Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady
Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení, a to na ...
Svoz a nakládání s komunálním odpadem města Hořice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kovy sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů) města Hořice a jeho místních částí (dále jen území města).
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č. 302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodiky a ...
Vypracovanie koncepčného dokumentu - Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu v oblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK, zmapuje existujúce a možné ...
Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba" rieši rekultiváciu skládky Veterná Poruba
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča
Predmetom zákazky je zabezpečiť zber, prepravu komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Provozování systému nakládání s odpadem v obci Drahelčice
Svoz a likvidace odpadu vč. nebezpečného a objemového odpadu v katastrálním území obce Drahelčice.
Svoz a likvidace odpadu Města Rudná
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy – komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Rozvoj energetických služieb v Meste Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov pre objekty verejného obstarávateľa v zmysle platného zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods.1 alebo ods. 3 zákona č. 321/2014 Z. z. o ...
Areál Lokomotiva - demolice tribuny
Předmětem zakázky je demolice stavebních objektů dle projektové dokumentace tj. tribuny s hledištěm a přístavby šaten s umyvárnami a klubovnou. Malé hřiště na kopanou se nebude demolovat (po demolici tribuny musí být plně funkční)! Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění výkupu kovových konstrukcí demontované tribuny. Vybraný dodavatel ...
Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby, spojené s projektem „Vitice, likvidace nelegální skládky nebezpečného odpadu- tavírenských solí, Vitice, okres Kolín". Předmětem projektu je likvidace 147,5 t nebezpečného odpadu umístěného v areálu ZD Podlipan. Jedná se o kalírenské soli, které se soudní cestou dostaly od původce- vymazané ...
Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024
Předmětem veřejné zakázky je realizace plošného sběru, svozu a likvidace bioodpadů od fyzických osob na území statutárního města Karlovy Vary, zejména od rodinných, bytových domů a zahrádkářských kolonií. Konkrétně se tak jedná o zajištění dodávky sběrných nádob na bioodpad, jejich umístění na zadavatelem určená stanoviště v dotčených lokalitách, ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
převzetí, přeprava a odstranění netříděného a tříděného komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a odběr obalového a jiného papíru, skla a plastů
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva ...
Odvoz a likvidace odpadů ze všech zařízení  MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je závazek vybraného dodavatele zajišťovat komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace v areálu MNO, Nemocniční 898/20A, Ostrava – Moravská Ostrava, objektu Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova ...
Oprava a údržba retenčných nádrží
Predmetom zákazky je čistenie, oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Svoz a nakládání se separovaným odpadem města Chlumec nad Cidlinou II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se separovaným, nebezpečným a jiným odpadem města Chlumec nad Cidlinou a v místních částech Kladruby, Lučice, Pamětník (dále jen území města) v rozsahu uvedeném v Projektu, který je přílohou č.4 zadávací dokumentace
FNKV - Sběr, svoz a odstranění odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Nákup emisních povolenek 2020-21
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí ...