SEZ, innogy Energie, s.r.o. – lokalita Vyškov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě Vyškov společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s.“ z července 2016, zpracovaná společností GEOtest a.s. Projektová dokumentace obsahuje 2 části: - Projekt stavebních prací (GEOtest a.s., červenec ...
Poptáváme dodávku a instalaci profesionální pračky
Poptáváme dodávku, dopravu a instalaci profesionální pračky v naší organizaci s následujícími parametry: kapacita cca 6,5 kg prádla ...
Zvýšenie komfortu návštevníkov kina Mladosť Senica
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia a modernizácia hľadiska kinosály. Požadovaná je výroba, dodanie a montáž nových prvkov. Práce zahrnujú kompletnú výmenu podlahovej krytiny s prípadným vyrovnaním podkladovej betónovej vrstvy. V rámci úprav sa v hľadisku kinosály prevedie celková výmena koberca a sedadiel. Odstránia sa staré sedačky a ...
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy jestvujúceho zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Tekovské Lužany v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR ako aj na základe hygienických a kapacitných nedostatkov, ako aj v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., vyhlášky MZ ...
Modernizace nemocničního informačního systému pro Nemocnici Milosrdných bratří
Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Nemocnice Milosrdných bratří. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění: Předmětem První části veřejné zakázky – Modernizace klinického informačního systému je modernizace a rozšíření funkcionalit klinického informačního systému (KIS) v oblasti elektronizace ...
Nástavba a přístavba pavilonu A ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti
Předmětem veřejné zakázky je nástavba a stavební úpravy objektu občanského vybavení – ZŠ Raškovice, budovy „A“, a to formou „zakázky na klíč“, kdy zhotovitel musí vypracovat na základě podkladů realizační dokumentaci (včetně inženýrské činnosti s tímto spojené) a následně dílo realizovat.
Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat, který bude vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále vytvoření softwarového nástroje, jeho dodávka a implementace do ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Nové Město na Moravě - stavební práce
Předmětem zakázky je výstavba třech objektů pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Nové Město na Moravě. Jedná se o tři objekty celkem pro 12 klientů - 2x domácnost pro 6 klientů a jeden objekt určený pro denní aktivity.
18-129 Tepelně opracovaný masný výrobek - paštika, konzerva, její pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je a) dodávka - pořízení 100 tun tepelně opracovaného masného výrobku z mělněného masa, roztíratelného, v konzervě, sterilovaného - paštik typu vepřový krém (dále také „paštik“), b) ochraňování paštik. Paštiky budou jako součást státních hmotných rezerv majetkem České republiky. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 ...
Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou objektů určených pro poskytování sociálních služeb klientům ÚSP Křižanov, příspěvková organizace v obci Žďár nad Sázavou. Jedná se o dva objekty celkem pro 12 klientů.
ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro
Realizace rekonstrukce kuchyně v objektu Základní školy Npor. Eliáše v Pardubicích zahrnující úpravu dispozic provozu kuchyně, realizaci nových podlah, rekonstrukci stavebních konstrukcí a instalaci technického zařízení budov v dotčené části objektu školy, výměnu odlučovače tuků, přemístění vzduchotechnické jednotky ze stávající strojovny na ...
Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště objektu ZŠ Jána Babáka 1 v Brně. Úpravy zahrnují odstranění stávajících plášťů plochých a šikmých střech a navazujících konstrukcí základní školy, kontrolu stavu krovové konstrukce a nahrazení poškozeních části, odstranění nepoužívaných komínových těles a zhotovení nových střešních plášťů ...
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na objektoch školy a dielní
Geografia pre 5. ročník základných škôl
Predmetom zákazky je dodanie učebníc Geografie pre 5. až 9. ročník základných škôl a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom v tlačenej podobe a elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie a metodickej príručky v elektronickej podobe vrátane poskytnutia licencie.
Základné potraviny
Základné potraviny cestoviny, koreniny a dochucovadlá, polotovary, kompóty, džemy, cukrovinky, nápoje, múka, cukor, kakao
UK FTVS – Demolice nouzových objektů – Kampus Veleslavín
Předmětem této Veřejné zakázky je provedení bouracích prací v areálu Zadavatele. Tyto stavební, resp. bourací práce, budou provedeny v souladu a v rozsahu stanoveném Smlouvou, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a v souladu s Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.
Nákup 5 ks víceúčelových vozidel pro silniční údržbu, vč. nástaveb pro letní a zimní údržbu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 5 ks silničních víceúčelových vozidel pro zimní a letní silniční údržbu s pohonem 4x4 a s výkonem motoru min. 210 kW vč. nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací – 5 ks ocelových segmentových radlic, 5 ks nástaveb automatického sypače pro posyp vlhčenou solí a dalšími materiály a 5ks ...
Vranovice – kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu a kanalizace v obci Vranovice. Odpadní vody budou odváděny přes stokový systém obce Sedlice na stávající ČOV do Rožmitálu pod Třemšínem. Délka kanalizace je 5,17 km a délka vodovodu 4,87 km. Součástí předmětu plnění je i stavba veřejné části kanalizačních i vodovodních přípojek.
Vozidlá na zametanie vozoviek veľkokapacitné
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel na zametanie vozoviek pre výkonné zložky prevádzkového úseku (SSÚD a SSÚR). Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Zborov
Existujúca stavba sa nachádza v obci Zborov. Jedná sa o 2 podlažnú budovu. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Zborov. Zámerom investora je zrekonštruovať vybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckeho oddelenia.
Poptávám pevnou šablonovou folii
Poptávám pevnou šablonovou folii. Dobrý den, koupila jsem si řezací plotr a ráda bych si pro svoje účely vyrobila pevné plastové šablony. Náhodou nevyrábíte pevnou šablonovou folii a pokud ano, jaké máte ceny. Děkuji za odpověď. S přáním hezkého dne . Marie Babiesková
Zajištění digitalizace sbírek
Předmětem veřejné zakázky je bezkontaktní digitalizace sbírkových předmětů Vlastivědného muzea v Olomouci v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Drobné válcované kolejivo 2019-2021
Dodávky drobného válcovaného kolejiva pro zabezpečení provozuschopnosti dopravní cesty, a to do dvou středisek svrškového materiálu zadavatele uvedených v čl. 5.2 zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 169 monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.