Zpracování generelu rozvoje areálu FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je Zpracování generelu rozvoje Fakultní nemocnice Olomouc.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hybrálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
KoPÚ Herálec na Moravě a Kocanda
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Herálec na Moravě a části katastrálního území Kocanda, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rozsahu výkonov činností nasledovných častí: 1.časť projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 2.časť projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 3.časť realizačná dokumentácia 4.časť výkon autorského dozoru Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov a ...
Revitalizace části poutního areálu Chlum Svaté Maří - Projektová dokumentace pro provádění stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: a) zhotovení projektové dokumentace k provádění stavby (dále jen „DPS“) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StZ“) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Uherčice u Hustopečí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku
Předmětem veřejné zakázky je získání návrhu řešení projektového záměru, jehož cílem je podpořit koncepční rozvoj politiky územního plánování a zároveň rozvinout kapacity místní a okresní (příp. regionální) veřejné správy v oblasti územního plánování reflektující nároky decentralizované, řádně fungující a transparentní veřejné správy zajišťující ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skubice
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Skubice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Oldřišov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Oldřišov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
KoPÚ v k.ú. Nedanice, Nedaničky a Třebýcina
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedanice, Nedaničky a Třebýcina, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ ...
Územný plán regiónu Žilinského kraja
Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán regiónu Žilinského kraja (ďalej len ÚPN R ŽK) v rozsahu hraníc Žilinského samosprávneho kraja, na základe komplexného rozboru súčasného stavu územia pri využití jestvujúcich spracovaných územno-plánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií a rešpektovaní záväznej ...
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení návrhu „Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ (dále jen „A3-ZÚR MSK“) pro účely vydání Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a zhotovení dokumentace úplného znění, aby mohla následně vydaná A3-ZÚR MSK nabýt účinnosti. Podrobné vymezení předmětu ...
Dostavba kampusu LF a FZV UP v Olomouci - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - zajištění potřebných podkladů pro projektování, vč. podrobného stavebně-technického průzkumu; - vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí v rozsahu nezbytném pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí, - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, - výkon inženýrské ...
Zpracování projektové dokumentace pro akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Malostranská
Předmětem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k akci s názvem „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Malostranská“ (dále jen „Projektová dokumentace“, dále jen „Akce“). Projektová dokumentace bude vyhotovena ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA (v případě potřeby), pro územní řízení, pro stavební řízení a ...
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude ...
Komplexní pozemková úprava Rožmitál a Benešov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rožmitál a Benešov u Broumova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrhy KoPÚ budou ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chodský Újezd (dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) včetně nezbytných zeměměřičských činností ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rynoltice a části katastrálního území Polesí u Rynoltic. Pozemkový úřad předpokládá návrh vodohospodářských opatření v následujícím rozsahu: Rekonstrukce vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 1249/2 v ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bzová
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bzová, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Lbosín, Struhařov u Benešova a Chmelná u Vlašimi
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Lbosín, Struhařov u Benešova a Chmelná u Vlašimi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Komplexní pozemkové úpravy Černěves a Račí
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Černětice a Račí u Nišovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). ...
Památník válečných veteránů
Předmětem soutěže je návrh výtvarně-architektonického řešení Památníku válečných veteránů v parku Čs. Letců na pozemku parc. č. 904 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah předmětu soutěže o návrh je vymezen soutěžními podmínkami, uveřejněnými na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=250794.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ludéřov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ludéřov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...