Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace

Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 1) Monitorovací kampaň na stokové síti města Brna, 2) Sestavení modelů ...

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek

BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v ...

Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8

Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor ...

Aktualizace - Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín

Aktualizace - Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín

Předmětem plnění je zpracování dokumentace aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín a nalezení vhodné projektové varianty pro modernizaci/optimalizaci trati z pohledu přepravního, dopravního, stavebního, územního a environmentálního jako podklad pro projektovou přípravu dílčích staveb.

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy

Predmetom zákazky je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy vedenej po ľavostrannej hrádzi rieky Morava pre rozvoj cestovného ruchu, k jej napojeniu na hlavné regionálne centrá a k bodom integrovanej dopravy.

Pořízení 3D modelu krajiny pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování

Pořízení 3D modelu krajiny pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení, montáž a instalace tzv. 3D modelu krajiny, zájmového území, který bude sloužit pro výuku studentů předmětů krizového řízení s možností simulace různých krizových situací a variant krizového řízení takovýchto situací. Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace ...

Polyfunkční dům Slivenec

Polyfunkční dům Slivenec

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené ...

Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD

Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenských objektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vo vlastníctve MO SR, parc. ...

Pasportizace objektů zadavatele II

Pasportizace objektů zadavatele II

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování pasportů objektů zadavatele. Seznam objektů je uveden v tabulce „Seznam objektů zadavatele“, která je součástí zadávací dokumentace a obsahuje údaje o zastavěné ploše a podlažnosti.

Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova

Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova

Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej ...

Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek

Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek

Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace.

Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace

Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro zadavatelem plánovaný investiční záměr „NEMOCNICE PELHŘIMOV P.O. – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU“, jejíž podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 zadávací ...

Zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci křídel D2 a N monobloku

Zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci křídel D2 a N monobloku

Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci křídel budovy D 2 a N monobloku Oblastní nemocnice Příbram v jejím areálu na adrese Gen. Tesaříka 80, 261 01 Příbram, vč. nástavby lékařských pracoven v 6.NP a přístavby koncové komunikační vertikály. Spojený komplex obou objektů vytvoří zázemí pro ...

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS

Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a výkon autorského dozoru. ...

Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s.

Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s.

Predmetom zákazky sú všetky potrebné činnosti, ktorých výsledkom bude spracovanie Vypracovanie dokumentácie pre rozvoj Nemocnice Poprad a.s., - Generel funkčného a priestorového usporiadania. Súčasťou zadania budú nasledujúce činnosti: A) Spracovanie plánu investičného rozvoja, ďalej len Generel Nemocnice Poprad a.s. podľa špecifikácie uvedenej ...

Studie proveditelnosti - Koncertní sál pro Prahu

Studie proveditelnosti - Koncertní sál pro Prahu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti v souvislosti se záměrem hlavního města vybudovat v Praze nový soudobý koncertní sál. Lokalita pro výstavbu koncertního sálu se nachází v blízkosti stávající stanice metra Vltavská v Praze 7 v Holešovicích (viz příloha č. 3, P00. Řešené území). Bližší informace v rámci ZD.

Strategické dokumenty Zlínského kraje

Strategické dokumenty Zlínského kraje

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pěti samostatných koncepcí: • rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje • rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje • rozvoje kolejové dopravy ve Zlínském kraji • řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji • vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji Zadavatel rozdělil ...

ÚVN - VoFN Praha - přístavba pavilonu CH1

ÚVN - VoFN Praha - přístavba pavilonu CH1

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR, DSP) případné zajištění EIA (pokud bude nutno), vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele (DSP, DVZ), zpracování výkazu výměr a rozpočtu, spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou ...

Dům přírody Beskyd - PD

Dům přírody Beskyd - PD

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto služby zahrnující: - kompletní vypracování prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby podle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. - kompletní vypracování dokumentace pro vnitřní i venkovní expozici vč. expozičních předmětů vnitřních i vnějších do ...

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k,ú. Třebouň a Kosmová, včetně nezbytných ...

Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku

Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku

Veřejná zakázka je vypisována v rámci projektu „Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku“ (dále také jen „Projekt“) přispívá k vytvoření politiky územního rozvoje v Moldavsku, jejího strategického plánování a implementaci v praxi. Na Projektu spolupracuje Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a ...

KoPÚ D35 - 2. etapa

KoPÚ D35 - 2. etapa

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Časy, Dašice a Velké Koloděje (kromě podstatné částí katastrálního území Velké Koloděje (cca 330 ha) je do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuta také část k. ú. Lány u Dašic (cca 195 ha), k. ú. ...

Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě

Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě

Veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace Projektu „Správce stavby přístavišť na Dolním Labi a Vltavě“ („Přístaviště Davle“, „Přístaviště Mělník“, „Přístaviště Roudnice nad Labem“, „Přístaviště Štětí“, „Přístaviště Malé Žernoseky“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace ...

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ – dílčí část ...

Výběr administrátora soutěže

Výběr administrátora soutěže

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby administrátora soutěže o návrh dle ZZVZ a Soutěžního řádu České komory architektů a navazujících jednacích řízení bez uveřejnění na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci areálu Trávníčkova a přístavby a nástavby objektu Územního pracoviště Brno I. - Příkop.

(záznamy 1/25 z 1356)  strana 1 / 55