Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování služeb fyzické ochrany objektů v areálu zadavatele nepřetržitě 24h denně jedním pracovníkem. Služba zahrnuje recepční službu spojenou s pravidelnými obchůzkami budov a areálu, vybraných činností v oblasti vedení evidence autoprovozu zadavatele, zajištění služeb přepojování ...

Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky

Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a informačnej služby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému ...

Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť

Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění - ostrahy budovy ÚMČ Praha 6, zajištění komplexní správy, kontroly a koordinace FM služeb a obsluha velína ÚMČ Praha 6, zajištění údržby, provozu a obsluhy technologií budovy ÚMČ Praha 6, zajištění úklidu budovy ÚMČ Praha 6 a zajištění nepřetržitého provozu, úklidu a obsluhy garáží Prašný ...

Ostraha a kamerový dozor 2018-2020

Ostraha a kamerový dozor 2018-2020

Obsahem předmětu služby je: - komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou 1812/16 na ul. I. Sekaniny v Ostravě-Porubě a majetku, který mu bude za tímto účelem svěřen objednatelem; - komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou ...

Strážní služby

Strážní služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Odštepný závod Piešťany

Odštepný závod Piešťany

Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa a nepretržitej strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby vodných stavieb, administratívnych budov, vnútorných priestorov budov, areálov dvorov, garáží, skladov a dielní, areálov hatí správ povodí, príp. stavenísk a strojných a stavebných ...

ON Příbram, a.s. - Bezpečnostní služby

ON Příbram, a.s. - Bezpečnostní služby

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování pravidelných specializovaných služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.

Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.

Predmetom zákazky je realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov na základe oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základe prijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľa.

Ostraha areálu autobusového nádraží Mladá Boleslav

Ostraha areálu autobusového nádraží Mladá Boleslav

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem, jehož nabídka bude v souladu se zadávacími podmínkami vybrána jako nejvhodnější. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění strážní a ochranné služby osobami oblečenými po celou dobu výkonu služby v jednotném stejnokroji s viditelným označením konkrétní osoby. Blíže v ...

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Předmětem této sektorové veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb v rámci zajištění systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy, služeb ostrahy majetku a osob pro zadavatele v prostorách Letiště Pardubice – civilní část

Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice

Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice

zajištění strážní služby (tj. vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční služby a obsluhy pobočkové telefonní ústředny) v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu ...

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby a další obdobné činnosti v lokalitách zadavatele podrobně specifikované v zadávacích podmínkách zveřejněných na profilu zadavatele, zejména pak v závazném textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek.

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Předmětem veřejné zakázky je pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě.

SÚJB - Správa nemovitostí

SÚJB - Správa nemovitostí

Předmětem plnění VZ je zajišťování správy nemovitostí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména se jedná o zajištění úklidových služeb, služeb technické správy budov (včetně údržby, drobných oprav), zajištění služeb souvisejících s údržbou zeleně v objektech zadavatele a zajištění bezpečnostních a ochranných služeb a zajištění provozu ...

Recepčné služby

Recepčné služby

Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

79713000-5 - Strážní služby 79710000-4 - Bezpečnostní služby Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty. na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 ...

Zajištění ostrahy areálu SSÚD Mirošovice

Zajištění ostrahy areálu SSÚD Mirošovice

Plnění služeb fyzické ostrahy objektu SSÚD Mirošovice po dobu probíhající rekonstrukce.

Strážna služba

Strážna služba

Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby na zabezpečenie ochrany majetku verejného obstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochrany života a zdravia osôb, ktoré sa oprávnene zdržiavajú v objektoch verejného obstarávateľa.

Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022

Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a objektu Školícího střediska a laboratoře Třemošná na období let 2018 až 2022 v rozsahu předmětu veřejné zakázky uvedeném v příloze č. 1 zadávacích podmínek.

Ostraha areálu ČMI v Brně

Ostraha areálu ČMI v Brně

Předmětem zakázky je: zajištění ostrahy areálu Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Brně, Okružní 31, a to: - v pracovních dnech od 13:00 do 18:00 hod. (služba na recepci) - nepřetržité zajištění ostrahy areálu. Pracovník zajišťující ostrahu areálu bude posílen o služebního psa. Ostraha objektu spočívá především v ochraně ...

Provádění ostrahy objektu MZ ČR a informační služby pro veřejnost

Provádění ostrahy objektu MZ ČR a informační služby pro veřejnost

Předmětem veřejné zakázky je realizace fyzické ostrahy objektu a informační služby pro veřejnost v objektu Ministerstva zdravotnictví na adrese Palackého náměstí 375/4, Praha 2. Poskytovatel zajistí základní činnosti ostrahy a informační služby včetně obecných požadavků na výkon ostrahy.

Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy

Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy

Předmětem zakázky je zajištění monitoringu, správy, zkoušek a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB se současným zabezpečením služeb ostrahy a recepce v areálu Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na ulici Purkyňova 123 v Brně. Kumulovaná služba monitoringu technologií a ostrahy areálu bude poskytována 24 ...

Fyzická ostraha osob a majetku Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Fyzická ostraha osob a majetku Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní fyzické ochrany osob a majetku vykonávané fyzickou ostrahou, zabezpečení organizace režimu vjezdu a parkování, doprovod personálu a pacientů při transportu do jiných zdravotnických i nezdravotnických zařízení, řešení mimořádných a nežádoucích událostí včetně krizových situací v objektech a ...

Zajištění fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD

Zajištění fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD

Plnění služeb fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD dle zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 574)  strana 1 / 23