Chladiace a mraziace prístroje
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia určených na výskumné účely v rámci realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Harmincova
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chladenia - inštalácia chladiaceho zariadenia pre chladenie ľadovej plochy ZŠ Harmincova Bratislava, v rámci existujúcej strojovne chladenia pre zabezpečenie chladiaceho výkonu pre ľadovú plochu vrátane všetkých potrebných stavebných úprav a taktiež s tým súvisiaca realizácia novej skladby ľadovej plochy. Nové ...
Mesto Dunajská Streda – Základná Škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dunajská Streda. Miesto stavby : Dunajská Streda, p.č.: 3464/530, 3464/881, 3464/882, 3464/531 Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je situovaný v intraviláne ...
Inteligentné meteostanice
Predmetom zákazky je dodávka inteligentných meteostaníc súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina a následné zabezpečenie ich prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laser pro pokročilou léčbu laryngotracheálních patologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laseru (včetně příslušenství) pro pokročilou léčbu laryngotracheálních patologií, pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava.
Merače rýchlosti a merače intenzity dopravy
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti a meračov intenzity dopravy súvisiacich s modernými technológiami v meste Žilina a následné zabezpečenie ich prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku tovarov, zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu a kontajnery 4m3 so sklopnými bočnicami. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Technológia - Zberný dvor v obci Semerovo
Predmetom zákazky je dodávka techniky pre separovaný zber odpadu v obci Semerovo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technická špecifikácia je predmetom opisu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Súbor techniky pozostáva z poľnohospodárskych stroja, zariadení a mechanizmov určených pre zber a spracovanie separovaného odpadu.
Nákup medicínskeho zariadenia SPECT/CT pre Onkologický ústav sv. Alžbety
Medicínske zariadenie SPEC/CT. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických požiadaviek sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov s názvom : Opis predmetu zákazky.
Kity pro forenzní zkoumání
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kitů pro forenzní zkoumání, které budou užívány na odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
GRANITA Lomy s.r.o. - Dodávka drtiče
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s dodávkou a instalací parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem a vyvedením tepla včetně příslušenství. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ...
Vybavení pro akreditovanou laboratoř výstroje - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního zařízení pro Pracoviště zkušebnictví - Zkušební laboratoř výstroje k provádění laboratorních zkoušek v rámci akreditované zkušební laboratoře: Přístroj na stanovení stálobarevností v praní a chemickém čištění - 1 ks, Referenční pračka - 1 ks, Referenční sušička s otáčivým bubnem - 1 ...
Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o.
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje.
Nákup 4 ks letounů s pístovým motorem pro základní a pokračovací výcvik
Nákup 2 ks čtyřmístných a 2 ks dvoumístných letounů s pístovým motorem pro základní a pokračovací výcvik.
Modernizace Nemocnice Třinec II. Etapa, II. Část, Dodávka magnetické rezonance
Dodávka a instalace nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro její bezchybný provoz (zadavatel nepřipouští možnost dodávky repasovaného přístroje), činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy včetně veškerých stavebních úprav nutných k instalaci a uvedení magnetické rezonance do provozu dále pak, ...
Laboratoř vodíkových technologií projektu CEETe
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis zařízení a technologických rozvodů laboratoře vodíkových technologií, včetně bezpečnostně-zajišťovacích a podpůrných technologií laboratoře (dále též „LVT“). LVT je součástí projektu CEETe - Centrum Energetických a Environmentálních Technologií v campusu VŠB-TUO. LVT ...
Požární kontejner týlový
Předmětem VZ je pořízení 1 kusu nového požárního kontejneru týlového, který je určen pro týlové zabezpečení a ochranu zasahujících příslušníků HZS při řešení mimořádných událostí a krizových situací v rámci opatření ochrany obyvatelstva. Kontejner bude tvořit požárně technický taktický celek s automobilovým nosičem kontejneru.
Drtič
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče dle technické specifikace.
Regenerační hořáky
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění nových regeneračních hořáků sedmi tavících pecí na hliník včetně kompletního topného a řídícího systému.
Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - I
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Kapalinový chromatograf vč. příslušenství (interní číslo VZ: 2022_055_01_00), ČÁST 2: Automat pro zpracování tkání_parafinový proces (interní číslo VZ: 2022_055_02_00),ČÁST 3: Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů (interní ...
Dodávka vyvolávacího systému a 2 kusů tabletů pro Nemocnici Litoměřice, o.z.
Předmětem veřejné zakázky je dodání vyvolávacího systému a dvou kusů tabletů pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Litoměřice, o.z.
Lékařský světelný mikroskop s kamerou - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Vybavení stomatologické ordinace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru zdravotnické techniky pro odbornou stomatologickou zdravotní péči Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava.