Tiskové a reprografické služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových a reprografických služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.- rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení publikací a periodik v oblasti archeologie, a to zejména pokud jde o zajištění předtiskové přípravy, přes zajištění tisku, až po kompletní dokončující zpracování požadovaných publikací, zejména tedy pak předtiskovou přípravu, tj. grafické úpravy textu předaného zadavateli v digitální podobě do podoby ...
Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2019 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava, tisk a dodávka tiskovin specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové smlouvy o dílo uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to ode dne uzavření rámcové smlouvy až do ...
Redakční a produkční práce časopisu ČD pro vás
Předmětem plnění je provedení redakčních prací, tj. vytvoření původních textů dle zadání redakce ČD, jejich editaci a komplexní jazykové úpravy, grafických, produkčních a postprodukčních prací, vše vztaženo k magazínu ČD pro vás
Výroba časopisů A report, A review a Dukla sport
Nákup polygrafických služeb na výrobu resortních periodik A report, A review a Dukla sport v letech 2019 - 2021 s dodávkou na místo určení.
Uzavření rámcové dohody na tisk časopisů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk odborného časopisu ŽIVA a rámcové dohody na tisk časopisů A/Věda a výzkum a A? / Věda pro každého. Rámcové dohody budou upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek na pořízení opakujících se plnění podle potřeb zadavatele.
Poptávám vydavatele vlastního rukopisu
Poptávám vydavatele pro vlastní rukopis knihy.
Výroba a distribuce časopisu Historie a vojenství v letech 2018 – 2021
Zabezpečení výroby a distribuce časopisu Historie a vojenství včetně poskytování veškerých souvisejících služeb
Zajištění produkce a distribuce časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica – rámcová smlouva
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vydavatelských a distribučních služeb souvisejících s vydáváním časopisů Biologia Plantarum a Photosynthetica, resp. s vydáváním článků zveřejňovaných v těchto časopisech (časopisy Biologia Plantarum a Photosynthetica, jakož i články uveřejňované v těchto časopisech).
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba, tlač a dodanie periodika na určené miesto
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Stanovená doba na poskytnutie polygrafických ...
Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2017 - 2019
Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Distribuce periodika zahrnuje poštovní schránky domácností na území Plzeňského kraje a další dále specifikovaná a smluvně definovaná místa. Náplní periodika budou komplexní informace o fungování a ...
Zpravodaje VoZP ČR 2017
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování celobarevného časopisu s názvem „Zpravodaj VoZP ČR 2017“ ve dvou částech, každá část (číslo) v nákladu á 465 000 kusů výtisků: • první část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran, • druhá část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran, Zpracování obou částí ...
Noviny z Lesů České republiky – výroba a distribuce
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude výroba a distribuce Novin z Lesů České republiky dle podkladů dodaných zadavatelem. Noviny z Lesů České republiky mohou být distribuovány samostatně nebo jako vložená příloha novin. Parametry jednotlivých vydání budou stanoveny vždy až ve specifikaci konkrétní dílčí veřejné zakázky zadávané v ...
Redakční zpracování Radničních novin – listů městské části Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je kompletní redakční příprava Radničních novin – listů městské části Praha 3 (dále také jako „radniční noviny“), kterou bude dodavatel provádět redakčním týmem sestávajícím z alespoň 5 členů – šéfredaktora, 2 redaktorů, grafika a fotografa. Dodavatel zajistí, aby v pracovních dnech v době mezi 9 hodinou a 17 hodinou byl ...
Redakční zpracování Radničních novin – listů městské části Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je kompletní redakční příprava Radničních novin – listů městské části Praha 3 (dále také jako „radniční noviny“), kterou bude dodavatel provádět redakčním týmem sestávajícím z alespoň 5 členů – šéfredaktora, 2 redaktorů, grafika a fotografa. Dodavatel zajistí, aby v pracovních dnech v době mezi 9 hodinou a 17 hodinou byl ...
Polygrafické práce a tisk 4/2016
Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému jsou polygrafické práce a tisk pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, jejíchž výčet včetně specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č.1 Zadávací dokumentace, za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2016/0050
Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace "Náboženství a filosofie v sekulární demokracii" pro Filozofickou fakultu UJEP.
Výzva č. 1 - Noviny z Lesů ČR
Předmětem zakázky bude výroba a distribuce Novin z Lesů ČR dle požadavků zadavatele.
Dodávky denního tisku pro zajištění prémiových služeb ve vlacích ČD, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou na základě dílčích objednávek dodávky vybraných periodik do prémiových vlaků ČD, a.s.
Poptávám vazbu bakalářské práce
Poptávám pevnou vazbu bakalářské práce. Děkuji.
Hledám práci v oboru fotografka
Hledám práci v oboru fotografka pro tisk, noviny, deníky. Děkuji.
Poptávám knihy - Dějiny Rakouska a Kronika lidstva
Poptávám knihy - Dějiny Rakouska a Kronika lidstva. Děkuji.
Poptávám vydavatelské služby
Poptávám vydavatelské služby. Našla jsem po našem dědovi zápisky z první světové války. Psal to čtyři roky po válce. Je to psáno tou krásnou češtinou. Má to 80 stran na A4. Popisuje, jak válčili v Bosně a Hercegovině, poté píše o Rumburské vzpouře a o legionářích. Byla by škoda, aby se to nezveřejnilo a zůstalo to u nás v šuplíku, protože jsou tam ...
Hledám vydavatelské služby
Poptávám vydavatelské služby. Mám zájem o vydání vlastních básní a povídek pro děti. Děkuji.
Rámcová smlouva na dodávku zahraničních periodik na rok 2016
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci pro kalendářní rok 2016 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze. ...