Zajištění provozu systémů VZT na roky 2023 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelných servisních prohlídek, údržby, revizí, kontrol a dalších úkonů technologií klimatizačních a VZT systémů a chladících zařízení, v rozsahu daném provozními řády jednotlivých technologických systémů, návodů výrobců, legislativou a dle platných norem ČSN, EN. Požadované servisní činnosti se vztahují ...
Dodávka radiálních ventilátorů a velkokapacitního vzdušníku
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do tří samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Dodávka oboustranně sacího radiálního ventilátoru Část B: Dodávka jednostranně sacího vysokotlakého radiálního ventilátoru Část C: Dodávka a montáž velkokapacitního vzdušníku
Klimatizácia kancelárskych priestorov administratívnej budovy Sedlárska 4  v Bratislave
Predmetom zákazky je zabezpečenie klimatizovania vybraných priestorov administratívnych budov verejného obstarávateľa, nachádzajúcich sa na území Bratislavy - Sedlárska 4, Laurinská 5, Rudnayovo nám. 4, Uršulínska 11, podľa príslušnej dokumentácie, vrátane pravidelného servisu a údržby. Podrobnejšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch, ...
Systém pro odvod operačních zplodin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks systému pro odvod operačních zplodin včetně příslušenství pro Centrální operační sály Fakultní nemocnice Olomouc
Zajištění generální opravy 2 ks kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění generální opravy 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základním podkladem s definicí charakteru a popisu plnění pro zajištění generální opravy 2 ks kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci včetně kompletního zajištění souvisejících prací, dodávek a služeb je projektová ...
ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a souvisejících prostor, výměna odlučovače tuků
Rekonstrukce stávající školní kuchyně, jídelny, skladů a zázemí pro personál a dále výměna odlučovače tuků v přízemním křídle budovy ZŠ Závodu míru č.p. 1951 nábřeží Závodu míru v Pardubicích. Bourací práce a následné stavební úpravy - vybourání všech příček a podlah v půdorysu stávající kuchyně a jídelny, demontáž stáv. gastro zařízení vč. ...
F397 - Doplnění klimatizace do vybraných místností v SO na  ETE
Předmětem dané veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výrobně technické dokumentace (VTD) a následná instalace klimatizací do vybraných místností uvedených v příloze č. 2 na Jaderné elektrárně Temelín.
Vzduchotechnika v budově polikliniky v Novém Strašecí
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do polikliniky. - VZT jednotka o jmenovitém výkonu min. 1605 m3/h s účinností min. 92 % a VZT jednotka o jmenovitém výkonu min. 3325 m3/h s účinností min. 92 % - IR čidla CO2
Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí
Dodávka a montáž vzduchotechniky do kuchyně (varny) o jmenovitém výkonu min. 12 500 m3/h a celkové teplotní účinnosti pro přenos tepla min. 80 %.
Rekonstrukce indukčních jednotek v OZ
kompletní rekonstrukce systému vysokotlaké klimatizace, která s pomocí indukčních jednotek slouží pro klimatizaci kanceláří a technologických pracovišť v objektu Zpravodajství České televize Praha
Výměna chilleru budovy Univerzitní auly
Předmětem veřejné zakázky je výměna chilleru. Součástí plnění je také vypracování projektové dokumentace a technologického plánu provedení prací, napojení na stávající rozvody chladu, silnoproudu a slaboproudu a úprava návazného řídícího sytému MaR. Předmětem veřejné zakázky je i demontáž stávajícího chilleru vč. ekologické likvidace stroje i ...
VZT s rekuperací do školní budovy v obci Červená Voda
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do školní budovy vč. řešení elektro a měření a regulace pro VZT a otopnou soustavu. 7 ks VZT jednotek o celkovém výkonu min. 23 000 m3/h: - VZT1.1.1 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.1.2 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.2. - průtok vzduchu ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
Predmetom obnovy budovy MŠ V Turanoch je znižovanie energetickej náročnosti budovy zmenou jej tepelno-technických vlastnosti stavebných konštrukcií v zmysle požiadaviek STN 73 0540 (2019) pre normalizované hodnoty platné od 1.1.2021 a riešenie zateplenia obvodového plášťa, strechy, výmeny časti okien a dverí s riešením výmeny vzduchu decentrálnou ...
Roční prohlídky strojních a elektrických částí hlavních ventilátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení ročních podrobných prohlídek strojních a elektrických částí včetně drobných oprav hlavních ventilátorů č. 1 a č. 2 výdušné jámy ČSA 3, hlavního ventilátoru č. 2 výdušné jámy Mír 4, hlavních ventilátorů č. 1 a č. 2 výdušné jámy č. 6 Lazy a hlavních ventilátorů č. 1 a č. 2 výdušné jámy č. II/3 Staříč.
ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni
Rekonstrukce řízeného větrání pomocí vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla ve školní jídelně ZŠ Děčín II, Kamenická.
Rekonštrukcia centrálnej prípravy vzduchu
Predmetom zákazky je realizácia kompletnej rekonštrukcie centrálnej prípravy vzduchu v budove Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia centrálnej prípravy vzduchu je riešená výmenou za nový systém, teda kompletná výmena technológie centrálnej prípravy vzduchu vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkých ...
Zabezpečenie servisu NON IT zariadení
Predmetom zákazky je podpora NON IT zariadení vyplývajúca zo zákonom daných povinností (Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). Pre dátové centrá je pravidelný servis klimatizačných ...
Servis zařízení VZT a chlazení
Předmětem veřejné zakázky je servis zařízení vzduchotechniky a chlazení. - Celoroční servis v rozsahu Provozních předpisů. - Revize instalovaných VZT jednotek. - Revize a čištění zvlhčovačů. - Revize požárních klapek. - Revize chladících zařízení, jejich spuštění před začátkem letní sezóny a zazimování. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. ...
Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a údržby klimatizácií a vzduchotechnických systémov v objektoch verejného obstarávateľa, na základe Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č.508/2009 Z. z v platnom znení, Zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových ...
Vzduchotechnika v budově ZŠ a MŠ Horní Moštěnice - část Sportovní hala
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do sportovní haly. Dodávka a montáž VZT-01 (sportovní hala) o jmenovitém výkonu min. 4 375 m3/h a suché účinnosti min. 82 %. Do zařízení VZT-01 je osazen elektrický předehřívač vzduchu o výkonu min. 6,2 kW.
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Staškov
Projekt pre realizáciu stavby rieši zámer investora zabezpečenie vhodných podmienok na vyučovanie v Materskej škole. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, Ostatné - v tom vzduchotechnika, vykurovanie, rekuperácia, bleskozvod - oprava zvodov
ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm - Komplexní oprava kuchyně školní jídelny
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm - Komplexní oprava kuchyně školní jídelny“. Předmětem stavebních prací je komplexní rekonstrukce kuchyně v 2. NP a jejího zázemí v 1. NP a 2. NP, včetně dodávek gastrotechnologie, čímž dojde ke zvýšení kapacity výdeje obědů na 600 - 650 jídel denně. Na střeše ...
Posílení chladícího výkonu centrálního chlazení YORK 4
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového zdroje chladu jako navýšení chladicího výkonu stávajících instalovaných zdrojů chladu. Součástí předmětu plnění je dodávka silnoproudého vedení, měření a regulace pro uvedený nový zdroj chladu. Tj. dodávka, montáž a zprovoznění rozvaděče měření a regulace DT1.1 a rozvaděče silnoproudu RMC, ...
FN Ostrava - zdroj chladu pro psychiatrické oddělení
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování díla, tj. dodání a instalace chladící jednotky pro psychiatrické oddělení. Plnění veřejné zakázky spočívá v dodávce jednoho (1) chilleru se šroubovitým kompresorem a chladícím okruhem a dvou (2) suchých chladičů, včetně stavební připravenosti pro instalaci, montáž, napojení a souvisejících činností ...
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v TIMM SLOVAKIA, s.r.o.
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v spoločnosti TIMM SLOVAKIA, s.r.o. v Trenčíne, a to uskutočnením nasledovných prác: -výmena okien v starej časti výrobnej haly, -zmena spôsobu prípravy teplej vody s využitím solárneho ohrevu, -rekonštrukcia systému klimatizácie ...