Vypracovanie projektovej dokumentácie - Martin – Východný mestský okruh – I. etapa
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úseku približne 3,5 km. Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované v stupni ...
Potenciál města - Žďár nad Sázavou
Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium. 3.1| Druh soutěže 3.1.1| Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. 3.1.2| Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanistická , architektonická a krajinářská. 3.1.3| Podle počtu fází se ...
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Huntířov a druhá v části katastrálního území Kocléřov s navazující částí katastrálního území Huntířov a s navazující částí katastrálního území Záboří u Dvora Králové, včetně ...
Terminál Smíchovské nádraží; projektová a inženýrská činnost
Předmětem veřejné zakázky je kompletní projektová a inženýrská činnost na podkladě Studie dopravních uzlů Smíchov ke stavbě č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží spočívající ve: a) zpracování technických podmínek nutných pro provedení následných projektových stupňů dopracováním Podkladové studie do odpovídajících podrobností; b) zpracování ...
Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie architektonickej štúdie pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky, projektu pre stavebné povolenie a realizačnej dokumentácie (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt) a realizácia stavebných činností súvisiacich s pamiatkovou obnovou národnej ...
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh Vodní prvky na Dominikánském náměstí
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) dvou vodních prvků pro Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí, definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, ...
MŠ Červený vrch ve Vokovicích, Praha 6
Předmětem soutěže je vymezit oplocený areál MŠ o rozloze přibližně 3000 m2, navrhnout na něm 4 třídní mateřskou školu včetně související zahrady a vyřešit návaznosti na vymezené části areálu ZŠ Červený vrch. Součástí předmětu soutěže je ideový návrh úprav navazující vymezené části území areálu ZŠ Červený vrch.
Architektonická soutěž o návrh - Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka
Předmětem soutěže je zpracování návrhu architektonického a projektového řešení zakázky: „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Sportovní hala bude umístěna na pozemku p. č. 2228/1, obec Nová Paka, k. ú. Nová Paka. Vlastníkem pozemku je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Vyhlašovatel upozorňuje, ...
Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analýzy ověřující realizovatelnost výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na přilehlých rekultivovaných plochách v lokalitách povrchových lomů v Severočeské hnědouhelné pánvi s dílčím členěním následovně: - jezero situované v dnešním těžebním prostoru ...
Krajinářsko - architektonická soutěž - Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách.
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Architektonické a projekční řešení kulturního domu Slavie
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru, včetně zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelskou (dříve inženýrskou) ...
Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou – projektová dokumentace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení podle zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajištění vyjádření a stanovisek DOSS a správců inženýrských sítí, vč. předložení pravomocného společného povolení s ...
Návrh revitalizace Velkého kina ve Zlíně
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru, včetně zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelskou (dříve inženýrskou) ...
Architektonicko-urbanistická soutěž o návrh - Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace nám. Míru v Tišnově. Cílem revitalizace je úprava centrálního náměstí jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města Tišnova. Budoucí podoba náměstí by měla na základě revize a případné reorganizace stávajícího funkčního využití a ...
Jasle v obci Veľké Úľany
Plánované detské jasle budú realizované v obci Veľké Úľany, na parc. č. 1109/9, 1109/255.Predmetom tejto projektovej dokumentácie je výstavba prízemného objektu detských jaslí s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s vybudovanou infraštruktúrou na rovinatom ...
Záchytné parkoviště Dlouhá louka – zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Záchytné parkoviště Dlouhá louka“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a PDPS, provedení veškeré potřebné inženýrské činnosti, včetně zpracování plánu KBOZP. Součástí předmětu VZ je zároveň zabezpečení DIO včetně projednání, všech potřebných vstupních podkladů (vyjádření správců ...
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací
Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to: - dnes již existující jezero Most, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany, - Jezero ...
Soutěž o návrh na řešení - Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou
Předmětem soutěže je řešení prostoru Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího okolí. Soutěž o návrh přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké přehrady. Zadání je definováno přílohou soutěžních podmínek „P01 ...
ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou sousedních stávajících budov ZČU na Chodském náměstí 1 a v ulici Klatovská 51, Plzeň zahrnující tři části A), B) a C), z nichž každá bude zpracována samostatně a společně budou vytvářet jeden celek.
Základní škola Březiněves – projektová dokumentace
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace do fáze stavebního povolení včetně nabytí právní moci (podrobnosti viz dále) na výstavbu základní školy dle Studie proveditelnosti.
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jarohněvice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Stavba č. 44591 Parkovací dům na Markétě; projektová a inženýrská činnost
Předmětem zakázky je na podkladě Koncepční studie parkovacího domu na Markétě pro stavbu č. 44591 Parkovací dům na Markétě a. zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu stavby; b. inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního ...
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na čtyři části: 1. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) 2. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje 3. Generel dopravy Zlínského kraje 4. Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 Předmětem plnění veřejné ...