Rámcová dohoda na konzultační služby
Předmětem VZ bude uzavření rámcových dohod na služby v oblasti: cenotvrorby a výkaznictví, digitalizace, strategie a procesní dokumentace.
Ekonomické poradenství pro DPP
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování poradenských služeb pro zadavatele, zejména pak v oblastech (i) ekonomiky, (ii) efektivity nákladů, (iii) nastavení procesů a jejich implementace a (iv) jiných projektových službách, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který je obsažen v ...
Provedení personálního auditu
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení personálního auditu v rozsahu dle přílohy ZD.
Transformácia podporných služieb
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorého cieľom je zlepšenie/transformácia a optimalizácia fungovania podporných procesov a činností verejného obstarávateľa v týchto procesných oblastiach: finančné účtovníctvo a výkazníctvo, informačné a komunikačné technológie, sekretárske služby, plánovanie/kontroling a organizácia, právne poradenstvo, ...
Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenské činnosti pro oblast cíleného monitoringu a vyhledávání dotačních příležitostí a předkládání žádostí o dotace na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování konzultační a poradenské činnosti při realizaci schválených ...
Rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jako „rámcová dohoda“), jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na poskytování služeb komplexního dotačního poradenství, tj. služby spočívající v komplexní systematické projektové a procesní podpoře (zejména vytváření a podávání žádostí o dotace) při přípravě a realizaci ...
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rozvoj inovačních firem a získání konkurenční výhody.
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
OL - Poradenské činnosti v Olomouckém kraji III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) a § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v Olomouckém kraji. Veřejná zakázka je realizována z finančních prostředků ...
Poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství, které bude spočívat ve zpracování podkladových analýz a komplexní podpoře Zadavatele v souvislosti s přípravou, projednáním a přijetím celostátní koncepce provozu mýtného systému v České republice („koncepce SEM“). Bližší informace naleznete v čl. 2 Zadávací ...
Výběr externího poradce k zavedení ČSN ISO 37001 v podmínkách Magistrátu hl. m. Prahy
Poskytnutí poradenských služeb spočívajících v provedení komplexního zavedení systému protikorupčního managementu dle normy ČSN ISO 37001 zahrnující GAP analýzu, analýzu rizik, zavedení procesů vztahujících se k opatřením rizik a procesů požadovaných normou ČSN ISO 37001 včetně vytvoření požadované dokumentace v součinnosti se zadavatelem a ...
Poptávám vyřízení dotace na kotel
Poptávám vyřízení NZÚ na výměnu kotle na tuhá paliva.
Hodnotiace správy – konzultačné služby pre MSP
Predmetom zákazky je spracovanie hodnotiacich správ formou konzultačných služieb pre malé a stredné podniky (MSP) etablované na území Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), vypracovanie odporúčaní na posilnenie ich postavenia v dodávateľskom reťazci, resp. vstup do reťazca nadnárodnej spoločnosti za účelom ...
Dotační poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v: a) poradenství v oblasti žádosti o dotace, b) vyhledávání dotačních příležitostí, c) administraci získaných dotací (projektů), zejména příprava žádostí o čerpání dotace, žádostí o změnu a úpravu (projektu), příprava zpráv o udržitelnosti, administrativní podpora projektu, především ...
Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístup k řešení problematiky obchodování s dětmi, který spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi, vzdělávacího programu k identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi a alespoň jednoho typového preventivního ...
Podpora restrukturalizace České pošty 2022+
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s pěti dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních pěti nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 30 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 3.3 rámcové dohody (dále také jen „smlouva“). Předmětem ...
Vypracovanie metodiky komerčného využitia R&D infraštruktúry získanej z verejných zdrojov
Predmetom zákazky je vypracovanie metodiky komerčného využitia vedecko-výskumnej infraštruktúry, získanej z verejných zdrojov pre verejné vysoké školy, v rámci integrácie ich činností v oblasti technologického transferu (CNIC), nad rámec povolenej 20 % pomocnej kapacity.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2022
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
Poradenské činnosti pro Moravskoslezský kraj II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace (dále jen „účastník/účastníci poradenských činností“). Poradenské ...
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len obeť) počas 24 hodín nepretržite na území Slovenskej republiky, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora pri výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne 20 obetiam v ...
Manažer BIM Jihomoravského kraje
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou prostřednictvím jednotlivých realizačních smluv zadávány veřejné zakázky na služby Manažera BIM. Manažer BIM bude poskytovat konzultační služby pro úspěšnou implementaci procesu BIM v organizaci zadavatele ...
Odborné služby P3O kanceláře - Portfolio a program management
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb odborného realizačního týmu složeného z Portfolia manažera, Programového manažera a Programového manažera - specialisty). Na ...
Služby dotačního poradenství
Předmětem veřejné zakázky je dotační poradenství.
Metodická podpora programu reformy interoperability ve zdravotnictví
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování metodických a konzultačních služeb v oblasti přípravy programu reformy interoperability ve zdravotnictví dle specifikace předmětu plnění uvedené v přílohách zadávací dokumentace.