Technologická obměna I - business analýza a projektové řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování externích analytických služeb a služeb projektového řízení v rozsahu: - zmapování, analýza, standardizace a návrh optimalizace bankovních procesů v oblasti obchodní, účetní, správy rizik a back office - dokumentace procesů ve formátu BPMN pomocí aplikace Enterprise Architect - definice business ...
Vzdělání je cesta k úspěchu
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Systém elektronickej osobnej dozimetrie
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplnenie systému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavba č. 44591 Parkovací dům na Markétě; projektová a inženýrská činnost
Předmětem zakázky je na podkladě Koncepční studie parkovacího domu na Markétě pro stavbu č. 44591 Parkovací dům na Markétě a. zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu stavby; b. inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního ...
18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby
Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.
Dynamický nákupní systém pro projektové práce a inženýrskou činnost
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele. Předmětem ...
Modernizace ŽST Jihlava město
Předmětem zadání je vypracování Dokumentace pro vydání společného povolení („DUSP“), včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Modernizace ŽST Jihlava město“ (dále jen „Stavba“) v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení, které zajistí níže uvedené cíle, včetně podání žádosti o vydání ...
Rámcová dohoda - Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na služby, jejichž předmětem bude projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby a úprav objektů a technické infrastruktury ve vlastnictví zadavatele.
Stavba P+R DEPO Zličín; projektová a inženýrská činnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je na podkladě ověřovací studie stavby vícepodlažního objektu P+R „Objektové parkoviště P+R Zličín“ a) dopracování podkladové studie; b) zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu ve smyslu § 86 stavebního zákona; c) výkon inženýrské činnosti pro vydání územního ...
Výkon činnosti organizátora urbanisticko-architektonické soutěže
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností souvisejících s přípravou a organizací urbanisticko-architektonické soutěže dle ZZVZ a dle Soutěžního řádu České komory architektů s názvem „Architektonická soutěž k řešení zájmového území jezera Milada“, kterou Zadavatel zamýšlí vyhlásit a realizovat v roce 2019 - 2020.
Chrudim - výstavba budovy centrálního skladu materiálu - PD
Komplexní zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru, činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka pro výstavbu budovy centrálního skladu materiálu, kuchyňského bloku a budovy č. 3 v areálu VÚ 1837 v Chrudimi. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení "Vyhrazené".
UniMeC - II. etapa - projektový management
Předmětem této veřejné zakázky je výkon činnosti projektového manažera projektu „Dobudování vzdělávací infrastruktury UniMeC, 2. etapa“, zejména, ale nikoli výlučně vypracování dokumentace pro účinné projektové řízení projektu (manuál projektu, koordinační harmonogram projektu, sledování finančních nákladů projektu apod.), řízení vlastní realizace ...
Spořilovská - zakrytí, Praha 4 – DUR, IČ UR, průzkumy a ostatní práce
Předmětem plnění je vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), zajištění inženýrské činnosti (IČ UR) a provedení předběžného geotechnického průzkumu na novostavbu částečného zakrytí komunikace Spořilovské.
Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu ...
Architektonicko - krajinářské soutěže o návrh na řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most
Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“. Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude ...
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DR
Predmetom zákazky je vypracovanie zmeny dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a po DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), ...
Diaľnica D1 Važec - Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, vypracovanie DÚR, DSP v podrobnosti DRS, DSZ, DP
Vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Važec Spišský Štvrtok, doplnenie ISD.
Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor ...
Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektového a finančního managementu při realizaci projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, realizovaného v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 29. výzvy SC 1.1 Inovační poptávka veřejného sektoru II, č. projektu CZ.07.1.02/0.0./0.0./17_046/0000631
Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku
Cílem „Analýzy marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku“ je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu ...
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna
Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a ...
E725 - Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající mimo jiné ve výměně hradícího systému u čerpací stanice chladící vody. Stávající hradítka budou nahrazena elektricky ovládanými stavidlovými uzávěry.
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) o schválení typu prepravného zariadenia transportného kontajnera C-30 a spolupôsobenie zhotoviteľa potrebné pre schválenie dokumentácie a vydanie rozhodnutia ÚJD SR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o vybudování odstavných ploch na místě, které již využívají rezidenti k parkování. Předpoklad je 20 nových parkovacích míst, které odstavné ...
Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD
Zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.