Poptávám výrobu bílých tašek s potiskem
Poptávám výrobu bílých tašek s růžovým potiskem: 1. Jen s písmenem A 2. Nebo s nápisem Avon 3. Nebo s nápisem Avon + telefonním číslem a e-mailem Jedná se o tři rozměry tašek Malé 20x30cm Střední 30x40cm Velké 40x50cm Velikosti tašek jsou přibližné, nebyl by problém velikost přizpůsobit vašim možnostem. Mohu poprosit o cenové nabídky? ...
PR/Mediální agentura
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění reklamy a propagace (mimo fyzický tisk (polepy na výlohy), Pražských náplavek (dále také NPL), Aquacentra Šutka, bazénu Strahov, správa sociálních sítí a webové prezentace. Propagace NPL se týká zejména náplavek na Rašínově a Hořejším nábřeží (dále jen RH a HN). Ostatní pražské náplavky (Alšovo, ...
Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty 2022 - 2025
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standardní reklamní předměty Kategorie B: Reklamní ...
Služby mediálnej agentúry
Primárnym účelom predmetu zákazky je zabezpečiť nákup mediálneho priestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva v mediálnej sfére. Súčasťou predmetu zákazky je poskytovanie nasledovných činností mediálnou agentúrou: Media planning mediálne plánovanie; Media buying ...
Rámcová dohoda na zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci na 24 měsíců
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody se třemi (3) dodavateli na zajišťování nákupu mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci. Zadavatel v souladu s § 132 odst. 3 ZZVZ uvádí, že veřejná zakázka na základě Rámcové dohody bude uzavřená postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 132 odst. 2 písm. a) ...
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru a mediálních služeb
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně a nákup souvisejících mediálních služeb. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude nákup a zajištění poskytnutí mediálního prostoru pro ...
Zajištění kampaně Žijeme jídlem 2022
Předmětem veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně zaměřené na přenos informací o významu péče o přírodní zdroje (půda, voda, ovzduší, aj.) ve vazbě na potraviny, které jsou nezbytné k zajištění života lidí. Cílem této kampaně tedy bude propagace a vzdělávání v oblasti vnímání chovu hospodářských ...
Zajištění tiskových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dynamický nákupní systém na nákup propagačních předmětů pro potřeby MMR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů, včetně zajištění potisku, polepu, gravírování, výšivky nebo ražby. Spolu s nákupem propagačních předmětů mohou být v jednotlivých zakázkách zadávaných v DNS požadovány další související služby, a to např. služby v oblasti grafického designu a tisku.
Látkové vlaječky na stůl, Rakousko
Hledáme výrobce látkových vlaječek na stůl a odpovídajících stojanů na vlajky ze dřeva nebo kovu.
Vizuálna identita tvorby a informačnej kampane stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu
Predmetom zákazky je predloženie ideového návrhu vizuálnej identity tvorby a informačnej kampane stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej len stratégia KKP 2030), vrátane následnej realizácie výstupov zahrňujúcej dodanie v rozsahu a za podmienok uvedených v prílohe tejto výzvy Zmluva o dielo. Zámerom zákazky je ...
Koncepční kreativní práce
Předmětem veřejné zakázky je tvorba reklamních výstupů - tj. zejména příprava a grafické ztvárnění tiskových, elektronických a audiovizuálních podkladů, včetně jejich textového a grafického zpracování a dále také komplexní příprava kampaní, a to v souladu s aktuálními potřebami zadavatele.
Vybavenie environmentálneho centra vo Veľkej Lomnici – expozície
Predmetom tejto je Vybavenie environmentálneho centra vo Veľkej Lomnici expozície. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladov. Jedná sa o zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 3 ZVO. SLUŽBA A TOVAR Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi postupom ...
Mediálna propagácia kraja
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb pre platenú inzerciu, pozostávajúcu z grafických vizuálov, PR článkov, resp. kombinácie oboch spomenutých. Prostredníctvom daného obsahu bude Žilinský samosprávny kraj informovať občanov kraja o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch ako i svojej ...
Zajištění propagačních předmětů
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávku propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty grafikem ...
Výroba a montáž výstavního fundu, včetně instalace exponátů pro sbírkovou expozici
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Veletržním paláci, včetně veškerého souvisejícího plnění potřebného pro realizaci díla, a dále zajištění přesunu vybraných exponátů z depozitářů Národní galerie v Praze a jejich odborná instalace ve výstavních prostorách. Podrobnější informace ...
Zajištění služeb hostesingové agentury pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb hostesingové agentury, tj. zajištění hostesek a promotérů v požadovaném počtu a za stanovených podmínek dále v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách, a to pro vybrané akce konané v rámci předsednictví ČR v Radě EU, zejména v centrálních konferenčních prostorech, na jednání vlády ČR s konferencí ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 - Část 2
Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační, marketingové a PR kampaně (dále jen „mediální kampaň“) k předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie v roce 2022 (dále jen „CZ PRES 2022“), jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojeném předsednictví ...
Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“), spočívajícího v provedení dodávek a prací podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace vyhotovené hlavním projektantem a Soupisu prací, dodávek ...
A1. Semi - kvalitatívny Prieskum pre NP ZIVSE
Predmetom zákazky je zabezpečenie prieskumov a analýz v prostredí cieľových skupín pre Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej aj len NP ZIVSE), Medzinárodný projekt SHREC, financovaný z programu Interreg Europe (ďalej aj len SHREC - Interreg Europe) a realizácia špecifických prieskumov pre Národný projekt Podpora ...
Marketingové predmety a prevádzkovanie e-shopu 2022
Predmetom zákazky je výroba a dodanie marketingových predmetov s vizuálmi podľa konkrétnych zadaní verejného obstarávateľa a vytvorenie a prevádzkovanie e-shopu s marketingovými predmetmi verejného obstarávateľa. Podrobné informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú dostupné v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Zajištění vlajek, vlajkových stojanů, stolních praporků a stojánků pro předsednictví ČR v Radě EU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vlajkové výzdoby na akce konané v rámci předsednictví ČR v Radě EU v druhé polovině roku 2022, a to nájem exteriérových a interiérových vlajek, vlajkových stojanů, stolních praporků a stojánků a zároveň výroba a nákup interiérové a exteriérové předsednické vlajky a dále nákup vybraných vlajek a stolních ...
Poptávám potisk skleniček na víno
Prosím o vytvoření a zaslání kalkulace na potisk skleniček na víno logem na 100ks, 200ks a 300ks. Prosím i na všechny varianty tisku. Děkuji.
Výroba a dodanie informačných tabúl, výroba a inštalácia polepov
Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa dodania tabúl, polepov a špecializovaných tlačiarenských ...
Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice“ je vytvoření expozice v prostorách nové budovy návštěvnického střediska. Dodávky a služby spojné s projektem expozice jsou rozděleny na 4 příběhy a dále děleny na expozice označené 1-45 v neucelené číselné řadě, jsou dále doplněny o ...