Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Ročov a části k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Úlovice a komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude ...
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Slavíkovice u Jemnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou
Predmetom je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Významná časť obcí je na území národného parku Poloniny. Výsledkom štúdie budú odporúčania optimalizácie využitia existujúcich vodných zdrojov 24 obcí v okr. Snina pre zásobovanie ...
Odpočinková zóna Cidlina
Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže je pro městskou část Jičín - Nové Město nalezení hodnotného návrhu - architektonické studie veřejné odpočinkové zóny (parku), jako podkladu pro vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace, a to v souladu se stávajícím Územním plánem Jičín.
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plnění souvisejících s přípravou návrhu Územního plánu města Brna. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
KoPÚ D35 - 3.etapa
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhů 3 komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Roveň, Horní Roveň a Prachovice u Dašic (včetně části území Komárov u Holic cca 82 ha a Dašice cca 16 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
Studie příležitostí - Posouzení strategické a ekonomické výhodnosti stavby polygonu pro výzkum
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování studie příležitostí „Posouzení strategické a ekonomické výhodnosti stavby polygonu pro výzkum a vývoj, testování a schvalování datově propojených vozidel a vozidel s automatizovaným řízením v České republice".
Zpracování projektové dokumentace na akci JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce
Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu, kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání společného či odděleného územního a stavebního řízení, dopracování PD pro výběr zhotovitele stavby a do podoby ...
Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín
Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých ...
Architektonicko - krajinářské soutěže o návrh na řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most
Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“. Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účely vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: Kvalita ...
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len "DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, zabezpečenie súvisiacej ...
Zhotovení projektové dokumentace stavby Obnova Winternitzových automatických mlýnů
Předmětem zakázky je zpracování prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci památkově chráněného objektu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích v rámci projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby.
Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou Studentského centra a Stravovacího centra v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Další podrobnosti viz: https://zakazky.muni.cz/vz00005267
Zpracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „Rekonstrukce koleje K4“ včetně zajištění inženýrských činností vedoucích k získání stavebního povolení. Dále je předmět zpracování sloučené projektové dokumentace pro provedení stavby, výběr zhotovitele a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta pro dobu ...
Zpracování projektové dokumentace na akci JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce
Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu,hydrogeologického a geologického průzkumu, měření indexu radonu, kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání společného či odděleného územního a stavebního řízení, ...
Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce ...
Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie:. architektonická štúdia osadenia jedného bytového domu so 100 bytmi (+-5), najmä 2 a 3 izbovými, do plochy na ul. MPČĽ vymedzenej parcelami: pozemok parc. reg. C KN č. 3858/192 o výmere 7201 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Brezno pozemok parc. reg. C KN č. 3858/153 ...
Spolkový dům v Horažďovicích, rekonstrukce objektu kina
Jedná se o architektonickou veřejnou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh. Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude také ...
Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou přípravné práce a průzkumy, projektové práce a kompletní inženýrská činnost včetně autorského dozoru. Veškeré přípravné, projektové práce a inženýrská činnost povedou k realizaci komplexní rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická, č.p. 1429/68 v rozsahu definovaném dokumentem: „Zadávací studie ...
Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - projektová a inženýrská činnost
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů pro realizaci projektu protipovodňové ochrany „Protipovodňová ochrana obce České Kopisty“ a to zejména zpracování dokumentace pro územní řízení, včetně podkladů pro posouzení strategickým expertem a provedením inženýrské činnosti do získání rozhodnutí o umístění stavby. Předpokládaný ...
Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 1) Monitorovací kampaň na stokové síti města Brna, 2) Sestavení modelů ...
BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek
Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v ...
Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor ...
Aktualizace - Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín
Předmětem plnění je zpracování dokumentace aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín a nalezení vhodné projektové varianty pro modernizaci/optimalizaci trati z pohledu přepravního, dopravního, stavebního, územního a environmentálního jako podklad pro projektovou přípravu dílčích staveb.