IKT vybavenie učební
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenie pre potreby vzdelávacieho procesu. Množstvá predmetu zákazky: Učiteľský tablet 70 ks, Fotoaparát 10 ks, Žiacky tablet 150 ks, Notebook 13- 79 ks, Kamera 2 ks, Mobile device Management 10 ks, Multimediálne centrum - 60 ks, Dataprojektor 70 ks, Prepravný kufor 10 ks, Notebook 4 ks. Podrobná ...
Výmena a doplnenie evakuačného rozhlasu v sídelnej budove SNK
Predmetom zákazky je: a) vypracovanie dokumentácie na realizáciu evakuačného rozhlasu (ďalej len ER) v sídelnej budove objednávateľa - dokumentácia vyhotovenia ER v zmysle platných predpisov a noriem pojednávajúcich o ER, - plán realizácie ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa b) realizácia ER v projektom určených ...
Zabezpečenie prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina pre rok 2020. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Základní škola Rajhradice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy školy v obci Rajhradice. Stavební práce budou sestávat z vybudování učební části základní školy včetně výtahové šachty, propojovacího krčku a potřebných přípojek. Hlavní objekt školy bude tvořen dvěma nadzemními podlažími s podkrovím. Vnější rozměry budovy školy budou 42,5 m x 18 m. K hlavnímu ...
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v ...
Veľká technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií 1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks Časť II. Stredná technika na údržbu ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr. SY + CR, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Padákový materiál s príslušenstvom
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákového materiálu a vecného príslušenstva. Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO ...
Realizácia stavby Materská škola - Obora
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a v súlade so stavebným povolením. V prípade požiadavky obstarávateľa bude súčasťou zákazky aj zastupovanie obstarávateľa v konaní o kolaudácii diela vedenom na príslušnom orgáne verejnej moci.
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom kraji zameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja 2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu SMART.
Farby, laky a pomocný materiál
Predmetom zákazky je dodanie farieb, lakov a pomocného materiálu pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť týchto súťažných podkladov.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, opravy záchytných systémů po DN, okr PA + ÚO, rok 2020
Opravy záchytných systémů (svodidel, zábradelních svodidel a zábradlí) po dopravních nehodách v roce 2020. Požadavky na provedení oprav budou vždy stanoveny objednatelem dle jednotlivých případů. Opravy nutno realizovat do 72 hodin od nahlášení objednatelem.
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce
Predmetom zákazky je činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.
Stavba věžového vodojemu Moravská Huzová
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového věžového vodojemu s akumulací 350 m3 v jižní části obce Moravská Huzová. Součástí předmětu plnění jsou související přívodní potrubí, odběrné potrubí, odpad z VDJ, zpevněná plocha.
Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad
Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l(1ks) a linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l(1ks)
Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací v místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice.
Zníženie energetickej náročnosti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica
Predmetom tejto zákazky je zníženie energetickej náročnosti ti budovy CŠPP - elokované pracovisko Gelnica.
Poistenie mesta Sereď a jeho organizácií
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie motorových vozidiel a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle pre mesto Sereď a jeho organizácie.
Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací a chodníků (zpevněných ploch) v místní části města Ivančice – Budkovice.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy obecného úradu
Ovocie a zelenina
Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Domov sociálnych služieb LIBERTAS v jeho dvoch strediskách: Tuhárske námestie 10, Lučenec a Rúbanisko III, Lučenec. Zákazka je rozdelená na 8 častí: 1. časť: Ovocie a zelenina 2. časť: Chlieb a pečivo 3. ...
Kanalizácia Trakovice – dostavba 4. a 5. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kanalizácia Trakovice dostavba 4. a 5. etapa, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka energií
Dodávka energií pre Nemocnicu Poprad a.s., (Elektrická energia, Zemný plyn)
Poptávám pronájem mincovního turniketu na WC
Poptávka na pronájem mincovního turniketu na WC od 1.12.2019 do 20.3.2020.
Obstaranie automatickej požičovne mestských bicyklov
Predmetom tejto zákazky je dodanie (1. časť) a prevádzka (2. časť) komplexného funkčného systému automatickej požičovne mestských bicyklov tzv. bike-sharing. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.