Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 2 052 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 2 ...
Zajištění outsourcingu reprografických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané MHMP. To vše na základě smlouvy o zajištění outsourcingu reprografických služeb, ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovsko včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 618 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 396 ha. Mimo obvod ...
Servisné služby na produkty QES Signer
Predmetom zákazky je vykonávanie a zabezpečovanie podpory prevádzky produktov softvéru pre kvalifikovaný elektronický podpis (Qualified Electronic Signature) QES Signer. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v zmluve o poskytovaní služieb, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
SÚKL VZ20/2022 - Servisní podpora informačních systémů SÚKL
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisní podpoře vybraných informačních systémů zadavatele. Zadavatel požaduje poskytovat služby v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci v čl. 3.1 pro informační systémy uvedené v čl. 3.2 zadávací dokumentace.
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Jaroměř, PZ, DBP, DUR, DSP, DPS, AD
Předmětem zakázky je provedení projekčních prací ve všech stupních PZ , DBP, DUR, DSP, DPS, PD interiéru, AD a získání pravomocného stavebního povolení objektu domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) s celkovou kapacitou 18 lůžek, tj. vybudování zázemí pro poskytování pobytové služby sociální péče komunitního charakteru pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodeč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 249 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 139 ha. Mimo obvod ...
Zpracování projektové dokumentace - Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro investiční akci „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“.
Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Předmětem plnění zakázky je zajištění převzetí a odvoz směsného komunálního odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na překladišti Odpadového hospodářství, shromažďovaného Technickými službami města Chomutova, upraveného lisováním, deponovaného v lisovacích kontejnerech. Celkové předpokládané množství odpadu je stanoveno do 16 000 tun ročně ...
Systémová a aplikačná podpora a rozvoj informačného systému ZBGIS
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisnej systémovej a aplikačnej podpory informačného systému ZBGIS.
Technická podpora systému pro Analýzu rizik cestujících v letecké přepravě
Předmětem veřejné zakázky je technická podpora systému pro Analýzu rizik cestujících v letecké přepravě.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - obec Písečná
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP
Dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP (dále jen „poukázky“) opatřených ochrannými prvky proti padělání, pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice v Opavě, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4, § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 1 Smlouvy - Nabídková cena této zadávací dokumentace. Uvedený odpad bude zadavatelem nebo jím pověřeným dopravcem přivezen do ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záříčí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Záříčí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Pořízení licencí Oracle a podpory Software Update And Licence Support pro rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí a podpory těchto SW produktů společnosti Oracle pro potřeby zadavatele. Jedná se o licence a podporu databází Oracle, což jsou klíčové databáze pro mapové aplikace a služby užívané zadavatelem.
Propagační předměty - Rámcová dohoda
Dodávka propagačních předmětů
Svoz odpadu v regionu Šternbersko
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu odpadu na území obcí dobrovolného svazku obcí „Odpadové hospodářství svazku obcí“.
Zabezpečenie ochrany majetku
Predmetom zákazky s názvom Zabezpečenie ochrany majetku je zabezpečenie strážnej služby v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu: - fyzická ochrana majetku s cieľom ...
Multitenantné riešenie pre emailovú komunikáciu vo forme SaaS
Predmetom zákazky je vývoj, implementácia, otestovanie a nasadenie nového multitenantného riešenia pre emailovú komunikáciu vo forme SaaS nad PaaS Exchange prostredím v existujúcom riešení vládneho cloudu (ďalej aj ako PaaS platforma alebo PaaS mail). Súčasťou obstarávania je aj zabezpečenie služieb prevádzkovej podpory, služieb rozvoja a ...
Služby pre podporu prevádzky aplikácií IIS-P
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a prevádzky aplikácií ARSOZ, SEOD, DATD, RAP, CHEMIS, SPUB v rámci Integrovaného informačného systému pre oblasť prevádzky (IIS-P) v rozsahu : - Technická podpora (support) aplikácií IIS-P - Služby pre podporu a správu prevádzky aplikácií IIS-P - Vykonávanie služieb zmeny a rozvoja ...
Informačný systém obchodného registra a súvisiace služby
Predmetom zákazky je vytvorenie Informačného systému obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom implementácie nového Informačného systému obchodného registra sa ...
Balenie, deinštalácia a transport slovenskej expozície EXPO 2020 Dubaj
Predmetom zákazky je organizačné zabezpečenie dopravy (balenie a súvisiaca logistika na mieste) a samotnej prepravy predmetov zo slovenského pavilónu EXPO DUBAJ 2020, a to niektorých exponátov, ale predovšetkým predmetov, ktoré sa nazhromaždili počas polročného fungovania slovenského zastúpenia na výstave EXPO DUBAJ 2020 a/alebo boli prinesené do ...
Mobilné telekomunikačné a dátové služby
Predmet zákazky je zameraný na zabezpečenie komplexných mobilných elektronických komunikačných služieb (hlasové, dátové, telemetrické a ďalšie definované služby). Predmet zákazky sa bude vzťahovať na účastnícke SIM a dátové karty. Počas trvania rámcovej dohody si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo v závislosti od prevádzkovej potreby uvedený ...
Montážní dělník, Německo
Vážení, jsme německá agentura dočasného zaměstnávání a pracujeme především v oblasti kovových konstrukcí a fasádních konstrukcí. Momentálně nutně potřebujeme montéry s odbornou praxí a základní znalostí německého jazyka. Platíme cca 12 € čistého za hodinu plus placené bydlení. Zaměstnanec musí nést náklady na vozidlo sám. Váš kontakt pro ...