tejto etape rekonštrukcie objektu ...
Dodávka přístrojů pro intervenční radiologii včetně spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a zřízení konsignačního skladu s průběžnými dodávkami spotřebního materiálu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci. Veřejná zakázka je rozdělena ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení a instalace nového kamerového systému, který bude připojen k dohledovému pracovišti na městské policii. Předmět plnění je rozdělen do těchto etap: Etapa 1 - Bráfova x Nádražní x Jungmannova Etapa 2 - Masarykovo náměstí Etapa 3 - Komenského náměstí - jih Etapa 4 - Komenského ...
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Oxymap
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks oxymapu pro Oční kliniku, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu plnění je poskytování servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy.
Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p. - víceúčelový užitkový elektromobil včetně wallboxu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových elektromobilů N1, dále jen elektromobily včetně wallboxů a dokladů nezbytných k řádnému užívání a k provozu elektromobilů, Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz apod. Elektromobily budou využívány zejména v okolí jezer Milada a Most.