Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - výběr týmu Správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je výběr týmu správce stavby pro výstavbový projekt realizovaný dle standardů FIDIC Red Book „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“ zahrnující primárně výstavbu nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích. Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činnost
Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
Předmětem veřejné zakázky je obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky zahrnující zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby včetně autorského dozoru a zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou.
VD Kryry - předprojektová příprava - oponent
Předmětem veřejné zakázky je: Příprava a organizace procesu zadání veřejní zakázky, specifikace prací, termínů a kvalifikačních předpokladů Analýza potřeb Nastavené informačních kanálů Řízení přípravy Účast na koordinačních jednání, zpracování průběžných zpráv, prezentace projektu, koordinátor BOZP, cenová kontrola Inženýrská činnost
I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí a Rokytova datový archív stavby, měřičský deník
Předmětem veřejné zakázky je digitální archivace dokumentace v průběhu výstavby, sledování postupu prostavěnosti formou měřičského deníku a posuzování cenových dopadů změn během výstavby na rozpočet stavby.
Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír - Manažer projektu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli manažerské a inženýrské služby včetně souvisejícího poradenství. Služby zahrnují následující činnosti: a) zpracování žádosti o dotaci; b) zpracování odborného posudku vodohospodářského Projektu autorizovanou osobu v rozsahu dle podmínek dotace; c) odborná spolupráce ...
Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice
Předmětem díla je zhotovení Záměru projektu včetně Doprovodné dokumentace ZP, Dokumentace pro vydání společného povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Rekonstrukce spádovištního zařízení v ŽST České Budějovice”. Cílem díla je rekonstrukce čtyřicet let starého spádovištního zařízení za účelem zajištění spolehlivosti a ...
Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého projektového a finančného manažéra (poskytovateľ) a administratívneho pracovníka na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti manažmentu a riadenia pre projekt Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ, ktorý je spolufinancovaný z OPII kód projektu v ITMS2014+: 311071Z744.
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu III
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem projektu je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko. Dodavatel může podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 PASPORTY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A KONCEPCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ČÁST 2 ...
Zpracování dokumentace vodního díla - Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který bude po dobu účinnosti rámcové dohody na základě dílčích požadavků zadavatele dodávat a provádět služby pro dodavatele, a to za jednotkové ceny, které nabídl při uzavírání rámcové dohody. Zakázka na základě rámcové dohody bude uzavřená s více dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky ...
Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je poskytování konzultačních a poradenských služeb v oblasti řízení projektů, služeb znaleckých, konzultačních služeb finančních, služeb řízení ochrany osobních údajů a služeb jiných souvisejících
Odborné konzultační služby v oblasti ontologií k projektu Automatizovaný systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti nasazení a využití ontologického modelu k jednotlivým fázím realizace inovačního projektu Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hlavního města Prahy (ASIMS), který bude realizován v rámci podpory Operačního programu Praha-pól růstu. ...
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Rozto
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Štěchovice, PK Vrané, PK Modřany, PK Podbaba, PK Roztoky, PK Dolánky, PK Miřejovice, PK Hořín - správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením ...
Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování koncepčního dokumentu "Generel dopadu velkých dopravních infrastrukturních staveb v Pardubickém kraji na silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje".
Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji
Predmetom obstarávania je vypracovanie koncepčného strategického dokumentu Vypracovanie koncepcie Kostrovej siete cyklistických trás v Banskobystrickom kraji za účelom stanovenia postupu na efektívnu realizáciu týchto diaľkových cyklotrás v dlhodobom časovom horizonte. Kostrová sieť bude tvorená z troch vertikálnych a troch horizontálnych vetiev ...
Experti v zemědělském sektoru pro projekt delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině
Předmětem plnění veřejné zakázky je konzultační a odborná činnost v rámci projektu delegované spolupráce EU v Bosně a Hercegovině s názvem “European Union Support to Agriculture Competitiveness and Rural Development in Bosnia and Herzegovina: EU4AGRI”. Odborné a konzultační činnosti jednotlivých částí zakázky zahrnují vypracování odborných ...
Vypracování projektové dokumentace zařízení a dodávky funkčního prototypu pro společnost METOIL s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky „Vypracování projektové dokumentace zařízení a dodávky funkčního prototypu pro společnost METOIL s.r.o.“ jsou návrh a výroba experimentálního technologického zařízení na zpracování radioaktivních kapalných a semikapalných roztoků sorpcí a následnou fixací do cementové nebo geopolymerní matrice. CPV kódy ...
Dislokační studie-centrální objekt magistrátních služeb
Cílem veřejné zakázky je prověření veškerých potřeb Magistrátu města Brna pro případ centralizace stávajících úřadoven (specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace) do nového Centrálního objektu magistrátních služeb (COMS), jehož výstavba je v současné době připravována v Brně mezi ulicemi Benešova a Koliště a mezi budovou Magistrátu města ...
Projektový management - Škola Smíchov
Předmětem plnění je poskytování služeb komplexního projektového managementu stavby zahrnující cenové konzultace, odbornou technickou pomoc a kontrolní činnost v souvislosti se záměrem stavby nové budovy základní školy na Praze 5 v rámci developerského projektu Smíchov City v rolích: • Senior projektový manažer, • Projektový manažer, • Cenový ...
Projektový manažer celkové rekonstrukce Divadla na Vinohradech
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenství a projektovém řízení přípravné fáze projektu rekonstrukce Divadla na Vinohradech, a to v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
RS 2 VRT Modřice - Šakvice; Zpracování dokumentace pro územní řízení
a) Zpracování dokumentace stavby "RS 2 VRT Modřice - Šakvice" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. b) Zpracování dokumentace EIA stavby "RS 2 VRT Modřice - Šakvice" Více o předmětu je k dispozici v Zadávací dokumentaci.
F346 - Likvidace aktivních vod v sekundární straně PG
Zpracování všeprofesní projektové a další technické dokumentace a následná realizace spočívající v instalaci systémů pro odvod radioaktivní vody ze sekundární strany PG a z parovodů.
Zpracování PD pro stavební povolení včetně IČ pro zajištění vydání stavebního povolení
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace ve stupni DSP v souladu s pokyny Zadavatele, včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, oceněného a neoceněného výkazu výměr 4 úseků, udělení příslušných licencí Zadavateli, inženýrské a administrativní činnosti pro zajištění stavebního povolení ...
PD - Infrastruktura  pro elektromobilitu II - Lokalita Valchařská
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.