Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom
Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.
Rámcová dohoda – Integrované bezpečnostní systémy
vymezená část A: dodávka aktivních řídicích a propojovacích prvků systému IBS, které jsou na sobě technologicky závislé, včetně projektů a školení vymezená část B: dodávka koncových prvků systému, které nejsou na systémové části technologicky závislé
Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení – simulátoru dopravní nehody Vzdělávacího a výcvikového střediska včetně poskytnutí pozáručního servisu.
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská - Pyrotechnický průzkum
Provedení pyrotechnického průzkumu dle zákona číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „ZOZ“), jako komplexu geofyzikálních a pyrotechnických metod, včetně vzájemného ověřování zjištěných nehomogenit u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom 2)Hygienizačná jednotka pre zhodnotenie kuchynského BRKO 3)Auto s hákovým nosičom kontajnerov 4)Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo 5)Drvič kuchynksého odpadu a drvič/štiepkovač 6)Bubnový rotačný triedič 7)Drobné príslušenstvo ku kompostárni Predmet zákazky sa delí ...
Hematologická a močová linka
Předmětem plnění jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a vyšetření moče chemicky a morfologicky (chemické vyšetření moče a vyšetření močového sedimentu). Zadavatel požaduje ...
Mimotělní oběh 2019
Nákup mimotělního oběhu, vč. servisní smlouvy
CNC stroje
Predmetom zákazky je nákup CNC strojov s príslušenstvom a obrábacích zariadení pre školské dielne - pracovisko praktického vyučovania a učebne pre strojárske predmety v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta Trebišov. Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky a prílohách súťažných podkladov.
Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II. -opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
CNC frézky, Pákistán
Přejeme si koupit tříosé CNC frézky
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího ...
Policajný automobil s viditeľnou súpravou
Predmetom zákazky je nákup 52 kusov policajných automobilov 4x4 SUV segment C (G-1 SUV podľa ZAP SR) jedna časť so súpravou s viditeľným a pevne osadeným výstražným opticko-akustickým zariadením a druhá časť so súpravou zvláštneho zvukového a svetelného výstražného zariadenia.
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních včetně měsíčních paušálních poplatků za servis a současně i činností a služeb mimo paušální poplatek.
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Obrábacie stroje pre SOŠ Hlinícka 1, Bratislava
Predmetom zákazky je dodávka a Materiálno technického vybavenia (ďalej len MTV) obrábacích strojov CNC FRÉZKA a CNC SÚSTRUH vrátane dopravy, inštalácie (napojenia elektrických zariadení, vrátane predloženia revíznych správ, ak sa uplatňujú), uvedenia do prevádzky a základného predvedenia funkčnosti (na užívateľskej úrovni) zodpovedným osobám ...
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie“je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, nerepasovaného, dosud nepoužitého 1 ks zdravotnického přístroje (dále jen „ZP“) pro endoskopické centrum Oblastní nemocnice Náchod a.s..Jedná se o komplexní systém pro monitorování, záznam a ...
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.
Hybribný novorodenecký inkubátor
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku: - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks] - ručný autoretorefraktometer [1 ks] - systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte ...
Dodávka elektrochirurgických generátorů II – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace ...
FN Motol – Chirurgické nástroje ke generátoru Force Triad
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou průběžné dodávky elektrochirurgických nástrojů dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Univerzálny dokončovací stroj
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozku s pohonom 6x6. Stroj je určený na : -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových ...
Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.