Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice
Předmětem zadávacího řízení s názvem „Svoz a likvidace komunálního odpadu v obci Mikulovice“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany účastníka ZŘ: a. sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace netříděného směsného komunálního odpadu, a to v souladu s právními předpisy České republiky, b. sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a ...
Kontejnery na suť, Rakouskou
Potřebuji několik kontejnerů na suť. Můžete mi sdělit ceny za Chci zbourat dům v Burgschleinitz (4 min od Eggenburgu)
Odvoz a následné využití odpadu kat. číslo 19 13 05* vyhlášky č. 8/2021
Zajištění odvozu a následného využití/odstranění odpadu zatříděného v souladu s vyhláškou č. 8/2021 včetně přistavení a pronájmu soustřeďovacích prostředků - velkoobjemových kontejnerů.
Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre
Predmetom zákazky je realizácia projektu Služby súvisiace s prevádzkou Zberného dvora v Modre(ďalej tiež služba) na dva roky.
Využitelné odpady
Odstranění využitelných odpadů
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023 Jižní Morava
Předěmtem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů.
Odvoz a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů II
Předmětem veřejné zakázky jsou služby odběru, odvozu a likvidace, popř. dalšího zpracování nebezpečných a ostatních odpadů vzniklých z činnosti původce, kterým je Vsetínská nemocnice a.s., včetně nezbytných administrativních a technických úkonů s těmito činnostmi souvisejících. Přehled kategorií odpadů, jejich množství a četnosti odvozů jsou ...
Zneškodnenie, zhodnotenie, uloženie a zber odpadu v Púchovskej doline
Predmetom činnosti je najmä zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov na skládku v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ skládky zodpovedá za skládku v súlade s Prevádzkovým ...
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na pasportizaci a monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.
FVe Nový Dvůr
Na střechu haly bude instalován fotovoltaický systém o celkovém min. výkonu 264,33 kWp. Účelem stavby fotovoltaické elektrárny je výroba elektrické energie pro potřeby snížení energetické náročnosti v lokalitě parc. č.: 1021/10 k.ú. Červenka [621030]. Dále pak bateriové uložiště. Vše viz Zadávací dokumentace.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - obec Písečná
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu
Predmetom zákazky je služba - zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie : nebezpečné odpady (N) a ostatné odpady (O), do ...
Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
1. Oredmetom zákazky je dodanie fotovoltaického zariadenia a kompresoru a poskytnutie s tým súvisiacich služieb a prác (ďalej len predmet zákazky). 2. Predmet zákazky je rozdelený dve samostatné časti: 2.1 Časť I: Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu 2.2 Časť II: Kompresor na výrobu technologického vzduchu 3. ...
SEZ - Aktualizace PD Projekt sanace staré ekologické zátěže ve společnosti Arcelor-Mittal Ostrava a.s
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti právnické osoby (dále jen „PD“) v rozsahu umožňujícím zadání veřejné zakázky na dodavatele realizace sanace dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí předmětu plnění je provedení doprůzkumu sanační plochy SP12 a ...
Nitrátová směrnice - monitoring a evaluace akčního programu na období 2022 - 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „směrnice“) a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.
Svoz tříděného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (sklo, papír a lepenka, plasty s nápojovými kartony, kovy, jedlé oleje a tuky) prostřednictvím nádobového a pytlového svozu. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v přílohách Příloha č. 1 - Návrh smlouvy o převzetí, odvozu a využití tříděných odpadů - sběr a svoz ...
Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel a v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech a vyhlášky číslo 306/2012 sb., O podmínkách předcházení vzniku a šíření ...
Odpad z obce Vyhne
Zber, preprava, zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov z obce Vyhne
Zmesový komunálny odpad
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Plavecký Štvrtok. Ide najmä o tieto služby: Predmetom zákazky je odvoz, likvidácia a zhodnotenie štyroch rôznych typov odpadu na obdobie 3 roky. 1)Zmesový komunálny odpad (20 03 ...
Skládka odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění převzetí Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301), a Objemného odpadu (k. č. 200307) na skládku odpadů. Původcem odpadů je Město Hodonín. Součástí předmětu veřejné zakázky, bude také následné zajištění odvozu Směsného komunálního odpadu (k. č. 200301) do koncového zařízení spalovny k energetickému ...
Zber, odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) vytvoreného a zozbieraného na území mesta Pezinok a prenájom zberných nádob. Zber BRKO sa uskutoční pri bytových domoch (komplexná bytová výstavba - KBV) a v rodinných domoch (individuálna bytová výstavba -IBV). Druh odpadu v zmysle ...
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3827/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi v intravilánoch jednotlivých obcí. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Poptávám odvoz a likvidaci odpadu
Poptávám cenovou nabídku na odvoz a likvidaci odpadů v místě Ostrava-Třebovice, ul.Provozní. Jedná se odpad shrabky a směs z čištění kanalizace, který spadá do kategorie „O“ – ostatní včetně zajištění dopravy odvozu z kalového pole č.2A/2B na nákladní vozidla (celkem jednorázově cca 700 - 1000 t), celkem 1x ročně, individuálně 2x ročně, pro rok ...