Kity a chemikálie pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu a chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Genetický analyzátor NGS
Předmětem zakázky je dodávka analyzátoru pro sekvenování nové generace (next generation sequencing - NGS) určený primárně pro rutinní využití při přesném určení alel HLA systému pro vyhledávání vhodných dárců hematopoetických kmenových buněk, umožňující celogenomové analýzy malých genomů a transkriptomové kvantitativní expresní analýzy pro ...
Skenovací stanice pro SW LUCIA  pro Oddělení lékařské genetiky Krajské zdravotní, a.s
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to 1 ks skenovací stanice včetně mikroskopu a kamery a 8 ks upgrade stávajícího vybavení skenovacích stanic a serveru pro potřeby Oddělení lékařské genetiky, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z., spolu s odpovídajícím příslušenství.
Zdravotnické přístroje pro Domažlickou nemocnici, a.s. - Laboratorní technika
předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Laboratorní technika
předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele
Dodávka tromboelastometru, opětovné znovuvyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru pro centrální urgentní příjem Orlickoústecké nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 8 let.
Stanice SEC-RALS/LALS
Dodávka multidetektorového GPC/SEC systému pro charakterizaci proteinů a biologických makromolekul.
VZ-Nákup spotřebního materiálu pro genetický analyzátor
Nákup spotřebního a genetického materiálu pro zajištění provozu laboratoře OKTE.
FAF UK - Automatizovaný sytém pro Flash Chromatografii s DAD detekcí a automatickým převodem TLC
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje: Automatizovaný sytém pro Flash Chromatografii s DAD detekcí a automatickým převodem TLC na gradient.
Time lapse system
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro monitoring a inkubaci embryí (Time Lapse System) pro Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky včetně příslušenství
Parafínové sušárny
•Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks parafínových sušáren pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. •Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. •Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 100. Výzvy Integrovaného regionálního operačního ...
FAF UK - Cirkulační chladící zařízení pro vakuové odparky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje: Cirkulační chladící zařízení pro vakuové odparky-3 kusy
Chromatografická stanice FPLC
Dodávka chromatografického systému se sběračem frakcí pro separaci a purifikaci biomolekul.
Vybavení pro akreditovanou laboratoř PHM - nákup II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorního zkušebního zařízení pro potřeby Centrální laboratoře PHM Brno zabezpečující úplné kontrolní zkoušky nejvyššího stupně laboratorní kontroly jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany pomocí schválených metod.
Koagulometr
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks koagulometru vč. příslušenství pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek
Centrifugy, třepačky, inkubátor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou centrifug, dvou třepaček a jednoho CO2 inkubátoru třepaného.
Sdílené přístrojové vybavení pro elektrofyziologická měření ex-vivo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nerepasovaných a dosud neužívaných dvou (2) sestav pro elektrofyziologická měření v tkáňových řezech, které musí tvořit funkční celek umožňující elektrofyziologická měření technikou patch-clamp v čerstvě připravených tkáňových řezech v podrobnostech blíže specifikovaných v přílohách zadávací ...
Dodávka přístrojového setu pro in-situ hodnocení fyziologického stavu fototrofních organismů
Dodávka přístrojového setu pro in-situ hodnocení fyziologického stavu fototrofních organismů
Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu s příslušenstvím včetně pozáručních činností
Předmětem veřejné zakázky je nákup hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu s příslušenstvím pro Ústav klinické biochemie a diagnostiky zadavatele, a to včetně zajištění pozáručního servisu.
PCR cycler a real time PCR analyser
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou dodávky nových přístrojů pro zajištění potřeb pracoviště zadavatele.
PCR cycler a real time PCR analyser
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou dodávky nových přístrojů pro zajištění potřeb pracoviště zadavatele.
Analyzátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátorů a hmotnostního spektrometru, a to konkrétně: - 141, Analyzátor automatický glykovaného hemoglobinu (1 ks) - 141, Analyzátor na vyšetření glykémií (1 ks) - 159, Maldi Tof (1 ks) pro potřeby oddělení CL (centrální laboratoř) a MKB (mikrobiologická laboratoř) Nemocnice Šumperk a.s. dle podrobné ...
Konfokální Ramanův mikrospektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konfokálního Ramanova mikrospektrometru se třemi excitačními zdroji v modré, zelené a blízké infračervené oblasti a možností měření blízko excitační linie v modré oblasti. Dodaný přístroj bude využíván pro studium širokého spektra polymerních a kompozitních materiálů od bio-aktivních polymerů, přes polymerní ...
Diagnostické soupravy pro uzavřený systém GeneXpert II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro uzavřený systém GeneXpert pro kvalitativní a kvantitativní stanovení přítomnosti nukleové kyseliny SARS-CoV-2, Influenzy a RSV a BCR-ABL1 transkriptu pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 24 ...
Reagencie pro statimovou HLA typizaci se zápůjčkou real-time cykleru II
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího spotřebního materiálu pro imunogenetická vyšetření systémem, který je založen na principu real-time PCR, tedy detekci produktů polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Systém bude využíván pro provádění HLA typizace na úrovni tzv. „Single assay ...