Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, veřejné osvětlení, rozvoj ...
Prodloužení Parku Přátelství - zhotovení dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby
Předmětem veřejné zakázky je: 1) zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP), 2) zhotovení dokumentace pro zadání stavby (DZS), 3) zajištění kompletní inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení v právní moci, 4) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu, 5) spolupráce při výběru ...
Správce přestavby provozních sálů objektu IATCC
Předmětem Veřejné zakázky jsou služby správy a řízení provádění přestavby provozních sálů objektu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC) za účelem přechodu na nový systém pro řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru. Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními ...
Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo ...
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení ...
Sportovní hala v Boskovicích
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcích dle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny a vnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující ...
Městské lázně Blansko - projektová dokumentace
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v projekční činnosti. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat variantní studie, prezentační dokumentaci, projektovou dokumentaci pro bourací práce, povolení stavby (DUR, DSP), zadání stavby a provádění stavby (PDPS) pro novostavbu objektu městských lázní Blansko. Dále bude dodavatel povinen ...
Projektová dokumentace k rekonstrukci a modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia
Zpracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti včetně autorského dozoru pro investiční akci „Rekonstrukce a modernizace budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže“.
FN Hradec Králové - modernizace chirurgických oborů - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice za provozu, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Náměstí Karla IV., Brno-Líšeň
Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení náměstí Karla IV. v Brně-Líšni v rozsahu a podle soutěžních podmínek.
Zemianske Kostoľany – laboratórium bud. 27 – rekonštrukcia výrobných priestorov
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre rekonštrukciu výrobných priestorov v budove č. 27 v Zemianskych Kostoľanoch, k. ú. Zemianske Kostoľany, LV č. 898, parc. č. 1266/15.Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanie autorského dohľadu.
Parkovací dům za katedrálou
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu na pozemcích parcelní číslo 461/1, 461/2 a 462/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nacházejících se v Městské památkové zóně Moravská Ostrava. Návrh je nutné řešit komplexně v rámci řešeného území v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež nad Bečvou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
Obnova náměstí Jiřího z Lobkovic
Předmětem Soutěže je najít nejlepší řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů dle Soutěžního zadání. Zadavatel očekává, že soutěžící budou prostor náměstí řešit jako komplexní architektonický návrh ve všech urbanistických, krajinářských, dopravních a technických souvislostech. Cílem je navrhnout řešení ...
KoPÚ v k.ú. Věšťany a v části k.ú. Kvítkov u Modlan
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Věšťany a části k.ú. Kvítkov u Modlan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Radešín u Martiněvsi, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
KoPÚ v k.ú. Petrovice u Měčína
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Petrovice u Měčína, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Díl bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok podrobne stanovených v súťažných podkladoch, ako aj v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov - dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu Multifunkčná športová hala Banská Bystrica, vypracovať a dodať verejnému obstarávateľovi v rozsahu a za podmienok ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Čeňovice a Hrzín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čeňovice a v katastrálním území Hrzín, okres Benešov, Středočeský kraj, včetně souvisejících geodetických prací a návrhu vodohospodářského díla (rybník) v k. ú. Hrzín. Výsledky pozemkové úpravy budou ...
Krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž Jezero Milada
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v Soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění ...
KoPÚ v k.ú. Vítkov u Sokolova, Otročín, Poseč a Tisová u Otročína
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vítkov u Sokolova, Otročín s částmi k.ú. Brť a Poseč, Poseč a Tisová u Otročína, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
SZ Vimperk - Zpracování PD a výkon činnosti AD
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace obnovy vybraných částí areálu NKP Zámku Vimperk zpracované ve sloučeném stupni Projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby a výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavby. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí tak, aby toto dělení ...
Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre renováciu a modernizáciu plavárne na Mládežníckej ulici, Brezno, Mazorníkovo.