Dodávka CISCO technologií a konzultací
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky CISCO technologií a služby konzultace a podpory. Podrobnosit jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podpora a rozvoj systému EESSI rezortu MPSV
Účelem veřejné zakázky je zajištění elektronické komunikace mezi institucemi sociálních zabezpečení v rámci EU (dále jen „EESSI“) po ukončení stávající smlouvy. Projekt EESSI má za cíl propojit přes 10 000 institucí sociálního zabezpečení napříč Evropou a zabezpečit bezpečnou a spolehlivou výměnu dat mezi těmito institucemi. Výměna dat bude ...
Integrace a úprava IS KODOX se systémem EES
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava systému hraniční kontroly IS KODOX s ohledem na požadavky a provoz systému EES. Požadované úpravy IS KODOX mají za cíl vytvořit efektivní celek s národním systémem NS EES. Informační systém hraniční kontroly KODOX bude rozšířen takovým způsobem, aby zajišťoval veškeré procesy spojené s odbavením ...
Software (matematický)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro matematické simulace multifyzikálních dějů metodou konečných prvků (dále jen „software“), jenž bude využíván k výukovým účelům zadavatele. Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace ...
Pořízení DDNM - komerční software
Jedná se o nové pořízení DDNM komerčního software a prodloužení licencí v současné době užívaného software. Podrobné vymezení předmětu VZ je uveden v zadávací dokumentaci.
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trebišov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Trebišov a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v rokoch 2021 - 2025 v nasledovnom členení: Údržba dodaného ...
Online medicínská poradna a objednávkový servis pro klienty Asistenční služby OZP 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je povinnost poskytovatele zajistit služby online medicínské poradny a služby objednávkového servisu pojištěncům OZP ke smluvním poskytovatelům zdravotních služeb OZP a povinnost objednatele uhradit poskytovateli za poskytnuté plnění sjednanou cenu, to vše za podmínek uvedených ve smlouvě.
Jednotný výpočetní systém
Předmětem veřejné zakázky je: - dodání systému pro provádění potřebných výpočtů nad modely stávajících a navrhovaných distribučních sítí a implementace tohoto systému do prostředí ČEZd, - realizace propojení dodaného systému na spolupracující informační a technické systém, - dodání aplikačních licencí, - představení systému a zajištění ...
Smlouva o poskytování Integračních zdrojů v rámci IS VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb z níže uvedených oblastí. 1. Služby ve formě odborných konzultací v oblasti integrací, zpracování studií, procesů, analytické a zadávací dokumentace pro vývoj zahrnují: - nastavení modelu a procesu spolupráce mezi VZP ČR a dodavatelem v prostředí Azure DevOps při poskytování služeb dle smlouvy, - ...
Provozování Manažerského informačního systému nad Datovým skladem II
Předmětem VZ je poskytování služeb provozní podpory včetně nezbytnosti úprav SW pro realizovaný a provozovaný MIS/DWH (dosud poskytovaná služba bude ukončena uplynutím doby platnosti smlouvy 31. 12. 2020). Jedná se o komplexní služby, které budou potřebné pro zajištění provozuschopnosti MIS/DWH po dobu ukončování operačních programů programového ...
Poskytování služeb podpory provozu ICT infrastruktury SVS
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb podpory provozu produkčního a testovacího ICT prostředí SVS provozovaného na HW a SW komponentách v pronajatém hostingovém centru a další související služby na dobu 48 měsíců.
Dodávka a rozšírenie IKT infraštruktúry
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky HW a SW vybavenia z dôvodu rozšírenia IKT infraštruktúry pre zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II. Súčasná IKT infraštruktúra Ministerstva vnútra SR je založená na IBM technológiách a riešeniach. Realizáciou projektu sa zabezpečí ...
Služby datového centra
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro poskytování služeb typu IaaS, PaaS a Kolokační služby. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány zejména v části 3, 4 a 5 Zadávací ...
Systém digitálnej knižnice
Predmetom zákazky je dodanie softvéru digitálnej knižnice zabezpečujúceho prístup najmä k zdigitalizovaným dokumentov z knižničných fondov viacerých inštitúcií. Primárnym poslaním softvéru je zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných a born-digital dokumentov najmä pre slovenskú sieť knižníc, vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, ...
Expertní systém pro detekci příčin otoků a stavu extravaskulární tekutiny
Příprava Diagnostického expertního systému včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení definovaných parametrů životních funkcí. Výstup bude použit v rámci uceleného telemedicínského systému, který umožní zcela novým a inovovaným způsobem nejen včasnou a neinvazivní detekci vybraných chronických onemocnění, ale rovněž i personalizaci terapií v ...
Expertní systém pro diagnostiku a terapii tepenného, žilního a lymfatického systému
Příprava Diagnostického expertního systému včetně návrhu algoritmů pro vyhodnocení definovaných parametrů životních funkcí. Výstup bude použit v rámci uceleného telemedicínského systému, který umožní zcela novým a inovovaným způsobem nejen včasnou a neinvazivní detekci vybraných chronických onemocnění, ale rovněž i personalizaci terapií v ...
Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS KHK
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb k souboru informačních systémů, aplikačního software a souvisejících technologií využívaných ze strany Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje pro provoz zdravotnického operačního střediska, poskytování přednemocniční neodkladné péče v terénu, sledování vozidel a ...
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hardwarové (dále jen „HW“) a softwarové (dále jen „SW“) podpory IBM power serverů a ovládacích prvků.
Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI
Dodanie služby podpory SAP Enterprise Support pre licencie k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Dodávka serverů včetně datových úložišť, příslušenství a implementace
Dodávka serverů včetně datových úložišť a příslušenství, dále dodávka prací tj. implementace do technologického prostředí zadavatele (instalace, konfigurace, převod dat a provozu). Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky a související podklady jsou v přiložených dokumentech.
Rámcová dohoda na zajištění technologické podpory HW IBM a Intel - na 4 roky II.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění technické a systémové podpory hardware IBM (servery, disková pole, pásková knihovna) a Intel serverů Fujitsu a nainstalovaných systémů.
Modernizace komunikační infrastruktury
Předmětem této veřejné zakázky je celková modernizace síťové infrastruktury zadavatele (centrála v Praze a krajská pracoviště) zahrnující dodávku síťových prvků, implementační práce, migraci a podporou výrobce pro dodaný HW a SW po celou dobu trvání smlouvy.
Služby v oblasti přípravy datového skladu a vývoje analytických metod pro robustní datovou analýzu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v oblasti přípravy datového skladu a vývoje analytických metod pro robustní datovou analýzu, založených na matematické gnostice. Metodika datové analýzy bude založena na využití moderních metod matematické gnostiky, které zásadně rozšiřují možnosti standardních statistických metod a umožňují efektivní ...
Azure Monetary Commitment pro ochranu perimetru sítě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby 6QK-00001 Azure Monetary Commitment na základě dílčích objednávek, a to prostřednictvím Smlouvy SCE Objednatele formou zajištění kreditů v počtu dle potřeb zadavatele, s platností kreditů do konce platnosti rámcové dohody.
Úpravy interaktivních formulářů PDF
Předmětem veřejné zakázky je aktualizace a úpravy interaktivních formulářů ve formátu Portable Document Format v souladu s požadavky platné legislativy a metodiky, vytvoření nových interaktivních formulářů nebo formulářových příloh ve formátu PDF, aktualizace datové struktury stávajících interaktivních formulářů ve formátu PDF, rozšíření ...