Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov KIB – Pilot I
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie objektov a chránených priestorov v súlade s vyhláškou a ďalšími predpismi vydanými na vykonanie zákona. V súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. ...
Región ZÁPAD
Predmetom zákazky je výkon revízií, kontrol, prehliadok, opráv, plnení a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, odberných miest, požiarnych vodovodov, zdrojov vody a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov vrátane ich príslušenstva v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie traktora s príslušenstvom. Predmet zákazky je rozdelený na deväť častí 1. Traktor 2. Čelný nakladač 3. Kosa 4. Lis na balíky 5. Zhrabovač 6. Obracač 7. Príves 8. Stranový mulčovač 9. Snehová radlica
CNC frézovačka
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia vrátane ich dopravy do miesta dodania/plnenia, inštalácie, sprevádzkovania, predvedenia a zaškolenia určených zamestnancov verejného obstarávateľa.
Dodávka technických prostředků pro identifikaci pacientů pomocí náramků - opakované řízení
Předmětem této zakázky je dodávka technických prostředků pro identifikaci pacientů pomocí náramků (tiskárna identifikačních náramků a štítků (40 ks), 20 tis. ks identifikačních náramků, online čtečka čarových kódů (45 ks) vč. nabíječek).
Zavedení cirkulárního řešení do společnosti BEZEDOS s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka mobilního odrazového drtiče v souvislosti s realizací „Zavedení cirkulárního řešení do společnosti BEZEDOS s.r.o.“ podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“.
Dynamický nákupní systém: Roční prohlídky strojní a elektrické části HV
Předmětem plnění je provedení ročních podrobných prohlídek strojních a elektrických částí včetně drobných oprav hlavních ventilátorů dle požadavků zadavatele a dle ustanovení § 87 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ...
Dynamický nákupní systém: Roční prohlídka strojní a elektrické části TS
Předmětem plnění je provedení ročních podrobných prohlídek strojních a elektrických částí včetně drobných oprav těžních strojů dle požadavků zadavatele a dle ustanovení § 62 vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění ...
Elektroforéza proteinů OKB včetně výpůjčky analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 analyzátorů pro gelovou elektroforézu vč. příslušenství pro vyšetření proteinů pro laboratoř na pracovišti Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc
Kráčející mobilní robot
Předmětem zakázky je dodávka kráčejícího mobilního robota s minimálně 12 stupni volnosti, který je schopen pracovat v běžném prostředí a je schopen zdolávat schody. Stroj bude vybaven senzorickým vybavením tak, aby byl schopen alespoň omezeného autonomního provozu. Ke stroji bude k dispozici programový vývojový kit (SDK-software development kit) ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zboží, resp. dopravních pásů pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 Zadávací dokumentace, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží″ pro příslušnou Část Veřejné zakázky, který je uveden v části 5 Zadávací dokumentace - ...
Nákup mobilní drtící jednotky s čelisťovým drtičem a míchací lopaty
Předmětem veřejné zakázky je pořízení mobilní drtící jednotky s čelisťovým drtičem a míchací lopaty, které budou sloužit k recyklaci stavebního dopadu na suché betonové směsi a betony konzistence S a S1.
SPR pro biochemii s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Objednateli zařízení pro analýzu interakcí biomakromolekul na principu "surface plasmon resonance" (SPR) s příslušenstvím. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Nákup míchacího centra
Předmětem veřejné zakázky je pořízení míchacího centra betonu dle technické specifikace.
Set pro katétrovou implantaci aortální chlopně včetně cerebrální protekce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - setů pro katétrovou implantaci aortální chlopně včetně cerebrální protekce.
LFP - Simulátor pro intervenční radiologii a intervenční kardiologii
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění dle relevantních ustanovení kupní smlouvy.
Nákup hrubotřídiče a drtiče HB
Předmětem veřejné zakázky je pořízení mobilního hrubotřídiče a čelisťového drtiče dle technické specifikace.
FN Ostrava - Elektrofyziologický hemodynamický a diagnostický modul včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrofyziologického hemodynamického a diagnostického modulu včetně příslušenství a stimulátoru - 2 nové systémy (dále jen „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Tato zakázka je ...
Dlouhodobý pronájem dvou sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky poskytnutí dlouhodobého pronájmu dvou (2) ks nových nepoužívaných sanitních vozidel v požadovaném minimálním vybavení a technických parametrů, uvedených v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této ZD. Zadavatel předpokládá počet najetých kilometrů jednoho vozidla 55 000 km/1rok.
Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s kapalinovým chromatografem dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
REACT EU - přístroj pro kontinuální dialýzu
Stručný popis předmětu: 1. pořízení přístroje pro kontinuální dialýzu na základě kupní smlouvy; 2. provádění pozáručního servisu pro kontinuální dialýzu na základě servisní smlouvy; 3. pořízování spotřebního materiálu na základě rámcové kupní smlouvy;
REACT EU 100 - Mikrotomy
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka mikrotomů pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Sterilizátory vč. příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových sterilizátorů vč. příslušenství dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Požadavky na předmět plnění, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců.
Průběžné dodávky endostaplerů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně endostaplerů.