Projektová dokumentace, vč. projektu interiéru a autorského dozoru - Tř. Svobody 8
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, - vypracování projektu interiérového vybavení stavby, - spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a při zadávacím řízení na dodavatele interiérového ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kralice a katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Zpracování projektové dokumentace Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných projektových dokumentací. Projektová dokumentace pro vydání územního řízení (DÚR) v rozsahu pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zpracování inženýrské činnosti na Opravu plotu u MŠ Volgogradská 4. Plot se nachází kolem areálu MŠ na parcele č. 783/10 v k. ú. Zábřeh nad Odrou ...
Centrum současného umění a architektury
Předmětem soutěže o návrh (dále jen „Soutěž“) je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce současného “Domu umění” na náměstí Přemysla Otakara II. č.p.127 na “Centrum současného umění a architektury”. Součástí řešení bude návrh turistického informačního centra, výstavní galerie, edukačního centra, kancelářských prostor, experimentálního ...
Želechovice nad Dřevnicí - úpravy části centra obce, SoN
Architektonicko/urbanistický návrh řešení části centra obce. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele a následně zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších ...
Ověření možností nového využití a revitalizace  areálů psychiatrických nemocnic
Předmětem veřejné zakázky je získání souhrnných dat, jejich analýza a zpracování do definovaných výstupů projektu o dále vyjmenovaných nemovitostech využívaných jako psychiatrické nemocnice či obdobná zařízení na území ČR v souvislosti se zpracováním transformačních plánů psychiatrických nemocnic. Aktivita je realizována v rámci projektu ...
Bytový dům 4 Dvory
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu městských bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory, které budou poskytovat nájemní bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o komerční prostory. Řešené území je vymezeno hranami stávajících obrubníků ulic E. Rošického, Poručíka Vondráška, Generála Klapálka a ...
Revitalizace pražských nábřeží II - projektové dokumentace
Předmětem plnění této veřejné zakázky a každé její dílčí části je zpracování projektové dokumentace v požadovaných stupních a související služby a součinnost.
Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním, Břeclav
Předmětem soutěže je řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním v prostoru u křižovatky ulic Slovácké a Stromořadní v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří objekt pro parkování. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Moštěnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Centrála Správy železnic
Centrála Správy železnic/ Správa železnic Headquarters Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu pro účely budoucí výstavby nového sídla Správy železnic, státní organizace v jižním sousedství nově připravovaného Terminálu Smíchov podél ulice Nádražní, městská část Praha 5./ The subject-matter of the Competition consists in ...
Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy
Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej ako ÚGZ) ako územnoplánovací podklad v zmysle § 5 stavebného zákona. Verejný objednávateľ obstaráva predmet zákazky ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje výkon územnoplánovacích činností podľa § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování pilotního projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Nového Strašecí (dále jen „JPÚ“) a vyhodnocení navržených prvků plánu společných zařízení z pohledu nových principů pozemkových úprav a vymezení základních postupů pro novou metodiku k provádění pozemkových úprav, ...
Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1
Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len ,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ...
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11 - zpracování projektové dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci a úpravu objektu původní interny pro jiné zdravotnické provozy. Vzhledem k současnému špatnému stavu vnitřních instalací a potřebám dispozičních úprav je nezbytná celková rekonstrukce budovy č. 11. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: - zhotovení projektové ...
PD - novostavba budovy F
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Novostavba budovy F“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí je také vypracování dokumentace bouracích prací stávajících objektů F1 a F2.
Terminál Praha Východ
TERMINÁL PRAHA VÝCHOD/ PRAGUE EAST TERMINAL Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního vysokorychlostního úseku v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a ...
Nové hlavní nádraží Brno
Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické ...
TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru dle níže uvedené specifikace pro rekonstrukci budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16 („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v této zadávací ...
Sportovní hala v Boskovicích
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcích dle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny a vnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující ...
KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Žihobce, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ s upřesněním přídělů do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí ...
Krnov na start revitalizace veřejných prostranství sportovního areálu v Krnově
Předmětem soutěže je návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici Petrovické a zároveň zpřístupnění areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti. V rámci řešeného území je nutné vytvořit logické pěší cesty a navrhnout podobu ulice Petrovická a vyřešit parkování. Cílem soutěže je pro město Krnov najít partnera ...
Koncertní hala města Ostravy - výběr týmu Správce stavby
Vybraný dodavatel bude zadavateli poskytovat komplexní služby správce stavby dle standardů FIDIC v rámci všech fází výstavby díla "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY"; tj. v Předrealizační fázi, Realizační fázi a ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla.
Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor
Dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na výkon inženýrsko-investorské činnosti a stavebně technického dozoru při realizaci stavebních a jiných prací městského obvodu Ostrava-Jih. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek poskytnutí služby a plnění dalších s tím ...
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2022
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, včetně jeho poboček.