Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pravíkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řetenice u Stach, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrbov u Lhenic, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul.
Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Architektonický návrh/štúdia), vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného Územného rozhodnutia. a Spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre Centrum kvantových a informačných technológií (CQIT), Park Angelinum 19, ...
Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary
Předmětem plnění je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1, kterou je rozšíření RWY (dále jen stavba); kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných povolení pro stavbu; a součinnost zpracovatele ...
Předprostor kostela sv. Ducha
Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant - DÚR, DSP, DPS  a AD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro změnu platného rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno na základě stávající dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dále zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (DPS), a to pro stavbu ...
Zpracování PD - Revitalizace budovy Těšínského divadla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení a ve stupni pro provádění stavby na revitalizaci budovy Těšínského divadla, jejímž podkladem jsou dvě studie, z toho jedna na rekonstrukci hvězdárny a druhá na řešení vstupních a návštěvnických prostor objektu divadla. Dále je předmětem zakázky ...
MŠ Teplého - rozšíření kapacit - PD
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude řešit přístavbu ke stávajícímu objektu mateřské školy v ul. Teplého č.p. 2100 v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 - 6/7 let, jedná se tedy o dvoupodlažní přístavbu čtyř tříd mateřské školy. Projektová dokumentace bude dále zahrnovat návrh na úpravy ...
Poptávám 3D návrh kuchyně
Dobrý den, poptávám firmu, která mi pomůže navrhnout ve 3D kuchyňské jádro typu H v panelákovém domě v Olomouci. S pozdravem Portmann
Užší jednokolová architektonická projektová soutěž o návrh: LANOVÁ DRÁHA Podbaba - Troja - Bohnice
Předmětem soutěže je zpracování návrhu objektů a stanic nové lanové dráhy spojující pražské čtvrti Podbaba, Troja a Bohnice: objekty stanic (3 objekty) a podpěry (5 objektů). Účelem je získat nejvhodnější architektonické řešení stavby s přihlédnutím k její významné roli nejen na území hl. města Prahy, ale rovněž i v kontextu celé České republiky.
Územní studie Pražského metropolitního regionu 1
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Územní studie Pražského metropolitního regionu 1, která zdokumentuje stav řešeného území v rozsahu nezbytném pro naplnění cílů územní studie, definuje problémy, mj. nadmístního významu, určené k řešení a navrhne úkoly pro územní plánování z hlediska koordinace využití území hlavního města Prahy a ...
Základní umělecká škola Pardubice - Polabiny
Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh novostavby základní umělecké školy (dále jen "ZUŠ") s kapacitou 1200 žáků pro 4 obory - literárně-dramatický, výtvarný, taneční, hudební. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, parc.č. 3716, st.5668, 3677/1, v k. ú. Pardubice. V rozsahu ...
Galerie Perlou Ústí nad Orlicí
Předmětem soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce části administrativní budovy, strojovny a rozvodny v areálu bývalé textilní továrny Perla 01 v Ústí nad Orlicí za účelem realizace „Kulturně kreativního centra GALERIE PERLOU - galerie současného umění s odkazem na textilní historii města“. Součástí řešení bude výstavní ...
Zpracování PD a výkon AD Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v přípravě projektové dokumentace, přičemž projektovou dokumentací se v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: • Projektová ...
Kulturní centrum Moravská Třebová
Předmětem soutěže o návrh je návrh revitalizace areálu brownfieldu Miltra, s cílem učinit jej součástí centra města a využít ho primárně pro občanskou vybavenost s kulturní a komunitní funkcí. Předmětem soutěže je dále nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení Kulturního centra Moravská Třebová, které v sobě zahrne sál pro 250 ...
Otevřená dvoufázová krajinářsko-architektonická projektová soutěž
Předmětem soutěže je revitalizace ulice Hlavní třída v Českém Těšíně. Cílem je nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady optimalizuje a zkultivuje ulici, aby sloužila lépe potřebám veřejnosti. Cílem je najít kreativní a soudobé řešení, které bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.
FN Motol - Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav
- Zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby, která bude sloužit i pro vydání stavebního povolení. - Zpracování projektů interiéru a zdravotnické technologie. - Výkon autorského dozoru.
NMNM Smuteční síň
návrh urbanistického architektonického a krajinářského řešení stavby smuteční síně a podmiňujících staveb veřejných prostranství a technické a dopravní infrastruktury
Svatební síň pro Prahu 5
Předmětem soutěže o návrh je: I. návrh nového reprezentativního objektu městské části Praha 5, který bude zahrnovat tři provozy: a) svatební síň pro svatby, vítání občánků, případně i pro další společenské nebo kulturní příležitosti; b) kavárnu-bar; c) výtvarnou galerii. II. ideový návrh řešení umístění budovy mateřské školy (pro jednu třídu ...
Plzeň - stavební úpravy Úslavské a Habrmannovy ulice v okolí bazénu a sportovní haly
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Plzeň - stavební úpravy Úslavské a Habrmannovy ulice v okolí bazénu a sportovní haly, včetně parkovacího domu - DSP a PDPS“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Projektové práce - ...
Projektová dokumentácia rekonštrukcie budov v areáli Úradu vlády SR
Predmetom tejto zákazky je a) Projektová dokumentácia rekonštrukcie budov v areáli Úradu vlády SR (ďalej ako aj prvá časť) - vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Novej budovy a obnova interiéru objektu bývalého Arcibiskupského paláca v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky podľa prílohy č. 2 súťažných podkladov; b) Projektová ...
Analýza, studie proveditelnosti a návrh řešení k realizaci nového IS pro výkon vízové agendy MZV
Předmětem VZ je příprava podkladů pro realizaci následné VZ „Nový vízový informační systém MZV“. Předmětná VZ je rozčleněna do pěti, vzájemně navazujících, dílčích částí: a) zpracování byznys analýzy a byznys zadání; b) vytvoření architektonického návrhu řešení; c) detailní technická specifikace vytvořeného řešení; d) zpracování studie ...
Základní a mateřská škola Sadová, Brno
Předmětem Soutěže je návrh novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě pro bydlení Sadová včetně nového centrálního veřejného prostranství a parku, které mají potenciál vytvořit z místa nové společenské centrum s veškerou nezbytnou vybaveností. Centrální veřejné prostranství a park budou vymezeny stavbami základní a ...