Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Poptávám 20 m3 rašeliny
Poptávám 20 m3 rašeliny. Prosím kontaktujte mne na tel. č. v ranních hodinách kdykoliv v týdnu, děkuji.
Poptávám toner a podložky pod myš
Poptávám toner CB 435A -1 ks a podložky pod myš - 2 ks.
Kreatívne centrum SPU
Navrhované Kreatívne centrum SPU je riešené ako rekonštrukcia nedokončenej a nevyužívanej časti objektu Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre. Časť tohto objektu bola skolaudovaná po rekonštrukcii výrobného objektu ako knižnica v roku 2008. V neskolaudovanej a nedokončenej časti sa navrhuje zrekonštruovať priestory pre potreby ...
Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Vybudovanie potravinového inkubátora v SPU Nitra – stavebné práce
Ide o nutné stavebné úpravy v rámci existujúcej budovy Katedry hygieny a bezpečnosti potravín SPÚ v Nitre. Potravinový inkubátor umožní overiť získané laboratórne výskumné poznatky v podmienkach simulujúcich výrobný proces. Vybudovanie potravinového inkubátora podporí prenos poznatkov a technológií do praxe a obohatí nehmotné duševné vlastníctvo. ...
Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele sanaci a opravu nároží objektu B Kramářovy vily včetně opravy jeho staticky narušených základových konstrukcí, opravy vjezdové brány do areálu a provedení opravy stávající části kanalizace, dle vypracované dokumentace pro výběr zhotovitele, a to v rozsahu a za podmínek ...
Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
Jedná se o stavební úpravy spočívající v rekonstrukci hygienických zařízení v budově základní školy (WC chlapci, WC dívky v 1.NP, 2.NP a 3.NP; celkem 6 WC). Dojde k vybourání stávajících konstrukcí, demontáži zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb. Nově budou vybudovány příčky z SDK desek s minerální izolací, provedou se keramické obklady a ...
Město Turnov - door to door systém sběru a svozu odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 5658 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 45 ks nádob na tříděné odpady o objemu 660 l s horním výsypem, 95 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l s horním výsypem, 25 ks nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l se spodním výsypem, připevnění RFID čipů, 5 823ks RFID čipů, 1 ks ruční RFID čtečky a RFID ...
Ostravou na alternativní pohon III
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka 12 kusů nových vozidel a dvou nabíjecích stanic v rámci projektu „Ostravou na alternativní pohon III“ (dále též jen „projekt“), splňující parametry uvedené v zadávacích podmínkách. Projekt s registračním číslem 1191100119 je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí České republiky ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a elektroniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3.
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály šetrné k životnímu ...
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a elektroniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod.
Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice - instalace systému nuceného větrání
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a ...
Pohony pro optimalizovaný kompaktní hydraulický systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks pohonů hydraulického systému včetně příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace.
Vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů
Předmětem zakázky je vývoj hi-tech technologie magnetronového pokovování do dutin substrátů. Výstupem bude Souhrnná zpráva, která bude obsahovat souhrn vývojové činnosti a návrh a ověření metodiky hi-tech technologie pokovování do dutin substrátů.
SMART MMR
Dodavatel v rámci veřejné zakázky vytvoří dokumenty strategického charakteru vč. zpracování dílčích procesů a jejich optimalizaci. Dále bude provádět školení a workshopy pro zaměstnance zadavatele v oblasti strategického řízení a řízení kvality, tak aby byly do přípravy dokumentů zapojeny zainteresované strany/příslušné útvary zadavatele.
Změna trakční soustavy v ŽST Beroun
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu a Doprovodné dokumentace, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále všechny části předmětu Díla ZP+DD+DUSP+PDPS společně označované jako „Dokumentace“) na stavbu „Změna trakční soustavy v ŽST Beroun” je zhotovení: a) Záměru projektu; b) Doprovodné ...
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné - dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení, konektivity, různých učebních pomůcek a nábytku pro ZŠ a MŠ Slovenskou a ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění systémů pro certifikované měření úsekové rychlosti, kompletní zajištění systému pro certifikovanou detekci jízdy na červenou, zajištění příslušného certifikovaného software, zejména software pro správu dopravních přestupků, software pro sběr a vyhodnocení statistických dopravních dat, vč. ...
UTB - Klimatické komory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka klimatických komor pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Mobilná jednotka IS EVIDENCE
Predmetom tejto zákazky je dodávka mobilných jednotiek v rámci IS Evidence, mobilných termosublimačných tlačiarní a softvérov pre tlač čiarových kódov a na identifikáciu objektov alebo predmetov a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a zaškolenie obsluhy.
Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření“, které byly zahrnuty do realizace společných zařízení navržených v Komplexních pozemkových úpravách Bocanovice ke zpřístupnění pozemků a zlepšení vodního režimu v území.
Expertní systém do katetrizační laboratoře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka moderního expertního systému pro katetrizační laboratoř se zárukou 24 měsíců - včetněanalýzy, návrhu řešení, dodávky licencí a implementace. Dále je součástí předmětu plnění zajištění záručního a pozáručního servisudodaného předmětu plnění, a to na dobu neurčitou.
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.