Dodávka techniky pre zberný dvor v Obci Čachtice
Predmetom zákazky je dodávka techniky pre separovaný zber odpadu v obci Čachtice. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technická špecifikácia je predmetom opisu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Súbor techniky pozostáva z poľnohospodárskych stroja, zariadení a mechanizmov určených pre zber a spracovanie separovaného odpadu.
CNC frézovacie centrum s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nákup ohraňovacieho lisu
Predmetom verejného obstarávania je dodanie 1 ks ohraňovacieho lisu. Toto zariadenie slúži na ohýbanie materiálov. Bližší opis bude uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávka kolového traktoru pro ŠZP Žabčice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového traktoru pro účely rostlinné výroby ŠZP Žabčice v souladu s Přílohou č. 1 - Technická specifikace. Součástí plnění je i doprava stroje do místa plnění, ověření funkčnosti stroje, uvedení do provozu a zaškolení cca dvou osob v délce minimálně dvou hodin přímo při práci se strojem.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v obci Sľažany a pozostáva z troch častí / logických celkov: Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom 1) Kolesový traktor - 1 ks 2) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1 ks 3) Čelný nakladač (prídavné zariadenie k traktoru) ...
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na bilogický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
UTB - Barevná laserová tiskárna A3 s bílým tonerem II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka barevné laserové tiskárny A3 s bílým tonerem pořizovaná pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
MT vybavenie zberného dvora
Nákup a dodávka technologického vybavenia pre triedené zložky KO. Zákazka je rozdelená na tri časti: Časť 1 - Kolesový traktor 1 ks, Čelný nakladač montovaný na traktor 1 ks, Hákový traktorový nosič kontajnerov 1 ks, Časť 2 - Kontajner 1 ks, Oceľový hákový kontajner 5 ks, Kontajner na skladovanie oleja 3 ks, Skladací skladovací kontajner 1 ...
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
Modernizace řídicích systémů na těžních zařízeních 2/1 a 2/2 dolu ČSA 2
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace těžních zařízení (dále jen „TZ“) 2/1 a 2/2 dolu ČSA, pozemek parcelní číslo 1344/50, katastrální území Karviná - Doly, v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi ve znění ...
Varňa medoviny s príslušenstvom
Predmetom zákazky je: - dodávka kompletného rozsahu zariadení pre výrobu medoviny, spočívajúcej v dodaní varne medoviny v nerezovom prevedení a opláštení, a zariadení v prevedení minipivovaru s produkciou cca 200 hl/rok piva plzenského typu za účelom modernizácie materiálno-technického vybavenia učební a dielní Strednej odbornej školy. Podrobný ...
Dodávka balicího stroje pro skin balení filet
Předmětem veřejné zakázky je dodávka balícího stroje pro skin balení filet, a to včetně jeho dopravy, montáže, zapojení, zprovoznění a zaškolení obslužného personálu zadavatele.
Nákup ohraňovacího lisu a vláknového laserového řezacího stroje
Nákup ohraňovacího lisu a vláknového laserového řezacího stroje
BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS v nasledovnom rozsahu: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO 2. Linka na spracovanie kuchynského BRO 3. Nakladač 4. Preosievač 5. Traktor s príslušenstvom: - 5.1: Traktor - 5.2: Štiepkovač ...
Technologie pro úpravu odpadů - BIOLIPOL SE
Předmětem zakázky je dodávka technologické vybavení pro úpravu odpadů/předzařízení: - Míchací zařízení (1 ks) sloužící míchání, homogenizaci, narušení struktury a dále v zařízení bude upravována sušina do optimální hodnoty, která umožňuje příjem v BPS - Kolový nakladač pro manipulaci s odpady
Obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Strojní vybavení pro údržbu lesních cest ŠLP ML Křtiny - rozděleno na části
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení pro provádění údržby a oprav lesních cest majetku ŠLP ML Křtiny.
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o.
Nákup kolového traktoru a kejdovače souprava
Předmětem veřejné zakázky je dodávka soupravy kolového traktoru a kejdovače. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, a v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.
Obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne obce Šrobárová
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1 - Traktor s čelným nakladačom Logický celok č. 2 - Štiepkovač drevnej hmoty Logický celok č. 3 - Prekopávač kompostu Ponuku môže uchádzač predložiť na každú časť zákazky samostatne podľa bodu 6. Obsah ponuky týchto súťažných podkladov.
Roboti, robotický podvozek s manipulačním ramenem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického podvozku s manipulačním ramenem (dále jen „robot“). Požadavky Zadavatele na robota jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov
Predmetom obstarávania je nákup poľnohospodárskej techniky do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku, rozdelený do troch častí: Časť 1: Traktor, náves, navádzanie a riadenie traktorov Časť 2: Kombajny Časť 3: Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo Bližšie informácie uvedené v súťažných ...
5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to: 1. 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum 2. CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových dielcov Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1. predmetu zákazky - 5-osé univerzálne CNC obrábacie centrum Časť 2. predmetu zákazky CNC vŕtacie centrum pre výrobu nábytkových ...
Poptáváme použité obráběcí stroje
Poptávám CN - použitá obráběcí centra MCV 1000, MCV 750, Masturn MT54/1500CNC, Inaxes IKS-1150R.
Zberný dvor v obci Kyjov - Technické vybavenie
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica Časť 1: Kontajnery kompatibilné s ramenovým nosičom kontajnerov Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom Časť 4: Prenosná nájazdová automobilová váha Časť 5: ...