Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v ...
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily
Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Zadavatel touto veřejnou zakázkou zadává dodávku stanic a jejich následnou montáž. Zadavatel v rámci jiné zakázky zajistí provedení potřebných stavebních úprav pro osazení stanic. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů vysoce výkonných dobíjecích ...
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Podpora malých farmářů při zajišťování přístupu k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti
Předmětem veřejné zakázky jsou především zemědělské poradenské služby vedoucí k zajištění přístupu farmářů k potravinám a zvýšení protierozní odolnosti komunit ve vybraných kebelích zóny Kembata Tembaro, regionu jižních národů a národností (SNNPR) Etiopie. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje analýzy v místě plnění, školení a metodickou podporu ...
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu v členských obcích Hornolidečska
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Svoz odpadu pro obec Hazlov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné ...
Poptávám servis čerpací stanice odpadních vod
Poptávám firmu či jiný subjekt v okolí Mostu a Teplic s technikou na každodenní poctivou práci tkvící v tom, že se zprovozní čerpací stanice odpadních vod. Přesněji: nejčastější jsou ucpaná čerpadla.
Poptávám likvidaci zahradního odpadu
Poptávám likvidaci zahradního odpadu, ořez tůje max. průměr 6cm.
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (plastové obaly, papírové obaly, skleněné obaly), přistavování velkoobjemových kontejnerů, poskytnutí a rozmístění sběrných nádob stanoveného objemu na stanoviště zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ...
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobného stavebného odpadu od obyvateľov od ...
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o nebezpečných odpadech pro jednotlivé součásti zadavatele ve městě Brně.
Poptávám odvoz a likvidaci chemikálií
Poptávám odvoz a likvidaci chemikálií ze školního kabinetu ZŠ Brno.
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí od rzi a usazenin. Rodinný dům. Okres Jablonec nad Nisou
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s.
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se instalace fotovoltaické elektrárny na střechu objektu společnosti TACOLOR a.s. Na šikmé střeše bude instalováno 624 ks panelů o jmenovitém výkonu modulu min. 335 Wp a celkovém jmenovitém výkonu 209,04 kWp. Orientace je 145° (sever 0°), sklon 15°.
Rámcová dohoda – Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 – 2023)
Předmětem služby bude provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL
Dodávka a montáž fotovoltaického systému
Předmětem veřejné zakázky je instalace 806 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů, výkon 310Wp, nominální napětí 32,9V, nominální proud 9,42A a další nezbytné dodávky a práce.
Zber, preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Predmetom zákazky je - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domov ukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného ...
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - ...