Nákup zariadenia na obohacovanie vody
Predmetom zákazky je poskytnutie tovaru s nasledovnou špecifikáciou: -výroba demineralizovanej vody obohatenej o ionty vápnika, horčíka, v ktorej sa neutralizujú historické dokumenty určené ku konzervovaniu, -poloautomatické zariadenie s panelovým PC vrátane monitoru, -doba prípravy od 60 100 minút, -voliteľný objem obohatenej vody do ...
ScienceOpenLab - Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok vrátane vynesenia, inštalácie a montáže do Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
Analytická technika a zariadenia
Predmetom zákazky je nákup prístrojov a zariadení pre potreby výskumných aktivít. Špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
Laboratórny spotrebný materiál
Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho spotrebného materiálu a príslušenstva pre potreby výskumných aktivít. Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti: Časť 1 Laboratórny spotrebný materiál Časť 2 Laboratórne sklo Časť 3 Laboratórne pomôcky Časť 4 Laboratórne filtre Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných ...
Stereomikroskop na určovanie bezstavovcov so zabudovanou digitálnou kamerou
Predmetom zákazky je nákup 8 ks stereomikroskopov so širokým zorným poľom a zároveň s vysokým pomerom priblíženia, so zabudovanou digitálnou kamerou, slúžiacich na určovanie bezstavovcov a rastlín. Podrobný popis špecifikácie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Kvapalinový chromatograf typu UHPLC s hmotnostným detektorom typu trojitého quadrupólu
Kvapalinový chromatograf UHPLC/MSMS je automatický systém pre konfirmáciu a kvantitatívne stanovenie širokého rozsahu pesticídov, prírodných aj syntetických liečiv.
Prenájom druhogeneračného vysokoparalelného sekvenátora na obdobie od 07/2023 do 12/2023
Predmetom zákazky je prenájom durhogeneračného vysokoparalelného sekvenátora na obdobie od 07/2023 do 12/2023
Laboratórny stolový spektrometer typu EDXRF
Predmetom zákazky je ariadenie pre chemickú analyzu kvapalných aj tuhých vzoriek. Laboratórny stolový spektrometer typu EDXRF je určený na elementárnu analyzu pre majoritné, minoritné a stopové koncentrácie.
Laboratórne vyšetrenia
Predmetom zákazky je vykonávanie laboratórnych vyšetrení z krvného séra darcov plazmy pre jednotlivé pracoviská Národnej transfúznej služby SR.
Genetický analyzátor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka genetického analyzátora s príslušenstvom. Súčasťou predmetu zákazky je aj záručný a pozáručný servis, a služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru a likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 ...
Diagnostiká pre hemokoagulačné analyzátory a prenájom analyzátorov
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických činidiel a prenájom analyzátorov podľa špecifikácie v SP.
Mikroskopy, učebné pomôcky a softvér pre biológiu pre projekt: Keď učenie má zmysel
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - didaktických prostriedkov a učebných pomôcok pre biológiu (mikroskopy, sady učebných pomôcok a nástrojov, mikroskopické preparáty, interaktívny výučbový softvér) v rámci realizácie projektu Keď učenie má zmysel. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v rozsahu špecifikácie, ...
Lekárske mikroskopy k zalievacej linke
Predmetom zákazky je dodanie 2 ks lekárskych mikroskopov ( príslušenstvo k zalievacej linke Leica Arcadia H) pre oddelenie patológie vo FNsP Žilina . Technický opis zariadenia minimálne požadované technické parametre , sú bližšie špecifikované v opise predmetu zákazky v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Predmetom zákazky je vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete, ktoré sa nachádza na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Laboratórium pozostáva zo 4 špecializovaných pracovísk, ktoré budú situované v rádioizotopových laboratóriách KJFB FMFI UK v ...
Laboratórna a vyšetrovacia technika
Premetom zákazky je dodávka tovarov v nasledovnom rozsahu: - Gastroskop - 1 ks - ELISA analyzátor - 1 ks - Biochemický analyzátor - 1 ks Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v ...
Odborné prehliadky, skúšky a výmena náhradných dielov na Raman spektrometroch Progeny ResQ
Predmetom zákazky je: - vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, kalibrácií a opráv na Raman spektrometroch Progeny ResQ (samotnom prístroji) jeden krát za rok, - vykonanie nevyhnutných servisných prác po dohode s užívateľom spojených s výmenou náhradných dielov.
Macerátor celulózových výrobkov na jedno použitie
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného laboratórneho zariadenia: -macerátor celulózových výrobkov na jedno použitie [4 ks z toho 2 opcia] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stolný hmotnostný sprektrometer
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného laboratórneho zariadenia: - stolný hmotnostný spektrometer [1 ks] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Prístroje na rýchlu diagnostiku SARS-Cov-2
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov na rýchlu diagnostiku SARS-Cov-2 a spotrebného materiálu.
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre projekt: Keď učenie má zmysel
Predmetom zákazky je dodanie tovarov didaktických prostriedkov a zariadení (učebné pomôcky, školský merací systém so senzormi, meracie prístroje, zobrazovacia technika, súpravy na realizáciu experimentov, laboratórne sklo, chemikálie, výučbový softvér) pre Gymnázium Milana Rúfusa v rámci realizácie projektu s podporou MŠVVaŠ SR "Keď učenie má ...
Prenosný scintilačný analyzátor a spektrometrický detektor
Predmetom zákazky je kúpa zariadení prenosný scintilačný analyzátor aktivity trícia v kvapalných vzorkách a spektrometrický detektor pre stanovenie alfa a beta aktivity, vrátane inštalácie zariadení a zaškolení obsluhy.
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C, E a HIV u darcov krvi
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C, E a HIV (HBV, HCV, HEV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi pre plnoautomatický analyzátor typu Procleix Panther System. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru.
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól – GC MS/MS
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól GC MS/MS, s riadiacim počítačom, vybaveným príslušným softvérom, tlačiarňou a záložným zdrojom pre konfirmáciu a kvantitatívne stanovenie širokého rozsahu prírodných aj syntetických hormonálnych látok v biologických matriciach (moč, krvné sérum, sval, pečeň, srsť),vo vodách a v ...
Dodávky ZP-IVD - Dodávky reagencií pro stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů a retikulocytů, bezplatné zapůjčení a instalace analytického systému hematologické linky, poskytování bezplatného servisu po dobu výpůjčky - blíže viz ZD.
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení protilátek v třídách IgA, IgG a IgM
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu (diagnostických souprav) pro stanovení protilátek v třídách IgA, IgG a IgM pro vybraná agens metodou ELISA. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen ...