Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti řízení projektů, služeb znaleckých, konzultačních služeb finančních, služeb řízení ochrany osobních údajů a služeb jiných souvisejících
Odborné konzultační služby v oblasti ontologií k projektu Automatizovaný systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti nasazení a využití ontologického modelu k jednotlivým fázím realizace inovačního projektu Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hlavního města Prahy (ASIMS), který bude realizován v rámci podpory Operačního programu Praha-pól růstu. ...
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Rozto
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Roztoky, PK Dolánky, PK Miřejovice, PK Hořín - správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením ...
Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování koncepčního dokumentu "Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje".
Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji
Predmetom obstarávania je vypracovanie koncepčného strategického dokumentu Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji za účelom stanovenia postupu na efektívnu realizáciu týchto diaľkových cyklotrás v dlhodobom časovom horizonte. Kostrová sieť bude tvorená z troch vertikálnych a troch horizontálnych vetiev ...
Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině
Předmětem plnění veřejné zakázky je konzultační a odborná činnost v rámci projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem “European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI”. Odborné a konzultační činnosti jednotlivých částí zakázky zahrnují vypracování odborných ...
Vypracování projektové dokumentace zařízení a dodávky funkčního prototypu pro společnost METOIL s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace zařízení a dodávky funkčního prototypu pro společnost METOIL s.r.o.“ jsou návrh a výroba experimentálního technologického zařízení na zpracování radioaktivních kapalných a semikapalných roztoků sorpcí a následnou fixací do cementové nebo geopolymerní matrice. CPV kódy ...
Dislokační studie-centrální objekt magistrátních služeb
Cílem veřejné zakázky je prověření veškerých potřeb Magistrátu města Brna pro případ centralizace stávajících úřadoven (specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace) do nového Centrálního objektu magistrátních služeb (COMS), jehož výstavba je v současné době připravována v Brně mezi ulicemi Benešova a Koliště a mezi budovou Magistrátu města ...
Projektový management - Škola Smíchov
Předmětem plnění je poskytování služeb komplexního projektového managementu stavby zahrnující cenové konzultace, odbornou technickou pomoc a kontrolní činnost v souvislosti se záměrem stavby nové budovy základní školy na Praze 5 v rámci developerského projektu Smíchov City v rolích: • Senior projektový manažer, • Projektový manažer, • Cenový ...
Projektový manažer celkové rekonstrukce Divadla na Vinohradech
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenství a projektovém řízení přípravné fáze projektu rekonstrukce Divadla na Vinohradech, a to v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
RS 2 VRT Modřice - Šakvice; Zpracování dokumentace pro územní řízení
a) Zpracování dokumentace stavby "RS 2 VRT Modřice - Šakvice" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. b) Zpracování dokumentace EIA stavby "RS 2 VRT Modřice - Šakvice" Více o předmětu je k dispozici v Zadávací dokumentaci.
F346 - Likvidace aktivních vod v sekundární straně PG
Zpracování všeprofesní projektové a další technické dokumentace a následná realizace spočívající v instalaci systémů pro odvod radioaktivní vody ze sekundární strany PG a z parovodů.
Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP v souladu s pokyny Zadavatele, včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, oceněného a neoceněného výkazu výměr 4 úseků, udělení příslušných licencí Zadavateli, inženýrské a administrativní činnosti pro zajištění stavebního povolení ...
PD - Infrastruktura  pro elektromobilitu II - Lokalita Valchařská
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
PD - Infrastruktura  pro elektromobilitu II
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Správce přestavby provozních sálů objektu IATCC
Předmětem Veřejné zakázky jsou služby správy a řízení provádění přestavby provozních sálů objektu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC) za účelem přechodu na nový systém pro řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru. Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními ...
IČ Výstavba nové vozovny Hloubětín II., III., IV. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení přípravy a realizace výše uvedené Akce, a to prostřednictvím realizace investorských a inženýrských činností a výkonu TDO.
GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná
Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci. Účelem zakázky je rozšíření sítě pozemních ...
Příprava projektové dokumentace pro dálkové vytápění ve městě Maglaj
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava projektové dokumentace pro vybudování systému centrálního zásobování teplem na biomasu ve městě Maglaj, Zenicko-dobojský kanton, Federace Bosny a Hercegoviny, Bosna a Hercegovina.
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, technická studie v úseku MÚK Bucharova - MÚK Butovice
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je realizace technické studie pro Stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov v úseku MÚK Bucharova - MÚK Butovice.
Strategické řízení Zlínského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování dokumentů Zlínského kraje, a to ve třech níže uvedených oblastech. 1. Koncepce Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji 2. Koncepce Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030 3. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje Veřejná zakázka jedle oblastí ...
Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti správce stavby (výkon činnosti s rozsáhlejšími povinnostmi než v případě technického dozoru investora) s názvem „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“, tj. kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby od fáze přípravy stavby, přes její realizaci až do uvedení stavby do ...
Koncertní hala města Ostravy - výběr týmu Správce stavby
Vybraný dodavatel bude zadavateli poskytovat komplexní služby správce stavby dle standardů FIDIC v rámci všech fází výstavby díla "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY"; tj. v Předrealizační fázi, Realizační fázi a ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla.
Možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě ČR
Hlavním cílem této veřejné zakázky je navrhnout rozvoj sítě dálnic a silnic I. třídy s vazbou na okolní státy nad rámec aktuálně sledovaných záměrů, a to především z hlediska budoucí možné přepravní poptávky. Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování dopravně - ekonomické studie (ve smyslu Směrnice MD ČR pro dokumentaci ...
Testování a zajištění materiálových analýz
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění testování a materiálových analýz pro potřeby konstrukčního návrhu tokamaku COMPASS-U. Výše jmenované testování a materiálové analýzy musí plně vyhovovat požadavkům Zadavatele a specifikacím uvedeným v Příloze č. 1 - Technická specifikace a Příloze č. 2 - Závazný návrh Smlouvy - Zadávací dokumentace.