Přístup ke znalostní databázi znalostních analýz
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí přístupu ke znalostní databázi, která obsahuje nezávislé analýzy pro koncové uživatele informačních a komunikačních technologií. Součástí přístupu je poskytování odborných konzultací a přístupu k novinkám v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Funkční vzorky DV BUDDY2
Výroba a zkoušky funkčních vzorků DV BUDDY2
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hardwarové (dále jen „HW“) a softwarové (dále jen „SW“) podpory IBM power serverů a ovládacích prvků.
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací Na kole Prahou
Zajištění provozu, podpory a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“, tvořených mobilní aplikací, webovou aplikací a softwarovým rozhraním (API) pro službu plánování cyklistických tras analytických dat o cyklodopravě, pro podporu městské cyklistiky. Veškeré služby a aplikace musí být zprovozněny v rámci prostředí dodavatele.
Technická podpora MDM Mobileiron 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění technické podpory k licencím Mobile Device Management (dále jen „MDM“) výrobce Ivanti, Utah, USA. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění konfiguračních a konzultačních prací.
Podpora produktů Check Point
Předmětem veřejné zakázky je poskytování HW a SW podpory produktů společnosti Check Point Software Technologies, Ltd. (dále jen „Check Point“) a služeb s tím souvisejících. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Modernizace webových stránek a webových aplikací ÚÚR, včetně jejich vzájemných integračních vazeb
Cílem zadávacího řízení je vybrat dodavatele, který provede aktualizaci a modernizaci webových stránek ÚÚR: veřejné i neveřejné části portálu. Součástí modernizace budou morálně zastaralé interní webové aplikace: Knihovna, Slovník územního rozvoje, 1000 otázek ke stavebnímu právu, Neveřejná diskuse pro přístup s heslem, Docházková kniha s ...
SÚKL VZ18/2021 - Zajištění podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a rozvoje informačního systému na platformě OpenText Documentum v rozsahu služeb uvedených v ZD.
IT kapacity
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb - zabezpečení IT kapacity týmu zadavatele za účelem rozvoje nemocničního informačního systému zadavatele na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání smlouvy. Veřejná zakázka je dle § ...
Obnova infrastruktury aplikací IS VZP ČR
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu 2 let. Předmět plnění zahrnuje: a) dodávky hardwarového vybavení serverové infrastruktury datových center zahrnující blade servery vč. standardního software a potřebných licencí, vč. montáže zboží a ...
Smluvní technická podpora interních systémů - Technologie Juniper
Smluvní technická podpora HW technologie Juniper na období od 5.12.2021 do 31.12.2025 s garancí parametrů poskytovaných služeb (SLA).
Rámcová dohoda na podporu a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky III
podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení (APV) pro oblast Důchodové dávky - III - APV ZDD, UI3001, EDZ a Písárna
Předplatné licence AEM Forms
Předmětem veřejné zakázky je předplatné programového vybavení licence Adobe Experience Manager Forms včetně navazujících služeb systémové podpory, pro zabezpečení výkaznické povinnosti respondentů ČSÚ.
Evidence stavebních postupů
Obecným záměrem zadavatele je vytvoření nového informačního systému Evidence stavebních postupů a zajištění provozu, podpory a rozvoje ESP. Zadání této veřejné zakázky směřuje k tomu, aby bylo nalezeno řešení informačního systému Evidence stavebních postupů, které by odpovídalo představám zadavatele a respektovalo všechny jeho požadavky, jakož ...
Integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka
Obecným záměrem zadavatele je vytvoření nového informačního systému Integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka a zajištění provozu, podpory a rozvoje vytvořeného informačního systému. Zadání této veřejné zakázky směřuje k tomu, aby bylo nalezeno řešení informačního systému Integrační platformy stavebního řízení a portálu ...
Městský portál občana
Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí ICT řešení do infrastruktury Zadavatele, a to Městský portál občana (Portál služeb (dále jen „ICT řešení“). Obecný popis, resp. technická specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Technická specifikace dodávek a služeb. Podrobný přehled požadavků na předmět plnění je uveden v návrhu ...
Evidence elektronických dokumentací
Obecným záměrem zadavatele je vytvoření nového informačního systému Evidence elektronických dokumentací a zajištění provozu, podpory a rozvoje vytvořeného informačního systému. Zadání této veřejné zakázky směřuje k tomu, aby bylo nalezeno řešení informačního systému Evidence elektronických dokumentací, které by odpovídalo představám zadavatele ...
Provoz, údržba a rozvoj C-ITS Back Office
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozu, údržby a rozvoje C-ITS Back Office.
Nákup partnerské podpory zařízení Cisco pro rok 2022 pořízené z projektu MKI
Zadavatel požaduje podporu produktů CISCO (SMARTNET) v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace a licence k softwarovým produktům CISCO uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace
Rámcová dohoda na nákup licencí Microsoft na 36 měsíců včetně poskytování technické podpory
Předmětem plnění této veřejné zakázky je prodloužení a dodávka softwarových licencí dle podmínek Microsoft Enterprise Agreement, včetně poskytování technické podpory technologiím Microsoft.
Podpora sieťovej, serverovej a aplikačnej infraštruktúry
Predmetom zákazky je Podpora sieťovej, serverovej a aplikačnej infraštruktúry. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Služby technickej podpory a údržby pre systém Quantum Scalar i6000 2021/2022
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a údržby systému Quantum Scalar i6000 v jeho aktuálnej konfigurácii podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Technická podpora - datová úložiště DVISÚ
Technická podpora datových úložišť pro provozování digitálního vojenského informačního systému o území rezortu Ministerstva obrany ČR.
Dodávka služeb pro provoz systémové infrastruktury Centra pro regionální rozvoj České republiky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb komplexní technické podpory a specifikovaných oblastí systémové infrastruktury zadavatele. Komplexní technická podpora se týká: a) systémového prostředí IROP včetně záložní lokality b) systémového prostředí interní sítě včetně záložní lokality.
RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí práva k používání služby a nasazení a provoz služby, která svými funkcionalitami poskytne podporu pro výuku a rozvoj kompetencí akademické integrity, včetně kontroly originality prací, pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy, a to ve formě hostované služby SaaS - Software as a Service.