Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních a recepčních služeb.
Zabezpečenie strážnej služby
Predmetom zákazky je poskytovanie služby v súlade s § 2 ods. 1 pís. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o súkromnej bezpečnosti), t. z. výkon strážnej služby v zmysle zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti v ...
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku VN Olomouc
Poskytování bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně osob a majetku Vojenské nemocnice Olomouc, stanovených Směrnicemi pro zabezpečení ostrahy v požadované kvalitě a v požadovaném čase.
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách: nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Opletalova 47-49, Praha 1, Hybernská 4, Praha 1 a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a pokladnou fakulty a ...
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění: a) fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, b) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, c) přepravy cenin včetně doprovodu při převozu cenin, dále vše souhrnně označováno též jako „Služba“. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. ...
Pokladní a informační služby ve vyjmenovaných objektech Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí poskytování pokladních a informačních služeb pro návštěvníky ve vybraných objektech zadavatele.
Ostraha objektů městské části Praha 3
Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, využívá budovy (Havlíčkovo nám. 9, Lipanská 7, Lipanská 9, Lipanská 11, Lipanská 14 a Seifertova 51), jež jsou v majetku městské části Praha 3, jako kanceláře, archivy a další prostory pro své zaměstnance, ale především také pro poskytování služeb široké veřejnosti. Tyto budovy, ...
Poskytování bezpečnostních služeb pro Státní operu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž cílem je zajištění poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Státní opery, ochranu věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, včetně ochrany zdraví a života jeho zaměstnanců a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými ...
Zajištění fyzické ostrahy objektů ÚZSVM
Poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů.
Ostraha objektů SŽDC
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb pro Zadavatele u objektů v majetku státu, s nimiž má Zadavatel právo hospodařit, či nebytových prostor užívaných Zadavatelem na základě nájemních smluv, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace včetně jejích příloh.
Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění fyzické ostrahy a recepční služby v areálu Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Zajištění ostrahy a ochrany majetku Městského stadionu Ostrava
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování profesionálních bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně majetku Městského stadionu Ostrava.
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb nepřetržité ostrahy majetku a osob (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu) s recepční službou (10 hodin v pracovní dny)
Provozování parkovacích míst v Parkovacím domě Prosek se zapojením osob bez domova
Předmětem veřejné zakázky je úplatné obstarávání záležitostí zadavatele v oblasti provozování části parkovacího domu se zastřešenými i nezastřešenými parkovacími místy, spočívajících v provozování a obsluze parkovacího systému, personálním a organizačním zajištění parkovacích služeb včetně evidence parkujících, uzavírání smluv s parkujícími v ...
Zajištění ostrahy a recepčních služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy
poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, a to nemovitostí či jejich částí, zařízení a movitých věcí, dále v ochraně zaměstnanců Zadavatele a poskytování souvisejících recepčních služeb v objektech Zadavatele
Zajištění ostrahy objektu Václavské náměstí 816/49, Praha 1
Zajištění ostrahy objektu Václavské náměstí 816/49, Praha 1.
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), i) zákona o súkromnej bezpečnosti formou fyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojení s obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve SC ŽSK prostredníctvom prevádzkovania monitorovacieho centra ...
Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8
Předmětem činností je zajištění celoroční hlídací, zabezpečovací a dohledové služby objektů a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v místech instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky soustředěných signalizačních, kontrolních, zabezpečovacích a monitorovacích systémů a zařízení. Nedílnou součástí služeb je obsluha a monitoring provozu ...
Úklid objektů a recepční služby v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků
Jedná se veřejnou zakázku na služby v nadlimitním režimu zadávanou v otevřeném řízení. Předmětem zakázky je zajištění úklidu objektů a recepčních služeb v objektech užívaných Základní školou Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky.
Ostraha budov Ministerstva pro místní rozvoj a s.p.o. Czechtourism
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objektů ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména služeb a) poskytování strážní a recepční služby, b) provádění činnosti telefonní ústředny, c) provádění centrálního ...
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytování recepčních služeb ve vybraných budovách OFS
Poskytovaní bezpečnostních služeb v objektech Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Uměleckoprůmyslového musea v Praze Předpokládaná cena uvedená výše je předpokládaná cena za období jednoho měsíce, a to 1 100 000,- Kč bez daně.
Úřad práce Praha - fyzická ostraha na pracovištích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně.
Ostraha Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Předmětem plnění je ostraha a ochrana areálů a zajištění bezpečnosti a majetku zaměstnanců, pacientů a návštěvníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to v předpokládaném množství uvedeném v příloze této zadávací dokumentace – položkový ceník a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.