Zajištění externích poradenských kapacit Předprojektová příprava ITS projektů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...
Vytvorenie a realizácia projektu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Cieľom obstarávaného predmetu zákazky je zabezpečiť súlad bezpečnostných opatrení s vymedzenou legislatívou a zároveň odstrániť nedostatky zistené auditom kybernetickej bezpečnosti, vykonaného v zmysle ustanovenia § 29 ZoKB, ako aj plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti MZ SR ako ústredného orgánu a orgánu riadenia, a to: a) Realizáciou ...
Technicko-ekonomický dozor na záchranném archeologickém výzkumu I/35
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní služba spočívající zejm. v těchto činnostech: a) koordinace a administrace činností ZAV jménem UHK vůči společníkovi ve sdružení a vůči ŘSD, které je UHK zavázána konat na základě smlouvy s ŘSD a na základě smlouvy se společníkem ve sdružení - EUROVIA CS, a.s.; b) koordinace a kontrola zaměstnanců ...
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby
Zhotovení projektové dokumentace, získání veřejnoprávního povolení k umístění stavby a zajištění uzavření smluv dle ustanovení § 104ZEK a zajištění vyplnění dotazníku SOCAM u adresních míst
Technicko-ekonomický dozor pro záchranný archeologický výzkum I/35
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní služba spočívající zejm. v těchto činnostech: a) koordinace a administrace činností ZAV jménem UHK vůči společníkovi ve sdružení a vůči ŘSD, které je UHK zavázána konat na základě smlouvy s ŘSD a na základě smlouvy se společníkem ve sdružení - EUROVIA CS, a.s.; b) koordinace a kontrola zaměstnanců ...
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II., III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře
Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly II., III., a IV. kategorie (dále jen VD) ve správě Povodí Ohře v letech 2023 až 2024. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smluv dle ...
Servisní centrum Roudnice nad Labem - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových ...
Projekt odpružení dynamického základu
Předmětem veřejné zakázky je služba vypracování projektové dokumentace.
Vltavská filharmonie - projektový management stavby
Účelem Veřejné zakázky je zajištění komplexních činností týmu správce stavby / projektového manažera (dále jen „Projektový manažer“) spočívajících v každodenní organizaci a řízení projektu v rámci (projektové) přípravy a realizace stavby nového pražského koncertního sálu - Vltavské filharmonie (dále jen „VF“), sestávající z vlastního objektu ...
Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov - projektová dokumentace
2.1 Předmětem zakázky je: 1. Zhotovení informačního modelu stavby Parkovací dům Oblastní nemocnice Trutnov. Pravidelná aktualizace IMS (vč. výměny informací) ve Společném datovém prostředí (CDE) dle milníků předání informací v souladu s přílohou č. 2 zadávacích podmínek (zejm. BIM Protokol) a přílohy č. 3 zadávacích podmínek (BEP). 2. Pravidelná ...
Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie štúdie implementácie s názvom "Štúdia implementácie potrebných zmien IT prostredia ŽSR v súlade s požiadavkami projektu TTR" (ďalej len "Štúdia implementácie" alebo "ŠI") pre projekt "Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry" (ďalej len "TTR").
Dynamická doprava
Dlhodobá vízia smart city znamená nasadenie chytrých technológii do väčšiny prvkom mesta za účelom skvalitnenia života jeho obyvateľov, získania podrobných dát o fungovaní procesov a služieb, možnosti efektívneho rozhodovania na základe údajov a v neposlednom rade dosiahnutia cieľov uhlíkovo neutrálnej spoločnosti. Súčasťou projektu SMART plán ...
Plavební komora Praha - Staré Město - zpracování požadavků objednatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Požadavků objednatele dle Žluté knihy FIDIC včetně zpracování kompletní zadávací dokumentace a další související služby v rámci realizace projektu „Plavební komora Praha: Staré Město“.
CirkArena - průzkumné a přípravné práce
Předmětem této zakázky je provedení průzkumných a přípravných prací u stavby tzv. „CirkAreny“ v Třinci, kdy dojde k rekonstrukci bývalé sportovní haly v Třinci s cílem vytvořit multifunkční centrum cirkulární ekonomiky v kraji. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Služby projektového řízení
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s více účastníky na poskytování služeb projektového řízení zejména v oblasti dotací (z národních i strukturálních fondů) dle aktuálních potřeb zadavatele v období 2022-2026
G158 - Záměna sekundárního těsnění dělicí roviny HCČ
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (návrhu uzlu sekundárního těsnění), provedení zkoušek těsnění a následné provedení změny materiálu a uložení sekundárního těsnění HDR HCČ. Součástí předmětu plnění bude rovněž provedení odstranění mezikruží, kterým byly zaslepeny otvory pro dotlačovací šrouby a revize ...
Příprava infrastruktury pro transformaci dolů Lazy a ČSA
Část A: Cirkulární park Lazy Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem předprojektové dokumentace projektu vedeného pod pracovním názvem Cirkulární park Lazy. Jedná se o předprojektovou přípravu areálů dolu Lazy pro jeho budoucí využití z hlediska návrhu nové dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných ...
Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti s názvom Štúdia uskutočniteľnosti projektu TTR v podmienkach Slovenskej republiky (ďalej len "Štúdia uskutočniteľnosti" alebo "ŠU") pre projekt Redizajn medzinárodného cestovného poriadku a prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry (ďalej len "TTR").
VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK - zpracování technické části Požadavků objednatele
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování technické části Požadavků objednatele a další související služby v rámci realizace projektu s názvem „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.
Projekt rekonstrukce VZT a radiochemických laboratoří budovy ČMI OI Praha
Předmětem zakázky je: 1) jednostupňové všeprofesní projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), obsahující detailně rozpracované řešení všech konstrukcí a výrobků včetně potřebných detailů. Dokumentace bude zároveň v rozsahu dostatečném pro účely stavebního řízení či ohlášení a získání rozhodnutí/povolení/vyjádření od SÚJB pro pracoviště ...
Smart technológie mesta Ružomberok
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z tejto výzvy, súťažných podkladov vrátane ich príloh, ako i prípadných vysvetlení, ktorých výsledkom bude stavba s názvom "Smart technológie mesta Ružomberok". Jedná sa najmä o projektovanie vrátane softvérového projektovania, súvisiacej inžinierskej činnosti ako napríklad vybavenie príslušných ...
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - výběr týmu Správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je výběr týmu správce stavby pro výstavbový projekt realizovaný dle standardů FIDIC Red Book „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“ zahrnující primárně výstavbu nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích. Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Vlára, Vodní dílo Vlachovice - dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činnost
Předmětem veřejné zakázky je odborné zajištění všech nezbytných podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení stavby s nabytím právní moci pro soubor staveb nové víceúčelové vodárenské nádrže na vodním toku Vlára v lokalitě Vlachovice.
VD Hubenov - opatření na převedení KPV10000
Předmětem veřejné zakázky je obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky zahrnující zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby včetně autorského dozoru a zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou.
VD Kryry - předprojektová příprava - oponent
Předmětem veřejné zakázky je: Příprava a organizace procesu zadání veřejní zakázky, specifikace prací, termínů a kvalifikačních předpokladů Analýza potřeb Nastavené informačních kanálů Řízení přípravy Účast na koordinačních jednání, zpracování průběžných zpráv, prezentace projektu, koordinátor BOZP, cenová kontrola Inženýrská činnost