Rozšíření diskové a výpočetní kapacity systému Oracle Exadata
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace HW a SW prvků, jakož i zajištění potřebných licencí, to vše za účelem rozšíření diskové a výpočetní kapacity stávajícího provozního systému Oracle Exadata X2-6 / quarter rack zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a organizačních ...
Aplikační podpora aplikace datového skladu
Uzavření Rámcové dohody, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na služby „Nepřetržitá pohotovost a SLA“ a „Prováděné činnosti“ (změny a rozvoj). Aplikace datového skladu implementuje části funkcionality Analytického modulu AISG pro sběr herních a finančních dat od provozovatelů hazardních her.
ÚP ČR - JI - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb
Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Jirkov. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb dle aktuální spotřeby a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Poptáváme zabalení sušeného strouhaného kokosu
Poptáváme balírnu, která by nám byla schopna nabalit sušený strouhaný kokos na 200g sáčky z velkých 25 ks balení. Jednalo by se v první várce o cca 1500 ks těchto balení. Prosím je toto u Vás možné? předem děkuji za odpověď.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany, zajištění odvozu a likvidaci odpadu ze zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora ve městě ...
Úklid objektů Domova pro seniory Háje – opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru
Předmětem zadávacího řízení pod názvem „Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol““ (dále i jen „zakázka“) je zpracování projektové dokumentace ve stupních níže uvedených, výkon autorského dozoru a poskytnutí související obstaravatelské činnosti na akci „Rekonstrukce ...
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze ACM digital library alebo ekvivalentný
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k údajom elektronických informačných zdrojov databáz, ktoré slúžia ako zdroj odborných informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR.
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o ...
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI
Ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov do systémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systém pre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva ...
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB
Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reoganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a ...
Služby v oblasti podpory řízení projektů, odborných konzultací a technické podpory pro SW projekty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb zejména v oblasti podpory řízení projektů, implementace softwarových (dále jen „SW“) řešení, odborných konzultací, kontroly kvality, technického dozoru a realizace oponentur pro SW projekty v ICT, bezprostředně souvisejících s návrhy a budováním informačních systémů včetně zajištění jejich ...
Rozvoj nemocničního informačního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Podpora a rozvoj APV pro kontrolní činnost - 2020+
podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení KOC
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity 2020 - 2021
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standardní reklamní předměty Kategorie B: Reklamní ...
Svoz a nakládání s odpadem města Sadská
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů, zajištění odvozu ...
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství VUT
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v areálu Technická 2896/2 v Brně.
Technologie call centra ČPR
Předmětem plnění veřejné zakázky je Implementace nových technologií Kontaktního centra Dodání licencí a návazného maintenance k implementovaným technologiím. Dodání HW zařízení pro koncová pracoviště Zajištění rozvoje řešení a Poskytování servisních služeb.
Tiskové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb po dobu 6 let.
Úklidové služby ČEZd
Předmětem veřejné zakázky je úklid vnitřních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, úklid venkovních prostor zahrnující pravidelný běžný úklid a nepravidelný úklid, a dodávky hygienických potřeb a dalšího materiálu. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Služby projektového manažera SAP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem Rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv na poskytování těchto služeb: • konzultace, řízení projektů a ostatní služby podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV (Ekonomický informační ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Antivirová ochrana
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace antivirové ochrany ve Skupině ČEZ. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci.