Poskytování monitorovacích a zásahových služeb Dohledovým a poplachovým přijímacím centrem
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby nepřetržitého střežení vybraných budov Finanční správy ČR, které jsou zabezpečeny systémy technické ochrany budov, připojením na Dohledové a poplachové přijímací centrum, a to a v souladu s podmínkami uvedenými v návrzích Smluv o poskytování monitorovacích a zásahových služeb Dohledovým a poplachovým ...
ONK - Bezpečnostní služby
Předmětem plnění je zajišťování pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmět plnění je definován požadovaným počtem pracovníků zajišťujících bezpečnostní služby, rozsahem a náplní jejich činností a požadavky na technické vybavení, které je nezbytné ...
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb v areálu zadavatele v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Ostraha a kamerový dozor 2022-2024
A) komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou ASTRA, ul. I. Sekaniny č. 1812/16 v Ostravě-Porubě, B) komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou, ul. Průběžná č. 6222/122 v Ostravě-Porubě a přičleněného areálu, ve kterém ...
Poskytování hlídacích a bezpečnostních služeb
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy k poskytování bezpečnostních služeb ochrany a ostrahy osob a movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví objednatele i ve vlastnictví třetích osob, pokud se tento majetek nachází v areálu objednatele. Podrobnější požadavky na plnění předmětu smlouvy jsou obsaženy v ...
SBS oblasť Bardejov
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej a informačnej služby pre objekty verejného obstarávateľa na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov, ako aj ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa a tretích osôb pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením, za podmienok dohodnutých v zmluve, v súlade so zákonom č. ...
Zajištění ostrahy Českého Domu v Moskvě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pro objednatele bude vykonávat nepřetržitý monitoring (24/7) v Českém domě Moskva (ČDM) pomocí systémů EZS, EPS, CCTV a MaR a zajištění řízeného vstupu do objektu.
Represívne výjazdy a výkon mimoriadnej strážnej služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek na preverenie narušenia na objektoch obstarávateľa a zabezpečenie výkonu strážnej služby podľa § 3 písm. a) c) zákona č. 473/2005 Z. z.
Recepční služby, monitoring objektů a ostraha majetku ve správě MČ Brno - Nový Lískovec
Předmětem plnění je recepční služba, monitoring připojených objektů a ostraha majetku zadavatele, prováděná týmem bezpečnostních pracovníků ostrahy zařazených do zaměstnaneckého pracovního poměru vybraného dodavatele služeb. Recepční služba, monitoring objektů a ostraha majetku zadavatele musí probíhat v režimu NON STOP služby, tj. po 24 hodin ...
Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP v Praze
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních a recepčních služeb v objektech zadavatele s cílem předcházet a zamezovat protiprávnímu jednání, které směřuje proti osobám, majetku a právům zadavatele.
Poskytovanie strážnej služby
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre objekty verejného obstarávateľa s cieľom zaistiť bezpečnosť zamestnancov, návštevníkov a zabezpečiť komplexnú ochranu hnuteľného a nehnuteľného majetku a objektov proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami poskytovateľa na základe zmluvného vzťahu v ...
Zajištění ostrahy objektů Finanční správy ČR - 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně v objektu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, se sídlem Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava a to za podmínek, ...
Facility Management
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění facility managementu ve vybraných segmentech správy a údržby sídla Úřadu pro civilní letectví, K letišti 1149/23, Praha 6 Ruzyně. Služby budou poskytovány v níže uvedených oblastech: poskytování recepčních služeb; zajišťování ostrahy; zajišťování úklidových služeb; zajišťování ...
Poskytování ostrahy ČEZ zimního stadionu Kladno
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb - ostrahy ČEZ zimního stadionu v Kladně, na adrese Hokejových legend 2531, 272 01 Kladno a na souvisejících plochách, které jsou blíže vymezeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, ...
Poskytovanie strážnej služby
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zabezpečenie ochrany majetku
Predmetom zákazky s názvom Zabezpečenie ochrany majetku je zabezpečenie strážnej služby v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu: - fyzická ochrana majetku s cieľom ...
FSV UK -  technické služby k ochraně majetku a osob
technické služby k ochraně majetku a osob
Zajištění služeb ostrahy areálu Mendelovy univerzity v Brně - Správy kolejí a menz
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti zajištění bezpečnosti, a to mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu neurčitou, přičemž součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb a činnosti vyjmenované v čl. 3.1 zadávací dokumentace.
Ostraha pro objekty Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb spočívajících zejména v poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele uvedených v bodu 4.2. zadávací dokumentace. Zadavatel v rámci zadávacího řízení poptává 4 kategorie bezpečnostních pracovníků: a) zásahová jednotka b) pracovníci bezpečnostního velínu c) ostraha ...
ND - Poskytování bezpečnostních služeb pro Státní operu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž cílem je zajištění poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Státní opery, ochranu věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, včetně ochrany zdraví a života jeho zaměstnanců a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými ...
Zajištění služeb ostrahy majetku Praha 2022 až 2025
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění zejména služeb ostrahy a případně dalších souvisejících služeb na dvou pracovištích zadavatele.
Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy objektů „DS Vršovický zámeček“ a „DSZS U Vršovického nádraží“. Objekt Vršovický zámeček bude hlídán 24/7 jednou osobou. Budova je napojena na elektronický požární systém EPS a elektronický zabezpečovací systém EZS. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem. Objekt U Vršovického nádraží ...
Zabezpečenie bezpečnostnej a strážnej služby, ochrana nehnuteľného a hnuteľného majetku a osôb
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu bezpečnostnej a strážnej služby, ochrany majetku a osôb v Bratislave na 24 mesiacov. Ide o nasledovný charakter služieb: -Strážna služba objektov a areálov v exteriéri -Služby pre zabezpečenie poriadku na verejných, kultúrnych a spol. podujatiach -Služby zásahovej jednotky a služby pre zabezpečenie ...
Vykonávanie strážnej služby vo vybraných objektoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s..
Predmetom zákazky je plnenie požadovaných služieb v rámci zmluvy v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od účinnosti zmluvy do 31.7.2024: a)Strážnej služby na objektoch objednávateľa podľa Prílohy č. 2 a č.3 zmluvy, v rozsahu ochrany majetku na verejne ...
Služby hlídací agentury
strážní služba