Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele (MPSV a ÚMPOD) a to konkrétně zajištění překladů zpráv, analýz, informačních a dalších materiálů pro potřeby jednání se zahraničními partnery a za účelem splnění závazků vyplývajících ...
Prekladateľské služby a tlmočnícke služby
Predmetom zákazky je obstaranie poskytovateľa prekladateľských služieb (vrátane korektúry vlastných textov) a tlmočníckych služieb, t. j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a v písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov a korektúry vlastných textov, t. ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie hovorených a písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR.
Odborné služby překladatelů a jazykového vzdělávání_anglický jazyk
Předmětem části zakázky č. 1 je poskytování odborných služeb překladatelů, spočívajících v překladu odborných textů z českého jazyka do anglického jazyka v rámci projektu „Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676 (dále "projekt"). Předmětem části zakázky č. 2 je příprava, ...
Poptávám překladatelské a tlumočnické služby
Hledám nějakého překladatele/tlumočníka, který umí španělsky. Přítel potřebuje přeložit rodný list že španělštiny do češtiny a potřeboval by někoho na matriku, protože nerozumí pořádně česky.
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) v období 48 ...
Zajištění překladatelských služeb 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb pro zadavatele v období let 2020-2023.
Jazyková podpora pro stavební firmu, Německo
Vážené dámy a pánové, Jsme středně velká německá stavební společnost se sídlem v Siegenu. Pro jednoho z našich německých průmyslových zákazníků hodláme realizovat stavební projekt ve Vratimově (nedaleko Ostravy). Je to průmyslová budova, pro kterou chceme provést složitý hluboký základ. Abychom zajistili co nejhladší průběh zpracování a ...
Překladatelské služby pro resort Ministerstva spravedlnosti
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb pro resort Ministerstva spravedlnosti.
Pronájem prostor a občerstvení - Workshop SICI
Předmětem zakázky je zajištění pronájmu prostor a občerstvení pro mezinárodní workshop/konferenci v Praze se zabezpečeným tlumočením. Součástí předmětu bude rovněž zajištění společné večeře s doprovodným kulturním programem.
Realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince
Předmětem veřejné zakázky je realizace kurzů českého jazyka a tlumočení pro cizince žijící na území statutárního města Pardubice a kteří na území statutárního města Pardubice pracují. Kurzy českého jazyka a tlumočení pro cizince budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb s dobou plnění na dobu neurčitou s výpovědním lhůtou v délce ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre MPSVR SR
Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby a služby spočívajúce v zabezpečení tlmočníckej techniky pre potreby verejného obstarávateľa.
Tlumočnické a překladatelské služby pro Kongres CECC
zajištění simultánního tlumočení v rámci oficiálních jazyků mezinárodní organizace Konference evropských ústavních soudů (tj. v německém jazyce, v anglickém jazyce, v ruském jazyce, ve francouzském jazyce, v českém jazyce), a to v rámci Kongresu Konference evropských ústavních soudů (dále také „CECC“), včetně osobního konsekutivního tlumočení ...
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR. Překladatelské služby jsou zastoupeny přibližně z 80 % objemu zakázky a tlumočnické služby jsou zastoupeny přibližně z 20 % objemu veřejné zakázky.
UK FF - Dynamický nákupní systém na překlady a nebo korektury pro projekt KREAS
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou překlady a/nebo korektury pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přibližně 80 % překladů zahrnují překlady z anebo do anglického jazyka. Ostatními jazyky jsou francouzština, italština, němčina, polština, portugalština, španělština, staročeština. Podrobně bude předmět ...
Tlumočník, ČR
Hledám anglicko - českého tlumočníka, který bude schopen tlumočit na mé svatbě. Budeme požadovat pouze tlumočníka během slavnostního obřadu, který bude koncem září v Karlových Varech.
Zajištění tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení
Předmětem této Veřejné zakázky, na jejíž plnění bude s vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro správní řízení dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů a úkony s nimi související, dále pak pro potřeby odboru azylové a migrační politiky v oblasti integrace ...
Zajištění dodavatele překladatelských služeb pro potřeby interních projektů
Předmětem plnění je výběr dodavatele, který zajistí překladatelské a korektorské služby textů zadavatele a/nebo účastníků interních projektů zadavatele a to do/z českého jazyka do/z anglického nebo čínského jazyka.
Zajištění tlumočnické a překladatelské činnosti pro řízení o mezinárodní ochraně pro rok 2018
Předmětem této Veřejné zakázky je zabezpečení tlumočnických a překladatelských služeb pro řízení o mezinárodní ochraně podle Zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
Prekladateľské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych (konzekutívne a simultánne tlmočenie) a prekladateľských služieb z cudzích jazykov do slovenčiny a naopak.
Poptávám překladatelské služby
preklad 5 stran prrezentace na konferenci v Anglii v kvetnu 2017...Specha.
Spracovanie návrhu slovenskej technickej normy prekladom európskej alebo medzinárodnej normy
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na spracovanie návrhu slovenských technických noriem (ďalej len STN) prekladom z európskych noriem alebo medzinárodných noriem z anglického (v prípade, že nebude existovať príslušná európska alebo medzinárodná norma v anglickom jazyku, tak z nemeckého, príp. francúzskeho jazyka) do slovenského jazyka v ...
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom rozsahu podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov.