Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účely vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: Kvalita ...
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len "DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, zabezpečenie súvisiacej ...
Zhotovení projektové dokumentace stavby Obnova Winternitzových automatických mlýnů
Předmětem zakázky je zpracování prováděcí projektové dokumentace pro rekonstrukci památkově chráněného objektu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích v rámci projektu Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii. Součástí předmětu zakázky je i výkon autorského dozoru projektanta po dobu provádění stavby.
Generální projektant Studentského centra UKB a Stravovacího centra UKB
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s výstavbou Studentského centra a Stravovacího centra v lokalitě Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Další podrobnosti viz: https://zakazky.muni.cz/vz00005267
Zpracování projektové dokumentace na akci - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem plnění je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „Rekonstrukce koleje K4“ včetně zajištění inženýrských činností vedoucích k získání stavebního povolení. Dále je předmět zpracování sloučené projektové dokumentace pro provedení stavby, výběr zhotovitele a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta pro dobu ...
Zpracování projektové dokumentace na akci JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce
Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu,hydrogeologického a geologického průzkumu, měření indexu radonu, kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání společného či odděleného územního a stavebního řízení, ...
Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce ...
Bytový dom ul. MPČĽ, Brezno - Mazorníkovo
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie:. architektonická štúdia osadenia jedného bytového domu so 100 bytmi (+-5), najmä 2 a 3 izbovými, do plochy na ul. MPČĽ vymedzenej parcelami: pozemok parc. reg. C KN č. 3858/192 o výmere 7201 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, k.ú. Brezno pozemok parc. reg. C KN č. 3858/153 ...
Spolkový dům v Horažďovicích, rekonstrukce objektu kina
Jedná se o architektonickou veřejnou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh. Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu Spolkového domu v Horažďovicích s cílem rekonstrukce kina, oživení jeho provozu a transformace na kulturní, společenské a výukové centrum s knihovnou. Součástí návrhu řešení bude také ...
Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou přípravné práce a průzkumy, projektové práce a kompletní inženýrská činnost včetně autorského dozoru. Veškeré přípravné, projektové práce a inženýrská činnost povedou k realizaci komplexní rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická, č.p. 1429/68 v rozsahu definovaném dokumentem: „Zadávací studie ...
Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - projektová a inženýrská činnost
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových podkladů pro realizaci projektu protipovodňové ochrany „Protipovodňová ochrana obce České Kopisty“ a to zejména zpracování dokumentace pro územní řízení, včetně podkladů pro posouzení strategickým expertem a provedením inženýrské činnosti do získání rozhodnutí o umístění stavby. Předpokládaný ...
Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 1) Monitorovací kampaň na stokové síti města Brna, 2) Sestavení modelů ...
BD Tehelná - výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 bytových jednotiek
Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej architektonickej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej ku kúpe spracovanej projektovej dokumentácie v ...
Poskytování služeb projektového manažera k akci Rekonstrukce objektu Hybernská 1000/8
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění kvalitního, vysoce profesionálního, soustavného a komplexního výkonu činnosti projektového manažera při přípravě plánované revitalizace objektu Hybernská, která spočívá v komplexní rekonstrukci budovy Hybernská 1000/8 za účelem vytvoření vhodných studijních, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor ...
Aktualizace - Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín
Předmětem plnění je zpracování dokumentace aktualizace studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín a nalezení vhodné projektové varianty pro modernizaci/optimalizaci trati z pohledu přepravního, dopravního, stavebního, územního a environmentálního jako podklad pro projektovou přípravu dílčích staveb.
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy
Predmetom zákazky je spracovanie štúdie uskutočniteľnosti Moravskej cyklotrasy vedenej po ľavostrannej hrádzi rieky Morava pre rozvoj cestovného ruchu, k jej napojeniu na hlavné regionálne centrá a k bodom integrovanej dopravy.
Pořízení 3D modelu krajiny pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení, montáž a instalace tzv. 3D modelu krajiny, zájmového území, který bude sloužit pro výuku studentů předmětů krizového řízení s možností simulace různých krizových situací a variant krizového řízení takovýchto situací. Podrobný popis předmětu této veřejné zakázky je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace ...
Polyfunkční dům Slivenec
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené ...
Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenských objektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vo vlastníctve MO SR, parc. ...
Pasportizace objektů zadavatele II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování pasportů objektů zadavatele. Seznam objektů je uveden v tabulce „Seznam objektů zadavatele“, která je součástí zadávací dokumentace a obsahuje údaje o zastavěné ploše a podlažnosti.
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova
Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej ...
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace.
Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn. - por. a neuro. oddělení - projektová dokumentace
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro zadavatelem plánovaný investiční záměr „NEMOCNICE PELHŘIMOV P.O. – VÝSTAVBA NOVÉHO PAVILONU“, jejíž podrobná specifikace tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci křídel D2 a N monobloku
Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci křídel budovy D 2 a N monobloku Oblastní nemocnice Příbram v jejím areálu na adrese Gen. Tesaříka 80, 261 01 Příbram, vč. nástavby lékařských pracoven v 6.NP a přístavby koncové komunikační vertikály. Spojený komplex obou objektů vytvoří zázemí pro ...
Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a výkon autorského dozoru. ...