Plavební komora Praha - Staré Město - zpracování požadavků objednatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Požadavků objednatele dle Žluté knihy FIDIC včetně zpracování kompletní zadávací dokumentace a další související služby v rámci realizace projektu „Plavební komora Praha: Staré Město“.
CirkArena - průzkumné a přípravné práce
Předmětem této zakázky je provedení průzkumných a přípravných prací u stavby tzv. „CirkAreny“ v Třinci, kdy dojde k rekonstrukci bývalé sportovní haly v Třinci s cílem vytvořit multifunkční centrum cirkulární ekonomiky v kraji. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Služby projektového řízení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na poskytování služeb projektového řízení zejména v oblasti dotací (z národních i strukturálních fondů) dle aktuálních potřeb zadavatele v období 2022-2026
G158 - Záměna sekundárního těsnění dělicí roviny HCČ
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (návrhu uzlu sekundárního těsnění), provedení zkoušek těsnění a následné provedení změny materiálu a uložení sekundárního těsnění HDR HCČ. Součástí předmětu plnění bude rovněž provedení odstranění mezikruží, kterým byly zaslepeny otvory pro dotlačovací šrouby a revize ...
Příprava infrastruktury pro transformaci dolů Lazy a ČSA
Část A: Cirkulární park Lazy Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem předprojektové dokumentace projektu vedeného pod pracovním názvem Cirkulární park Lazy. Jedná se o předprojektovou přípravu areálů dolu Lazy pro jeho budoucí využití z hlediska návrhu nové dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných ...
Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti s názvom Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len "Štúdia uskutočniteľnosti" alebo "ŠU") pre projekt Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry (ďalej len "TTR").
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK - zpracování technické části Požadavků objednatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování technické části Požadavků objednatele a další související služby v rámci realizace projektu s názvem „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.
Projekt rekonstrukce VZT a radiochemických laboratoří budovy ČMI OI Praha
Předmětem zakázky je: 1) jednostupňové všeprofesní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), obsahující detailně rozpracované řešení všech konstrukcí a výrobků včetně potřebných detailů. Dokumentace bude zároveň v rozsahu dostatečném pro účely stavebního řízení či ohlášení a získání rozhodnutí/povolení/vyjádření od SÚJB pro pracoviště ...
Smart technológie mesta Ružomberok
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Smart technológie mesta Ružomberok". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, súvisiacej inžinierskej činnosti ako napríklad vybavenie príslušných ...
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - výběr týmu Správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je výběr týmu správce stavby pro výstavbový projekt realizovaný dle standardů FIDIC Red Book „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“ zahrnující primárně výstavbu nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích. Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činnost
Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
Předmětem veřejné zakázky je obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky zahrnující zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby včetně autorského dozoru a zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou.
VD Kryry - předprojektová příprava - oponent
Předmětem veřejné zakázky je: Příprava a organizace procesu zadání veřejní zakázky, specifikace prací, termínů a kvalifikačních předpokladů Analýza potřeb Nastavené informačních kanálů Řízení přípravy Účast na koordinačních jednání, zpracování průběžných zpráv, prezentace projektu, koordinátor BOZP, cenová kontrola Inženýrská činnost
I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova datový archív stavby, měřičský deník
Předmětem veřejné zakázky je digitální archivace dokumentace v průběhu výstavby, sledování postupu prostavěnosti formou měřičského deníku a posuzování cenových dopadů změn během výstavby na rozpočet stavby.
Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír - Manažer projektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli manažerské a inženýrské služby včetně souvisejícího poradenství. Služby zahrnují následující činnosti: a) zpracování žádosti o dotaci; b) zpracování odborného posudku vodohospodářského Projektu autorizovanou osobu v rozsahu dle podmínek dotace; c) odborná spolupráce ...
Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu včetně Doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice”. Cílem díla je rekonstrukce čtyřicet let starého spádovištního zařízení za účelem zajištění spolehlivosti a ...
Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého projektového a finančného manažéra (poskytovateľ) a administratívneho pracovníka na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti manažmentu a riadenia pre projekt Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ, ktorý je spolufinancovaný z OPII kód projektu v ITMS2014+: 311071Z744.
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko. Dodavatel může podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ČÁST 2 ...
Zpracování dokumentace vodního díla - Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody. Zakázka na základě rámcové dohody bude uzavřená s více dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky ...
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti řízení projektů, služeb znaleckých, konzultačních služeb finančních, služeb řízení ochrany osobních údajů a služeb jiných souvisejících
Odborné konzultační služby v oblasti ontologií k projektu Automatizovaný systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti nasazení a využití ontologického modelu k jednotlivým fázím realizace inovačního projektu Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hlavního města Prahy (ASIMS), který bude realizován v rámci podpory Operačního programu Praha-pól růstu. ...
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Rozto
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Roztoky, PK Dolánky, PK Miřejovice, PK Hořín - správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením ...
Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování koncepčního dokumentu "Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje".
Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji
Predmetom obstarávania je vypracovanie koncepčného strategického dokumentu Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji za účelom stanovenia postupu na efektívnu realizáciu týchto diaľkových cyklotrás v dlhodobom časovom horizonte. Kostrová sieť bude tvorená z troch vertikálnych a troch horizontálnych vetiev ...