Poptávám návod na obsluhu vozu  WV Turan 1.4
Sháním návod na obsluhu vozu WV Turan 1.4 benzín rok 2006, nebo kam se mám obrátit kde je možné sehnat tento návod. Předem děkuji za odpověď Kolářský
Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Predmetom zákazky sú udržiavacie práce na administratívnej budove, ktorá je v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave. Jedná sa o opravy a výmenu nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, dverí, údržbu a opravy technického, ...
Vodní prvek pod žižkovskými schody
Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla Vodního prvku pod Žižkovskými schody v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská, a to v souladu s návrhem Institutu plánování a rozvoje IPR na uspořádání výtvarné soutěže a se záměrem schváleným Zastupitelstvem HMP. Předmětem ...
GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část
Předmětem Díla "GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov, stavební část" je vybudování anténních stožárů a základů technologických objektů základnových stanic BTS včetně souvisejících prací. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 32 lokalit BTS. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací ...
Operativní leasing osobních automobilů II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 11 ks automobilů kategorie M1 zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů, a to pro 2 ks (specifikace č. 1) + 1 ks (specifikace č. 2) + 1 ks (specifikace č. 3) + 2 ks (specifikace č. 4) + 5 ks (specifikace č. 5) ...
Elektronický odbavovací a informační systém v autobusové dopravě IDS JMK
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání elektronického odbavovacího a informačního systému pro vozidla v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje, který je podrobněji specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace a v závazném návrhu Smlouvy. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva, na jejímž základě dodavatel poskytne předmět ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS na jednotky společnosti Leo Express s.r.o.
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do 5 vlakových souprav FLIRT výrobce Stadler Rail AG, provozovaných zadavatelem. Zadavatel požaduje postupné dodání ...
Zajištění podpory správy a rozvoje jádrových služeb archeologického informačního systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb podpory správy a rozvoje Služeb AIS CR podle specifikace v příloze č. 2 smluvní dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Vlastní popis stávajících Služeb AIS CR a požadavky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 smluvní dokumentace.2.1.2. Cílem veřejné ...
Vybavení zvěřince
Předmětem veřejné zakázky je vybavení nově vzniklého zvěřince v prostorách stávajícího objektu zadavatele.
Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice
Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Alžírské lidové a demokratické republice.
Rekonštrukcia ČOV
Predmetom zákazky sú stavebné práce pre uskutočnenie diela: REKONŠTRUKCIA ČOV v areáli UNB Nemocnici akad.L.Dérera, Bratislava na existujúcom objekte so súpisným číslom 11815, na parcele číslo 5435/ 47, v katastrálnom území Vinohrady, obec Bratislava mestská časť Nové mesto, okres Bratislava III, evidované na LV č. 4252.
Pořízení aplikačních serverů
Nákup aplikačních serverů pro obnovu stávajících včetně odpovídajících služeb a podpory na 5 let. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 4 let na dodávky kancelářských potřeb dle závazných požadavků zadavatele.
Poptávám dodavatele krouhaného zelí
Hledáme dodavatele krouhaného zelí, do našeho stánku s rychlým občerstvením. Jednalo by se o cca 120-150 kg týdně. Děkuji Bartáková
Modernizace odborných učeben -  IT ZŠ
Notebooky pro žáky a učitele včetně zprovoznění a zapojení do sítě a do domény.
Komplexní pozemkové úpravy Městec nad Dědinou a Komplexní pozemkové úpravy Očelice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Městec nad Dědinou a komplexních pozemkových úprav v k.ú. Očelice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Intenzifikace ČOV Rychnov nad Kněžnou
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Rychnov nad Kněžnou, která v současné době již plně nevyhovuje běžným standardům. Stavba zahrnuje intenzifikaci stávající ČOV, kde dojde k výměně technologického zařízení a od toho se odvíjející stavební úpravy a nové objekty ČOV. Budou na jednotlivých stupních čištění provedeny sanace ...
Šlapanicko - zavedení door to door systému svozu tříděných odpadů
Předmětem smlouvy je dodávka 1500 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 10941 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 193 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 2 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 5 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 17 m3, 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu 20 m3, a to dle specifikovaných ...
Rekonštrukcia vnútrobloku Sídliska J. Dalloša v Sládkovičove
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Sládkovičovo. Miesto stavby : Sládkovičovo, Sídlisko J. Dalloša Cieľom projektu je dosiahnuť rozvoj regionálnej infraštruktúry a zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry, skvalitniť a rozšíriť dopravné a ...
Špeciálne úžitkové vozidlo
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks špeciálneho úžitkového vozidla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov a v prílohe č. 7 Opis predmetu zákazky.
Stavebné úpravy 2NP a 6NP budovy Cintorínska 3A
Predmetom zákazky sú udržiavacie práce a stavebné úpravy na 2.NP a 6.NP v budove na Cintorínskej ul. 3A v Bratislave. Cieľom je zmena využitia uvedených podlaží z administratívnych priestorov na zdravotnícke priestory. Podlažia získajú nové dispozično-funkčné riešenie, ktoré bude pozostávať z ambulancií s príslušnými prípravovňami, čakárňami a ...
Zateplenie ZŠ V. Paulínyho – Tótha
Predmetom zákazky je zateplenie objektu Základnej školy V. Paulínyho - Tótha v Senici.
Dodávky dezinfekčních přípravků na ruce, kůži a malé plochy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních přípravků, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s  MŠ Stakčín
Uskutočnenie stavebných prác podľa platnej projektovej dokumentácie stavby.
Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o. - Okružná
Predmetom zákazky je realizácia Projektu výstavby Centrum sociálnych služieb Humanitarian, n. o., Okružná , ide o stavbu centra sociálnych služieb