Telefonická linka na pomoc utečencom z Ukrajiny
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky telefonickej hotline linky pre potreby projektu finančnej a materiálnej pomoci pre odídencov a utečencov z Ukrajiny pod záštitou medzinárodných inštitúcií.
Dodávka dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti
Sběr dat do Informačního systému o silniční a dálniční síti ČR (ISSDS ČR) je organizovaný odborem silniční databanky a NDIC Ostrava. Jedná se o průběžný a nepřerušený sběr dat registru stavební činnosti (RSČ), pasportizačního popisu komunikací (PPK), popisu křižovatek (PK) a konstrukčních vrstev vozovek (KV). Dodavatelé této služby rovněž ...
Celostátní informační linka
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy celostátní informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, ...
Provoz externího obchodního call centra 2022 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb obsluhy smluvních zákazníků ze segmentu small and medium enterprise (SME) a small office/home office (SOHO), které mají plnit funkci externího callcentra.
Rámcová dohoda o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o poskytování komplexních služeb v oblasti komunikace s veřejností. Rámcová dohoda bude na základě výsledků tohoto zadávacího řízení uzavřena s jediným Účastníkem na dobu určitou, a to do 31.12.2025 Na základě Rámcové dohody budou následně uzavírány jednotlivé realizační smlouvy na ...
Zabezpečenie prístupu do vedeckej databázy z oblasti chémie a príbuzných vied
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepretržitého online prístupu k údajom elektronického informačného zdroja vedeckej databázy - na časové obdobie 12 mesiacov, ktorá slúži ako zdroj odborných informácií pre potreby realizácie vedy a výskumu v oblasti chemických vied
Servis call center České správy sociálního zabezpečení
Servis call center České správy sociálního zabezpečení
Služby externího call centra
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra pro oblast akvizice elektřiny a zemního plynu.
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky (v souladu s kompletními přílohami ZD) jsou služby popsané v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace: • Služba bezpečnost prostředí - KL001 • Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury - KL002 • Služba provozu Call Centra - KL003 • Služba převzetí provozu - KL004 • Služba předání provozu - KL005 • ...
Služby Call centra - DNS
Dynamický nákupný systém pre zabezpečenie služieb Call centra v rámci triedy CPV 6421. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění operátorů call center pro projekt Chytrá karanténa
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytování služeb Call centra zejména pro podporu provádění epidemiologických šetření a dalších kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví za účelem odvrácení probíhající epidemie onemocnění COVID-19 prostřednictvím aktivních operátorů.
Služby Call centra
Zabezpečenie telefonickej podpory, posilnenie nepretržitej prevádzky a manažmentu infolinky v prípade zvýšeného náporu na celkové call centrum NCZI
Obchodní zastoupení pro ČEZ ESCO, a.s. - začínající obchodní zástupci a ostatní dodavatelé
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Smlouvy o obchodním zastoupení s vybranými Dodavateli, vymezující smluvní podmínky pro činnost obchodního zástupce směřující k uzavírání smluv o dodávkách a o sdružených službách dodávky plynu a elektřiny mezi Zadavatelem/Zastoupeným a Zákazníky, (dále také „akviziční činnost“) a retenční činnost s ...
Poskytování služeb spojených s provozování turistického informačního centra
Předmětem veřejné zakázky je výběr provozovatele turistického informačního centra (TIC) včetně poskytnutí provozovny (TIC) a zajištění jeho provozu a doprovodných služeb v souladu s podmínkami kritérií oficiálních informačních center. Turistické informační centrum je účelovým zařízením poskytujícím v oblasti svého působení (město a okolní region ...
Služby externého call centra ako podpora pre projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2021
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služieb externého call centra počas doby sčítania obyvateľov (SODB 2021) v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, a to najmä prevádzkovanie HOTLINE linky a prevádzkovanie REZERVAČNEJ linky, pričom úspešný uchádzač garantuje, že službu bude obsluhovať minimálne 50 certifikovaných operátorov každý ...
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...
Mobilní, hlasové a datové služby - opakování
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové smlouvy (dále jen „Smlouvy“) s jedním (1) dodavatelem na zajišťování mobilních, hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech služeb s tím souvisejících pro potřeby společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. na dobu 24 měsíců.
Specializované meteorologické informace pro údržbu komunikací
Předmětem zakázky je zajištění specializovaných meteorologických informací, které budou využívány v hlavní míře pro zajištění podpory zimní údržby komunikací, dále pro plánování běžné údržby a pro poskytování dopravních informací.
Kontaktní centrum SLDB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb Kontaktního centra SLDB pro odbavení dotazů veřejnosti s využitím následujících komunikačních kanálů: hovor, email, chat a sociální sítě v definovaných provozních dobách kontaktního centra při zajištění požadované kvality dle SLA. Podrobně viz ZD.
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhu prichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služieb kompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejného obstarávateľa a ...
KREAS – Elektronické informační zdroje 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických informačních zdrojů pro potřeby zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: John Benjamins Publishing Company Část B: Klapp-Online Část C: Idunn Část D: Thesaurus Linguae Graecae Účastník zadávacího řízení může ...
Služby externího call centra
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra.
Podpora poruchové linky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování operátorských služeb pro účely poruchové linky Zadavatele (dále jen „Služby“), za podmínek blíže vymezených ve smlouvě na plnění Veřejné zakázky obsažené v části 4 zadávací dokumentace. Služby zahrnují zejména: a) telefonické poskytování odborných informací o Zadavateli v rozsahu informací získaných na ...
SÚKL VZ41/2017 - Poskytování služeb call centra pro systém e-preskripce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb telefonického kontaktního centra, zejména vyřizování příchozích a odchozích hovorů včetně zajištění interaktivní hlasové odezvy (IVR) s přesměrováním hovorů rozcestníkem na operátora, dále vyřizování e-mailových požadavků a zadávání požadavků do helpdesku zadavatele (dále jen „call centrum“). Call ...
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze IEEE/IET Electronic Library
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy ...