System for monitoring and evaluating eye movements

System for monitoring and evaluating eye movements

The subject of this tender is delivery of a system for monitoring and evaluating eye movements including software, which will allow to capture and analyze eye movements in both virtual reality and in front of the computer screen. The subject is specified in the appendix to this tender documentation.

Bukové dřevo, Rakousko

Bukové dřevo, Rakousko

Kolik stojí bukové dřevo - 8,5 prostorových metrů s dopravou do 2261 Zwerndorf (Agern an der March) Rakousko. Je dřevo suché nebo polosuché? Děkuji

Poptávám koberce do kanceláře

Poptávám koberce do kanceláře

Poptávám koberce do kanceláře, rozměr 525 x 275 cm, s pokládkou na lino, olištováním, bez stěrkování.

Epoxidová pryskyřice, Německo

Epoxidová pryskyřice, Německo

Poptávám 60 litrů průzračné epoxidové pryskyřice.

Poptáváme přepravu palet a balíků ze Slovenska

Poptáváme přepravu palet a balíků ze Slovenska

Poptáváme přepravu ze Slovenska do ČR: Nakládka: 26.9.2018,ráno, 6-7 hod, bude upřesněno Adresa vyzvedávky: Firma Knauf, Nová Baňa 968 14, Železničný rad 24 Vykládka: 26.9.2018, co nejdříve, (V krajním případě 27.9.2018 hned ráno) Lanškroun, ulice Dvořákova ,Centrum obchodu a služeb –staveniště Přeprava: 11 palet o rozměru 2x1,2 m ...

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa

I/79 Dvorianky riešenie bezpečnosti, II. etapa

Stavebno-bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečia zvýšenie bezpečnosti premávky s predpokladom zníženia hlukovej záťaže z cestnej premávky na území obce Dvorianky.

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétne poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu ...

Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu

Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu

Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi: V časti 1: Stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukčných prác interiéru kultúrneho domu. Projektová dokumentácia pozostáva zo 7 častí: a)Stavebno-technické riešenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Do rodinné stavební firmy hledáme slušné a pracovité zedníky. Odměna dohodou.

Oživení pevnosti Josefov

Oživení pevnosti Josefov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vybraných stávajících objektů hradeb pevnosti Josefov. Objekty jsou součástí areálu nemovité kulturní památky „Městské opevnění II., Horní pevnost“. Řešené území se nachází v Městské památkové rezervaci Josefov. Stavební úpravy řešených objektů nezahrnují změny objemů stávajících budov ani ...

Poptávám nátěrovou hmotu na bázi asfaltu Roof Seal Primer

Poptávám nátěrovou hmotu na bázi asfaltu Roof Seal Primer

Poptávám nátěrovou hmotu na bázi asfaltu Roof Seal Primer.

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami.

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne.

BUS pruh Popradská - Svornosti (3)

BUS pruh Popradská - Svornosti (3)

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe BUS pruh Popradská Svornosti na Popradskej ul. na existujúcom cestnom telese cesty I/63. Cieľom stavby je úprava časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku, vytvorenie priestoru pre vyhradený pruh pre BUS a zriadenie cestnej dopravnej signalizácie s radičom. Stavba pozostáva zo ...

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Elektronické odbavování cestujících – fáze 2: Poskytování služeb acquirera

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy služeb spojených s přijímáním platebních karet a uskutečňováním bezhotovostních plateb za služby a zboží zadavatele prostřednictvím platebních karet, resp. karetních platebních prostředků a platebních terminálů (dále jen „Předmět zakázky“). Požadované služby a ...

Čistiace a osobné hygienické prostriedky

Čistiace a osobné hygienické prostriedky

Predmetom zákazky je dodávka čistiacich prostriedkov a osobných hygienických prostriedkov ako napríklad čistič odpadov, čistič skla, leštidlo do umývačky, prášok na čistenie, kefka, krém, mydlo, papier toaletný, šampón na vlasy a pod. pre odborné útvary JAVYS, a.s.. Tovar sa bude dodávať na základe čiastkových písomných objednávok. Ďalšie ...

Dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu, časť 1

Dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu, časť 1

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ďalej "ŠZM") pre pracovisko invazívnej a intervenčnej kardiológie pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 2 k súťažným podkladom. Predmet zákazky je rozdelený do 26 (slovom: dvadsiatich šiestich) častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych ...

Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2020)

Združená dodávka elektrickej energie pre objekty UPJŠ v Košiciach (2019-2020)

Dodávka elektrickej energie do odberných miest UPJŠ vrátane prenosu a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej sústavy, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy v predpokladanom ...

Dodávka motorové nafty

Dodávka motorové nafty

Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 (dále též jen „motorová nafta), dodávané v odpovídající kvalitě v závislosti na ročním období a klimatických podmínkách, tj.: 15. 4. - 30. 9. třída B filtrovatelnost 0° C 1. 10. - 15. 11. třída D filtrovatelnost -10° C 16. 11. - 28. 2. třída ...

LF UPOL/CEREBIT–Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla

LF UPOL/CEREBIT–Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického rozptylu světla. Systém slouží ke komplexní charakterizaci molekul a nanočástic pomocí dynamického rozptylu světla měřeného při třech úhlech. Systém bude využíván pro charakterizaci zejména rekombinantních proteinů, VLP, imunitních komplex; ...

(záznamy 1/25 z 1588)  strana 1 / 64