Ostraha areálu autobusového nádraží Mladá Boleslav

Ostraha areálu autobusového nádraží Mladá Boleslav

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem, jehož nabídka bude v souladu se zadávacími podmínkami vybrána jako nejvhodnější. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění strážní a ochranné služby osobami oblečenými po celou dobu výkonu služby v jednotném stejnokroji s viditelným označením konkrétní osoby. Blíže v ...

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Předmětem této sektorové veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb v rámci zajištění systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy, služeb ostrahy majetku a osob pro zadavatele v prostorách Letiště Pardubice – civilní část

Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice

Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice

zajištění strážní služby (tj. vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční služby a obsluhy pobočkové telefonní ústředny) v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu ...

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby a další obdobné činnosti v lokalitách zadavatele podrobně specifikované v zadávacích podmínkách zveřejněných na profilu zadavatele, zejména pak v závazném textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek.

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Předmětem veřejné zakázky je pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě.

SÚJB - Správa nemovitostí

SÚJB - Správa nemovitostí

Předmětem plnění VZ je zajišťování správy nemovitostí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména se jedná o zajištění úklidových služeb, služeb technické správy budov (včetně údržby, drobných oprav), zajištění služeb souvisejících s údržbou zeleně v objektech zadavatele a zajištění bezpečnostních a ochranných služeb a zajištění provozu ...

Recepčné služby

Recepčné služby

Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

79713000-5 - Strážní služby 79710000-4 - Bezpečnostní služby Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty. na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 ...

Zajištění ostrahy areálu SSÚD Mirošovice

Zajištění ostrahy areálu SSÚD Mirošovice

Plnění služeb fyzické ostrahy objektu SSÚD Mirošovice po dobu probíhající rekonstrukce.

Strážna služba

Strážna služba

Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby na zabezpečenie ochrany majetku verejného obstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochrany života a zdravia osôb, ktoré sa oprávnene zdržiavajú v objektoch verejného obstarávateľa.

Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022

Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a objektu Školícího střediska a laboratoře Třemošná na období let 2018 až 2022 v rozsahu předmětu veřejné zakázky uvedeném v příloze č. 1 zadávacích podmínek.

Ostraha areálu ČMI v Brně

Ostraha areálu ČMI v Brně

Předmětem zakázky je: zajištění ostrahy areálu Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Brně, Okružní 31, a to: - v pracovních dnech od 13:00 do 18:00 hod. (služba na recepci) - nepřetržité zajištění ostrahy areálu. Pracovník zajišťující ostrahu areálu bude posílen o služebního psa. Ostraha objektu spočívá především v ochraně ...

Provádění ostrahy objektu MZ ČR a informační služby pro veřejnost

Provádění ostrahy objektu MZ ČR a informační služby pro veřejnost

Předmětem veřejné zakázky je realizace fyzické ostrahy objektu a informační služby pro veřejnost v objektu Ministerstva zdravotnictví na adrese Palackého náměstí 375/4, Praha 2. Poskytovatel zajistí základní činnosti ostrahy a informační služby včetně obecných požadavků na výkon ostrahy.

Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy

Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy

Předmětem zakázky je zajištění monitoringu, správy, zkoušek a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB se současným zabezpečením služeb ostrahy a recepce v areálu Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na ulici Purkyňova 123 v Brně. Kumulovaná služba monitoringu technologií a ostrahy areálu bude poskytována 24 ...

Fyzická ostraha osob a majetku Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Fyzická ostraha osob a majetku Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní fyzické ochrany osob a majetku vykonávané fyzickou ostrahou, zabezpečení organizace režimu vjezdu a parkování, doprovod personálu a pacientů při transportu do jiných zdravotnických i nezdravotnických zařízení, řešení mimořádných a nežádoucích událostí včetně krizových situací v objektech a ...

Zajištění fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD

Zajištění fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD

Plnění služeb fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD dle zadávací dokumentace.

Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP v Praze

Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP v Praze

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty zadavatele s cílem předcházet a zamezovat protiprávnímu jednání, které směřuje proti majetku a právům zadavatele. Předmětem plnění jsou: Recepční služby - poskytování informačních služeb pro návštěvníky objektů zadavatele; - dohled nad režimem ...

Ostraha lokalit PT

Ostraha lokalit PT

Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy, dozorčí činnosti, klíčového hospodářství a činnosti související na dobu neurčitou za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Po výběru jednoho dodavatele bude s tímto dodavatelem uzavřena jedna smlouva pro všechny lokality zadavatele.

Zajištění ostrahy objektu

Zajištění ostrahy objektu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby ostrahy v areálu Kamýk nad Vltavou - Středočeský kraj

Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ – ÚPS Praha

Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ – ÚPS Praha

Předmětem zakázky je výkon fyzické ostrahy v objektech Zadavatele a střežení objektů Zadavatele prostřednictvím připojení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů na Pult centralizované ochrany. Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ustanovení § 35 zákona, a to konkrétně: 1. část: Státní zámek Benešov nad ...

Poptáváme recepční služby

Poptáváme recepční služby

Poptáváme recepční službu na adresu: Brno, Řipská 9 (v nájmu) v době od 6:00 do 18:00 hod.(v pracovní dny) Požadujeme: -informační službu pro návštěvníky úřadu -dohled nad režimem vstupu osob do objektu -klíčové hospodářství -odstřežení a zastřežení objektu Žádáme o vystavení cenové nabídky. Další informace na požádání. Antonie Elsnerová, ...

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.

Vrátenská a recepční služba na kolejích a Studentském domě ČVUT

Vrátenská a recepční služba na kolejích a Studentském domě ČVUT

Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT a v Studentském domě. Důvod zadání zakázky je konec platnosti smlouvy se stávajícími dodavateli poskytovaných služeb.

(záznamy 1/25 z 566)  strana 1 / 23