Laboratorní linka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní linky pro OKBD OUN a spotřebního materiálu na vybraná vyšetření na dobu 4 let. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření kupní smlouvy na dodávku laboratorní linka a uzavření rámcové dohody (dále jen „smlouva“) s jedním dodavatelem na dodávku spotřebního materiálu. Dodavatel musí svou nabídku podat ...
Reagencie pro analýzu moči II.
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče a mikroskopické vyšetření ostatních tělních tekutin, např. mozkomíšního moku pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Dodávka plastinátů pro LF 2
Předmětem veřejné zakázky je dodání třech kusů plastinátů specifikovaných v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, dále „OP VVV“, Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, registrační ...
Dodávka multifunkčních destičkových readerů
Předmětem zakázky je dodávka 2 multifunkčních destičkových readerů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Přímý fluorescenční mikroskop včetně příslušenství
Přímý fluorescenční mikroskop včetně příslušenství.
Gama kamera
Předmětem zakázky je dodávka snímače ionizujícího záření, který bude použit pro výzkum v oblasti umělé inteligence - především pro autonomní tvorbu přesných radiačních map, které budou díky použití fúze s dalšími snímači přesně georeferencovány. Díky tomu bude možné velmi přesně a při tom rychle monitorovat radiační situaci v okolí provozu. Díky ...
Hmotnostní spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks hmotnostního spektrometru do míst plnění, kterými jsou oddělení klinické mikrobiologie Chrudimské nemocnice a oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice včetně komplexního pozáručního servisu. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie pomocí automatického systému na principu nefelometrické detekce bakteriálního růstu ve vzorku moči se zápůjčkou 2 analyzátorů s rovnoměrně rozloženým počtem vzorků.
Dodávka FT Ramanova spektrometru s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka FT Ramanova spektrometru s příslušenstvím.
FaF UK-Disoluční aparatura
Předmětem veřejné zakázky je dodávka disoluční aparatury pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem - FROV JU 2020
dodávka dvoudimenzionálního kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na bázi trojitého kvadrupólu dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, instalace a zaškolení obsluhy
FaF UK - Rotor úhlový pro centrifugu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotoru úhlového pro centrifugu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Automatizační platforma s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizační platformy s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností dle technické specifikace.
Kity pro přípravu radiofarmaka
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kitů pro přípravu radiofarmak dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.
Kvadrupólové ICP-MS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výuku - jedná se o hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem pro prvkovou i izotopovou analýzu
Nákup mikroskopu SEM pro CDV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání dodávky 1ks skenovacího elektronového mikroskopu dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka sestavy přístrojů pro organickou stopovou analýzu
Předmětem zakázky je dodávka a instalace sestavy vysokoúčinného kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem na principu trojitý kvadrupól pro provádění cílené analýzy. Sestava bude sloužit k identifikaci a kvantifikaci polutantů ve složkách životního prostředí. Součástí zakázky bude také software pro řízení sestavy a vyhodnocení dat, ...
PřF/UPOL - Dodávka technologie konečné průtokové dekontaminace odpadních vod v objektu F2 Olomouc-Holice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie konečné průtokové dekontaminace biologicky kontaminovaných odpadních vod pro objekt F2 Univerzity Palackého v Olomouci umístěného v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice (dále jen „objekt F2 v areálu PřF UP Olomouc-Holice“ nebo „budova F2“). Předmětem ...
Systém pro detekci, zobrazování a klasifikaci krystalů
Předmětem plnění je dodávka systému pro rychlou detekci a intuitivní klasifikaci proteinových krystalů.
Czech-BioImaging - Spinning Disk
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výzkum a výuku. Jedná se o spinning disk modul vč. příslušenství (lasery, objektivy, kamery, FRAP / fotoaktivační modul, tělo mikroskopu, stůl, PC a SW).
FTK/UPOL - Dodávka silových plošin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů silových plošin pro měření reakční síly. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu drog - chromatografy - časť 1
Zostava dvojkanálového plynového chromatografu s hmotnostne - selektívnym detektorom a s plameňovo - ionizačným detektorom (GC/MSD/FID) Zostava dvojkanálového plynového chromatografu s dvomi plameňovo - ionizačným detektormi (GC/FID/FID) Analytické váhy so špeciálnym váhovým stolom Laboratórna sušiareň Kompaktný plne automatický systém pre ...
Photomultipliers for ECAL@HADES - Round 2
The scope of the Public contract concerns delivery of the photomultipliers for ECAL detector. Each photomultiplier shall include a socket. The photomultipliers shall fully comply with the requirements and specification stipulated by the Contracting Authority. The supply of photomultipliers shall also include potential additional works and/or ...
REISSUE_ Dipole correctors for momentum filter TP20_007/074
Předmětem veřejné zakázky je dodání systému (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, který je podrobně popsán v příloze č. 1 (Technical Specification - Momentum filter for LUIS) a v příloze č. 2 (Technical Specification - Dipole electro-magnet correctors for LUIS) této zadávací dokumentace. The subject matter of the Public Contract is the ...