Prekladateľské služby vrátane jazykovej korektúry
Prekladateľské služby vrátane jazykovej korektúry, poskytované z anglického jazyka do slovenského jazyka, preklady zo slovenského jazyka do anglického jazyka vrátane jazykovej korektúry. Úradné preklady podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a služby jazykovej korektúry vlastných anglických textov objednávateľa.
FF - jazyková korektúra odborného textu - Empatia a umenie: pohľady - kontexty - interpretácie
Jazyková korektúra textu v slovenskom jazyku. Znalosť odbornej terminológie z oblasti dejín a teórie umenia. Počet normostrán: 240 Text na jazykovú korektúru bude poskytnutý víťaznému uchádzačovi po ukončení súťaže.
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Ministerstva zdravotnictví ČR.
Překlady a korektury lifestylových textů
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s překlady a korekturami textů na podporu příjezdového cestovního ruchu a domácího cestovního ruchu dle konkrétních požadavků a aktuálních potřeb zadavatele do vybraných jazyků pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism (dále jen „zadavatel“) za podmínek uvedených níže v této zadávací ...
Dynamický nákupní systém na zajištění tlumočnických služeb
Předmětem plnění je zajištění tlumočnických služeb z českého jazyka (ČJ) do anglického jazyka (AJ) a naopak, na akcích útvarů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Bude se jednat o odborné tlumočení (zaměřené např. na problematiku EU fondů, cestovní ruch, veřejné zakázky, monitorovací systém, regionální politiku), případně včetně zajištění ...
Zajištění pořadatelské služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořadatelské služby při pořádání domácích utkání A-týmu hokejového klubu Mountfield HK. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění bezpečnosti osob a majetku v souvislosti s pořádáním domácích utkání A-týmu hokejového klubu Mountfield HK. Předmětem veřejné zakázky je dále právo (opce) zadavatele na využití ...
Zajištění překladatelských služeb pro potřeby předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb, pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Konkrétně se jedná o překlady textů, které budou publikované na webu CZ PRES 2022, tiskovin a jiných pokladů, newsletterů apod. z českého do anglického a francouzského jazyka na základě potřeb zadavatele.
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení
překlad odborných i obecných textů (z cizího jazyka do češtiny, popř. naopak) dle aktuálních požadavků zadavatele
Zajištění překladatelských služeb pro potřeby předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb, v celkovém předpokládaném objemu cca 4600 normostran, pro potřeby předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 (dále jen "CZ PRES"). Konkrétně se jedná o překlady textů, které budou publikované na webu CZ PRES 2022, tiskovin a jiných pokladů, newsletterů apod. z českého do anglického a ...
Poptávám překladatelské služby
Poptávám překlad z němčiny do češtiny. Invalidní důchod.
CZ PRES - zajištění tlumočnických služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění tlumočnických služeb pro akce vysokého významu a doprovodné programy, které zadavatel uspořádá v rámci Předsednictví ČR v Radě EU. Jedná se o tlumočení z češtiny do angličtiny (CZ/EN), z češtiny do němčiny (CZ/DE), z češtiny do francouzštiny (CZ/FR), a z cizího jazyka do jazyka českého, tedy z angličtiny do ...
Tlumočnické služby pro akce konané na území ČR v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a koordinace tlumočnických služeb pro akce konané na území hlavního města Prahy v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU 2022, a to pouze pro oficiální jednání v centrálních konferenčních prostorách formou simultánního (kabinového) tlumočení, prostřednictvím tzv. pilotáže.
Překladatelské služby pro subjekty implementující Dohodu o partnerství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dostatečné a kvalitativně odpovídající kapacity pro překlady a jazykové korektury vybraných dokumentů v českém a anglickém jazyce, stejně tak jako překlady a korektury těchto dokumentů, které jsou předkládány orgánům Evropské komise (dále též „EK“) při oficiálním styku se subjekty implementační ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlmočníckych (konzekutívne a simultánne tlmočenie) a prekladateľských služieb z cudzích jazykov do slovenčiny a naopak.
Prekladateľské služby
Predmetom zákazky je poskytovanie prekladateľských služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN, alebo v súlade s inou normou platnou v členských štátoch Európskej únie pre zabezpečovanie prekladateľských služieb prekladateľmi, ktorí sú riadne oprávnení na výkon prekladateľskej činnosti podľa platnej legislatívy, so ...
Poskytovanie prekladateľských služieb
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských služieb, t. j. zabezpečenie reprodukcie písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej forme prostredníctvom prekladateľov pre potreby objednávateľa. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro ÚVCR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních požadavků zadavatele, aktuálního rozsahu požadovaných služeb a v souladu se zadávacími podmínkami. Předpokládaný rozsah plnění je uveden v čl. 2.11 zadávací dokumentace. Části veřejné zakázky: Část 1 Překladatelské služby z a do AJ, NJ a FrJ ...
Překladatelské a tlumočnické služby pro MPSV a ÚMPOD
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v komplexním zajištění překladatelských a tlumočnických služeb dle aktuálních potřeb a požadavků zadavatele (MPSV a ÚMPOD) a to konkrétně zajištění překladů zpráv, analýz, informačních a dalších materiálů pro potřeby jednání se zahraničními partnery a za účelem splnění závazků vyplývajících ...
Prekladateľské služby a tlmočnícke služby
Predmetom zákazky je obstaranie poskytovateľa prekladateľských služieb (vrátane korektúry vlastných textov) a tlmočníckych služieb, t. j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a v písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov a korektúry vlastných textov, t. ...
Tlmočnícke a prekladateľské služby
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie tlmočníckych a prekladateľských služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie hovorených a písomných informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v ústnej a písomnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR.
Odborné služby překladatelů a jazykového vzdělávání_anglický jazyk
Předmětem části zakázky č. 1 je poskytování odborných služeb překladatelů, spočívajících v překladu odborných textů z českého jazyka do anglického jazyka v rámci projektu „Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání talentů“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676 (dále "projekt"). Předmětem části zakázky č. 2 je příprava, ...
Poptávám překladatelské a tlumočnické služby
Hledám nějakého překladatele/tlumočníka, který umí španělsky. Přítel potřebuje přeložit rodný list že španělštiny do češtiny a potřeboval by někoho na matriku, protože nerozumí pořádně česky.
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Predmetom zákazky je priebežné odplatné poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, t.j. zabezpečenie reprodukcie písomných a hovorených informácií z východiskového jazyka do cieľového jazyka v písomnej a ústnej forme prostredníctvom tlmočníkov alebo prekladateľov pre potreby útvarov Ministerstva vnútra SR (ďalej len MV SR) v období 48 ...
Zajištění překladatelských služeb 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění překladatelských služeb pro zadavatele v období let 2020-2023.
Jazyková podpora pro stavební firmu, Německo
Vážené dámy a pánové, Jsme středně velká německá stavební společnost se sídlem v Siegenu. Pro jednoho z našich německých průmyslových zákazníků hodláme realizovat stavební projekt ve Vratimově (nedaleko Ostravy). Je to průmyslová budova, pro kterou chceme provést složitý hluboký základ. Abychom zajistili co nejhladší průběh zpracování a ...