Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) ...
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov MIRRI
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Cafeteria systém
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytování služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Ministerstva kultury prostřednictvím systému Cafeteria v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových ...
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Predmetom zákazky je dodávka a správa elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Predmetom zákazky je dodávka a správa elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Poskytovanie stravovania a pitného režimu formou stravných poukážok
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov formou elektronických poukážok na základe elektronických kariet. Poskytovanie pitného režimu vo vybraných mesiacoch formou listinných stravovacích poukážok a listinných darčekových poukážok. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Benefitní sportovní a relaxační program pro zaměstnance FN Brno
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování bezplatného užívání služeb vybraných sportovních a relaxačních center zaměstnanci zadavatele na základě benefitních karet dodávaných dle potřeb zadavatele.
Stravné lístky 2021-2023
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok, stravných lístkov.
Dodávky stravenek pro MTSB
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se,měsíčně, dodávky stravovacích poukazů,tj. stravenek, včetně zajištění jejich distribuce, a to po dobu 36 měsíců. Stravenky musí být uplatnitelné v běžných stravovacích zařízeních či v prodejnách potravin bez omezení. Jejich využití musí být umožněno celorepublikově, tzn. Dodavatel musí mít zajištěny ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe
Stravná poukážka v papierovej forme musí obsahovať ceninový papier a musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu. Na stravnej poukážke musí byť zreteľne vyznačená: -nominálna hodnota stravnej poukážky -kalendárny rok s vyznačením doby platnosti -číselný alebo čiarový kód -názov loga dodávateľa -poučenie pre spotrebiteľa ...
Stravné lístky
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej ...
Stravné lístky
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov vybraných organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom stravných lístkov a elektronických stravných kariet (ESK) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi ...
Papierové poukážky
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok a e-kariet za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre formou stravovacích poukážok v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka práce v stravovacích zariadeniach v počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické ...
Poukázky na stravování zaměstnanců
Dodávky poukázek na stravování pro zaměstnance Zadavatele.
Stravné a darčekové poukážky
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok a e-kariet za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t.j. vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich ...
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické stravovacie ...
Papierové stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom papierových stravných poukážok na obdobie 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. Nominálna hodnota stravných poukážok je: 4,00 EUR v predpokladanom objeme 187 200 ks . ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
Zabezpečenie stravovania pre 2133 zamestnancov verejného obstarávateľa formou elektronických stravovacích kariet na obdobie 48 mesiacov.
Stravné poukážky
Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov UPJŠ v Košiciach v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou stravných poukážok v stravovacích zariadeniach. Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre zamestnancov UPJŠ ...
Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb
Predmetom zákazky s názvom Zabezpečenie občerstvenia a stravovacích služieb formou nápojových poukážok a elektronických stravovacích kariet je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet a občerstvenia pre zamestnancov obstarávateľa formou nápojových poukážok za sťažených ...
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania, v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky pre Ministerstvo vnútra SR ako centrálnu obstarávaciu jednotku a prijímateľské inštitúcie uvedené v Článku II bodu 2.2 Rámcovej dohody, prostredníctvom stravných lístkov a elektronických ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na obdobie 48 mesiacov (od momentu účinnosti rámcovej dohody) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet ...