Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 - Jižní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu jednoho roku, a to za podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Odvoz a ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a ...
Odstranění využitelných odpadů
odstranění využitelných odpadů (odstraněním se myslí jejich materiálové nebo energetické využití).
Odpady k uložení na skládku
odpady k uložení na skládku
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu - Technické služby města Nymburka
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu.
Sběrné dvory Tábor – výběr provozovatele v Bydlinského, Chýnovské a Bukurešťské ulici
Předmětem veřejné zakázky je sběr, oddělené shromažďování a následné předání k opětovnému využití popř. ekologickému odstranění odpadů převzatých ve sběrném dvoře. Provozovatel musí být osobou oprávněnou k převzetí těchto odpadů do svého vlastnictví v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále též ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Skládka odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301), Objemného odpadu (k. č. 200307), Směsné sutě (k. č. 170107) na skládku odpadů. Součástí předmětu veřejné zakázky, bude také následné zajištění odvozu Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) do koncového zařízení spalovny k energetickému využití. ...
Zajištění sběru, svozu, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru a svozu některých nebezpečných složek komunálního odpadu od fyzických osob na území hl. m. Prahy, mimo jiné, i využívání sebraných nebezpečných odpadů nebo jejich předání k využívání (zahrnujícímu jejich případnou úpravu), nebo odstranění nebezpečných odpadů nebo jejich ...
Svoz a likvidace komunálního a biologického odpadu pro Služby města Moravský Krumlov
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Místem plnění je katastrální území města Moravský Krumlov a jeho místních částí.
Svoz a nakládání s odpadem města Ronov nad Doubravou
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu pro město Ronov nad Doubravou, v rozsahu tohoto Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení ...
Aplikace inovativní energetiky – akumulace energie v kombinaci s OZE a elektromobilitou
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 1 x komplexního systému skládajícího se z bateriového úložiště, systému na výrobu elektrické energie z OZE a 2 ks nabíjecích stanic pro elektromobily na 1 místě realizace v Ústeckém kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Monitoring geochemických a fyzikálních procesů
Zadavatel má v úmyslu uzavřít smlouvu o dílo na monitoring abiotických a biotických složek lesních ekosystémů na managementové zásahy v letech 2019 až 2023.
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro VŠCHT Praha – opakování
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy a s tím souvisejících činností pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů ...
Sběr, svoz, využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve městě Studénka
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady ve městě Studénka v rozsahu blíže specifikovaném ve vlastní zadávací dokumentací a jejích přílohách a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Veškeré činnosti při plnění předmětu této veřejné zakázky musí ...
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VIII. etapa“, zpracované v roce 2008, Ing. Jiřím Leitgebem, CSc., Kafkova 547/29, 160 00 Praha 6, IČ 13875701, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provedení technické rekultivace v prostoru Podkrušnohorské ...
Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík
Zpracovaní studie, jejímž úkolem je navrhnout opatření, jejichž realizací se v průběhu deseti až patnácti let sníží přísun fosforu do Orlické přehradní nádrže z jejího povodí o dvě třetiny současné úrovně*, (tj. z výchozí sumární úrovně 192 tun za rok o dvě třetiny, o 117 tun, na 75 tun fosforu za rok a imisní koncentrace v přítocích vodní nádrže ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – Přeštice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování ...
Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná
Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to zejména v rozsahu ...
Dodávka Bateriového systému, fotovoltaické elektrárny a nabíjecích stanic
Dodání FVE včetně bateriového systému a dvou nabíjecích stojanů pro pobočky společnosti K-net Technical International Group, s.r.o. v Brně a v Olešnici
Provozování sběrného dvora na území městských částí Praha - Ďáblice a Praha - Vinoř
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, ...
Svidnik - zneškodnenie komunálneho odpadu a objemného odpadu
Predmetom zákazky je zneškodnenie komunálneho odpadu a objemného odpadu vyzbieraného Technickými službami mesta Svidník v meste Svidník. Predpokladaná hodnota zákazky je 104 000,00 EUR bez DPH, resp. 208 000,00 EUR bez DPH (v prípade predĺženia platnosti zmluvy formou opcie).