Dodávka víceúčelových poukázek FKSP
Dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP (dále jen „poukázky“) opatřených ochrannými prvky proti padělání, pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice v Opavě, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4, § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na zabezpečenie stravovania prostredníctvom bezkontaktných stravovacích kariet v zmluvných zariadeniach úspešného uchádzača pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie 48 mesiacov. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania elektronických stravovacích kariet zároveň aj správa elektronických ...
Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je personalizovaná (obálkovaná po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11 včetně dopravy do sídla zadavatele. Předmětem dodávky jsou konkrétně stravenky v nominálních hodnotách od 80,- do 150,- Kč.
Stravovací karty/poukázky 2022
Předmětem zakázky je zajištění průběžných dodávek poukázek na stravování (dále jen „stravenky“) k zajištění stravování zaměstnanců zadavatele na území České republiky a zajišťování s tím souvisejících služeb. Stravenkami se rozumí benefitní poukázky sloužící k úhradě ceny hlavního jídla, případně dalšího zboží určeného ke stravování zaměstnanců u ...
Nákup elektronických poukázek na stravování zaměstnanců
Předmětem veřejné zakázky je zajištění stravovacích poukázek v elektronické podobě pro cca 3640 zaměstnanců zadavatele v celé České republice (dále jen „Zaměstnanci“). Zaměstnanci budou mít elektronické poukázky (po jejich připsání dodavatelem) k dispozici na plastových kartách s přiděleným identifikačním číslem (dále jen „Karta“). Karty budou ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Senior a Rodinné pasy ve SK
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu Senior pasy a Rodinné pasy ve Středočeském kraji.
Benefitní sportovní a relaxační program
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění možnosti pro zaměstnance zadavatele zapojené do benefitního sportovního a relaxačního programu zadavatele (dále také jen „Sportovní a relaxační program“) čerpat produkty a služby poskytované třetími subjekty, kterými jsou partnerská sportovní a relaxační zařízení na území ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancom rezortu prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej aj ako ESK) vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania elektronických ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe Stravná poukážka v papierovej forme musí obsahovať ceninový papier a musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu Nominálna hodnota stravnej poukážky je stanovená na 4,70 € počas doby poskytovania služby. Stravné ...
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok (lístkov) za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať.
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe po dobu 12 mesiacov u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Senior a Rodinné pasy ve SK
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu Senior pasy a Rodinné pasy ve Středočeském kraji.
Elektronické stravenky
Průběžné dodávky stravovacích poukázek pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v následujících dvou letech. Blíže viz čl. 2 ZD.
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...
Stravné lístky a nápojové poukážky
2.1.Stručný opis predmetu zákazky: Zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený platný zmluvný vzťah v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce, ako aj pre poskytovanie ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb pre zamestnancov Krajskej prokuratúry Prešov formou stravovacích poukážok.
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravná poukážka je určená výlučne na ...
Podpora sportovních a pohybových aktivit zaměstnanců
Předmětem veřejné zakázky je zajištění možnosti čerpat bezplatné služby poskytované třetími subjekty po celém území České republiky, tj. partnerskými sportovními a relaxačními zařízeními, zaměstnanci zadavatele zapojeni do benefitního programu zadavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel zamýšlí hradit část plnění předmětné veřejné zakázky z fondu ...
Cafeteria systém
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytování služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „FNB“) prostřednictvím systému Cafeteria (dále též jen „Cafeteria systém“ nebo též jako „systém“) pro čerpání zaměstnaneckých benefitů prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních ...
Cafeteria systém
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytnutí služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno prostřednictvím systému Cafeteria (dále jen „Cafeteria systém“) v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu se zákonem č. ...
Systém benefitů poskytovaný zaměstnavatelem - Cafeteria
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytnutí služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců zadavatele prostřednictvím systému „Cafeteria“ (dále jen „Cafeteria systém“) v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem (zadavatelem) prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v souladu s platnými právními ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v zmysle §152 Zákonníka práce formou papierových stravovacích poukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa. Stravovacia poukážka je ceninou. Stravovacie poukážky musia byť označené s uvedením nominálnej hodnoty podľa ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou klasických stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského súdu v Žiline formou klasických stravovacích poukážok, tlačených, v papierovej podobe (forme) ako cenina, a teda nie formou elektronických kariet. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a ...
Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a v súlade s ustanovením písm. c) § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Predpokladané množstvo stravných poukážok na obdobie 18 mesiacov je 75 400 ...