Poptáváme nákladní přepravu Euro palet z Ostravy do Nizozemska
Poptávám přepravu 32 Euro palet o celkové hmotnosti 4 tuny. Nakládání proběhne vysokozdvižným vozíkem, zítra tj.17.9.2019 ráno 8:00hod. Stejně tak, potřebuji stejné zboží odvézt i následující 3 týdny, vždy v pondělí. Jedná se o kovové konzole. Místo nakládky: Holvekova 99/30, Ostrava-Kunčičky, 718 00 Místo vykládky: Panalpina World transport ...
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
17-202.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 600 tun sušeného odtučněného mléka (dále také jen „SOM“) a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost ...
Dodávka odvozních souprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Služba sběru a vyhodnocování bezpečnostních logů (SIEM as a Service)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zaznamenávání, sběru, detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v ICT prostředí MPSV a to konkrétně: 1. Sběru událostí (logů) ze všech součástí ICT prostředí MPSV. 2. Bezpečného uložení a archivace logů. 3. Implementace služby nad fixním počtem zařízení (fáze 1). 4. ...
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - st
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného ...
Rámcová dohoda na dodávky panelů  balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2020-2023
Jedná se o 5.899 sad balistických panelů TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2020 - 2023.
Výběr provozovatele systému NEN
Výběr provozovatele systému NEN - předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ.
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
FaF UK – Vakuová automatická stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové automatické stanice pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Provozování závodního stravování a kantýny v Úřadu průmyslového vlastnictví, č. ÚPV-125
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování provozu závodního stravování včetně kantýny pro zaměstnance a důchodce Úřadu průmyslového vlastnictví v místě jeho sídla.
multifunkční sportovní a kulturní centrum-dokumentace pro vydání společného povolení
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení společného, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění, součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů pro ...
Zajištění stěhovacích služeb 2019–2022
Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Rampa zdrojová na operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ramp zdrojových pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Zdounky – dostavba kanalizace - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže
Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
FaF UK – Laminární box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laminárního boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na dvě části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. ...
Silnice II/449 Uničov – hr. okr. Bruntál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice v intravilánech i extravilánech silnice II/449. Začíná v úseku od konce obce Dlouhá Loučka přes obce Horní Sukolom a Dolní Sukolom a končí křižovatkou se silnicí II/446 u Města Uničova. V rámci stavebních úprav nedojde ke změně směrových a šířkových parametrů silnice, pouze budou ...
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi,  Prostějov
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku spočívající v zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro účely realizace stavebních prací spočívajících v realizaci ekologizace vytápění v leteckých kasárnách Prostějov s rozsahem výstavby v předpokládaném ...
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II
Předmětem veřejné zakázky je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 – 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci, přeložení tramvajové tratě do nového tramvajového tunelu pod Wilsonovým ...
Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení a přístrojů (rentgenový systém) pro vybavení Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v ...
HVLP – Kardiaka  - 4
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující léčivé látky norepinefrin, epinefrin a milrinon (ATC skupiny C01CA03, C01CA24, C01CE02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.