Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství VUT
Strážní a recepční služby Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v areálu Technická 2896/2 v Brně.
Ostraha Skupiny ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy, dozorčí činnosti, zajištění klíčového režimu a dalších činností souvisejících se zajištěním ostrahy objektů Skupiny ČEZ ve vlastnictví nebo užívání jednotlivých členů sdružení dle požadavků Zadavatele na území České republiky, za účelem ochrany majetku jednotlivých členů Skupiny ...
Poskytování bezpečnostních služeb na vybraných objektech
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně. Blíže viz ZD a její přílohy.
Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění strážní a bezpečnostní služby pro areály vlastněné a spravované zadavatelem. Předmětem je rovněž zajištění ostrahy během společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných v těchto areálech.
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
Předmětem veřejné zakázky je provádění nepřetržité ostrahy objektu Úřadu vlády České republiky, administrativní budovy Vladislavova, na adrese Vladislavova 1484/4, Praha 1 – Nové Město (dále jen "objekt"), a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany v objektu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, je ...
Poskytování bezpečnostních služeb – služeb fyzické ostrahy v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorech Arcidiecézního muzea, Václavské náměstí 811, 771 11 Olomouc.
Bezpečnostní služby a požární prevence v NNH
Zajištění pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb a služeb požární prevence v objektech a areálu Nemocnice Na Homolce, a to na dobu neurčitou.
Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování dalších služeb specifikovaných v jednotlivých částech veřejné zakázky na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice ...
Ostraha pro objekty Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb spočívajících zejména v poskytování služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele uvedených v bodu 4.2. zadávací dokumentace. Bližší podmínky výkonu bezpečnostních služeb dle jednotlivých míst plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Poskytování bezpečnostních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění asistentů a ochranné služby osobami oblečenými po celou dobu výkonu služby v jednotném stejnokroji s viditelným označením konkrétní osoby.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v určených prostorách zadavatele.
Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech JU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ostrahy vybraných objektů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále také „JU“), elektronickými prostředky, fyzickou přítomností osob a recepční službou (dále jen „ostraha“) v určené době v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami zadavatele. Ostraha je chápána jako kombinace ...
Provozování parkoviště P+R Opatov
Předmětem této veřejné zakázky je provozování záchytného parkoviště P+ R Opatov s přítomnou dozorčí službou na parkovišti. Provozní doba na parkovišti je od 04,00 do 01,00 hod. následujícího dne. Z důvodu nočního parkování je nutná dozorčí služba s nepřetržitým provozem. Kapacita parkoviště je 108 parkovacích míst a 4 ...
Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Ministerstva kultury
Předmětem veřejné zakázky je zajištění recepčních služeb a ostrahy na objektech Ministerstva kultury formou fyzické ostrahy na stanovišti, pochůzek a obsluhy dohledového centra a ochrana majetku zadavatele prostřednictvím dohledového poplachového a přijímacího centra (dále jen „DPPC“). Dále je předmětem plnění obsluha systémů CCTV, EPS, PZTS, ...
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích.
Provádění fyzické ostrahy areálu Dopravního podniku Mladá Boleslav, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy areálu Dopravního podniku Mladá Boleslav (dále též „DPMB“ nebo „zadavatel“). Bližší specifikace předmětu plnění a technické požadavky zadavatele jsou uvedené v kapitole 4 zadávací dokumentace.
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave - 2019
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave v rozsahu bližšie definovanom v súťažných podkladoch.
Ochrana a ostraha objektů hl. města Prahy
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a čtyřmi dodavateli, jejímž předmětem je zajištění ostrahy objektů nacházejících se na území hlavního města Prahy ve vlastnictví či užívání zadavatele a některých jím zřizovaných či ovládaných subjektů.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze – SZ Kynžvart, SZ Krásný Dvůr, SZ Duchcov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů Zadavatele (objednatele), včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců Zadavatele (objednatele) a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad ...
Zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany
Jedná se o veřejnou zakázku na zajištění bezpečnostních služeb a pultu centralizované ochrany pro objekty Národního technického muzea, tak jak je dále specifikováno v příloze č.3 a č.4 zadávací dokumentace. 1.2 Místo a doba plnění veřejné zakázky Místem plnění jsou tři samostatné objekty Národního technického muzea a to : - Depozitární ...
Zajištění ostrahy objektu Generálního finančního ředitelství Žitná 563/12, Praha 2
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně v objektu Česká republika – Generální finanční ředitelství, se sídlem Žitná 563/12, Praha 2.
Zajištění ostrahy objektů Finanční správy ČR
Zajištění pořádku, ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb pro jednotlivé objekty Finanční správy České republiky - Generálního finančního ředitelství.
Ochrana majetku a monitoring
Predmetom zákazky s názvom Ochrana majetku a monitoring je zabezpečenie strážnej služby v zmysle a rozsahu zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu: - fyzická ochrana majetku s cieľom ...
Bezpečnostní služby, kontrolní činnost zaměstnanců a přeprava peněžních hotovostí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb a ostrahy Nemocnice Litoměřice, a.s., zejména zabezpečení ostrahy a ochrany osob a majetku ve střežených objektech, kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců, přeprava finanční hotovosti, poskytování informací občanům a pacientům, prevence negativních jevů, řešení krizových ...
Zajištění bezpečnostní ostrahy a monitoringu pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostní ostrahy a bezpečnostního monitoringu v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni na adresách: Kaplířova 2731/7, Plzeň a Klatovská 200e, Plzeň