Kovový odpad, Togo

Kovový odpad, Togo

MIZTBEACH TRADING COMPANY LTD, sídlící v Togo, západní Afrika. Jsme prodejci odpadového materiálu. V současné době se snažíme dodávat / expedovat vysoce kvalitní mědi, bronzu, hliníku (použitých nápojových plechovek) a odpadů baterií. Jsme schopni dodávat velké množství odpadů v správnou dobu a za správnou cenu (relativně nízké). Jsme řádně ...

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.

Kovový odpad, Togo

Kovový odpad, Togo

V současné době hledáme dobré kupce vysoce kvalitní mědi, bronzu a hliníku. Jsme schopni dodávat velké množství šrotu včas a za rozumnou cenu (relativně nízké). Jsme řádně registrovaná obchodní společnost s veškerou potřebnou dokumentací potřebnou k exportu starého železa, šrotu. Další dotazy nás prosím kontaktujte na adrese: ...

Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr

Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr

1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše ...

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

Rozsah predmetu obstarávania je zber a preprava komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vznikajúcich na území mesta Vrútky za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch a v súlade s VZN č.1/2016 o komunálnom odpade a o drobnom stavebnom odpade v meste Vrútky, v znení neskorších zmien a ...

Svoz odpadu pro město Loket

Svoz odpadu pro město Loket

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí ...

Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema

Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema

Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Strategické dokumenty pro město Šlapanice

Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby souvisejících s odvozem a odstraněním separovaného odpadu – plastů, v letech 2018 až 2021, a to v intervalech, druhu a množství uvedených v příloze č. příloze č. 4 – Rozsah předmětu plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění: • odvozu a zneškodnění odpadů ze sběrných míst v ...

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná

Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín

Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín

Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o ...

Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy z Banskej Štiavnice

Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy z Banskej Štiavnice

Predmetom zadávania zákazky je odvoz a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Odpad je tvorený na území mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí, pre ktoré verejný obstarávateľ ...

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...

Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.

Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.

Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady.

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou

a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných zberných nádob, veľko objemového odpadu a drobného stavebného odpadu. b) Zber prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, jedlých olejov a tukov

Spalování nebezpečného odpadu II

Spalování nebezpečného odpadu II

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění spalování nebezpečného a ostatního odpadu.

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územiach obcí Gelnica, Prakovce a Mníšek nad Hnilcom. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, ...

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat

Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat

Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat, dĺžka rýchlostnej cesty 4,300 km. Predmetom zákazky je monitoring vplyvu stavby na zložky životného prostredia (v zmysle TP 050) počas výstavby a po uvedení do prevádzky. Monitoring vplyvov počas výstavby a po uvedení do prevádzky slúži k posúdeniu, či sa zámer svojimi vplyvmi neodchyľuje od hodnôt ...

Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Predmetom zadávania zákazky je odvoz a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Odpad je tvorený na území mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí, pre ktoré verejný obstarávateľ ...

Snížení emisí na kotli K1

Snížení emisí na kotli K1

Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce – „Snížení emisí na kotli K1“ zahrnující zejména: • Návrh technického řešení celého DÍLA • Zpracování DOKUMENTACE • Dodávky ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Montáž ZAŘÍZENÍ včetně příslušenství • Demontáže původního a dále nevyužívaného zařízení • Potřebné úpravy stávajících zařízení ...

Manipulace s VJP v horké komoře hlubinného úložiště

Manipulace s VJP v horké komoře hlubinného úložiště

Předmětem této veřejní zakázky bude vypracovat souhrnný projekt v úrovni basic designu, pro oblast manipulací se všemi předpokládanými typy vyhořelého jaderného paliva (dále také VJP), které je/bude v ČR produkováno, od jejich přijetí v přepravních obalových souborech (dále také OS, např. CASTOR) až po zavezení do ukládacích obalových souborů ...

Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov

Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov

Predmetom zákazky je Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme) kat. č. 19 08 05.( ďalej len odpad ) z prevádzok objednávateľa: SČOV Žilina so sídlom v Hornom Hričove, ČOV Bytča, ČOV Rajec, ČOV Kysucké Nové Mesto, ČOV Krásno nad Kysucou, ČOV Čadca a ČOV Turzovka ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ŠTERNBERK – EUTECH a. s. stará ekologická zátěž“, zpracované v prosinci 2007 a aktualizované v únoru 2018 společností G-Consult, spol. s r. o., IČ: 64616886, Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.

Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v roce 2018 – 2021

Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza

Prevádzkovanie kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza

Predmetom zákazky je manažment, personálne a materiálne zabezpečenie chodu prevádzky kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Prievidza v areály zberného dvora na Garážovej ulici 1 za účelom efektívneho využitia jej kapacity v súlade s merateľnými ukazovateľmi projektu a v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblasti nakladania ...

(záznamy 1/25 z 2772)  strana 1 / 111