Poptávám připojení na pevný optický internet
Poptávám pevný internet optický 100 Mb/s, zakoupit modem nebo router do vlastnictví. Je to panelový byt 1kk. Bělehradská 513, 530 09 Pardubice, 3. patro. Prosím Cenu internetu měsíčně ,bez přidání tv apod. Pouze internet. A cenu zapojení a modemu. V bytě není telefonní přípojka.Prosím o odpověď na mail.
Poptáváme naprogramování webu
Poptáváme naprogramování webu pro vkládání inzerátů s administrací.
Rozvoj governance a úrovne IKB v KU RK - technická časť
Projekt Governance a kybernetická bezpečnosť KU je zameraný na realizáciu technických opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne kybernetickej bezpečnosti . Predmet zákazky bude realizovaný nasledovnými modulmi: Modul: Syslog Modul: SIEM Modul: SoC Každý modul bude realizovaný prostredníctvom nasledovných aktivít: Aktivita 1Analýza a ...
Dobudovanie infraštruktúry pre zavedenie Okamžitých platieb - TIPS
Príprava infraštruktúry pre zavedenie Okamžitých platieb - TIPS. Projektový zámer vychádza z Národného plánu zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike. Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, softvéru pre hardvér vrátane licencií a príslušných prác súvisiacich s inštaláciou a konfiguráciou riešenia pre Okamžité platby TIPS (Target ...
Zaobstaranie rámcovej dohody na podporu,  údržbu a rozvoj produktov Microsoft
Predmetom zákazky je poskytovanie technických podporných služieb softvérových produktov Microsoft, vykonávaných autorizovanými subjektami výrobcu, resp. internými expertmi výrobcu. Uvedené služby v sebe zahŕňajú podporné, rozvojové, poradenské a asistenčné služby, riešenie problémov s používaním a nastavovaním softvérových produktov a projektové ...
Technická podpora pre Centrálny dochádzkový systém
Predmetom zákazky je technická podpora pre aplikačné programové vybavenie pre centrálny dochádzkový systém, zapracovanie zmenových požiadaviek v prípade požiadavky do centrálneho dochádzkového systému, zabezpečiť prípadný upgrade, dodávku, resp. výmenu HW komponentov dochádzkového systému vrátane plnej integrácie do existujúceho systému. Podrobné ...
Dizajn a konfigurácia Identity Management
Predmetom zákazky je implementácia dizajnu a konfigurácia RedHat Identity Management za účelom kontroly autentifikácie a autorizácie Linux prostredia v Sociálnej poisťovni. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Software a artwork  k hardwaru do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi tovary a služby špecifikované v prílohe č. 1: Opis technickej špecifikácie predmetu zákazky, v prílohe č. 2: Cenová kalkulácia_Rozpočet.
Nákup hardvérového vybavenia pre zabezpečenie komplexných služieb TOMoCON PACS-server
Hardvérové vybavenie slúži výhradne na prevádzku komplexného systému TomoCon PACS, ako jednej zo súčastí kritickej časti poliklinickej infraštruktúry. Ako súčasť dodávky HW vybavenia na požadované prípravné inštalačné práce, samotné softvérové licencie operačných systémov, samotná inštalácia softvérov Tatramed a otestovanie komplexného systému v ...
Softvér pre kontrolu predbežných kalkulácií cien opráv a vystavených faktúr za vykonanie opravy
Softvér pre kontrolu predbežných kalkulácií cien opráv a vystavených faktúr za vykonanie opravy motorových vozidiel
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Hnúšťa
Viď príloha výzvy na predkladanie ponúk v prílohe, v časti dokumenty
Penetračné testy pre OpenData portál
Predmetom zákazky Penetračné testy pre OpenData portál je obstaranie Interné a Externe penetračné testovanie pre OpenData portál - https://opendata.mfsr.sk (ďalej len portál). Je to len portál s vybranou funkcionalitou, bez integrácií na iné informačné systémy pričom dáta sú nahrávame ručne cez administratívnu časť portálu. . SOAP API . Web ...
Nákup licencií pre potreby softvérového vývoja IRIS 2023
Predmetom je zabezpečenie práva na užívanie produktu InterSystems IRIS Enterprise, vrátane aktualizácie SW a služieb technickej podpory ( pre vývoj a nasledovnú prevádzku aplikácií).
Nová infraštruktúra pre potreby plynulej pracovnej prevádzky a zabezpečenia dát IT infraštruktúry
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia novej IT infraštruktúry a modernizácia výpočtovej techniky Východoslovenskej galérie v Košiciach. Dodávka a inštalácia novej infraštruktúry pre potreby plynulej pracovnej prevádzky a zabezpečenia dát IT infraštruktúry VSG a modernizácie výpočtovej techniky tak, aby mohla plniť potrebné funkcie podľa ...
Upgrade existujúceho sieťového monitoringu a zabezpečenie technickej podpory
Predmetom zákazky je zvýšenie úrovne sieťového monitoringu dodaním nových technických prostriedkov, programových prostriedkov a licencií vrátane zabezpečenia poskytovania príslušných služieb technickej podpory na 48 mesiacov.
Expertné služby pre bezpečnosť IT systémov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb IT expertov so zameraním na bezpečnosť. Na základe výsledkov vykonanej analýzy súladu s dotknutou legislatívou bol stanovený zoznam kľúčových aktív, bola vykonaná klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov, boli identifikované možné hrozby, ako aj pravdepodobnosť ich výskytu. V ...
Migrácia wifi siete Visitbratislava do prevádzky Magistrátu
Cieľom zákazky je obstaranie potrebných licencií (uvedených nižšie) za účelom migrácie existujúceho riešenia, účelovej dátovej siete pre pokrytie promenád WiFi HotSpotom VisitBratislava, ktoré je momentálne dodávané prostredníctvom poskytnutia služby, do správy a prevádzky Magistrátu. V rámci zákazky je zahrnutá aj potrebná súčinnosť pri migrácii ...
LOGmanager M
Predmetom zákazky je na základe vykonanej analýzy a dizajnu kybernetickej bezpečnosti nákup technických prostriedkov pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti: Logmanager vo verzii M Podpora na hardvér 5 rokov Podpora softvérová 1 rok Do cenovej ponuky prosím predložiť aj práce spojené s konfiguráciou. Dodanie tovaru do maximálne 4 ...
Zavedenie interného helpdesku
Predmetom zákazky je na základe vykonanej analýzy a dizajnu kybernetickej bezpečnosti nákup technických a softvérových prostriedkov pre zavedenie interného helpdesku: Zavedenie interného helpdesku, ktorý bude využiteľný nielen ako centrálne úložisko požiadaviek klientov s možnosťou sledovania riešenia každej požiadavky, ale umožní aj ...
Nákup technických prostriedkov 1
Predmetom zákazky je na základe vykonanej analýzy a dizajnu kybernetickej bezpečnosti nákup technických prostriedkov pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Do cenovej ponuky prosím predložiť aj práce spojené s konfiguráciou Firewallov podľa zadania, resp. existujúceho riešenia. Prechod zo zariadenia Mikrotik. Dodanie tovaru do maximálne 4 ...
Manažment údajov dátových balíčkov ÚRHH
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného riešenia pre manažment Úradu pre reguláciu hazardných hier. Opis sa zameriava na dve oblasti, a to na popis dátových oblastí, ktoré sú predmetom realizácie projektu, a následne požiadavky na technologické a procesné potreby pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu tak, aby vznikol centrálny systém ...
Zabezpečenie podpory, údržby a ďalšieho rozvoja redakčného systému
Predmetom zákazky je riadne a včas poskytovať nasledovné služby technickej podpory, údržby a ďalšieho rozvoja redakčného systému v prospech Ministerstva financií SR (ďalej len Objednávateľa): Paušálne činnosti Podpora a údržba CMS WebJET -Zabezpečiť riadnu prevádzku jednotlivých komponentov intranetového portálu a internetových portálov (napr. ...
Služby na podporu nástroja správy privilegovaných účtov CyberArk
Predmetom zákazky je integrácia, upgrade, konfigurácia a dokumentácia nástroja správy privilegovaných účtov CyberArk v prostredí infraštruktúry NASES. Bližší opis predmetu zákazky je v prílohe tejto výzvy.
Dodávka a nasadenie systému pre automatizovanú detekciu
Predmetom zákazky je dodávka a nasadenie systému pre automatizovanú detekciu a vyhodnocovanie bezpečnostných zraniteľností a sledovanie stavu, dostupnosti a výkonnosti infraštruktúry a aplikácií prevádzkovaných v prostredí DataCentra.
Migrácia IS POR do cloudu
Verejný obstarávateľ na plnenie svojich zákonných úloh a riadny výkon verejnej moci potrebuje zabezpečiť migráciu existujúceho Informačného systému Prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) z prostredia dátového strediska Verejného obstarávateľa do prostredia Vládneho cloudu vrátane vykonania nevyhnutných úprav softvéru a architektúry informačného ...