Elektroforéza proteinů OKB včetně výpůjčky analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 analyzátorů pro gelovou elektroforézu vč. příslušenství pro vyšetření proteinů pro laboratoř na pracovišti Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc
SPR pro biochemii s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Objednateli zařízení pro analýzu interakcí biomakromolekul na principu "surface plasmon resonance" (SPR) s příslušenstvím. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Vysokorozlišující hmotnostní spektrometr s kapalinovým chromatografem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokorozlišujícího hmotnostního spektrometru s kapalinovým chromatografem dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
REACT EU 100 - Mikrotomy
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka mikrotomů pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dodávka aferetických souprav na odběr krevních složek a bezúplatná výpůjčka celkem 18 kusů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických souprav na odběr jednotlivých krevních složek a bezúplatná výpůjčka celkem 18 kusů separátorů krevních složek pro potřeby Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, v souladu se zadávacími ...
Dodávka real-time PCR reagencií - Clostridioides difficile
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav - real-time PCR reagencií v rozsahu umožňujícím kompletní provedení požadovaných vyšetření (dále souhrnně označováno jako „zboží“) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zboží musí být kompatibilní ...
FN Ostrava-Rotační mikrotomy s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Rotačních mikrotomů s příslušenstvím pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky. Předmětem plnění je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 100 „REACT EU“ projektu „C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM ...
FN Motol - Modernizace laboratorní techniky REACT-EU C1 - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol (1.- 6. část veřejné zakázky), do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (7. část veřejné zakázky) a do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol (8. - 9. část veřejné ...
Míchací zařízení pro parenterální výživu včetně pozáručních činností a dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je nákup míchacího zařízení pro parenterální výživu pro Nemocniční lékárnu zadavatele, a to včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu.
Dodávky reagencií včetně bezplatné výpůjčky 2 ks koagulometrů
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou: • průběžné dílčí dodávky reagencií (kompatibilních s koagulometry nabídnutými k výpůjčce) po dobu pěti let, • bezplatná výpůjčka 2 ks nových, nerepasovaných koagulometrů po dobu pěti let.
Dodávka komponentů pro extraktory typ I, typ II, typ III a typ IV do společnosti W.P.E.a.s.
Předmětem veřejné zakázky Dodávka komponent pro extraktory typ I, typ II, typ III a typ IV do společnosti W.P.E.a.s. je dodávka komponent pro extraktory. Požadovaná technická specifikace části A, B, C, D je dána parametry jednotlivých položek a výkresem (viz. Příloha č. 4 Prázdný Rozpočet a Příloha č. 5 Technický popis, výkresy pro části A, B, ...
Přístroj pro rychlou diferenciální diagnostiku
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka: 1 ks nového nepoužívaného přístroje pro rychlou diferenciální diagnostiku včetně příslušenství.
Alesund - Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks analytického přístroje „kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem s vysokým rozlišením (LC-QQQ-HRMS), včetně hardware a software pro řízení systému a zpracování dat a dalšího příslušenství, a dále dodávka, instalace a uvedení do provozu zařízení pro účinnou ...
Šokový zmrazovač krevní plazmy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka šokového zmrazovače krevní plazmy do Svitavské nemocnice.
REACT-EU 100 - Hematologické analyzátory pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to: - 1 ks hematologického analyzátoru pro stanovení pětipopulačního diferenciálu leukocytů pro potřeby transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.; - 1 ks hematologického analyzátoru pro stanovení třípopulačního diferenciálu leukocytů pro potřeby ...
ReactEU-100 Centrifuga velkokapacitní vč. PC monitoru
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Centrifuga velkokapacitní vč. PC monitoru“ zahrnuje dodávku 2 ks velkokapacitních centrifug pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.
Automatická disekce tkáně pro následnou genovou analýzu - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky, automatické disekce tkáně pro následnou genovou analýzu (dále jen „ZT“), včetně příslušenství pro přípravu vzorků z parafínových řezů, pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky.
REACT-EU 100 - Hemokultivační systém pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Dodání hemokultivačního systému pro potřeby oddělení klinické mikrobiologie, Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění průběžných dodávek vázaného spotřebního materiálu k tomuto zdravotnickému prostředku. Pozáruční servis na 96 měsíců.
Zariadenie na meranie síl a tlakov kolaboratívnych robotov
Dodávka Zariadenia na meranie síl a tlakov kolaboratívnych robotov je tvorená z: 1.Meracie zariadenie CBSF-75 Basic: (325-2801-001). Senzor sily na určovanie prechodnej a kvázi-statickej sily. 2.Meracie zariadenie CBSF 75-Gripper (325-2801-002): zariadenie na meranie sily uchopovačov a určovanie dynamickej maximálnej sily a statickej ...
UK2LF - Sestava pro proteogenetickou analýzu na úrovni jedné buňky
Předmětem plnění je dodávka sestava pro proteogenetickou analýzu na úrovni jedné buňky, tj. vybavení pro současnou analýzu genové exprese a exprese proteinů na úrovni jedné buňky dle minimálních požadavků
Parafínová zalévací linka pro patologii včetně pozáručního servisu
Účelem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy na dodávku parafínové zalévací linky včetně pozáručního servisu.
Dodávka originálních diagnostik vč. bezplatné výpůjčky analytického systému
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních diagnostik tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého navazujícího spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění vyšetření kompletního krevního obrazu a dalších tělních tekutin, pro hematologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice ...
Pipetovací automat
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu pipetovacího automatu včetně příslušenství včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, dodání spotřebního materiálu, a provedení zaškolení personálu Laboratoře experimentální medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc.
Ramanův spektrometr s konfokálním mikroskopem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Ramanova spektrometru s konfokálním mikroskopem se všemi součástmi a příslušenstvím, to vše dle bližší technické specifikace vymezené v Příloze č.1 Smlouvy o realizaci dodávky.
Dodávka imunohematologického analyzátoru spojená s dodávkami reagencií pro dárce krve
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru spojená s dodávkami reagencií (vyšetření (testů) a kitů) po dobu 6 let pro vyšetřování dárců krve pro transfuzní oddělení FNUSA. Musí jít o nový nerepasovaný přístroj.