DNS - Obvazový a fixační materiál 2022-2024
Předmětem VZ je pořízení obvazového a fixačního materiálu ke zabezpečení poskytování léčebně preventivní péče cestou Center zdravotních služeb a dalších zařízení zdravotnické a veterinární služby AČR a zajištění obměny a doplňování materiálu v autolékárničkách pro vozový park AČR v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 206/2018 Sb.
Zajištění podpory a rozvoje Personálního systému SZIF
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění licenční podpory a rozvoje personálního systému SZIF.
Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji
Jedná se o veřejnou zakázku na uzavření Rámcové dohody s třemi účastníky, na dobu 48 měsíců. Předmětem zakázky je provádění oprav asfaltového krytu vozovky v místech lokálních poruch a vytvořených výtluků v asfaltovém souvrství. Vlivem zatížení provozem, účinky klimatického prostředí a teplotními změnami podléhá vozovka poškozování a porušování. ...
Pozáruční servis a podpora provozu technologií CIRC
Zabezpečení pozáručního servisu a odborné technické pomoci podpory provozu technologií CIRC (CSMIS - Cyber Security Management Information System) tak, aby bylo dosaženo nepřetržité funkčnosti provozované SW soupravy.
Pneumatiky na hlavní druhy vojenských vozidel a přívěsů nad 3,5t
Předmětem VZ je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pneumatik na hlavní druhy vojenských vozidel a přívěsů nad 3,5t - pro vozidla P-V3S, T-815, T-810, DINGO, PANDUR, IVECO, T-148 a vleky ...
Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve všech relevantních stupních, inženýrská činnost, součinnost se zadavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na předmětné stavební práce a výkon autorského dozoru v rámci stavební akce Rekonstrukce laboratoří fyziky, biologie a chemie v budově Gymnázia Nový Bydžov. Podrobný ...
II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 104
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 - úsek silnice v k.ú. ...
FN Motol - Risankizumab II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Risankizumab.
Mediální nákup - Tisková kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v tiskových médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle přiloženého Mediaplánu pro tisková média, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Tichá, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Rekonštrukcia ZŠ Dlhé Hony - dobudovanie učební
1. Predmetom zákazky je: - vybudovanie nového jednopodlažného objektu v areáli základnej školy, ktorý bude slúžiť pre štúdium 80-tich žiakov, v ktorom sa budú nachádzať nové sociálne zariadenia a kabinet. - rekonštrukcia prípojky kanalizácie, ktorá je čiastočne v areáli základnej školy a čiastočne na komunikácii pred základnou školou. V čase ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury 2021+
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami. Služby budou poskytovány jak pro Centrálního zadavatele, tak pro Pověřující zadavatele uvedené v Příloze A ZD. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešná u Pelhřimova a v k.ú. Plevnice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Olešná u Pelhřimova a Plevnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby ...
Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova -  budova Školní 3643/4
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budovy Školní 3643/4 magistrátu statutárního města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu. Součástí zakázky je rovněž ...
Velešín zajištění služeb v oblasti odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související s odvozem a likvidací odpadu ze sběrného dvora /SD/ města Velešína, při dodržení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Součástí předmětu plnění VZ ...
Nákup automobilů 2021
Předmětem veřejné zakázky je centralizovaný nákup automobilů různých skupin segmentů trhu určené pro zadavatele a vybrané subjekty v rámci resortu Ministerstva životního prostředí.
Řešení pro elektronický oběh daňových dokladů
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řešení pro elektronický oběh daňových dokladů (dále jen „SW řešení“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (ZP). V rámci dodávky SW řešení zadavatel požaduje: a) Poskytování časově neomezených užívacích práv k SW řešení pro elektronický oběh daňových dokladů pro ...
Měřící přístroje pro revizní techniky
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojů a měřících zařízení pro revizní techniky v Armádě České republika: Měřicí přístroj k revizím elektrických spotřebičů a kontrolám svářecích strojů - 64 ks, Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí s hrotovým ovladačem měření - 60 ks, Digitální multimetr - 60 ks, Zkoušečka napětí do 600V - ...
Zpracování PD - Nástavba budovy MNNP
Předmětem této veřejné zakázky je dílo spočívající ve vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace a autorského dozoru podle požadavků v této zadávací dokumentace a jejich přílohách.
Nákup automobilových podvozků včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 16 ks továrně nových automobilových podvozků včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací a továrně nových sněhových radlic pro zajištění zimní údržby komunikací.
Hledáme dodavatele zavařovacích sklenic
Máme zaujem o vašu ponuku. Hladáme vhodné flaše, zaváraninové poháre pre výrobu našich produktov. Ponuku s cenníkom poprosím zaslat na e mail. Ďakujem.
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami B a C
Zadavatel požaduje zřídit službu pronájmu nenasvíceného optického vlákna mezi Rumburkem a Litoměřicemi níže specifikováno jako lokalita B a C, na kterém zadavatel bude provozovat interní propojení počítačových sítí. Trasa nesmí být v souběhu delším než 2 metry s trasou mezi lokalitami Rumburk Děčín.
Projektory a objektivy pro absolventské výkony a videomapping a pro Light Design
Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks laserových projektorů vč. objektivů a příslušenství pro absolventské výkony a videomapping. Předmětem plnění pro část 2 veřejné zakázky je dodávka 1 ks laserového projektoru a dodávka 3 ks lampových projektorů vč. příslušenství pro ateliér Světelného designu (Light Designu) Divadelní ...
Uzavření rámcových dohod na těžbu motorovou pilou včetně odkornění
Jedná se o uzavření rámcových dohod dle § 131 zákona na těžební činnosti motorovou pilou s následným odkorněním na území KRNAP a jeho OP. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech. Části zakázky jsou vymezeny územně a jsou totožné s územím jednotlivých územních pracovišť.
Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami
Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 kardioangiografických systémů včetně hardwarového a softwarového příslušenství, dalších pro provoz nutných komponent a modulů a dále realizace nutných stavebních úprav pro instalaci systémů na I. Interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc.