Diagnostiká pre hemokoagulačné analyzátory a prenájom analyzátorov
Predmetom zákazky je dodanie diagnostických činidiel a prenájom analyzátorov podľa špecifikácie v SP.
Mikroskopy, učebné pomôcky a softvér pre biológiu pre projekt: Keď učenie má zmysel
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - didaktických prostriedkov a učebných pomôcok pre biológiu (mikroskopy, sady učebných pomôcok a nástrojov, mikroskopické preparáty, interaktívny výučbový softvér) v rámci realizácie projektu Keď učenie má zmysel. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v rozsahu špecifikácie, ...
Lekárske mikroskopy k zalievacej linke
Predmetom zákazky je dodanie 2 ks lekárskych mikroskopov ( príslušenstvo k zalievacej linke Leica Arcadia H) pre oddelenie patológie vo FNsP Žilina . Technický opis zariadenia minimálne požadované technické parametre , sú bližšie špecifikované v opise predmetu zákazky v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete na KJFB FMFI UK
Predmetom zákazky je vybavenie strediska radiačnej monitorovacej siete, ktoré sa nachádza na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky (KJFB) Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK). Laboratórium pozostáva zo 4 špecializovaných pracovísk, ktoré budú situované v rádioizotopových laboratóriách KJFB FMFI UK v ...
Laboratórna a vyšetrovacia technika
Premetom zákazky je dodávka tovarov v nasledovnom rozsahu: - Gastroskop - 1 ks - ELISA analyzátor - 1 ks - Biochemický analyzátor - 1 ks Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v ...
Odborné prehliadky, skúšky a výmena náhradných dielov na Raman spektrometroch Progeny ResQ
Predmetom zákazky je: - vykonanie odborných prehliadok, pravidelnej údržby, servisných prehliadok, kalibrácií a opráv na Raman spektrometroch Progeny ResQ (samotnom prístroji) jeden krát za rok, - vykonanie nevyhnutných servisných prác po dohode s užívateľom spojených s výmenou náhradných dielov.
Macerátor celulózových výrobkov na jedno použitie
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného laboratórneho zariadenia: -macerátor celulózových výrobkov na jedno použitie [4 ks z toho 2 opcia] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stolný hmotnostný sprektrometer
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného laboratórneho zariadenia: - stolný hmotnostný spektrometer [1 ks] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Prístroje na rýchlu diagnostiku SARS-Cov-2
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov na rýchlu diagnostiku SARS-Cov-2 a spotrebného materiálu.
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre projekt: Keď učenie má zmysel
Predmetom zákazky je dodanie tovarov didaktických prostriedkov a zariadení (učebné pomôcky, školský merací systém so senzormi, meracie prístroje, zobrazovacia technika, súpravy na realizáciu experimentov, laboratórne sklo, chemikálie, výučbový softvér) pre Gymnázium Milana Rúfusa v rámci realizácie projektu s podporou MŠVVaŠ SR "Keď učenie má ...
Prenosný scintilačný analyzátor a spektrometrický detektor
Predmetom zákazky je kúpa zariadení prenosný scintilačný analyzátor aktivity trícia v kvapalných vzorkách a spektrometrický detektor pre stanovenie alfa a beta aktivity, vrátane inštalácie zariadení a zaškolení obsluhy.
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C, E a HIV u darcov krvi
Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid Testing) vírusov hepatitídy B, C, E a HIV (HBV, HCV, HEV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi pre plnoautomatický analyzátor typu Procleix Panther System. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru.
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól – GC MS/MS
Plynový chromatograf s hmotnostným detektorom typu trojitý quadrupól GC MS/MS, s riadiacim počítačom, vybaveným príslušným softvérom, tlačiarňou a záložným zdrojom pre konfirmáciu a kvantitatívne stanovenie širokého rozsahu prírodných aj syntetických hormonálnych látok v biologických matriciach (moč, krvné sérum, sval, pečeň, srsť),vo vodách a v ...
Dodávky ZP-IVD - Dodávky reagencií pro stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů a retikulocytů, bezplatné zapůjčení a instalace analytického systému hematologické linky, poskytování bezplatného servisu po dobu výpůjčky - blíže viz ZD.
Dodávky činidel a spotřebního materiálu pro stanovení protilátek v třídách IgA, IgG a IgM
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky činidel a spotřebního materiálu (diagnostických souprav) pro stanovení protilátek v třídách IgA, IgG a IgM pro vybraná agens metodou ELISA. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dílčích objednávek zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen ...
Mycí a dezinfekční automat laboratorního skla pro Oblastní nemocnici Jičín
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 1 ks mycího a dezinfekčního automatu laboratorního skla pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín (ONJ). Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 Zadávacích ...
Vakuový FTIR spektrometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vakuového FTIR spektrometru, včetně software, ovládací a vyhodnocovací stanice a příslušenství. Součástí předmětu je také doprava a zaškolení obsluhy. Blíže viz zadávací dokumentace
Ramanův mikroskop
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka samostatně stojícího Ramanova mikroskopu s excitačním laserem, spektrografickým software, ovládací a vyhodnocovací stanicí a příslušenstvím. Součástí předmětu je také doprava a zaškolení obsluhy. Blíže viz zadávací dokumentace.
Servis a odborná údržba spektrometru MALDI-TOF
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba hmotnostního spektrometru IVD MALDI-TOF Biotyper, umístěného na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích ...
UK 1. LF - Průtokový cytometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks průtokového cytometru (pro „high throughput“ analýzu fluorescentních markerů na buněčných suspenzích a extracelulárních vezikulách) pro Ústav patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Výpůjčka hematologického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení krevního obrazu II
Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka 1 ks nového, nerepasovaného (rok výroby 2022, 2023) plně ...
Pořízení vybavení pro laboratoře II.
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 9 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího laboratorního vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a ...
Materiálno - technické vybavenie chemického laboratória
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia chemického laboratória. Ďalšie podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Analytický systém pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění systému pro stanovení parametrů acidobazické rovnováhy - iontů, krevních plynů, hemoglobinu, saturace hemoglobinu, laktátu v nepřetržitém provozu s vysokými nároky na rychlost vyšetření s vysokou analytickou robustností metod a dále zápůjčka analytického systému dle specifikace.
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...