Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Předmětem plnění zakázky je zajištění převzetí a odvoz směsného komunálního odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na překladišti Odpadového hospodářství, shromažďovaného Technickými službami města Chomutova, upraveného lisováním, deponovaného v lisovacích kontejnerech. Celkové předpokládané množství odpadu je stanoveno do 16 000 tun ročně ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - obec Písečná
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 1 Smlouvy - Nabídková cena této zadávací dokumentace. Uvedený odpad bude zadavatelem nebo jím pověřeným dopravcem přivezen do ...
Svoz odpadu v regionu Šternbersko
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu odpadu na území obcí dobrovolného svazku obcí „Odpadové hospodářství svazku obcí“.
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Svojetice a Louňovice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Poptávám vývoz septiku
Poptávám vývoz septiku. Služovice, cca 15m3.
Zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov
Predmetom zákazky je zber, preprava a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov v katastrálnych územiach mesta Prievidza, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka a Hradec.
Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Važec
Predmetom zákazky bude nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v obci Važec . Podrobná špecifikácia je uvedená v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služby pri likvidácií odpadu. Likvidácia odpadu bude spočívať z prepravy kontajnerov naložených odpadom podľa jednotlivých druhov odpadu z prekládkovej stanice a následnej likvidácií odpadu v zmysle platnej legislatívy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v SP.
Sběr dat v akvakultuře v České republice za rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je získání hospodářských dat za rok 2021 v odvětví akvakultury v České republice. Tím bude zajištěno splnění požadavků stanovených právními předpisy EU, a to konkrétně nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro ...
Využitelné odpady
Využití odpadů
Biologicky rozložitelné odpady z veřejné zeleně
Biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - komunální odpad
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služby v oblasti nakládání s odpady. Dopravu odpadů zajišťuje zadavatel vlastními prostředky, proto zadavatel požaduje, aby zařízení pro ukládání odpadu bylo v Praze nebo ve vzdálenosti do 20 km od hranic města Praha nebo aby měl dodavatel zajištěno smluvní ...
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - Nebezpečný odpad
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zajištění ohlášení přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - stavební odpad
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytování služby v oblasti nakládání s odpady. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Rámcové kupní dohody (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Zber, preprava a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečovanie zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, z verejných priestranstiev vrátane odpadu z cintorínov a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Senica. Podľa Vyhlášky č. 365/2015 ...
VFN - Sběr, přeprava a odstraňování odpadu ze zdravotní péče a nebezpečného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů ve spalovně nebezpečných odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů v ...
Odvoz odpadů pro zařízení CSP Litoměřice, p. o.
Předmětem zakázky je zajištění sběru, svozu a likvidace odpadů z 10 provozoven a sběru, svozu a likvidace odpadů ze sídla zadavatele CSP Litoměřice, p. o. Celkem tedy z 11 sběrných míst, a to po dobu 5 let od nabytí účinnosti smlouvy s možnou opcí na dalších 5 let. Dodavatel zajistí poskytnutí nádob, kontejnerů, a jiných zařízení určených pro ...
Zhodnotenie K-BRO časť 1
Predmetom obstarávania je odber, zhodnotenie odpadu kat. číslo 20 01 08 kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (K-BRO), ktorý pochádza z domácností na území hl. mesta SR Bratislavy, a ktorý je dopravovaný špeciálnymi vozidlami príp. vo veľkokapacitných kontajneroch verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. odpadoch a o zmene ...
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023.
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava
2.1. Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 až do 31. 12. 2024
Zajištění svozu a separace komunálního odpadu
Veřejná zakázka je veřejnou zakázkou na služby, na svoz a likvidaci odpadu, a je rozdělena na 2 samostatné části v souladu s ustanovením § 35 a § 101 odst. 2 ZZVZ. Část 1 veřejné zakázky: Směsný odpad a bioodpad Část 2 veřejné zakázky: Separovaný odpad
Vývoz odpadu z malých smetných nádob
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu, vývozu a zhodnotenia/zneškodnenia odpadu z malých smetných nádob vráátene prepravy v meste Žilina. Súäčasťou premetu zákazky je čistenie nádob od nedopalkov cigariet a prípadného odpadu v nádobe.
Služby odpadového hospodářství TUL
Zajištění služeb spočívajících ve svozu, převzetí a zajištění následného využití nebo odstranění komunálního odpadu, poskytnutí odpadových nádob k užívání pro potřeby Technické univerzity v Liberci, a to na dobu čtyř let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.