Rokycanská nemocnice, a.s., rekonstrukce, projektová dokumentace
Předmětem je projekt rekonstrukce RN, a.s., architektonicko urbanistického komplexu, kde velká část provozů je značně opotřebována a morálně a fyzicky zastaralá a vyžaduje rekonstrukci a modernizaci hlavní budovy a souvisejících objektů v areálu. Je uvažováno s rozdělením projektových služeb do pěti základních etap po jednotlivých hlavních ...
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu
Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy-předměstí a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Revitalizace objektu Corso - PD - stavba
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech. Konkrétně se týká objektu Corso, dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a provedení aktualizace dokumentace s ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Sedliště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové ...
Návrh stavby Dům s pečovatelskou službou Brno - Bystrc
Předmětem soutěže je navrhnout novostavbu budovy domu s pečovatelskou službou v Brně Bystrci. V rozsahu a podle soutěžních podmínek.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čenkov u Třešti
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čenkov u Třešti, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ ...
Parkovací dům ÚVN - VoFN Praha - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je: -vypracování studie - návrhu stavby včetně ekonomické rozvahy investičních nákladů dále zpracování studie vč. vizualizace architektonického návrhu -vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. -projednání EIA ( pokud bude požadováno) -vypracování projektové ...
Projektová dokumentace a inženýrská činnost na akci Rozvoj nemocnice Turnov
Záměrem zadavatele je realizace Rozvoje Nemocnice Turnov dle zpracované Koncepce rozvoje - samostatná příloha ZP č. 10 a č. 11 - Stručná informace o záměru zadavatele. Záměr rozvoje Nemocnice Turnov je rozdělen na dvě hlavní části: 1) Přístavba a částečné stavební úpravy Pavilonu TA pro potřeby Urgentního příjmu Nemocnice Turnov 2) Výstavba ...
Komplexní pozemkové úpravy Semechnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Semechnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Předpokládaná výměra řešeného území je 650 ha
Soubor staveb MO st.č.0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v činnosti Zástupce objednatele při vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - pro soubor staveb městského okruhu st. č. 0081 MO Pelc/Tyrolka -Balabenka, st. č. 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála a st. č. 8313 Libeňská spojka. Zástupce objednatele bude ...
Komplexní pozemkové úpravy Starov a Zechovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálních územích Starov a Zechovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Rozsah řešeného území: k.ú. Starov - celková výměra území 156 ...
Projektová dokumentace: Domov pro seniory Javorník - novostavba Kobylá nad Vidnavkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování či zajištění podkladů, průzkumů a zaměření lokality v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a provedení souvisejících inženýrských činností vč. výkonu autorského dozoru při realizaci stavby a činností spojených s výběrem zhotovitele ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vacenovice u Kyjova
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vacenovice u Kyjova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh ...
Podzemní parkovací objekt ul. Budovatelská, Ostrava-Poruba
Předmětem plnění veřejné zakázky je: - vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na ...
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
Předmětem soutěže je návrh dokončení parku Jižní svahy ve Frýdku-Místku, a to na spojnici Frýdeckého náměstí a Faunaparku, parku Jižní svahy a atletického areálu, ulice Těšínské a Na Příkopě. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách a jejich přílohách.
Projekčné a inžinierske služby k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť k dielu: Modernizácia a obnova výškových budov Blok B VM Ľ. Štúra Mlyny UK.
Generel FNUSA - Medicínské programování a urbanistické zpracování
Předmětem veřejné zakázky je zpracování aktualizace Generelu (Koncepce medicínsko-ekonomického a urbanistického řešení) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53 656 91 Brno, s důrazem na medicínské plánování ve vazbách na detašovaná pracoviště a urbanistické provedení se širšími vazbami okolí Fakultní nemocnice u sv. Anny.
KoPÚ v k. ú. Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hostouň u Horšovského Týna a Tasnovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zakázka je ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice
Zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Heršpice na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb. s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černá Hora
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Černá Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Výstavba objektů Kociánka - projektová dokumentace a další služby
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie a projektových dokumentací pro stavbu objektů Dům s pečovatelskou službou, Domov se zvláštním režimem, Domov pro seniory, Domov pro seniory - přístavba a Technická infrastruktura. Projektová činnost bude probíhat postupně dle potřeb zadavatele, přičemž zadavatel na úvod plnění požaduje, aby vybraný ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Oslavan
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Ves u Oslavan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dívčí Hrad a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sádek
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální ...
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Předmětem smlouvy je zpracování díla Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Ohře. Cílem díla je vyhotovení studií záplavových území v plném rozsahu a vymezení záplavového území včetně aktivní zóny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu ...