Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2019
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb
Predmetom plnenia je poskytovanie služieb triedenie zásielok a spracovanie nákladných predmetov. Jednotlivé plnenia sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré môžu mať formu objednávky. Poskytovateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb prostredníctvom personálu Poskytovateľa na ...
Doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb spočívajících v doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek.
Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění grafických prací, redakčních prací, tiskových, distribučních a inzertních služeb pro časopis Městské části Praha 14 v pravidelných měsíčních intervalech, a dále poskytnutí ostatních grafických a tiskových služeb, zejména letáků a plakátů dle dílčích objednávek Zadavatele po ...
Hybridní pošta města Břeclavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice subjektům, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Poptáváme distribuci letáků
Poptáváme distribuci letáků v Ústí nad Labem.
Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...
Hybridní pošta 2017 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).
Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a ...
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...
Zpracování a zajištění předání poštovních uzávěrů leteckým společnostem na Letišti Václava Havla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Zadavatel předpokládá odeslání cca 2000 ks pytlů denně. Jedná se ...
Poštové služby
Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s ...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Predmetom zmluvy sú doručovateľské služby - zabezpečenie prepravy personalizovaných dokladov Slovenskej republiky (občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, osvedčení o evidencii vozidla a pobytových kariet) v bezpečnostnom obalovom materiáli, napr. v plastovom poštovom kontajneri prepravke (ďalej len zásielka) s označením ...
Distribuční služby 2016 - 2018
1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribučních služeb dodavatelem pro tiskové zásilky zadavatele, tj. časopisy, popř. propagační předměty přibalené v příloze časopisu Priorita, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání maximální ceny za předmět plnění, nastane-li tato skutečnost dříve.
Distribuční služby 2016 - 2018
1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění distribučních služeb dodavatelem pro tiskové zásilky zadavatele, tj. časopisy, letáky a ostatní tiskoviny, popř. propagační předměty přibalené v příloze časopisu Priorita, a to od uzavření smlouvy do 31. 12. 2018, případně do vyčerpání maximální ceny za předmět plnění, nastane-li tato skutečnost ...
Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v ...
Tiskové a doručovací služby
Zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.
Tiskové a doručovací služby
Zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.
Zajištění tiskových a doručovacích služeb
zajištění tiskových a doručovacích služeb, odesílání dokumentů klientům OZP.
EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch
Predmetom zákazky EUROKOMPAS - časopis o štrukturálnych fondoch je príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu, výroba, tlač a distribúcia 16 čísiel časopisu Eurokompas (1 číslo v každom kalendárnom kvartáli, počnúc 01.01.2016 do 31.12.2019) a príprava/vytvorenie obsahového a grafického návrhu a tlač 4 príloh časopisu. Súčasťou zákazky je ...
Tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017
Predmetom zákazky je tlač, knihárske spracovanie a distribučné služby časopisu Knižná revue na rok 2016 a 2017, t.j. tlač celkom 22 jednotlivých čísel časopisu Knižná revue, farebnosť 4+4, väzba V1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom 4 strany, farebnosť 1+1; tlač celkom dvoch príloh s rozsahom cca 36 strán, farebnosť 1+1, vrátane distribučných ...