Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
IS pro oddělení centrální sterilizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a zajištění podpory nového informačního systému pro oddělení centrální sterilizace zadavatele. Zadavatel požaduje kompletní převod dat z původního informačního systému oddělení centrální sterilizace. A dále je požadován kompletní převod registru pacientů a kompletní převod databáze ze současného ...
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Bližšie informácie sú uchádzačom k dispozícii ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Organizování a provádění bezpečnostních služeb k zajištění přepravy cenností a zpracování hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizování a provádění bezpečnostních služeb k zajištění přepravy cenností a zpracování hotovosti v mincích a bankovkách. Služba bude zahrnovat zejména přepravu hotovosti ze sběrného místa Zadavatele, její přepočítání, zpracování a doručení na Zadavatelem určený účet, případně účty. Dále pak dodávky ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice
Předmětem zadávacího řízení s názvem „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany účastníka ZŘ: a. sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace netříděného směsného komunálního odpadu, a to v souladu s právními předpisy České republiky, b. sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a ...
Kontejnery na suť, Rakouskou
Potřebuji několik kontejnerů na suť. Můžete mi sdělit ceny za Chci zbourat dům v Burgschleinitz (4 min od Eggenburgu)
Poptávám úklidové služby
Sháním uklizečku na umytí 5x špaletova okna, umytí 5x radiátorů, umytí 5x dveře. Pověšení záclon. Děkuji.
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok (lístkov) za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a zpracování dat základní prostorové situace (dále jen “ZPS“, dopravní infrastruktury (dále jen „DI“) a technické infrastruktury (dále jen „TI“) pro Digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (za použití kombinace metod specifikovaných Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální ...
Technické, ekonomické a organizační poradenství při provozu Systému elektronického mýtného
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technického, ekonomického, účetního a organizačního poradenství při provozu systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“), včetně poradenství při změnových řízeních. Z pověření zadavatele bude dodavatel poskytující poradenství vykonávat poradenské služby ve věci kontroly kvality dodávek a služeb ...
Výpočetní servery pro kvantově chemické výpočetní aplikace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetních serverů pro kvantově chemické výpočetní aplikace, a to včetně dopravy. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohu č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
Zajištění podpory systému EKIS WEB vč. SAPPER a Operativní evidence - 2022-2027
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních kapacit za účelem zajištění běžného provozu a správy systému SAPPER, systému plánování směn, evidence docházky (časové plánování) a operativní evidence. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytnutí konzultačních a programátorských kapacit za účelem realizace nezbytných změn implementovaného ...
Zajištění podpory provozu a poskytování služeb SAP Portál - 2022-2027
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a poskytování služeb SAP Portál v následujícím členění požadovaných služeb: a) podpora provozu SAP Portál; b) řešení incidentů SAP Portál; c) realizace požadovaných nezbytných změn a úprav, včetně úprav drobného rozvoje a rozvojových projektů dle požadavků Objednatele ...
Zajištění podpory a rozvoje Solution Manager - 2022-2027
ředmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní podpory a rozvoje Solution Manager, pokrývající celý životní cyklus jednotlivých modulů. Předmětem plnění je poskytnutí: a) Služeb Podpora provozu Solution manager; b) Služeb Řešení incidentů Solution Manager; c) Služeb spočívajících v Realizaci nezbytných změn a úprav, včetně úprav drobného ...
Odvoz a následné využití odpadu kat. číslo 19 13 05* vyhlášky č. 8/2021
Zajištění odvozu a následného využití/odstranění odpadu zatříděného v souladu s vyhláškou č. 8/2021 včetně přistavení a pronájmu soustřeďovacích prostředků - velkoobjemových kontejnerů.
Poskytování služeb Microsoft Azure
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění poskytování „Azure služeb“. Pojmem „Azure služby" jsou myšleny všechny služby (licence), které může Zadavatel čerpat z cloud prostředí Microsoft Azure. Jedná se zejména o položky, které jsou v pravidelném měsíčním ceníku Microsoft Enterprise označeny v položce „Product Type“ jako „Fee". Mimo těchto ...
Poskytování bezpečnostních služeb - strážní služby - II
Předmětem plnění zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - strážní služby na závodě Útlum Darkov a ČSA, Doubrava - sever, na závodě Útlum sever Lazy, Úložiště těžebního odpadu Pilňok, ČS Špluchov a ČS Sovinec spočívající v ostraze movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví objednatele i ve vlastnictví jiných subjektů, pokud se tento majetek ...
Upratovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb v objektoch SSDZ, a.s., vrátane dodávky čistiacich potrieb, dodávky a doplnenia spotrebného materiálu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb spočívajících v doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek do 1000 g.
Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre
Predmetom zákazky je realizácia projektu Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre(ďalej tiež služba) na dva roky.
Využitelné odpady
Odstranění využitelných odpadů
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023 Jižní Morava
Předěmtem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů.
Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum - nové vyhlášení
Předmětem zakázky je úklid ploch a místností (vnitřních i vnějších prostor) Moravského zemského muzea a dalších objektů, které jsou blíže specifikovány v přílohách této zadávací dokumentace.
Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - výběr týmu Správce stavby
Předmětem veřejné zakázky je výběr týmu správce stavby pro výstavbový projekt realizovaný dle standardů FIDIC Red Book „Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice“ zahrnující primárně výstavbu nové kalové linky v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích. Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.