Sociální služby Vsetín, p.o. - DZR Kelč - zhotovení projektové dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci.
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne
Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu Mateřská škola Sicherova, Na Hutích, Praha 14
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Mateřská škola Sicherova“ v lokalitě Na Hutích, Praha 14 Kyje. Pokračování v části II.2.4) Popis zakázky
Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže
Předmětem zakázky je poskytnutí služeb organizačního, administračního, právního a odborného zajištění soutěže o návrh, jež bude probíhat formou otevřené dvoufázové soutěže o návrh s názvem „Architektonická soutěž o návrh Transformačního centra Ústeckého kraje“. Soutěž o návrh bude zadávána v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných ...
Revitalizace Náměstí Republiky - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění ...
Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - projektová dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě ke stavbě nové základní sportovní haly s kapacitou 300 diváků pro následující sporty: (i) florbal, (ii) basketbal, (iii) volejbal a (iv) futsal, na pozemku parc. č. 36/1 v ...
Vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží
Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého ...
Studie proveditelnosti revitalizace MNO II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti revitalizace Městské nemocnice Ostrava, p.o. ("MNO"). Studie proveditelnosti bude vycházet z Medicínské a investiční koncepce (zpracované společností smart healthcare solutions, s.r.o., IČO: 02184826, se sídlem: Vídeňská 561/16, 779 00 Olomouc) a bude zohledňovat ...
Nový most přes řeku Svitavu, Brno
Předmětem Soutěže je návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území budou koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. ...
Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy - Projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy“. Nejdříve budou provedeny úpravy ve zpracované studii stavby, následně bude vypracována projektová dokumentace ve stupních pro ...
Zpracování PD a výkon AD Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva v Doubravníku
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v přípravě projektové dokumentace, přičemž projektovou dokumentací se v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, rozumí: • Projektová ...
Objekt ZZS KHK v Jičíně - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, vybavení interiér, AD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace objektu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Jičíně ve stupních Studie stavby (DNS), DUR, DSP, DPS, vybavení a interiér, inženýrská činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění ...
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
Predmetom zákazky je vypracovanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len Z a D č. 2 ÚPN R BSK) v rozsahu hraníc Bratislavského kraja, ktoré riešia úpravy územnoplánovacej dokumentácie vyplývajúce z informatívnej správy o výsledkoch preskúmania aktuálnosti ÚPN ...
Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vojtěchov u Hlinska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Muzeum ghetta Terezín
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru pro rekonstrucki Muzeum ghetta Terezín a přílehlých veřejných prostro („stavba“). Dodavatel zpracuje kompletní projektovou dokumentaci v souladu se ...
Nová hala v areálu sportovní haly v Mostě  zpracování PD
4.3. Předmětem veřejné zakázky je dopracování studie architektonického řešení do úrovně návrhu stavby (DNS),zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby(„DPS), včetně zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon autorského dozoru stavby pro akci s ...
II/152 Modřice, protihluková stěna - DUSP, IČ, PDPS, SP, AD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DUSP, PDPS, SP, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání příslušných správních rozhodnutí (společné povolení). Dále je součástí ocenění výkonu autorského ...
Poptávám projektanta
Hledáme projektanta nebo architekta, který nám pomůže dotáhnout rodinný dům v Brně včetně přípojek ke stavebnímu povolení. Pozemek je lehce svažitý, dům by měl mít tři patra - s dvojgaráží, menším sklepem a vejminkem ve spodním patře. Inženýrské sítě jsou v komunikaci vedle pozemku. Lokalita je v zástavbě a dům bude samostatně stojící. Předběžné ...
Zpracování projektové dokumentace - centrální příjem
Vypracování dokumentace na demolici objektů, dále ve vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení a vypracování projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů ...
II/397 Hostěradice - křiž. I/53 - DUSP,  PDPS, SP, IČ, AD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni - dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP). Na výzvu objednatele bude zpracována dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a soupis prací. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání ...
Přístavba základní školy Praha - Lipence
Předmětem soutěže je návrh přístavby, ve které bude umístěna nová kuchyně, jídelna a kmenové učebny. Cílem projektové části Soutěže je ověřit prostorové a kapacitní limity a navrhnout (viz blíže Soutěžní zadání): -navýšení kapacity kmenových učeben (alespoň 3 učebny navíc proti současnému stavu) -odpovídající navýšení kapacit šaten (nyní 472 ...
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují - zpracování studie stavby DNS, DUR
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace objektu DOZP pro 18 klientů, tj. vybudování zázemí pro poskytování pobytové sociální služby komunitního bydlení s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory, ve stupních Studie stavby (DNS), DUR, DSP, DPS, AD (vše dále jen také jako „PD“ nebo „projektové dokumentace“), ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Projektová dokumentace - Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu
Předmětem plnění VZ jsou projekční práce, zhotovení projektové dokumentace a s tím související služby uvedené v závazném návrhu smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby nového multifunkčního pavilonu s možností izolačního režimu.
Senovážné náměstí v Českých Budějovicích
Předmětem Soutěže je návrh nové podoby Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Senovážné náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem „kulturního okrsku“ kolem budov ...