Poptáváme RTG zařízení Scanmax 225
Krajský úřad Středočeského kraje poptává RTG zařízení Scanmax 225. Pokud by toto zařízení bylo ve vaší nabídce, zašlete mi prosím obratem cenovou nabídku. Děkuji. Mgr. Radek Neumann Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH II
Předmětem veřejné zakázky je koupě nových zdrojových mostů včetně montáže pro jednotku intenzivní péče Kliniky infekčních chorob v prvním nadzemním podlaží pavilonu B, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odborná demontáž stávajících zdrojových ...
Dodávky ZP-IVD- reagencií pro analýzu krevních plynů a dalších analytů ve vzorcích
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky reagencií pro analýzu krevních plynů a dalších analytů ve vzorcích biologického materiálu včetně zapůjčení přístrojového vybavení.
Dodávky kombinovaných zemnících lan
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kombinovaných zemnících lan (dále jen KZL) pro venkovní elektrická vedení vn, vvn s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období ...
Název komponent CISCO III
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup komponent CISCO pro modernizaci mobilních provozoven systému OTKS.
Zvyšování schopnosti CIRC - Reprodukce
Zajištění reprodukce technologií CIRC v rámci životního cyklu - udržení stávajících schopností detekce, testování a analýzy škodlivého SW.
Kondenzační chladiče
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kondenzačních chladičů. Vybraný dodavatel na základě níže uvedených podmínek tzv. na klíč dodá kondenzační chladiče splňující požadavky zadavatele, tzn. dodávka musí vyhovovat uvedeným požadavkům, přičemž samotné technické parametry kondenzačních chladičů jsou věcí ...
Poskytování podpory no-IT infrastruktury DC
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezvýpadkového provozu a nepřetržitého dohledu, pozáručního servisu, údržby a opravy technologických částí datových center, poskytování servisní služby, dodávky paliva a dodávky náhradních dílů k no IT technologiím v datových centrech zadavatele, a to včetně dopravy a manipulace v místech plnění.
Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
High Power Laser Diodes TP20_030
The subject matter of the Public Contract is the supply of the two high energy, high average power-pump diode modules to the Contracting Authority that are in detail described in Annex no. 1 - Technical Specification of this Procurement Documentation.
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
FN Motol - Kojenecké lahve
Průběžné dodávky kojeneckých lahví sloužících k podávání tekutin kojencům.
Obnova zrkadliska SPU v Nitre
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné a rekonštrukčné práce na objekte zrkadliska plytkého bazéna umiestneného pred aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorých cieľom je obnova zrkadliska do pôvodnej architektonickej podoby, zabezpečenie statickej únosnosti konštrukcií, vodonepriepustnosti, odstránenie nepôvodných prvkov ...
Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec“ (dále jen "Projekt") a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných ...
SW pro tvorbu 3D specifických modelů pacientů
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka softwarového nástroje pro tvorbu 3D specifických modelů pacientů. Software bude sloužit k vytvoření 3D specifických numerických modelů pacientů nebo k tvorbě jednotlivých orgánů a/nebo tkání. 3D modely budou vytvořeny segmentací snímků z výpočetní tomografie (CT), nukleární magnetické rezonance (MRI) ...
CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR, část 1 - výpočetní uzly
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka souboru výpočetních uzlů výpočetního clusteru ELIXIR. Detailní požadavky zadavatele na předmět plnění je uveden v zadávací dokumentaci pro tuto část veřejné zakázky.
Dodávka dvou sférických zrcadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou sférických zrcadel. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.
RTG pro ozařování vzorků
Předmětem zakázky je dodávka RTG ozařovače pro hromadné ozařování vzorků v různých skupenstvích: anorganické/organické vzorky, biologické vzorky. Daný přístroj je pořizován za účelem ozařování pevnolátkových, kapalných a plynných vzorků ionizujícím zářením s různými parametry.
Rozšíření síťového úložiště RCI klastru
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění síťového úložiště a vysokorychlostní sítě propojující úložiště s výpočetními uzly a poskytnutí záruky v délce min. 30 měsíců za kvalitu a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v ...
Zajištění podpory datového centra NTK na další období
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexní péče o klíčovou IT infrastrukturu zadavatele. Výsledkem této komplexní péče bude zachování dostupnosti IT infrastruktury, minimalizace počtu neplánovaných výpadků, udržování IT infrastruktury v optimálním stavu pravidelnými kontrolami a proaktivními zásahy, minimalizace dopadů případných ...
Monitoring rozhlasového a televizního vysílání
Předmětem veřejné zakázky je nepřetržitý monitoring rozhlasového a televizního vysílání v reálném čase s možností on-line sledování (v případě televizního vysílání) a on-line poslechu (v případě rozhlasového vysílání) pro potřebu naplňování obsahu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Servery pro virtualizaci sítě
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 2 ks virtualizačních serverů včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 ks serverů pro virtuální soukromé sítě ...
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač 3kolovou konzolí - komplet (4 ks) s délkou hadice 350 m - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (8 ks) s délkou hadice 350 m
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...