Poptáváme odvoz a likvidaci mražených ryb
Poptáváme odvoz a likvidaci 2m3 mražených ryb umístěných v Brně, Dolních Heršpicích.
Poptávám výkup rtuti
Dobrý den, hledám někoho, kdo odkoupí cca 1 kg rtuti. Ideálně Brno nebo si pro rtuť přijet. Děkuji za nabídky.
Poptávám skartaci dokumentů
Poptávám skartaci zdravotnické dokumentace.
Poptávám uložení zeminy, betonu a kamení
Dobrý den, prosím o info zda je u vás možno ukládat beton, zeminu a kamení jako firma, pokud ano, prosím o cenovou nabídku.
Poptávám výkup gitterboxů
Dobrý den, mám na prodej dva druhy obalů, rozměry 1200x1000x1000. Jeden zelený sklácí gitterbox (80 ks) a jeden modrobílý (450 ks). Pro ukázku vkládám obrázek. Mockrát děkuji Janík
Zber a likvidácia odpadov v meste Jelšava
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Externý projektový manažér
Predmetom zákazky je poskytnutie služby externého projektového manažmentu pre projekt "Zlepšenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov európskeho významu prostredníctvom praktických opatrení a usmernením cestovného ruchu vo vybraných častiach CHVÚ Slovenský kras", kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-2022. Podrobné informácie sú uvedené v ...
Monitoring zložiek životného prostredia D3 Zelený most Svrčinovec
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia, v zmysle TP 050 technické podmienky Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie, (účinnosť od 01.07.2022) a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, počas výstavby a po uvedení zeleného mostu do prevádzky. Monitoring zložiek životného ...
Likvidácia a preprava parfémov - 2,6 t
Likvidácia a preprava parfémov 2,6 t - tovar bude prevzatý v Centrálnom sklade Komárno a následne prevezený na miesto likvidácie. Pri likvidácií je potrebné použiť drvičku a následne zlikvidovať odpad spálením. - odvoz a zhodnotenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 27m3/8t - likvidácia parfémov - 2,6 t - doprava - manipulácia a stojné
Služby v odpadovom hospodárstve - BRKO
Predmetom zákazky sú služby v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, zahŕňa nasledujúce činnosti: zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zo 120 l nádob so špeciálnou úpravou pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z komplexnej bytovej výstavby. Jedná sa o jeden logicky, vecne ...
Poskytovanie služieb súvisiacich s odvozom,  zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov
Predmetom zákazky je odvoz a nakladanie s odpadmi v meste Rožňava v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v preprave a následnom likvidovaní komunálneho odpadu (ďalej iba KO) v súlade s uvedeným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
Terénne úpravy v areáli AOS
Predmetom zákazky sú terénne úpravy v areáli AOS, ktoré pozostáva z čistenia trávnatých plôch pred kosením, čistenie žľabov, presun zeminy, rekultivácia plôch, výsadba trávy, úprava triedenie nahromadeného odpadu, jeho vývoz a následná likvidácia, prenájom stavebného stroja s obsluhou.
Poptávám výkup měděných drátů
Dobrý den, poptávám výkup měděných drátů. Prosím o informace o výkupní ceně. Děkuji za informace. D.Hauprmann
Zabezpečenie zneškodnenia (likvidácia odpadu spálením) cigariet, tabaku, tabakovej suroviny
Zabezpečenie zneškodnenia (likvidácia odpadu spálením) cigariet, duševného vlastníctva, tabaku a tabakovej suroviny o celkovom množstve 20ton.
Zneškodnenie/zhodnotenie neaktívnych odpadov v kategórii ostatné a nebezpečné
Predmetom zákazky Zneškodnenie / zhodnotenie neaktívnych odpadov v kategórii ostatné a nebezpečné je vykonávať službu spočívajúcu v zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní neaktívnych odpadov kategórie ostatné a nebezpečné podľa požadovanej špecifikácie.
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Spišský Štiavnik
Predmetom zákazky je zber, preprava a zneškodnenie zmesového odpadu.
Zber, preprava a zhodnotenie komunálnych odpadov v meste Svätý Jur  2024 – 2028
Predmetom zákazky je zabezpečenie odvozu a likvidácia odpadov v meste Svätý Jur.
Poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov z územia obce Miloslavov v zmysle zákona o odpadoch a to na obdobie do 31.12.2024. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe DÚ Košice
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe DÚ Košice.
Poptávám likvidaci nádrže na mazut
Poptávám firmu na likvidaci staré, již vyčištěné nádrže na mazut.
Vypracovanie Zámeru EIA stavby Diaľnica D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA
Predmetom zákazky je vypracovanie Zámeru stavby Diaľnica D1 Bidovce štátna hranica SK/UA dĺžky cca 75 km podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer je potrebné vypracovať podľa Prílohy č. 9 k zákonu č. 24/2006 Z. z. Predmetom zámeru bude 8 ...
Čistenie a servis odlučovačov ropných látok
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to konkrétne čistenie a servis odlučovačov ropných látok vrátane výmeny znečistených filtrov, sorpčných prostriedkov a následného zabezpečenia odvozu nebezpečných odpadov vzniknutých pri poskytnutí predmetu zákazky za účelom environmentálnej likvidácie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o ...
Zhodnotenie K-BRO
Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie odpadu kat. číslo 20 01 08 kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (K-BRO), ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR Bratislavy, a ktorý je dopravovaný vo veľkokapacitných kontajneroch príp. špeciálnymi vozidlami verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene ...
Odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov
Predmetom zákazky je plynulý odber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných odpadov. Zoznam nebezpečných odpadov tvorí Prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Preprava kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom zákazky je preprava odpadu, kat. č. 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad /zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov/ v predpokladanom množstve 500 ton/rok pri frekvencii zberu 2 x do týždňa. Realizácia predmetu zákazky: od 1.7.2023 30.6.2024. /dobu realizácie ...