Poptáváme dovoz vody na staveniště
Poptáváme dovoz vody na staveniště. Dobrý den, prosím o řádovou jednotkovou cenu na dovoz vody na staveniště v lokalitě Zeleneč/Mstětice: Děkuji předem za odpověď co nejdříve.
Poptávám repasovaný KEG sud
Poptávám repasovaný KEG sudu 30 l.
Poptávám dodatečnou montáž klimatizace do vozu Fiat
Poptávám dodatečnou montáž klimatizace do vozu Fiat. Dobrý den, jde dodatečně namontovat klimatizaci do FIAT DUCATO? A jaká je orientační+- cena? Děkuji za info, Kusák
Poptávám přepravu balíku
Poptávám 20.1.2022 přepravu balíku polstru rozměr 100x50x40 váha 8.kg.
Technologie energobloku peletárny Roudnice nad Labem
Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky s názvem Technologie energobloku peletárny Roudnice nad Labem, jejímž předmětem je komplexní dodávka nové energetické technologie pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy, prostřednictvím kotle na biomasu a ORC, její instalace, zprovoznění, napojení na technickou infrastrukturu zadavatele, ...
Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia - implementácia využitia moderných technológií v oblasti dopravy modernizácia cestných dopravných systémov v projekte s názvom Modernizácia cestnej dopravnej signalizácie križovatiek na ceste I/66 v Banskej Bystrici v súlade s Národnou koncepciou informatizácie ...
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP
Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zátoka pokoja
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho športového areálu, ktorý je dlhšiu dobu nevyužívaný na pretekárske a tréningové účely a je využívaný len na rekreačný individuálny šport a voľnočasové aktivity. Územie je ohraničené tokom rieky Váh na SZ, cestným mostom na SV, telesom hrádze na JV a ...
Statutární audit pro Sdřužení nemocnic Jihočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je statutární audit účetních závěrek podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a audit výroční zprávy podle § 20b zákona o auditorech. Audit bude proveden za účetní období 2022-2025, a to pro tyto a v těchto subjektech: Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice ...
Autonosič kontejnerů CTS
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového autonosiče kontejnerů CTS 14 t 6×6 ADR. Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl kompatibilní se stávajícími kontejnery v délkách od 4,5 - 6,4 m a okem pro výšku háku 1 570 mm, a to zejména se vzduchotěsným kontejnerem o objemu 25 m3 a izotermním kontejnerem uloženými v místě plnění.
IS pro oddělení centrální sterilizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a zajištění podpory nového informačního systému pro oddělení centrální sterilizace zadavatele. Zadavatel požaduje kompletní převod dat z původního informačního systému oddělení centrální sterilizace. A dále je požadován kompletní převod registru pacientů a kompletní převod databáze ze současného ...
Modernizace prostředků AWOS 2022
Modernizace prostředků AWOS 2022
Dynamický nákupní systém na nákup radioaktivního materiálu a URZ
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je pořízení uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) a radioaktivních materiálů, jejichž demonstrativní výčet je uveden v příloze č. 4 zadávací dokumentace, přičemž mohou být požadovány i uzavřené radionuklidové zdroje a radioaktivní materiály, které v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Bližšie informácie sú uchádzačom k dispozícii ...
Opravy elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č.522 a v objekte č.713
Predmetom zákazky je oprava elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č. 522 a v objekte č.713 v JAVYS, a.s. : opravy na rozvádzačoch ATJ1, ATJ2, opravy panelov merania, opravy ochrán 110 kV, opravy na rozvodne 110 kV a podobne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Kruhové mólo v Trnave
Predmetom zákazky je realizácia drevenej pevnej lávky s modulárnym pontónom v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave. Drevenú pevnú lávku tvoria nosné drevené stĺpy, ktoré sú založené na základových pätkách. Podlaha z drevených dubových lát je osadená na priečnych a pozdĺžnych nosníkoch. Vonkajší priemer kruhového móla je 55m. ...
Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Energetický audit FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího ve vypracování Energetického auditu (EA) ve smyslu zákona č. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 140/ 2021 Sb., o energetickém auditu budov a zařízení, a to pro všechny budovy a zařízení, se kterými v souladu s právními ...
Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Žbince
Predmetom zákazky je DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ŽBINCE. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Modernizácia areálu JK EPONA Mútnik
Predmetom modernizácie areálu JK PONA Mútnik je: -oprava a modernizácia kolbyska a opracoviska, -oprava prístupovej komunikácie, -opravy a udržiavacie práce na spevnených plochách, -modernizácia a oprava oplotenia, -oprava šatní s vybudovaním bezbariéroveho vstupu a WC, -nákup techniky na údržbu športoviska, -nákup športového ...
D8 PHS Všestudy
Jedná se o demolici stávající PHS a výstavbu nové PHS na dálnici D8 v obci Všestudy. Výstavba navržené protihlukové stěny zajistí dodržení hygienického limitu 60 dB v denní době a 55 dB v noční době
Úprava křižovatky včetně rekonstrukce přilehlých úseků silnic III/12250 Holečkova ul.
Předmětem zakázky je oprava a úprava křižovatky stávajících komunikací III/12250 Holečkova ul. a II/141 Zeyerovy sady ve Vodňanech, včetně přilehlých úseků silnic, chodníků, vjezdů a parkovacích stání. Projektová dokumentace dále řeší obnovu stávajícího vodovodu a jednotné kanalizace v rozsahu odpovídající rekonstrukci celého průtahu včetně ...
D8 MÚK Zdiby, II.etapa
Předmětem zakázky je realizace stavební úpravy MÚK Zdiby na dálnici D8 spočívající ve výstavbě direktní větve pro umožnění lepšího odbočení z D8 na silnici I/9 směr Líbeznice.