Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace odpadu podobného komunálnímu odpadu a nebezpečného odpadu produkovaného v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ...
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky Bionergy, a.s.v požadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa.
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 ...
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o VO na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie: ...
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu, kdekoliv v EU.
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s ...
Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti  UNIPETROL, a.s. Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Ochranné čerpání drénu KM12 společnosti UNIPETROL, a.s. Litvínov“, zpracované společností AECOM CZ s. r. o. v únoru 2018, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je ochranné sanační čerpání kontaminovaných podzemních vod přitékajících z prostoru ...
Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu
Koupíme firmu na zpracování komunálního odpadu, v zemích EU.
Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Dodávka katalyzátorov za účelom testovania v industriálnych podmienkach firmy KOVOZBER, s.r.o.. Kde sa bude testovať a vyvíjať čo najefektívnejšia metóda spracovania použitých katalyzátorov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka odpadového skla
Dodanie odpadového materiálu za účelom premeny vstupných surovín na dekoratívne a stavebné dielce. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zhodnotenie kalov z ČOV
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV
Odbery vzoriek podzemných vôd a meranie terénnych parametrov na území Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je vykonanie odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlom a meraní terénnych parametrov in situ (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody, teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál, určenie senzorických vlastností vody, titračné stanovenia ...
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov na riadnej skládke odpadov. Služby je potrebné ...
Zajištění sběru, svozu a třídění komunálního odpadu v Šumperk
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spojené se sběrem, svozem a tříděním odpadů plastů, skla, nápojového kartonu a papíru pro město Šumperk v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Místem plnění veřejné zakázky je sídlo ...
Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť
Predmet zákazky, projekt D4.4C, podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu ...
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách
Predmetom zákazky je poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
UTB – Svoz odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.
Poptávám demontáž eternitové střechy
Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.
Kovový odpad, Togo
MIZTBEACH TRADING COMPANY LTD, sídlící v Togo, západní Afrika. Jsme prodejci odpadového materiálu. V současné době se snažíme dodávat / expedovat vysoce kvalitní mědi, bronzu, hliníku (použitých nápojových plechovek) a odpadů baterií. Jsme schopni dodávat velké množství odpadů v správnou dobu a za správnou cenu (relativně nízké). Jsme řádně ...
Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B. a E. súťažných podkladov.
Kovový odpad, Togo
V současné době hledáme dobré kupce vysoce kvalitní mědi, bronzu a hliníku. Jsme schopni dodávat velké množství šrotu včas a za rozumnou cenu (relativně nízké). Jsme řádně registrovaná obchodní společnost s veškerou potřebnou dokumentací potřebnou k exportu starého železa, šrotu. Další dotazy nás prosím kontaktujte na adrese: ...