Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře. Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu ...
Datové propojení pracovišť
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací formou virtuální privátní sítě za účelem datového propojení pracovišť zadavatele, a to v rozsahu stanovené zadávací dokumentací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je stanovena v návrhu smlouvy o datovém propojení pracovišť (dále také jen ,,smlouva“), který je ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a v k.ú. Radošice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Dodávka HW a SW, implementace, zajištění servisu a rozvoje MMS II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW a SW (včetně poskytnutí licencí k SW) a zajištění podpory výrobce, provedení požadovaných a všech nezbytných úprav stávajícího MMS, čímž vznikne Market management systém II, provedení implementace a uvedení nové HW a SW infrastruktury do provozu a zprovoznění MMS II, provedení migrace kompletních dat ...
Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, ...
Datový sklad VLS
Předmětem veřejné zakázky je vybudování datového skladu jako systému, ve kterém se budou ukládat definovaná data zadavatele, tak aby tato byla k dispozici na jednom místě, kde současně budou v odpovídající kvalitě dostupná a zabezpečená. Master data management by měl zadavateli poskytovat jednotný pohled na kritická (důležitá) data, tak aby mohla ...
Nákup multilicence Asset management
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace SW komponent pro oblast Asset managementu multilicenci k software pro 17 000 počítačů, včetně zaškolení a zpracování provozní dokumentace, a to dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a poskytnutí technické podpory software na 12 měsíců dle podmínek specifikovaných v ...
Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu - Energeticky úsporná opatření
Projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavbu ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ A STAVEB. ÚPRAVY MULTIFUKČNÍHO OBJ. NAD OPATOVEM 2140, v rozsahu: a)architektonická studie stavby b)vypracování dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení c)vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby d)položkový rozpočet ...
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Skalica. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených zejména s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele a uvedením do provozu (dále jen „Projekt NSTC“). Jedná se především o poskytování služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle zákona včetně souvisejícího odborného poradenství a konzultací, resp. ...
KS v Brně - úklidové služby
1. Předmětem úklidových služeb je zajištění úklidu v objektech Krajského soudu v Brně, kterými jsou: 1 a) Justiční areál v Brně, Polní 39 a 41 v Brně 1 b) Rooseveltova 16 v Brně (pouze mytí oken) 1 c) Husova 15 v Brně (pouze mytí oken)
Úklidové práce v Domově Sluníčko 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a s tím souvisejících služeb v objektech zadavatele v souladu s podrobným popisem prací uvedeným v přílohách zadávací dokumentace.
Projekt pre stavebné povolenie cyklotrasy R17  – Prievozská radiála v úseku Mlynské nivy
Predmetom zákazky je vypracovanie technickej štúdie, potrebnej na zhotovenie cyklistickej radiály R17 v úseku od Bajkalskej ulice po Hraničnú ulicu, ako aj vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP/DRS) vybratého variantu objednávateľom. Predmetom zákazky je aj vypracovanie autorského ...
Polyfunkční objekt pro seniory - změna DÚR + DSP + DPS
Předmět veřejné zakázky spočívá ve zpracování projektové dokumentace pro změnu umístění stavby (dále jen „DÚR“), pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) na novostavbu polyfunkčního centra pro seniory. V dané lokalitě je zpracován projekt na polyfunkční objekt pro seniory s platným stavebním ...
Rámcová dohoda o provádění projektové a inženýrské činnosti
Předmětem veřejné zakázky je provádění projekčních a inženýrských činností dle potřeb zadavatele na základě jednotlivých výzev zadavatele v tomto rámcovém rozsahu: a) Provádění projekčních prací za účelem vypracování projektových dokumentací jednotlivých staveb dle zadání objednatele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha ...
Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro projekt „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“. Zároveň je předmětem plnění i ...
Prodloužení a nákup nových licencí v rámci multilicenčních programů Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení, rozšíření a nákup nových licencí a poskytování služeb technické podpory a servisu v rámci multilicenčních programů Microsoft na dobu 36 měsíců.
Zajištění překladatelských služeb 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb pro zadavatele v období let 2020-2023.
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Poskytování služeb na zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020 a 2021 - 2027. Projekty budou financovány z různých Operačních programů (dále jen OP) programového období 2014 - 2020 nebo 2021 - 2027, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního ...
Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast Olomouc a Valašské Meziříčí
zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ v oblastech Olomouc a Valašské Meziříčí
Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast Brno-Maloměřice, Brno-Horní Heršpice
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ - oblast Brno Maloměřice, Brno Horní Heršpice a Veselí nad Moravou
Úklid nebytových prostor OCÚ a OCP Východ - oblast Bohumín
Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby a provozu Východ - oblast Bohumín
Úklidy XIII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Poskytování úklidových služeb v objektech ve správě SSHMP 2020-01
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových prací v objektech SSHMP. 90910000-9 Úklidové služby 90911300-9 Čištění oken
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba – stavebné práce
Predmetom zákazky je Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba - stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre túto zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. ...