Konzultačné a implementačné služby vo výrobnej sfére
Zabezpečenie konzultačných a implementačných služieb na obdobie 9mesiacov a to za účelom udržania výroby TEČ,
Vypracovanie dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Pezinok
Predmetom zákazky je komplexné vypracovanie dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Pezinok pre programové obdobie 2024 2030 v zmysle aktuálnych metodických pokynov MIRRI SR ako gestora regionálnej politiky v SR.
Implementácia zlepšení v oblasti ochrany osobných údajov
a)Predmetom zákazky je: prepracovanie a prehodnotenie posúdenia vplyvu (DPIA) na spracovateľské operácie, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu a vypracovanie DPIA na plánované nové spracovateľské operácie špecifikované v prílohe č. 1 - Ďalšia špecifikácia predmetu plnenia dotknutej Zmluvy. b)zoptimalizovanie a nastavenie spracovávania osobných ...
Zabezpečenie verejných obstarávaní na rok 2023
zabezpečenie služieb realizácie verejných obstarávaní v roku 2023
Dodanie prevádzkového modelu pre EDIH CASSOVIUM
Predmetom zákazky sú konzultačné služby pre definovanie, vytvorenie základných strategických a prevádzkových prvkov pre EDIH CASSOVIUM (EDCASS) a predložení hmotne zachyteného výsledku zahŕňajúceho návrh biznis modelu, návrh piatich prevádzkových stratégií a šiestich procesných modelov. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Konzultačné a implementačné služby vo výrobnej sfére
Zabezpečenie konzultačných a implementačných služieb na obdobie 12 mesiacov a to za účelom realizácie prípravy a spustenia a následne udržania výroby TEČ, a to v zmysle Rámcovej zmluvy o výrobe a dodávke TEČ medzi MVSR a AOMVSR a jej Dodatkov, kde sa AOMVSR zaviazali k príprave a spusteniu výroby TEČ najneskôr od 1.1.2023.
Komplexný proces verejného obstarávania
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 6 tejto výzvy.
DNS na poskytování poradenských a konzultačních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v souvislosti se zajištěním žádostí zadavatele týkajících se registrace Univerzity Karlovy u státních institucí v zahraničí jako zaměstnavatele a posouzení a zajištění povinných odvodů za zaměstnance Univerzity Karlovy působící v zahraničí, nebo ...
Individuální psychologické poradenství pro Královéhradecký kraj 2023 - 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenské činnosti (individuálního psychologického poradenství) dle § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace.
Poptávám vyřízení dotace na již zrealizované retenční jezírko
Poptávám vyřízení dotace na již zrealizovanéretenční jezírko cca 50m3. Děkuji.
Služby Business analýz 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se třemi účastníky, je poskytování odborných externích poradenských služeb (čerpání služeb Business Analytik - Datový analytik a Business Analytik - Digitalizační Architekt). Na základě rámcové dohody bude pak ...
Poptáváme poradenství v oblasti GDPR
Dobrý den, potřebovali bychom poradce - konzultanta v oblasti GDPR ve vztahu zaměstnancům i odběratelům. Jsme společnost vyrábějící stavební materiály a zaměstnávající cca 300 zaměstnanců. Zajímala by nás celková časová a finanční náročnost.
Mediácia ako odborná metóda na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodinách, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Poptávám zpracování dotace Zelená úsporám
Poptávám "papírové" zpracování Zelené úsporám, veškeré doklady mám, ale nedaří se to dotáhnou v té jejich aplikaci.
Rámcová dohoda na konzultační služby
Předmětem VZ bude uzavření rámcových dohod na služby v oblasti: cenotvrorby a výkaznictví, digitalizace, strategie a procesní dokumentace.
Ekonomické poradenství pro DPP
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování poradenských služeb pro zadavatele, zejména pak v oblastech (i) ekonomiky, (ii) efektivity nákladů, (iii) nastavení procesů a jejich implementace a (iv) jiných projektových službách, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který je obsažen v ...
Provedení personálního auditu
Předmětem podlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení personálního auditu v rozsahu dle přílohy ZD.
Transformácia podporných služieb
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorého cieľom je zlepšenie/transformácia a optimalizácia fungovania podporných procesov a činností verejného obstarávateľa v týchto procesných oblastiach: finančné účtovníctvo a výkazníctvo, informačné a komunikačné technológie, sekretárske služby, plánovanie/kontroling a organizácia, právne poradenstvo, ...
Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenské činnosti pro oblast cíleného monitoringu a vyhledávání dotačních příležitostí a předkládání žádostí o dotace na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování konzultační a poradenské činnosti při realizaci schválených ...
Rámcová dohoda na dotační poradenství v rámci projektu FVE systém na střechách budov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody (dále jako „rámcová dohoda“), jejíž návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, na poskytování služeb komplexního dotačního poradenství, tj. služby spočívající v komplexní systematické projektové a procesní podpoře (zejména vytváření a podávání žádostí o dotace) při přípravě a realizaci ...
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit
Poradenská činnost a služby zaměřené na zvýšení intenzity inovačních aktivit, zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení podmínek pro rozvoj inovačních firem a získání konkurenční výhody.
Rámcová dohoda na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s pěti účastníky na dobu určitou 4 let, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do výzev vyhlášených v rámci dotačních titulů pro období 2021-2027, a to Integrovaného regionálního operačního programu (dále též ...
OL - Poradenské činnosti v Olomouckém kraji III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace ve smyslu § 105 odst. 1 písm. a) a § 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů v Olomouckém kraji. Veřejná zakázka je realizována z finančních prostředků ...
Poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství, které bude spočívat ve zpracování podkladových analýz a komplexní podpoře Zadavatele v souvislosti s přípravou, projednáním a přijetím celostátní koncepce provozu mýtného systému v České republice („koncepce SEM“). Bližší informace naleznete v čl. 2 Zadávací ...
Výběr externího poradce k zavedení ČSN ISO 37001 v podmínkách Magistrátu hl. m. Prahy
Poskytnutí poradenských služeb spočívajících v provedení komplexního zavedení systému protikorupčního managementu dle normy ČSN ISO 37001 zahrnující GAP analýzu, analýzu rizik, zavedení procesů vztahujících se k opatřením rizik a procesů požadovaných normou ČSN ISO 37001 včetně vytvoření požadované dokumentace v součinnosti se zadavatelem a ...