Implementácia a nasadenie management dashboardu ŽSK pre efektívne riadenia úradu ŽSK a jeho OvZP
Predmetom zákazky je zavedenie prezentačnej vrstvy údajov (Management dashboard), ktorá využíva dáta evidované v jednotnom ekonomickom informačnom systéme zavedenom na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP). Zámerom ŽSK je riadený prístup k informáciám bez potreby prístupu ...
Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze
Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba sa týka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školy ...
Monitoring pro kritickou informační infrastrukturu AIS SE
Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Servis hardware ADIS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění servisu hardware, na kterém je provozován Automatizovaný daňový informační systém jehož Seznam servisovaných zařízení je specifikován v Příloze č. 3 ZD. V rámci servisu hardware ADIS budou prováděny následující činnosti: - servisní zásahy, na základě nahlášení zadavatelem, jejichž výsledkem bude plně ...
Pořízení komplexního systému SIEM
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace komplexního systému, zajišťující monitoring, sběr, centrální ukládání, management, zabezpečení a vyhodnocování provozních a bezpečnostních událostí (logů) a korelovaných událostí vč. incidentů ze sítě, serverů, databází, aplikací, pracovních stanic a dalších zdrojů v prostředí Ústřední ...
Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Komplexný Informačný systém pre záchranárov
Predmetom tejto zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnému obstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdov záchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovanie dávok do ...
Návazná podpora CVS
Návazná podpora CVS na 1. pololetí 2020 s vyhrazenou změnou prodloužení podpory do konce roku 2020. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v následujících přílohách této zadávací dokumentace: Příloha č. 1 ZD – Popis prostředí CVS pro maintenance ...
Doplnění stávající diskové infrastruktury
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponent (vč. dodávky nutného software a registrace licence), včetně instalačních a konfiguračních prací, jejich otestování, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a následné zajištění poskytnutí záruky výrobce na dodané komponenty (hardware, software, licence) vč. poskytovaní záručního servisu v rámci ...
Doplnění kapacity diskových polí DC
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka rozšíření stávajících diskových polí Zadavatele. Jedná se o rozšíření diskových polí HPE 3PAR StoreServ 8200 a HPE 3PAR StoreServ 8400. Součástí dodávky jsou i tyto související služby: • aktualizace firmware diskových polí a činnosti nezbytné k provedení instalace rozšiřujících komponent za plného ...
Zajištění podpory provozu IS ARES
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění podporu provozu IS ARES. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, a to v souladu se zajištěním níže uvedených činností: a) Podpora datové aktualizace IS ARES; b) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části; c) Správa, ...
Standardní cloudové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování cloudových služeb datového centra, tj. především výpočetního výkonu, diskového prostoru a dalších souvisejících služeb, a to zejména pro účely projektu Multikanálový odbavovací systém. Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy a v příloze č. 4 této ...
Nákup partnerské podpory zařízení Cisco pro rok 2020
Podpora k produktům Cisco Systems a souvisejících služeb
Dodávka Centrálního registru životního prostředí včetně zajištění provozu a rozvoje
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, dodání a implementace aplikace pro aplikační podporu dalších agendových informačních systémů v oblasti životního prostředí, a to včetně její navazující servisní podpory,dalšího rozvoje a případného přesunu.
Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě
Dodávka, implementace, podpora a údržba otevřeného archivačního PACS systému.
Poskytnutí služeb nezbytných pro zabezpečení provozu IS KRIZKOM
Předmětem VZ je poskytnutí služeb nezbytných pro zabezpečení provozu informačního systému (dále jen „IS“) KRIZKOM pro účely a k zajištění zákonné působnosti zadavatele vyplývající ze zákona č. 97/1993Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby zahrnují zejména: a) službu ServiceDesk, b) službu ...
Implementace integrovaného informačního systému Lesů ČR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nového podnikového informačního systému na základě dodavatelem provedené standardizace a optimalizace vybraných podnikových procesů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+
Jedná se o část 2 – zajištění technické podpory u stávajících HW prvků. Podrobný popis předmětu je uveden v Zadávací dokumentaci. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení ...
Informačný systém pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodanie informačného systému pre podporu študijnej agendy Univerzity Komenského a súvisiacich procesov, ktorý spĺňa požiadavky bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Vytvoření, podpora a rozvoj nového Informačního systému majetku státu
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla nazvaného „Informační systém majetku státu“ a všech s tím souvisejících činností. Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového programového vybavení pro popsané oblasti a dále zajištění provozu a rozvoje takového programového vybavení a všech souvisejících činností. Součástí předmětu veřejné ...
Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu ...
Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok
Integrovaný systém pre konsolidáciu a správu pohľadávok (ďalej len "IS KaSP") pre konsolidáciu a správu pohľadávok má pokryť požiadavky Slovenskej konsolidačnej, a.s. a to najmä pre nasledovné oblasti: - Agendový systém, ktorý zahŕňa všetky moduly IS KaSP potrebné pre konsolidáciu a správu pohľadávok v zmysle platnej legislatívy - Systém ERP - ...
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI
Ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov do systémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systém pre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva ...