Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný ...
Realizace opatření záchranného programu perlorodky říční v povodí Rokytnice
Akce je souhrnem víceletých opatření záchranného programu perlorodky říční na Ašsku. To zahrnuje speciální luční management na funkčních plochách a údržbu bylinných porostů podél vodních toků, podporu populace pstruha obecného, která byla silně zasažena suchem posledních let, péči o juvenilní perlorodky a analýzu současného stavu kvality vody v ...
SEZ, FARMAK a.s. Olomouc  IV. etapa sanace
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, FARMAK a.s. Olomouc - IV. etapa sanace“, zpracované v únoru 2020 společností DEKONTA a.s., která je přílohou č. 3. ZD.
Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok
Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia s názvom "Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok". Plán zlepšovania kvality ovzdušia je dokument, ktorý umožní mestu vykonávať systematicky opatrenia v ochrane ovzdušia za účelom dosiahnutia limitov alebo inak definovaného výsledku. ...
Svoz a nakládání s odpadem města Golčův Jeníkov 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se SKO, separovaným odpadem (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a následně také přímo od rodinných domů; svozu biologicky rozložitelným odpadem od rodinných domů a jejich předání na městskou kompostárnu, ...
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu
Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie : nebezpečené odpady (N), do skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo ...
Sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizovaná projektová dokumentace sanace v areálu bývalé společnosti Sara Lee Czech Republic a.s. a areálu bývalého Kazeto Přerov s.p. v Praze Vysočanech“, zpracované 16. března 2020 společností KHSanace s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Čištění dešťových nádrží - odstranění sedimentu
Čištění dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží od nánosů a zanesených filtrů. Nánosy z nádrží budou odsáty bagrem a očištěny tlakovou vodou. Následně bude odpad ekologicky zlikvidován.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Aktualizace vrstvy mapování biotopů v roce 2021 - druhá vlna
Předmětem veřejné zakázky je sběr aktuálních dat o rozšíření a kvalitě přírodních biotopů, které probíhá formou terénního šetření. Data jsou následně zapisována do aplikace WANAS2. Výstupem je digitalizovaná aktualizovaná vrstva mapování biotopů, která umožňuje sledování stavu přírodních stanovišť. Povinnost sledovat stav stanovišť ukládá orgánům ...
Svoz a odstraňování komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují v letech 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
Sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov
Předmětem veřejné zakázky je sanace ohnisek kontaminace v bývalém areálu TDV Duchcov, včetně vyhotovení nezbytné stavebně-technické (projektové) dokumentace.
Svoz a odstranění odpadu pro město Králův Dvůr
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro město Králův Dvůr. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Svoz komunálního odpadu - Brušperk
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného ...
Zajištění služby v oblasti nakládání s odpady na území obce Chrást 2021
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, přepravy a likvidace komunálního odpadu a tříděného odpadu, jehož původcem je obec Chrást, její obyvatelé a přistoupivší podnikající osoby, jako i pronájem sběrných nádob na komunální a tříděný odpad a zajištění provozu sběrného dvora a překladiště. Bližší podmínky stanoví zadávací dokumentace a ...
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (BRKO)
Predmetom zákazky je komunálne/priemyselné kompostovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z centrálnej lokality CTZ Levice na Mochovskej ulici, Levice. Odvoz a zhodnotenie je zamerané na všetky ...
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je: 1)Zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov podľa Prílohy č.1 tejto časti súťažných podkladov na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. 2)Ukladanie odpadu na skládku sa ...
Služby odpadového hospodářství MUNI 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je je zajištění svozu a likvidace jednotlivých druhů odpadů, které jsou vymezeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy pro Masarykovu univerzitu to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, (dále také jen „zákon o odpadech“) a v souladu s ...
Likvidace dehtových jímek a ohniska kontaminace benzo(a)pyrenu v Areálu Poldi
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace staré ekologické zátěže na pozemcích v Areálu Poldi spočívající v odstranění dehtových jímek a sanaci kontaminovaných zemin v jejich podloží a okolí tak, aby bylo dosaženo cílových limitů.
Sanace SEZ lokality obalovny MODŘEC
Předmětem plnění zakázky je realizace nápravných opatření v areálu obalovny společnosti Skanska Asfalt s.r.o., která se nachází ve vzdálenosti okolo 1,4 km severozápadně od osady Modřec, která spadá pod město Polička, kraj Pardubický (kód CZ053). Nápravná opatření budou provedena v souladu s projektem "Modřec - obalovna - projektová dokumentace ...
Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemcích zadavatele parc. č. 767/249 a 767/250 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými ...
Poptáváme vyvezení septiku
Poptáváme vyvezení septiků u ZŠ a MŠ Ropice.
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom a likvidáciou zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v obci Kozárovce
D1 Čištění kanalizace a čištění štěrbinových žlabů - SSÚD 22 Mankovice a SSÚD 23 Ostrava
čištění kanalizace a štěrbinových žlabů v úseku dálnice ve správě SSÚD 22 Mankovice a SSÚD 23 Ostrava
Využití biologicky rozložitelných odpadů a uličních smetků
Využití biologicky rozložitelných odpadů a uličních smetků