Poptávám opravu mikrosystému značky Pioneer
Poptávám opravu mikrosystému PIONEER X-HM76D-SW.
Nákup korporátnej zmluvy GIS produktov a služieb podpory na obdobie 3 rokov
Predmetom zákazky je obstaranie produktov a služieb po dobu 3 rokov, ktoré budú spolu tvoriť integrovaný geografický informačný systém a ktorými bude garantovaná jeho požadovaná funkčná a užívateľská kompatibilita.
Poptávám dodavatele spodního prádla značky Petite Fleur
velkoobchodný dodávateľ spodného prádla značky Petite Fleur
Laboratórne sklo
Obstaranie laboratórneho skla pre potreby riešenie projektu: Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd III. etapa: kadičky, banky, pipety, reagenčné fľaše, zábrusové sklo, skúmavky, odmerné sklo, petriho misky, vialky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), výkon koordinátora dokumentácie (KD) a dodatok stavebného zámeru (dSZ) pre stavby: Rýchlostná cesta R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a Rýchlostná cesta R3 Dlhá nad Oravou ...
Poptávám garážová sekční vrata
Poptávám garážová sekční vrata na dálkové ovládání, v barvě ořech, Zdislavice, 257 64. 1) vrata 3000 x 2720 mm 2) vrata 4000 x 2400 mm
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na existujúcich zastávkach mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina a mestskych častiach. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnych podkladov.
Elektrochirurgický prístroj
Predmetom dodávky je nový nepoužívaný tovar: Prístroj na autotransfúziu Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev Elektrochirurgický generátor so simultánnou koaguláciou Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností a množstvo predmetu zákazky sú uvedené v ...
Chemikália bežne dostupnej nižšej čistoty
Predmetom zákazky je dodávka rôznych druhov substancií pre biologický, chemický a molekulovo-biochemický výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorými sú bežne dostupné chemikálie nižšej čistoty, špeciálne chemikálie vysokej čistoty, chemikálie pre molekulovú biológiu, markery, proteíny, enzýmy, kultivačné média a aditíva, ...
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka
Predmetom je realizácia stavebných prác s názvom: Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča a štvrte MRŠ - vnútroblokovej cesty, parkovísk a chodníka - v meste Lučenec" pozostávajúca z častí: a) Rekonštrukcia vnútroblokovej cesty, parkovísk, chodníka, štvrť MRŠ, pozdĺž BD č.16-21 v meste Lučenec, b) Rekonštrukcia Ul. Sládkoviča v meste
Rekonštrukcia komplexu budov MH SR na Mierovej ulici v Bratislave
Predmetom zákazky je rekonštrukcia komplexu budov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na Mierovej ulici v Bratislave (vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby). Súčasťou predmetu zákazky je aj kompletný inžiniering (vybavenie všetkých povolení).
Šport park Pltníky - II.etapa
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, ...
Rekonstrukce ulice malé jablunkovské, Třinec
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace ul. Malá Jablunkovská v Třinci. Součástí úprav je i oprava souběžného chodníku vedeného podél jižního okraje komunikace. V rámci zásahu do komunikace ul. Malá Jablunkovská je navrženo vytvoření parkovacího pásu umožňujícího parkování a odstavování vozidel návazné obytné zástavby při zachování ...
Odtahy, uskladnění vozidel a jejich částí pro KŘP Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné provádění odtahů vozidel na teritoriu KŘP Ústeckého kraje, Jedná se o všechny druhy vozidel, která mohou být provozována na pozemních komunikacích, a to do hmotnosti 5 tun. Vozidla mohou být v jakémkoliv technickém stavu vč. nepojízdných. V jednotlivých případech je součástí odtahu vozidel i příjezd, ...
Vybudování komunikace pro obsluhu rodinných domů v lokalitě Žernovka v Chabeřicích
Předmětem plnění je vybudování komunikace pro obsluhu rodinných domů v lokalitě Žernovky v Chabeřicích, na pozemku KN parcelní číslo 2594/1. Zakázka obsahuje: • 161 m asfaltové vozovky šíře 5,5 m • 9 vjezdů na pozemky šíře 4,0 – 5,0 m • 10 podélných parkovacích stání šíře 2,0 m, délky 5,75 m • 1 kolmé parkovací stání šíře 2,9 m, délky 5,0 ...
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál
Predmetom zákazky je chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu ...
Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná
Projektová dokumentácia rieši prístavbu existujúcej materskej školy v dvorovej časti areálu juhozápadne od existujúceho objektu.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Grafobal
Výstavba fotovoltaickej elektrárne a rekonštrukcia priemyselného osvetlenia.
Dodávkové automobily do 3,5 tony
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám výrobu vypalovací pečetě do dřeva
Předběžně bych potřeboval vědět kolik by stálo vyrobit vypalovací pečeť do dřeva? Jen raznici bez držáku apd...? Posílám nákres i s rozměry v cm.
Poptávám služby soudního znalce
Poptávám služby soudního znalce. Jedná se o vyhotovení posudku na dodání dveří a následnou instalaci. K probíhající reklamaci díla.
Poptávám zateplení rodinného domu
Poptávám zateplení rodinného domu.
Rekonštrukcia výťahov v blokoch A1, A2, F, G, H a CH  v UNB Nemocnica Staré Mesto
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 6 ks nákladných výťahov vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí, ovládačov pre používateľa Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Staré Mesto v Bratislave, Mickiewiczova 13, 813 01 Bratislava
Testovací systémy pro HiL testy II
Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů pro zajištění HiL testů v konfiguraci určené pro elektromobilitu dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a poskytnutí uživatelské podpory. Poptávané testovací systémy jsou určeny pro ruční a automatické HiL testy. Předmětem HiL testů bude validace softwaru pro ...