Realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince
Předmětem veřejné zakázky je realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince žijící na území statutárního města Pardubice a kteří na území statutárního města Pardubice pracují. Kurzy českého jazyka a tlumočení pro cizince budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb s dobou plnění na dobu neurčitou s výpovědním lhůtou v délce ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Tlumočnické a překladatelské služby pro Kongres CECC
zajištění simultánního tlumočení v rámci oficiálních jazyků mezinárodní organizace Konference evropských ústavních soudů (tj. v německém jazyce, v anglickém jazyce, v ruském jazyce, ve francouzském jazyce, v českém jazyce), a to v rámci Kongresu Konference evropských ústavních soudů (dále také „CECC“), včetně osobního konsekutivního tlumočení ...
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně z 80 % objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně z 20 % objemu veřejné zakázky.
UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...
Tlumočník, ČR
Hledám anglicko - českého tlumočníka, který bude schopen tlumočit na mé svatbě. Budeme požadovat pouze tlumočníka během slavnostního obřadu, který bude koncem září v Karlových Varech.
Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení
Předmětem této Veřejné zakázky, na jejíž plnění bude s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace ...
Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů
Předmětem plnění je výběr dodavatele, který zajistí překladatelské a korektorské služby textů zadavatele a/nebo účastníků interních projektů zadavatele a to do/z českého jazyka do/z anglického nebo čínského jazyka.
Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018
Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro řízení o mezinárodní ochraně podle Zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Prekladateľské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych (konzekutívne a simultánne tlmočenie) a prekladateľských služieb z cudzích jazykov do slovenčiny a naopak.
Poptávám překladatelské služby
preklad 5 stran prrezentace na konferenci v Anglii v kvetnu 2017...Specha.
Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len STN) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude existovať príslušná európska alebo medzinárodná norma v anglickom jazyku, tak z nemeckého, príp. francúzskeho jazyka) do slovenského jazyka v ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov.
Zajištění překladatelských služeb pro subjekty implementující Dohodu o partnerství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady z/do anglického jazyka a jazykové korektury pro NOK a všechny řídící orgány OP v programovém období 2014+ a pro Odbor evropské územní spolupráce. Jedná se o překlady dokumentů, které jsou předkládány při oficiálním styku mezi subjekty implementační ...
Rámcová smlouva na zajištění překladatelských služeb
Účelem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb z českého do německého jazyka a z německého do českého jazyka pro národní orgán programů cíle Evropské územní spolupráce MMR - Odbor evropské územní spolupráce ve vysoké kvalitě a v souladu se stanovenou terminologií. Jedná se o tři programy spolupráce s partnery z Rakouské republiky, ...
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVČR
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb z a do anglického, německého a francouzského jazyka, v rovině obecného a odborného jazyka.
Poptávám překladatelské služby
Poptávám cenu za překlad 7NS, právní text z češtiny do němčiny. Dále doba zpracování. Děkuji. Karin Kučerová, KEGA s.r.o.
Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR . Podrobný opis predmetu ...
Tlumočení AJ, Belgie
Rádi bychom znali, kolik by stálo tlumočení v angličtině v Kunovicích, pravděpodobně v 28. týdnu. Mohli byste nám poslat ceny, prosím? Předem děkuji. S podzravem Natalie
Výběr poskytovatele překladatelských a tlumočnických služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení
Účelem veřejné zakázky je zajištění komplexních překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních požadavků zadavatele, v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zajištěním jednotného místa pro překladatelské služby a/zároveň jednotného místa pro tlumočnické služby bude možné garantovat potřebnou kvalitu a efektivitu těchto služeb.
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je priebežné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb na základe aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. Prekladateľské služby zo slovenského jazyka a do slovenského jazyka vrátane korektúr a tlmočnícke služby (tlmočenie konzekutívne následné, kabínové simultánne, šepkané tlmočenie pri stole) zo slovenského ...
Překladatelské a tlumočnické služby
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování tlumočnických a překladatelských služeb, jazykové korektury rodilým mluvčím, soudní překlady a tlumočení (dále též „služby“). Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně 50% objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně 50% objemu zakázky. Zhruba 80% překladů zahrnují překlady z ...
Poptávám překladatelské služby z AJ s úředním ověřením
Poptávám překlad z angličtiny do češtiny, 3 strany s úředním ověřením. Děkuji za nabídky.