Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja
Predmetom zákazky: Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Komárno v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a ...
Odvoz a nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v Meste Levice (BRKO)_2021
Predmetom zákazky je zhodnotenie/zneškodnenie (nakladanie) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Meste Levice (verejného obstarávateľa), napríklad komunálne/priemyselné kompostovanie alebo iné zhodnotenie, prípadne likvidácia. Súčasťou predmetu zákazky je aj naloženie odpadu na prepravné vozidlá a odvoz (ďalej odvoz) tohto odpadu z ...
Zprostředkování nákupu emisních povolenek pro období 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zprostředkování a jednorázový nákup emisních povolenek skleníkových plynů typu CO2 (emise) - EUA kredity, a to v množství 4 000 ks, pro potřeby zadavatele.
Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 22 stojísk uloženia kontajnerov separovaného zberu v intraviláne obce Sučany
VFN - odvoz a využití ostatního odpadu
• Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění a využití ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími (dále jen zákon o odpadech), z areálů ...
Skládkovanie odpadu pre mesto Bojnice
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu uložením na skládke. Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať zvoz odpadu na skládku vlastnými kapacitami.
Havarijní služba pro odstraňování následků havárií, spojených s únikem závadných látek v ČEPRO, a.s.
Havarijní službou se rozumí veškeré činnosti spojené se zásahy při haváriích spojených s únikem závadných látek a následným odstraňováním následků těchto havárií a dále ostatních prací nebo výkonu k provedení těchto činností nezbytných, vše dle konkrétních potřeb zadavatele s tím, že součástí předmětu plnění veřejné zakázky může být, kromě ...
Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice (IČZ: CZE00244), vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu dvou let a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe na zhodnotenie ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu  katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Orlickoústecké nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností ve Svitavské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny
Predmetom zákazky Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny je sanácia brala nachádzajúceho sa vpravo nad cestou III/2250 v ckm 1,45 1,62 v smere od Dolného Kubína do Bzín. Zámerom tejto sanácie preto je rozšíriť priestor pre cestu záberom do brala v takom rozsahu, aby bolo možné cestu rozšíriť v celom ...
Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice
Předmětem veřejné zakázky je fixace cca 250 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů do geopolymerní matrice s odchylkou +/- 20% od stanoveného množství radioaktivního kalu. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány ...
Sanace lokality STS Vyškov
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné, úplné a bezvadné provedení sanace lokality STS Vyškov v rozsahu a za podmínek SMLOUVOU sjednaných.
SEZ, Sanace areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanačního zásahu v areálu společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.“, zpracované společností Biodegradace s.r.o. (prosinec 2019 / revize červen 2020), která je přílohou č. 3 až 7 ZD.Předmětem plnění je realizace opatření a činností nutných k nápravě závadného stavu ...
Bateriové úložiště Těmice
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Bateriové úložiště Roztoky
Cílem zakázky je dodávka a montáž bateriového dobíjecího systému o předpokládané kapacitě úložiště 76,8 kWh, který doplní již existující OZE na bázi fotovoltaických panelů nacházející se na střeše objektu. Dodávka tak bude zahrnovat technologii a montáž uložiště pro akumulaci elektrické energie.
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu
Predmetom zákazky je uskutočnenie špecifického plnenia nevyhnutného pre úspešnú realizáciu Projektu D4.7 Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01, vrátane zabezpečenia všetkých súvisiacich aktivít t. j. najmä: - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, ...
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Výměna zdrojů ionizujícího záření Hlavního etalonu
Jedná se o zajištění demontáže, naložení, odvozu a vybití ozařovače OG-8 s 5 ks uzavřených radionuklidových zdrojů a ekologické likvidace 5 ks stávajících uzavřených radionuklidových zdrojů (dále jen „URZ“) emitujících záření gama včetně úklidu Autorizovaného metrologického střediska v areálu Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR po ...
Likvidace přebytečné zeminy
Jedná se o likvidaci přebytečné zeminy vzniklé na stavbě I/27 Šlovice - Přeštice, přeložka. V rámci stavby měl být plánovaný přebytek zeminy odvážen na pozemek v bezprostřední blízkosti stavby. Tento závazek ale nemohl být dodržen, a proto musí být přebytečná zemina v celkové výměře 250 248,8 m3 odvezena ze stavby a zlikvidována v souladu se ...
Svoz komunálního odpadu - Frenštát pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného ...