Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...
Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru
Predmetom tejto zákazky je servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému (alej len MS), ktorý je umiestnený na letiskách Sliač, Kuchyňa a Prešov (pracoviská: Vojenská letecká meteorologická služobňa, Veža, Radar / APP) a na sále Poveternostného ...
Telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I.: Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II: Mobilné linky pre ...
Software
Predmetom zákazky je dodanie a inštalovanie softvéru resp. softvérového nástroja vrátane zaškolenia podľa požiadaviek a funkcionalít podrobne uvedených v súťažných podkladoch.
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Chirurgicko – intenzivistického pavilónu
Predmetom tejto zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce z vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia, vypracovania a dodania ...
Poptáváme uzamykatelnou losovací nádobu
Poptáváme: - plastová nádoba na slosování účtenek EET do restaurace - materiál transparentní průhledný plast - výška: 650 mm - tvar: čtverec = 225 x 225 mm - dno pevné, neodnímatelné. - vršek uzamykatelný – visací zámek s petličkou či něco podobného - vršek s průřezem na vhazování o rozměru průřezu 100 x 4 mm umístněný na střed ...
Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu
Predmetom zákazky je dodanie softvérových licencií grafovej databázy Neo4J alebo ekvivalentu pre zabezpečenie IS MetaIS v období 3 kalendárnych rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v nasledujúcich parametroch: počet serverov inštalácie: 3 počet CPU jadier každého servera: 4
Mobilní datová centra pro umístění ICT technologií z vymístění Olšanská 4
Předmětem plnění je dodávka a instalace 2 ks mobilních kontejnerových datových center definovaných jako trvale bezobslužná pracoviště. Specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření smlouvy. Smlouva bude uzavřena s jedním ...
Přístupové domény Internetu MO
Poskytnutí softwarových licencí a podpora poskytnutých softwarových licencí.
Zajištění technické podpory DMS VoZP ČR na 48 měsíců
Předmětem plnění této VZ je zajištění technické podpory DMS VoZP na 48 měsíců.
Servis na údržbu hardware a systémového software ZOS
Předmětem veřejné zakázky na služby je zabezpečení nepřetržité funkčnosti zařízení a systémových software zadavatele, které jsou nezbytným základem pro systém řízení provozu zdravotnického operačního střediska. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Servisní smlouva. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 ZD. ...
Obnova síťových prvků ČTÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace síťových prvků LAN a Wifi s přenesením současného nastavení a dat dosud využívaných síťových prvků v sídle zadavatele, včetně dodávky nástroje pro správu síťové infrastruktury a nástroje pro monitorování síťové infrastruktury. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v ...
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice. Součástí plnění je též poskytnutí servisních služeb včetně hostingu k dokončenému dílu, a to po dobu 6 let.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Vytvoření zálohovacího systému pro práci s objekty Active directory a Exchange
Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwarových licencí pro vytvoření komplexního zálohovacího redundantního prostředí na bázi stávajících provozovaných řešení na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a ...
Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR 2019
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kompletního řešení výpočetního clusteru, včetně záruky zahrnující technickou podporu, podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění) a příloze č. 2 ...
Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace
Předmětem veřejné zakázky pořízení informačních a komunikačních technologií, jejich implementace do stávajícího systému vč. záručního servisu a technická podpora, helpdesk, maintenance/subscription, upgrade a update a rozšířený servis dodaného řešení.
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru Strahovského, Zlíchovského, Letenského a Těšnovského tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb (dále jen „Služby“) spočívajících v mytí keramických obkladů, stěn, stropů a kleneb automobilových tunelů Strahovského, Zlíchovského, Letenského a Těšnovského automobilového tunelu a Automobilového tunelu Mrázovka, které jsou podrobně vymezeny v Provozní dokumentaci (dále společně též „Automobilové ...
Zpracování projektové dokumentace pro Thomayerovu nemocnici – pavilóny A1 a A3 – opakovaná VZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rozsahu: a) Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů c) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného ...
Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb.
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pořízení a redakčním zpracování textů, grafiky a fotografií pro vydání měsíčníku Karlovarské radniční listy (dále jen „měsíčník“), v tiskové přípravě, tisku a distribuci měsíčníku do poštovních schránek všech domácností na území Statutárního města Karlovy Vary a zpracování elektronické ...
Úklidové služby v objektech ČRo Pardubice a Liberec
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektu ČRo Pardubice a zajištění úklidových služeb včetně služeb deratizace, dezinfekce, dezinsekce v objektu a venkovních prostorech ČRo Liberec.
Realizace expozice v rámci projektu - Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum II
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic v rámci národní kulturní památky pobočky Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace – Památníku J. A. Komenského. Nedílnou součástí projektu expozice je provedení AV techniky, ozvučení a osvětlení, jež přispívají k atraktivitě expozice a doplnění atmosféry. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je ...
Stavba č. 41929 Domov pro seniory Krč II, projektant etapy 0001 a 0002
Projektová činnost, rozdělená na 2 etapy: etapa 0001 (NOVÝ PAVILON) - přístavba nového pavilonu v areálu; etapa 0002 (AREÁLOVÁ INFRASTRUKTURA) - rekonstrukce areálové infrastruktury, spočívající v realizaci propojovacího krčku mezi stávající budovou a novým pavilonem, rekonstrukci stávajících prostor pro napojení komunikačního krčku a rekonstrukci ...
Vzdělání je cesta k úspěchu
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.