Prodloužení a nákup nových licencí v rámci multilicenčních programů Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení, rozšíření a nákup nových licencí a poskytování služeb technické podpory a servisu v rámci multilicenčních programů Microsoft na dobu 36 měsíců.
Tvorba a provoz webové platformy města Brna opakované řízení
Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Platformy pro weby města Brna, tedy systému pro správu obsahu webů, na které bude možno vytvářet nové weby a migrovat stávající. Součástí předmětu Veřejné zakázky je rovněž Provoz, Podpora a Údržba, jakož i Rozvoj Platformy. Jako první projekt bude v rámci předmětu Veřejné zakázky spuštěn a provozován nový ...
Licence pro integrační platformu projektu Zlatokop
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení až 600 licencí typu Concurrent User k software InterSystems Ensemble, dále uzavření rámcové dohody na pořízení až 100 licencí typu Concurrent User k software InterSystems Ensemble pro vývojové a testovací účely a zajištění servisu a podpory pro tento software na dobu ...
Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu
Předmětem veřejné zakázky je obměna datové infrastruktury a dodávka vybavení vnitřních LAN a WLAN sití včetně jednotného řešení správy a bezpečnosti na 10-ti základních školách podle příloh této zadávací dokumentace.
Portál úředníka
Předmětem plnění veřejné zakázky je • návrh, vytvoření a implementace intranetu včetně aplikací pro sdílení informací • dodávka a implementace redakčního a publikačního systému (někdy též nazývaného CMS) • dodávka a implementace chytrého úložiště dokumentů, včetně základní analýzy • návrh, vytvoření a implementace grafické podoby portálu ...
Servisní podpora informačních systémů SÚKL
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisní podpoře (dále také „služby“) vybraných informačních systémů (dále také „systémy“) zadavatele. Zadavatel požaduje poskytovat služby v rozsahu uvedeném v čl. 3.1 zadávací dokumentace pro informační systémy uvedené v čl. 3.2 zadávací dokumentace.
Poskytování podpory k duševnímu vlastnictví MicroFocus
Předmětem této smlouvy poskytování služeb systémové podpory a subskripcí produktů MicroFocus. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo v rámci projektu Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
Zajištění informačního systému pro státní službu pro kvalitu vzdělávání, Ukrajina
Předmět plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodání, správa provozu a poskytnutí dalších souvisejících služeb plně lokalizovaného systému pro koncového příjemce, kterým je Státní služba kvality vzdělávání Ukrajiny. Jedná se o dodání informačního systému pro sběr a vyhodnocení dat z hodnotící a kontrolní činnosti koncového příjemce vykonávané v ...
Správa elektronického systému spisové služby GINIS® včetně údržby, podpory, poskytování update
Předmětem plnění veřejné zakázky je správa elektronického systému spisové služby MZ GINIS (dále jen eSSL GINIS) včetně maintenance, která mimo jiné zahrnuje poskytování update a zajištující především legislativní rozvoj systému a dále jednorázově poskytované služby v rámci podpory eSSL GINIS.
Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia
Predmetom zákazky s názvom Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie je poskytovanie služieb pre hardvérové a softvérové produkty IKT infraštruktúry obstarávateľa v rozsahu: (i) pozáručný autorizovaný servis pre zabezpečenie štandardnej prevádzky, údržba a podpora; (ii) ...
Intranet a Learning Management system
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4 roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Predmetom diela je dodávka komplexného informačného systému riadenia výkonnosti a podpory (ďalej ako IS RVP) pre informačnú podporu a následnú optimalizáciu riadiacich a podporných procesov na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej ako ÚPVII): Riadiace procesy: Strategické plánovanie Rozpočet a ...
Dodávka a zajištění funkčnosti IT technologie - Queue monitoring system
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a zajištění funkčnosti IT technologie - Queue monitoring system, pro potřeby letiště Praha/Ruzyně, který bude odpovídat funkční a technické specifikaci Zadávací dokumentace a bude poskytovat přesný monitoring a provozní informace ohledně kvality terminálových procesů s výsledkem přesných, spolehlivých a ...
Dodávka systému monitorování Queue a poskytování souvisejících služeb
The subject matter of the Public Contract is the supply and ensuring functionality of the IT technology - Queue monitoring system for the needs of the Prague/Ruzyně Airport, corresponding to the functional and technical specifications as stipulated in Tendering Documentation and will provide accurate monitoring and operational information ...
Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Jedná se o část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků ...
Rozšíření a implementace funkčních prvků Mobilní aplikace pro projekt C-ROADS CZ
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb, jejichž cílem je rozšíření implementace funkčních prvků mobilní aplikace.
Software - Software pro objemové tváření a software pro plošné tváření
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání softwaru rozděleného do dvou dílčích částí, a to software pro objemové tváření a software pro plošné tváření (dále společně či každý samostatně jen „Software“). Jednotlivé části Softwaru jsou zadávány ve dvou samostatných částech Veřejné zakázky.
Komplexné poskytovanie služieb údržby a rozvoja informačných systémov
Predmetom zákazky je rozšírenie užívateľskej podpory informačného systému GIS LESY Slovenskej republiky, š.p. v nasledovnej štruktúre služieb: a)Maintenance aplikačných informačných systémov, b)Maintenance podporných informačných systémov c)Servisná podpora informačných systémov d)Technická podpora informačných systémov Podrobný opis ...
Dynamický nákupní systém na podporu SAP 2020 - 2023
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na podporu SAP.
Informačný systém riadenia IT aktív a poradenské služby v oblasti optimalizácie IT aktív
Predmetom zákazky je implementácia, podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému pre riadenie IT aktív (ďalej tiež ako IS ITAM, z anj. IT Asset Management) v prostredí vládneho cloudu a poradenské služby v oblasti zefektívňovania riadenia IT aktív vo verejnej správe, súčasťou ktorých bude kontrola, optimalizácia, štandardizácia a ...
Dodávka riešenia zabezpečujúceho aplikáciu a zosúladenie spracovania dát
Dodávka riešenia zabezpečujúceho aplikáciu a zosúladenie spracovania dát v rámci elektronického testovania realizovaného prostredníctvom systému e-Test s požiadavkami nariadenia GDPR
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS PAK
Předmětem veřejné zakázky jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje
Pořízení části jádra IBC (servery, FC switche a datová úložiště) - opakované vyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení databázových serverů, FC switchů a diskových polí v jádru technologií Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje včetně instalačních a migračních prací.
Poskytování užívacích práv k produktům společnosti Microsoft
Prodloužení (pokračování) stávající licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement Ústavu pro studium totalitních režimů na poskytování užívacích práv k produktům společnosti Microsoft formou velkoobjemového licencování dle prováděcí smlouvy Microsoft Enterprise Agreement č. 57206468. Platnost stávající smlouvy končí 30. 4. 2020.