Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb
Predmetom zákazky je súhrnný strategický dokument z oblasti regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom kraji zameraný na rozvoj územia s názvom "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja 2020+ (ďalej len" KUSKSK 2020+ ") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu SMART.
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu
Zadavatel hledá dodavatele, který pro něho zajistí soubor inženýrských služeb, včetně souvisejícího poradenství, spojených s přípravou, realizací a vyhodnocením vodohospodářského Projektu s názvem „Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV“ (dále též jen „Projekt“).
Pilotní ověření v rámci  projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, hlavní město Praha
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center a zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude poskytovat v pravidelném intervalu, který činí 6 měsíců v rámci zpráv o ...
Inovujeme vzděláním
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit v oblastech měkkých a manažerských dovedností, obecného IT vzdělávání, účetních, ekonomických a právních kurzů.
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR  a
Verejny obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalejlen NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačny audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Vysledkom bude optimalizácia a ...
Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce
Predmetom zákazky je optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce (NIP) a inšpektorátov práce (IP) s napojením na nadväzujúcu elektronizáciu služieb. V rámci predmetu zákazky budú realizované aktivity pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), ktorých obsahom bude mapovanie a analýza administratívnych procesov výkonu ...
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do dceřiné společnosti zadavatele, společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Specializované služby v oblasti odborných konzultací a v oblasti kontroly kvality
Předmětem veřejné zakázky je zajištění specializovaných služeb v rámci Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností verze 2.
Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Zorieta z.s. v rámci ČR
Předmětem veřejné zakázky Předmětem výběrového řízení je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance partnerských organizací společnosti Zorieta, z. s. v tematických celcích: • Měkké a manažerské dovednosti • Účetní, ekonomické a právní • Obecné a IT dovednosti
Zabezpečení odborných služeb spočívajících v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu
Předmětem veřejné zakázky je výběr poradce, který bude poskytovat služby související se zastoupením Moravskoslezského kraje v orgánech a institucích Evropské unie v Bruselu (především v kabinetech komisařů Evropské komise a na generálních ředitelstvích - DG REGIO, DG ENER, DG MOVE, DG CLIMA, DG RTD). Součástí služeb poskytovaných poradcem bude ...
Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu
Předmětem veřejné zakázky je získání návrhu řešení projektového záměru, jehož cílem je podpořit rozvoj mechanizmu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb v Moldavsku (v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR), a to prostřednictvím budování kapacit místních aktérů v oblasti plánování komunitních služeb formou veřejného ...
Administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je administrace vybraných výběrových řízení Statutárního města Kladno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zajištění sociální služby - Podpora samostatného bydlení v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby - Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ (dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a §32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové ...
Procesní evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
Účelem VZ je naplňovaní povinností provádět vyhodnocení programu Interreg V-A Česká republika – Polsko na základě čl. 116 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, Metodického pokynu Národního orgánu pro koordinaci pro evaluace v programovém období 2014–2020 a schváleného evaluačního plánu ...
Poradenské služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování poradenských služeb pro Zadavatele, a to v oblasti: a) management consulting; strategické poradenství; podpora managementu Zadavatele při vytváření strategické agendy Zadavatele; podpory při řízení ...
Poskytování odborných poradenských služeb pro MSP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele služeb odborného podnikatelského poradenství (dále také jako „Poradce“).Služby poradenství budou poskytovány od účinnosti Smlouvy nejpozději do 30.9.2021. Plnění bude provádět dodavatel (Poradce) po obdržení objednávky (písemné výzvy k poskytnutí plnění) zaslané Zadavatelem, a to v závislosti ...
Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva
Predmetom zákazky je Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva zameraná na riešenie hlavných okruhov problémov, ako sú financovanie, personálny rozvoj, zlepšenie procesov, ale napríklad aj vzdelávanie verejnosti. Predmetom tejto zákazky je obstaranie odborných kapacít pre zabezpečenie riadnej realizácie uvedenej zákazky verejným ...
Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti
Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenie ...
Poskytovanie sociálnych služieb
Poskytovanie sociálnych služieb v Meste Svätý Jur v súlade s Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svätý Jur číslo 1/2014 zverejnenom na webovej stránke verejného obstarávateľa: http://www.svatyjur.sk/content/vseobecne-zavazne-nariadenia a v súlade s prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov.
Ex ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027
Predmetom plnenia diela je v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) Ex-ante hodnotenie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP) pre obdobie 2021 ...
Služby spojené s implementáciou systémov manažérstva
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spojených s implementáciou systémov manažérstva v troch etapách. Prvá etapa spočíva vo vstupnej analýze údajov vo vzťahu k požiadavkám implementácie noriem. V rámci druhej fázy pôjde o implementáciu konkrétnych požiadaviek podľa jednotlivých noriem ISO. Tretia etapa bude etapa udržiavania systému riadenia, ...
Odborné poradenské služby
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných poradenských služieb pre Úrad vlády SR (ďalej aj ,,ÚV SR") a Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ,,NASES a/alebo agentúra") v rámci výkonu im zverených kompetencií, a to v nasledovných oblastiach: 1) Služby v oblasti implementácie a riadenia programov, finančných mechanizmov, ...