Dodávky meteorologických informací z meteoradarů a sítí WMO
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o následující dodávky informací: • Dodávka dat odrazivosti z ...
Dodávky meteorologických informací z předpovědních modelů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o dodávku dat meteorologických předpovědních modelů (GRIB) pro střední ...
Dodávky meteorologických informací z doplňkových sítí měření a meteorologických webkamer
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 1.10.2022 až 31.12.2024 (do konce 3.referenční periody): Jedná se o dodávku dat doplňkových automatických meteorologických měření z ČR a ...
Poskytování služeb v rámci projektu digitalizace archivu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb týkajících se digitalizace archivu 3 konkrétně určených společností za účelem dalšího využití dat z digitalizovaných dokumentů.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Outsourcing odborných služeb - zemědělská politika: zemědělské registry
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění průběžných odborných poradenských, metodických a analytických služeb v oblasti implementace nové Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 platné od 1. 1. 2023 pro účely zemědělských informačních systémů (zemědělských registrů) LPIS (Land Parcel Information System), IZR (Integrovaný ...
FN Motol - Pomocné práce na zdravotnických pracovištích
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pomocných prací na zdravotnických pracovištích v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Technické, ekonomické a organizační poradenství při provozu Systému elektronického mýtného
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technického, ekonomického, účetního a organizačního poradenství při provozu systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“), včetně poradenství při změnových řízeních. Z pověření zadavatele bude dodavatel poskytující poradenství vykonávat poradenské služby ve věci kontroly kvality dodávek a služeb ...
Archivní služby pro Ministerstvo zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb spojených s uložením dokumentů vzniklých z činnosti zadavatele, jejich evidence včetně přehledové evidence množství a druhu dokumentů a uložení pro potřeby zadavatele, vyhledávání dokumentů, poskytování jejich kopií, popřípadě zaslání originálů. Dále provádění řádných skartačních řízení ...
Bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je poskytovania služieb merchant acquiring služieb spojených s prijímaním platobných kariet medzinárodných spoločností (ďalej len Platobné karty) k bezhotovostným platbám cestujúcich za služby poskytnuté obstarávateľom prostredníctvom platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera ...
Zajištění bezpečnosti návštěvníků bazénu v Bystřici a provozování plavecké školy
Předmětem veřejné zakázky je komplex služeb souvisejících s provozem plaveckého bazénu v Bystřici a základní školy. Plavecký bazén je součástí areálu základní školy v Bystřici. Dodavatel bude poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plavání (plavecká škola), bude zajišťovat bezpečnost návštěvníků bazénu ve formě vodní záchranářské ...
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Etiopské federativní demokratické republice.
Zabezpečenie externej správy registratúry a poskytnutie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie externej správy registratúry a poskytnutie súvisiacich služieb spočívajúcich v dočasnom uskladnení majetku verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Technická asistence při výkonu veřejnosprávní kontroly v programech EHP a Norských fondů 2014 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technické asistence při výkonu veřejnosprávní kontroly projektů u programů Finančních mechanismů (dále též „FM“) EHP/Norska 2014-2021 z pozice Zprostředkovatele programů.Předmětem Veřejné zakázky je zajištění: a) technické asistence při veřejnosprávních kontrolách průběžných b) technické asistence ...
Dodávka meteorologických informací pro období 2022-2024
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 2022_24. Jedná se o následující dodávky informací: A. Dodávka dat odrazivosti z meteorologických radarů z ČR a okolí + Evropa B. ...
Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR vyplývajícího z evaluačního plánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Podpora řízení a koordinace velkých projektů ITS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...
MS Praha - Facility management CSMS II
Veřejná zakázka na služby, které spočívají v zajištění komplexního provozu Centrální spisovny Městského soudu v Praze (CSMS)
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Koncepční a analytická podpora RVVI
Předmětem veřejné zakázky je zajištění analytické a koncepční podpory pro Rady pro vědu, výzkum a inovací. Jedná se o zpracování podkladových zpráv, analýz a studií pro: 1. Podklady pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky a věcné vymezení Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; 2. ...
Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR v souladu se Smlouvou o poskytování recepčních služeb a Standardy pro recepční služby, které tvoří přílohu smlouvy.
Pronájem prostor a racků pro uzel sítě CESNET Brno 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem technologických prostor, včetně pronájmu standardizovaných stojanů (racků) v datovém centru vybraného dodavatele, pro umístění (housing) síťových a dalších technických zařízení zadavatele, používaných pro poskytování služeb e-infrastruktury CESNET, a to včetně souvisejících služeb, dle podmínek ...
Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého projektového a finančného manažéra (poskytovateľ) a administratívneho pracovníka na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti manažmentu a riadenia pre projekt Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ, ktory je spolufinancovaný z OPII kód projektu v ITMS2014+: 311071Z744.
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky (v souladu s kompletními přílohami ZD) jsou služby popsané v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace: • Služba bezpečnost prostředí - KL001 • Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury - KL002 • Služba provozu Call Centra - KL003 • Služba převzetí provozu - KL004 • Služba předání provozu - KL005 • ...