Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovaním nosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pri testovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV
Predmetom zákazky s názvom "Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV" je: (I) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; (II) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; (III) vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; (IV) vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a ...
Poptáváme rodinný dům
Poptáváme rodinný dům, do 150 km od Prahy, dispozice min. 4+1 (může být i více). Vítány jsou i vedlejší stavby na pozemku (stodola apod.). Zahrada min. 200 m2. Podmínkou je absence vlhkosti a plísně. Stav fasády není rozhodující, podmínkou je dobrý stav střechy a celkově udržovaný stav nemovitosti, bez nutnosti zásadnější (okamžité) rekonstrukce ...
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba, ktorej hlavným zámerom je využitie jestvujúceho objektu + prístavby na objekt ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou.
Diaľkovo ovládané úsekové odpínače - ACON
Predmetom zákazky je obstaranie 350 ks diaľkovo ovládaných úsekových odpínačov zabezpečujúcich plynulejšiu distribúciu elektrickej energie, vrátane ich montáže a inštalácie.
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle ...
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení ...
Vodovod Libodřice
Předmětem zakázky je stavba veřejného vodovodu v obci Libodřice. Projektová dokumentace je přílohou zadávací dokumentace.
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR
Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky NOREPINEFRIN
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka.
Léčivé přípravky pro gastrointestinální trakt - PENTASA
1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.2 - Cenová nabídka.
Pořízení služebních osobních vozidel pro SUZ MV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 9 ks nových osobních silničních vozidel pro Správu uprchlických zařízení MV. Technická specifikace automobilů, včetně jejich výbavy je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, na ul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejného osvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: stavebný objekt - spevnené ...
Bravčové, hovädzie mäso a divina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie mäsa a mäsových výrobkov do stravovacích zariadení Študentských domovov a jedálni v Košiciach a Prešove
Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Materská škola Košťany nad Turcom
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa ...
Dodávka elektrickej energie
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU. Predmet obstarávania je rozdelený na 2. časti, ktoré sa samostatne vyhodnocujú.
Analyzátor otoakustických emisí III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Spotrebný zdravotnícky materiál
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného zdravotníckeho materiálu a špecializovaného zdravotníckeho materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Moderná materská škola - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
CNC vysekávací stroj
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb: CNC vysekávací stroj 1 ks Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.