Technické, ekonomické a organizační poradenství při provozu Systému elektronického mýtného
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb technického, ekonomického, účetního a organizačního poradenství při provozu systému elektronického mýtného (dále jen „SEM“), včetně poradenství při změnových řízeních. Z pověření zadavatele bude dodavatel poskytující poradenství vykonávat poradenské služby ve věci kontroly kvality dodávek a služeb ...
Archivní služby pro Ministerstvo zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb spojených s uložením dokumentů vzniklých z činnosti zadavatele, jejich evidence včetně přehledové evidence množství a druhu dokumentů a uložení pro potřeby zadavatele, vyhledávání dokumentů, poskytování jejich kopií, popřípadě zaslání originálů. Dále provádění řádných skartačních řízení ...
Bezhotovostné odbavenie cestujúcich vo verejnej autobusovej doprave
Predmetom zákazky je poskytovania služieb merchant acquiring služieb spojených s prijímaním platobných kariet medzinárodných spoločností (ďalej len Platobné karty) k bezhotovostným platbám cestujúcich za služby poskytnuté obstarávateľom prostredníctvom platobných terminálov (čítačiek) a iných zariadení používaných pri poskytovaní služieb acquirera ...
Zajištění bezpečnosti návštěvníků bazénu v Bystřici a provozování plavecké školy
Předmětem veřejné zakázky je komplex služeb souvisejících s provozem plaveckého bazénu v Bystřici a základní školy. Plavecký bazén je součástí areálu základní školy v Bystřici. Dodavatel bude poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plavání (plavecká škola), bude zajišťovat bezpečnost návštěvníků bazénu ve formě vodní záchranářské ...
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Etiopské federativní demokratické republice.
Zabezpečenie externej správy registratúry a poskytnutie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie externej správy registratúry a poskytnutie súvisiacich služieb spočívajúcich v dočasnom uskladnení majetku verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Technická asistence při výkonu veřejnosprávní kontroly v programech EHP a Norských fondů 2014 - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technické asistence při výkonu veřejnosprávní kontroly projektů u programů Finančních mechanismů (dále též „FM“) EHP/Norska 2014-2021 z pozice Zprostředkovatele programů.Předmětem Veřejné zakázky je zajištění: a) technické asistence při veřejnosprávních kontrolách průběžných b) technické asistence ...
Dodávka meteorologických informací pro období 2022-2024
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka jednotlivých meteorologických informací pro potřeby zajištění letových navigačních služeb, provozu ATM systémů ŘLP ČR, s.p. a integrovaného briefingu, na období 2022_24. Jedná se o následující dodávky informací: A. Dodávka dat odrazivosti z meteorologických radarů z ČR a okolí + Evropa B. ...
Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR vyplývajícího z evaluačního plánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Podpora řízení a koordinace velkých projektů ITS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...
MS Praha - Facility management CSMS II
Veřejná zakázka na služby, které spočívají v zajištění komplexního provozu Centrální spisovny Městského soudu v Praze (CSMS)
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Koncepční a analytická podpora RVVI
Předmětem veřejné zakázky je zajištění analytické a koncepční podpory pro Rady pro vědu, výzkum a inovací. Jedná se o zpracování podkladových zpráv, analýz a studií pro: 1. Podklady pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky a věcné vymezení Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; 2. ...
Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR v souladu se Smlouvou o poskytování recepčních služeb a Standardy pro recepční služby, které tvoří přílohu smlouvy.
Pronájem prostor a racků pro uzel sítě CESNET Brno 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem technologických prostor, včetně pronájmu standardizovaných stojanů (racků) v datovém centru vybraného dodavatele, pro umístění (housing) síťových a dalších technických zařízení zadavatele, používaných pro poskytování služeb e-infrastruktury CESNET, a to včetně souvisejících služeb, dle podmínek ...
Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého projektového a finančného manažéra (poskytovateľ) a administratívneho pracovníka na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti manažmentu a riadenia pre projekt Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ, ktory je spolufinancovaný z OPII kód projektu v ITMS2014+: 311071Z744.
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky (v souladu s kompletními přílohami ZD) jsou služby popsané v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace: • Služba bezpečnost prostředí - KL001 • Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury - KL002 • Služba provozu Call Centra - KL003 • Služba převzetí provozu - KL004 • Služba předání provozu - KL005 • ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze.
Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice
Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Alžírské lidové a demokratické republice.
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky budou služby vymezené v příloze č. 3 zadávací dokumentace (specifikace služeb) a závazném návrhu smlouvy. Vybraný dodavatel je povinen současně s ...
Zajištění provozování informačních středisek NP České Švýcarsko v letech 2021 AŽ 2023
Zajištění provozu informačních středisek Správy NP České Švýcarsko v letech 2021-2023 dle podmínek stanovených smlouvou o zajištění provozování informačních středisek: 1. Dolní Chřibská-Saula 2.Jetřichovice
Zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude ...
Vrátenská a recepční služba na kolejích ČVUT v Praze
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT v době trvání 36 měsíců.
Technická asistence pro Zprostředkovatele programu při posuzování a hodnocení programu Lidská práva
Předmětem poskytnutí služeb technické asistence pro Zadavatele při posuzování a hodnocení vybraných otevřených výzev a výzev Malého grantového schématu programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí Norských fondů 2014-2021 tj. poskytování služeb administrativní a technické podpory Zadavateli pro zabezpečení ...