Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené sušené odstředěné mléko (dále jen „SOM“) a poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční SOM nakoupené v období 2021 - 2024. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí skladovací kapacity v rozsahu 5000 t/rok pro intervenčně nakoupené ...
Zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude ...
Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytnutí skladovací kapacity pro intervenčně nakoupené máslo a poskytnutí souvisejících služeb pro intervenční máslo nakoupené v období 2021 - 2024. Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí skladovací kapacity v rozsahu 2000t/rok pro intervenčně nakoupené máslo a poskytnutí dále uvedených ...
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT
Předmětem Veřejné zakázky jsou strážní jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Realizace sběru dat pro 2. Cyklus šetření PIAAC II.
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace sběru dat pro 2. cyklus výzkumu funkční gramotnosti dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) v České republice tak, aby byl získán metodologicky kvalitní a mezinárodně srovnatelný zdroj dat.
Rozvoj a technická podpora informačního systému COPIS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rozvoje a technické podpory informačního systému COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Systém, dále jen „COPIS“), přičemž COPIS je národní systém vlastněný a provozovaný Celní správou ČR. Uvedený informační systém je určen pro boj s pirátstvím, padělatelstvím a dalším zneužíváním duševního vlastnictví a ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro období 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) - EUA kredity, a to v množství 4 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Modulární cluster a virtualizace desktopů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a řešení pro modulární cluster, virtualizaci desktopů a tenkých klientů. Předmětem plnění je rovněž zaškolení pracovníků zadavatele
Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření služby (SaaS) sdíleného emailového serveru s groupwarovými službami v multitenantní architektuře.
Nová základní škola pro Uhříněves
Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost ...
Poptávám potisk igelitových tašek
Poptávám potisk bílé igelitové tašky (pokud možno tak s uchem/madlem, ale není to podmínka) plnobarevným obrázek z jedné strany, jako je v náhledu přílohy. Předpokládané množství cca 5000 nebo 7000 kusů. Pokud to lze, prosím o cenovou nabídku a předpokládaný termín realizace.
Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 22 stojísk uloženia kontajnerov separovaného zberu v intraviláne obce Sučany
Centrální Biometrický Informační Systém (cBIS) - rámcová dohoda
Zakázkou bude dodán Policii ČR vyspělý a robustný biometrický informační systém, který bude obsahovat zpracování biometrických dat, jako jsou popis osoby, fotografie, otisky prstů, daktyloskopických stop, zpracování fotografií obličejů, tetování a dalších. Dále bude umět vyhledávat, ukládat biometrická data včetně řízení pracovních postupů ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 PROFESSIONAL NA ZAŘÍZENÍ na všechny koncové stanice informačního systému nemocnice v rozsahu 800 stanic.
Telekomunikační služby - Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda (2021-2025)
Předmětem je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací - služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, LTE, 4G, 5G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
VFN - odvoz a využití ostatního odpadu
• Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění a využití ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími (dále jen zákon o odpadech), z areálů ...
České Velenice, nádražní budova
Předmětem díla je zpracování záměru projektu, dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon autorského dozoru v realizaci pro stavbu „České Velenice, nádražní budova“, včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení. Bližší specifikace předmětu ...
FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku - projektové práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších výkonů a služeb s vypracováním projektové dokumentace souvisejících. Provedení stavebních úprav pro kardiologickou kliniku v ...
Služby Call centra
Zabezpečenie telefonickej podpory, posilnenie nepretržitej prevádzky a manažmentu infolinky v prípade zvýšeného náporu na celkové call centrum NCZI
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant - II
Předmětem zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských činností, spolupráce dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru (AD) po dobu ...
Praha-Kbely - výstavba LPH
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno ...
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda II
Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro účely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování služeb stacionární telefonie a jiných telekomunikačních činností , a to s jedním vybraným dodavatelem na dobu čtyř let.
Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu uložením na skládke. Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať zvoz odpadu na skládku vlastnými kapacitami.
Informační subsystém údržby dálnic a silnic II
Předmětem zakázky je vývoj, správa a podpora subsystému údržby dálnic a silnic dle technické specifikace a správa subsystému agend pro zákonem vyžadované činnosti zadavatele.