Alkoholické nápoje, Arménie
Píši jménem Ararat Brandy Factory v Arménii, která se specializuje na výrobu alkoholických lihovin od brandy po vína a ovocnou vodku. Zašlete mi prosím e-mailovou adresu nebo číslo kontaktní osoby, abych se mohl spojit a diskutovat o možnostech zahájení výhodných obchodních vztahů a flexibilní spolupráce. Manažer pro vnější vztahy Gevorg
Investice, Burkina Faso
Hledám spolehlivého a investičního partnera v České republice. Jsem ochoten investovat do lukrativního obchodního sektoru. Každá zainteresovaná a schopná společnost by mě měla kontaktovat. S pozdravem Salif Kenneth
Lidské zdroje, Srbsko
Chtěli jsme se s vámi spojit a nabídnout vám jeden obchodní návrh ... Jedná se konkrétně o agenturu „LM HUMAN RESOURCES DOO“, která se zabývá přidělováním lidských zdrojů a sídlí v Srbsku. Pobočku máme také ve Slovinsku. Po mnoho let se zabýváme koncesemi a zaměstnáním v oblasti lidských zdrojů jak na území Srbské republiky, tak v zahraničí, ...
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře. Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu ...
Akce 7296 - Odtlakování I.O. při těžké havárii + akce 8316 - Rekonstrukce potrubní trasy od Ko k HPV
Předmětem veřejné zakázky je v případě části díla označené jako „7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii“ instalace nové potrubní trasy systému odtlakování I.O. Tato potrubní trasa bude napojena T-kusem na stávající potrubní trasu vedoucí z KO k PV KO s vyústěním trasy do boxu PG. V trase odtlakování budou sériově řazeny dvě elektroarmatury s ...
Dodávka hlubokomrazicích boxů 2020
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů hlubokomrazicích boxů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační a operační kvalifikace, provedení instruktáže dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
Poptávám dodávku plastového bazénu
Poptávám plastový bazén 6x3x1,2. Nedakonice, okr. Uh. Hradiště.
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
Nákup technického zařízení pro objekt Cihelná 548/4, Praha 1
Předmětem Veřejné zakázky je: a) dodávka technického zařízení, které je specifikované v Příloze č 1 Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Zařízení“); b) dodávka dokladů nezbytných k převzetí a řádnému užívání Zařízení, a to v českém jazyce, kterými jsou zejména návod k obsluze Zařízení, prohlášení o shodě, kompletní technická dokumentace, ...
Zařízení na získávání adresních dat z příchozích listovních zásilek pro pošty 120
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení na pořizování adresních a celních dat z příchozích listovních zásilek a zajištění jejich technické podpory a údržby.
Datové propojení pracovišť
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací formou virtuální privátní sítě za účelem datového propojení pracovišť zadavatele, a to v rozsahu stanovené zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v návrhu smlouvy o datovém propojení pracovišť (dále také jen ,,smlouva“), který je ...
CLR - senzorická rehabilitace ruky vč. terapeutického stolu
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu rehabilitačního přístroje pro senzorickou rehabilitaci ruky vč. terapeutického stolu pro Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov.
Soubor multimediálních stanic - skupina I. vč. soboru aktivních prvků pro upgrade studentské sítě
Veřejná zakázky je rozdělena na dvě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je pro část 1 dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I. Které budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci záznamů dramatických a ...
Stacionární zařízení pro předúpravu povrchu tryskáním
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro komplexní simulace předúprav povrchu různých materiálů v automatických cyklech (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodání zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Pořízení vybavení pro atletické disciplíny a zdravotní zabezpečení
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky. Předmětem plnění části 1 VZ je dodávka a instalace 12 ks ochranných klecí pro hod kladivem a diskem v určených místech plnění, části 1 VZ, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace (dále též „ZD“) - Technická specifikace. Předmětem ...
Oxygenátory s příslušenstvím k dlouhodobé perfuzi 2020
Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů k dlouhodobé perfuzi kapilárního nebo membranosního typu s hadicovým setem a příslušenstvím ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let.
Školská telocvičňa v obci Cífer – zázemie a nadstavba
Predmetom zákazky je stavba zázemia školskej telocvične v obci Cífer. Zázemie na prízemí sa delí na dve základné časti. Delenie na prevádzku po prezutí a pred prezutím. Uvedené členenie je riešené na základe hygienických a prevádzkových požiadaviek, ktoré sú stanovené v príslušných technických predpisoch a odborných usmerneniach. Dispozičné ...
Prístavba MŠ Obchodná 26 Sečovce
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt: SO - 01 Architotechnické stavebné riešenie, Zdravotechnika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt: SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt: SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt: SO - 04 Teplovodná prípojka, Objekt: SO - ...
GŘ OL - užitková doprovodná vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 55 ks užitkových doprovodných vozidel, (dále jen „vozidla“) kategorie M1. Vozidla a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu ...
Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Křižovatka silnic III/3086 a III/3087 v obci Číbuz“. Jedná se o křižovatku silnic III/3086 a III/3087 v úseku mezi prostorem kostela (severní část obce) a hřbitova (jižní část obce) v obci Číbuz. Související stavbou je záměr Obce Skalice na zajištění bezpečného pohybu pěších v dané oblasti, řešení ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a v k.ú. Radošice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
II/280 Libáň - hranice kraje, 2. etapa
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/280 o celkové délce 4 942 m. Začátek rekonstruovaného úseku navazuje na I. etapu provedenou v roce 2019 v provozním staničení km 13,729 na začátku obce Osenice a končí v provozním staničení km 18,671 v obci Libáň v místě křížení s II/501. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území ...
Technologické vybavení muzikálových ateliérů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologického vybavení pro muzikálové ateliéry.
Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Dodávka laminárních boxů
Předmětem zakázky je dodávka laboratorních přístrojů, a to: 7 ks biohazard boxů, 5 ks ochranných PCR boxů, 1 ks chemické digestoře, včetně příslušenství pro pracoviště ÚHKT a dále demontáž, odvoz a ekologická likvidace 4 ks starých nefunkčních boxů, a vše dle podmínek zadávací dokumentace.