Poskytování technicko-obchodních služeb v Bangladéšské lidové republice
Poskytování technicko- obchodních služeb v Bangladéšské lidové republice, a to jak přímo, tak prostřednictvím své pobočky/kanceláře v Bangladéšské lidové republice.
Externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na zajištění skupinové externí supervize pro zaměstnance Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR) na úseku nepojistných sociálních dávek (dále jen „NSD“) a úseku zaměstnanosti (dále jen „ZAM“) v rámci celé České republiky. Zadávací řízení je v souladu s § 35 ...
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice II
Poskytování technicko-obchodních služeb v Etiopské federativní demokratické republice II. (2021)
Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít A - D projektu SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť, AKTIVITA 1 tohto dokumentu, podaktivity 1.1 (A), 1.2.(B)1.3.(C), 1.4.(D). Obsahom dodávaných služieb podaktivity 1.1. je vypracovanie strategického dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných ...
Výběr poskytovatelů služeb na zajištění kontrol zakázek realizovaných žadateli a příjemci dotací
Předmětem je zajištění služeb externích dodavatelůpro provádění kontrol zadávacích a výběrových řízení realizovaných žadateli a příjemci dotací z OP PIK v letech 2021 - 2023, a to na základě rámcové dohody uzavřené se zadavatelem.
RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborné a administrativní podpory při zpracování a administraci žádostí o podporu výhradně z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), popř. z Recovery and Resilience Facility (RRF), prioritně z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) a dále z dalších operačních programů, ...
Služby duševného zdravia
Predmetom zákazky sú konzultácie s odborníkom v oblasti psychológie a psychiatrie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v RÁMCOVEJ DOHODE ktorá tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Účelem koučinku je podpořit hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč společně s koučovaným hledá řešení a jejich vztah ...
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Monitoring podnikateľského prostredia v oblasti zhodnotenia a vývoja MSP
Predmetom zákazky je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR vrátane porovnania s ostatnými vybranými krajinami EÚ prostredníctvom realizácie tematických analýz k problematike podnikania MSP. Slovak Business Agency (ďalej SBA) ako prijímateľ realizuje národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu ...
Podpora pracovníků formou supervize II
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele za účelem naplnění cílů projektu. Jedná se o týmové supervize a měření pracovního klima v organizacích poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina.
Strategické a manažerské poradenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování strategického a manažerského poradenství s jedním dodavatelem.
Služby dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT
Předmětem veřejné zakázky jsou specializované služby spočívající zejména v poskytování služeb v oblasti dotačního managementu evropských fondů pro projekty v oblasti IT a poskytování odborné podpory při dohledu nad administrací projektů financovaných z EU fondů souvisejících s dodávkami nových informačních systémů veřejné správy.
Podpora zavedenia manažmentu údajov do organizácie – Data Governance
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb pre projekt Efektívny manažment údajov Sociálnej poisťovne časť Podpora zavedenia manažmentu údajov do organizácie Data Governance (DG MUSP), ktoré budú realizované formou podprojektu v súlade s internou metodikou Sociálnej poisťovne, ktorá vychádza zo štandardu PRINCE2 v súlade s platnou legislatívou, ...
Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb při aplikaci standardů ČAS
Předmětem veřejné zakázky je poskytování poradenských služeb představující nezávislé a technické poradenství při pokročilé aplikaci smluvních standardů ČAS při provádění stavebních prací a poskytování služeb se zaměřením na standardy ČAS, nástroje BIM a dalších instrumentů vedoucích k dosažení kvality a efektivního vynakládání veřejných prostředků.
Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení aktualizace dokumentu Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji (z roku 2013) a navržení Akčního plánu Koncepce lůžek následné péče v Pardubickém kraji. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této ZD. Zakázka je realizována v rámci ...
Střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického kraje
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení aktualizace dokumentu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje (z roku 2010) a navržení Akčního plánu Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této ZD. Zakázka je realizována v ...
Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro praxi
Expertní, poradenská a informační činnost v oblasti přenosu výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu využitelných v praxi pro vlastníky lesů, subjekty hospodařící v lesích a subjekty provádějící výkon práva myslivosti na lesních honitbách (referenční služby, rešerše z odborné literatury, bibliografické a faktografické soupisy, shromažďování ...
Poradenství v oblasti energetických úspor
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb energetického poradenství pro klienty zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky bude spolufinancován z programu Evropské unie Horizont 2020, z finančního nástroje Evropské investiční banky ELENA (European Local ENergy Assistance). Výstupy plnění veřejné zakázky mohou být využity u projektů ...
Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti personálneho auditu pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Personálny audit bude prebiehať na jednotlivých pracoviskách verejného obstarávateľa. Cieľom personálneho auditu je zmapovať súčasný stav všetkých činností, informačných tokov a kapacitného ...
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2021
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Podpora pracovníků formou supervize
Předmětem zakázky je poskytnutí vysoce specializovaných a konkrétně zaměřených služeb, které budou poskytovány dle této zadávací dokumentace a na základě spolupráce a pokynů zadavatele za účelem naplnění cílů projektu. Jedná se o manažerské supervize, týmové supervize a měření pracovního klima.
Služby řízení komunikace
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace ...
Špecialista pre verejné obstarávanie pre projekt: Kreatívne centrum Nitra
Príprava a realizácia procesu verejného obstarávania pre projekt: Kreatívne centrum Nitra s kódom ITMS NFP302030ADT3 financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu(ďalej ako IROP). Prioritná os 3 IROP v rámci aktivity č. 1: Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím ...
Odborné konzultační služby v oblasti metodiky správy majetku a technologie BIM
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti metodiky hospodaření (nakládání, správy a údržby) s majetkem a metody Building Information Management (BIM) k jednotlivým fázím inovačního projektu s názvem „Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hlavního města Prahy (ASIMS)“, který ...