Velešín zajištění služeb v oblasti odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související s odvozem a likvidací odpadu ze sběrného dvora /SD/ města Velešína, při dodržení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Součástí předmětu plnění VZ ...
Provedení energetického auditu a vypracování PENB
Předmětem zakázky je provedení energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení energetického posudku a vypracování průkazů energetické náročnosti budov. Jedná se především o popis a zhodnocení stávajícího stavu, energetické náročnosti a návrh opatření vedoucí ke snížení ...
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v Gruzii s názvem „Rehabilitace areálu bývalé rafinérie v Batumi“, jehož záměrem je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a populace v oblasti bývalé ropné rafinérie v přístavu v Batumi. Předmětem plnění veřejné zakázky je identifikace zdrojů ...
Služby odpadového hospodářství DPO a.s.
Předmětem veřejné zakázky (část A - B) jsou služby odpadového hospodářství pro zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části podle předmětu plnění, a to následovně: -Komunální odpad -Odpad kategorie ostatní a nebezpečný
Likvidace hřbitovního odpadu
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem veřejné zakázky je likvidace odpadu zadavatele, tj. převzetí odpadu vzniklého při provozu zadavatele (směsný komunální odpad a biologický odpad) na svozovém místě dodavatele a jeho likvidace dodavatelem v souladu s příslušnými právními předpisy, a to ve všech částech veřejné zakázky. Zadavatel ...
Zber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie vybraných komunálnych odpadov v meste Senec
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
SEZ - Doprůzkum včetně zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu sanačních prací - KOKSOVNA ČSA
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt projektové dokumentace sanačních prací první etapy v lokalitě KARVINÁ - KOKSOVNA ČSA společnosti OKK Koksovny, a.s.“, zpracované společností CZ BIJO, a.s. v dubnu 2020 a následně aktualizované v listopadu 2020, která je přílohou č. 3 ZD.
Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2022
Předmětem veřejné zakázky je pravidelný sběr, svoz a využití odděleně sbíraných (vytříděných) složek komunálního odpadu: papír a lepenka, plasty, sklo bílé a sklo barevné (odděleně sbírané), kompozitní a nápojové kartony (tetrapak), kovy a jedlé oleje a tuky na území města Kralupy nad Vltavou. Součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění ...
Čištění kanalizace a štěrbinových žlabů na dálnicích
Čištění kanalizačního potrubí, čištění štěrbinových žlabů, šachet, horských a uličních vpustí na dálnici a v souvisejících objektech, odvoz a likvidace odpadu.
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Zvolen 2022 – 2026
Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb: 1.1Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 20 03 01 zo všetkých druhov zberných nádob vrátane malých odpadkových košov. 1.2Zber preprava a zhodnotenie objemného odpadu 20 03 07. 1.3Zber drobného stavebného odpadu 20 03 08 v Zbernom ...
Služby skládkovania komunálneho a iného odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb skládkovania komunálneho a iného odpadu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Provozování sběrného dvora, svoz a likvidace odpadů pro město Skuteč 2021 - 2025
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění služby provoz sběrného dvora ve Skutči sloužícího pro občany a majitele rekreačních objektů ve Skutči a místních částech Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota, Nová Ves, Přibylov, Skutíčko, Štěpánov, Radčice, Zbožnov, Zhoř a Žďárec. Jde především o odebírání odpadu od občanů a jeho následnou ...
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Dúbravy
Predmetom zákazky je zber, manipulácia, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálnych odpadov z obce Dúbravy od obyvateľov rodinnej zástavby a od právnických osôb (hospodárskych subjektov) z ich nehospodárskej činnosti a to zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo odpadu 200 301 vrátanie zhodnotenia alebo zneškodnenia z nádob typu 110 ...
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur
- Zber, prepravu (odvoz) a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 20 03 01 - Zber, odvoz a zneškodnenie objemného odpadu kat. č. 20 03 07 z veľkokapacitných kontajnerov (VKK 7 m3 ).
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovom odhadovanom množstve 2100 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade ...
Zajištění služeb odpadového hospodářství pro obec Zdiby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy komunálního odpadu a dalšího nakládání s tímto odpadem (odstranění/využití). Předmět plnění veřejné zakázky včetně podrobného vymezení požadovaných služeb, podrobného vymezení druhů odpadů, jichž se ...
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby zber, preprava, spracovanie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností systémom od domu k domu a elektronickej evidencie zberu pri rodinných domoch a zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností systémom od domu k domu pri obytných domoch na území ...
Zber, preprava a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu v  obce Jakubov
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Jakubov 20 03 01 Zber, odvoz a zneškodnenie objemového odpadu kat. č. 20 03 07 z VKK 7 m3 z obce Jakubov
Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti a zvýšení retence
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce v rozsahu listů opatření typu A, a to dle Vzorového katalogu opatření pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění. Listy opatření typu A budou vypracovány pro zbývající části povodí VN Švihov na Želivce, ...
Projekt v oblasti odpadů, Ghana
Hledáme společnost zabývající se nakládáním s odpady, která by s financováním v Ghaně realizovala projekty v oblasti pevného a kapalného odpadu. Společnost by se zavázala k nakládání s vládními a soukromými odpady, společnost, která má zájem, by mi měla napsat nebo poslat e-mail ohledně jejich návrhů na zahájení podnikání v Ghaně a doufat, že ...
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území obcí Lietavská Lúčka, Rosina, Višňové, ...
Zajištění svozu tříděného odpadu Trhové Sviny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kovy, olej a tuky ), a to z města Trhové Sviny a jeho částí, při dodržení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění • odvoz a likvidace separovaného odpadu ze sběrných míst v ...
Vyvážení košů v parcích celopražského významu 2021-2022
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění vyvážení odpadkových košů v parcích celopražského významu.
Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II
Predmetom obstarávania je zber, preprava, uloženie, zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov na území mesta Tornaľa: 1. zber, preprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov 2. zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov 3. zber, ...
Příprava pro budoucí, nové využití rekultivovaných lokalit v Ústeckém kraji
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1. Vyhodnocení možností využití lokalit po ukončení těžby hnědého uhlí a zatápění zbytkových jam s ohledem na problematiku podzemních vod a vyčíslení dopadů na Souhrnné plány sanací a rekultivací (SPSaR) jednotlivých lomů. 2. Zpracování multikriteriálního posouzení a návrh optimálního řešení plánovaných ...