Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Nákup polygrafického manažerského informačního systému

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále také „projekt“) je dodávka a implementace polygrafického manažerského informačního systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Tisk, dokončování a distribuce dokumentů VZP ČR

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní služby hromadné korespondence pro VZP ČR (tzv. hybridní pošty).

Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem

Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem

Předmětem VZ je poskytování služeb provozní podpory včetně nezbytnosti rozvoje/úprav SW pro realizovaný a provozovaný MIS/DWH. Jedná se o komplexní služby, které budou potřebné pro zajištění provozuschopnosti MIS/DWH po dobu ukončování operačních programů programového období 2007-2013. Současně se jedná o provozní podporu při provozování Datového ...

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Zpracování studií bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér

Předmětem veřejné zakázky je provedení předprojektových prací, zpracování studie bezbariérového řešení škol včetně propočtu nákladů, zpracování projektové dokumentace v rozsahu společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně neoceněného a oceněného ...

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace Evidenčního systému sbírkových předmětů Zlínského kraje a zajištění následné podpory. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (Návrh smlouvy) a jejich příloh.

Obnova serverovny ÚZEI

Obnova serverovny ÚZEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů, síťových prvků, záložních zdrojů UPS, diskových polí včetně příslušenství, instalace, migrace, virtualizace, školení zadavateli, včetně zajištění jejich dodávky do místa plnění (sídlo Zadavatele) a zajištění jejich instalace, migrace dat, virtualizace a školení personálu zadavatele. Konkrétní ...

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Nakládání s odpady ČEZ Distribuce, a. s.

Předmětem veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady (vyjma komunálního odpadu a z něho vytříděných složek odpadu) dle požadavků a v jednotlivých lokalitách zadavatele.

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Zajištění poskytování tiskových služeb ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude na území celé České republiky v místech působení zadavatele zajištění tiskových/kopírovacích/skenovacích a souvisejících služeb pro zadavatele, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Více v Zadávací dokumentaci.

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Komplexní realizace expozice kvalitních potravin v rámci výstavy Anuga Fine Food v Kolíně nad Rýnem

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní realizace (architektonický návrh stánku, výroba, grafika, montáž, demontáž atd.) expozice a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace v rámci veletrhu Anuga Fine Food na výstavišti v Kolíně nad Rýnem.

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Odvoz a likvidace SKO a TKO 2018 - 2021

Předmětem plnění veřejné zakázky je odvoz a likvidace vzniklých odpadů ve vojenských areálech, případně na území vojenských újezdů.

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...

Poskytování služeb mobilního operátora

Poskytování služeb mobilního operátora

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Bližší specifikaci stanoví Zadávací dokumentace.

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavatele

Likvidace nebezpečných odpadů a ostatních odpadů pro zadavatele

Rozpis požadovaných služeb rozepsán v zadávací dokumentaci.

Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

Odstranění nelegálního skladu odpadů Buštěhrad

2.1. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb: odstranění systematicky a soustavně navážených odpadů do nelegálního skladu u města Buštěhrad v ulici Třinecká, kde jsou uloženy skupiny různorodých odpadů a to i zahořených. Odpady se nacházejí zejména na komunikaci v ulici Třinecká a dále jsou znečištěné i přilehlé pozemky. Jedná se o plochu ...

Marketingová strategie inovačního ekosystému ve Středočeském kraji

Marketingová strategie inovačního ekosystému ve Středočeském kraji

Předmětem veřejné zakázky je realizace marketingového výzkumu, vytvoření marketingové strategie a návrh marketingových kampaní zaměřených na propagaci SČK jako místa, kde se špičkový výzkum a vývoj projevuje v inovacích. Cílem marketingové strategie je tvorba komplexního komunikačního rámce, který zabezpečí propagaci RIS3 v SČK a RIE VaVaI v SČK ...

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“.

Datové linky ROWANet

Datové linky ROWANet

Předmětem zakázky je výstavba síťové infrastruktury Kraje Vysočina a dodávka aktivních prvků. Výstupem realizace zakázky je zejména dodání tras optických vláken do lokalit specifikovaných v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je na základě územního hlediska rozdělena na části, přičemž nabídku je dodavatel oprávněn podat na libovolnou část či ...

Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního systému

Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je zavedení informačního systému do prostředí MěÚ Tachov (a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí, dodání koncových zařízení, zpracování doku-mentace) a navazující technická podpora.

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Infrastruktura eGovernment Luhačovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: - komunikační infrastruktury pro provoz pořízených IS příspěvkových organizací a organizační složky města; - HW/SW vybavení pro pořízené IS. Včetně zajištění podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu udržitelnosti projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí maximálně: Část 1 ...

IS eGovernment Luhačovice

IS eGovernment Luhačovice

Předmětem této veřejné zakázky je realizace: 1. IS zaměstnanecký portál pro MěÚ; 2. komplexní IS spisové služby a spisovny MěÚ včetně zachování všech vazeb; 3. komplexní ekonomický IS MěÚ včetně zachování všech vazeb; 4. ekonomický IS pro příspěvkové organizace a organizační složku města Luhačovice 5. koncová zařízení pro inventarizaci ...

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu Rozšíření a modernizace informačního systému města Příbor, který žádal o dotaci ve výzvě 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo žádosti ...

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2

Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM – hlasové telefonní a datové služby 2

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. v ...

Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017-2020

Zajištění licencí Oracle, migrace stávajících licencí a servisní podpory 2017-2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky – nákup licencí, migrace některých stávajících licencí na nové a servisní podpora pro stávající, migrované i nově nakupované licence podle specifikace uvedené v čl. 1.1 zadávací dokumentace.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Véska a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u ...

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Véska a komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město u Bruntálu, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...

(záznamy 1/25 z 20941)  strana 1 / 838