Online merania – prenos na ÚJD SR
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR, realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka : firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom, routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom a prevodníkmi, ...
Vývoj softvéru analytickej platformy vrátane predplatených služieb podpory
Predmetom zákazky je dodávka komplexnej analytickej platformy, ktorá uľahčí výrobným podnikom sledovať online informácie výrobných procesov, alebo senzorických sietí. Systém poskytuje možnosti napojenia na senzorické siete, získavať z nich dáta, definovať elementárne postupy spracovania dát, a ich orchestráciu do zložitejších ...
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej  IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie
RTVS v súčasnosti prevádzkuje kľúčovú serverovú infraštruktúru pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas Bratislava vo virtuálnom prostredí VMware ESXi v4.1.0 a v5.0.0, na hardvérovej platforme HP ProLiant BL460c G1, G6 a G7 s diskovým poľom HP EVA HSV300, EVA4400. Vzhľadom na vysoký vek a havarijný stav súčasného hardvérového riešenia sa RTVS ...
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno - Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby veškerého vybavení sídliště na území Městské části Brno-Bohunice. Komplexní údržbou vybavení sídliště (mobiliáře) se rozumí pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby vybavení sídliště specifikovaného v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy, která je součástí této zadávací ...
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019
Predmetom zákazky je 1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, 2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, ...
Upratovacie a čistiace služby
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR, ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby: - denné, - týždenné, - mesačné, - štvrťročné, - polročné, - občasné, - pohotovostné. - v objektoch: Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a ...
Upgrade sekvenačního systému
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou v souladu s § 101 ZZVZ na tři části. Část 3. veřejné zakázky je v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadávána v samostatném zadávacím řízení postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části veřejné zakázky, tedy jako veřejná zakázka malého rozsahu. Část 1. a část 2. veřejné zakázky jsou ...
Zajištění sociální služby - Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a §32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému (dále také jen „GIS“) a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou Ad hoc služeb. Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, ...
Výpočetní cluster pro ELIXIR-CZ
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky zahrnující instalaci a zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 4250 bodů.
Prodloužení podnikové multilicence tzv. Esri Enterprise License Agreement
Zajištění pokračování podnikové multilicence na užití software Esri pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR od 1.7.2019 do 31.5.2022. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR II
pořízení 16portových 10gigabitových rozšiřujících karet SFP+ pro provozování infrastruktury informačního komunikačního rozhraní tak, aby byl zajištěn dostatečný počet portů pro připojení nových zařízení (loadbalancery a firewally).
OS Litoměřice – Správa objektu soudu na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...
Pořízení licencí produktu AEM Forms a zajištění podpory
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení licencí Adobe Experience Manager Forms, která je nástupnickou technologií produktu Adobe LiveCycle, a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025. Předmět plnění zahrnuje: a) Poskytnutí 6 licencí k softwarovému produktu AEM FORMS: OPT PER CORE (Product Number: 38052869), na období od 15. ...
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je provádění kontrolní a údržbové činnosti stavebních prvků a konstrukcí ve Strahovském automobilovém tunelu (SAT), automobilovém tunelu Mrázovka (ATM) a Zlíchovském automobilovém tunelu (ZAT), a to včetně všech částí stavebních objektů a specifikovaných provozních souborů, které souvisejí s provozem tunelů a jeho údržbou ...
Zajištění kampaně - Náš modrý mák 2019
Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitního potravinářského máku jako tradiční a původní plodiny se širokým využitím v domácím a potravinářském zpracování. Identifikace kvalitního, bezpečného a zdravotně nezávadného potravinářského máku a jeho přínosů v lidské výživě. Projekt ...
UK-FF - Pořízení ICT 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, diskového pole, přepínačů, profesionálního knižního scanneru, RFID čipů a RFID brán. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: Servery pro hlavní budovu FF-UK Část B: Profesionální scanner knih Část C: RFID etikety Část D: RFID brány Části B, C, D ...
Zajištění kampaně brambory, zdravá zelenina 2019
Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci konzumních brambor jako součásti prospěšné a vyrovnané stravy současné populace s důrazem na jejich význam ve výživě s ohledem na jejich příznivé dietetické vlastnosti. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 - Jižní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Zajištění kampaně zůstáváme v zemědělství TV cyklus 2019
Projekt je zaměřen na propagaci zemědělství prostřednictvím TV seriálu vysílaného v České televizi, který bude zaměřený na podporu zastavení vysídlování venkova a řešení generační obměny v agrárním sektoru a na osvětě zemědělských činností v krajině na území České republiky. Cílem je vytvořit inspirativní cyklus 12 dílného pořadu, jehož cílem je ...
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Nový agendový informační systém
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní vývoj, implementace, uvedení do provozu, údržba, podpora a rozvoj NAIS dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, zejména přílohách č. 1 a 4. Součástí předmětu plnění jsou veškeré další související činnosti specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatelé ...
Zajištění kampaně naskoč na mléčnou vlnu 2019
Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitních mléčných výrobků u dětí především prvního stupně základních škol s využitím podpory upřednostnění a získávání zdravých životních a stravovacích návyků s využitím mléka a mléčných výrobků s propojením na pohybové aktivity. Bližší ...