Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR v souladu se Smlouvou o poskytování recepčních služeb a Standardy pro recepční služby, které tvoří přílohu smlouvy.
Zabezpečenie stráženia vybraných železničných staníc
Predmetom zákazky s názvom "Zabezpečenie stráženia vybraných železničných staníc" je vykonávanie strážnej služby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 3 písm. a) a písm. f) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení ...
Provádění ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky „Provádění ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.“. Zakázka je dělená na 3 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění) Každá část bude posuzována jako samostatná ...
Zajištění ostrahy objektů ČHMÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb, ostrahy objektů a ochrany majetku zadavatele formou fyzické ostrahy. Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související ...
Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations II
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy pro budovu IT4Innovations a dálkového dohledu pro budovu IT4Innovations v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
ONK - Bezpečnostní služby
Předmětem plnění je zajišťování pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmět plnění je definován požadovaným počtem pracovníků zajišťujících bezpečnostní služby, rozsahem a náplní jejich činností a požadavky na technické vybavení, které je nezbytné ...
Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostní analýzy u škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Praha
Předmětem plnění je provedení vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostní analýzy u celkem 58 škol/školských zařízení (112 měkkých cílů). Vyhodnocení ohroženosti včetně bezpečnostního auditu bude zpracováno pro každý jeden měkký cíl uvedený v zadávací dokumentaci.
Ostraha objektů NET4GAS 2021
Předmětem VZ je: a) přímé provádění recepční a strážní služby v celkem 8 hlavních a vzdálené strážní služby v 52 dalších objektech (viz příloha č. 2 ZD) společnosti NET4GAS na území České republiky v Region Čechy a Region Morava. Jedná se oplocené nadzemní objekty trasových uzávěrů (TU), kompresních stanic (KS), hraničních předávacích stanic ...
Poskytování recepčních služeb a služeb ostrahy a ochrany v objektech Centra sociálních služeb Praha
Zajištění recepčních služeb, služeb ostrahy a ochrany ve vybraných objektech ve správě zadavatele po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (tj. 24/7), a to na po dobu neurčitou. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v čl. 3.2 zadávací dokumentace.
Recepční služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb pro zadavatele.
Recepční služby
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění Recepční služby v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 a 2 zadávací dokumentace (ZD), která je dostupná na profilu zadavatele.
Úřad práce - Praha - fyzická ostraha na pracovištích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně.
Poskytování služeb ostrahy a úklidu v budově městské ubytovny v ul. Češkova č.p. 1240 v Pardubicích
Předmětem zakázky je provádění výkonu ostrahy včetně recepčních služeb a úklidových služeb na období 4 let v objektu městské ubytovny v ul. Češkova č.p. 1240 v Pardubicích. Objekt ubytovny má 4 podlaží s 36 ubytovacími jednotkami, jejichž celková kapacita je 136 osob. Objekt je určen pro ubytování sociálně znevýhodněných osob, které jsou občany ...
Zajištění fyzické ostrahy objektů
6.2 Předmětem plnění Smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení bude závazek dodavatele zejména k poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů. ...
Poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku v SPZ Holešov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku v SPZ a TP Holešov.
Strážní služba a fyzická ostraha objektu Úřadu práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby fyzické ostrahy, která bude poskytována prostřednictvím strážní služby v objektu zadavatele. Rozsah a obsah požadovaného plnění je v této zadávací dokumentaci specifikován podle potřeb Úřadu práce níže. V objektu jsou provozovány činnosti úřadu práce. Budovy jsou v příslušnosti hospodaření Úřadu ...
Provádění fyzické ostrahy objektu Ministerstva zdravotnictví a informační služby pro veřejnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy objektu - sídla Ministerstva zdravotnictví a poskytování bezpečnostních služeb a informačních služeb pro veřejnost. Podrobná specifikace zakázky, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění a dalších požadovaných služeb je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepretržitého 24 hodinového poskytovania strážnej služby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a objekty (nehnuteľnosti) v správe Bratislavského samosprávneho kraja v pracovných dňoch, dňoch pracovného pokoja a dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami, zabezpečenie stráženia proti vniknutiu nepovolaných ...
Služby ostrahy v objektech ve správě společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Předmětem (účelem) veřejné zakázky - rámcové dohody je výběr jednoho účastníka rámcové dohody na dobu 3 let, který bude následně, na základě požadavků zadavatele, zajišťovat poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Městské části Praha 10, které zadavatel, na základě smluvního vztahu s Městskou částí Praha 10, spravuje, a služby související. ...
Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj
Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech. Službami se rozumí: - činnosti spojené s provozem recepce, tj. zejména provádění činností vyplývajících z režimových opatření objednatele související se vstupem/odchodem osob do/z objektu, popřípadě vjezdem/výjezdem vozidel a ...
Ostraha areálu Nemocnice Znojmo
Předmětem plnění této zakázky je výkon činností v oblasti zajištění ostrahy areálu Nemocnice Znojmo (dále jen NZ) na dobu neurčitou. Činnost bude zahrnovat: • Ostrahu areálu - kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, dodržování režimu na veřejném parkovišti NZ, zamykání a odemykání objektu NZ, kontrola kouření, pořádku, oplocení aj. majetku, spolupráce ...
Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy pro budovu IT4Innovations a dálkového dohledu pro budovu IT4Innovations v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z projektu „e-Infrastruktura CZ“ (identifikační kód projektu LM2018140) v rámci programu Velké výzkumné ...
Bezpečnostní služby - ostraha objektu na adrese U Průhonu 1338/38, Praha 7
Předmětem této VZ je zajištění služby fyzické ostrahy a ochrany budovy a prostor objednatele včetně pochůzkové ostrahy na adrese: U Průhonu 1338/38, Praha 7, PSČ 170 00, v rozsahu vymezeném v ZD v příloze č. 3 ZD.
Poskytování bezpečnostních služeb na vybraných objektech
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně. Služby budou poskytovány v objektech zadavatele: • Garáže Klíčov, Letňanská 24, Praha 9, • Garáže Kačerov, Ke garážím 2, Praha 4, • Garáže Vršovice, ...
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - fyzická ostraha pracoviště II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti pracoviště zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ...