Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelné i mimořádné ostrahy ve vymezených objektech ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB (dále jen „MMB“) a dále výkon stanovených prací na vrátnici. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle umístění objektů MMB, popřípadě ...
Fyzická ostraha objektu Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci dodávek služeb k zajištění nepřetržité fyzické ostrahy, obsluhy EPS, PZTS, CCTV a výkon recepční služby v objektu Ústředí.
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany
Dodavatel zajistí pro Národní technické muzeum služby bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea oblast Praha.
KV Arena – ostraha
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy a dále recepčních služeb v objektu KV Arena.
Galerie Středočeského kraje - zajištění strážní a bezpečnostní služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se na pozemcích a v budovách Galerie Středočeského kraje, příspěvkové organizace a zabezpečení ostrahy pozemků, objektů a ostatního majetku uvnitř i vně objektů.
Ostraha a provoz recepce areálu BIOCEV ve Vestci
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody k provádění ostrahy a provozu recepce v rámci Biotechnologického a biomedicinského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci s jedním vybraným dodavatelem zadávacího řízení, jejímž předmětem bude poskytování plnění spočívajícího v provádění noční služby ostrahy a denní služby ...
Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.“ je poskytování komplexních služeb fyzické ostrahy, recepční služby a zajištění výjezdu zásahových jednotek za účelem ochrany osob a majetku.
Centralizace bezpečnostních služeb
Předmětem VZ je centralizace zajištění ochrany osob (zaměstnanců zadavatele i ostatních osob, které se v objektech nacházejí) a majetku zadavatele, nacházejícího se v jeho objektech, přičemž služby budou poskytované dodavatelem v rámci celého území České republiky v zadavatelem požadovaném rozsahu v závislosti na měnícím se bezpečnostním ...
Služby recepce a ostrahy sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předmětem plnění VZ je poskytování služeb fyzické ostrahy a zajištění provozu recepce a s tím souvisejících činností specifikovaných ve Smlouvě v sídle zadavatele, a to v budově Úřadu na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně ( „budova A a B“), nacházející se na pozemcích p. č. 3621/1 a p. č. 3621/7, obec Brno, k. ú. Brno – město, a v budově "C" Úřadu ...
Bezpečnostná služba – Obytný súbor Krasňany
Predmetom zákazky je poskytovanie bezpečnostnej služby, a to konkrétne strážnej služby, vrátane služby informátora. Cieľom zákazky je zabezpečiť komplexnú ochranu Obytného súboru Krasňany.
Zajištění ostrahy objektů Ministerstva kultury
Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb a ostrahy na objektech Ministerstva kultury formou fyzické ostrahy na stanovišti, pochůzek a obsluhy dohledového centra a ochrana majetku zadavatele prostřednictvím dohledového poplachového a přijímacího centra (dále jen „DPPC“). Dále je předmětem plnění obsluha systémů CCTV, EPS, PZTS, ...
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních a recepčních služeb.
Zabezpečenie strážnej služby
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti), t. z. výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti v ...
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku VN Olomouc
Poskytování bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně osob a majetku Vojenské nemocnice Olomouc, stanovených Směrnicemi pro zabezpečení ostrahy v požadované kvalitě a v požadovaném čase.
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách: nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Opletalova 47-49, Praha 1, Hybernská 4, Praha 1 a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a pokladnou fakulty a ...
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění: a) fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, b) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, c) přepravy cenin včetně doprovodu při převozu cenin, dále vše souhrnně označováno též jako „Služba“. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. ...
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.
Ostraha objektů městské části Praha 3
Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, využívá budovy (Havlíčkovo nám. 9, Lipanská 7, Lipanská 9, Lipanská 11, Lipanská 14 a Seifertova 51), jež jsou v majetku městské části Praha 3, jako kanceláře, archivy a další prostory pro své zaměstnance, ale především také pro poskytování služeb široké veřejnosti. Tyto budovy, ...
Poskytování bezpečnostních služeb pro Státní operu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž cílem je zajištění poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Státní opery, ochranu věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, včetně ochrany zdraví a života jeho zaměstnanců a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými ...
Zajištění fyzické ostrahy objektů ÚZSVM
Poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů.
Ostraha objektů SŽDC
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb pro Zadavatele u objektů v majetku státu, s nimiž má Zadavatel právo hospodařit, či nebytových prostor užívaných Zadavatelem na základě nájemních smluv, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace včetně jejích příloh.
Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění fyzické ostrahy a recepční služby v areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Zajištění ostrahy a ochrany majetku Městského stadionu Ostrava
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování profesionálních bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně majetku Městského stadionu Ostrava.
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb nepřetržité ostrahy majetku a osob (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) s recepční službou (10 hodin v pracovní dny)