Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy
Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej ako ÚGZ) ako územnoplánovací podklad v zmysle § 5 stavebného zákona. Verejný objednávateľ obstaráva predmet zákazky ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje výkon územnoplánovacích činností podľa § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...
Poptávám pronájem prostor
Sháním prostory k provozování masérského salonu v centru Liberce. Omyvatelná podlahová krytina, umyvadlo v místnosti. Velikost od 16 - 25 m2.
Weby, loga, reklamy, Srbsko
Tvoříme webové stránky, mobilní weby, loga, reklamy na sociální média atd. Vytváříme také identitu značky, rebranding, pokyny pro značku, design aplikací, brožury, billboardy, prototypy, responzivní stránky, design balení a balení, redesign, makety, 3D vykreslování ... Jsme nadšení z vytváření skvělých produktů, které lidem usnadňují život. ...
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný ...
Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby ...
Provozování parkovacího systému ve městě Pec pod Sněžkou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provozování komplexu veřejných parkovišť ve městě Pec pod Sněžkou, který bude zahrnovat Parkovací dům v nově vybudovaném dopravním terminálu (kapacita v době zahájení zadávacího řízení 460 parkovacích míst) a Venkovní parkoviště na pozemcích ve vlastnictví zadavatele ...
Realizace opatření záchranného programu perlorodky říční v povodí Rokytnice
Akce je souhrnem víceletých opatření záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. To zahrnuje speciální luční management na funkčních plochách a údržbu bylinných porostů podél vodních toků, podporu populace pstruha obecného, která byla silně zasažena suchem posledních let, péči o juvenilní perlorodky a analýzu současného stavu kvality vody v ...
SEZ, FARMAK a.s. Olomouc  IV. etapa sanace
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, FARMAK a.s. Olomouc - IV. etapa sanace“, zpracované v únoru 2020 společností DEKONTA a.s., která je přílohou č. 3. ZD.
Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok
Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia s názvom "Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok". Plán zlepšovania kvality ovzdušia je dokument, ktorý umožní mestu vykonávať systematicky opatrenia v ochrane ovzdušia za účelom dosiahnutia limitov alebo inak definovaného výsledku. ...
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Zajištění licencí, Software Assurance produktů Microsoft a licenčního poradenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění licencí (práva užití) a Software Assurance (SA) produktů společnosti Microsoft v rámci multilicenční smlouvy a zajištění multilicenčního poradenství v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodání mediálního prostoru v rámci realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí
Předmětem veřejné zakázky je dodání mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační, marketingové a PR kampaně ke Sčítání lidí, domů a bytů 2021.
Poskytování odborných ICT služeb - rámcové dohody
Předmětem Rámcových smluv bude úprava vzájemných práv a povinností zadavatele (objednatele) a účastníka (dodavatele) (společně jen „Smluvních stran“) při zadávání a plnění dílčích veřejných zakázek týkajících se řízení, vývoje, implementace a podpory informačních systémů určených zejména pro koncové uživatele z řad veřejnosti a pro Ministerstvo ...
Poskytování služeb platebního portálu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb platebního portálu, který bude zabezpečovat on-line platby za poskytování údajů a služeb resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK). Tyto služby budou určeny pro zabezpečení on-line plateb v rozsahu částek základní úplaty od 1,- Kč až do 10. 000,-- Kč. Platební portál bude ...
Úklidové služby pro Správu kolejí a menz MU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu, mimořádného úklidu a dalších služeb dle požadavků zadavatele v objektech kolejí a menz ve správě Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity.
Zajištění ostrahy třech objektů.
Zajištění 24 hodinové ostrahy.
Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, ...
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu
Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie : nebezpečené odpady (N), do skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo ...
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Výroba didaktických pomůcek - Matematická gramotnost
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Vytvoření grafického návrhu didaktických ...
Administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádostí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění externích kapacit na služby, jejich předmětem bude administrativní podpora v oblasti administrace dotačních žádosti.
Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ včetně případných souvisejících právních služeb (zejména zastoupení zadavatele v případě přezkumného řízení u orgánu dohledu, zastoupení zadavatele v soudním řízení, budou-li potřebné), a právního poradenství v oblasti veřejného ...
GŘ OL - Fyzická ostraha areálu Skuteč 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická ostraha areálu Expedičního skladu Vězeňské služby České republiky ve Skutči.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení vedoucího ke zvýšení kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí. Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 ENTERPRISE na zařízení v rozsahu 800 ...
Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.