Výkup druhotných surovin
Dynamický nákupní systém na výkup vybraných druhotných surovin, kdy Zadavatel převezme od Dodavatele Odpad a zajistí jeho následné zpracování.
Sběr, svoz a odstranění odpadu - Ronov a Žleby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro město Ronov nad Doubravou a obec Žleby, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb sběru, svozu a likvidace odpadu ve městě Staré Město a jeho místních částech. Likvidací odpadu se rozumí jeho uložení na skládku nebo předání k likvidaci jiným způsobem nebo předání k dalšímu využití, a to vše v souladu s platným zákonem o odpadech a platnou legislativou.
Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu v obci Turčianske Jaseno
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby "Zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu v obci Turčianske Jaseno". Podrobnosti o počte nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu sú uvedené v prílohe č. 1.
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu - opakovaná zákazka
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb dodávateľom pre objednávateľa, ktoré budú spočívať v odvoze a likvidácií nebezpečného odpadu, vrátane nakladania, dopravy a manipulácie s nebezpečným odpadom. Ide o odpad týchto kategórií: 18 01 02 časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03, 18 01 03 ...
Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky plastových nádob a velkoobjemových kontejnerů pro projekt "Systém sběru odpadů Mikroregion Kostelecko" registrační číslo CZ.05.01.05/05/22_004/0000154. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitolách 4.1. - 4.2. Tyto kapitoly popisují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Zakázka je členěna ...
Svoz odpadů ve Velké Bíteši a okolí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla (tj. podvozku, nástavby a vyklápěče) pro sběr odděleně sbíraného komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové nepoužité a plně funkční.
Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností
Predmetom zákazky sú náklady na zabezpečenie jarného a jesenného zberu objemného odpadu (katalógové číslo 20 03 07) pri odhadovanej váhe odpadu v jednom kontajneri 2 tony a to vrátane pristavenia veľkokapacitného kontajnera, prác i služieb súvisiacich s osobným prebratím objemného odpadu, prác i služieb v súvislosti so zvozom/odvozom odpadu z ...
Služby komplexného nakladania s odpadmi 2023-2025 – Mesto Tornaľa
Predmetom obstarávania je zber, preprava, uloženie, zneškodnenie alebo zhodnotenie nasledovných druhov odpadov na území mesta Tornaľa: 1. zber, preprava a uloženie zmesového odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov 2. zber, preprava a uloženie objemného odpadu s uložením v zariadení na zneškodnenie odpadov 3. zber, preprava a ...
Zhodnocovanie odpadov
Predmetom zákazky je prevzatie odpadov vznikajúceho činnosťou VSD a.s. a VSE Holding a.s. ako aj odpadov vznikajúceho pri rekonštrukciách, opravách a údržbe prevádzkovaných energetických zariadení a iných objektov spoločnosti VSD a.s a VSE Holding a.s. a budú s ním nakladať v súlade so zákonnými požiadavkami. Splnenie požiadaviek na predmet ...
Zhodnotenie stavebného odpadu
Predmetom obstarávania je odber a zhodnotenie stavebného odpadu, katalógových čísel odpadu: 200308, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904, 200202 (ďalej len odpad) v predpokladanom množstve 3 350 ton. Zákazka je rozdelená na dve časti tak, že predmetom obstarávania I. časti je odber a zhodnotenie drobného stavebného odpadu kat. ...
Odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo
Predmetom zadania zákazky je je odber a zhodnotenie biologicko-rozložiteľného odpadu a odber odpadu s názvom zemina a kamenivo v zariadení na zhodnocovanie odpadov.
Sběr, přeprava a odstranění nebo využití odpadu včetně vypůjčení odpadových nádob
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve sběru, přepravě a odstranění nebo využití odpadů včetně vypůjčení odpadových nádob, a to vše způsobem a za podmínek stanovených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Využití odpadů - pneumatiky
Využití odpadů - pneumatiky
CV-200/2023 Zber, preprava a likvidácia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zo zariadení spoločného stravovania, zatriedených v katalógu odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z v platnom znení. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v SP.
Odvoz stavebného a objemného odpadu – 2023
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie služby odvozu a likvidácie stavebného a objemného odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch - objem 5 m resp. 7 m. Ak to priestor jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského umožní, nevylučuje sa použitie väčších kontajnerov. Verejný obstarávateľ má k dispozícií u niektorých fakúlt a ...
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie pravidelných služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Topoľnica, v období od 1.4.2023 do 31.3.2027 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a ...
Uzatvorenie, rekultivácia a príprava na monitorovanie skládky odpadov Židová
Uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a príprava na monitorovanie po uzavretí skládky ako celku. Presná špecifikácia v projektovej dokumentácii. Zákazka realizovaná v systéme IS EVO V rámci prípravy súťažných podkladov neboli využité trhové konzultácie v súlade s § 25
NIS inventarizace GHG
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na stacionární zdroje. - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na ...
Uliční smetky
Využití uličních smetků
Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní
Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní
Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů - SČ, VČ, JM a SM
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka (dále též jen „VZ“) je rozdělena na čtyři samostatné části podle jednotlivých poštovních provozoven: 1) část č. 1 VZ - severní Čechy (SČ) 2) část č. 2 VZ - východní ...
Čistenie a údržba odlučovačov ropných látok
Predmetom je vyčistenie odlučovačov ropných látok. Poskytovateľ služby sa zaväzuje aj na odber, prepravu a zneškodnenie odpadov na základe objednávok objednávateľa.
Tlakové čistenie dažďových vpustov a komunikácií
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich položiek: Tlakové čistenie dažďových vpustov Tlakové čistenie dažďových vpustov kombinované + frézovanie Monitoring dažďových vpustov a ich napojenia do stoky Odčerpávanie dažďových vôd z komunikácií a dažďových vpustov
Provozování Centrálního skladu odpadů I a II, letiště Praha/Ruzyně
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění provozu Centrálního skladu odpadů I a II umístěných v Terminálu 1 a Terminálu 2 na letišti Praha/Ruzyně.