Strategický dokument - Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Strategický dokument - Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu

Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačná stratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenie adaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj ...

Software, podpůrný hardware a mobiliář pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí

Software, podpůrný hardware a mobiliář pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění software, podpůrného hardware a mobiliáře pro instalaci 3D simulátoru mimořádných událostí pro CSTT včetně příslušenství. Minimální parametry plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka mobilných aplikácií, webového portálu a technického vybavenia

Dodávka mobilných aplikácií, webového portálu a technického vybavenia

Predmetom obstarania je súbor informačno komunikačných technológií s cieľom vytvorenia nového produktu v podobe dvoch mobilných aplikácií a webového portálu. Súčasťou je aj technologické vybavenie slúžiace na prezentáciu hotového produktu mobilných aplikácii. Mobilné aplikácie budú plniť úlohu vzdelávaco náučnú pre rodičov detí. Poskytnú základné ...

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívna verejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http://www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohu ...

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) o schválení typu prepravného zariadenia transportného kontajnera C-30 a spolupôsobenie zhotoviteľa potrebné pre schválenie dokumentácie a vydanie rozhodnutia ÚJD SR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v ZSSK

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v ZSSK

Predmetom zákazky je implementácia subsystému technickej interoperability TAP TSI v prostredí existujúcich informačných systémov Obstarávateľa, ktorá zabezpečí najmä interoperabiltu komunikácie medzi ZSSK a manažérmi infraštruktúry. Poskytnutá softvérová podpora na dosiahnutie prevádzkovej interoperability v súvislosti s objednaním vlakovej trasy, ...

Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra

Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory a prevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska pre hardvérové a softvérové produkty.

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúry SR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému PATRICIA a ďalších súvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o ...

Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym

Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym

Predmetom zákazky je obstaranie softvéru - inteligentnej fitness aplikácie. Podrobná technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1 PaF a geriatrie.

Poptávám rozhlasovou reklamu

Poptávám rozhlasovou reklamu

Měla bych zájem o reklamu v rádiu na příští týden ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Jedná se o upoutávku na městské slavnosti. Pošlete mi prosím cenovou nabídku. Zajímá mě cena, pokud bychom dodali vlastní spot a druhá varianta, pokud vytvoříte spot sami. Děkuji.

Elektronizace služeb úřadu

Elektronizace služeb úřadu

Hlavním cílem projektu je řízení oběhu elektronických dokumentů, transparentní kontrola nad hospodařením a vhodné doplnění infrastruktury. Plnění tedy obsahuje dodávku a implementaci všech komponent ICT, instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a ...

Informační systém TSÚ

Informační systém TSÚ

Dodávka nového ekonomického informačního systému vč. implementace a dodání potřebné infrastruktury a koncových zařízení. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování podpory provozu po dobu 5 let.

Provozování sběrného dvora na území městské části Praha – Vinoř

Provozování sběrného dvora na území městské části Praha – Vinoř

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

Transporty exponátů a uměleckých předmětů pro výstavu Gauguin

Transporty exponátů a uměleckých předmětů pro výstavu Gauguin

Předmětem zakázky je plnění služeb spojené se zajištěním kompletního transportu exponátů výstavy Bonjour, Monsieur Gauguin, a to včetně: - zajištění obalového materiálu (měkkého, klima stabilních beden); - balení a vybalení; - nakládka a vykládka (deinstalace) 1. a 2. p. bez výtahu; - veškeré transporty; - vypořádání kurýrních ...

Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace

Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektových dokumentací. část 1: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, ...

Informační systém právních informací

Informační systém právních informací

Předmětem plnění veřejné zakázky je informační systém právních informací.

Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav

Dodávka IT infrastruktury pro město Čáslav

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě serverů, síťového úložiště, páskové knihovny, přepínačů, dodávka licencí v podobě operačních systémů, software pro zálohování, software pro virtualizaci a dalších zařízení a licencí včetně příslušenství obsažených v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technické dokumentaci. Součástí ...

Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství

Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství

Předmětem veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství“, je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS). Požadovaný rozsah a popis vychází ze zpracovaného energetického auditu, který zadavatel poskytne účastníku zadávacího řízení na ...

Výpočetní cluster a termináloví klienti

Výpočetní cluster a termináloví klienti

1. část VZ - dodávka výpočetního serverového clusteru a datového úložiště pro účely katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze. 2. část VZ - rozšíření stávajícího clusteru katedry fyziky FJFI ČVUT v Praze o 4 nové identické nody, dále pak upgrade stávajícího diskového pole s 24 disky, nákup nového diskového pole s 24 disky, pořízení switche. 3. část ...

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Předmětem veřejné zakázky je pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě.

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro KaM VUT

Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro KaM VUT

Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro objekty Kolejí a menz Brno.

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Digitalizace a ukládání dat a aktualizace informačního systému Microsoft Dynamics NAV

Předmětem zakázky je vytvoření systému plné elektronizace Městské nemocnice Ostrava a přechod z papírové evidence na plně elektronickou verzi, ukládání dokumentů včetně elektronické komunikace mezi jednotlivými odděleními a rovněž modernizace stávajícího systému Microsoft Dynamics NAV, díky němuž vzniknou nové aplikační vlastnosti, zejména ...

Dodávka SW pro město Klatovy

Dodávka SW pro město Klatovy

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky SW za účelem zavedení elektronické podpory pro výkon činností Městského úřadu Klatovy a pro Městskou policii Klatovy a rozšíření identity managementu, kterou zadavatel rozdělil na 4 části.Technické podmínky předmětu veřejné zakázky jsou detailně popsány v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Součástí každé ...

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění cloudingových, hostingových a datových služeb pro zajištění provozu technologické platformy informačních systémů ISPOP a EnviHELP v období let 2018 – 2021 (36 měsíců od účinnosti smlouvy) dle specifikace uvedení v zadávací dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 22188)  strana 1 / 888