Dodávka komponent pro povýšení DWDM trasy Praha – Plzeň na 100GE a povýšení DWDM uzlů Praha
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent do DWDM systému páteřní komunikační síťové infrastruktury v uzlech Plzeň, Praha a Olomouc s cílem - povýšení propojení DWDM uzlů Praha_1 a Plzeň na 100GE - povýšení propojení uzlů Praha_1 a Praha_Sitel na 100GE - povýšení DWDM uzlů Olomouc_1 a Olomouc_2 za účelem podpory nových typů ...
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení ...
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničný informačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonným vedúcim ...
Dodávka a implementace aktivních prvků pro Trauttmannsdorfský palác
Předmětem plnění VZ je dodávka a implementace aktivních prvků včetně jejich dopravy na místo v Praze 1 dle pokynů zadavatele a zajištění podpory dodaných prvků. Poptávaná zařízení budou implementována do existující struktury informačních systémů, která je postavena na platformě přepínačů Cisco.
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace informačního systému eHealth – výměna zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území Jihomoravského kraje, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu ...
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v Mikroregióne Terchovská dolina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Mikroregiónu Terchovská dolina (Terchová, ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí, jejichž součástí je firewall pro zabezpečení počítačové sítě s propojením firewallu na stávající infrastrukturu sítě zadavatele, včetně funkcionality detekce průniku IDS (Introduction Detection ...
Strategické dokumenty pro město Šlapanice – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí
Poskytovanie technickej podpory pre APV
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a rozvoja ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností: 1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti ISSZ uchádzačom, tak aby bola zaistená požadovaná úroveň ...
Zajištění komplexních prádelenských služeb
Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na území mesta Banská Bystrica spojených so zberom a prepravou komunálnych odpadov, zberom a prepravou drobných stavebných odpadov a s vykonávaním triedeného zberu komunálnych odpadov a s prevádzkovaním zberného dvoru a s tým súvisiacimi službami v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovú komunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete. Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmene ...
Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Inovatívny softvér
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Inovatívny softvér Logický celok č. 2: Hardvérové vybavenie Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Poskytování datových služeb pro Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je internetové připojení objektu zadavatele a MPLS spojení této budovy a ostatních budov ABS ČR.
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Účelem VZ je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko na základě čl. 116 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci pro evaluace v programovém období 2014–2020 a schváleného evaluačního plánu ...
Firewall II
Zadavatel prošel v roce 2017 analýzou NBÚ, která byla provedena na základě Usnesení vlády č. 104/2017 Sb. Zpráva o výsledku analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti ze dne 23. března 2017 (č.j. 2173/2017-NBÚ/41) konstatovala, že zadavatel využívá technologie pro ochranu perimetru vyžadující modernizaci a přizpůsobení aktuálním kybernetickým ...
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Ročov a části k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Úlovice a komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude ...
ÚZIS Praha – IS jednotné evidence hlavních lázeňských agend
Předmětem veřejné zakázky je vývoj a implementace aplikace Jednotné evidence hlavních lázeňských agend (dále také jen „JEHLA“), která bude provozována ve stávajícím technologickém prostředí ÚZIS ČR, ve které jsou provozovány ostatní provozované systémy. Jádro tohoto prostředí tvoří Jednotná technologická platforma (dále také jen „JTP“). JTP ...
Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě odborného posouzení realizace vybraných projektů financovaných z ESI fondů (Evropské strukturální a investiční fondy) a účasti a odborné asistence při provádění kontroly zadavatelem na místě.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Slavíkovice u Jemnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...