Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
Zařízení pro automatizaci
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení pro automatizaci. Předmětem této veřejné zakázky je také: doprava do místa plnění, instalace zařízení, uvedení zařízení do plného provozu v místě plnění, licence k operačnímu softwaru, zaškolení zaměstnanců Zadavatele týkající se použití zařízení v místě plnění a v nezbytném rozsahu, předání ...
Vodící dráty k vaskulárním neurointervencím II.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vodících drátů k vaskulárním neurointervencím pro Radiologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové a nepoužité cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Velešín včetně příslušenství, dle zpracovaných technických podmínek včetně dodání do sídla hasičské zbrojnice SDH Velešín, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a dalších nákladů specifikovaných v zadávací dokumentaci.
FAF UK-Bezolejová vakuová pumpa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje: Bezolejová vakuová pumpa
Dodávky nových tažných řetězů pro pohyblivé schody ET
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových tažných řetězů pohyblivých schodů jako náhradních dílů pro pohyblivé schody typu: ET, dle každoročního plánu generálních oprav a dle aktuálních potřeb zadavatele.
Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty - Chlazení ledové plochy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty, konkrétně modernizace chladícího zařízení. Modernizace chladící technologie spočívá v dodávce a montáží nové technologie chlazení a v rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a zařízení měření a regulace potřebné pro technologii chlazení.
Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 3 - Radiodiagnostika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení pro radiodiagnostiku včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. V části č. 2 zakázky je ...
Pořízení IT vybavení - oblast 1
Předmět plnění jednotlivých částí veřejných zakázek je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Kity a chemikálie pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Kompaktor tuhého komunálního odpadu II
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového kompaktoru tuhého komunálního odpadu. Bližší specifikace je uvedena v bodě 6 této zadávací dokumentace.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku II
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 11 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení RTG pracoviště
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy I, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle smlouvy I nebo smlouvy II (dle příslušné části VZ).
Genetický analyzátor NGS
Předmětem zakázky je dodávka analyzátoru pro sekvenování nové generace (next generation sequencing - NGS) určený primárně pro rutinní využití při přesném určení alel HLA systému pro vyhledávání vhodných dárců hematopoetických kmenových buněk, umožňující celogenomové analýzy malých genomů a transkriptomové kvantitativní expresní analýzy pro ...
Videokolonoskop pro dospělé
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka Videokolonoskopu pro dospělé pro Kliniku pediatrie a dědičných metabolických poruch Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pronájem vrtulníků En-480B-G
Zajištění nájmu vrtulníků En-480B-G za účelem základního, pokračovacího a taktického výcviku pilotů a doplnění flotily tohoto typu používaného v LOM PRAHA s.p. CLV Pardubice v souladu s podmínkami ODVL MO, prostřednictvím odborného personálu zadavatele.
Dodávka svozových vozidel na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 Zákona takto: 1. část veřejné zakázky: Svozové vozidlo press do 5,5t celkové váhy 2. část veřejné zakázky: Svozové vozidlo press do 27t celkové váhy
Operační stůl veterinární
Předmětem VZ je nákup 1 ks veterinárního operačního stolu pro Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
Skenovací stanice pro SW LUCIA  pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to 1 ks skenovací stanice včetně mikroskopu a kamery a 8 ks upgrade stávajícího vybavení skenovacích stanic a serveru pro potřeby Oddělení lékařské genetiky, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z., spolu s odpovídajícím příslušenství.
Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici, a.s. - Laboratorní technika
předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele
Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace lékařských přístrojů pro Nemocnici Břeclav dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace a poskytování servisních služeb po dobu předpokládané životnosti Přístrojů
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele Část 1 Holtery Část 2 Sonda ultrazvuková Část 3 Sonograf víceúčelový
FN Motol - Arteriální katétry
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Arteriálních katétrů.
Plicní ventilátory
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: - Předmětem dílčí části 1 je dodávka 3 ks nových a nepoužitých lůžkových plicních ventilátorů se zvlhčovačem, 1 ks nového a nepoužitého lůžkového plicního ventilátoru bez zvlhčovače nejvyšší třídy a 4 ks nových a nepoužitých lůžkových plicních ventilátorů bez zvlhčovače standard, jejichž ...
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - operační stoly
předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro zadavatele