Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Efektivní a transparentní úřad - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní a transparentní úřad, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002089

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jaroměřice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Jaroměřice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno ...

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Efektivní řízení organizací města - nové vyhlášení

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510 – konkrétně část dodávka hardwaru.

Technické služby v obci Brvnište

Technické služby v obci Brvnište

1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu 2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu 3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu 4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Nový pavilon COS včetně JIP a standardních lůžek, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru na výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Dodávka software pro jazykové učebny

Dodávka software pro jazykové učebny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro jazykové učebny, včetně náhlavních souprav - za účelem vedení výuky cizích jazyků do základních škol na území města Plzně

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur

Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí organizaci matchmakingové akce pro podporu rozvoje mezinárodního působení českých inovativních firem formou setkání firem (Účastníků KA) s potenciálními investory či strategickými partnery, zajistí služby mentora, matchmakingový servis a hodnotitelské služby. Jedná se tedy o ...

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov

Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a rozvoja informačného systému Register úpadcov (ďalej len IS RÚ). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s ...

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Sestavy na sběr biometrických dat o lesních porostech

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 sestav na sběr biometrických dat o lesních porostech.

Realizace WiFi připojení včetně bezpečnostního firewallu

Realizace WiFi připojení včetně bezpečnostního firewallu

Předmětem zakázky je dodávka a implementace přístupových bodů k bezdrátové Wi-Fi síti a bezpečnostního firewallu, včetně záruky a servisních služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami

FTK - Software pro geolokaci

FTK - Software pro geolokaci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro geolokaci. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Systém na podporu a riadenie ubytovacích zariadení vysokej školy

Systém na podporu a riadenie ubytovacích zariadení vysokej školy

Predmetom zákazky je realizácia projektu Komplexná podpora ubytovania a stravovania na UK, konkrétne zavedenie informačného systému pre podporu ubytovacích služieb, podporu stravovacích služieb a evidenciu a kontrolu dotovanej stravy. Súčasťou zákazky je licenčné a prevádzkové zabezpečenie týchto systémov na dobu 5 rokov.

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PD pre stavebné povolenie a ...

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2018-2021, a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), Dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), Geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG ...

Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta

Obstaranie nájomných bytov v obci Pribeta

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom a realizácia, zhotovenie a vybudovanie nájomného bytového domu so 6 bytovými jednotkami ( 4 x 3 izbové a 2 x 2 izbové) spolu s nevyhnutnou technickou vybavenosťou, ktorá je potrebná pre účel zabezpečenia riadnej prevádzky a užívania nájomných bytov. Predmetom zákazky je ...

Nákup Firewallu

Nákup Firewallu

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 2 ks síťového zařízení – tzv. Firewallu, v podobě hardwarového (HW) a softwarového (SW) vybavení, k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi interní sítí Zadavatele a Internetem, včetně příslušenství potřebného k implementaci, implementace a související služby a následná tříletá hardwarová a softwarová ...

Antivirové řešení pro ČP

Antivirové řešení pro ČP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí licencí k antivirovému řešení společně s poskytováním podpory a údržby (support & maintenance).

Efektivní elektronický úřad města Telč

Efektivní elektronický úřad města Telč

Předmětem veřejné zakázky je pořízení HW a SW zařízení a vybavení a následná technická podpora projektu s názvem „Efektivní elektronický úřad města Telče“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003105, v rámci IROP, 28. výzva Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Předmětem veřejné zakázky je též uvedení do provozu ...

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

FEKT – síťové prvky a komponenty, část 1 Infrastruktura WiFi sítě

Předmětem této zakázky je vybavení Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií síťovými prvky a komponenty. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 3 části v souladu s § 35 ZZVZ. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na libovolný počet částí zakázky nebo na všechny části zakázky, přičemž toto zadávací řízení se týká pouze ...

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Dodávka serverů a diskových úložišť pro projekt INFRA II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 8 serverů, 3 diskových polí a 6 síťových přepínačů, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Náměstí Města Benešova - otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Náměstí Města Benešova - otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním - Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této ...

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, ...

Tisk měsíčníku Olomoucký kraj

Tisk měsíčníku Olomoucký kraj

Předmětem veřejné zakázky je tisk a distribuce informačního měsíčníku pro občany Olomouckého kraje.

Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení

Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení

Předmětem této Veřejné zakázky, na jejíž plnění bude s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace ...

Poptávám čištění koberců

Poptávám čištění koberců

Poptávám čištění koberců, vyčištění 2 ks koberců o rozměrech cca 2,5 x 3m. Termín: v týdnu od 26.2. do 4.3. 2018.

(záznamy 1/25 z 21787)  strana 1 / 872