Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Zabezpečovacie zariadenia a bezpečnostné príslušenstvo
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom ročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie ...
Nákup autobusu formou finančného lízingu
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zváracie stroje
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d). Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu Smipack, Type VF44P1P71 B14 Code: W2004800982034 BIT 10/2009 Mount Pos. V5 14.
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu diagnostického defektoskopického vozu, pracujícího s kombinovaným ultrazvukovým systémem pro detekci vad kolejnic a kontrolním systémem na bázi vířivých proudů, dále vybaveného videosystémem pro monitoring vady „head check“ a doplněného o systém měření geometrických ...
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty
Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Nákup simulátorů, modelů a trenažérů II. pro LF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátorů, modelů a trenažérů pro LF v rámci projektu OP VVV Podpora rozvoje studijního prostředí OU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Kamer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek.
KMT letecké techniky - nákup
Dodávka technického a technologického vybavení s příslušenstvím k zajištění porovoz letedcké techniky Armády České republiky. Podrobný popis předmětu je uveden v zadávací dokumentaci VZ.
Diagnostika OKB V. 2019
Diagnostika OKB V. 2019
Diagnostika OKB II. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy I
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. ...
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Koextruzní vyfukovací linka pro výrobu 9vrstvých fólií, s vysokou optickou transparentností
- Koextruzní technologická linka s devíti extrudéry pro výrobu 9vrstvých fólií vyfukováním z určených typů materiálů včetně patentovaných struktur zadavatele, dodaná se všemi požadovanými periferiemi, vhodná pro výrobu asymetrických i symetrických bariérových folií s vysokou optickou transparentností dosahovanou chlazením balonu vodou a vedením ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Přístroje pro laboratoř kvality paliv IMBiH
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupních smluv na dodávku dvou přístrojů pro laboratoř kvality paliv Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH), a to: - vysokofrekvenční zpětnovazební soupravy (HFRR z anglického High Frequency Reciprocating Rig) - plynového chromatografu pro analýzu parametrů kapalných a plynných paliv Součástí ...
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting ...
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka pro Biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 28ks sad pomůcek na biologii a 28licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Sada bude obsahovat pomůcky pro provádění experimentů v tématech jako biologie rostlin a organismů (CO2, tlak, apod.), dále pro sledování ...
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Fyziky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na fyziku a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“. Sada bude obsahovat základní pomůcky pro měření veličin síly, pohybu a elektrického napětí, dále pak pro experimenty v tématech magnetismu, ...
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Chemie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na chemii a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ Sada bude obsahovat pomůcky pro analýzu chemických látek, roztoků, pro vysvětlení chemické podstaty přírodních jevů a pro sledování průběhu ...
DMS-VZ-19-01 - Lasery pro kvantové experimenty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu tří laserů pro kvantové experimenty s chladnými atomy. Lasery budou sloužit zejména pro vysílání super stabilní optické frekvence ze stacionární sestavy laserového chlazení atomů, k sledování fluorescence neturálních atomů hliníku, k vytvoření kladně nabité částice z ...
Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks monitorů/defibrilátorů s 1 ks externího simulátoru a 8 ks plicních ventilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, v souladu s technickou specifikací předmětu plnění v příloze této výzvy. Veřejná zakázka je rozdělena na části: část A. Dodávka transportních ...
Rekonštrukcia komplexnej VZT pre odsávanie z priestorov kuchyne v UNB Nemocnica Staré Mesto
Predmetom zákazky je rekonštrukcia VZT za účelom vetrania priestorov kuchyne a tým zlepšeniu klimatických podmienok a zamedzeniu plesneniu stien.