Dodávka HPLC a FPLC zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou Dodávka HPLC a FPLC zařízení dle technické specifikace.
Rámcové dohody na dodávky kitů a speciálních produktů
Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro klonování a sekvenování nové generace a dodávky speciálních produktů pro molekulární a buněčnou biologii a syntézu DNA a RNA . Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním ...
Komponenty pro RTG tomografii biologických a lékařských vzorků
Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Dodávka IRMS spektrometru v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spektrometru IRMS včetně elementárního analyzátoru v konfiguraci pro stanovení CHNSO, příslušného interface, spotřebního materiálu v rozsahu 1000 analýz, instalačního materiálu, včetně váhy a software. Přístroj bude využíván v ekofyziologii pro hodnocení vody dostupné pro dřeviny, typy metabolismu, ...
FaF UK – Vakuová automatická stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové automatické stanice pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
FaF UK – Laminární box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laminárního boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Dodávka optického mikroskopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks optického mikroskopu pro histologické vyšetření tkáňových řezů pro diagnostiku v soudním lékařství se zařízením pro fotografování a jeho archivaci pro Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Dodávka Spektrofotometru
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...
FaF UK – Rotační vakuová odparka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotační vakuové odparky pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Paraziti, Centrum nádorové ekologie – Soubor drobného laboratorního vybavení různého typu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a drobného laboratorního vybavení pro výzkum a výuku
Rámcová dohoda na dodávku kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů
dodávka kitů pro současnou izolaci metabolitů, nukleových kyselin a proteinů. Podrobná technická specifikace požadovaného předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění.
Paraziti, Centrum nádorové ekologie – Drobné laboratorní vybavení typu třepačky, centrifugy a pipety
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů a drobného laboratorního vybavení pro výzkum a výuku.
Růstová komora a kultivační banky
Růstová komora vestavěná v místnosti (walk-in) s minimálně 9 uzavřenými kultivačními policemi (tzv. bankami).
Charpyho kladivo pro testování prvků dřevěných konstrukcí – II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka Charpyho kladiva pro testování prvků dřevěných konstrukcí - Charpyho kladivo je určeno především pro pochopení účinku dynamického namáhání na rázovou houževnatost materiálu. Kladivo je doplněné vysokorychlostní kamerou a specializovaným softwarem pro hodnocení průběhu deformace.
Dodávka Souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox.
Paraziti – Motorizovaný rotační mikrotom – opakované řízení
Jedná se o dodávku motorizovaného rotačního mikrotomu, vč. nových držáků nožů tří různých typů (jednorázové žiletkové typu low-profile, lámané skleněné nože využívané pro krájení v elektronové mikroskopii, ocelové a D-profilové karbid wolframové nože délek 16-18 cm) a mikroskopu s držákem integrovaným na tělo mikrotomu
PřF/CRH – Dodávka laboratorních kyvet
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních kyvet nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
Rámcové dohody na dodávky drobných laboratorních přístrojů
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky drobných laboratorních přístrojů. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 24 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník může podat nabídku na všechny ...
Kapilární genetický analyzátor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kapilárního genetického analyzátoru pro Ústav biologie a lékařské genetiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále ...
Laserové vibrometry
Předmětem zakázky je dodávka laserových vibrometrů. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na libovolný počet částí veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné zakázky. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními ...
Holografický mikroskop s fluorescenčním kanálem a kamerami
Předmětem této zakázky digitální holografický mikroskop se zabudovaným fluorescenčním modulem kombinující několik funkčních režimů mikroskopického pozorování a měření pro biologické aplikace. Zařízení je určeno pro kvantitativní fázové zobrazování biologických vzorků a jejich analýzu. Součástí je fluorescenční systém umožňující fluorescenční ...
Vybavenie laboratórií, časť 1
Predmetom zákazky je vybavenie laboratórií pre Slovenské národné múzeum a Slovenskú národnú galériu podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka, inštalácia, zapojenie a pod., a to na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a ...
Obnova a rozšíření přístrojového vybavení centra CENAKVA – FROV JU
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Dodávka vysokoúčinného kapalinového chromatografu v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění veřejné zakázky je kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem kvadrupól-time-of-flight, včetně softwaru a příslušenství. Přístroj bude využíván pro identifikaci stresových markerů stromů a dále pro stanovení sekundárních metabolitů chránících strom před stresovými faktory. Součástí dodávky budou také softwarové nástroje a ...