Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava - přírodě blízká opatření v povodí Vláry
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, ...
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Skalica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Skalica. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba – stavebné práce
Predmetom zákazky je Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Štrba - stavebné práce. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre túto zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. ...
Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevzatia a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatová počas obdobia od 01.07. 2020 do 30.06.2024. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zber a prepravu odpadov na území katastra Lučenec a Opatová prostredníctvom spoločnosti MEPOS, s. r. o. Od uchádzača sa požaduje len prevzatie odpadu v ...
Preprava odpadov z expedičných skladov na miesto ich zhodnotenia
Predmetom zákazky je preprava odpadov z expedičných skladov LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len ES) na miesto ich zhodnotenia a ich zhodnotenie. Odpady sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v platnom znení do kategórie ostatných odpadov kódu 020 107 s názvom odpady z lesného hospodárstva. Zákazka sa týka ...
Odpadové hospodárstvo
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určených zberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade s príslušnými právnymi ...
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov podľa Prílohy č.1 na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. ...
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie
Predmetom tejto zákazky je a zneškodnenie (likvidácia) komunálneho odpadu druh odpadu : objemný odpad, katalógové číslo 200373 a ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky na zneškodnenie odpadu, a to : pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) o objeme minimálne 16m3 do max. 34m3 (menší objem VKK ako 16 m3 nebude ...
Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Kráľová nad Váhom
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber a preprava komunálneho odpadu v období 4 rokov na skládku STKO N-14 Neded, resp. alternatívne na vlastnú skládku odpadov uchádzača. Interval zberu a prepravy je dvojtýždenný. ...
Zneškodňovanie komunálnych odpadov – obec Slovenský Grob
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie komunálnych odpadov pre obec Slovenský Grob na štvorročné obdobie : kat. čísla 200 301 (zmesový komunálny odpad) v množstve cca 1366 t / 20%/ ročne a kat. čísla 200 307 (objemný odpad) v množstve cca 50 t / 20%/ ročne.
Služby v odpadovém hospodářství - město Rokycany
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění nebo využití komunálního odpadu pro zadavatele. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 35 Zákona na 3 části, a to: Část I. Předmět veřejné zakázky tvoří svoz a odstranění nebo využití veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 a služeb souvisejících. Část II. Předmět ...
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania. Bližšie ...
Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom a prepravou komunálneho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded v období od 1.5.2020 do 30.4.2025. Súčasťou poskytovanej služby bude i poskytnutie 1200 ks 240 ...
Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12 zkráceným způsobem
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12.
Rekultivace 1. a části 2. sekce skládky TKO Libínské Sedlo
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekultivaci 1. a části 2. sekce skládky TKO Libínské Sedlo. Blíže v projektové dokumentaci
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zberu, prepravy a zneškodnenia prípadne zhodnotenia komunálneho odpadu v meste Tlmače.
Sběr, svoz a likvidace odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu na území města Újezd u Brna. Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených ...
Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, ...
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Odber a zhodnotenie/zneškodnenie odpadu pre Eko-podnik VPS
Plnenie predmetu zákazky je poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v MČ Bratislava - Nové Mesto, ktorá zahŕňa odber a za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v zmysle príslušnej legislatívy v rozsahu a špecifikácií uvedenej v podrobnom vymedzení predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...
Zber a likvidácia komunálneho a objemného odpadu
Predmetom zákazky je nákup služieb, ktoré spočívajú v zbere, odvoze a zneškodnení/spracovaní zmesového komunálneho odpadu (ďalej len KO) a objemného odpadu (ďalej len OO) v obci Beluša, okr. Púchov, Slovenská republika v zmysle Opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch pre túto verejnú súťaž.
Plány územního systému ekologické stability pro obce
Předmětem veřejné zakázky díla je vypracování Plánu ÚSES pro území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. tj. pro území všech obcí, jejichž správní obvody, zcela anebo zčásti zasahují na území NP Šumava či CHKO Šumava. Pokud se území obce v některém z uvedených zvláště chráněných území nenachází celé, bude plán ÚSES zpracován ...
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Spišská Nová Ves. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.