Poskytování podpory no-IT infrastruktury DC
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezvýpadkového provozu a nepřetržitého dohledu, pozáručního servisu, údržby a opravy technologických částí datových center, poskytování servisní služby, dodávky paliva a dodávky náhradních dílů k no IT technologiím v datových centrech zadavatele, a to včetně dopravy a manipulace v místech plnění.
Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na šest částí: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky, část 2 - Audio, video a informační technika, část 3 - Speciální efekty část 4 - ...
SW pro tvorbu 3D specifických modelů pacientů
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka softwarového nástroje pro tvorbu 3D specifických modelů pacientů. Software bude sloužit k vytvoření 3D specifických numerických modelů pacientů nebo k tvorbě jednotlivých orgánů a/nebo tkání. 3D modely budou vytvořeny segmentací snímků z výpočetní tomografie (CT), nukleární magnetické rezonance (MRI) ...
Zajištění podpory datového centra NTK na další období
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb komplexní péče o klíčovou IT infrastrukturu zadavatele. Výsledkem této komplexní péče bude zachování dostupnosti IT infrastruktury, minimalizace počtu neplánovaných výpadků, udržování IT infrastruktury v optimálním stavu pravidelnými kontrolami a proaktivními zásahy, minimalizace dopadů případných ...
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...
PD - Infrastruktura pro elektromobilitu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a souvisejících prací dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Příprava a řízení projektu Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro přípravu, administraci, řízení realizace, kontrolu a vyhodnocení projektu „Energetické úspory v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice“, který zahrnuje opatření realizovaná metodou EPC (Energy Performance Contracting), tj. energetické služby se zárukou a související stavební a technologické ...
Firewall
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 bezpečnostních zařízení typu firewall, včetně migrace současného nastavení, konfigurace, poskytnutí záruky, záruční a technické podpory na dobu 36 měsíců, školení správců firewallu a tzv. pilotního provozu (podpora v produkčním provozu). Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikovaný ve vzoru ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu blíže specifikovaného v ZD pro objednatele, poskytovatele zdravotních služeb dle platné legislativy, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy upravujícími oblast nakládání s odpady zejména v souladu ...
Dynamický nákupní systém na zajištění inzertního prostoru
Předmětem veřejné zakázky je nákup prostoru pro inzerci České centrály cestovního ruchu.
Pořízení a implementace IS pro provoz a údržbu vrtulníků LS PČR
Pořízení a implementace informačního systému pro řízení letové způsobilosti a údržby policejních letadel.
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení ...
Hraniční firewall II
Předmětem veřejné zakázky je koupě jednoho páru hraničních firewallů zapojených do clusteru a poskytování služeb pro tato zařízení.
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Účelem veřejné zakázky je dočasné zajištění údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť v přechodném období, než bude zrealizováno a ukončeno zadávací řízení na komplexní zajištění údržby zeleně na svěřených plochách. Jedná se o území MČ Praha 8 ...
Sportovní hala v Boskovicích
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcích dle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny a vnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující ...
Městské lázně Blansko - projektová dokumentace
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v projekční činnosti. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat variantní studie, prezentační dokumentaci, projektovou dokumentaci pro bourací práce, povolení stavby (DUR, DSP), zadání stavby a provádění stavby (PDPS) pro novostavbu objektu městských lázní Blansko. Dále bude dodavatel povinen ...
Rozšírenie CISCO HW infraštruktúry v dátovom centre
Predmetom zákazky je rozšírenie sieťovej infraštruktúry v dátovom centre postavené na HW komponentoch a vybudovanie novej IT infraštruktúry, ktorá bude nainštalovaná v priestoroch dátového centra v prístavbe Diagnostického centra. Požadované riešenie pozostáva z nasledovných častí; výpočtové a úložné systémy (servery, centrálne diskové pole, ...
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre informačný systém
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory, údržby a rozvoja informačného systému Správny výkon (ďalej len "IS SV") v rozsahu: a) technická podpora a údržba: poskytovanie služieb technickej podpory a údržby IS SV v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a za podmienok stanovených v súťažných podkladoch, b) rozvoj: poskytovanie ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t.j. vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich ...
Zabezpečenie doručovateľských služieb – preprava dokladov
Predmetom zákazky sú doručovateľské služby zásielky - zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky (občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, osvedčení o evidencii vozidla a pobytových kariet) v bezpečnostnom obalovom materiáli, napr. v plastovom poštovom kontajneri prepravke (ďalej len zásielka) s ...
Zneškodňovanie odpadu skládkovaním
Odber a nakladanie s jednotlivými zložkami komunálneho odpadu uložením na skládku.
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické stravovacie ...
Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...
Aktualizace cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb
Předmětem Veřejné zakázky je zejména zajištění pravidelné aktualizace existujících cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb, tak aby standardně odpovídaly potřebám Ministerstva dopravy (strategické rozhodování o realizaci projektů), Zadavatele (financování a sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu), investorům dopravních ...