Poskytování strážních a recepčních služeb v sídle SFDI 2023-2027
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění strážní a recepční služby zahrnující ostrahu a ochranu vnitřních a vnějších prostor budovy SFDI, pozemků náležících k budově, zařízení, zaměstnanců, nájemců a fyzických osob nacházejících se v budově, před škodami na majetku a zdraví, a dále zajištění služeb recepce.
Zabezpečenie vykonania ochrany majetku štátu v správe objednávateľa  - výkonom strážnej služby
Zabezpečenie vykonania ochrany majetku štátu v správe objednávateľa - výkonom strážnej služby
LB - ÚP ČR - KrP v Liberci - fyzická ostraha pracoviště IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti pracoviště zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ...
Poskytovanie bezpečnostnej služby
Predmetom služby bude fyzické stráženie v určených priestoroch a zabezpečenie ochrany návštevníkov divadelných predstavení, zamestnancov divadla a majetku verejného obstarávateľa. Výkon bezpečnostnej služby spočíva v ochrane osôb, majetku a priestorov Objednávateľa v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej ...
Zajištění bezpečnostní ostrahy pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostní ostrahy v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Plzni. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na péči, dávky osobám zdravotně postiženým atd.). Budovy jsou v příslušnosti hospodaření Úřadu práce České republiky.
Ostraha Městské knihovny v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních služeb spočívajících zejména v poskytování stálých služeb fyzické ostrahy v objektech zadavatele uvedených v bodu 4.2. zadávací dokumentace a dále mimořádných služeb při konání akcí v prostorách objektů zadavatele. Bližší podmínky výkonu bezpečnostních služeb jsou uvedeny v příloze č. ...
Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2023
Veřejná zakázka spočívá v zabezpečení služeb ostrahy objektů v areálu zadavatele a zajištění provozu parkoviště a recepce zadavatele.
Poskytování komplexních bezpečnostních a recepčních služeb v administrativních budovách
Předmětem veřejné zakázky je poskytování recepčních služeb a komplexních bezpečnostních služeb v administrativních budovách zadavatele na adrese: i) nám. 14. října 1381/4, Praha 5, i) Štefánikova 236/13 a 246/15, Praha 5, ii) Štefánikova 246/17, Praha 5 iii) Preslova 2213/5, Praha. Služby, které jsou předmětem této veřejné zakázky, budou ...
Zabezpečení nepřetržitého provozu, kontrola a údržba technologického vybavení a ostraha
Poskytování služeb nepřetržitého provozu, kontroly a údržby technologického vybavení a ostrahy.
Ostraha a ochrana majetku Nemocnice Písek, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění bezpečnostních služeb v prostorách zadavatele tj. Nemocnice Písek a.s. Bližší specifikace v ZD
Zajištění ostrahy budovy ÚMČ Praha 6
Poskytování služeb ostrahy.
Poskytování bezpečnostních služeb - transportní služby
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou bezpečnostní služby chráněné přepravy cenností a zpracování hotovosti, zejména přeprava vaků související s výplatou mezd na určená místa jedenkrát měsíčně, odvoz mincí z určených míst a jejich zpracování každý pracovní den, rozvoz vaků na určená místa každý pracovní den, svoz vaků z určených míst každý ...
Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami
Predmetom zákazky s názvom "Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami" je: (i) poskytovanie bezpečnostnej služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej ...
ON Příbram, a.s.- Bezpečnostní služby 2022-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb bezpečnostní ostrahy v objektech zadavatele. Rozsah a způsob provádění předmětných služeb je blíže specifikován ve směrnici Rozsah činnosti bezpečností služby, která je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace (uvedený dokument je zároveň přílohou č. 1 závazného návrhu rámcové smlouvy o ...
Vytvorenie a realizácia projektu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Cieľom obstarávaného predmetu zákazky je zabezpečiť súlad bezpečnostných opatrení s vymedzenou legislatívou a zároveň odstrániť nedostatky zistené auditom kybernetickej bezpečnosti, vykonaného v zmysle ustanovenia § 29 ZoKB, ako aj plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti MZ SR ako ústredného orgánu a orgánu riadenia, a to: a) Realizáciou ...
Fyzická ochrana objektov, strážna a informátorská služba na obdobie od 1.1.2023 - 31.12.2023
Predmetom zákazky je výkon strážnej a informátorskej služby, fyzické stráženie a komplexné zabezpečenie ochrany majetku objednávateľa prostredníctvom zamestnancov poskytovateľa. Výkon strážnej a informátorskej služby pozostáva hlavne v kontrole vstupného a výstupného režimu osôb, motorových vozidiel a v ochrane hnuteľného a nehnuteľného majetku ...
Provádění fyzické ostrahy areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy pro 2023 - 2027
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění stálé fyzické ostrahy areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy - a to po dobu 4 let.
LB - ÚP ČR - Česká Lípa - fyzická ostraha pracovišť III
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní bezpečnosti pracovišť zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ostraha bude vykonávána vždy ...
Zajištění ostrahy a recepčních služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy objektů Krajského úřadu Kraje Vysočina a recepčních služeb.
Zabezpečení ostrahy, recepční služby
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení ostrahy a recepční služby pro budovu Ústředí VoZP ČR, hlídková činnost dohled a kontrola pro budovu pobočky Praha VoZP ČR a budovu pobočky Plzeň VoZP ČR. Součástí předmětu veřejné zakázky je i střežení budov prostřednictvím pultu centrální ochrany (dále jen „PCO“). Objekty pro napojení na PCO jsou vybaveny ...
Zajištění komplexních bezpečnostních služeb pro areály Výstaviště Praha a Pražské tržnice
Předmětem veřejné zakázky je zejména, a to majoritním podílem, poskytování fyzické ostrahy areálu Výstaviště Praha a areálu Pražské tržnice a veškerých služeb, které s ostrahou souvisí. Dále jde o poskytování fyzické ostrahy při výstavních, kulturních, společenských a sportovních akcích. Součástí veřejné zakázky je také poskytování proškoleného ...
Zajištění ostrahy v objektech MZK v Brně, Kounicova 65a a Bulínova 1
zajištění ostrahy v objektech zadavatele formou fyzické ostrahy na v místech výkonu, pochůzek a obsluhy kontrolního bodu a ochrana majetku zadavatele.
Poskytování monitorovacích a zásahových služeb Dohledovým a poplachovým přijímacím centrem
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby nepřetržitého střežení vybraných budov Finanční správy ČR, které jsou zabezpečeny systémy technické ochrany budov, připojením na Dohledové a poplachové přijímací centrum, a to a v souladu s podmínkami uvedenými v návrzích Smluv o poskytování monitorovacích a zásahových služeb Dohledovým a poplachovým ...
ONK - Bezpečnostní služby
Předmětem plnění je zajišťování pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmět plnění je definován požadovaným počtem pracovníků zajišťujících bezpečnostní služby, rozsahem a náplní jejich činností a požadavky na technické vybavení, které je nezbytné ...
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je výkon kompletních ochranných, bezpečnostních a strážních služeb v areálu zadavatele v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.