Ostraha objektů VoZP ČR

Ostraha objektů VoZP ČR

Předmětem VZ je zajištění ostrahy a recepční služby v pracovních dnech na Ústředí a pobočce Praha VoZP ČR na dobu 48 měsíců. Přesný popis činnosti a úkolů ostrahy obsahuje příloha č. 1 této zadávací dokumentace.

Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na základě uzavřených smluv na jednotlivé části veřejné ...

Zabezpečenie strážnej služby pre objekt Bratislavský samosprávny kraj

Zabezpečenie strážnej služby pre objekt Bratislavský samosprávny kraj

Predmetom zákazky je poskytovanie 24 hodinovej strážnej služby pracovníkmi strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe BSK. Podrobný opis je uvedený v časti B Súťažných podkladoch.

Zajištění převozu hotovosti a cenin II

Zajištění převozu hotovosti a cenin II

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění převozu hotovosti a cenin, přičemž uvedené služby jsou níže specifikovány následovně: - rozvoz výplaty mezd, - odvoz mincí, - rozvoz vaků, - svozy vaků, - odvoz vaků, - mimořádné jízdy.

RP Praha – Agenturní svoz hotovosti

RP Praha – Agenturní svoz hotovosti

Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Regionální pobočky Praha do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky.

Ostraha sídla Úřadu průmyslového vlastnictví

Ostraha sídla Úřadu průmyslového vlastnictví

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ostrahy v budovách sídla Úřadu průmyslového vlastnictví.

MS Praha – ostraha areálu CSMS Hostivice

MS Praha – ostraha areálu CSMS Hostivice

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění strážních služeb areálu CSMS Hostivice - nepřetržité zabezpečení a ochrana areálu prováděním pochůzkové činnosti, monitoringem pracoviště, stanovených prostorů a vstupu do areálu a zamezení neoprávněnému vstupu a pohybu osob v převzatých prostorech, které by mohly být příčinou vzniku škod a ztrát na ...

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

Poskytování ochranných bezpečnostních služeb pro ÚSKVBL 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytování služeb fyzické ochrany objektů v areálu zadavatele nepřetržitě 24h denně jedním pracovníkem. Služba zahrnuje recepční službu spojenou s pravidelnými obchůzkami budov a areálu, vybraných činností v oblasti vedení evidence autoprovozu zadavatele, zajištění služeb přepojování ...

Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky

Zabezpečenie strážnej služby pre objekty Úradu vlády Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a informačnej služby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému ...

Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť

Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění - ostrahy budovy ÚMČ Praha 6, zajištění komplexní správy, kontroly a koordinace FM služeb a obsluha velína ÚMČ Praha 6, zajištění údržby, provozu a obsluhy technologií budovy ÚMČ Praha 6, zajištění úklidu budovy ÚMČ Praha 6 a zajištění nepřetržitého provozu, úklidu a obsluhy garáží Prašný ...

Ostraha a kamerový dozor 2018-2020

Ostraha a kamerový dozor 2018-2020

Obsahem předmětu služby je: - komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou 1812/16 na ul. I. Sekaniny v Ostravě-Porubě a majetku, který mu bude za tímto účelem svěřen objednatelem; - komplexní zajištění ostrahy zařízení, recepčních a spojovatelských služeb v domě s pečovatelskou službou ...

Strážní služby

Strážní služby

Předmětem veřejné zakázky je poskytování strážních služeb, tj. fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele ve stanovených areálech (objektech) zadavatele, včetně objektů a budov v nich umístěných a včetně věcí a osob, které se v nich nacházejí. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.

Odštepný závod Piešťany

Odštepný závod Piešťany

Zabezpečenie strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa a nepretržitej strážnej služby a ochrany majetku verejného obstarávateľa výkonom strážnej služby vodných stavieb, administratívnych budov, vnútorných priestorov budov, areálov dvorov, garáží, skladov a dielní, areálov hatí správ povodí, príp. stavenísk a strojných a stavebných ...

ON Příbram, a.s. - Bezpečnostní služby

ON Příbram, a.s. - Bezpečnostní služby

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování pravidelných specializovaných služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.

Zabezpečenie represívnych výjazdov zásahových jednotiek dodávateľa na narušených objektoch SP, a. s.

Predmetom zákazky je realizácia výjazdov zásahovej jednotky na preverenie narušenia 678 chránených objektov na základe oznámenia Multifunkčného dohľadového centra na pult centrálnej ochrany poskytovateľa alebo na základe prijatia signálu o narušení objektu na pult centrálnej ochrany poskytovateľa.

Ostraha areálu autobusového nádraží Mladá Boleslav

Ostraha areálu autobusového nádraží Mladá Boleslav

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření smlouvy s jediným dodavatelem, jehož nabídka bude v souladu se zadávacími podmínkami vybrána jako nejvhodnější. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění strážní a ochranné služby osobami oblečenými po celou dobu výkonu služby v jednotném stejnokroji s viditelným označením konkrétní osoby. Blíže v ...

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Výběr poskytovatele bezpečnostních služeb - Letiště Pardubice

Předmětem této sektorové veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb v rámci zajištění systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy, služeb ostrahy majetku a osob pro zadavatele v prostorách Letiště Pardubice – civilní část

Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice

Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice

zajištění strážní služby (tj. vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční služby a obsluhy pobočkové telefonní ústředny) v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava

Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu ...

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby a další obdobné činnosti v lokalitách zadavatele podrobně specifikované v zadávacích podmínkách zveřejněných na profilu zadavatele, zejména pak v závazném textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek.

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě

Předmětem veřejné zakázky je pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě.

SÚJB - Správa nemovitostí

SÚJB - Správa nemovitostí

Předmětem plnění VZ je zajišťování správy nemovitostí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména se jedná o zajištění úklidových služeb, služeb technické správy budov (včetně údržby, drobných oprav), zajištění služeb souvisejících s údržbou zeleně v objektech zadavatele a zajištění bezpečnostních a ochranných služeb a zajištění provozu ...

Recepčné služby

Recepčné služby

Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV

79713000-5 - Strážní služby 79710000-4 - Bezpečnostní služby Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty. na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 ...

(záznamy 1/25 z 582)  strana 1 / 24