Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...
Architektonicko - krajinářské soutěže o návrh na řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most
Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“. Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude ...
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR
Predmetom zákazky je vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), ...
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Važec Spišský Štvrtok, doplnenie ISD.
Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor ...
Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektového a finančního managementu při realizaci projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, realizovaného v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 29. výzvy SC 1.1 Inovační poptávka veřejného sektoru II, č. projektu CZ.07.1.02/0.0./0.0./17_046/0000631
Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku
Cílem „Analýzy marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku“ je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu ...
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna
Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a ...
E725 - Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající mimo jiné ve výměně hradícího systému u čerpací stanice chladící vody. Stávající hradítka budou nahrazena elektricky ovládanými stavidlovými uzávěry.
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) o schválení typu prepravného zariadenia transportného kontajnera C-30 a spolupôsobenie zhotoviteľa potrebné pre schválenie dokumentácie a vydanie rozhodnutia ÚJD SR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o vybudování odstavných ploch na místě, které již využívají rezidenti k parkování. Předpoklad je 20 nových parkovacích míst, které odstavné ...
Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD
Zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí.
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-007 D. Dobrouč
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-007 D. Dobrouč.
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice.
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka.
Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka.
Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.
Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur
Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu nového vedenia a rekonštrukciu existujúceho vedenia VVN medzi Elektrickými stanicami Tr Nitra Čermáň a Tr Veľký Ďur a vykonanie s tým súvisiacich činností.
Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude především vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro realizaci, provoz a odstranění pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, a to způsobem ...
Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS
Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...
Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov
Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele, který provede projektové, stavební, elektroinstalační, a další práce související s: část 1: Výstavbou kompresorové stanice 73 bar v Jirkově, část 2: Kapacitním rozšířením hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Generální zhotovitel dále provede uvedení do provozu, příslušné ...
Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021
Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán podle ...
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatrení prístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska; havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárov ...
Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytných a obvyklých investorských služeb a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů v rámci projektové a inženýrské přípravy na stavbu č. 42872 Dům seniorů Bohnice. Inženýrskou činnost spojenou s dočasnou investorskou péčí až do podpisu "protokolu o převodu hmotného ...