Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2022
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na jeden (1) rok (od 1.2.2022 do 31.1.2023). Predpokladané množstvo: Zmesový komunálny odpad (200301): 2 700 t; Objemný odpad (200307): 300 t; Odpad z čistenia ulíc (200303): 30 t; Iný ...
Podklady pro přípravu regionálních strategií a projektů v rámci OPŽP 2021-2027
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování podkladů a analýz, které přinesou komplexní rozbor současné infrastruktury pro nakládání s kaly z ČOV v jednotlivých krajích ČR Rozbor identifikuje možné směřování zpracování kalů z ČOV, identifikuje problematické oblasti a navrhne optimální řešení v souladu se strategickým ...
Monitoring zložiek životného prostredia rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany, 2. úsek
Predmetom zákazky je monitoring zložiek životného prostredia (hluk, kmitanie a otrasy, ovzdušie, povrchové a odpadové vody, podzemné vody, pôda, biota), v zmysle TP 050 a v súlade so stanovenými právnymi predpismi na národnej a európskej úrovni, počas výstavby a po uvedení rýchlostnej cesty do prevádzky. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v ...
Svoz komunálního a tříděného odpadu - Obec Troubsko
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území veřejného zadavatele v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Troubsko a v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou legislativou.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Nelahozeves
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména: • ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu, • ve sběru, svozu a využití odpadů sbíraných odděleně (separované odpady - papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady a kovy) prostřednictvím svozu nádob ze sběrných (shromažďovacích) míst • ve ...
Uloženie odpadu na skládku
Predmetom obstarávania je prevzatie dovezeného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, (ďalej len: odpad), prevádzkovateľom skládky (úspešným uchádzačom) od verejného obstarávateľa, ktorý je držiteľom odpadu, a to uložením na skládku odpadu a jeho zneškodnenie na skládke odpadu v súlade so zákonom. Podrobnejšia špecifikácia zákazky je uvedená v ...
Dodávka FVE a bateriového systému pro akumulaci elektrické energie včetně měřícího a řídícího systém
Projekt je složen z realizace FVE (fotovoltaického systému) v kombinaci s bateriovým úložištěm a systémem řízení a regulace. Předmětem je dodávka a realizace: - FVE o celkovém výkonu 80 kWp. Vyrobená energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu a měla by krýt spotřebu existujících i nových zařízení využívaných v areálu. FVE bude instalována na ...
Vikýřovice - zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu, využitím nebo odstraněním směsného, biologicky rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, dřeva, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro obec Vikýřovice v souladu s platnými právními předpisy České republiky, ...
Vývoz jímek z vojenských areálů 2022-2025 - Jižní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čerpání, odvozu a likvidace biologického odpadu ze septiků a žump ve vojenských objektech v souladu s platnými právními předpisy. Veřejná zakázka je zadána v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Společensky odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu Dobrovolného svazku obcí POD BABOU
Předmětem plnění veřejné zakázky v části A) komunální odpad a části B) tříděný a bio odpad jsou služby v oblasti nakládání s odpady Dobrovolného Svazku Obcí POD BABOU jako původců komunálního odpadu dle zákona č.541/2020Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon o odpadech“) oprávněnou ...
Zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a prevádzka zberného dvora
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu vyprodukovaného občanmi mesta Senica. Súčasťou poskytovaných služieb je aj prevádzka zberného dvora na území mesta Senica, ktorý bude každý pracovný deň v určených hodinách v prevádzke pre potreby občanov a obyvateľov mesta Senica. Poskytovateľ služieb sa ...
Poptávám ekologickou likvidaci elektroodpadu
Poptáváme ekologickou likvidaci elektroodpadu a nějaké kousky kovového šrotu. Je možné to řešit přes vás? Dal by se domluvit i odvoz ?(jsme v centru Opavy) Děkuji Eva Steuerová
SEZ Sanace areálu DS PHM BENZINA v České Vsi  u Jeseníku, společnosti ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace areálu DS PHM společnosti BENZINA v České Vsi u Jeseníku“, zpracované v srpnu 2020 společností ALFA SYSTEM s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro  změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Skládkování a energetické využití SKO pro město Žďár nad Sázavou
Předmětem zakázky je zajištění odstranění směsných komunálních odpadů a objemných odpadů uložením na skládce k tomu určené a energetické využití směsných komunálních odpadů pro město Žďár nad Sázavou v zařízeních k tomu určených (ZEVO). Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 2 části: 1. část - Odstranění ...
Nakládání s odpady ve správním území města Nýřany
Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace komunálního (směsný a tříděný odpad) a biologicky rozložitelného odpadu ve správním území města Nýřany. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy.
Svoz a nakládání s odpadem města  Veltrusy 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání s SKO a separovaným odpadem (papír, plast, sklo, kompozitní obaly, kovy, jedlý olej a tuk) sbíraným nádobovým systémem ve městě a na velkokapacitním sběrném místě, a převzetí nebezpečných a vybraných ostatních odpadů odložených občany na velkokapacitním sběrném ...
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu - Technické služby města Nymburka
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu 5 let, jejíž závazný návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 9442 tun. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v ...
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
Provozování sběrného dvora ve vlastnictví zadavatele na území městské části Praha 12
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora (dále jen „zařízení“) nacházejícího se na území městské části Praha 12, na pozemku parc. č. 4415/8, k.ú. Modřany. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a ...
Provozování sběrného dvora na území městské části Praha Ďáblice
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora (dále jen „zařízení“) nacházejícího se na území městské části Praha - Ďáblice. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Měšice
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu.
Prevádzkovanie zberného dvora odpadov Gbely
Prevádzkovanie zberného dvora určeného na uloženie odpadu z domácností pre fyzické osoby v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3754/00 územního plánu hl. m. Prahy zkráceným způsobem