Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka zariadení a inštalačné montážne činnosti v rámci rekonštrukcie štúdia MD-A. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou
Navrhnutý je veľkokapacitný bazénový rybovod, ktorý zabezpečí spriechodnenie troch migračných bariér hať, betónový sklz a MVE Zvolen, ktoré znemožňujú prechod rybám a ostatným vodným živočíchom z nižšej časti toku Hron do vyššej. Rozdelenie stavby podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01Rybovod biokoridor, SO 02Premostenie ...
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa
Premetom obstarávania je rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa. Stavba Seňa - kanalizácia a ČOV zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi Seňa, Kechnec a Milhosť a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd odpadových vôd situovanej v Milhosti. Stavba Vodovod- Seňa, Kechnec, Milhosť zabezpečuje pitnú ...
D5 Oprava odpočívky Svojkovice
Nově bude zřízen CB kryt vozovky u stání pro kamiony a BUS, těmto plochám se pak přizpůsobuje parkování pro OA, propojovací komunikace a zelené plochy. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav povrchů na odpočívce a vjezdových a výjezdových parametrů. Nedostatečný počet stání pro těžká nákladní vozidla.
Zajištění ubytování a stravování v Chemnitz - Německo
Předmětem plnění zakázky je zajištění ubytování, stravy plná penze (snídaně, obědy formou balíčku, který se předá vždy u snídaně, večeře), pro celkem 16 klientů (2 běhy, každý běh předpokládáme 8 klientů) zadavatele při zahraniční stáži, 1 zaměstnance-koordinátora (pro každý běh, ubytování, po celou dobu stáže) a 1 zaměstnance-mentora (vždy 10 dní ...
Vodovod Jelšovce
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce vo vybudovaní vodovodu v obci Jelšovce. Vodovodné potrubie je navrhnuté podľa miestnych podmienok v ceste a v krajnici cesty l.triedy/64 v miestnych komunikáciách a zelenom páse. Vodovodné potrubie SO 01 tvorí zásobovacie vodovodné potrubie rad A" HDPE PE 100 DN 150 - 822 m a rozvádzacie vodovodné ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmto účelom bude realizovaná obnova obvodového plášťa, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budovy. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologické pracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v ...
Nákup 2 ks serverov pre platformu GIS
Predmetom zákazky je nákup 2 ks serverov za účelom rozšírenia existujúceho HCI. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe súťažných podkladov.
Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Predmetom zákazky je úprava prostredia Železničnej ulice a okolia, vnútroblokov bytových domov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch etáp realizácie. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Pětihosty - vodovod, tlaková kanalizace a ČOV
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací k vybudování veřejného vodovodu o celkové délce 6 078 m (vč. přípojek) a nového vodojemu 2x150 m3 pro napojení všech obyvatel obce Pětihosty. Dále provedení stavebních prací k vybudování veřejné kanalizační sítě o celkové délce 6 286 m (vč. čerpacích stanic a výtlaků z nich) a nové čistírny ...
Poptávám křeslo značky Natuzzi Italia
Poptávám křeslo RE-VIVE od Natuzzi Italia. Děkuji
Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách
Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácii v užívaní (cestná bezpečnostná inšpekcia) ukladá správcovi - SSC vykonať analýzu celej cestnej siete TEN-T s ohľadom na nebezpečné prvky, ktoré sa môžu podieľať na vzniku dopravnej nehodovosti, vykonať analýzu dopravnej nehodovosti, vypracovať klasifikáciu kritických nehodových lokalít, vykonať ...
Výstavba chodníkov v obci Košeca
1. Predmet zákazky je definovaný: projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Ilavská cesta - jednostranný chodník, novostavba", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v auguste 2018, zák. č. 031/2018 a projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie) "Košeca - Zliechovská cesta - ...
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova
Predmetom zákazky je dodávka tovarov v rámci projektu s názvom Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Clementisova", ktorý je zameranými na modernizáciu a technické vybavenie učební. Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební.
Mailový systém
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zariadení informačno-komunikačných technológií: - mailový systém pre 350 užívateľov [1 komplet] - balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] - terminálové služby [1 komplet] - nemocničný databázový systém [1 komplet] - projekčná technika - typ 1 [1 ks] - projekčná technika - typ ...
Technologie na úpravu zeleniny - linka na cibuli
Dodávka kompletní technologické linky na finální úpravu cibule - balící stroj( rozsah vážení 0,5 - 5 kg, pro nekonečný rukáv, vícenásobný zásobník obalového materiálu, volitelná délka, speciální řídící počítačový systém, odváděcí dopravník, speciální transportní jednotka pro nadrozměrné velikosti etiket s možností uchycení na každém spoji sáčku, ...
Košeca – prístavba a rozšírenie základnej školy
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Košeca - prístavba a rozšírenie základnej školy - prístavba a stavebné úpravy", ktorý vypracovala ARKON ATELIÉR, s.r.o., Žilinská 790/17, 017 01 Považská Bystrica v novembri 2019, zák. č. 2019/017. Predmetom zákazky je prístavba základnej školy v obci Košeca + drobné stavebné úpravy v existujúcom ...
Cyklotrasa Stará Myjava
Cyklotrasa vedie výhradne po lesných cestách v južnej časti Bielych Karpát, severne od obce Stará Myjava v lokalite Lipovčeky, Košiarka a doline potoka Myjava. Začiatok cyklotrasy sa napája na miestnu komunikáciu v obci Poriadie, ktorá je napojená na verejnú komunikáciu III/1211. Cyklotrasa začína v JPRL 67a, v dĺžke 447 m vedie v katastrálnom ...
III/3731 Chudobín - Haňovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice III/3731 Chudobín - Haňovice. Předmětný úsek silnice III/3731 se nachází od křižovatky se silnicí II/373 v obci Chudobín u pošty po začátek obce Haňovice u zemědělského, přibližně 3 km západně od města Litovel. Stavební úprava silnice vychází z provedené diagnostiky vozovky a následného ...
Rekonstrukce objektu Bohemia v areálu Výstaviště Praha
Rekonstrukce objektu bývalé restaurace Bohemia v areálu Výstaviště Praha, na pozemcích parc. č. 1844, 1843/1 a 1850/1, to vše v k. ú. Bubeneč.
III/4344 Klopotovice - průtah
Jedná se o stavební úpravy silnice III/4344 v intravilánu obce Klopotovice v km staničení 0,850 – 1,566 v celkové délce 700 m. Dále je mimo jiné součástí stavby výstavba chodníků podél silnice III/4344 v obci Klopotovice, popř. jejich obnova.
Kancelárske potreby
Kancelárske potreby, drobné kancelárske vybavenie, papier na fotokopírovanie a xerografický papier, kalendáre
Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa
Na zabezpečenie osadenia navrhovanej technológie ČOV je potrebné vybudovať nasledujúce stavebné objekty - železobetónovú nádrž pre biologické čistenie, budovu pre kalové hospodárstvo, prepojovacie potrubia a merný objekt. Stavba nie je situovaná v žiadnom ochrannom pásme ani v chránenom území prírodného charakteru, ani v pamiatkovej rezervácii ...
Výstavba nájomných bytov s následným prevodom vlastníckych práv
Predmetom zákazky je výstavba v súlade s uchádzačom spracovaným projektom pre stavebné povolenie: Bytový dom v obci Bzovík na pozemkoch parcelné čísla KN-C 1999/5, 1999/1, 2617/2, 438/1, v katastrálnom území Bzovík, Slovenská republika. Popis bytového domu: Bytový dom pozostávajúci z dvoch 1 - izbových bytov, z dvoch 2 - izbových bytov a z ...