Poptávám překladatelské služby
Poptávám překlad z němčiny do češtiny. Invalidní důchod.
CZ PRES - zajištění tlumočnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění tlumočnických služeb pro akce vysokého významu a doprovodné programy, které zadavatel uspořádá v rámci Předsednictví ČR v Radě EU. Jedná se o tlumočení z češtiny do angličtiny (CZ/EN), z češtiny do němčiny (CZ/DE), z češtiny do francouzštiny (CZ/FR), a z cizího jazyka do jazyka českého, tedy z angličtiny do ...
Tlumočnické služby pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a koordinace tlumočnických služeb pro akce konané na území hlavního města Prahy v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU 2022, a to pouze pro oficiální jednání v centrálních konferenčních prostorách formou simultánního (kabinového) tlumočení, prostřednictvím tzv. pilotáže.
Překladatelské služby pro subjekty implementující Dohodu o partnerství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce, stejně tak jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych (konzekutívne a simultánne tlmočenie) a prekladateľských služieb z cudzích jazykov do slovenčiny a naopak.
Prekladateľské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN, alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, so ...
Poskytovanie prekladateľských služieb
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských služieb, t. j. zabezpečenie reprodukcie písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej forme prostredníctvom prekladateľov pre potreby objednávateľa. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVCR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních požadavků zadavatele, aktuálního rozsahu požadovaných služeb a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaný rozsah plnění je uveden v čl. 2.11 zadávací dokumentace. Části veřejné zakázky: Část 1 Překladatelské služby z a do AJ, NJ a FrJ ...
Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele (MPSV a ÚMPOD) a to konkrétně zajištění překladů zpráv, analýz, informačních a dalších materiálů pro potřeby jednání se zahraničními partnery a za účelem splnění závazků vyplývajících ...
Prekladateľské služby a tlmočnícke služby
Predmetom zákazky je obstaranie poskytovateľa prekladateľských služieb (vrátane korektúry vlastných textov) a tlmočníckych služieb, t. j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a v písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov a korektúry vlastných textov, t. ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie hovorených a písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR.
Odborné služby překladatelů a jazykového vzdělávání_anglický jazyk
Předmětem části zakázky č. 1 je poskytování odborných služeb překladatelů, spočívajících v překladu odborných textů z českého jazyka do anglického jazyka v rámci projektu „Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676 (dále "projekt"). Předmětem části zakázky č. 2 je příprava, ...
Poptávám překladatelské a tlumočnické služby
Hledám nějakého překladatele/tlumočníka, který umí španělsky. Přítel potřebuje přeložit rodný list že španělštiny do češtiny a potřeboval by někoho na matriku, protože nerozumí pořádně česky.
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) v období 48 ...
Zajištění překladatelských služeb 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb pro zadavatele v období let 2020-2023.
Jazyková podpora pro stavební firmu, Německo
Vážené dámy a pánové, Jsme středně velká německá stavební společnost se sídlem v Siegenu. Pro jednoho z našich německých průmyslových zákazníků hodláme realizovat stavební projekt ve Vratimově (nedaleko Ostravy). Je to průmyslová budova, pro kterou chceme provést složitý hluboký základ. Abychom zajistili co nejhladší průběh zpracování a ...
Překladatelské služby pro resort Ministerstva spravedlnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb pro resort Ministerstva spravedlnosti.
Pronájem prostor a občerstvení - Workshop SICI
Předmětem zakázky je zajištění pronájmu prostor a občerstvení pro mezinárodní workshop/konferenci v Praze se zabezpečeným tlumočením. Součástí předmětu bude rovněž zajištění společné večeře s doprovodným kulturním programem.
Realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince
Předmětem veřejné zakázky je realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince žijící na území statutárního města Pardubice a kteří na území statutárního města Pardubice pracují. Kurzy českého jazyka a tlumočení pro cizince budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb s dobou plnění na dobu neurčitou s výpovědním lhůtou v délce ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Tlumočnické a překladatelské služby pro Kongres CECC
zajištění simultánního tlumočení v rámci oficiálních jazyků mezinárodní organizace Konference evropských ústavních soudů (tj. v německém jazyce, v anglickém jazyce, v ruském jazyce, ve francouzském jazyce, v českém jazyce), a to v rámci Kongresu Konference evropských ústavních soudů (dále také „CECC“), včetně osobního konsekutivního tlumočení ...
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně z 80 % objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně z 20 % objemu veřejné zakázky.
UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...
Tlumočník, ČR
Hledám anglicko - českého tlumočníka, který bude schopen tlumočit na mé svatbě. Budeme požadovat pouze tlumočníka během slavnostního obřadu, který bude koncem září v Karlových Varech.