Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Komunální služby Praha 8
1. svoz obsahu odpadkových košů na území objednatele 2. úklid okolí odpadkových košů 3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů 4. mytí odpadkových košů 5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na psí exkrementy 6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování ...
Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů - Zambie
Předmětem veřejné zakázky jsou především poradenské služby vedoucí ke zvýšení zemědělské produkce a produktivity farmářů v okresech Monze a Choma v jižní provincii Zambie. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje analýzy v místě plnění, školení a metodickou podporu farmářům, dodávky zemědělské techniky. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na čtyři části: 1. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) 2. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje 3. Generel dopravy Zlínského kraje 4. Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 Předmětem plnění veřejné ...
Shromažďování, sběr, přeprava, využití a odstranění odpadů v obci Nučice v letech 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu na území celé obce Nučice v souladu se zákonem o odpadech, s jeho prováděcími předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Nučice upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na ...
UTB – Svoz papírového odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz papírového odpadu. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob na odpad a z kontejnerů na odpad
Předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný svoz směsného komunálního odpadu z domácností, z rekreačních objektů a ze zařízení ve vlastnictví nebo ve správě zadavatele, jakož i odpadu podobného odpadu komunálnímu, který vzniká při činnosti fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací ...
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Čistenie odlučovačov ropných látok
Predmetom zákazky je čistenie odlučovačov ropných látok (ďalej len ,,ORL") v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré spočíva v odsatí zaolejovaných vôd, vyčerpanie vôd z čistenia, odvozu tuhého kalu, likvidácii odpadu a výmeny filtrov podľa druhu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovom odhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v ...
Sanace areálu bývalých Humpoleckých strojíren – část PETRA PLAST s. r. o.
Předmětem veřejné zakázky je realizace nápravných opatření k odstranění kontaminovaných zemin a sanaci povrchových vod na zájmové lokalitě bývalého areálu Humpoleckých strojíren – část PETRA plast s.r.o.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - zmesový komunálny odpad, - objemový ...
Technické zajištění realizace záchranného programu v povodí Zlatého potoka, protierozní opatření
Náplní zakázky je kompletní zajištění realizace Záchranného programu perlorodky říční v povodí Zlatého potoka (okres Prachatice). Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1 - technické zajištění Část 2 - monitoring stavu povodí.
Nakládání s komunálními odpady v obci Losiná
Předmětem a účelem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady v obci Losiná jako původce komunálního a dalšího odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „zákon o odpadech“) ze strany oprávněné osoby dle zákona o odpadech, a to ...
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii: Súvisiace služby s odberom a likvidáciou odpadov zahrnuté v cene budú: manipulácia s odpadmi, naloženie, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a 18 01 04 je 2x v týždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so ...
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor 2020 - 2024
Předmětem zakázky je nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, na území města Nový Bor (to znamená v částech: Nový Bor, Arnultovice, Pihel, Bukovany a Janov) včetně předávání komodit z odděleného sběru provozovatelům kolektivních systémů zpětného odběru.
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v ...
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů