Služby v oblasti nakladania s odpadmi v Mikroregióne Terchovská dolina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Mikroregiónu Terchovská dolina (Terchová, ...
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na území mesta Banská Bystrica spojených so zberom a prepravou komunálnych odpadov, zberom a prepravou drobných stavebných odpadov a s vykonávaním triedeného zberu komunálnych odpadov a s prevádzkovaním zberného dvoru a s tým súvisiacimi službami v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Úspora energie výrobního objektu pekárny JOHAPEK s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaického systému pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Instalace je navržena na střeše budovy pekárny na adrese: Husova 310, 267 51 Zdice.
Převzetí odpadů k dalšímu nakládání z provozoven společnosti SVK, a. s. na období 2020 až 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v převzetí odpadů vznikajících činností zadavatele k dalšímu nakládání (např. využití, odstranění). Jedná se o odpady vznikající při provozování čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, kanalizací a úpraven pitných vod. Součástí plnění smlouvy je též přeprava odpadů z jednotlivých míst ...
Zajištění kontejnerů, nakládka, přeprava a uložení odpadu z areálu sběrného dvora Generála Šišky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontejnerů, jejich nakládka na přepravní techniku, přeprava odpadů 200201, 200138, 200307 a 200301 z areálu sběrného dvora v ul. Generála Šišky, Praha 4 – Modřany a jejich likvidace. Více v zadávací dokumentaci
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním 2019
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Olcnava, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...
Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je provozování spalovny v areálu odboru biologické ochrany Těchonín v souladu s platnou legislativou a rozhodnutím k povolení provozování Krajského úřadu Pardubice. Provoz spalovny podléhá provoznímu řádu vč. návodů na obsluhu jednotlivých provozních celků zařízení. Návrh provozního ...
Rekultivace bývalé skládky U Dubu, Černošice
Předmětem veřejné zakázky je rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před ...
Poptáváme zajištění úklidu, odvozu a likvidaci kůry stromů a případného dřevěného odpadu
Poptáváme zajištění úklidu, odvozu a likvidaci kůry stromů a případného dřevěného odpadu z nákladového prostranství v obvodu železniční stanici Jihlava- město. V současnosti pouze provádím průzkum trhu. Přesné informace o znečištění a rozsah prací v místech nakládky kmenového dříví není znám.
Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je provozování odpadového hospodářství v budově ústředí České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „budova ústředí“), a to: a) odvoz nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) odvoz ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných odpadů), c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N), ...
Svoz odpadů obcí regionu Dolní Berounka
Předmět veřejné zakázky tvoří svoz a odstranění nebo využití veškerého směsného komunálního včetně jeho individuálního vážení pro města Řevnice, Černošice, Dobřichovice a obce Lety, Hlásná Třebaň, Karlík. Dále předmět tvoří svoz a odstranění nebo využití separovaného odpadu včetně jeho individuálního vážení pro města Řevnice, Černošice, ...
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu uloženého v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
Svoz a nakládání s odpadem města Bakov nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu pro město Bakov nad Jizerou; v rozsahu Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů
Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů vznikající v CKTCH
Zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí : Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Olcnava, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky ...
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu a objemného komunálneho odpadu počas rokov 2019 a 2020, resp. do vyčerpania finančného limitu.
Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného odpadu – plasty, - tříděného odpadu – papír, - tříděného odpadu – sklo, - tříděného odpadu – nápojové kartony, a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, ...
Sběr, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu Města Kouřim
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití směsného a komunálního odpadu pro město Kouřim.
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace odpadu podobného komunálnímu odpadu a nebezpečného odpadu produkovaného v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ...
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky Bionergy, a.s.v požadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa.
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 ...