Mediální nákup - Online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v online médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle Mediaplánu pro online média, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Etnografická expozícia v múzeu v Michalovciach
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky expozície v múzeu v Michalovciach pod názvom Tradičný život a remeslá Zemplína . Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača).
MJAK - III etapa revitalizace expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové expozice k akci MJAK III. etapa revitalizace expozic, včetně souvisejících stavebních prací.
Mediální nákup - Tisková kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v tiskových médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle přiloženého Mediaplánu pro tisková média, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií
Predmetom zákazky je organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva k Stratégii EÚ pre dunajský región, a to: - Jednodňová tematická konferencia Inovácie a digitalizácia (22.09.2021) - Jednodňová tematická konferencia Adaptácia na zmenu klímy: Výzvy a príležitosti ...
Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti externí komunikace Zadavatele, s cílem zajištění komplexní komunikační podpory, tvorby marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu VRT.
Nákup mediálního prostoru - OOH
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v nosičích reklamy - OOH, v jehož rámci budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence, tj. služeb nezbytných pro realizaci ...
Rozšíření zázemí pro návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření zázemí pro návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea, navazující na projekt s názvem Revitalizace UMPRUM Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č.3 zadávací ...
Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Pořízení fotografií projektů podpořených z fondů EU 3
Jedná se o veřejnou zakázku rozdělenou na tři části ve smyslu § 35 ZZVZ, které jsou označeny jako část A, část B a část C. Dodavatel může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři části veřejné zakázky. Pokud se v této zadávací dokumentaci nestanoví výslovně jinak, její ustanovení se uplatňují shodně pro všechny části veřejné zakázky. ...
Regionální kampaň IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zajištění služeb, které spočívají zejména v realizaci regionální propagace IROP, především prostřednictvím rozvoje, tvorby obsahu a on-line podpory microsite www.regionynasbavi.cz dle pokynů zadavatele a v souladu s manuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.crr.cz; ...
Strategický výzkum značky 2021
Předmětem veřejné zakázky je realizace strategického výzkumu značky - posluchači rádií z hlediska struktury potřeb a emocí - pozice Českého rozhlasu a jeho hlavních stanic v konkurenčním prostředí. Požadovaná metoda realizace je kombinovaný kvantitativní a kvalitativní výzkum online.
Poptávám výrobu samolepek s logem
Rádi bychom u vás poptali/objednali samolepky s pryskyřicí – s logem PKS okna. Logo posílám v příloze. Technický popis také. Tyto samolepky lepíme na naše výrobky, tedy na okna – a to zvenku (aby bylo logo PKS okna vidět z ulice na okně). Proto je nutné použití „lepšího lepidla“. Stávající dodavatel samolepek používá lepidlo FTC ULTRA pro ...
Dynamický nákupní systém pro nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje; klasifikace předmětu veřejné zakázky - zejména se jedná o následující CPV kódy veřejné zakázky: 39294100-0 Informační a propagační výrobky 18930000-7 Pytlíky a ...
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra
Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
Informační, didaktické a propagační předměty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek informačních a propagačních předmětů pro program Erasmus+ a další programy administrované Domem zahraniční spolupráce a propagační předměty pro akce Českého předsednictví v Radě EU v resortu školství včetně zajištění jejich potisku.
Dynamický nákupní systém na reklamní předměty pro JMK 2021-2025
dodávky vybraných druhů reklamních předmětů s logem Jihomoravského kraje, popř. jinou grafikou požadovanou zadavatelem
Poptávám realizaci firemního loga na vůz
Poptávám realizaci loga firmy EKOSERVIS na novou dodávku MAN, 2x z boku, 1x zezedu, 2x malá na dveře. Jaká je cenová nabídka ? Děkuji, s pozdravem za EKOSERVIS Hájek Jaroslav
Realizace expozice v rámci projektu - Vybudování expozice Muzea Těšínska v Jablunkově
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové expozice s názvem „Krajina“ umístěné v nejcennějším památkově chráněném domě v Jablunkově tzv. Knížecím domě. Expozice je zaměřena na důstojnější a širší prezentaci nejvýchodnější části ČR mimo jiné prostřednictvím zpřístupnění množství vzácných a jedinečných exponátů, vázaných k tomuto regionu, které ...
Poptáváme zhotovení absolventských šerp
Rádi bychom nechali potisknout stuhy pro absolventy 9. tříd. Celkem 45 ks. Nápis ZŠ Mukařov, Absolvent 2012-2021. Mohla bych dostat cenovou nabídku? Popřípadě jak navrhnout vizuál-font písma, barvu šerpy atd. Je možné zhotovit šerpy do termínu 22.6.? Děkuji.
Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, tvorba a distribúcia diela Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a OPĽZ. Zákazka je rozdelená na dve časti 1. Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPII a 2. Zabezpečenie kreatívy a produkcie reklamných spotov OPĽZ. Predmetom zákazky v každej časti zákazky je vypracovanie ...
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021 - 2022
Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva (rámcová dohoda) s max. 8 (slovy: osmi) účastníky na ...
Tvorba a zajištění marketingové komunikace v rámci kandidatury města na Evropské hlavní město kultury
Předmětem této zakázky je příprava komplexní marketingové strategie pro kandidaturu Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028, která proběhne v letech 2021-2022. Součástí této strategie bude: analýza projektu a jeho potenciálu, určení komunikačních cílů projektu, segmentace cílových skupin, výběr relevantních cílových skupin a ...
Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030
Předmětem zakázky je tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030 a podkladů pro kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a s tím souvisejících kroků, včetně realizace výzkumu- Dodavatele bude úzce spolupracovat s dozorovou organizací i výzkumnou agenturou, bude definovat cíle ...
Aktualizace a doplnění expozice Muzea nákladních automobilů TATRA o interaktivní prvky
Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace expozic Muzea Nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici s využitím zobrazovacích technologií rozšířené reality (AR) a videomappingu, zahrnující rovněž vývoj aplikace pro mobilní telefony, montáž a instalaci dodávaného vybavení a s tím související práce včetně technické podpory, v prostorách Muzea ...