Servisní podpora a údržba SW SCC, MojeDPO
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí servisní podpory a údržby SW SCC, MojeDPO. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na zajištění vybavení vozů řady ABpee347 elektronickým rezervačním systémem
Předmětem této Veřejné zakázky s názvem Rámcová dohoda na zajištění vybavení vozů řady ABpee347 elektronickým rezervačním systémem, která bude realizovaná počtu 15 ks ŽKV. Vybavení zahrnuje dosazení nového elektronického rezervačního systému k místům k sezení včetně místům pro jízdní kola .( dle dokumentu č.j.52/2014-O22 ) . Je nutné, aby ...
Systém speciálních architektur včetně podpůrné infrastruktury
Předmětem plnění je systémové řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění systému speciálních CPU, GPU a systémových architektur včetně podpůrné infrastruktury pro projekt RCI. Součástí předmětu veřejné zakázky bude veškerá hardwarová a softwarová instalace a integrace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a poskytnutí ...
Dodávka a implementace Klinického informačního systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace software - klinického informačního systému, poskytování poimplementačních služeb po dobu 5 let, a dále dodávka souvisejícího hardwarového vybavení, to vše dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
CESNET - Dodávka objektového úložiště, 2021, Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ...
Servis infrastruktury IT4Innovations
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění servisních služeb infrastruktury budovy IT4Innovations a dalšího souvisejícího plnění.
Klinický informační systém
Předmětem zakázky je dodávka a implementace nového informačního systému pro agendu zdravotnictví zadavatele, tj. implementaci klinického informačního systému do prostředí zadavatele, konkrétně pro účely zajištění intenzivní péče na odděleních ARO a NIP, na operačních sálech a na dospávacích pokojích. Na těchto pracovištích může být současně ...
Služby komplexní systémové podpory systémů DNPS2
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb komplexní systémové podpory pro systémy DNPS2, které zadavatel používá ve svých studiích v Praze, Brně a Ostravě k výrobě a odbavení pořadů redakce zpravodajství, sportu a aktuální publicistiky. Předpokládaný termín poskytování služeb je od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2024. Bližší specifikace bude ...
Rekonstrukce počítačové sítě ve vybraných objektech
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „IT-90-15-06401 - Rekonstrukce počítačové sítě ve vybraných objektech ” v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech.
Pořízení mzdového a personálního SW, docházky a zaměstnaneckého portálu s nastaveným WF
Předmětem dodávky je pořízení nového mzdového, personálního a docházkového systému (MPDS) a to včetně poskytnutí licencí, implementace (včetně analýzy, designu, vývoje/customizace a nasazení řešení do ostrého provozu). Dodavatel MPDS bude zajišťovat provozní služby a servisní podporu a dále rozvoj MPDS.
Podpora a rozvoj systému EKIS rezortu MPSV
Cílem veřejné zakázky je zajištění řádného chodu a rozvoje ekonomického informačního systému rezortu práce a sociálních věcí (dále jen „Systém EKIS“), nezbytného k podpoře reportingu agendových, ekonomických a jiných procesů vykonávaných zadavatelem, a to konkrétně prostřednictvím jeho podpory a dalšího rozvoje v souladu s legislativními změnami a ...
Parkovací systém pro Letiště Praha
Předmětem Veřejné zakázky na dodávky je dodávka a implementace nového parkovacího systému a po dokončení implementace poskytnutí podpory po dobu 10 let.
Zajištění zálohování, archivace a obnovy důležitých serverů a dat v rámci resortu ČÚZK
Předmětem veřejné zakázky v období ode dne 1. 7. 2021 do 30. 6. 2024 včetně je: • zajištění standardní podpory ke 204 CPU licencí Arcserve na dobu tří (3) let, • zajištění maximálně 30 pracovních dnů / Man-day nadstandardní podpory. Nadstandardní podpora bude čerpána na základě požadavků Zadavatele. Vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní ...
Zajištění provozu a integrační platformy EPO 2021+
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2021+. Předmětem veřejné zakázky je tedy zajištění provozu, řešení vzniklých incidentů či realizace drobných změn a úprav systému na základě požadavků zadavatele. Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy EPO 2021+ je určen na 2 roky. Služby jsou ...
Zajištění provozu a rozvoje webových aplikací agentury CzechTourism
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje webových aplikací zadavatele.
Zajištění údržby, servisní podpory, konzultací a SW úprav informačního systému K2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění údržby, servisní podpory, konzultací a SW úprav informačního systému K2. Rozsah zajišťovaných služeb se dělí na: a. Služby pravidelné (paušální), realizované na pravidelné měsíční bázi a b. Služby vyžádané objednatelem, realizované na základě dílčí smlouvy. Podrobná specifikace ...
Modul centrální služby IDM
Rozšíření stávajícího řešení integrační platformy o modul centrální služby IDM
Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS
Predmetom zákazky je Migrácia elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS vládneho cloudu. Súčasťou riešenia je inštalácia a konfigurácia nového prostredia založeného na platforme Microsoft Exchange 2019, ktoré nahradí existujúce prostredie založené na platforme Microsoft Exchange 2010 prevádzkované v Datacentre Ministerstva ...
Datové připojení ústředí ČSÚ do internetu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění redundantní konektivity sídla ústředí ČSÚ (centrály) v Praze. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Technická podpora a rozvoj aplikace elektronických dražeb APED
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování technické podpory a rozvoje Aplikace elektronických dražeb APED (dále jen "aplikace APED"), nástroje pro provádění elektronických dražeb v rámci Finanční správy České republiky dle ustanovení § 194a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. úpravy aplikace dle ...
VDI-FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění bezporuchové, plně funkční a stabilní Virtuální desktopové infrastruktury v provedení on premis (dále jen VDI-FNUSA), včetně jejího začlenění do lokálního prostředí zadavatele. Zadavatel zdůrazňuje, že žádná část vymezená v zadávací dokumentaci VDI-FNUSA nesmí být provedena v externím, např. ...
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
Předmětem je dodávka ICT řešení do infrastruktury Zadavatele a s tím souvisejících služeb v rámci Projektu. Předmětem této Veřejné zakázky je poskytnutí ICT řešení do infrastruktury Zadavatele rozděleného do šesti dílčích částí, a to Městský portál občana (Portál Krumlováka), Rozvoj el. spisové služby (eSSL) a zvýšení transparentnosti, Centrální ...
Odborné konzultační služby v oblasti IT vývoje k projektu Automatizovaný systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v oblasti IT vývoje k jednotlivým fázím realizace inovačního projektu Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hlavního města Prahy (ASIMS), který bude realizován v rámci podpory Operačního programu Praha-pól růstu. Bližší popis předmětu plnění je ...
Realizace a podpora sítě datových center s prvky SDN pro účely KI - RD
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení zařízení, služeb a podpory pro realizaci a modernizaci datových sítí v rámci datových center Zadavatele.
Rámcová dohoda na pořizování produktů IBM
Předmětem plnění rámcové dohody je nákup licencí a podpory k softwarovým produktům společnosti IBM a souvisejících služeb pro Centrálního zadavatele a pověřující zadavatele, a to konkrétně nákup: 1) licencí ke všem softwarovým produktům společnosti IBM zařazených do licenčního modelu IBM Passport Advantage; 2) podpory k novým i stávajícím ...