D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR

D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR

Predmetom zákazky je vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), ...

Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP

Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP

Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Važec Spišský Štvrtok, doplnenie ISD.

Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8

Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor ...

Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů

Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektového a finančního managementu při realizaci projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, realizovaného v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 29. výzvy SC 1.1 Inovační poptávka veřejného sektoru II, č. projektu CZ.07.1.02/0.0./0.0./17_046/0000631

Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku

Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku

Cílem „Analýzy marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku“ je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu ...

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna

Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna

Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a ...

E725 - Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB

E725 - Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající mimo jiné ve výměně hradícího systému u čerpací stanice chladící vody. Stávající hradítka budou nahrazena elektricky ovládanými stavidlovými uzávěry.

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) o schválení typu prepravného zariadenia transportného kontajnera C-30 a spolupôsobenie zhotoviteľa potrebné pre schválenie dokumentácie a vydanie rozhodnutia ÚJD SR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského

Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o vybudování odstavných ploch na místě, které již využívají rezidenti k parkování. Předpoklad je 20 nových parkovacích míst, které odstavné ...

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD

Zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-007 D. Dobrouč

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-007 D. Dobrouč

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-007 D. Dobrouč.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení stavby a dokumentace pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu Modernizace mostu ev. č. 322-011 Trnávka.

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka

Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur

Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur

Predmetom zákazky je zhotovenie projektovej dokumentácie pre výstavbu nového vedenia a rekonštrukciu existujúceho vedenia VVN medzi Elektrickými stanicami Tr Nitra Čermáň a Tr Veľký Ďur a vykonanie s tým súvisiacich činností.

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Realizátor pavilonu účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji

Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem bude především vypracování projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a dalších dokladů nezbytných pro realizaci, provoz a odstranění pavilonu České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, a to způsobem ...

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele, který provede projektové, stavební, elektroinstalační, a další práce související s: část 1: Výstavbou kompresorové stanice 73 bar v Jirkově, část 2: Kapacitním rozšířením hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Generální zhotovitel dále provede uvedení do provozu, příslušné ...

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2018-2021

Předmětem této veřejné zakázky na služby je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán podle ...

Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste

Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ...

Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatrení prístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska; havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárov ...

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník

Stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice; příkazník

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nezbytných a obvyklých investorských služeb a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů v rámci projektové a inženýrské přípravy na stavbu č. 42872 Dům seniorů Bohnice. Inženýrskou činnost spojenou s dočasnou investorskou péčí až do podpisu "protokolu o převodu hmotného ...

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) - Plzeň-Koterov (mimo)

Předm.plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby. Zajištění úplné dokladové části pro územ.říz. vč.podání žádosti o vydání územ.rozh.a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.Součástí zak.je i zajištění zprac.Oznámení a Dokumentace EIA,posouz.vlivu záměru na ...

Konstrukční plány pro malý městský elektromobil

Konstrukční plány pro malý městský elektromobil

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede služby na konstrukční plány pro malý městský elektromobil pro společnost Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908. Zakázka na služby je ...

(záznamy 1/25 z 201)  strana 1 / 9