Umývacie dezinfekčné automaty a úpravovňa vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie
Dodanie Umývacích a dezinfekčných automatov a úpravovne vody pre Oddelenie centrálnej sterilizácie, ktoré nahradia pôvodný systém. Tovar požadujeme dodať ako nový, nerepasovaný, výhradne z nových komponentov.
Dodávka 80ks odpadkových smetných košov
Predmetom zákazky je postupné dodanie 80 kusov odpadkových košov podľa požadovaného opisu, ktorý tvorí prílohu Výzvy.
Realizačné práce na stavebných objektoch skupiny Valalický kanál
Verejný obstarávateľ má zámer zabezpečiť prípravné činnosti pre významnú investíciu investičný projekt Strategické územie Valaliky (ďalej len Projekt) na základe vydaného Osvedčenia o významnej investícii č. 10455/2022-4270-38187 zo dňa 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na základe uznesenia vlády SR č. 792/2021 zo dňa 22. 12. 2021, rozhodnutia o ...
Germicídne žiariče pre projekt Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - nákup germicídnych žiaričov
Predmetom dodávky je nákup germicídnych žiaričov do multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník v počte: Závesný uzatvorený germicídny žiarič v počte 4 ks Stropný uzatvorený germicídny žiarič v počte 6 ks Uzatvorený germicídny žiarič v počte 2 ks
Univerzálny stavebnicový systém, SOŠ Handlová
Predmetom zákazky je univerzálny stavebnicový systém v zložení: 7 ks programovacia stanica 7 ks meracia jednotka s prepojovacím poľom a príslušenstvom Bližšie je predmet zákazky opísaný v dokumentoch zákazky - Súťažné podklady.
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - Dodávka audo video techniky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž audio video techniky do multifunkčnej sály v Rohožníku v priestoroch kultúrneho domu Rohožník. Podrobný opis zákazky je v súťažných podkladoch
Obstaranie SW pre centrálne komponenty a pre konečných užívateľov
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (DNS) bude nákup bežne dostupných tovarov - SW pre centrálne komponenty s plánovaným umiestnením do primárneho, záložného a disaster recovery dátového centra a SW pre konečných užívateľov.
Zastávkové niky na Sídlisku III- 4x ul. Volgogradská a Námestie kráľovnej pokoja
Mesto Prešov pre zvýšenie kvality služieb pre cestujúcich v mestskej hromadnej doprave ako aj zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy plánuje rekonšktrukciu existujúcich autobusových zastávok MHD, zastávky Volgogradská a Námestie kráľovnej pokoja, v oboch smeroch. Tieto zastávky sa nachádzajú na Volgogradskej ulici na ...
Vypracovanie energetických auditov vybraných budov vo vlastníctve BSK
Predmetom zákazky je vypracovanie energetických auditov vybraných budov vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Podpora a rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti FN Nitra – technická časť
rojekt je zameraný na realizáciu technických opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti. Predmet zákazky bude realizovaný nasledovnými modulmi: Modul: Zvýšenie zabezpečenia siete a pritvrdenie pravidiel firewallov (FW hardening) Modul: Implementácia Log manažmentu a SIEM-u Každý modul bude realizovaný prostredníctvom ...
Detské jasle v obci Víťaz
Predkladaný projekt Detské jasle v obci Víťaz" je zameraný na vytvorenie vhodných priestorových podmienok, podporu poskytovania a rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze v obci Víťaz. Hlavným cieľom projektu je investícia do sociálnej infraštruktúry obce, ktorá prispeje k ...
Prenájom plošín bez obsluhy na modernizáciu verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájmu montážnych plošín bez ich obsluhy potrebných k zabezpečeniu modernizácie verejného osvetlenia na území mesta Bratislava. Elektromontážne práce na osvetlení a práca s plošinou budú vykonávané personálnymi kapacitami verejného obstarávateľa. Ďalšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk ...
Zhodnocovanie odpadov
Predmetom zákazky je prevzatie odpadov vznikajúceho činnosťou VSD a.s. a VSE Holding a.s. ako aj odpadov vznikajúceho pri rekonštrukciách, opravách a údržbe prevádzkovaných energetických zariadení a iných objektov spoločnosti VSD a.s a VSE Holding a.s. a budú s ním nakladať v súlade so zákonnými požiadavkami. Splnenie požiadaviek na predmet ...
Vlajky, zástavy, stuhy
Požadujeme zabezpečiť dodávku vlajok, zástav, stúh príp. iného bližšie nešpecifikovaného tovaru pre protokolárne účely.
Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy,  Slančíkovej 2, Nitra
Predmetom zákazky je vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie v rámci projektu výstavby Rozšírenie a vybudovanie športovej infraštruktúry v areáli Spojenej školy, Slančíkovej 2, Nitra v Nitre, parc. č. 1354/3 v kú. Nitra.
Brand base KPIs zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistenie vývoja znalostí, imagu, preferencií a vnímania Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. Cieľom prieskumu je znalosť, preferencie (nákupný košík) a vnímanie (imidž) Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi vybraných európskych krajín. ...
Predĺženie podpory zariadení a softvérov Checkpoint na 12 mesiacov 2024
Predmetom zákazky je predĺženie podpory zariadení a softvéru Checkpoint so supportom do 31.12.2024 (Príloha č. 1 súťažných podkladov).
Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
ND HE 3 Mercedes, SK7H, kompresor, zálievková súprava, VW Crafter
ND HE 3 Mercedes, SK7H, kompresor, zálievková súprava, VW Crafter
Stavebné úpravy učební v objekte PrávF, Kováčska 30 - II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy učební a chodby v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Stavebné úpravy učební a vybraných spoločných priestorov sa nedotýkajú nosných konštrukcií. Ide o úpravy v interiéroch, úpravy povrchov stien, stropov a podláh. Jedná sa o architektonické a dizajnové zjednotenie učební novým zabudovaným nábytkom, ...
Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Rekonštrukcia lesnej cesty LPUS Smolník
Predmetom zákazky je odstrániť nevyhovujúci stav lesných komunikácii používaných pri obhospodarovaní lesa. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1súťažných podkladov a v relevantných prílohách týchto podkladov.