Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
Zadavatel poptává laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování, včetně SW, záručního a pozáručního servisu, zaškolení a instalace. Podrobnosti stanoví komplexně zadávací podmínky.
Nákup traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy
Predmetom zákazky je nákup, dodávka a zaškolenie obsluhy traktorového štiepkovača s hydraulickou rukou na spracovanie drevnej biomasy. Technická špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Pořízení 2 ks drtičů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks drtičů, konkrétně dodávka pomaloběžného a rychloběžného drtiče. Technické údaje pomaloběžného a rychloběžného drtiče musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 „Technická specifikace“ této Zadávací dokumentace (dále také „ZD).
Zařízení pro aditivní výrobu kovů
Jedná se o zařízení (technologie / proces) pro aditivní výrobu funkčních kovových dílů přímo z 3D CAD modelu spékáním jemných vrstev kovových prášků, kde paprsek laseru o vysoké hustotě energie lokálně taví kovový materiál pouze v oblasti vyráběné součásti s kompletní kontrolou procesu pomocí monitorovacích systémů pracovního prostoru a tavného ...
Dodávka 2 ks kolových lesnických traktorů pro LZ Boubín a LZ Konopiště
Zadavatel požaduje dodat 2 ks nových lesnických kolových traktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Dodávka stroje na zpracování netkaných textilií
Dodávka stroje na zpracování netkaných či obdobných textilií.
Modernizace CNC obrábění - 3D měřící zařízení
Předmětem plnění je rozšíření a modernizace stávajícího pracoviště odborného výcviku a tím vytvoření podmínek pro zkvalitnění počátečního vzdělání, s důrazem na rozvoj žádoucích klíčových kompetencí v oblasti výuky strojního a ručního programování a obsluhy numericky řízených strojů, včetně zpětnovazební kontroly výrobních operací na 3D - ...
Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 5 nových vyvážecích souprav (kolových a pásových) dle specifikace v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a ...
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Dodávka čtyř kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle ...
Traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze.č.2 zadávací dokumentace
Power HiL
Předmětem zakázky je dodávka komplexního pracoviště pro vývoj a testování výkonové elektroniky za podmínek blízkých reálným stavům okolí dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, instalace, licencí, dokumentace, iniciační kalibrace, certifikace, zkušebního provozu, školení obsluhy a poskytnutí technické podpory ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Celokrytování stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celokrytování stroje pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Univerzálne obrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia univerzálnych a CNC obrábacích strojov.
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe - skúšobňa
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov), pričom ...
Lesné kolesové traktory
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých ...
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepací stroj (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Rýpadlonakladač (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha ...
Elektrická zařízení - metalografická pila, metalografická bruska, elektrolytická leštička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka • metalografické pily, • metalografické brusky a • elektrolytické leštičky / leptačky. (dále jen „elektrická zařízení“). Zadavatel požaduje dodání elektrických zařízení dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna ...
ČVUT-CIIRC: Stroj pro mikroobránění laserem
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku stroje pro mikroobrábění laserem pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) a v Příloze č. 2a, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“), které ...
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Dodávka : Zariadenie na manipuláciu1 ks
Soustruhy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů soustruhů dle technické specifikace.
Dodávky frézek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka frézek dle technické specifikace.
4osé obráběcí centrum s robotem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4osého obráběcího centra s robotem dle technické specifikace.
CNC Vodorovná vyvrtávačka
Predmetom zákazky je dodávka CNC Vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.