Ostraha objektů SSÚD Řehlovice a det. pracoviště Petrovice
Zajištění fyzické ochrany uvedených objektů ŘSD, SSÚD Řehlovice a detašované pracoviště Petrovice dle zadávací dokumentace.
Zajištění fyzické ostrahy vybraných středisek ŘSD
Zajištění fyzické ostrahy vybraných středisek ŘSD dle zadávací dokumentace.
Poskytování služeb fyzické ostrahy ČHMÚ pro objekt Praha Komořany
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb, ostrahy objektů a ochrany majetku zadavatele formou fyzické ostrahy. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Ostraha Areálu Vltavanů 229
Zajištění bezpečnostních služeb v prostorách Areálu Vltvanů 229
Vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Predmetom zákazky je vytvorenie vrcholovej dokumentácie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti pre IS Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len NCZI), ktoré boli zaradené medzi základné služby podľa § 3, písm. l), bodu 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - fyzická ostraha pracoviště III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti pracoviště zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ...
Zabezpečenie ochrany majetku
Predmetom zákazky s názvom Zabezpečenie ochrany majetku je zabezpečenie strážnej služby v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu: - fyzická ochrana majetku s cieľom ...
Ostraha pro objekty Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb spočívajících zejména v poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele uvedených v bodu 4.2. zadávací dokumentace. Zadavatel v rámci zadávacího řízení poptává 4 kategorie bezpečnostních pracovníků: a) zásahová jednotka b) pracovníci bezpečnostního velínu c) ostraha ...
Zajištění služeb ostrahy areálu Mendelovy univerzity v Brně - opakované řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti zajištění bezpečnosti, a to mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu neurčitou, přičemž součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb a činnosti vyjmenované v čl. 3.1 zadávací dokumentace.
Ostraha objektu ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20/600, Praha 2
CPV kody: 79710000-4 bezpečnostní služby 79713000-5 strážní služby 79992000-4 recepční služby
Výkon stráženia objektov SVD Gabčíkovo - Nagymaros, VD Žilina súkromnou bezpečnostnou službou
Predmetom zákazky je výkon strážnej služby v rozsahu: - zabezpečenie stráženia objektov a technologických zariadení SVD Gabčíkovo - Nagymaros a Vodného diela Žilina s osobitným dôrazom na stráženie určených dôležitých objektov, - zabezpečenie ochrany objektov a technologických zariadení pred zničením, poškodením a odcudzením, s osobitným dôrazom ...
Zajištění bezpečnostních služeb fyzické ostrahy a služeb souvisejících
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochrany života a zdraví osob v souvislosti s provozováním železniční dopravy a zajištění ochrany majetku zadavatele. V rámci zajištění předmětu veřejné zakázky budou poskytovány bezpečnostní služby vedoucí k ochraně majetku zadavatele, jakož i k ochraně života, zdraví a majetku zaměstnanců zadavatele, ...
Fyzická ostraha objektů VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb s jedním dodavatelem na realizaci služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EKV, EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektech, KLIPR Antala Staška, Praha 4, A. Staška 1670/80, KLIPR Brno venkov, Francouzská 40, KLIPR Karviná, Univerzitní náměstí ...
Strážne služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany objektov, strážne, bezpečnostné a informátorské služby. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažnych podkladoch.
Zajištění ostrahy a recepční služby v objektech Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepční služby v objektech Ministerstva zahraničních věcí České republiky
Organizování a provádění bezpečnostních služeb k zajištění přepravy cenností a zpracování hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je organizování a provádění bezpečnostních služeb k zajištění přepravy cenností a zpracování hotovosti v mincích a bankovkách. Služba bude zahrnovat zejména přepravu hotovosti ze sběrného místa Zadavatele, její přepočítání, zpracování a doručení na Zadavatelem určený účet, případně účty. Dále pak dodávky ...
Poskytování bezpečnostních služeb - strážní služby - II
Předmětem plnění zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - strážní služby na závodě Útlum Darkov a ČSA, Doubrava - sever, na závodě Útlum sever Lazy, Úložiště těžebního odpadu Pilňok, ČS Špluchov a ČS Sovinec spočívající v ostraze movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví objednatele i ve vlastnictví jiných subjektů, pokud se tento majetek ...
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnych a technických služieb pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16738/summary.
Zajištění strážní a recepční služby
Zajištění 24 hodinové strážní a recepční služby na třech objektech.
Poskytování služeb distribuce dokumentace se zvýšeným bezpečnostním zajištěním na rok 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování distribučních služeb, spočívajících v zaručeném, bezpečném a dokumentovaném rozvozu zásilek, které budou tvořeny neporušenými bezpečnostními schránkami s dokumentací listinného charakteru, a to ve vymezeném čase na určená místa, a dále předání těchto zásilek pověřeným osobám. Rozvoz zásilek bude ...
Poskytovanie strážnej služby v závodoch Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov v závodoch verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ v ...
Ostraha objektu
ostraha areálu pivovaru Vyškov, pivovar je mimo provoz
Zajištění strážní služby na ÚRAO Dukovany
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výkonu strážní služby a fyzické ostrahy JZ ÚRAO Dukovany. Povinností zadavatele je zajistit zabezpečení jaderného zařízení ÚRAO Dukovany dle zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcí vyhlášky č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a ...
EYOF 2022 - Zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej a usporiadateľskej služby v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022 - Európsky olympíjsky festival mládeže hromadné športové podujatie. Zákazka záhŕňa zabezpečenie strážnej služby podľa §2 ods.1 písm. a) zák. č.473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Zajištění ostrahy Českého Domu v Moskvě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pro objednatele bude vykonávat nepřetržitý monitoring (24/7) v Českém domě Moskva (ČDM) pomocí systémů EZS, EPS, CCTV a MaR a zajištění řízeného vstupu do objektu.