Zajištění fyzické ostrahy objektů
6.2 Předmětem plnění Smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení bude závazek dodavatele zejména k poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů. ...
Poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku v SPZ Holešov
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti ostrahy majetku v SPZ a TP Holešov.
Strážní služba a fyzická ostraha objektu Úřadu práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby fyzické ostrahy, která bude poskytována prostřednictvím strážní služby v objektu zadavatele. Rozsah a obsah požadovaného plnění je v této zadávací dokumentaci specifikován podle potřeb Úřadu práce níže. V objektu jsou provozovány činnosti úřadu práce. Budovy jsou v příslušnosti hospodaření Úřadu ...
Provádění fyzické ostrahy objektu Ministerstva zdravotnictví a informační služby pro veřejnost
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy objektu - sídla Ministerstva zdravotnictví a poskytování bezpečnostních služeb a informačních služeb pro veřejnost. Podrobná specifikace zakázky, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění a dalších požadovaných služeb je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Zabezpečenie strážnej služby pre Bratislavský samosprávny kraj
Predmetom zákazky je zabezpečenie nepretržitého 24 hodinového poskytovania strážnej služby pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a objekty (nehnuteľnosti) v správe Bratislavského samosprávneho kraja v pracovných dňoch, dňoch pracovného pokoja a dňoch, ktoré sú vyhlásené štátnymi sviatkami, zabezpečenie stráženia proti vniknutiu nepovolaných ...
Služby ostrahy v objektech ve správě společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s.
Předmětem (účelem) veřejné zakázky - rámcové dohody je výběr jednoho účastníka rámcové dohody na dobu 3 let, který bude následně, na základě požadavků zadavatele, zajišťovat poskytování služeb fyzické ostrahy objektů Městské části Praha 10, které zadavatel, na základě smluvního vztahu s Městskou částí Praha 10, spravuje, a služby související. ...
Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj
Zajištění recepčních služeb v budově Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech. Službami se rozumí: - činnosti spojené s provozem recepce, tj. zejména provádění činností vyplývajících z režimových opatření objednatele související se vstupem/odchodem osob do/z objektu, popřípadě vjezdem/výjezdem vozidel a ...
Ostraha areálu Nemocnice Znojmo
Předmětem plnění této zakázky je výkon činností v oblasti zajištění ostrahy areálu Nemocnice Znojmo (dále jen NZ) na dobu neurčitou. Činnost bude zahrnovat: • Ostrahu areálu - kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, dodržování režimu na veřejném parkovišti NZ, zamykání a odemykání objektu NZ, kontrola kouření, pořádku, oplocení aj. majetku, spolupráce ...
Zajištění ostrahy objektu IT4Innovations
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy pro budovu IT4Innovations a dálkového dohledu pro budovu IT4Innovations v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z projektu „e-Infrastruktura CZ“ (identifikační kód projektu LM2018140) v rámci programu Velké výzkumné ...
Bezpečnostní služby - ostraha objektu na adrese U Průhonu 1338/38, Praha 7
Předmětem této VZ je zajištění služby fyzické ostrahy a ochrany budovy a prostor objednatele včetně pochůzkové ostrahy na adrese: U Průhonu 1338/38, Praha 7, PSČ 170 00, v rozsahu vymezeném v ZD v příloze č. 3 ZD.
Poskytování bezpečnostních služeb na vybraných objektech
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně. Služby budou poskytovány v objektech zadavatele: • Garáže Klíčov, Letňanská 24, Praha 9, • Garáže Kačerov, Ke garážím 2, Praha 4, • Garáže Vršovice, ...
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - fyzická ostraha pracoviště II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti pracoviště zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ...
Zajištění ostrahy objektů r. 2021-2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a objektu Školícího střediska a laboratoře Třemošná na období let 2021 až 2025 v rozsahu předmětu veřejné zakázky uvedeném v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech SZ ČR při EU v Bruselu v období od 1.4.2021 do 19.8.2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Délka trvání poskytování služeb je 2 roky, 4 měsíce a 19 dní od 1.4.2021 do 19.8.2023.
Bezpečnostní služby v areálu Památníku Lidice
Plnění zakázky spočívá v poskytování strážních služeb pro zadavatele.
LB - ÚP ČR - Česká Lípa - fyzická ostraha pracovišť II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní bezpečnosti pracovišť zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ostraha bude vykonávána vždy ...
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT
Předmětem Veřejné zakázky jsou strážní jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze - SZ Veltrusy, SZ Mníšek pod Brdy, SZ Valeč
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy v prostorách Zadavatele (objednatele). Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů Zadavatele (objednatele), včetně ochrany zdraví a života zaměstnanců Zadavatele (objednatele) a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad ...
Poskytovanie strážnej služby - Región I
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby pre vybrané objekty verejného obstarávateľa a v rozsahu zabezpečenia jednou osobou poskytovateľa s cieľom zabezpečiť komplexnú ochranu objektu a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb, a to zamestnancami dodávateľa v rozsahu 24 hodín denne. Podrobné vymedzenie ...
Zajištění komplexních služeb ostrahy a recepce objektů MSIC Ostrava
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytovaní odborných služeb ostrahy a recepce.
GŘ OL - Fyzická ostraha areálů Praha 2021
Fyzická ostraha objektů v areálů Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR v Praze - Pankráci
Vrátenská a recepční služba na kolejích ČVUT v Praze
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT v době trvání 36 měsíců.
Poskytování služeb fyzické ostrahy, ochrany a kontroly na objektu DPS Merkur, Chomutov
Zajištění služeb spočívajících v nepřetržité fyzické ostraze, ochraně, kontrole a obsluze elektronického protipožárního systému (dále jen EPS) areálu DPS Merkur, ulice Bezručova 4512, 430 03 Chomutov (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v počtu 1 bezpečnostní pracovník (dále jen BP).
Fyzická ostraha areáluskladu CS - Rudolfov u Českých Budějovic
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nepřetržité 24 hodinové fyzické ostrahy areálu skladu Celní správy (dále jen „CS“) na Rudolfově u Českých Budějovic. Tyto služby spočívají v komplexním zajištění ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v objektu areálu skladů CS.
Poskytování služeb ostrahy a dozoru pro Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy a dozoru v prostorách zadavatele. Fyzickou ostrahou je ochrana věcí movitých a nemovitých, prostor či jiných chráněných zájmů zadavatele, vč. ochrany zdraví a života zaměstnanců zadavatele a ostatních osob přítomných v těchto prostorách, dozor nad instalovanými bezpečnostními prvky ...