Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR vyplývajícího z evaluačního plánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Podpora řízení a koordinace velkých projektů ITS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečně flexibilních a vysoce odborných externích poradenských kapacit formou služby pro potřeby zadavatele. Služby jsou nezbytné pro odpovědnou a včasnou přípravu strategických a koncepčních dokumentů, projektových záměrů, veřejných zakázek, podpory realizace ale i odborné supervize a podpory projektového ...
MS Praha - Facility management CSMS II
Veřejná zakázka na služby, které spočívají v zajištění komplexního provozu Centrální spisovny Městského soudu v Praze (CSMS)
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Koncepční a analytická podpora RVVI
Předmětem veřejné zakázky je zajištění analytické a koncepční podpory pro Rady pro vědu, výzkum a inovací. Jedná se o zpracování podkladových zpráv, analýz a studií pro: 1. Podklady pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky a věcné vymezení Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; 2. ...
Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR v souladu se Smlouvou o poskytování recepčních služeb a Standardy pro recepční služby, které tvoří přílohu smlouvy.
Pronájem prostor a racků pro uzel sítě CESNET Brno 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem technologických prostor, včetně pronájmu standardizovaných stojanů (racků) v datovém centru vybraného dodavatele, pro umístění (housing) síťových a dalších technických zařízení zadavatele, používaných pro poskytování služeb e-infrastruktury CESNET, a to včetně souvisejících služeb, dle podmínek ...
Externý manažment projektu Manažment údajov ÚDZS – CRP, RZP, RPZS, RÚ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého projektového a finančného manažéra (poskytovateľ) a administratívneho pracovníka na zabezpečenie realizácie komplexu činností v oblasti manažmentu a riadenia pre projekt Manažment údajov ÚDZS CRP, RZP, RPZS, RÚ, ktory je spolufinancovaný z OPII kód projektu v ITMS2014+: 311071Z744.
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky (v souladu s kompletními přílohami ZD) jsou služby popsané v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace: • Služba bezpečnost prostředí - KL001 • Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury - KL002 • Služba provozu Call Centra - KL003 • Služba převzetí provozu - KL004 • Služba předání provozu - KL005 • ...
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v hlavním městě Praze.
Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice
Poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské lidové a demokratické republice, a to jak přímo, tak i prostřednictvím pobočky (kanceláře) poskytovatele v Alžírské lidové a demokratické republice.
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky budou služby vymezené v příloze č. 3 zadávací dokumentace (specifikace služeb) a závazném návrhu smlouvy. Vybraný dodavatel je povinen současně s ...
Zajištění provozování informačních středisek NP České Švýcarsko v letech 2021 AŽ 2023
Zajištění provozu informačních středisek Správy NP České Švýcarsko v letech 2021-2023 dle podmínek stanovených smlouvou o zajištění provozování informačních středisek: 1. Dolní Chřibská-Saula 2.Jetřichovice
Zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude ...
Vrátenská a recepční služba na kolejích ČVUT v Praze
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT v době trvání 36 měsíců.
Technická asistence pro Zprostředkovatele programu při posuzování a hodnocení programu Lidská práva
Předmětem poskytnutí služeb technické asistence pro Zadavatele při posuzování a hodnocení vybraných otevřených výzev a výzev Malého grantového schématu programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí Norských fondů 2014-2021 tj. poskytování služeb administrativní a technické podpory Zadavateli pro zabezpečení ...
Provozování parkovacího systému ve městě Pec pod Sněžkou
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provozování komplexu veřejných parkovišť ve městě Pec pod Sněžkou, který bude zahrnovat Parkovací dům v nově vybudovaném dopravním terminálu (kapacita v době zahájení zadávacího řízení 460 parkovacích míst) a Venkovní parkoviště na pozemcích ve vlastnictví zadavatele ...
Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb
Obstaranie podporných služieb pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb 2020 - 2022. Predmetom zákazky je poskytovanie služieb triedenie zásielok a spracovanie nákladných predmetov. Jednotlivé plnenia sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré ...
Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Predmetom obstarávania je dodanie manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Aktivity SeniorPas a Rodinné pasy - část 3 a 4
Předmětem Veřejné zakázky je: Pro část 3: poskytování služeb spočívajících v provozu kontaktního místa v centru města Hradec Králové Pro část 4: poskytování služeb spočívajících v zajištění koordinace programu SeniorPas a programu Rodinné pasy na úrovní Královéhradeckého kraje Podrobný popis obou částí předmětu Veřejné zakázky je uveden v ...
Provozování informačního centra - Staroměstské náměstí
Zajištění fungování regionálního turistického informačního centra České centrály cestovního ruchu - CzechTourism v budoě č.p. 935, stojící na pozemku p.č. 774, o výměře 711 m2 zapsané na LV č. 147 vedeném v katastrálním území Staré Město, katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha
Poskytování podpory no-IT infrastruktury DC
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezvýpadkového provozu a nepřetržitého dohledu, pozáručního servisu, údržby a opravy technologických částí datových center, poskytování servisní služby, dodávky paliva a dodávky náhradních dílů k no IT technologiím v datových centrech zadavatele, a to včetně dopravy a manipulace v místech plnění.
Outsourcing tiskových služeb pro městskou část Praha 4
Nájem tiskových a reprografických zařízení, nájem systému pro řízení a správu tisků a nájem systému pro OCR a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto nájmem. Podrobný rozsah plnění je uveden v zadávací dokumentaci, uveřejněné na profilu zadavatele.
Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.