Štúdia realizovateľnosti cyklistickej komunikácie spolu s posúdením vplyvov  navrhovanej činnosti
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti/technickej štúdie cyklistickej komunikácie a posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie (ďalej len ako Dielo). Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dopravnej obslužnosti územia pri dochádzaní do zamestnania, škôl, sociálnych stredísk v dotknutých ...
Vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov
Predmetom zákazky je vypracovanie prevádzkových manipulačných poriadkov na pätnásť (15) projektov EŠF. Prevádzkový a manipulačný poriadok ( manuál užívania budov ) bude vypracovaný k užívaniu stavby z pohľadu energetickej efektívnosti a hospodárnosti ako aj posudzovania rizík a nebezpečenstiev v súvislosti so stavbami.
8645 - úprava zaústění trasy cizí páry do NTO5 TG 11 - 42
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8645 - ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ TRASY CIZÍ PÁRY DO NTO5 TG 11 - 42“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Správy EIA: Demänovská Dolina, Centrum Nové Koliesko – M1, II. etapa
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: Správy o hodnotení navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre investičnú akciu: Demänovská Dolina, Centrum Nové Koliesko M1 (II. etapa) v rozsahu ...
Výběr projektového manažera k projektu: Polyfunkční dům Vršovická - Botič
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění komplexních činností týmu správce stavby / projektového manažera (dále jen „Projektový manažer“) v rámci (projektové) přípravy a realizace projektu „Polyfunkční dům Vršovická_ Botič“, jež má ...
Štúdia uskutočniteľnosti – cyklistické prepojenie Veľké Slemence št. hr. SVK/UA – Čierna nad Tisou
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti cyklistického prepojenia - lávky ponad Latoricu, ktorá je kľúčovým bodom pre peších a cyklistov, ktorí sa chcú dostať z hraničného priechodu pre peších a cyklistov Veľké Slemence SVK/Malé Slemence UA ku najbližšej železničnej stanici do Košíc.
Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno - Bratislava
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování „Studie implementace 5G/FRMCS na železničním koridoru Brno (CZ) - Bratislava (SK)“. Studie bude rozdělena na tři části, a to část všeobecnou, na frekvenční plánování pro úsek Brno - Lanžhot - státní hranice ČR/SR a na frekvenční plánování pro úsek státní hranice ČR/SR - Bratislava.
Cyklotrasa Čierna Voda - vypracovanie štúdie realizovateľnosti
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti cyklotrasy popri vodnom toku Čierna voda od hranice BSK/TTSK po obec Tomášikovo. Štúdia bude slúžiť ako podklad pre zhotovenie projektovej dokumentácie a preverenie zámeru investora zrealizovať stavbu z finančného a technického hľadiska.
Badeniho - hluk, č. akce 999690/2 - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Výběr projketového manažera k projektu Palmovka - Zenklova; objekt č.1
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je: Předmětem Veřejné zakázky je zajištění komplexních činností týmu projektového manažera (dále jen „Projektový manažer“) v rámci (projektové) přípravy a realizace projektu v rozsahu činností od Fáze 1_ Územní rozhodnutí až po Fázi ...
Zajištění služeb vedoucího projektového týmu  pro projekt Vltavská filharmonie
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb vedoucího projektového týmu pro projekt „Vltavská filharmonie“, které spočívají zejména v nastavení strategie organizace, průběžné organizaci, koordinaci a kontrole a řízení a řízení projektu v jeho přípravné i realizační fázi.
Zajištění služeb manažera provozu  pro projekt Vltavská filharmonie
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb manažera provozu pro projekt „Vltavská filharmonie“, které spočívají zejména poskytování služeb zaměřených na stavební program, provoz a přípravu provozu objektu Vltavské filharmonie.
Zajištění externích poradenských kapacit Předprojektová příprava ITS projektů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...
Vytvorenie a realizácia projektu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Cieľom obstarávaného predmetu zákazky je zabezpečiť súlad bezpečnostných opatrení s vymedzenou legislatívou a zároveň odstrániť nedostatky zistené auditom kybernetickej bezpečnosti, vykonaného v zmysle ustanovenia § 29 ZoKB, ako aj plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti MZ SR ako ústredného orgánu a orgánu riadenia, a to: a) Realizáciou ...
Technicko-ekonomický dozor na záchranném archeologickém výzkumu I/35
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní služba spočívající zejm. v těchto činnostech: a) koordinace a administrace činností ZAV jménem UHK vůči společníkovi ve sdružení a vůči ŘSD, které je UHK zavázána konat na základě smlouvy s ŘSD a na základě smlouvy se společníkem ve sdružení - EUROVIA CS, a.s.; b) koordinace a kontrola zaměstnanců ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Technicko-ekonomický dozor pro záchranný archeologický výzkum I/35
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní služba spočívající zejm. v těchto činnostech: a) koordinace a administrace činností ZAV jménem UHK vůči společníkovi ve sdružení a vůči ŘSD, které je UHK zavázána konat na základě smlouvy s ŘSD a na základě smlouvy se společníkem ve sdružení - EUROVIA CS, a.s.; b) koordinace a kontrola zaměstnanců ...
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II., III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře
Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly II., III., a IV. kategorie (dále jen VD) ve správě Povodí Ohře v letech 2023 až 2024. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smluv dle ...
Servisní centrum Roudnice nad Labem - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových ...
Projekt odpružení dynamického základu
Předmětem veřejné zakázky je služba vypracování projektové dokumentace.
Vltavská filharmonie - projektový management stavby
Účelem Veřejné zakázky je zajištění komplexních činností týmu správce stavby / projektového manažera (dále jen „Projektový manažer“) spočívajících v každodenní organizaci a řízení projektu v rámci (projektové) přípravy a realizace stavby nového pražského koncertního sálu - Vltavské filharmonie (dále jen „VF“), sestávající z vlastního objektu ...
Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov - projektová dokumentace
2.1 Předmětem zakázky je: 1. Zhotovení informačního modelu stavby Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov. Pravidelná aktualizace IMS (vč. výměny informací) ve Společném datovém prostředí (CDE) dle milníků předání informací v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek (zejm. BIM Protokol) a přílohy č. 3 zadávacích podmínek (BEP). 2. Pravidelná ...
Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie štúdie implementácie s názvom "Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR" (ďalej len "Štúdia implementácie" alebo "ŠI") pre projekt "Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry" (ďalej len "TTR").
Dynamická doprava
Dlhodobá vízia smart city znamená nasadenie chytrých technológii do väčšiny prvkom mesta za účelom skvalitnenia života jeho obyvateľov, získania podrobných dát o fungovaní procesov a služieb, možnosti efektívneho rozhodovania na základe údajov a v neposlednom rade dosiahnutia cieľov uhlíkovo neutrálnej spoločnosti. Súčasťou projektu SMART plán ...
Plavební komora Praha - Staré Město - zpracování požadavků objednatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Požadavků objednatele dle Žluté knihy FIDIC včetně zpracování kompletní zadávací dokumentace a další související služby v rámci realizace projektu „Plavební komora Praha: Staré Město“.