ÚVN –VoFN Praha – modernizace dispečinku ÚVN – realizace - Software inteligentní správy budov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka software inteligentní správy budov (dále jen „SW BMS“), umožňujícího integrovat stávající i nové systémy a technologie (HW vybavení), které budou schopné komunikace se systémem měření a regulace (MaR). Software BMS musí být schopen vizualizace, ovládání a monitoringu stávajících systémů, přičemž dodaný ...
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Pardubicích II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách kontaktních pracovišť Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 6 částí, na každou z těchto částí bude uzavřena samostatná ...
Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace specializovaného onkologického nemocničního informačního systému a provedení souvisejících dodávek a služeb za podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o dodávce a implementaci specializovaného onkologického nemocničního informačního ...
Nová IT infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní dodávka hardware a software pro novou IT infrastrukturu zadavatele do prostor jeho nového sídla.
Zpracování generelu rozvoje areálu FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je Zpracování generelu rozvoje Fakultní nemocnice Olomouc.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hybrálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu
Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných ...
Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB
Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory ...
Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Oracle včetně zajištění podpory v délce 1 roku od dodání licence. Další požadavky zadavatele na licence: - Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené. - Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi. Bližší vymezení předmětu veřejné ...
KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Herálec na Moravě a části katastrálního území Kocanda, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC
Predmetom verejného obstarávania je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa softvérové a hardvérové podporné služby pre informačné systémy AFIS/EURODAC a CODIS vrátane ich podsystémov.
Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Detailní vymezení a popis předmětu plnění je dále uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace „PODMÍNKY ÚČASTI V ...
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Poptáváme rodinný dům
Poptáváme rodinný dům, do 150 km od Prahy, dispozice min. 4+1 (může být i více). Vítány jsou i vedlejší stavby na pozemku (stodola apod.). Zahrada min. 200 m2. Podmínkou je absence vlhkosti a plísně. Stav fasády není rozhodující, podmínkou je dobrý stav střechy a celkově udržovaný stav nemovitosti, bez nutnosti zásadnější (okamžité) rekonstrukce ...
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle ...
Moderná materská škola - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rozsahu výkonov činností nasledovných častí: 1.časť projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 2.časť projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 3.časť realizačná dokumentácia 4.časť výkon autorského dozoru Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov a ...
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění rozvoje stávající elektronické spisové služby zadavatele dle aktuálních požadavků na funkcionalitu dle potřeb MŽP a jeho rezortních organizací, zajištění servisní a uživatelské podpory nad rámec legislativních úprav a počínaje dnem 1. 12. 2022 zajištění legislativních úprav a podpory, a to na dobu ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR III
dodávka 8 (slovy: osmi) kusů aktivních prvků jako obměna současných zařízení sítě a poskytování záručního servisu v délce trvání 60 (slovy: šedesáti) měsíců
Dodávka a implementace vybraných nástrojů kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladno
Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí cíle zadavatele spočívající v zajištění fyzické bezpečnosti stávajícího umístění aktivních prvků infrastruktury včetně technologického centra dostatečnou ochranou pro prokazatelnou identifikaci kybernetických bezpečnostních událostí a řešení a řízení přístupových oprávnění pro různé informační systémy.
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Revitalizace části poutního areálu Chlum Svaté Maří - Projektová dokumentace pro provádění stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: a) zhotovení projektové dokumentace k provádění stavby (dále jen „DPS“) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StZ“) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění (dále jen ...
Telekomunikační infrastruktura
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování níže uvedených služeb telekomunikační infrastruktury.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.