FN Motol - pomocné práce v areálu FN Motol
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pomocných prací v areálu FN Motol
Katalogizace negativů – opakované řízení
Část I Předmět zakázky: Služba spočívající v katalogizaci max. 47.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví a nebo • etnografie a nebo • dějiny umění. Část II Předmět zakázky: Služba spočívající v katalogizaci max. 45.000 ...
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.
Administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Archivace písemné dokumentace NZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s převozem, uložením a skladováním archivních dokumentů vznikajících v rámci činnosti zadavatele, přičemž součástí těchto služeb je zejména evidence dokumentů, jejich následné vyhledávání, manipulace s nimi, případně dodání zadavateli na základě jeho pokynů. Předmět plnění veřejné ...
Výkon činnosti organizátora urbanisticko-architektonické soutěže
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností souvisejících s přípravou a organizací urbanisticko-architektonické soutěže dle ZZVZ a dle Soutěžního řádu České komory architektů s názvem „Architektonická soutěž k řešení zájmového území jezera Milada“, kterou Zadavatel zamýšlí vyhlásit a realizovat v roce 2019 - 2020.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji.
Zajištění služeb kustodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění osob 3 kustodů pro zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou a společenskou činnost v budově Rudolfina
Externí spisovna
Předmětem veřejné zakázky je vedení externí spisovny pro průběžné dlouhodobé ukládání zdravotnické a provozní dokumentace v listinné formě a poskytování souvisejících služeb.
Zajištění provozováníinformačních středisek NP České Švýcarsko v letech 2019 až 2023
Zajištění provozu informačních středisek Správy NP České Švýcarsko v Dolní Chřibské (Saula) a v Jetřichovicích v letech 2019 až 2023. Zajištění provozu výše uvedených informačních středisek Správy NP České Švýcarsko dle podmínek stanovených smlouvou o zajištění provozování informačních středisek
Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s.
zajištění servisních služeb pro zákazníky, tj. nabídka a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích ČD, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vlaku a vybraných železničních stanicích
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie 2021 ...
Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí - opakování
Poradenství v souvislosti s výjezdy akademických zaměstnanců do zahraničí, zejména na dlouhodobé pobyty. Pro bližší informace viz zadávací dokumentaci.
Facility manažment - upratovacie služby
Zabezpečiť: Pracovníka zodpovedného za poskytované služby v oblasti facility managmentu interný zamestnanec dodávateľa, ktorý bude denne k dispozícii vo FN Nitra Pridelenie jednej osoby s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živožíšnych ...
Administrace projektu - Efektivní strategie podpory zdraví osob ohrožených chudobou
Předmětem plnění veřejné zakázky je odpovědnost za organizační a administrativně technické zajištění projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439. V rámci této veřejné zakázky je požadováno zajištění realizace organizační a administrativně technické podpory.
Zpracování podkladů pro ověření kompatibility VKV FM vysílačů s prostředky letecké navigace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů pro ověření kompatibility VKV FM vysílačů s prostředky letecké navigace na základě požadavků zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 ZD (Závazný vzor smlouvy).
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí organizaci matchmakingové akce pro podporu rozvoje mezinárodního působení českých inovativních firem formou setkání firem (Účastníků KA) s potenciálními investory či strategickými partnery, zajistí služby mentora, matchmakingový servis a hodnotitelské služby. Jedná se tedy o ...
Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu, správy, zkoušek a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB se současným zabezpečením služeb ostrahy a recepce v areálu Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na ulici Purkyňova 123 v Brně. Kumulovaná služba monitoringu technologií a ostrahy areálu bude poskytována 24 ...
Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade
Předmětem tohoto otevřeného zadávacího řízení na služby je zajištění outsourcingu ICT služeb pro agenturu CzechTrade, tuzemské a zahraniční kanceláře. Zadavatel požaduje, aby Účastník zajistil celkovou komplexní dodávku ICT služeb, sloužící k zajištění provozu infrastruktury a pracovišť tuzemských a zahraničních kanceláří.
Získavanie dát pre databázu Európskej komisie
Predmetom zákazky je získavanie údajov o hospodárení poľnohospodárskych podnikov podľa jednotnej metodiky Európskej komisie a kontrola ich správnosti podľa predpísaných testov. Každoročne za účelom získavania potrebných údajov bude oslovených 360 poľnohospodárskych podnikov, ktoré určí verejný obstarávateľ. Bližšie informácie budú uvedené v ...
Poptávám založení firmy
Poptávám založení firmy.
Poskytování služeb mediálního archivu včetně aktuálního monitoringu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb mediálního archivu včetně aktuálního monitoringu. Mediálním archivem se rozumí elektronická databáze mediálních informačních zdrojů, denně aktualizovaných včetně archivních, u kterých má poskytovatel vypořádané licence k poskytování třetím osobám, a to minimálně za účelem šíření ...