Zber a likvidácia odpadov v obci Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom verejného obstarávania je zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a nájom 2 250 ks 120 l KUKA nádob na biologicky rozložiteľný odpadu a 120 ks 660 l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.
Dřevo a piliny
Využití odpadů - dřevo a piliny
Podpora populace perlorodky říční na Šumavě - Odchovy a vysazování perlorodek
Pro řeku Blanici bude za celý projekt odchováno 230 000 juvenilních perlorodek stáří 0+ a stejné množství pro Vltavu. Posilování populace bude řešeno třemi metodami. Jarním odchovem, podzimním odchovem (tzv.česká cesta-autor J.Hruška) a vypouštěním invadovaných ryb. Pro Blanici bude uskutečněno pět jarních odchovů (150 000 ex.0+) a podzimních ...
Pneumatiky
Využití pneumatik
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3036/10
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z 3036/10 pořizované nezkráceným způsobem dle § 50 až 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu
Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027
Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027.
SEZ, Sanace areálu DS PHM Ostrava - Hrabová,  společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Ostravě-Hrabové. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Konkrétně o odstranění závadného stavu na podzemních vodách a odstranění lokálního zdroje znečištění v nesaturované zóně. V ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je poskytování služeb, které budou spočívat v zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpadu, jeho dotřídění, předání k dalšímu využití nebo zpracování, případně odstranění, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a všemi jeho prováděcími vyhláškami, zákonem č. ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta Gelnica. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, zneškodňovanie/zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu, zber, prepravu a ...
Zajištění sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů a činností s tím souvisejících.
Zajištění sání, čištění a vývozu lapolů a činností s tím souvisejících
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících v sání, čištění a vývozu lapolů. Dodavatel dále zajistí vedení příslušných evidencí o nakládání s nebezpečnými odpady.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Průhonice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Odvoz nebezpečného odpadu z čištění spalin
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a využití či odstranění nebezpečného odpadu, kód odpadu (podle katalogu odpadů): 19 01 07, který vzniká jako vedlejší produkt při čištění odpadních plynů (spalin) v rámci procesu spalování odpadu u zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech ...
Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z domácností
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu a využití (nakládání) biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, katalogové číslo: 20 01 08 dle vyhlášky 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (dále také jen „gastroodpad“) v bioplynové stanici pro město Šumperk, poskytnutí ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změny ÚP SÚ hl. m. Prahy Z 3563/34  a Z 3833/00
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Z 3563/34 a Z 3833/00 (Sídliště Barrandov) pořizované zkráceným způsobem.
Zajištění nakládání s odpady kategorie N a O
Komplexní zajištění nakládání s Odpady ze zdrav. péče, s nepravidelným výskytem a nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O, jejich likvidace z areálu Zadavatele a (objekt IKEM), Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 (Pavilon V) a dalších objektů užívaných Zadavatele, uvedených v čl. 3 ZD, které zahrnuje činnosti podrobně specifikované v cenové ...
Fixace radioaktivních sorbentů vyjmutých z nádrže 7TW30B02
Předmětem veřejné zakázky je vyjmutí 90 tun (s odchylkou 20 % v obou směrech) znehodnocených radioaktivních sorbentů (dále i „RAO“) ze skladovací nádrže 7TW30B02, nacházející se v objektu JE Dukovany do obalových souborů a jejich následné zpevnění aluminosilikátovou matricí tak, aby konečná forma RAO plnila podmínky přijatelnosti dle dokumentace ...
Převzetí, odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 2 let (1.3.2023 - 28.2.2025) - převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění.
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu
Poptávám výkup či svoz papírového odpadu, hlavně kartony (krabice). Děkuji Kotvaldová
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Předmětem zakázky je zajištění svozu, shromažďování a odstranění komunálních odpadů ze správního území Obce Mirošovice.
Svoz, přeprava komunálního a separovaného odpadu v Moravském Berouně
Předmětem plnění je: a) svoz, přeprava a uložení směsného komunálního odpadu (místo uložení určuje dodavatel); b) svoz, přeprava plastů a plastových obalů; c) svoz, přeprava papíru a lepenky a papírových a lepenkových obalů; d) svoz, přeprava skla a skleněných obalů; e) svoz, přeprava biologického odpadu; f) ...
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických/nebezpečných a ostatních odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady vyprodukovaných v provozovnách Fakultní nemocnice Bulovka. Zakázka je vnitřně dělena na Část 1 - Specifické zdravotnické/nebezpečné odpady a Část 2 - Ostatní odpady. Nakládání s odpady obecně spočívá v jejich sběru, přepravě a odstraňování, včetně služeb souvisejících s likvidací odpadů, ...
Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Nýdek
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb odpadového hospodářství ve prospěch obce Nýdek, a to na jejím správním území.