Čtyřstranná fréza na dřevo
Jedná se o obráběcí stroj na dřevo pro hoblování a frézování prken, palubek, trámů apod., jakož i poskytnutí souvisejících plnění. Podrobný popis je uveden v technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace.
Obstaranie moderného MTV SOŠT v Čadci
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov - univerzálna frézka.
Centrální polytechnické dílny - dodávka didaktických pomůcek
Předmětem plnění jsou dodávky spojené s realizací části didaktických pomůcek pro objekt Centrálních polytechnických dílen v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích. Didaktické pomůcky jsou určeny k vybavení dílen se zaměřením: na textil, grafiku, kov, dřevo a odborných učeben se zaměřením na ...
Vybavení odborných učeben na SŠG BRNO I
Předmětem tohoto zadávacího řízení rozděleného na 9 částí je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky dodávka vybavení pro učebny grafiky a tisku a vybavení pro obalové centrum odborných učeben na Střední škole grafické Brno, příspěvkové organizaci, vč. souvisejícího spotřebního materiálu. Konkrétně se jedná o dodávku výpočetní techniky, ...
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
3x stranový mulčovač
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových stranových mulčovačů, určených pro údržbu zemědělských ploch.
Traktor s príslušenstvom pre triedenie zberu, Granč-Petrovce
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup strojno-technologického vybavenia k zvýšeniu kapacity pre triedenie komunálnych odpadov v Obci Nová Ves nad Žitavou a pozostáva z dvoch častí / logických celkov: Logický celok č. 1 - Traktor s príslušenstvom 1) Kolesový traktor - 1ks 2) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1ks 3) Čelný nakladač (prídavné ...
Odborné učebny pro automatizaci a robotiku
Předmětem veřejné zakázky je vybavení 2 odborných učeben pro automatizaci a robotiku: - ROBO učebna se souborem výukových zařízení - SMART učebna se souborem výukového vybavení včetně PC, monitorů, tabulí atd. Podrobněji jsou specifikace popsány v jedotlivých částech zakázky.
Technické vybavenie zberného dvora obce Sebechleby
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - techniky pre Zberný dvor v obci Sebechleby. Zákazka je rozdelená na 2 časti: časť 1. Traktor s čelným nakladačom a s príslušenstvom, časť 2 Kontajnery. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch zverejnených v profile verejného obstarávateľa k zákazke
Traktor
Predmetom zákazky je nákup strojného zariadenia a kontajnerov pre zberný dvor v Tvrdošovciach. Jedná sa o nasledovné zariadenia: 1. Traktor 1 ks, 2. Príves za traktor 1 ks, 3. Drvič odpadu 1 ks, 4. Kontajnery 4 ks. Špecifikácia jednotlivých zariadení a kontajnerov je v prílohe súťažných podkladov č.2.1 Špecifikácia zariadenia a č.2.2 ...
Modernizácia  praktického vyučovania - CNC stroje
Predmetom zákazky sú CNC stroje s príslušenstvom pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Modernizace výroby kyseliny dusičné
Předmětem zakázky je výstavba nové výrobny kyseliny dusičné (KD) o kapacitě uvedené v příloze č. 7 Zadávací dokumentace - "Minimální technické podmínky, další technické podmínky" (dvoutlaká technologie výroby KD), dopojení nové technologie na stávající chladící okruh, nových skladovacích zásobníků pro vyrobenou kyselinu dusičnou s propojením ...
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Polygrafický stroj - nákup
Předmětem VZ je pořízení technických prostředků určených pro technologické linky Digitálního produkčního systému.
Traktor s čelním nakladačem
Jedná se o nákup traktoru s čelním nakladačem, dle technických požadavků přiložených k zakázce
Nákup secího stroje pro podsev travin - 1 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového secího stroje pro podsev travin, zavěšeného na tříbodovém závěsu kolového traktoru.
Příslušenství pro školní robotická pracoviště Universal Robots
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření robotických pracovišť Universal Robots na 6 středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Každá škola má 6 robotických pracovišť vybavených kolaborativními roboty UR3. V rámci rozšíření pracovišť se jedná o pořízení příslušenství jako např. elektrické kleště, kamery pro strojové vidění, elektrický ...
Zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy v SOŠ Partizánske - vybavenie CNC strediska
Predmetom zákazky je zriadenie strediska odborného vzdelávania a prípravy SOŠ Partizánske dodávkou CNC strojov a riadiaceho softvéru zariadenia. Podrobná špecifikácia dodávky je uvedená v súťažných podkladoch
Kolesové rýpadlo-nakladače s prídavnými zariadeniami v celkovom počte 17 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, nových kolesových rýpadlo-nakladačov s prídavnými zariadeniami určených na výkon činností v rámci údržby ciest. Predmet zákazky je definovaný ako A. kategória kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou a búracím kladivom v počte 6ks a B. kategória kolesový rýpadlo-nakladač s asfaltovou frézou v počte 11 ks. ...
Dodávka nástrojových hlav 1-5
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologických hlav soustruhu FLEXI (dodaných na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. Soubor ...
Dodávka nástrojové hlavy 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologické hlavy soustruhu FLEXI (dodané na PROTOTYP) v rámci projektu Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI. Jednotlivé technologické hlavy vytváří kompatibilní příslušenství, které se v rámci PROTOTYPU SUA bude flexibilně vyměňovat podle technologických požadavků obrábění. ...
Dodávka spalovacího zařízení pro společnost PDI a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž spalovacího zařízení sloužícího k likvidaci nemocničních odpadů. Zařízení bude umístěno na říčním plavidle a bude pracovat za každých povětrnostních podmínek.
Traktor s čelným nakladačom, traktorový náves a drvič
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu strojov a zariadení pre zvoz a nakladanie s odpadmi za účelom zvýšenia kapacity triedeného komunálneho odpadu
Obstaranie technického vybavenia Zberného dvora v obci Župkov
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu v rámci projektu Obstaranie technického vybavenia Zberného dvora v obci Župkov. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Časť 1: Traktor s príslušenstvom Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, traktorový náves, štiepkovať a traktorový nosič ...