Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dvou navazujících lávek pro pěší, které překlenou čtyřpruhovou komunikaci Chlumecká, těleso železniční trati a umožní bezkolizní propojení nově budované železniční zastávky a přilehlých obydlených lokalit se stanicí ...
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Socha Marie Restituty
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské výtvarné návrhy na realizaci sochy věnované Marii Restitutě Kafkové. Vítězný návrh bude následně realizován a dle návrhu vzniklé sochařské dílo bude umístěno v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích. Socha je chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové za její životní postoje- hluboká víra, ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Cílem díla je zpracování aktualizace projektové dokumentace v souladu se zadávací dokumentací tak, aby bylo dle této dokumentace možné dokončit stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ vybraným zhotovitelem a zároveň mohlo být vydáno povolení změny stavby před dokončením dle §118 stavebního zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je ...
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Obyčtov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
ZČU - Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň
Předmětem zakázky je zpracovat komplexní návrh architektonického, krajinářského a vodohospodářského řešení veřejného prostranství vymezené části kampusu ZČU v Plzni.
Administrativně-technická budova ZZS nové polyfunkční sídlo zdravotnické záchranné služby
Předmětem soutěže je nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím. Ústředním ...
Soutěž o návrh Konverze objektu bývalých městských lázní na knihovnu 21. století
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko konstrukčního návrhu konverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově včetně dispozičně provozního návrhu a řešení provazby navazující veřejný prostor. Cílem soutěže je získat optimální a komplexní návrh řešení konverze objektu bývalých městských lázní na moderní knihovnu 21. století, která bude ...
Dům s malými byty Beroun
Předmětem zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení pod názvem „Dům s malými byty Beroun“ je: 1. fáze : zpracování projektové dokumentace ve stupních uvedených ve smlouvě o dílo, poskytnutí související obstaravatelské činnosti, projektových a inženýrských služeb; 2. fáze : vypracování podrobného ...
Knihovna Milana Kundery
provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a,
Zpracování studie stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie na etapovitou modernizaci objektů lůžkových oddělení Svitavské nemocnice. Cílem projektu je vytvoření moderního lůžkového pavilonu pro poskytování léčebné péče. Řešení bude zohledňovat požadavky nízkých provozních nákladů i bezbariérovosti. Při rekonstrukci dojde k zásahu do nosných konstrukcí ...
Zpracování projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nadzemní koridor
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektu pro stavbu „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP, pavilon 27, pavilon 19“ ve stupních dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění, a prováděcích vyhlášek, ...
Zpracování projektové dokumentace - Oprava plotu MŠ Mozartova 9 v Ostravě-Zábřehu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Rekonstrukce objektu Dominikán pro využití ZUŠ - projektová dokumentace
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb pro zadavatele spočívající ve vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Dominikánského kláštera v Chebu (dům č.p. 219, č.p. 260, č.p. 123). Areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava v Chebu je kulturní památkou, zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek ČR. ...
Nové výukové centrum 3. LF UK
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu nové budovy výukového centra 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stávající objekt B ani po eventuální přestavbě kapacitně nevyhovuje rozvojovým plánům fakulty, a proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a následné navazující výstavbě nového objektu, který bude propojený se stávající budovou ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov a k.ú. Železné Horky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Peršíkov a v katastrálním území Železné Horky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších ...
Zpracování projektové dokumentace pro bytové domy Cejl 117 a 119
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro rekonstrukci dvou bytových domů na adrese Cejl 117 a Cejl 119, 602 00 Brno v kat. úz. Zábrdovice. Pozemky jsou ve vlastnictví SMB. Zadavatel předpokládá výstavbu ve vztahu k Etapě 1, dle níže uvedeného, v souladu se stávajícím Územním plánem města Brna, ...
Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "Sluneční ostrov - Jiráskovo nábřeží, České Budějovice - zpracování projektové dokumentace" je zpracování projektové dokumentace ve stupních projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle a v souladu s dokumentací s názvem "Sluneční ...
Vyústění žižkovského tunelu na Tachovské náměstí - výtvarná soutěž
Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je pořízení výtvarného díla do veřejného prostoru, výtvarného řešení vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí. Předmětem soutěže je návrh výtvarného, materiálového a technického řešení uměleckého díla na plochách lemujících vyústění žižkovského tunelu z Karlína na Tachovské náměstí po ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Arnoltice u Bulovky
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ) v k.ú. Arnoltice u Bulovky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 422 ha, počet řešených vlastnických parcel v obvodu KoPÚ je 590 a ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ) v k.ú. Stružinec u Lomnice nad Popelkou a navazující části k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešeného území je 436 ha, ...
Servisní centrum Roudnice nad Labem - Správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových ...
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Špinov a k.ú. Buková
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Špinov a Buková u Nížkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra řešených ...
KoPÚ v k.ú. Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov - část 1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bražec u Bochova s částí k.ú. Bochov na ploše 324 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ...
KoPÚ v k.ú. Ležnice - část 2
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ležnice na ploše 144 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
KoPÚ v k.ú. Ležnička - část 3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Ležnička na ploše 173 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...