Služby zabezpečujúce mediálne plánovanie a poradenstvo v oblasti médií  a v krajinách EÚ
Poskytovanie komplexných služieb plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva mediálnej agentúry s rozsahom špecifikovaným vo výzve. Podrobnejší Opis je vymedzený v Súťažných podkladoch.
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 10.-13.10.2023 v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810 nasledovne: Slovenský národný stánok v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ...
Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ...
Poptávám výrobu skleněných klíčů
Poptávám výrobu skleněných klíčů. Jde o firemní událost a klient bude chtít nechat vyrobit cca 10 klíčů, které budou znázorňovat otevření budovy. Zaměřujete se i na tohle, byla by ta možnost? :)
Propagačné videá a brožúra pre projekt CES
Predmetom zákazky je vytvorenie produktov, ktorými je pre účely objednávky vytvorenie ideového zámeru a následne vytvorenie odsúhlaseného kreatívneho výstupu a dodanie na USB kľúči 2 ks propagačných videí a 1 ks brožúry (vzdelávací materiál) na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre národný projekt Centrálny ekonomický systém. ...
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku
-Komplexná organizačno technická realizácia podujatia výstavného národného stánku SARIO zameraného na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov (ďalej len MSP) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810, -Dodávateľ komplexne organizačne zabezpečí a zrealizuje národný stánok v zahraničí ...
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2022/2023. Nákup mediálneho priestoru v online médiách je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude orientovať na retenciu poistencov počas ...
Reklamné predmety
Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a dodania reklamných predmetov na základe grafických návrhov verejného obstarávateľa
Propagačné materiály
Predmetom zákazky sú propagačné materiály projektu: NP Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Propagačné predmety CKKP Hviezda - Tlač propagačných tlačovín a reklamy out-of-home
Dodanie špecifických reklamných predmetov pre KKC Hviezda.
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí. Bližšia špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 1.
Nákup mediálneho priestoru v TV
Verejný obstarávateľ plánuje počas platnosti dynamického nákupného systému realizovať marketingové kampane v každom ročnom období (rok 2022 leto, jeseň, zima a rok 2023 jar) ako aj menšie tematické kampane napr. UNESCO. Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií: Kategória č. 1: Nákup mediálneho priestoru - v TV ...
Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Informačný kiosk
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks informačného kiosku, ktorý bude slúžiť občanom na prezeranie webovej stránky mesta, informácii o počasí a informácií v GIS systéme mesta.
Nákup mediálnej kampane v online priestore vrátane tvorby online banerov
Predmetom zákazky je vytvorenie konceptu mediálnej kampane v online priestore, nákup samotného mediálneho online priestoru, nasadenie a správa kampane, ako aj kreatívna tvorba viacerých druhov online bannerov (grafika aj text) a ich umiestnenie v online priestore.
Športové reklamné a propagačné materiály 2023/2024
dodanie reklamných predmetov požadovaných NŠC v súvislosti s organizovaním podujatí počas roka 2023/2024. Počty a druhy reklamných predmetov sú uvedené v Prílohe č.1: Opis predmetu zákazky
Nákup zápisníkov, pier a šnúrok na krk s potlačou na informačné semináre
Predmetom zákazky je nákup zápisníkov, pier a šnúrok na krk s potlačou na informačné semináre. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 výzvy na predloženie ponuky.
Zabezpečenie produkcie formátov ku kampaniam VšZP
Predmetom zákazky je obstaranie produkčných prác na produkciu formátov ku 2 kampaniam VšZP a vysporiadanie práv na použitie v rozličných mediatypoch. Pre každú kampaň je rozsah požadovaných prác v minimálnom rozsahu: A) Televízne spoty, B) Rozhlasové spoty, C) Kľúčový vizuál,D) Kasting, E) Hudba, F) Produkčné práce. Bližšie informácie k opisu ...
Kultúra v Starom Meste – vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia ( Nábytok, elektronika, divadelná technika, pódium, reklamné vybavenie, schodolez) pre kultúrne centrá v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka je delená na časti.
Nákup mediálneho priestoru  v TV
Predmetom zadávaných zákaziek v rámci jednotlivých kategórií dynamického nákupného systému bude komplexné zabezpečenie mediálneho priestoru podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na území Slovenskej republiky, v krajinách Európskej únie a v mimoeurópskych krajinách. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená vo Výzvach na ...
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu e-mobility
organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu e-mobility Power2Drive (The Smarter E Europe), ktorý sa bude konať v termíne 14. 16. júna 2023 v Mníchove, Nemecko, v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810
Poptáváme úpravu webu a pomoc s expanzí na český trh
Poptávka pro úpravu webu a pomoc s expanzí na český trh Dobrý den, Pro lotyšskou firmu, který bude vypisovat tendr na zakázku hledáme firmu pro následující realizaci. 1. Korekce jazyka, SEO a lokalizace produktu na mozello.cz tak, aby text působil srozumitelně, přirozeně a zároveň mířil na správná klíčová slova. 2. Analýza a definice ...
Realizácia novej expozície Hasičská zbrojnica – Artwork
Mestské múzeum Lučenec plánuje vytvoriť samostatnú expozíciu o historických míľnikoch vývoja mesta Lučenec. Nová expozícia má vzniknúť v budove vo vlastníctve mesta, v priestoroch bývalej hasičskej stanice.
Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Propagačné predmety
Predmetom zákazky sú propagačné predmety Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.