Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla, jehož předmětem je zhotovení systému rekuperace a chlazení učeben v ZŠ JUDr. Josefa Mareše. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci ...
Poptáváme servis nebo montáž nové klimatizační soustavy
Poptáváme servis nebo montáž nové klimatizační soustavy. Dobrý den, naše firma spravuje OC Galerie Na Soutoku na adrese Želetická 2277, Předměstí 41201, Litoměřice. Máme klimatizační soustavu Toshiba pro serverovnu. Problém je, že v systému je minimum chladivového plynu R 410. Příčinou je je jeho únik z venkovní jednotky. Prosím o ...
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně
Předmětem veřejné zakázky je umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně.
Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III, růstové komory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace růstových komor do nové budovy FŽP III. Součástí dodávky je i zdroj chladu s venkovními jednotkami umístěnými mimo budovu. Jedná se o dodávku kompletního funkčního zařízení.
Dodávka 70 ks klimatizací pro kabiny řidičů vozů T3P
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky 70 kusů klimatizací pro kabiny řidičů vozů T3P a souvisejících činností pro Zadavatele. Přesná specifikace plnění této veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 7 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky není montáž dodaných klimatizací.
Rekonstrukce klimatizace budovy Inspektorátu v Praze
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce klimatizace budovy Inspektorátu SZPI v Praze na adrese Za Opravnou 300/6, 150 00, Praha 5 zahrnující kompletní výměnu stávajícího zdroje pro výrobu chladicí vody včetně veškerých rozvodů chladicího média, výměnu klimatizačních jednotek a dodání nezávislých klimatizačních jednotek pro zajištění ...
ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů.
Ekologizace TFM - Logistika paliva pro kotel K1
Dodání nové technologie třídění paliva (násypka, třídič nadrozměru, magnet, havarijní násypka) Výměna kapotáže všech přesypů v trase T3-T9 Dodávka a montáž průmyslového vysavače s filtračním zařízením s pokrytím pásu T3-T9 (mimo T6) Dodávka nové pásové váhy na T8 Úprava stávajícího vzorkovače paliva na T8 Dodávka a montáž elektrické požární ...
ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek II
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla První etapa obnovy VZT jednotek v objektu Českého rozhlasu, Římská 13, Praha 2, které zahrnuje demontáž původních VZT jednotek, kompletní dodávku, instalaci a zprovoznění nových VZT jednotek a realizaci veškerých souvisejících přípravných a dokončovacích prací a to vše v rozsahu, termínech a za podmínek ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je zejména pravidelná údržba a servis zařízení vzduchotechniky, chladových agregátů a jejich součástí, zejména fan coilů a odtahových ventilátorů včetně případné kontroly provozuschopnosti PBZ v areálu Univerzitního kampusu Bohunice v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech ...
Instalace systému vzduchotechniky v ZŠ Všetaty
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do učeben a družiny a kuchyně s jídelnou, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: - Část I. Dodávka a montáž vzduchotechniky do učeben a družiny: 16 jednotek o celkovém výkonu min. 11 400 m3/h a suché účinnosti min. 79 %. Vyregulování otopné soustavy, Osazení ...
Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do sportovní haly a kuchyně s jídelnou, přičemž předmět veřejné zakázky je dle § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: I. Část: Dodávka a montáž VZT-01 (sportovní hala) o jmenovitém výkonu min. 4 375 m3/h a suché účinnosti min. 82 %. Do zařízení VZT-01 je osazen elektrický předehřívač vzduchu o ...
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476, chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B a technologie systému řízení, detekce poruch, ...
Zimní stadión Kladno - Vzduchotechnika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace vzduchotechniky v rámci rekonstrukce ČEZ zimního stadionu Kladno. Jedná se o zimní stadion s kapacitou 5200 diváků, jenž je využíván pro lední hokej, krasobruslení a veřejné bruslení. Předmětem probíhající rekonstrukce je realizace nového zastřešení stávajícího zimního stadionu.
Brno, VUZ Tučkova 23, zlepšení ubytovacích podmínek ve 4. a 5. NP
Předmětem díla je provedení oprav a výměny vnitřních povrchů, vybavení, elektroinstalace, ZTI a VZT v ubytovacích jednotkách, hlavních chodbách a v technickém zázemí v sekci C, 4. a 5. NP dle vypracované projektové dokumentace „Brno, VUZ Tučkova 23, zlepšení ubytovacích podmínek ve 4. a 5. NP“ od společnosti PP Ateliér s.r.o., Křížová 2597/5, ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované dodávky chladicích jednotek
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona (dále jen „DNS“ nebo „dynamický nákupní systém“) na dodávky chladicích jednotek (dodání, montáž a zprovoznění chladicího systému) do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
TMB - areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 - úprava VZT jednotek
Zadavatel před časem realizoval rekonstrukci objektu S0 033 v areálu Terezy Novákové 64, Brno. Stávající systém vzduchotechniky, který je v tomto objektu v provozu, však vykazuje problémy a není zcela funkční pro zajištění mikroklimatu. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla podle PROJEKTU. PROJEKT řeší úpravu některých systémů ...
Úpravy přednáškového sálu
Předmětem jsou úpravy architektonicko-stavební, požárně bezpečnostní, vytápění, vzduchotechnika, elektro silnoproud, slaboproudé rozvody, měření a regulace. Součástí této veřejné zakázky není audiovizuální technika a prvky interiéru.
FN Motol - Dodávka filtračních prvků do vzduchotechnických zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Cenová tabulka je zabezpečení průběžných dodávek filtrů do jednotek vzduchotechniky pro FN Motol.
Opravy a servis klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek a súvisiacich rozvodov
Predmetom zákazky je servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, čerpadiel, opravy, odstránenie porúch, vypracovanie hlásení o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Chlazení kanceláří na OI Praha - 2
• Dodávka a montáž klimatizace podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1. Jedná se o kanceláře v 2. NP a 3. NP, budovy ČMI OI Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10. • Zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších ...
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...