Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR vyplývajícího z evaluačního plánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Přístup ke znalostní databázi znalostních analýz
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí přístupu ke znalostní databázi, která obsahuje nezávislé analýzy pro koncové uživatele informačních a komunikačních technologií. Součástí přístupu je poskytování odborných konzultací a přístupu k novinkám v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Funkční vzorky DV BUDDY2
Výroba a zkoušky funkčních vzorků DV BUDDY2
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hardwarové (dále jen „HW“) a softwarové (dále jen „SW“) podpory IBM power serverů a ovládacích prvků.
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací Na kole Prahou
Zajištění provozu, podpory a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“, tvořených mobilní aplikací, webovou aplikací a softwarovým rozhraním (API) pro službu plánování cyklistických tras analytických dat o cyklodopravě, pro podporu městské cyklistiky. Veškeré služby a aplikace musí být zprovozněny v rámci prostředí dodavatele.
Technická podpora MDM Mobileiron 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění technické podpory k licencím Mobile Device Management (dále jen „MDM“) výrobce Ivanti, Utah, USA. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění konfiguračních a konzultačních prací.
Podpora produktů Check Point
Předmětem veřejné zakázky je poskytování HW a SW podpory produktů společnosti Check Point Software Technologies, Ltd. (dále jen „Check Point“) a služeb s tím souvisejících. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR, včetně jejich vzájemných integračních vazeb
Cílem zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který provede aktualizaci a modernizaci webových stránek ÚÚR: veřejné i neveřejné části portálu. Součástí modernizace budou morálně zastaralé interní webové aplikace: Knihovna, Slovník územního rozvoje, 1000 otázek ke stavebnímu právu, Neveřejná diskuse pro přístup s heslem, Docházková kniha s ...
SÚKL VZ18/2021 - Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum v rozsahu služeb uvedených v ZD.
Nová ZŠ Holubice - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je: 1) Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. inženýrské činnosti 2) Vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu prací 3) Autorský dozor 4) Zpracování projektu do modelu BIM v nativním ...
Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2022
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na jeden (1) rok (od 1.2.2022 do 31.1.2023). Predpokladané množstvo: Zmesový komunálny odpad (200301): 2 700 t; Objemný odpad (200307): 300 t; Odpad z čistenia ulíc (200303): 30 t; Iný ...
Úklidové služby RP Ústí - Ústecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných, operativních a zimních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je: A) Zajištění telekomunikačních služeb (dále jen „služby“) Předmětem je zajištění služeb mobilní a pevné (fixní) sítě Zadavatele v rozsahu poskytování služeb, které umožní vzájemné oboustranné volání mezi všemi SIM kartami používanými Zadavatelem a jeho zaměstnanci v rámci benefitů (v současné době používáno ...
Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021-2027
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor současné infrastruktury pro nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých krajích ČR Rozbor identifikuje možné směřování zpracování kalů z ČOV, identifikuje problematické oblasti a navrhne optimální řešení v souladu se strategickým ...
IT kapacity
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb - zabezpečení IT kapacity týmu zadavatele za účelem rozvoje nemocničního informačního systému zadavatele na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání smlouvy. Veřejná zakázka je dle § ...
Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávky hardwarového vybavení serverové infrastruktury datových center zahrnující blade servery vč. standardního software a potřebných licencí, vč. montáže zboží a ...
Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie Juniper
Smluvní technická podpora HW technologie Juniper na období od 5.12.2021 do 31.12.2025 s garancí parametrů poskytovaných služeb (SLA).
Zpracování projektové dokumentace bytové výstavby Rumiště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie a projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro výstavbu cca 230 bytových jednotek různého typu [družstevní bydlení pro mladé (cca 220 bytů) a obecní nájemní byty (cca 10 bytů)] na pozemcích v bloku ohraničeném ulicemi Křenová, Rumiště a Mlýnská v městské části Brno-střed (pozemky bývalého ...
Poptáváme sběr dat
Poptávám cenovou nabídku na projekt s následujícími parametry: - 600 respondentů na území Prahy 14 - Kvóty reprezentativní pro P14 na pohlaví, věk a dle katastrálních území (Kyje, Hostavice, Černý most, Hloubětín) - Sběr dat zhruba březen/duben 2022 - Z naší strany dodáme dotazník a data si hodláme zanalyzovat sami, jedná se tedy pouze o ...
Poptávám tiskové služby
Poptávám cenovou nabídku na barevný tisk. Dobrý den, jaká by byla cena tisku barevně ve formátech 1x A1, 1x A2 a 2x A3? Děkuji za Vaši odpověď. Šormová
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota), v zmysle TP 050 a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, počas výstavby a po uvedení rýchlostnej cesty do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v ...
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu mestskej ubytovne Fortuna
Projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu pre kompletnú rekonštrukciu jestvujúcej budovy ubytovacieho zariadenia a výkon autorského dozoru. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť komfort bývania pre obyvateľov mestskej ubytovne. Predmetom dokumentácie bude (celky môžu fungovať samostatne): - Rekonštrukcia objektu so zameraním na zvyšovanie ...
Poptáváme výrobní prostory pro zámečnickou výrobu
Poptáváme výrobní prostory pro zámečnickou výrobu o velikosti cca 25 až 50m/2.Lokalita okr. Opava,Ostrava.
Kravský pasienok - Trnava sever II
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu Kravský pasienok Trnava sever. Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v k.ú. Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má mesto zámer v lokalite Kravský pasienok vytvoriť na ornej pôde prírode blízke biotopy, predovšetkým vodný, mokraďný, ...
Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky III
podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení (APV) pro oblast Důchodové dávky - III - APV ZDD, UI3001, EDZ a Písárna