Hybridní hmotnostní spektrometr s iontovou mobilitou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu hybridního hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou na principu iontové pasti, selekčním kvadrupólem, fragmentační celou a analyzátorem umožňujícím vysoké rozlišení v MS i MS/MS modu. Blíže viz zadávací ...
Dodávka spotřebního materiálu pro detekci COVID-19 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souprav pro komplexní diagnostiku onemocnění COVID-19 zahrnující izolaci virové RNA a RT-PCR v reálném čase a souprav pro diagnostiku onemocnění COVID-19 přímou PCR metodou bez izolace RNA, v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré ...
Mikroskop
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka mikroskopu pro Dermatovenerologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
ZUUL - dodávka diagnostik pro detekci SARS-CoV-2 pomocí qRT-PCR 2022
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických laboratoří zadavatele spojených s vyšetřením SARS-CoV-2 podle jeho aktuální potřeby, na jeho pracoviště v rozsahu a kvalitě podle specifikace
Dodávka kryogenních transmisních elektronových mikroskopů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kryogenních transmisních elektronových mikroskopů (TEM) v počtu 1 ks 200 kV TEM a 1 ks 300 kV TEM včetně jejich příslušenství, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany
Rôzne učebné, laboratórne pomôcky, zariadenia a modely presná špecifikácia v prílohe č.1 až 2 súťažných podkladov
Servisní služby pro analytické přístroje
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování servisní podpory v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci pro 4 typy analytických přístrojů výrobce Agilent Technologies ve vlastnictví zadavatele, a to na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Poskytováním servisní podpory pro analytické přístroje dodavatelem se ...
Diagnostika pro imunohematologická vyšetření se zápůjčkou 2 analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologické analyzátory pro Nemocnic České Budějovice, a.s., Transfúzní oddělení. Předmětem zápůjčky jsou dva imunohematologické analyzátory.
LFP - UniMeC 2.etapa - přístrojové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro vybavení laboratoří
Laboratorní přístroje pro USKVBL
Předmětem plnění zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací (Přesné váhy; Výrobník čisté vody; Horkovzdušný sterilizátor; Biohazard box; Ruční homogenizátor; Termovap - zařízení na odpařování pod proudem dusíku; Chlazená centrifuga; Kapalinový chromatograf k připojení ke ...
Spotřební materiál pro hemokultivační systém BACT/ALERT 3D
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k hemokultivačnímu systému BACT/ALERT 3D, který je v majetku NNH, pro oddělení KMAS, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Automatická linka pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatické linky pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů (dále jen „zařízení“). Předmětem jsou dále průběžné dodávky spotřebního materiálu (reagencií) pro zařízení dle specifikace.
PřF/ITI/2021 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
FN Motol - Dodávka spotřebního materiálu, bezplatné zapůjčení 1 kusu přístroje pro odběr vzorku potu
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka 1 kusu nového a zcela funkčního přístroje pro odběr vzorku potu k diagnostice cystické fibrózy včetně příslušenství (sada elektrod s kabelem, dispenzoru s tuhou jehlou, kleští, sady řemínků pro kolektor a elektrody apod.) a vč. bezplatného zajištění autorizovaného servisu, periodických kontrol ...
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební
Predmetom zákazky je dodávka analyzátorov pre potreby vyučovacieho procesu.
FAF UK-Thermomixery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů thermomixeru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Modernizace Nemocnice Třinec - I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje, kontejnery na použitý sterilní materiál, úložné prostory a specifický zdravotnický nábytek, infuzní technika, lineární dávkovače, systém ohřevu pacienta, laboratorní mikroskop a mycí a dezinfekční přístroje (dále jen „předmět ...
FZV/UPOL - Víceparametrový laboratorní přístroj určený pro měření pH, ORP, vodivosti, teploty a TDS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří identických kusů víceparametrových laboratorních přístrojů určených pro měření pH, ORP, vodivosti, teploty a TDS ve vodě pro praktickou výuku studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci v rámci projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v ...
Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. - 1. Etapa - Dodávka koagulometru a biochemických analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a kompletní uvedení do provozu nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů: Automatický koagulometr (1 ks), Automatický biochemický analyzátor 02 ELFO (1 ks), Automatický biochemický analyzátor 03 HbA1c (1 ks)
Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných laboratórnych prístrojov pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístrojov pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok a iných ...
Vybavení pro akreditovanou laboratoř výstroje - nákup (2022)
Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního zařízení pro Pracoviště zkušebnictví - Zkušební laboratoř výstroje k provádění laboratorních zkoušek v rámci akreditované zkušební laboratoře: Přístroj na stanovení odolnosti proti pronikání vody - 1 ks, Přístroj na stanovení prodyšnosti textilií -1 ks, Přístroj na stanovení stálobarevnosti v ...
CATRIN/CRH - Laboratorní plasty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka acidobazických a imunochemických analyzátorů
Průběžné dodávky vázaného spotřebního materiálu pro analýzu krevních plynů a acidobazické rovnováhy a pro POCT imunochemická vyšetření ve vzorcích biologického materiálu včetně bezplatné výpůjčky přístrojového vybavení v celkovém počtu 28 ks analyzátory krevních plynů a 3 ks imunochemických analyzátorů (POCT) po dobu 72 měsíců ode dne účinnosti ...
Laminární box pro přípravu radiofarmak
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnická technika "Laminární box pro přípravu radiofarmak" pro pracoviště Laboratoř přípravy radiofarmak Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou.
Prístrojové vybavenie laboratórií a dodávka spotrebného materiálu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - prístrojového vybavenia laboratórií a spotrebného materiálu a poskytnutie s tým súvisiacich služieb (ďalej len predmet zákazky). Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti. Podrobný opis jednotlivých položiek tvoriacich jednotlivé časti predmetu zákazky a minimálne požiadavky na funkčné a ...