Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Architektonické a inžinierske služby pre potreby MARIANUM Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia oblasti architektonických a inžinierskych služieb, konkrétny rozsah a špecializácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané ...
UK2LF - Projektová dokumentace na MFB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla, tj. zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, projekt interiéru, projekt audiovizuální techniky, dále poskytování služeb ve smyslu výkon u autorského dozoru při realizaci stavby a výkon u inženýringu. Podrobnosti dále ...
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 2 Vlčkovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vlčkovice (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Komplexní pozemkové úpravy Těchonín a Vlčkovice, část 1 Těchonín
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Těchonín (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Komplexná rekonštrukcia budovy bývalej polikliniky
Predmetom služby je vykonanie prieskumov (zameranie), spracovanie architektonickej štúdie riešenia budovy pre jej nové funkcie a spracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie.
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem (bývalý areál podniku Strojtex) v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, areál však není zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Rozsah řešeného území je vymezen v soutěžních ...
Multifunkční sportoviště Lužánky - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni pro územní rozhodnutí (DUR), projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro výběr dodavatele (DVD) pro projekt „Multifunkční sportoviště Lužánky“. ...
Nájomný bytový dom 2 x 16 b.j. Ludanice
Predmetom zákazky je vypracovanie podrobnej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia, s návrhom všetkých bilancií bytových domov a vizualizácií, vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov a prislúchajúcej technickej vybavenosti (Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie), ...
Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na řešení rekonstrukce areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem (bývalý areál podniku Strojtex) v území městské památkové zóny Dvůr Králové nad Labem, areál však není zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Rozsah řešeného území je vymezen v soutěžních ...
Studie pro využití pozemků města v centrum Dobřichovice Areál 1 a Areál 2
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na novou dispozici AREALU 1 A AREÁLU 2, kdy zejména bude kladen důraz na architektonický výraz vzhledu radnice a víceúčelového sálu a z toho plynoucí čitelnosti významu ve struktuře sídla a dále pak zpracování možností parkování, které je pro město důležité.
Generální projektant - víceúčelový sportovní areál UKB
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s vybudováním víceúčelového sportovního komplexu - venkovního sportoviště a multifunkční haly v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Minimální požadavky na předmět veřejné ...
Hala veľkorozmerných múzejných predmetov vo vojenskom objekte VHM
Predmetom zákazky je vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie vrátane neoceneného výkazu výmer a oceneného položkovitého rozpočtu stavby.
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Vodní prvek na Dominikánské náměstí
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (návrh), jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí v Brně, definovanou čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení ...
Generální projektant - Biopharma Hub Masarykovy univerzity
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s vybudováním Biopharma Hubu v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními ...
Dodatečné práce pro dokončení KoPÚ Budeč
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zapracování změn návrhu a dokončení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Budeč, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Budeč u ...
V Aleji - studie a projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie a projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu bytového domu „V Aleji“. Součástí novostavby bude předpokládané množství 35 bytů o velikostech 3+1 a 4+1 pro družstevní bydlení (+/- 10 bytových jednotek). Skutečný počet bytů bude prověřen Zhotovitelem v rámci zpracovávání projektové ...
Projektová dokumentace na akci - Přístavba jižního křídla budovy D
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace do úrovně zajištění stavebního povolení pro předmětnou stavbu a definovaný stavební program
Multifunkční sportovní aréna Litvínov - projektová dokumentace
PD, která je předmětem této výzvy, bude vypracována ve všech stupních projektové dokumentace a zpracována v návaznosti na architektonickou studii „Multifunkční sportovní aréna“. Nedílnou součástí zakázky bude poskytnutí inženýrských činností a zpracování nákladové části. Zhotovitel bude během výstavby vykonávat autorský dozor.
Projektová dokumentace na akci - Přístavba jižního křídla budovy D
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro zajištění sloučeného stavebního řízení DUR+DSP pro předmětnou stavbu, dokumentace provedení stavby DPS.
Poskytování technické podpory při posuzování územně plánovací dokumentace v letech 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory při výkonu státní správy ve věcech územního plánování, které jsou prováděny podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo jakéhokoli zákona, který jej může v budoucnu nahradit, kterou ve věcech dopravní infrastruktury v majetku státu vykonává ...
Soutěž o návrh Jiráskovo náměstí v Kolíně
Předmětem soutěže je zpracování architektonického a urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu P02 těchto soutěžních podmínek, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací staveb pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny apod.), cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a ...
Fakultní Thomayerova nemocnice Praha - výstavba centrálního urgentního příjmu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby - blíže viz zadávací dokumentace
Studie proveditelnosti rozvoje sektoru Hradec Králové sever
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti jako jednotného územního nástroje pro řízení rozvoje rozlehlého území severního sektoru města. Studie bude sloužit jako plánovací podklad koordinující udržitelný rozvoj severního sektoru města.
Obnova parku na Mírovém náměstí v Hodoníně
Předmětem soutěže je architektonické a krajinářské řešení území Mírového náměstí V Hodoníně v rozsahu vymezeném v soutěžním podkladu P.02 a v zadání P.01 soutěžních podmínek. Adresa domény soutěžních podkladů: https://profily.proebiz.com/profile/00284891