Elektronické podávání listovních zásilek pro Úřad městské části Praha 3 na dobu 5 let
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění elektronického zasílání listovních zásilek včetně vyhodnocení doručení zásilek po dobu 5 let. Zadavatel požaduje: 1. zabezpečit spotřební materiál (papíry, formuláře, obálky apod.) 2. vytisknout dokumenty a obálky, příp. dotisknout do formulářů z předaných datových ...
FN Motol - pomocné práce v areálu FN Motol
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pomocných prací v areálu FN Motol
Katalogizace negativů – opakované řízení
Část I Předmět zakázky: Služba spočívající v katalogizaci max. 47.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví a nebo • etnografie a nebo • dějiny umění. Část II Předmět zakázky: Služba spočívající v katalogizaci max. 45.000 ...
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.
Administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Archivace písemné dokumentace NZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spojených s převozem, uložením a skladováním archivních dokumentů vznikajících v rámci činnosti zadavatele, přičemž součástí těchto služeb je zejména evidence dokumentů, jejich následné vyhledávání, manipulace s nimi, případně dodání zadavateli na základě jeho pokynů. Předmět plnění veřejné ...
Výkon činnosti organizátora urbanisticko-architektonické soutěže
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností souvisejících s přípravou a organizací urbanisticko-architektonické soutěže dle ZZVZ a dle Soutěžního řádu České komory architektů s názvem „Architektonická soutěž k řešení zájmového území jezera Milada“, kterou Zadavatel zamýšlí vyhlásit a realizovat v roce 2019 - 2020.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Ústeckém kraji.
Zajištění služeb kustodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění osob 3 kustodů pro zajišťování technického zázemí a provozních podmínek pro uměleckou a společenskou činnost v budově Rudolfina
Externí spisovna
Předmětem veřejné zakázky je vedení externí spisovny pro průběžné dlouhodobé ukládání zdravotnické a provozní dokumentace v listinné formě a poskytování souvisejících služeb.
Zajištění provozováníinformačních středisek NP České Švýcarsko v letech 2019 až 2023
Zajištění provozu informačních středisek Správy NP České Švýcarsko v Dolní Chřibské (Saula) a v Jetřichovicích v letech 2019 až 2023. Zajištění provozu výše uvedených informačních středisek Správy NP České Švýcarsko dle podmínek stanovených smlouvou o zajištění provozování informačních středisek
Zajišťování servisních služeb pro zákazníky společnosti České dráhy, a.s.
zajištění servisních služeb pro zákazníky, tj. nabídka a distribuce občerstvení ve vybraných vlacích ČD, udržování čistoty interiérů vozů během jízdy vlaku a zajišťování informačního a asistenčního servisu ve vlaku a vybraných železničních stanicích
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie 2021 ...
Poradenství v souvislosti s výjezdy zaměstnanců do zahraničí - opakování
Poradenství v souvislosti s výjezdy akademických zaměstnanců do zahraničí, zejména na dlouhodobé pobyty. Pro bližší informace viz zadávací dokumentaci.
Facility manažment - upratovacie služby
Zabezpečiť: Pracovníka zodpovedného za poskytované služby v oblasti facility managmentu interný zamestnanec dodávateľa, ktorý bude denne k dispozícii vo FN Nitra Pridelenie jednej osoby s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živožíšnych ...
Administrace projektu - Efektivní strategie podpory zdraví osob ohrožených chudobou
Předmětem plnění veřejné zakázky je odpovědnost za organizační a administrativně technické zajištění projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439. V rámci této veřejné zakázky je požadováno zajištění realizace organizační a administrativně technické podpory.
Zpracování podkladů pro ověření kompatibility VKV FM vysílačů s prostředky letecké navigace
Předmětem veřejné zakázky je zpracování podkladů pro ověření kompatibility VKV FM vysílačů s prostředky letecké navigace na základě požadavků zadavatele. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 ZD (Závazný vzor smlouvy).
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.
Poskytování administrativních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích objednávek spočívajících v: a) zajišťování tuzemských i zahraničních cestovních, ubytovacích a dalších služeb pro zaměstnance Zadavatele, zejména: zajištění letecké, autobusové, vlakové či jiné přepravy osob, zajištění ...
Zajištění kancelářských prostor a souvisejících služeb v destinaci Singapur
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí organizaci matchmakingové akce pro podporu rozvoje mezinárodního působení českých inovativních firem formou setkání firem (Účastníků KA) s potenciálními investory či strategickými partnery, zajistí služby mentora, matchmakingový servis a hodnotitelské služby. Jedná se tedy o ...
Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu, správy, zkoušek a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB se současným zabezpečením služeb ostrahy a recepce v areálu Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na ulici Purkyňova 123 v Brně. Kumulovaná služba monitoringu technologií a ostrahy areálu bude poskytována 24 ...
Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade
Předmětem tohoto otevřeného zadávacího řízení na služby je zajištění outsourcingu ICT služeb pro agenturu CzechTrade, tuzemské a zahraniční kanceláře. Zadavatel požaduje, aby Účastník zajistil celkovou komplexní dodávku ICT služeb, sloužící k zajištění provozu infrastruktury a pracovišť tuzemských a zahraničních kanceláří.
Získavanie dát pre databázu Európskej komisie
Predmetom zákazky je získavanie údajov o hospodárení poľnohospodárskych podnikov podľa jednotnej metodiky Európskej komisie a kontrola ich správnosti podľa predpísaných testov. Každoročne za účelom získavania potrebných údajov bude oslovených 360 poľnohospodárskych podnikov, ktoré určí verejný obstarávateľ. Bližšie informácie budú uvedené v ...
Poptávám založení firmy
Poptávám založení firmy.