Prístrojové vybavenie analytických laboratórií ÚVZ SR a RÚVZ v SR
Predmetom tejto zákazky je dodávka prístrojového vybavenia s príslušenstvom, vrátane služieb súvisiacich s dopravou predmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v predmetnom bode predmetných súťažných podkladoch, montážou a inštaláciou zariadenia/í a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii, uvedením zariadenia/í do rutinnej/produktívnej ...
Dodávka technologického celku pro nanášení fotorezistů, UV fotolitografické procesy
Dodávka technologického celku pro nanášení fotorezistů, UV fotolitografické procesy a následné spojování substrátů
Optodigitální mikroskop s motorizovaným stolkem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka optodigitálního mikroskopu s motorizovaným stolkem.
Vybavení laboratoře pro Kvantové praktikum
Předmětem zakázky je vybavení pro Kvantové praktikum, které musí funkčně umožňovat pokrytí příslušných laboratorních úloh, v rámci Kvantového praktika, spolu s doplněním infrastruktury, zaměřených na generaci, detekci a aplikaci entanglovaných párů fotonů a kvantově optických vlastností světla, pro specializovaná praktika na Katedře fyziky, FJFI ...
Výukové moduly pro Hornicko-geologickou fakultu
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastník může podat nabídku do jedné, či obou částí této veřejné zakázky. Rozdělení veřejné zakázky na části: I. Výukové moduly pro simulaci technologických procesů II. Výukový modul pro experimenty s mechanikou tekutin, toky, průtoky a simulaci srážek Popis plnění jednotlivých částí je ...
Laboratorní pracoviště pro výuku, mechanika tekutin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních pracovišť – úloh z oblasti mechaniky tekutin, a to pro účely ukázky • demonstrace laminárního a turbulentního proudění (Reynoldsův pokus), • výtoku kapaliny z nádoby, • stanovení místní a třecí ztráty v potrubí, • určení směrové charakteristiky Prandtlovy sondy a • určení rozložení tlaku ...
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 4
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laboratórnych chladničiek a analyzátorov) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného ...
Počítačové klastry, Technologický celek 7 – Výpočetní chemie II
Dodávka výpočetního zařízení a souvisejícího plnění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Soubor zařízení bude použit pro provádění molekulově dynamických simulací nukleových kyselin a souvisejícího řešení výpočetně náročných úloh molekulového modelování nezbytných pro účely realizace projektu SYMBIT (viz níže). Veřejná zakázka je v ...
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Doplnění FPLC systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu pro vícecestný vstupní a vícecestný výstupní (kolonový) ventil a chlazený stojan na zkumavky se sebranými frakcemi. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Měřicí pracoviště pro rotační a lineární pohony
Předmětem zakázky je dodávka tří měřicích pracovišť pro rotační a lineární pohony. První pracoviště umožní testování rotačních pohonů v rozsahu do 200kW a 20 000 ot/min, druhé pohony 15 kW/20 000 ot/min a 100kW/14 000 ot/min. Třetí pracoviště je zaměřeno na testování lineárních pohonů v oblasti do 10 kN a 15 m/s. Ve všech třech případech je ...
Kryogenní UHV STM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kryogenního UHV STM - ultravakuového rastrovacího tunelového mikroskopu. Předmětem plnění veřejné zakázky je vedle dodávky zařízení také provedení jeho montáže, instalace, zprovoznění včetně provedení zkušebních testů ověřujících splnění technických parametrů zařízení, zaškolení obsluhy a záruční servis. ...
Dodávka in vitro diagnostických prostředků – reagencií
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky in vitro diagnostických prostředků – reagencií, kalibrátorů, kontrol, včetně systémových roztoků a spotřebního materiálu (zkumavky, reagenční kepy, odpadové nádobky a obaly na pevný odpad a jiné) potřebných k provedení analýzy a zajištění provozu analytického systému (dále jen zboží), spojené ...
Dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka vybavení na pokusy pro vědecké projekty pro Zadavatele (dále jen „Vybavení“). Vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Pořízení Cell Stretcheru
Cell Stretcher montovatelný na mikroskopovým systémem Leica THUNDER Imager 3D Live Cell.
UTB – Experimentální přístroj pro termickou analýzu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro simultánní termickou analýzu TG/DTA (DSC) s analýzou rozkladných plynných nebo zplyněných produktů přístrojem FTIR pořizovaná pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka operačního mikroskopu pro oddělení ORL včetně dodávek spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístroje včetně záručního servisu, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 ZD.
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA
Nákup detekčných nástrojov a nových technológií pre potreby automatizácie procesu analýza DNA v odvetví skúmania biológie a genetickej analýzy žiadame o zabezpečenie a dodanie laboratórnych prístrojov. Jedná sa o zabezpečenie prístrojového vybavenia na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ISO 17025 pri znaleckom dokazovaní ...
Imunochemická vyšetření s výpůjčkou analyzátoru
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro imunochemická vyšetření a současně výpůjčka analyzátoru
Testovací systémy pro HiL testy určené pro hybridní technologie
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro hybridní technologie dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru ...
RCPTM optické filtry a nelineární krystaly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nelineárních krystalů pro použití v kvantově optických experimentech a dodávka optických filtrů pro použití v laboratorních experimentech pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Podrobná technická specifikace je uvedena viz ...
RI 1901/CP 1955 Plně automatický skladovací systém
Účelem veřejné zakázky je získat plně automatický skladovací systém určený pro dlouhodobé (po dobu nejméně desítek let) systematické uskladnění velkého počtu alikvotů (vzorků rozdělených do malých frakcí) různých typů biologického materiálu (včetně viabilních buněk) uložených v kryotubách a chlazených kapalným dusíkem nebo jeho parami od více jak ...
Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to v případě části A laboratorního nábytku a sanitárního vybavení, v případě části B kancelářského nábytku a v případě části C sedacího nábytku. Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, ...
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro multikanálové pipety Mettler Toledo - rozděleno na 6 částí.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného ...
LF HK – Centrifugy
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky centrifug pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.