Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany, zajištění odvozu a likvidaci odpadu ze zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora ve městě ...
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťami prevádzkujúcimi skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o ...
Svoz a nakládání s odpadem města Sadská
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů, zajištění odvozu ...
Analýza možností dlouhodobého skladování VJP a RAO do doby zprovoznění HÚ
Posouzení a zhodnocení dlouhodobého skladování a návaznosti na Centrální sklad vyhořelého jaderného paliva Skalka, který je v majetku ČEZ, jeho nutných úprav, případně rozšíření, vč. zpracování návazných procesů a činností, které by vedly k jeho začlenění do procesu přípravy hlubinného úložiště do doby než bude HÚ uvedeno do provozu, dále ...
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 14_zkráceně
Likvidácia komunálneho odpadu na skládke
Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Třinci – opakování
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s komunálním odpadem ve Statutárním městě Třinec – počet obyvatel k 01. 01. 2017 je 35 302. Zadavatel požaduje, aby ke dni zahájení realizace zakázky zhotovitel poskytl a rozmístil na území města veškeré nádoby na komunální odpad, které nejsou ve vlastnictví zadavatele (viz níže), přičemž tyto nádoby (jejichž ...
Zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zvoz a zneškodňovanie nebezpečného odpadu pochádzajúceho z poskytovania o zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. v platnom znení.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II.
Poptávám svoz odpadu
Poptávám cenovou nabídku svozu odpadu cca 1x týdně kontejner 1100L papír, 1x 14 dní kontejner 1100L komunální odpad,1xměsíc kontejner 1100L plast. Firma z obce Luštěnice 29442 okr.Mladá Boleslav
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vo všeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSK zamerané na znižovanie emisií CO2.
Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou vybaveného sběrného dvora odpadů Liškárna v ul. Bohunická, Týn nad Vltavou, jakožto zařízení ke sběru a výkupu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to od 1.2.2019 na dobu neurčittou.
Hledáme dodavatele šrotu z barevných kovů
Hledáme dodavatele Šrotu z barevných kovů Zajímají nás tyto produkty: 1. Mosaz 2. Měď (mix, kus, jiskrové jádro) 3. Kabely s obsahem mědi Naše společnost «Navigator» (http://navigatormk.com/) se nachází v Rusku (město Ekaterinburg) a zabývá se výkupem a další realizace šrotu z barevních kovů na B2B trhu Mužeme nabídnout cenu 5 200 ...
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia jedlých olejov a tukov; zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu, zberu, prepravy a ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení.
Supervize sanačních prací OSEZ UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem plnění je komplexní činnost supervizora (vykonavatele kontroly) ve smyslu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která bude prováděna v rozsahu a podle projektové dokumentace s názvem „Supervize sanačních prací OSEZ UNIPETROL, a.s., lokalita ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - ekologický dozor stavebníka
Zajištění ekologického dozoru stavebníka dle zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění při realizace stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec
Zber preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Lieskovec v zmysle podmienok uvedených v Súťažných podkladoch
Svoz komunálního odpadu
Předmětem Veřejné zakázky je: a) pravidelný sběr a odvoz odpadů (kód č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 08, 20 03 01, dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 93/2016, o Katalogu odpadů ve znění pozdějších předpisů) ze shromažďovacích míst na letišti Praha/Ruzyně; b) pravidelný odvoz a odstranění odpadu (směsný komunální odpad - ...
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady
Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení, a to na ...