Chladiace a mraziace prístroje
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia určených na výskumné účely v rámci realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Kity pro forenzní zkoumání
Předmětem veřejné zakázky je pořízení kitů pro forenzní zkoumání, které budou užívány na odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.
Vybavení pro akreditovanou laboratoř výstroje - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup laboratorního zařízení pro Pracoviště zkušebnictví - Zkušební laboratoř výstroje k provádění laboratorních zkoušek v rámci akreditované zkušební laboratoře: Přístroj na stanovení stálobarevností v praní a chemickém čištění - 1 ks, Referenční pračka - 1 ks, Referenční sušička s otáčivým bubnem - 1 ...
Laboratoř vodíkových technologií projektu CEETe
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis zařízení a technologických rozvodů laboratoře vodíkových technologií, včetně bezpečnostně-zajišťovacích a podpůrných technologií laboratoře (dále též „LVT“). LVT je součástí projektu CEETe - Centrum Energetických a Environmentálních Technologií v campusu VŠB-TUO. LVT ...
Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - I
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Kapalinový chromatograf vč. příslušenství (interní číslo VZ: 2022_055_01_00), ČÁST 2: Automat pro zpracování tkání_parafinový proces (interní číslo VZ: 2022_055_02_00),ČÁST 3: Barvící a montovací automat pro zpracování histologických preparátů (interní ...
Lékařský světelný mikroskop s kamerou - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Vyšetření krevního obrazu u dárců krve a vzorků transfuzních přípravků s výpůjčkou přístrojů III.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu a současně výpůjčka 2 vzájemně zastupitelných analyzátorů (zastupitelných pro vyšetření č. 1) včetně příslušenství, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu ...
LFP - UniMeC 2.etapa - přístrojové vybavení - opakování II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení
Dodávky PCR techniky
Předmětem VZ je dodávka nových přístrojů a vybavení (PCR techniky
Thermal cycler pro PCR
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového přístroje - thermal cycleru pro PCR pro Oddělení experimentální diabetologie.
Laboratórna klasová mláťačka
Predmetom zákazky je dodávka poľnohospodárskych zariadení a laboratórnych prístrojov pre vedecko výskumné účely vrátane dopravy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.
Obstaranie tovarov pre výskumné aktivity CEM SAV
Predmetom zákazky sú: - Základné anorganické a organické chemikálie - Klinické produkty - Laboratórne činidlá - Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č.11 Zmluvné podmienky týchto ...
SKLO
Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho spotrebného materiálu - zdravotnícky a farmaceutický sklený tovar, laboratórne pipety a príslušenstvo a ostatný materiál vrátane vykládky a dopravy na požadované miesto dodania a v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody "Špecifikácia s cenovou kalkuláciou". ...
Platforma pro HADES
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka platformy (nosné konstrukce) pro přístroj HADES realizovaná podle konstrukčního návrhu Zadavatele a související činnosti. Předmět plnění zahrnuje zejména: a) Dodávku platformy, včetně zajištění vstupních materiálů, zpracování výrobní a montážní dokumentace, výroby komponent, jejich odzkoušení v místě ...
Multimodální platforma pro high-content screening  a analýzu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks multimodální platformy pro high-content screening a analýzu, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let
Dva kusy systému pro flash chromatografii
Předmětem veřejné zakázky je dodání dvou kusů systému pro flash chromatografii v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Plynový chromatograf s FID
Předmětem veřejné zakázky je dodání plynového chromatografu s FID v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
HPLC systém s UV/VIS a fluorescenční detekcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HPLC systému s UV/VIS a fluorescenční detekcí pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Technologické posílení laboratoří ÚVN-VoFN, Izolátor nukleových kyselin II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks Izolátoru nukleových kyselin, pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží - spotřebního materiálu a ...
Konstrukční řešení laboratorního zařízení pro pokročilou dezintegraci nanovlákenných matricí
Předmětem této veřejné zakázky je návrh a realizace dezintegračního zařízení od kterého se očekává integrované pojetí tvarově vhodně zvolené nádoby, která zajistí dosažení kontrolovatelných nárazů modulovatelného počtu balotinových částic s volbou materiálové pevnosti, ale opatřené na povrchu tvarově stabilní strukturou, která dosáhne ve vibracích ...
Kapalinový chromatograf ve spojení s hmotnostním detektorem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 ks kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. náhradních dílů tzv. „full servis“ po dobu 5 let.
Nákup analytického řádkovacího elektronového mikroskopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analytického řádkovacího elektronového mikroskopu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Dodávaný přístroj musí odpovídat mikroskopům nejnovější generace s vysokým rozlišením a musí splňovat požadavky kladené na analytický mikroskop při řešení náročných výzkumných projektů. Mikroskop musí ...
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem a CAD detektorem
Předmětem veřejné zakázky je dodání kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem a CAD detektorem v rozsahu specifikace stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Výpůjčka imunohematologického analyzátoru včetně dodávky reagencií
1) Pravidelné dílčí dodávky reagencií, kontrolního a spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření v oblasti spektra vyšetření uvedeného v zadávací dokumentaci včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení - Hematogicko-transfuzní oddělení Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní ...
FaF UK - Kapalinový chromatograf UHPLC II
Dodávka 1 ks UHPLC systému s PDA a fluorescenční detekcí a možností zapojení pro on-line SPE nebo 2D-LC.