Nákup QSCD zariadení - čipových kariet s jednostrannou farebnou potlačou
Nákup QSCD zariadení ProID +Q s klientskou aplikáciou ProID+ s jednostrannou farebnou potlačou v počte 4.400 ks pre potreby vydávania mandátnych certifikátov.
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet (ďalej len kariet) pre zamestnancov PÚ SR pre použitie v zmluvných stravovacích zariadeniach a predajniach potravín, ktoré akceptujú jeho elektronické stravovacie karty na úhradu ceny stravovania a nákupu.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronickej stravovacej karty
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (ďalej aj ako ESK) v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie zamestnancov verejného obstarávateľa vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov ...
Elektronické stravovacie karty
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby je sprostredkovanie/zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 48 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) ...
Stravné poukážky 2023
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok s ochrannými prvkami v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov školy počas školských prázdnin, ktorým nie je možné zabezpečiť stravovanie vo vlastnej prevádzke. Nominálna hodnota stravného lístka je 5,10 €/ks, predpokladaný celkový objem je 980 ks počas zmluvného obdobia. Verejný ...
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023 - 2027, Bílina III
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou, po dobu 4 let, opakující se dodávky stravovacích poukazů (dále jen stravenky), a nepeněžních benefitních poukázek (dále jen poukazy), a to včetně zajištění fungování elektronického systému. Poukazy a stravenky budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: • V listinné podobě, v požadovaném ...
Nákup  stravných poukážok
Predmetom zákazky je dodanie stravných poukážok v rozsahu a podľa podmienok uvedených v tejto výzve, v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zabezpečenie stravovania pre zamestnacov ŠZŠ
Zabezpečenie stravovania protredníctvom stravných poukážok na rok 2023
Stravovanie zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu verejného obstarávateľa a zamestnancov jeho Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti formou elektronických stravovacích kariet (ďalej aj EsK) v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) , ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov MDV SR prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v zabezpečení stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, tzn. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je nákup stravovacích kariet na zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických platobných kariet, v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Záchrannej služby v Košiciach v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou papierových stravných poukážok v stravovacích zariadeniach na obdobie 48 mesiacov v predpokladanom množstve 250 000 kusov. ...
Stravovanie zamestnancov UK prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
Predmetom zákazky je: zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave na obdobie 24 mesiacov (od momentu nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme- ...
Dodávky stravenek a benefitních poukázek v období 2023  2027, Bílina - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou, po dobu 4 let, opakující se dodávky stravovacích poukazů (dále jen stravenky), a nepeněžních benefitních poukázek (dále jen poukazy), a to včetně zajištění fungování elektronického systému. Poukazy a stravenky budou dodávány dle jednotlivých požadavků zadavatele v: • V listinné podobě, v požadovaném ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov formou bezkontaktných elektronických platobných kariet (ďalej aj ako stravovacie karty), v súlade s ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce). Súčasťou predmetu zákazky je aj správa elektronických stravovacích kariet a ...
Elektronické stravovacie kary (ES karta) a elektronické stravné lístky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby sprostredkovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 24 mesiacov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej ...
Karty na čerpanie pohonných látok a súvisiacich tovarov a služieb
Karty na čerpanie pohonných látok a súvisiacich tovarov a služieb 14 ks
Zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb prostredníctvom elektronických stravovacích kariet (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy). Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť stravné jednotky v nominálnej hodnote 5,40 € za 1 stravnú jednotku v predpokladanom množstve 170 000 kusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť ...
Aktivace těhotných a rodičů dětí do 3 let 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je dodání dárkových voucherů pro pojištěnce ZP MV ČR, děti do tří let věku. Voucher bude sloužit k nákupu sortimentu vymezeného specifikací plnění v řetězci lékáren jak online, tak v kamenných obchodech v období od účinnosti Rámcové dohody do 31. 12. 2025. Specifikace předmětu plnění je podrobně rozvedena v Příloze č. I a ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov RTVS prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v elektronickej podobe, v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a so zákonom č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 48 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Správa zaměstnaneckých výhod - zaměstnaneckých stravenek, benefitů, služeb a výrobků, cafeterie
Předmětem veřejné zakázky je implementace systému cafaterie, který spočívá v komplexním vedení agendy, včetně zavedení dat podle údajů zadavatele a poskytnutí služeb prostřednictvím elektronické benefitní platební karty pro každého zaměstnance v rámci benefitů přidělených zadavatelem a zároveň poskytování služeb elektronické stravenkové karty. ...