Strážna služba
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie komplexnej objektovej ochrany, poskytovanie a výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objektoch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
Poskytovanie strážnej služby
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiace služby.
Strážna služba pre OZ Horehronie na roky 2023-2024
Predmetom uvedenej zákazky je poskytovanie strážnych služieb, ktoré sa týkajú zabezpečenia ochrany vybraného majetku Organizačnej zložky OZ Horehronie a bezpečnosti osôb vyskytujúcich sa na ním určených miestach prostredníctvom bezpečnostných služieb. Ide o zabezpečenie fyzického stráženia areálu lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu v celkovom ...
Administratívna budova Miletičova 19, Bratislava
Predmetom zákazky je výkon strážnej a informačnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v aktuálnom znení, spočívajúcej v komplexnej ochrane majetku a majetkových práv verejného obstarávateľa, jeho zamestnancov a tretích osôb oprávnene sa zdržiavajúcich v objekte verejného obstarávateľa.
Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku
Predmetom zákazky je zabezpečiť verejnému obstarávateľovi podľa § 3 písm. a) - b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nepretržitú strážnu službu na zabezpečenie ochrany majetku verejného obstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochranu ...
Výkon strážnej služby - areál OZLT Banská Bystrica 2023/202
Predmetom zákazky je zabezpečovanie strážnej služby a jednotlivých úloh s tým súvisiacich, ktoré sú uvedené v prílohe návrhu zmluvy v areáli Odštepného závodu lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica. Súčasťou poskytovania strážnej služby je aj služba Pochôdzkový elektronický systém (PES). Bližšia špecifikácia ...
Poskytovanie strážnej služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu bezpečnostnej a strážnej služby, ochrany majetku a osôb v objekte verejného obstarávateľa. Úspešný uchádzač bude a)poskytovať službu v súlade s § 3 písm. a), b) a c) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Strážna služba
Predmetom obstarávania je zabezpečiť poskytovanie strážnej služby v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom zabezpečiť ochranu majetku verejného obstarávateľa proti krádeži a vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu osôb v objektoch, dodržiavanie ...
Bezpečnostné, strážne služby
Zabezpečenie komplexnej ochrany objektov verejného obstarávateľa strážnou službou a poskytnutie činností informátora.
Strážna služba
Predmetom zákazky je výkon strážnej služby za účelom ochrany osôb a majetku v objekte NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26, v súlade s platnými predpismi, najmä so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
oblasť Bardejov
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej a informačnej služby pre areály verejného obstarávateľa na zaistenie bezpečnosti zamestnancov a návštevníkov, ako aj ochrana hnuteľného a nehnuteľného majetku verejného obstarávateľa a tretích osôb pred krádežou, poškodením alebo znehodnotením, za podmienok dohodnutých v zmluve, v súlade so zákonom ...
Strážne služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnych služieb pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú dostupné v súťažných podkladoch na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/39298/summary
Výkon strážnej služby - areál OZLT Vranov nad Topľou
Predmetom zákazky je zabezpečovanie strážnej služby a jednotlivých úloh s tým súvisiacich, ktoré sú uvedené v prílohe návrhu zmluvy v areáli dielní Regionálneho strediska lesnej techniky OZLT vo Vranove nad Topľou, Tehelná 999, Vranov nad Topľou. Súčasťou poskytovania strážnej služby je aj služba Pochôdzkový elektronický systém (PES). Bližšia ...
Ostraha objektů PřF UK
Ostraha s osobní přítomností pro objekty PřF UK Albertov 6, Viničná 7. Dále ostraha formou pochůzek pro objekty PřF UK Hlavova 8, Horská 3, Viničná 5, Benátská 2 a 4, Na Slupi 16 a areál Botanické zahrady na adrese Na Slupi 16.
Bezpečnostné služby vo vybraných objektoch finančnej správy región Bratislava
Predmetom zákazky bude výkon bezpečnostných služieb za účelom ochrany osôb a majetku vo vybraných objektoch, priestoroch a priľahlých pozemkoch, ktoré spravuje finančná správa (ďalej aj FS) v regióne Bratislava, v regióne západ, v regióne stred, v regióne východ, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní ...
Bezpečnostné strážne služby a služby informátora
Predmetom zákazky je poskytovanie Bezpečnostnej strážnej a informačnej služby pre verejného obstarávateľa Ministerstvo zdravotníctva SR: 1.poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby a služby informátora v sídle verejného obstarávateľa na adrese: Limbová 2, 837 52 Bratislava 2.poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby v administratívnej ...
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb v areálu zadavatele v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Zabezpečenie ochrany majetku, verejného poriadku a bezpečnosti v železničných staniciach
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby areáloch ŽST Bratislava hlavná stanica, zástavka Bratislava Vinohrady, ŽST Bratislava Predmestie, ŽST Bratislava Petržalka, ŽST Bratislava Nové Mesto za účelom zabezpečenia ochrany majetku v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a ...
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - fyzická ostraha pracoviště V
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti pracoviště zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ...
Zabezpečenie strážnej služby v areáli ŽST Lužianky Terminál intermodálnej prepravy
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby ako zabezpečenie nepretržitej strážnej služby areálu ŽST Lužianky Terminál intermodálnej prepravy Expedičné koľajisko za účelom zabezpečenia ochrany majetku v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení ...
Poskytování strážních a recepčních služeb v sídle SFDI 2023-2027
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění strážní a recepční služby zahrnující ostrahu a ochranu vnitřních a vnějších prostor budovy SFDI, pozemků náležících k budově, zařízení, zaměstnanců, nájemců a fyzických osob nacházejících se v budově, před škodami na majetku a zdraví, a dále zajištění služeb recepce.
Zabezpečenie vykonania ochrany majetku štátu v správe objednávateľa  - výkonom strážnej služby
Zabezpečenie vykonania ochrany majetku štátu v správe objednávateľa - výkonom strážnej služby
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - fyzická ostraha pracoviště IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti pracoviště zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ...
Poskytovanie bezpečnostnej služby
Predmetom služby bude fyzické stráženie v určených priestoroch a zabezpečenie ochrany návštevníkov divadelných predstavení, zamestnancov divadla a majetku verejného obstarávateľa. Výkon bezpečnostnej služby spočíva v ochrane osôb, majetku a priestorov Objednávateľa v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej ...
Zajištění bezpečnostní ostrahy pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostní ostrahy v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči, dávky osobám zdravotně postiženým atd.). Budovy jsou v příslušnosti hospodaření Úřadu práce České republiky.