Služby externého call centra ako podpora pre projekt sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2021
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služieb externého call centra počas doby sčítania obyvateľov (SODB 2021) v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, a to najmä prevádzkovanie HOTLINE linky a prevádzkovanie REZERVAČNEJ linky, pričom úspešný uchádzač garantuje, že službu bude obsluhovať minimálne 50 certifikovaných operátorov každý ...
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...
Mobilní, hlasové a datové služby - opakování
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové smlouvy (dále jen „Smlouvy“) s jedním (1) dodavatelem na zajišťování mobilních, hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech služeb s tím souvisejících pro potřeby společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. na dobu 24 měsíců.
Specializované meteorologické informace pro údržbu komunikací
Předmětem zakázky je zajištění specializovaných meteorologických informací, které budou využívány v hlavní míře pro zajištění podpory zimní údržby komunikací, dále pro plánování běžné údržby a pro poskytování dopravních informací.
Kontaktní centrum SLDB
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb Kontaktního centra SLDB pro odbavení dotazů veřejnosti s využitím následujících komunikačních kanálů: hovor, email, chat a sociální sítě v definovaných provozních dobách kontaktního centra při zajištění požadované kvality dle SLA. Podrobně viz ZD.
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhu prichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služieb kompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejného obstarávateľa a ...
KREAS – Elektronické informační zdroje 2020 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména zajištění odborných elektronických informačních zdrojů pro potřeby zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: John Benjamins Publishing Company Část B: Klapp-Online Část C: Idunn Část D: Thesaurus Linguae Graecae Účastník zadávacího řízení může ...
Služby externího call centra
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra.
Podpora poruchové linky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování operátorských služeb pro účely poruchové linky Zadavatele (dále jen „Služby“), za podmínek blíže vymezených ve smlouvě na plnění Veřejné zakázky obsažené v části 4 zadávací dokumentace. Služby zahrnují zejména: a) telefonické poskytování odborných informací o Zadavateli v rozsahu informací získaných na ...
SÚKL VZ41/2017 - Poskytování služeb call centra pro systém e-preskripce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb telefonického kontaktního centra, zejména vyřizování příchozích a odchozích hovorů včetně zajištění interaktivní hlasové odezvy (IVR) s přesměrováním hovorů rozcestníkem na operátora, dále vyřizování e-mailových požadavků a zadávání požadavků do helpdesku zadavatele (dále jen „call centrum“). Call ...
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze IEEE/IET Electronic Library
Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy ...
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov
Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného systému zamestnancov informačný systém, stravovanie zamestnancov
Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Imeľ - Informačné aktivity
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb týkajúcich sa informačných aktivít projektu s názvom "Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Imeľ" financovaného z operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický ...
Poptávám dálniční známky
Poptávám dálniční známky Rakouska, Slovinska a pro Chorvatsko, dále elektronické krabičky pri průjezd mýtnými branami. Děkuji.
Poptáváme služby call centra
Naše společnost připravuje celosvětové školící tourné ve spolupráci s velvyslanectvími po celém světě a a v současné době poptáváme služby call center, které budou komunikovat s našimi zákazníky Detail poptavky najdete na www.ideaexport.com v sekci nákup.
Prevádzka Tatranských informačných kancelárií v kalendárnom roku 2015 v mestských častiach
Zabezpečnie nepretržitej prevádzky Tatranských informačných kancelárií v kalendárnom roku 2015, v mestských častiach Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. a Tatranská Kotlina, včítane pracovných dní, sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov. Kancelárie budu bezprostredne pri Ceste Slobody. Zabezpečenie registrácie TIK v Asociácii informačných centier na ...
Dodání a implementace personálního informačního systému vč. následné technické podpory
Dodání Personálního informačního systému včetně vydefinovaných funkcionalit a služeb jako účinného nástroje pro zajištění podpory řízení a rozvoje lidských zdrojů zadavatele a zajištění jeho implementace (součástí dodávky je i technická podpora). Bližší specifikace personálního informačního systému, jeho funkcionalit a služeb technické podpory ...
Dodání a implementace personálního informačního systému vč. následné technické podpory
Dodání Personálního informačního systému včetně vydefinovaných funkcionalit a služeb jako účinného nástroje pro zajištění podpory řízení a rozvoje lidských zdrojů zadavatele a zajištění jeho implementace (součástí dodávky je i technická podpora). Bližší specifikace personálního informačního systému, jeho funkcionalit a služeb technické podpory ...
Poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz
Poskytnutí služby přístupu ke znalostní databázi nezávislých analýz pro potřeby Ministerstva financí. Obsahově tato databáze bude poskytovat informace o klíčových trendech, dodavatelích, produktech a technologiích na trhu informačních a komunikačních technologií (ICT), a to včetně jejich vzájemného porovnání. Součástí služby přístupu k databázi ...
Poptávám telemarketing
Poptávám telemarketing
Komponenty projektu Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro projekt „Centralizace poskytovaných služeb občanům v ORP Kladno“: • Integrace agend informačních systémů • Centrální identifikace uživatelů a správa uživatelských účtů a oprávnění • Formulářový systém • Komunikační portál (občan, úředník a manažer) • Call centrum • Garantované ...
Provoz a správa centrály systému Czech POINT
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb správy a provozu Centrály Czech POINT spočívající zejména v: - zajištění provozu a vysoké dostupnosti centrály systému Czech POINT; - poskytování maintenance a podpoře licencí programových prostředků centrály systému Czech POINT; - poskytování podpory k samostatným modulům a modulům ...
Provozování protikorupční linky v letech 2012-2014
Předmětem plnění je zabezpečení protikorupční linky 199, poskytování bezplatného právního poradenství při podezření na korupci, zaznamenávání, vyhodnocování, třídění podnětů a oznámení, zajišťování právního vyhodnocení, doporučování dalšího postupu volajícímu, v případě nutnosti navštěvování klienta.
Pokladní služby,prodej vstupenek
Předmětem těchto služeb je zabezpečit v plném rozsahu pokladní služby a s tím spojené činnosti, zejména prodej vstupenek, do objektů zadavatele, informační servis a prodej zboží zadavatele. Uchazeč si současně od zadavatele pronajme prostory muzejních obchodů v příslušných objektech zadavatele, ve kterých bude poskytovat poptávanou službu
Napojení pobočkových ústředen na telekomunikačního operátora
Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytování telekomunikačních služeb, tj. připojení systému pobočkových ústředen zadavatele na telekomunikačního operátora, poskytování hlasových služeb a poskytování zákaznické podpory.