Provádění úklidových a čistících prací v objektech TSK hl.m. Prahy a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provádění úklidových a čistících prací v objektech TSK hl. m. Prahy, a.s. Podrobná specifikace prací je uvedena v přílohách návrhu smlouvy č. 1 - Časový harmonogram prací - seznam prací, č. 2 - Přehled kanceláří, sanitárního vybavení, koupelen, umyvadel, zrcadel, č. 3 - Přehled uklízených ploch v objektech TSK ...
Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave
Predmetom zákazky sú "Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave" v zmysle súťažných podkladov. Predmet zákazky sa delí na časti: 1.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava, 2.časť Upratovacie a čistiace služby v ŠD Mladosť, Staré grunty 53, 842 47 Bratislava, 3.časť Upratovacie a čistiace ...
Úklid objektů užívaných Městskou policii hl. m. Prahy na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidu v prostorech užívaných Městskou policií hl. m. Prahy po dobu 4 let. Předmět plnění zahrnuje i veškeré náklady na poskytování předmětu plnění (úklidové pomůcky a prostředky) včetně nákladů na dopravu.
Poptáváme dezinfekční prostředky na koronavirus
Chtěl bych se zeptat zda neprodáváte dezinfekční prostředky likvidující současný koronavirus? Případně prosím o cenu.
Zajištění úklidových služeb MZe
Předmětem plněné této VZ je zajištění úklidových služeb v objektech zadavatele. Cílem realizace úklidových služby v objektech zadavatele jsou následující požadavky: - zajištění pravidelného kompletního úklidu vnitřních a venkovních prostor v budovách MZe - zajištění spotřebního hygienického materiálu a jeho doplňování, včetně ekologicky šetrného ...
Úklidové služby
Předmětem zakázky je úklid v objektech Městské realitní agentury a ve společných prostorech vybraných budov Statutárního města Havířova, a to v níže uvedeném rozsahu.
Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce pro objekty Centra sociálních služeb Praha 2. Bližší specifikace předmětu plnění včetně seznamu všech objektů zadavatele, kde budou služby ...
Úklidové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění běžných úklidových prací vnitřních a některých vnějších prostor a ploch Objednatele, včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, (dále jen „Běžný úklid“). Běžným úklidem se rozumí úklidové práce uvedené v Seznamu výkonů úklidových prací – popisu pravidelného a nepravidelného úklidu, který je ...
Úklidy XII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadu v ČR.
Prádelní služby pro čisté prostory TP20_021
Předmětem zakázky je poskytování prádelních a dalších souvisejících služeb spočívajících: a) v praní, údržbě a logistice pracovních obleků (které nejsou určeny pro použití v čistých prostorách), návleků na mopy a oděvů do čistých prostor (návleky na mopy i oděvy do čistých prostor jsou určeny k použití v čistých prostorách), které jsou ve ...
Pomocné úklidové práce a čistící služby v objektech stravovacích provozů ČVUT v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pomocných úklidových prací v jednotlivých objektech stravovacích provozů (menzy) ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 24 měsíců.
Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno
2.1 Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vnitřní a vnější úklid v obvodu OŘ Brno“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zajištění úklidových služeb v kvalitě a rozsahu stanovených v Přílohách č. 1 a 2 této zadávací dokumentace. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž zajištění hygienických a dalších prostředků k tomu potřebných. Účastník ...
NSS Brno - Úklidové služby v budově soudu
Předmětem zakázky je zajištění úklidových služeb v budově Nejvyššího správního soudu: Pravidelný úklid vnitřních prostor, mimořádný úklid, úklid na vyžádání i nad stanovenou četnost. Podrobnosti o uklízených plochách a prostorech, požadované četnosti a standardy úklidu jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Zajištění pracovníků pro pomocné a úklidové práce v NNB III
Účelem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. zajištění pracovníků pro pomocné práce v administrativních a zdravotnických pracovištích areálu Nemocnice Na Bulovce, které jsou detailněji specifikovány v ...
Úklid budovy školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidu a čištění budov zadavatele.
Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů Statutárního  města Kladna II
Předmět plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Kladna a jejich bezprostředního okolí. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v příloze č. 1. této Zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy o dílo pro každou část samostatně.
Fumigace dříví - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinné látky ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena. Celkové zadavatelem předpokládané množství dříví v m3, které má být ...
Provádění úklidových prací pro Krajskou pobočku v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na níže uvedených adresách uvedených v bodě 1.6 ZD. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Úklid Střední odborné školy Jarov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v nemovitostech zadavatele. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 2 – Specifikace místa plnění a v příloze č. 3 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově OI Ústí nad Labem je poskytování úklidových služeb dle technické specifikace této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Liberec je poskytování ...
Úklidové práce v bytových domech Brno-Líšeň
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pravidelného a mimořádného úklidu společných a zadavatelem určených prostor v bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Líšeň.
Poptávám vyklizení jednoho pokoje
Hledáme firmu na vyklizení jednoho pokoje s nábytkem a jeho odvoz do sběrného dvora.
Úklidové služby pro Fakultu stavební VUT
Předmětem veřejné zakázky jsou úklidové služby pro Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně.
Poptávám barvení oděvu
Poptávám čistírnu, která barví oděvy. Potřebovala bych obnovit barvu u zimní 3/4 bundy, z baloňákového materiálu. Bydlím na Praze 8 - Čimice.