Poptávám šedou litinu
Poptávám polotovar šedou litinu podle B.S.2789 grade 420/12 nebo blízký ekvivalent. Rozměr cca. průměr 210 x 45 mm, 5 ks. Děkuji Tomas Pribyl
Analýza exportních a investičních příležitosti České republiky ve Střední Asii
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
FaF UK - Rotor úhlový pro centrifugu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rotoru úhlového pro centrifugu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Automatizační platforma s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizační platformy s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností dle technické specifikace.
Provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba. 1) Provedení běhu ultrazvukového úbytkového inteligentního ježka v roce 2021. 2) Provedení běhu trhlinového úbytkového inteligentního ježka v roce 2022. 3) Vyhodnocení obou běhů a předání závěrečných zpráv v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ...
Kity pro přípravu radiofarmaka
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kitů pro přípravu radiofarmak dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace.
KŘP Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce objektu II. etapa
Realizace stavebních prací v areálu Účelového zařízení Plumlov, v obci Mostkovice, k.ú. Stichovice (699888) dle dokumentace k provedení stavby z 11/2018 (dále jen „DPS“). Náplní díla je provedení stavebních prací v areálu PČR ÚZ Plumlov, k. ú. Stichovice, dle projektové dokumentace s názvem „KŘP Omk - FKSP - ÚZ Plumlov - rekonstrukce ...
Centrální vstupní pavilon a přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov
Předmětem veřejné zakázky budou stavební práce a projekční a inženýrská činnost, kterými dojde k výstavbě nového centrálního vstupního pavilonu a k přístavbě chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, včetně prací a činností souvisejících, a včetně vybavení v rozsahu dle zadávací dokumentace, zejména kompletní přístrojové ...
Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania, Ďurčanského 2, Nitra
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti prízemnej nepodpivničenej budovy dielní pre praktické vyučovanie, SOŠ techniky a služieb v Nitre, nachádzajúcej sa na Ďurčanského 2. Objektu s plochou strechou a členitým pôdorysom, tvoreným štyrmi stavebnými sekciami s prevádzkovým rozčlenením : 1. Sekcia ,, A školiace pracovisko - ...
Kvadrupólové ICP-MS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro výuku - jedná se o hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem pro prvkovou i izotopovou analýzu
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu - Centrum odborného vzdělávání areál Trutnov
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, zpracování projektu interiérů, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu - ...
Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a rekonstrukce křídla budovy
Předmětem veřejné zakázky je zpracování úpravy dostupné projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce „Stavební úpravy, rekonstrukce a dostavba Gymnázia Trutnov - modernizace a ...
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2020/2021
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jeho aktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín - interiérové vybavení pro 2. až 4. NP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 2. až 4. NP v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 767 v kat. území Neředín. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, ...
GPU server
Dodávka GPU serveru za účelem strojového učení metod analýzy biomedicínských obrazů.
Dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů speciálních hnacích vozidel typu MMD pro diagnostiku staničních dopravních kolejí. Drezíny se dvěma čelními stanovišti, bude určeno pro provoz na drahách celostátních, regionálních a vlečkách o rozchodu 1435 mm, vybavené specifickými diagnostickými systémy pro měření geometrie polohy koleje. ...
Výběr projektanta na akci Výstavba stanice metra v depu Zličín
Zadavatel má v úmyslu zahájit stavební akci spočívající v realizaci nové stanice metra v depu Zličín, jež bude obsluhovat objekt P+R v ulici Na Radosti s kapacitou cca 600 parkovacích míst a lze počítat i s obsluhou přilehlé okolní zástavby (dále jen „Akce“). Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro Akci a ...
Dodání a implementace ERP a poskytování služeb údržby a podpory
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodání a implementace ekonomického informačního systému a následného poskytování servisních služeb k tomuto systému. Předmět Veřejné zakázky se tak skládá z následujících činností: a) DODÁNÍ A IMPLEMENTACE EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (dále jen "ERP) b) POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY, ÚDRŽBY A ...
Prílepy - kanalizácia
Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej gravitačnej a tlakovej kanalizácie, ktorá zabezpečí odkanalizovanie vyčistenej splaškovej vody z ČOV do recipientu v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: SO 01 : Gravitačná kanalizácia splašková SO 01.1 : Kanalizačné odbočenia SO 02 : Tlaková kanalizácia SO 03 : Čerpacia stanica ČS1 ...
Rekonstrukce Mlýneckého potoka Vidhostice
Jedná se o kompletní rekonstrukci oboustranného břehového opevnění Mlýneckého potoka v ř. km. 3,5 - 3,8, včetně dna koryta, v intravilánu obce Vroutek-Vidhostice. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajících konstrukcí a jejich nahrazení novými konstrukcemi. Součástí stavby je odstranění dřevin rostoucích na koruně zdi a v její těsné blízkosti. ...
Pořízení HW
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka HW komponent umožňujících technické zhodnocení (rozšíření a navýšení výkonu) stávajícího HW umístěného v datových centrech SZR.
Cyklistická radiála: Duklianska ulica - železničná stanica, autobusová stanica - sídl. Západ 1
Predmetom zákazky je zvýšenie bezpečnosti cyklistov stavebnou úpravou existujúceho cyklochodníka mimo vozovky, výmena a doplnenie zvislého a vodorovného značenia za účelom predĺženia cyklotrás a koridorov pre cyklistov v predmetnej lokalite.
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
Investiční akce řeší komplexní revitalizaci stávajících osmi bytových domů v lokalitě ulice Okružní, vybudování nových půdních vestaveb bytových domů, nové přípojky inženýrských sítí a vybudování dvou nových výměníkových stanic pro centrální zásobování řešené lokality teplem. Užívání bytových domů se rekonstrukcí nezmění, dále budu domy sloužit ...
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly II.
Dodání 4 ks operačních stolů pro Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., 1 ks operačního stolu pro Centrální operační sály a 1 ks operačního stolu pro Urologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., a 1 ks operačního stolu pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, ...