Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021
Předmětem zakázky je zajištění reklamní kampaně Není zvěř jako zvěř 2021, přičemž kreativní koncept bude použit z kampaně Není zvěř jako zvěř 2019. Dále se bude jednat o projektové řízení kampaně, produkci, mediaplán a vyhodnocení kampaně.
Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kovových regálů, vyhlídkové platformy a přehlídkového mola v rámci projektu s názvem Revitalizace UMPRUM - Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, reg. č.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří ...
Realizace stálé expozice s tématem Dětské muzeum
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky realizačních částí stálé expozice „Dětské muzeum“ v prostoru Nové budovy Národního muzea (3. NP, m. č. 274, 206a, 212a, 214a) dle projektové dokumentace (příloha č. 3 a 6 zadávací dokumentace). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: I) Část 1 - Realizace interiéru - realizace interiéru expozice; - ...
Realizace kontaktních akcí projektu Ryba na talíř pro rok 2021
Více informací o veřejné zakázce "Realizace kontaktních akcí projektu Ryba na talíř pro rok 2021" naleznete ve Výzvě. Předmětem je realizace kontaktních akcí za účelem propagace sladkovodní akvakultury.
Dynamický nákupní systém na tiskoviny a propagační předměty Úřadu práce ČR
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky a služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Předmětem plnění je zajištění grafických prací (tj. grafický návrh vč. zdrojových dat a fotografií), překlady, jazykové korektury, sazba, předtisková příprava a výroba tiskovin a výroba a ...
Zajištění propagačních předmětů
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty ...
Prevence antibiotické rezistence
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, realizace a vyhodnocení účinnosti informační kampaně s cílem zvýšit povědomí o užívání antibiotik a o důsledcích nesprávného užívání antibiotik. Cílem kampaně bude lepší informovanost a porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků nesprávného užívání antibiotik ve společnosti. Mezi další ...
Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního prostoru
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních ...
Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro realizaci marketingu a propagace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění reklamního prostoru pro mediální aktivity. podrobněji viz zadávací dokumentace "ZD".
Trezor přírody Horní Lideč - Expozice
Předmětem díla je vytvoření nové expozice v prostoru objektu Trezoru přírody. Cílem expozice je zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Expozice má za úkol návštěvníkům srozumitelně a atraktivně přiblížit téma uchování a zhodnocení přírodního dědictví příhraničního území na ...
Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku
Předmětem veřejné zakázky je plánování, realizace a nákup mediálního prostoru pro mediální kampaň v online a tištěných médiích k propagaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle technické specifikace zadavatele. Předmětem plnění při nákupu mediálního prostoru je spolupráce s mediální agenturou, která na základě ...
Grafické práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění potřeb Zadavatele v oblasti přípravy, tvorby a zpracování grafické stránky informačních a propagačních materiálů prostřednictvím uzavření rámcové smlouvy s délkou trvání 48 měsíců, z níž bude čerpáno prostřednictvím jednotlivých objednávek.
Poptávám potisk trička
Poptávám potisk jednoho pánského trička, velikost 3XL. Logo " Kaplička Hrabětice" bych zaslala v pdf. Za jak dlouho by bylo k vyzvednutí?
Služby řízení komunikace
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmětem Veřejné zakázky je zejména zajištění návrhu a realizace kampaně v níže uvedených podmínkách a struktuře plnění. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Grafické služby pro IROP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele a v souladu s Logomanuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.irop.mmr.cz a www.mmr.cz. Na základě dílčích objednávek bude dodavatel poskytovat zadavateli komplexní grafické služby, ...
Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) jsou studiové práce, výroba, tisk a distribuce periodika „Magazín 21“ (dále jen „periodikum“) v rozsahu a kvalitě požadované dle návrhu smlouvy o dílo (obchodní podmínky). V rámci plnění se zhotovitel zavazuje vytvořit také elektronickou podobu jednotlivých čísel ...
Marketingová a mediálna kampaň pre projekt Svätomariánska púť
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - komplexný návrh mediálnej kampane, zabezpečenie produkcie všetkých potrebných výstupov, realizácia marketingovej kampane a nasadenie výstupov marketingovej kampane v rámci všetkých stanovených mediálnych formátov.
Slovácké muzeum UH, p. o. - Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy - dodávka expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž expozic, AV techniky, osvětlení a interiérového nábytku v objektu památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen na 3 samostatné části ve smyslu § 35 a 101 ZZVZ. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Online PPC kampane a súvisiace služby
Predmetom zákazky je príprava a organizačné zabezpečenie komunikačno-informačnej on line kampane ( ďalej len "kampaň") k aktivitám Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ( ďalej len "NP" ) Cieľom kampane je informovanie cieľovej skupiny o aktivitách ...
Poskytovanie služieb na zabezpečenie kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násililia na deťoch
Predmetom zákazky je informovať verejnosť o problematike násilia na deťoch a o nástrojoch pomoci prostredníctvom on-line kampane na zvyšovanie povedomia verejnosti o problematike násilia na deťoch. Špecifikácia a podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 2, Súťažných podkladov Zmluva o zabezpečení kampane na zvyšovanie povedomia ...
Propagace eGovernmentu ČÁST 3 Nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021
Předmětem plnění části 3 je nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021 a související služby
Realizace sběru dat pro 2. Cyklus šetření PIAAC II.
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace sběru dat pro 2. cyklus výzkumu funkční gramotnosti dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) v České republice tak, aby byl získán metodologicky kvalitní a mezinárodně srovnatelný zdroj dat.
Poptávám potisk igelitových tašek
Poptávám potisk bílé igelitové tašky (pokud možno tak s uchem/madlem, ale není to podmínka) plnobarevným obrázek z jedné strany, jako je v náhledu přílohy. Předpokládané množství cca 5000 nebo 7000 kusů. Pokud to lze, prosím o cenovou nabídku a předpokládaný termín realizace.