Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov

Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov

Predmetom zákazky je dodanie súboru licencií na použitie digitálnych 3d modelov. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov ľudských a iných postáv pripravených a prispôsobených pre ich ďalšie využitie a digitálne spracovanie na animáciu. 3D modely musia byť vizuálne verné svojej skutočnej predlohe ...

Modul distribuce dat - nákup HW

Modul distribuce dat - nákup HW

Předmětem VZ je dodávka materiálu a technologií k vybudování oddělené počítačové sítě ve stávajících kabelových trasách s koncovými prostředky určenými pro řízení cvičení typu CAX (Computer Assisted Exercise).

Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy

Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy

Predmetom zákazky je výroba a dodávka propagačných a reklamných predmetov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodaním požadovaných propagačných a reklamných predmetov, t.j. grafický návrh, doprava na miesto určenia spojená s vykládkou tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k ...

Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů

Rámcová dohoda na zajištění kreativních řešení a výroby informačních kampaní v oblasti ESI fondů

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let od nabytí účinnosti rámcové dohody s možností vyhrazené změny závazku na další dva roky (2020-2021). Vybranému dodavateli budou po dobu trvání smlouvy zasílány výzvy k plnění (objednávky), a to dle aktuálních potřeb zadavatele.Předmětem VZ ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seninka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seninka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka a části k.ú. Leskovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude ...

Zajištění uživatelské a technické podpory a další rozvoj SW CEDR - RKS - VKS

Zajištění uživatelské a technické podpory a další rozvoj SW CEDR - RKS - VKS

Předmětem této Veřejné zakázky je závazek dodavatele uskutečnit: - jednorázové plnění spočívající v: o rozvoji informačního systému Centrální evidence dotací z rozpočtu - Řídicí a kontrolní systém - veřejnosprávní kontrola (dále též „IS CEDR-RKS“) v roce 2018, o update IS CEDR-RKS v roce 2018, o dodání příslušné aktualizované dokumentace ...

Přeprava odpadu

Přeprava odpadu

Poptáváme přepravu odpadu: - polohování kontejneru s odběrem 15 m3; - přepravy s nádobou o objemu 15 m3; - likvidace odpadů CER 170802, 170904, 170201, 170107, 170203, 170202, 150106. Staveništi v Plzeňské 8, 150 00 Praha 5-Anděl.

Služba národního eIDAS uzlu

Služba národního eIDAS uzlu

Předmětem plnění veřejné zakázky je po dobu 24 měsíců poskytovat službu národního „uzlu eIDAS“ ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Národní uzel a případný middleware třetích stran (ohlášených eID systémů ...

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Dodávka bezpečnostního systému a zálohování cloudu

CAD/CAM licence Tebis

CAD/CAM licence Tebis

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí CAD/CAM SW Tebis včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

CAD 3D SW

CAD 3D SW

Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat a CAD 3D software pro prohlížení konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek vystavených zadavatelem).

CAD 3D SW II

CAD 3D SW II

Předmětem výběrového řízení je dodávka licence CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi s 8 a více bytovými jednotkami nebo s možností jejich zbudováním.

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

SW pro simulaci robotů – KA6 - FEI

Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro simulaci robotů.

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Dodávka a implementace Klinického informačního systému

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software – klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Minimální technické parametry systému jsou uvedeny v Příloze č. 2. Plnění ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

SMS komunikace s daňovými poplatníky

SMS komunikace s daňovými poplatníky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky a zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Dálkové odečty

Dálkové odečty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, ...

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Informační a komunikační systémy pro město Bruntál

Předmět veřejné zakázky vychází ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy s cílem podpořit pokročilé techniky eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Bude doplněna technologická infrastruktura, prostředky pro bezpečné sdílení dokumentů, možnost základní manažerské kontroly hospodaření společným datovým skladem, prvky ...

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem zakázky je dodávka komplexního systému fotovoltaické elektrárny, akumulačního bateriového systému a rychlonabíjecí stanice pro nabíjení firemních elektromobilů. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny včetně kompletní montáže v místě realizace.

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Podpora a rozvoj editační linky technické mapy 2018 - 2023

Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a rozvoj editační linky technické mapy. Systém ELTM je softwarové prostředí vyvinuté na platformě GeoMedia Smart Client, které slouží ke správě a aktualizaci Digitální technické mapy Prahy a souvisejícího datového obsahu.

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu 1+kk v Brně – Líšni (pouze na 3 měsíce), cena do 11.000 Kč včetně inkasa.

(záznamy 1/25 z 22428)  strana 1 / 898