Nákup technológií pre zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup nového technologického vybavenia pre zberný dvor, ktorý plánuje obec zrealizovať pomocou financovania z projektu EÚ. Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená ...
Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov
Predmetom obstarávania je nákup poľnohospodárskej techniky do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, rozdelený do štyroch častí: Časť 1: Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov Časť 2: Samochodná silážna rezačka s príslušenstvom Časť 3: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo Časť ...
Kovoobrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodanie kovoobrábacích strojov pre potreby odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Matejovce Poprad, ktorá je rozdelená do 4 častí: Časť 1 Kovoobrábacie stroje Časť 2 Univerzálny hrotový sústruh Časť 3 Univerzálna hrotová brúska Časť 4 Číslicovo riadené kovoobrábacie CNC stroje Bližší popis ...
Traktorový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v obci Beluša. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
MONZA CZ, s.r.o. - CNC řezací laser
Předmětem zakázky je dodávka CNC řezacího laseru, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je dále doprava do místa plnění vč. uvedení do provozu, předání kompletního manuálu v českém jazyce a uvedení zařízení do provozu Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky dle ...
Dodávka nástrojů a jejich upínání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojů a jejich upínání soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé nástroje a jejich upínání vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků ...
Vytvorenie podmienok pre adaptáciu nízko kvalifikovanej pracovnej sily v OP Varadka
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky pre prácu v lese, ktorú bude využívať OP Varadka s.r.o., r.s.p.. Bližšie informácie sa nachádzajú v Prílohe č.1 Výzvy - Technické požiadavky na predmet zákazky. Variantné/ekvivalentné riešenie: Ekvivalentné riešenie: Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže navrhovateľ predložiť ...
Strojno - technologické vybavenie na zberný dvor, vrátane dodávky a zaučenia obsluhy
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania. Požaduje sa dodanie tovarov vrátane dopravy, zaškolenia, všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie zariadenia (ak relevantné).
Sedadlo vodiča s uchytením komplet Zetor 7011, PP 568AA
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov na vozidlo PP 568AA, Zetor 7011, rok výroby 1984, VIN 40725 - cestm. Poprad -Sedadlo vodiča komplet 8334300 -Kolajnica na uchytenie sedačky P+Ľ strana s maticami
Dodanie traktora s príslušenstvom v rámci projektu: Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu
Dodanie traktora s príslušenstvom (čelný nakladač a hákový nosič veľkokapacitných kontajnerov).
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: • Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; • Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); • Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; • ...
Projekt materiálového využití odpadů - O S E X  Ž A T E C , společnost s ručením omezeným
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zařízení na čištění obilí. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro výrobu vazníků; - Automatizace a propojení na ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; - ...
Zariadenia kompostárne Mesta Levice opakované VO 2022 traktor
Predmetom zákazky je dodanie zariadenia pre kompostáreň Mesta Levice, ktoré je nové, nie nie repasované, opravované alebo používané. Predmet zákazky Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Technika pre projekt - Kompostáreň v obci Veľký Horeš
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a zariadení vrátane súvisiacich služieb pre projekt s názvom: -Kompostáreň v obci Veľký Horeš Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a technických špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Technika - Zberný dvor
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a zariadení vrátane súvisiacich služieb pre projekt s názvom: - Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom - Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a technických špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú ...
Traktor
časť 1: 3ks - Univerzálny kolesový traktor s príslušenstvom (3ks čelný nakladač, 1ks voz na prepvoz senážnych balíkov, 4ks mulčovač za UKT, 3ks disková kosačka, 3ks obracač sena, 3ks dvojrotorový stranový zhrňovač, 1ks samozberací voz) časť 2: 1ks - Univerzálny kolesový traktor s čelným nakladačom na obhospodarovanie horských lúk s ...
GRANITA Lomy s.r.o. - Materiálové využití druhotných surovin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
Dodávka fiber laseru
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CNC laserového stroje s pevnolátkovým zdrojem paprsku.
Obstaranie techniky pre obec Veľký Kamenec II
Predmetom zadávania zákazky je dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb - dodanie nového nepoužitého traktora s lopatovým čelným nakladačom a návesom pre potreby obce na pravidelné vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a na ...
Pořízení KOMPAKTORU pro skládku SONO
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technického vybavení ke zpracování odpadu na skládce SONO. Konkrétně se jedná o 1 ks kompaktoru. Technické údaje dodaného kompaktoru musí odpovídat minimálním technickým požadavkům zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 5 Technická specifikace této Zadávací dokumentace. ROK výroby dodávaného kompaktoru ...
Kráčející mobilní robot
Předmětem zakázky je dodávka kráčejícího mobilního robota s minimálně 12 stupni volnosti, který je schopen pracovat v běžném prostředí a je schopen zdolávat schody. Stroj bude vybaven senzorickým vybavením tak, aby byl schopen alespoň omezeného autonomního provozu. Ke stroji bude k dispozici programový vývojový kit (SDK-software development kit) ...
Cirkulární ekonomika pro podnik AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bubnového třídiče a pytlovací linky.
Briketovací lis
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku 1ks nového Briketovacieho lisu. Dodaný tovar musí byť nový, zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa: Hydraulický briketovací lis ...