Podpora a rozvoj úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti FN Nitra – technická časť
rojekt je zameraný na realizáciu technických opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti. Predmet zákazky bude realizovaný nasledovnými modulmi: Modul: Zvýšenie zabezpečenia siete a pritvrdenie pravidiel firewallov (FW hardening) Modul: Implementácia Log manažmentu a SIEM-u Každý modul bude realizovaný prostredníctvom ...
Zhodnocovanie odpadov
Predmetom zákazky je prevzatie odpadov vznikajúceho činnosťou VSD a.s. a VSE Holding a.s. ako aj odpadov vznikajúceho pri rekonštrukciách, opravách a údržbe prevádzkovaných energetických zariadení a iných objektov spoločnosti VSD a.s a VSE Holding a.s. a budú s ním nakladať v súlade so zákonnými požiadavkami. Splnenie požiadaviek na predmet ...
Predĺženie podpory zariadení a softvérov Checkpoint na 12 mesiacov 2024
Predmetom zákazky je predĺženie podpory zariadení a softvéru Checkpoint so supportom do 31.12.2024 (Príloha č. 1 súťažných podkladov).
Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Výstavba budovy Strednej zdravotníckej školy v Nitre - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie v rámci projektu Výstavby budovy Strednej zdravotníckej školy v Nitre. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch zákazky.
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu Kúrie v obci Budimír
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá nadväzuje na Výzvu č. 02I02-29-V01 vyhlásenú Ministerstvom dopravy SR, viď. URL: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280.
Licencie Oracle
Predmetom zákazky sú Oracle softvérové licencie vrátane technickej služby k produktom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne
Predmetom je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: - pranie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne a pracovných odevov pre zamestnancov, zabezpečenie evidencie bielizne vrátane súvisiacich služieb, - pranie, resp. chemické čistenie a dezinfekcia matracov, balenie a ...
Rámcová dohoda na zajištění produktů Cloudera
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující rámcové smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění licencí (práva užití) produktů Cloudera. Pro zajištění Předmětu veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním Dodavatelem.
8645 - úprava zaústění trasy cizí páry do NTO5 TG 11 - 42
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8645 - ÚPRAVA ZAÚSTĚNÍ TRASY CIZÍ PÁRY DO NTO5 TG 11 - 42“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Jednotná komunikační sběrnice a API management
Cílem této veřejné zakázky je automatizovaně a z jednoho místa sdílet data a metadata informačních systémů (dále jen „IS“), která umožní elektronizovat procesy uživatelů IS a tím zefektivnit práci s dokumenty a jejich metadaty. A tím automatizovat procesy, které ve stávající situaci uživatelé IS zadávají manuálně. Cílem je současně minimalizovat ...
Konektivita do škol
zakázky je celková optimalizace a modernizace stávající datové sítě v objektech příspěvkových organizací zadavatele Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace, budova Kupkova 1020/1, 690 02 Břeclav, budova Sovadinova 565/1, 690 02 Břeclav, Základní škola Břeclav, Na Valtické 31A, příspěvková organizace, Na Valtické ...
Elektronické odbavení cestujících IDS JK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a implementace informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících (dále jen „EOC“) v prostředí zadavatele, včetně zaškolení odborných pracovníků zadavatele pro řádné užívání a údržbu technologie EOC a softwaru EOC, servisní podpora (vč. zajištění servisu u již předaných dílčích částí ...
Poskytování IT specialistů pro podporu vývoje SW a aplikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatelů poskytnout zadavateli na svůj náklad a nebezpečí IT služby a garantovat personální kapacitu pro tyto služby a poskytnout odborné výstupy a konzultace z těchto služeb vyplývající.
Licence Realpresence Clariti, včetně servisních programů a servisní podpory
Předmětem plnění veřejné zakázky je • poskytnutí licence Realpresence Clariti pro 95 kanálů, včetně podpory na 48 měsíců, • pořízení servisních programů pro všechny prvky videokonferenčního systému Zadavatele na platformě Poly na období 48 po sobě jdoucích měsíců a • zajištění údržby, změn, podpory a dalšího rozvoje resortního ...
FNKV - poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního telekomunikačního operátora v rozsahu a za dodržení podmínek stanovených technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 2 ZD.
Servisní podpora a udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému VŠCHT Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v rámci servisní podpory a udržitelného rozvoje ekonomicko-provozního systému Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu a dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. Technické podmínky jsou v podrobnostech popsány v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Vzor smluvních ...
Domov pro seniory Červený Kostelec
Předmětem soutěže o návrh je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní-Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou ...
Kardiologický systém včetně servisního zabezpečení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je upgrade zadavatelem vlastněného kardiologického informačního systému MUSE nebo dodávka alternativního kardiologického systému umožňující zadavateli archivaci, prohlížení a zpracování EKG signálů.
Praní, čištění a pronájem zdravotnického prádla a oděvů pro lokality ONN a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb komplexního servisu praní a čištění zdravotnického prádla a oděvů pro jednotlivé lokality zadavatele. Požadavky zadavatele na předmět plnění jsou stanoveny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Spravodajská platforma
Predmetom zákazky je sprístupnenie spravodajskej platformy do prostredia Sociálnej poisťovne, ktorá je dostupná formou platenej cloudovej služby. Prístup k spravodajským informáciám je možný prostredníctvom webového používateľského rozhrania, API s možnosťou integrácie s existujúcimi softvérovými riešeniami.
Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 6, v Bratislave s vyhotovením celkovej projektovej dokumentácie skutkového stavu budovy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo.
Technická podpora na storage riešenie Hitachi
Predmetom zákazky je technická podpora na riešenie od vendora Hitachi, ktoré sa skladá zo 4 komponentov. Požadované obdobie na technickú podporu je 48 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytovaní služieb ak je to možné zo strany vendora, spoločnosti Hitachi. Indikovaná dĺžka možnej podpory zo strany výrobcu je uvedená v Prílohe č.1 Štruktúrovaný ...
Zhodnotenie stavebného odpadu
Predmetom obstarávania je odber a zhodnotenie stavebného odpadu, katalógových čísel odpadu: 200308, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904, 200202 (ďalej len odpad) v predpokladanom množstve 3 350 ton. Zákazka je rozdelená na dve časti tak, že predmetom obstarávania I. časti je odber a zhodnotenie drobného stavebného odpadu kat. ...
Správy EIA: Demänovská Dolina, Centrum Nové Koliesko – M1, II. etapa
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: Správy o hodnotení navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre investičnú akciu: Demänovská Dolina, Centrum Nové Koliesko M1 (II. etapa) v rozsahu ...