Datová konektivita ve vybraných lokalitách VZP ČR
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které budou poskytovány datové komunikační služby, a to prostřednictvím zajištění datového propojení ve specifikovaných lokalitách VZP ČR, s cílem zvýšení spolehlivosti datové komunikace a její kapacity, funkčnosti a dostupnosti síťového připojení v jednotlivých lokalitách VZP ...
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané ...
Software pro správu dat nebytových areálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování software pro správu dat nebytových areálů na území statutárního města Plzně formou služby (software jako služba na serverech poskytovatele) vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda - směsný komunální odpad, separovaný odpad a odpad ze sběrného dvora.
Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálního modelu stavby II
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby dle § 14 odst. 2 ZZVZ s názvem „Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálního modelu stavby II“ (dále též „ISDSDIMS“ nebo „systém“) je získat práva k užití informačního systému pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálních modelů staveb, převod dat z dočasného nástroje zadavatele (ČAS ...
Manažment údajov MZVEZ SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej tiež "MZVEZ SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám. MZVEZ SR zabezpečuje: - ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí, - riadenie ...
Centrální agendový a informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodávka a implementace nového Centrálního agendového a informačního systému (CAIS) pro podporu práce inspektorů při kontrole, vedení správních a přestupkových řízení, včetně terénního klienta a dále pro zpracování žádostí o informace a žádostí o vyjádření/stanovisko, a vyhodnocení činnosti úřadu, ...
Vyvolávací systémy
Předmětem veřejné zakázky jsou: • dodávky a instalace vyvolávacích systémů, • dodávky a instalace rozšiřujícího modulu k vyvolávacím systémům pro nevidomé a slabozraké klienty, • dodatečný rozvoj SW vyvolávacího systému, • rozvoj SW v mobilní aplikaci, která souvisí s vyvolávacím systémem.
Služby odpadového hospodářství MUNI 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, které souvisejí s problematikou odpadového ...
Úklidové služby RP Ostrava - Opava, Bruntál
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Úklidové služby RP Ostrava - Přerov, Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Úklidové služby RP Ostrava - F. Místek, Nový Jičín, Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných a mimořádných a operativních úklidů včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb v objektech VZP ČR (KLIPR Nový Jičín, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Odry, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm) náležejících do okresu Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín ...
Úklidové služby pro Moravské zemské muzeum
Předmětem zakázky je úklid ploch a místností (vnitřních i vnějších prostor) Moravského zemského muzea a dalších objektů, které jsou blíže specifikovány v přílohách této zadávací dokumentace.
Poskytování služeb agentury práce
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených agenturních zaměstnanců pro vykrytí provozních potřeb zadavatele na základě smlouvy dle aktuálních potřeb zadavatele.
Úklidové služby budov J+K ONN a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních ploch/úklidových prací zadavatele vlastními pracovníky, prostředky na vlastní náklady, a to v souladu s hygienickými normami vyhlášky č. 306/2012 Sb. Pro dodavatele je závazný úklidový a dezinfekční plán jednotlivých oddělení, včetně sběru a ukládání odpadu na místo k tomu ...
Poptávám výkup mědi
Poptávám výkup mědi. Dobrý den,provozuji elektroopravnu a poptávám výkup mědi z el.motorů.Prosím o zaslání ceníku výkupu.Děkuji,Dřevo F.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov NKÚ SR v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách prevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich elektronické stravovacie karty (ďalej len karty).
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) kompostovaním zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe ...
Prekladateľské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN, alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, so ...
Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně
Předmětem veřejné zakázky “Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně” je zajištění distribuce (distribucí se rozumí výroba, prodej a dodání zákazníkovi) vstupenek pro Hudební divadlo v Karlíně, p.o. (dále jen HDK) na představení/akce uváděné v prostorách HDK, Křižíkova 10, 186 00 - Praha 8 nebo v ...
Hrušov HCHZ - Projekt sanace
Účelem této veřejné zakázky je provedení sanace kontaminované zeminy a/nebo jiného materiálu, vyčištění prostoru od ekologicky závadného znečištění a provedení zejména takových geologických Geotechnických opatření a zemních prací, aby lokalita splňovala příslušné hygienické požadavky a byla připravena k výstavbě průmyslových objektů dle dále ...
Obnova infrastruktury firewallů
Předmětem plnění je obnova technologické infrastruktury firewallů, včetně nástroje pro jejich centrální správu a zabezpečení koncových bodů, jež budou integrovány v rámci firewallů. Systém firewallů bude dodán včetně instalace, implementace, plné konfigurace, uvedení do provozu. Předmětem plnění je rovněž zajištění technické (servisní) podpory, ...
UK2LF - Projektová dokumentace na MFB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla, tj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, projekt interiéru, projekt audiovizuální techniky, dále poskytování služeb ve smyslu výkon u autorského dozoru při realizaci stavby a výkon u inženýringu. Podrobnosti dále ...
Rámcová dohoda na rozvoj systému BI/AA
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování implementačních a konzultačních služeb pro rozvoj informačního systému BI/AA a to za podmínek Rámcové dohody uzavřené mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli. Podrobný popis je v zadávací dokumentaci.