Zajištění ostrahy Českého Domu v Moskvě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pro objednatele bude vykonávat nepřetržitý monitoring (24/7) v Českém domě Moskva (ČDM) pomocí systémů EZS, EPS, CCTV a MaR a zajištění řízeného vstupu do objektu.
Poskytnutie strážnej a bezpečnostnej služby pre potreby ZOO Bratislava
Poskytnutie strážnej a bezpečnostnej služby pre potreby ZOO Bratislava
Zajišťování technických a bezpečnostních služeb pro objekt parkovacího domu
Obstarávání chodu parkovacího domu na adrese Štěpánská č. p. 630, Praha 1, a to dle požadavků objednatele. Všechny požadavky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy
Ostraha Areálu Vltavanů 229
Zajištění ostrahy Areálu Vltavanů 229
Zajištění bezpečnostních služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o zajištění bezpečnostních služeb a služeb s nimi souvisejících v objektu Státního pozemkového úřadu na adrese Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Strážne služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie ochrany objektov, strážne, bezpečnostné a informátorské služby. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Ostraha objektu Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb denní dlouhodobé fyzické ostrahy objektu. Požadavky na rozsah a způsob provádění ostrahy jsou uvedeny v dokumentu č. j.: UKFHS/93754/2021 jako Interní směrnice č. 1/2021 pro výkon služby pracovníků ostrahy objektu Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií, na adrese Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, ...
Zajištění bezpečnostních služeb v objektech Památníku národního písemnictví
Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb pro objekty zadavatele: Centrální depozitář Litoměřice, Kamýcká 2293, Litoměřice, Předměstí, objekt 17 a 21 Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6 , Liboc Hájenka, Obora Hvězda, Praha 6 ,Liboc Sídlo PNP, Petschkova vila, V Sadech čp. 44/2, Praha 6, Bubeneč Malá vila PNP, Pelléova ...
Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění strážní a bezpečnostní služby pro areály vlastněné a spravované společnými zadavateli. Předmětem je rovněž zajištění ostrahy během společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných v těchto areálech.
Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní galerie v Praze
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je: i. zajištění služeb fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku v objektech Národní galerie v Praze ii. poskytování služeb přepravy hotovosti iii. zajištění recepčních a kustodských služeb. Na plnění veřejné zakázky bude uzavřena smlouva s jedním účastníkem na dobu 4 let ...
Zajištění služeb ostrahy areálu Mendelovy univerzity v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti zajištění bezpečnosti, a to mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu neurčitou, přičemž součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb a činnosti vyjmenované v čl. 3.1 této zadávací dokumentace. Účelem veřejné zakázky je zajištění ostrahy včetně ...
Zajištění noční a víkendové ostrahy objektů ČVUT FJFI v Praze
Předmětem plnění této zakázky je zajišťování bezpečností služby pro objekt ČVUT Břehová 7, Praha 1 a objekt ČVUT Trojanova 13, Praha 2. Bezpečnostní službu zajišťuje v každém objektu vždy jeden strážný denně od 19:00 hodin do 07:00 hodin. Víkendy a svátky nepřetržitě 24 hodin.
Poskytování bezpečnostních služeb - strážní služby
Předmětem plnění zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - strážní služby na závodě Útlum Darkov a ČSA, Doubrava - sever, na závodě Útlum sever Lazy, Úložiště těžebního odpadu Pilňok, ČS Špluchov a ČS Sovinec spočívající v ostraze movitého i nemovitého majetku ve vlastnictví objednatele i ve vlastnictví jiných subjektů, pokud se tento majetek ...
Zajištění služeb recepce, obsluha komunikačních a bezpečnostních systémů v objektech DSEP
Předmětem zakázky jsou služby spojené s výkonem služby recepce a obsluhou bezpečnostních a komunikačních systémů v objektech zadavatele a další navazující služby. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace
Ostraha objektů LOM PRAHA s.p. v lokalitě CLV Pardubice
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy objektů a areálu a jejich střežení proti vniknutí neoprávněných osob v této zadávací dokumentaci předepsaném počtu osob, vykonávajících službu ve stejnokroji dodavatele s patřičným označením a vybavením, odpovídajícím danému střeženému areálu, v době pondělí až neděle, nepřetržitě 24 hodin, včetně dnů ...
Fyzická ostraha areálu skladů Celní správy v Klášterci nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržité 24 hodinové fyzické ostrahy areálu skladu Celní správy (dále jen „CS“) v Klášterci nad Orlicí. Tyto služby spočívají v komplexním zajištění ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v objektu areálu skladů CS. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v ...
Komplexní zajištění bezpečnostních a recepčních služeb 2021-2025
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění bezpečnostních a recepčních služeb v objektech zadavatele.
Poskytování služby na ochranu a ostrahu majetku statutárního města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby na ochranu a ostrahu majetku pro sportovní zařízení: Budvar aréna (zimní stadion), Plavecký stadion, Sportovní hala.
Ostraha areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně včetně zajištění dispečerských služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Krajsné nemocnice T. Bati ve Zlíně (dále také jen „KTNB“) a s tím spojené služby a zajištění výkonu dispečerské činnosti při zajištění určených elektronických systémů bezpečnosti, používaných v KNTB včetně zajištění požadované reakce na hlášení z těchto elektronických systémů. Bližší ...
Zajištění bezpečnostních služeb MZe
Předmětem plnění této VZ je zajištění bezpečnostních služeb v objektu zadavatele. Cílem realizace bezpečnostní služby v objektu zadavatele jsou následující požadavky: -chránit majetek a práva zadavatele, chránit životy, zdraví a práva zaměstnanců zadavatele a osob, které se budou v objektu zadavatele oprávněně vyskytovat, -preventivně působit, ...
Poskytování ostrahy v budově KS ČSÚ v Brně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování strážních a informačních služeb v administrativní budově KS ČSÚ v Brně na adrese Jezuitská 2, 601 59. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Ostraha v objektu Kampus Hybernská - část 2
Cílem této Veřejné zakázky je zajistit ostrahu objektu Kampusu, který Zadavatel využívá a má v něm své sídlo, a majetek v tomto objektu zejména proti krádežím a vandalismu a ochranu bezpečnosti osob v Kampusu. Ostraha bude zajišťována prostřednictvím 1 osoby strážného nepřetržitě každý den v roce 24 hodin denně za podmínek vymezených ve Smlouvě. ...
Zajištění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR
Předmětem veřejné zakázky je provádění recepčních služeb ve vybraných budovách Finančních úřadů ČR v souladu se Smlouvou o poskytování recepčních služeb a Standardy pro recepční služby, které tvoří přílohu smlouvy.
Zabezpečenie stráženia vybraných železničných staníc
Predmetom zákazky s názvom "Zabezpečenie stráženia vybraných železničných staníc" je vykonávanie strážnej služby podľa ust. § 2 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 3 písm. a) a písm. f) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení ...
Provádění ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obstarání všech služeb souvisejících s plněním předmětu zakázky „Provádění ostrahy objektů Povodí Moravy, s.p.“. Zakázka je dělená na 3 části, přičemž lze podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část samostatně (dílčí plnění) Každá část bude posuzována jako samostatná ...