Návrh standardů ochrany prvků kritické infrastruktury v ČR
Zpracování postupu řešení ochrany prvků KI, který bude použitelný pro praxi. Projekt by měl identifikovat příležitosti, zahraniční zkušenosti a metodická opatření, jejichž cílem je vytvoření standardů ochrany prvků KI a návrh jejich implementace. Standardy ochrany se budou opírat o zkušenosti ze zahraničí, konkrétně o zkušenosti ostatních ...
Plány územního systému ekologické stability pro obce
Předmětem veřejné zakázky díla je vypracování Plánu ÚSES pro území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. tj. pro území všech obcí, jejichž správní obvody, zcela anebo zčásti zasahují na území NP Šumava či CHKO Šumava. Pokud se území obce v některém z uvedených zvláště chráněných území nenachází celé, bude plán ÚSES zpracován ...
Externí výdejní místa Balíkovna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb dodavatele disponujícího potřebnou technologickou platformou. Konkrétní platforma musí být schopna umožnit výdej a budoucí podání balíkových zásilek na minimálně 2 000 výdejních místech, která bude smluvně zajišťovat dodavatel. Předpokládaný počet vydaných/přijatých zásilek bude činit maximálně ...
PFORM - 2020, poskytování servisní podpory k zajištění provozu formulářového řešení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory FORM, která sestává z/ze: a) zajištění maintenance k produktům Nintex Forms a Nintex Workflow, b) poskytování služeb zajišťujících provoz a údržbu FORM v rozsahu: i. odstraňování havarijních stavů, provozních problémů a vad hlášených zadavatelem, ii. nahrávání dostupných aktualizací a ...
Informačný systém hydromeliorácií
Predmetom zákazky je vývoj a implementácia komplexného, procesne orientovaného, agendového informačného systému pre manažment údajov v oblasti hydromeliorácií s názvom : Informačný systém hydromeliorácií.
Technická podpora definovaných prvků IT prostředí PP ČR 2020
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory hardwaru a softwaru pro centrální servery, disková pole a související zařízení centrálního stupně informačních systémů PČR ve dvou lokalitách, a to v Praze 6, Bubenečská 20 a Praze 7, Strojnická 27.
Služby podpory a realizácie verejného obstarávania
Predmetom zákazky sú služby podpory a realizácie verejného obstarávania.
Činnosti podpory procesů správy uživatelů a aplikace Centrální správa uživatelů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností provozní podpory procesů správy uživatelů IISSP a aplikace Centrální správa uživatelů IISSP (dále jen „Činnosti“ nebo „Činnost“) v prostředí SAP, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen „Rámcová ...
Úplatné nabytí práv k licenčním službám
Předmětem veřejné zakázky jsou služby a dodávky spočívající ve změně e-mailového řešení, kdy budoucí řešení musí být ve formě cloudové e-mail služby provozované v EU a dále o licence na programové vybavení pro administrativu. Smlouva se uzavírá na dobu 4 let s možností automatického prodlužování – viz smlouva. Podrobná specifikace předmětu plnění ...
Poskytování služeb Service Desk a Desktop 2020
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby Service Desk, služby podpory koncových stanic, služby podpory ostatních zařízení a drobného HW a služby podpory LAN. Předmětem plnění jsou dále služby na bázi Time & Material a asistenční služby poskytované v rámci plánu ukončení služeb.
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 x 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11x v kalendářním roce.
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Zajištění pracovníků pro pomocné a úklidové práce v NNB III
Účelem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. zajištění pracovníků pro pomocné práce v administrativních a zdravotnických pracovištích areálu Nemocnice Na Bulovce, které jsou detailněji specifikovány v ...
Nemocniční informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, implementace, provozní a aktualizační podpora Nemocničního informačního systému, zajišťujícího celoplošnou, nepřetržitou dostupnost vybraných a zabezpečených zdravotnických dat ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze oprávněným zdravotnickým subjektům a pacientům, s připravenými technologickými vazbami ...
Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru
Předmětem plnění veřejné zakázky „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“ je dodávka hardware, software a služeb pro obměnu zastaralých nebo dosluhujících zařízení současného Technologického centra kraje (dále jen TC K), a to konkrétně: • obnova části fyzických serverů technologie konvergované infrastruktury Cisco UCS ...
Poptávám zapůjčení polštářků nebo meditačních sedáků
Poptávám zapůjčení cca 200 ks polštářků nebo meditačních sedáků na dvoudení akci 3-4.10.2020 v Praze. Jedná se o většinou aktivity komunikační, které budou probíhat v krytém sále. Nabídněte prosím cenu a podmínky zapůjčení.
Úklid budovy školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidu a čištění budov zadavatele.
NKP SZ Vimperk - HZ Vimperk, Muzeum Vimperska - AV vybavení, grafika, produkce
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění instalace a realizace expozice Muzea Vimperska, „Inspirující krajina, historie, lidé, umění a tradice Vimperska“, která je realizována dle projektové dokumentace zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Bělehradská 199/70, Praha 2, IČO 45308616. Do zajištění ...
SÚKL VZ07/2020 - Zajištění technické podpory výrobce Red Hat
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory – maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat, blíže specifikovaných v čl. 3.4 zadávací dokumentace, které je zadavatel oprávněn užívat. Technickou podporou – maintenance výrobce se rozumí služba výrobce související s užíváním softwarových produktů Red Hat.
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je : Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Rozšíření AIS
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zařízení včetně služeb pro zajištění rozšíření agendového informačního systému (dále jen ,,AIS“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v zajištění služeb servisní podpory. Bližší specifikace předmětu plnění a informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 1 ZD) a jejích ...
Dodávka stravovacích poukázek pro API
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dle požadavků zadavatele zajistí dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance zadavatele.
Zabezpečení úklidu vybraných obytných domů Statutárního  města Kladna II
Předmět plnění veřejné zakázky je zabezpečení úklidu společných prostor ve vybraných obytných domech ve vlastnictví Statutárního města Kladna a jejich bezprostředního okolí. Podrobný rozsah a popis prací je uveden v příloze č. 1. této Zadávací dokumentace a v závazném návrhu smlouvy o dílo pro každou část samostatně.
Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov
Predmetom obstarávania je dodanie služby - Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov s analýzou úniku energií - vývoj softvéru pre špecifické komerčné použitie. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Servisná pohotovosť a podpoa softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom dát
Predmetom tejto zákazky je Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému (ďalej len IMS), ktorý je umiestnený na letiskách Sliač, Kuchyňa a Prešov (pracoviská: Vojenská letecká meteorologická služobňa, Veža, Radar / APP) a na sále Poveternostného ...