Distribuce informačního magazínu Středočeského kraje Středočech
Předmětem plnění veřejné zakázky je distribuce Informačního magazínu Středočeského kraje s názvem Středočech do středočeských domácností, s výjimkou odpíračů reklamy, a to po dobu 2 let, resp. 22 měsíců. Distribuce informačního magazínu bude při periodicitě 11 x za kalendářní rok v nákladu max. 560 tisíc kusů tisku/kalendářní měsíc. Bližší ...
Elektronické podávání listovních zásilek pro Úřad městské části Praha 3 na dobu 5 let
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění elektronického zasílání listovních zásilek včetně vyhodnocení doručení zásilek po dobu 5 let. Zadavatel požaduje: 1. zabezpečit spotřební materiál (papíry, formuláře, obálky apod.) 2. vytisknout dokumenty a obálky, příp. dotisknout do formulářů z předaných datových ...
Tiskové a doručovací služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti direct mailingu
Zajištění tisku pro volby, které se budou konat od roku 2020 do roku 2024
Předmětem plnění je smluvní zabezpečení dodavatele, který po dobu pěti let zajistí tisk, kompletaci a distribuci veškerých potřebných metodických materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat od roku 2020 až do roku 2024
Vydávání měsíčníku Kladno
Předmětem veřejné zakázky je vydávání měsíčníku Kladno, tedy korektury, tisk a distribuce na místa určená zadavatelem v Kladně, a to ve formátu A4, 90 g LWC, 4/4, 16/24/32 stran, s celkovým nákladem na 1 vydání 32000 ks, s periodicitou 11 vydání ročně a s vaznou V1 lepená. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je určen zadávací dokumentací a ...
Doručovanie tabuliek s evidenčným číslom
Predmetom zákazky je doručovanie tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov - osvedčenie o evidencii časť II. z pracoviska Centrum logistického zabezpečenia administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča na adresu príjemcu tabuliek s evidenčným číslom a papierových dokladov ...
Služby státní pošty související s distribucí listovních zásilek
Zajištění poskytování poštovních a s nimi souvisejících služeb pro resort Ministrstva obrany České republiky v rozsahu požadovaných smluvních podmínek.
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR
Predmetom zákazky je technická asistencia (najmä koordinácia a riadenie odberateľa/objednávateľa súvisiace s predmetom plnenia, zber podkladov pre tlač, práce súvisiace s prípravou tlačových podkladov, kompletné tlačiarenské služby, knihárske a baliace práce, logistika a jej manažment, vrátane služieb súvisiacich s dopravou a distribúciou ...
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 – 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou grafické práce, výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Účelem veřejné zakázky je zajištění vydávání periodika Plzeňský kraj na období červenec 2019 – 30. 6. 2021.
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2019
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.
Tlač a kompletizácia dokumentov súvisiacich s oznámením výsledku vykonaného ročného zúčtovania
Spracovanie, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb
Predmetom plnenia je poskytovanie služieb triedenie zásielok a spracovanie nákladných predmetov. Jednotlivé plnenia sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv uzatvorených medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, ktoré môžu mať formu objednávky. Poskytovateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb prostredníctvom personálu Poskytovateľa na ...
Doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poštovních služeb spočívajících v doručování Poštovních zásilek a Doporučených poštovních zásilek.
Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění grafických prací, redakčních prací, tiskových, distribučních a inzertních služeb pro časopis Městské části Praha 14 v pravidelných měsíčních intervalech, a dále poskytnutí ostatních grafických a tiskových služeb, zejména letáků a plakátů dle dílčích objednávek Zadavatele po ...
Hybridní pošta města Břeclavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice subjektům, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Poptáváme distribuci letáků
Poptáváme distribuci letáků v Ústí nad Labem.
Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...
Hybridní pošta 2017 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb tisku dokumentů, jejich kompletace a expedice respondentům. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).
Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a ...
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...
Zpracování a zajištění předání poštovních uzávěrů leteckým společnostem na Letišti Václava Havla
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Zadavatel předpokládá odeslání cca 2000 ks pytlů denně. Jedná se ...
Poštové služby
Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
Zajištění činností souvisejících s předáváním mezinárodních poštovních uzávěrů leteckým společnostem
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených s předáváním mezinárodních poštovních zásilek leteckým společnostem na Letišti Václava Havla v Praze. Činnost dodavatele zahrnuje především přebírání, třídění, rentgenování a předávání zásilek jednotlivým leteckým přepravcům. Na základě této veřejné zakázky bude uzavřena rámcová dohoda s ...