Vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie prípravnej dokumentácie architektonickej štúdie, v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu a kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na zastrešenie vnútorného átria budovy Župného domu(NKP) a poskytnutie súvisiacich služieb. Projektová dokumentácia bude ...
Výkon projekčních činností pro Zoo Praha 2023 - 2024
Předmětem plnění této VZ bude tvorba projektové dokumentace. Projekční práce budou spočívat ve vypracování potřebných stupňů PD, různé varianty studie, DUR, DSP a DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu na jednotlivé akce.
Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce, zpracování PD včetně inženýrské činnosti
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci výstavby tří bytových domů v ulici K Zastávce na ploše území, které navazuje na stávající sídliště na jižním okraji města. Zadavatel předpokládá rozdělení realizace na 4 samostatné části, resp. etapy 1. až 3. etapa realizace jednotlivých bytových domů vč. související ...
SOŠ OaS Nová Baňa - rekonštrukcia chaty Tajch - vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmet zákazky sa týka objektu rekreačnej chaty, súpisné číslo 6453, orientačné číslo 42 na pozemku KNC parc. Č. 1814 v k.ú. Nová Baňa, ktorý bol daný do užívania v roku 1964. Objekt momentálne nie je celoročne využívaný a rekonštrukciou sa má dosiahnuť možnosť celoročného využívania objektu na ubytovanie, konanie prednášok, workshopov, ...
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu formou rámcového výberu 6 projekčných tímov, pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie bytových a polyfunkčných budov od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa ...
Výber projektanta pre modernizáciu a dostavbu areálu Fakultnej nemocnice Trnava
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a poskytnutie súvisiacej inžinierskej činnosti pre modernizáciu a dostavbu areálu Fakultnej nemocnice Trnava. V rámci poskytnutia predmetu zákazky úspešný uchádzač poskytne nasledovné činnosti / výstupy: - Program požiadaviek, - Urbanisticko architektonickú štúdiu a súvisiacu ...
Praha Ruzyně - výstavba multifunkční budovy
Předmětem VZ je zpracování dokumentace bouracích prací pro odstranění staveb a demoliční suti (nebezpečný odpad), zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na ...
Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka - PDPS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby včetně zpracování aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a dále projednání řešení dle požadavků stavebního povolení s dotčenými orgány, institucemi, SVSMP a s dalšími organizacemi, které si tento úkon ve vyjádření v DSP vyžádali, a to ...
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) a ve stupni pro provedení stavby na akci: „Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí“. Součástí předmětu veřejné zakázky je i provedení průzkumů, zkoušek a měření, geologické a ...
DNS - Projekční práce -  mosty a speciální objekty
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou projekční práce v oblasti mostů a speciálních objektů v hl. m. Praze. Na základě jednotlivých veřejných zakázek budou uzavírány smlouvy na poskytování projekčních prací nebo dalších prací s nimi spojených (geodetické měření, základní diagnostika vozovek, prohlídka předmětného místa, ...
Stavební úpravy Pavilonu A5 - zpracování PD - obnova A5
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy Pavilonu A5 severní sekce J, K, D. Cílem zpracování projektové dokumentace je uvedení stavebních a zdravotnických interiérů včetně všech technických systémů do původního stavu v souladu s aktuálně platnými normami po jejich poničení požárem a vodou při hasebních ...
Rekonštrukcia vybraných výpravných budov a prevádzkových budov za účelom energetických úspor
Predmetom zákazky pre všetky časti je: a) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, ktorej súčasťou budú o.i. aj (i) zameranie a zakreslenie existujúceho stavu budovy v rozsahu architektonicko-stavebnej časti (vrátane interiéru) vrátane zakreslenia existujúcich inžinierskych ...
PD STS a DUR pro rozšíření terminálové kapacity letiště Praha/ Ruzyně
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného Dodavatele řádně a ve stanovených termínech vypracovat projektovou dokumentaci stavby „Rozšíření terminálové kapacity letiště Praha/Ruzyně “ (dále také jen „Stavba“) ve stupních studie stavby a dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajistit provedení průzkumných prací, vypracovat ...
Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice
Předmětem soutěže je návrh nového provozního areálu ve Strakonicích pro potřeby podniku Povodí Vltavy, včetně koncepce interiéru, vestavěného i volného nábytku. Jedna část areálu bude administrativní a veřejně přístupná, druhá část bude služební s přístupem pouze pro zaměstnance. Přáním zadavatele je jít příkladem v šetrnosti k životnímu ...
Olomouc, Bystrovany - skladová a distribuční hala - PD
Zpracování dokumentace pro odstranění stavby, projektové dokumentace pro vydání vodoprávního stavebního povolení pro stavbu díla, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP.
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností. Stavba tohoto vodojemu byla usnesením zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/15 ze dne 27. 1. 2022, kterým byl změněn územní plán hl. m. Prahy (změna č. 128/2022), zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Více informací viz. ZD.
SPŠS a SOŠ Ústí nad Labem - novostavba budova C - aktualizace PD - metoda BIM
Předmětem veřejné zakázky je provedení projektových prací (PD), inženýrská činnost (IČ), výkon autorského dozoru (AD) a součinnost při jednání hodnotící komise na výběr zhotovitele stavby. Předmětem projektových prací je kompletní aktualizace projektové dokumentace zpracované firmou ARTECH spol. s r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, ...
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zhotovenie dokumentácie typových staníc ZZS
Predmet zákazky: Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie celkového počtu 55 typových staníc ZZS (s opciou ďalších 11 typových staníc ZZS) v rámci celého územia Slovenskej republiky, resp. v každom kraji Slovenskej republiky. Typové objekty staníc ZZS (3 typy) sú ...
EXPO 2025 Český pavilon
Předmětem soutěže je návrh českého pavilonu pro mezinárodní výstavu EXPO 2025, který představí Českou republiku a naváže na historické úspěchy z Bruselu 1958, Montrealu 1967 a Ósaky 1970. Předmětem soutěže je návrh kompletního architektonického, designerského a ideového řešení pavilonu a jeho expozice. Doporučujeme, aby se soutěže zúčastnily ...
FN Brno - Parkovací dům Dětská nemocnice - zhotovitel PD
4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „FN Brno - Parkovací dům Dětská nemocnice - zhotovitel PD“ spočívající v zajištění průzkumu všech inženýrských sítí v dotčené lokalitě (a případně aktualizace dalších průzkumů), zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace, zajištění vydání pravomocného společného ...
PD  stavební úpravy budov H1, H2
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletních projektových dokumentací ve třech stupních: koncept stavby, dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění stavby a související inženýrská činnost při přípravě stavby. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve ...
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby - Obnova S-centra Hodonín, p.o.
Účelem veřejné zakázky je projektová příprava obnovy stavby S-centra Hodonín, p.o., která proběhne v intencích ustanovení § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a tak, aby v ní mohla být poskytována pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem“ ve smyslu zákona č. 108/2006 ...
Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, nový most - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb.
FNUSA - budova O1, 3. NP.  - stavební úpravy pro instalaci MR 1,5 Tesla - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD), a to na stavební úpravy pro instalaci přístroje MR 1,5 Tesla v budově O1 ve 3.NP (dále jen „MR 1,5 T“) v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, včetně výkonu autorského dozoru a dalšího souvisejícího plnění. Obsahem projektové dokumentace bude komplexní ...
Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce
Předmětem VZ je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (společně také jako „Dokumentace“) pro stavbu „Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce“ s cílem zkvalitnit technický stav bazénu, aby ...