ORGBAT_Dodávka potenciostatů / galvanostatů

ORGBAT_Dodávka potenciostatů / galvanostatů

Předmětem veřejné zakázky je dodání dvou potenciostatů / galvanostatů pro projekt ORGBAT.

Skenovací 3D konfokální Ramanův spektrometr

Skenovací 3D konfokální Ramanův spektrometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového plně funkčního Skenovacího 3D konfokálního Ramanova spektrometru s příslušenstvím a obslužným SW. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace.

Materiálový AFM mikroskop s příslušenstvím

Materiálový AFM mikroskop s příslušenstvím

Předmětem veřejné zakázky je dodávka AFM mikroskopu s příslušenstvím pro charakterizaci povrchů materiálů. Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Průtokový cytometr

Průtokový cytometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru pro využití v projektu „Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi“ Součástí dodávky je doprava, instalace zboží a zaškolení obsluhy. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s. - Mikrobiologické přístrojové vybavení

Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s. - Mikrobiologické přístrojové vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení "Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s. - Mikrobiologické přístrojové vybavení", a to Automatický systém na určování mikroorganismů a stanovení citlivosti na antibiotika pro Oddělení klinické mikrobiologie, ELISA analyzátor pro Oddělení klinické mikrobiologie, Hemokultivační ...

Průtokový cytometr

Průtokový cytometr

Předmětem zakázky je dodávka průtokového cytometru včetně vysokorychlostního podavače vzorků a dalšího příslušenství.

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování  biologických vzorků

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování biologických vzorků

Dodávka 1 ks rychlého, automatizovaného stolního mikro CT skeneru pro skenování biologických vzorků s vysokým rozlišením.

Dodávka fluorescenčního mikroskopu

Dodávka fluorescenčního mikroskopu

Funkční sestava vědeckého fluorescenčního mikroskopu s citlivou kamerou, výpočetní stanicí a softwarem umožňující automatické snímání mikroorganismů na filtrových výsečích na 1–8 sklíčkách. Zařízení bude využito pro kvantifikaci mikroorganismu? (bakterii?, pikosinic, prvoku? a na?levni?ku?) a bakteriálních genetických a funkčních skupin. ...

Analyzátory pro Fakultu tropického zemědělství

Analyzátory pro Fakultu tropického zemědělství

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka analyzátorů pro Fakultu tropického zemědělství.

Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření

Zařízení pro kombinovaná opto-elektrofyziologická měření

Předmět zakázky je dodávku zařízení umožňující komplexní metody studia excitabilních tkání pomocí kombinovaných optických a elektrofyziologických technik.

Personální sekvenátor pro CEITEC MU

Personální sekvenátor pro CEITEC MU

Předmětem veřejné zakázky je pořízení systému pro masivně paralelní sekvenování pořizovaný pro centrální sdílenou laboratoř CEITEC – Genomika. Systém by měl být schopen zajistit vysoce variabilní aplikace především cílené resekvenování genů a souborů genů, sekvenování malých genomů nebo smallRNA sekvenování. Minimální požadavky na předmět veřejné ...

Genetický a epigenetický analyzátor nukleových kyselin

Genetický a epigenetický analyzátor nukleových kyselin

Předmětem plnění je dodávka a instalace jednoho kusu vysokokapacitního automatického systému pro DNA analýzy, využívajícího hmotnostní spektrometrie k detekci genetických variant, metylační analýzy, kvantitativních expresních profilů a hodnocení změn v počtu kopií DNA pro Hemato-onkologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

EFSA-CDN – Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí

EFSA-CDN – Cytometr se sotrem pro práci v aseptickém prostředí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cytometru se sotrem pro práci v aseptickém prostředí pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.

Vákuové výhrevné platne

Vákuové výhrevné platne

Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor

PaC-NG Mutlikanálový potenciostat

PaC-NG Mutlikanálový potenciostat

Předmětem veřejné zakázky je dodání multikanálového potenciostat-galvanostatu se 6-ti nezávislými kanály, přičemž 2 kanály jsou vybaveny proudovými boostery s proudovým rozsahem minimálně 10 A.

UTB – Systém pro kvantitativní real-time qPCR

UTB – Systém pro kvantitativní real-time qPCR

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro kvantitativní real-time qPCR pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky

FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank), (dále také „kryobanka“), v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také „FNUSA-ICRC“). Realizace vestavby kryobanky je složena z následujícího plnění ...

LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

LF HK – CORE FACILITIES – HPLC systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu (UHPLC) s UV-VIS detektorem diodového pole (DAD) a fluorescenčním detektorem, obsahující gradientové čerpadlo pro práci za tlaku až 1300 barů (130 MPa), vakuový degaser, autosampler s chlazením vzorků, kolonový termostat, počítač se software umožňujícím řízení a ...

Přístroj pro optickou emisní spektropetrii - ICP-OES

Přístroj pro optickou emisní spektropetrii - ICP-OES

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro optickou emisní spektrometrii - ICP-OES vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky.

Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě

Dodávka specializovaného přístrojového vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky specializovaných laboratorních a měřících přístrojů určených pro výuku na Slezské univerzitě v Opavě a dodávka kompenzačních pomůcek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Kromě samotné dodávky je také nezbytná instalace, ...

Dodávka zařízení

Dodávka zařízení

Dodávka, instalace, uvedení do provozu Axiálně-torzní servohydraulický zkušební stroj a zaškolení obsluhy v souladu s přílohou č. 1 zadávacích podmínek, Dodávka Time-resolved particle image velocimetry (PIV) systému v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek.

Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.

Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor

Dodávka Behaviorálního systému s kalorimetrem pro FAPPZ ČZU

Dodávka Behaviorálního systému s kalorimetrem pro FAPPZ ČZU

Předmětem je dodávka behaviorálního systému s kalorimetrem, který měří spotřebu energie pod vlivem stresu a dalších podnětů. Systém musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce. Předmět plnění je blíže vymezen v technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace

Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a zařízení. Zejména se jedná o velké laboratorní přístroje, mikroskopy, rotační mikrotom, sterilizátor, drobné laboratorní přístroje. Zakázka je z důvodu dodržení zásad dle ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na 6 samostatných částí. Dodavatel je oprávněn podat ...

(záznamy 1/25 z 5730)  strana 1 / 230