Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické stravovacie ...
Papierové stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom papierových stravných poukážok na obdobie 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. Nominálna hodnota stravných poukážok je: 4,00 EUR v predpokladanom objeme 187 200 ks . ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
Zabezpečenie stravovania pre 2133 zamestnancov verejného obstarávateľa formou elektronických stravovacích kariet na obdobie 48 mesiacov.
Stravné poukážky
Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou stravných poukážok v stravovacích zariadeniach. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre zamestnancov UPJŠ ...
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb
Predmetom zákazky s názvom Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet a občerstvenia pre zamestnancov obstarávateľa formou nápojových poukážok za sťažených ...
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania, v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky pre Ministerstvo vnútra SR ako centrálnu obstarávaciu jednotku a prijímateľské inštitúcie uvedené v Článku II bodu 2.2 Rámcovej dohody, prostredníctvom stravných lístkov a elektronických ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na obdobie 48 mesiacov (od momentu účinnosti rámcovej dohody) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Levice formou stravovacích lístkov (poukážok). Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích lístkov (poukážok) v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a ...
Stravné poukážky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok
ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁŽOK
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je : Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Benefitní sportovní a relaxační program MUNI
Předmětem veřejné zakázky je zajištění možnosti čerpat produkty a služby poskytované třetími subjekty, tj. partnerskými sportovními a relaxačními zařízeními na území Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, zaměstnanci zadavatele zapojenými do benefitního sportovního programu zadavatele.
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania pre zamestnancov divadla formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Štátneho divadla Košice formou stravných poukážok v papierovej forme v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača, na základe akceptovania stravných poukážok na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Služby majú byť poskytované v súlade s aktuálne ...
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania sudcov a zamestnancov Okresného súdu Prešov formou stravovacích poukážok a elektronických kariet.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK
Predmetom zákazky je záväzok poskytovateľa dodať elektronické stravovacie karty (ďalej len stravovacie karty) objednávateľovi a zabezpečiť priradenie stravovacích jednotiek na stravovacie karty zamestnancov objednávateľa na základe mesačných objednávok objednávateľa.
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby mesta Dunajská Streda
1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonník práce a v súlade s ustanovením § 75 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. 2.Stravná poukážka je určená výlučne na úhradu stravy v ...
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou elektronických stravovacích kariet s možnosťou ich využitia v stravovacích zariadeniach a v potravinových prevádzkach na území Slovenskej republiky akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je : Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Dodávka stravovacích poukázek pro API
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele, který dle požadavků zadavatele zajistí dodávku stravovacích poukázek pro zaměstnance zadavatele.
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov Slovenského technického múzeá v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách prevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich stravovacie poukážky v papierovej forme (ďalej len poukážky).
Sprostredkovanie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t.j. vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok - dodaním stravných lístkov na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných lístkov, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravné poukážky musia byť poskytnuté v papierovej forme, elektronická forma sa vzhľadom na lokality výkonu práce ...
Univerzálne darčekové poukážky
Univerzálne darčekové poukážky pre respondentov PIAAC testovania Národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)"