Strategické řízení Zlínského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování dokumentů Zlínského kraje, a to ve třech níže uvedených oblastech. 1. Koncepce Inteligentní řešení řízení dopravy ve Zlínském kraji 2. Koncepce Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje 2022 - 2030 3. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje Veřejná zakázka jedle oblastí ...
Výkon činnosti správce stavby při přípravě a realizaci akce Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti správce stavby (výkon činnosti s rozsáhlejšími povinnostmi než v případě technického dozoru investora) s názvem „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“, tj. kompletní zajištění inženýrské činnosti a projektového řízení stavby od fáze přípravy stavby, přes její realizaci až do uvedení stavby do ...
Koncertní hala města Ostravy - výběr týmu Správce stavby
Vybraný dodavatel bude zadavateli poskytovat komplexní služby správce stavby dle standardů FIDIC v rámci všech fází výstavby díla "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY"; tj. v Předrealizační fázi, Realizační fázi a ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla.
Možnosti a příležitosti rozvoje dálniční a silniční sítě ČR
Hlavním cílem této veřejné zakázky je navrhnout rozvoj sítě dálnic a silnic I. třídy s vazbou na okolní státy nad rámec aktuálně sledovaných záměrů, a to především z hlediska budoucí možné přepravní poptávky. Předmětem plnění je zhotovení díla spočívajícího ve zpracování dopravně - ekonomické studie (ve smyslu Směrnice MD ČR pro dokumentaci ...
Testování a zajištění materiálových analýz
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění testování a materiálových analýz pro potřeby konstrukčního návrhu tokamaku COMPASS-U. Výše jmenované testování a materiálové analýzy musí plně vyhovovat požadavkům Zadavatele a specifikacím uvedeným v Příloze č. 1 - Technická specifikace a Příloze č. 2 - Závazný návrh Smlouvy - Zadávací dokumentace.
PD - Infrastruktura  pro elektromobilitu - Lokalita Hranečník
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
PD - Infrastruktura  pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
PD - Infrastruktura  pro elektromobilitu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Zajištění výkonu technického dohledu a cenového konzultanta rámcová dohoda na supervizi
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro zajištění výkonu technického dohledu a cenového konzultanta, dále jen „supervize“, u projektů brownfieldů a průmyslových zón (podnikatelských parků) v České republice. Na základě rámcové dohody budou realizovány jednotlivé dílčí veřejné zakázky zadané postupem s obnovením soutěže mezi ...
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Příprava a řízení projektu Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření realizovaná metodou EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické ...
CETIN - Vysokorychlostní internet - projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění zakázky.
TDS, BOZP a dotační management pro stavbu základní školy na Komenského náměstí, Říčany
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a činnost dotačního managementu při realizaci stavby Základní škola na Komenského náměstí, Říčany
Řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín
Předmětem plnění je poskytování služeb řízení realizace dostavby Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Chomutov a Nemocnice Děčín v rolích: Správce stavby, Asistenta Správce stavby, Technického dozoru stavebníka, Koordinátora BOZP, Cenového manažera a Provozního manažera při výkonu veškerých jejich práv a povinností vyplývajících těmto ...
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených zejména s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele a uvedením do provozu (dále jen „Projekt NSTC“). Jedná se především o poskytování služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle zákona včetně souvisejícího odborného poradenství a konzultací, resp. ...
CETIN - Vysokorychlostní internet - projektová dokumentace, veřejnoprávní povolení, smlouvy
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových a inženýrských prací, včetně veřejnoprávního a soukromoprávního projednání, nezbytných pro zajištění a uskutečnění zakázky.
Příprava projektové dokumentace pro E.ON páteřní síť
Předmětem zakázky je provedení projektových a inženýrských prací nezbytných pro umožnění instalace dobíjecích stanic zejména: • zpracování veškeré dokumentace, podkladů, souhlasů či vyjádření nezbytných pro umístění a povolení výstavby dobíjecích stanic (včetně elektrické přípojky a vyhrazených parkovacích stání (je na dodavateli, aby na základě ...
Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu v souvislosti s investičním projektem výstavby nové základní školy Romance v Městské části Praha 22. Oblast stavebního managementu pojímá činnosti související s investičním projektem od řízení, koordinace, kontroly, podávání reportů zadavateli a dotčeným ...
Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti
1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a realizácia stavby: "Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste" v členení: - dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane ...
Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb projektového manažera souvisejících se zpracováním kompletní projektové dokumentace a souvisejících činností vztahujících se k projektu rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností. Bližší popis ...
Technologická obměna I - business analýza a projektové řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování externích analytických služeb a služeb projektového řízení v rozsahu: - zmapování, analýza, standardizace a návrh optimalizace bankovních procesů v oblasti obchodní, účetní, správy rizik a back office - dokumentace procesů ve formátu BPMN pomocí aplikace Enterprise Architect - definice business ...
Vzdělání je cesta k úspěchu
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Systém elektronickej osobnej dozimetrie
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplnenie systému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavba č. 44591 Parkovací dům na Markétě; projektová a inženýrská činnost
Předmětem zakázky je na podkladě Koncepční studie parkovacího domu na Markétě pro stavbu č. 44591 Parkovací dům na Markétě a. zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu stavby; b. inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního ...
18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby
Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.