Poptávám vyřízení dotace na kotel
Poptávám vyřízení NZÚ na výměnu kotle na tuhá paliva.
Hodnotiace správy – konzultačné služby pre MSP
Predmetom zákazky je spracovanie hodnotiacich správ formou konzultačných služieb pre malé a stredné podniky (MSP) etablované na území Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), vypracovanie odporúčaní na posilnenie ich postavenia v dodávateľskom reťazci, resp. vstup do reťazca nadnárodnej spoločnosti za účelom ...
Dotační poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v: a) poradenství v oblasti žádosti o dotace, b) vyhledávání dotačních příležitostí, c) administraci získaných dotací (projektů), zejména příprava žádostí o čerpání dotace, žádostí o změnu a úpravu (projektu), příprava zpráv o udržitelnosti, administrativní podpora projektu, především ...
Komplexní přístup k prevenci a potírání obchodování s dětmi
Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístup k řešení problematiky obchodování s dětmi, který spočívá ve vypracování studie, vytvoření metodiky identifikace a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi, vzdělávacího programu k identifikaci a poskytnutí pomoci dětským obětem obchodování s lidmi a alespoň jednoho typového preventivního ...
Podpora restrukturalizace České pošty 2022+
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s pěti dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních pěti nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 30 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 3.3 rámcové dohody (dále také jen „smlouva“). Předmětem ...
Vypracovanie metodiky komerčného využitia R&D infraštruktúry získanej z verejných zdrojov
Predmetom zákazky je vypracovanie metodiky komerčného využitia vedecko-výskumnej infraštruktúry, získanej z verejných zdrojov pre verejné vysoké školy, v rámci integrácie ich činností v oblasti technologického transferu (CNIC), nad rámec povolenej 20 % pomocnej kapacity.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2022
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
Poradenské činnosti pro Moravskoslezský kraj II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace (dále jen „účastník/účastníci poradenských činností“). Poradenské ...
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len obeť) počas 24 hodín nepretržite na území Slovenskej republiky, pomoc mužom, ženám a deťom pri ich návrate do bežného života, v začlenení sa do spoločnosti, úspešný vstup a zotrvanie na trhu práce, podpora pri výchove a vzdelávaní detí, a to maximálne 20 obetiam v ...
Manažer BIM Jihomoravského kraje
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou prostřednictvím jednotlivých realizačních smluv zadávány veřejné zakázky na služby Manažera BIM. Manažer BIM bude poskytovat konzultační služby pro úspěšnou implementaci procesu BIM v organizaci zadavatele ...
Odborné služby P3O kanceláře - Portfolio a program management
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců s jedním účastníkem, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb odborného realizačního týmu složeného z Portfolia manažera, Programového manažera a Programového manažera - specialisty). Na ...
Služby dotačního poradenství
Předmětem veřejné zakázky je dotační poradenství.
Metodická podpora programu reformy interoperability ve zdravotnictví
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování metodických a konzultačních služeb v oblasti přípravy programu reformy interoperability ve zdravotnictví dle specifikace předmětu plnění uvedené v přílohách zadávací dokumentace.
Poradenské činnosti pro ÚP ČR - Pardubický kraj IV
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění poradenských činností dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace (dále jen „účastník/účastníci poradenských činností“).
Poskytování technicko-obchodních služeb v Bangladéšské lidové republice
Poskytování technicko- obchodních služeb v Bangladéšské lidové republice, a to jak přímo, tak prostřednictvím své pobočky/kanceláře v Bangladéšské lidové republice.
Externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění skupinové externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na úseku nepojistných sociálních dávek (dále jen „NSD“) a úseku zaměstnanosti (dále jen „ZAM“) v rámci celé České republiky. Zadávací řízení je v souladu s § 35 ...
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice II
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice II. (2021)
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít A - D projektu SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť, AKTIVITA 1 tohto dokumentu, podaktivity 1.1 (A), 1.2.(B)1.3.(C), 1.4.(D). Obsahom dodávaných služieb podaktivity 1.1. je vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných ...
Výběr poskytovatelů služeb na zajištění kontrol zakázek realizovaných žadateli a příjemci dotací
Předmětem je zajištění služeb externích dodavatelůpro provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných žadateli a příjemci dotací z OP PIK v letech 2021 - 2023, a to na základě rámcové dohody uzavřené se zadavatelem.
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborné a administrativní podpory při zpracování a administraci žádostí o podporu výhradně z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), popř. z Recovery and Resilience Facility (RRF), prioritně z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) a dále z dalších operačních programů, ...
Služby duševného zdravia
Predmetom zákazky sú konzultácie s odborníkom v oblasti psychológie a psychiatrie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v RÁMCOVEJ DOHODE ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Účelem koučinku je podpořit hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč společně s koučovaným hledá řešení a jejich vztah ...
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Monitoring podnikateľského prostredia v oblasti zhodnotenia a vývoja MSP
Predmetom zákazky je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR vrátane porovnania s ostatnými vybranými krajinami EÚ prostredníctvom realizácie tematických analýz k problematike podnikania MSP. Slovak Business Agency (ďalej SBA) ako prijímateľ realizuje národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu ...