Zneškodňovanie odpadu skládkovaním
Odber a nakladanie s jednotlivými zložkami komunálneho odpadu uložením na skládku.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu pro obce Nižbor, Vráž, Trubín a Sv. Jan pod Skalou
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti
• podrobný průzkum horninového prostředí a podzemních vod; • analýza rizik pro populaci a ekosystémy; • studie proveditelnosti sanačního zásahu; • na základě odsouhlasené varianty studie proveditelnosti zpracování projektová dokumentace sanačního zásahu směřujícímu k odstranění ekologických zátěží z areálu transformátorové stanice 400/110/35 kV ...
Sanace bývalé deponie Dubno
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení. Předmětem veřejné zakázky je sanace bývalé deponie Dubno, včetně vyhotovení nezbytné stavebně-technické (projektové) dokumentace a výstavby výhyben staveništní komunikace.
Služby skládkovania komunálneho odpadu pre roky 2021 - 2024
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o ...
Pasport zeleně - stromů - ve správě TSK hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování činností a služeb spočívajících v aktualizaci stávajícího pasportu zeleně („PZ“), konkrétně jednotlivých stromů, a dále v aktualizaci evidence grafických a textových informací PZ na území hl. m Prahy, v prostředí stávajícího informačního systému Zadavatele (systém CDSw - aplikace Zeleň). Tabulka s uvedenými ...
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy bude zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov, pro ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Hronov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Zhotovenie a obnova biodiverzity a ekosystémov, s využitím nových progresívnych hnojív
Predmetom zákazky je stanovenie skutočného stavu biodiverzity na vybraných pozemkoch mesta Strážske a vykonanie služieb pre zlepšenie biodiverzity v jej celom rozsahu v súlade s princípmi sústavy Natura 2000 na vybraných parcelách. Vykonať bude potrebné opatrenia v oblasti mechanickej, chemickej a biologickej oblasti tak, aby došlo v nasledujúcich ...
Vyvážení košů v parcích celopražského významu 2020-2021
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.
Návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude zahŕňať návrh protieróznych a adaptačných opatrení na zhutnených plochách na svahoch lesných pozemkov, ktoré majú podporovať rekultiváciu, zníženie povrchového a sústredeného odtoku zrážkových vôd, spomalenie, poprípade zastavenie eróznych procesov v rámci projektu Ochrana a ...
Štúdia k projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie, ktorá zhodnotí súčasný stav na vybraných lesných pozemkoch prostredníctvom posudkov, mapovania objektov a javov, identifikácie a mapovania zhutnených častí terénu a zároveň vyhodnotí riziká a posúdi očakávané výsledky po realizácii projektu "Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického ...
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou, zabezpečenie podkladov pre vedenie evidencie o odpadoch a vykonávanie ďalších činností uvedených v opise predmetu zákazky, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Nakladanie s odpadom predstavuje ...
Zajištění provozu sběrného dvora Králův Dvůr
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provoz Sběrného dvora Králův Dvůr, dle podmínek uvedených ve smlouvě, a to včetně zajištění kompletního vybavení (velkokapacitní kontejnery, nakladače, nádoby na požadovaný druh odpadu), servisu, prohlídek a revizí veškerého zařízení sběrného dvora, dále včetně nákladů na dodávky elektřiny a vody pro provoz ...
Revitalizace lokality Slučí Tah II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Slučí Tah. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněných mokřadních biotopů a zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Odvoz odpadu - dreva a BRO veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zhodnotenie
Predmetom zákazky je pristavenie veľkokapacitného kontajnera (ďalej len VKK) o objeme minimálne 30 m3 (menšie objemy kontajnerov nebudú akceptované), úprava odpadu pokiaľ je potrebná pre zvolený spôsob naloženia a prepravy, naloženie odpadu, manipulácia s VKK, ich preprava do zariadenia na zhodnocovanie odpadov zhodnotenie odpadov, vrátane ...
Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ) 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ) ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu sdružení Jablunkovsko
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Nakladanie s odpadmi v obci Slavošovce
Služby, spočívajúce v zbere a odvoze odpadu, zatriedeného vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, nasledovne : a) zmesový komunálny odpad b) objemný odpad c) drobný stavebný odpad d) Biologicky rozložiteľný odpad e) jedlé oleje a tuky f) elektro-odpad a nebezpečný odpad Súčasťou služby je zneškodnenie/ ...
Soubor změn č. X Územního plánu Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Souboru změn č. X ÚPO v souladu se schváleným zadáním ÚPO a v souladu s požadavky platných právních předpisů, zejména s požadavky stavebního zákona a s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění ...
Odvoz a likvidace odpadů MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Hronov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Madunice
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Skviřín
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Velké Dvorce - areál chovu prasat, Lokalita Skviřín - areál výkrmu brojlerů, Projektová dokumentace sanačního zásahu“ - část B, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., ...
SEZ - Sanace staré ekologické zátěže v areálech společnosti Agrobor, s. r. o. - Lom u Tachova
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace v areálech společnosti Agrobor s. r. o., Lokalita Lom u Tachova - areál výkrmny prasat a areál živočišné výroby“, zpracované v únoru 2020 společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., která je přílohou č. 3 ZD.