Zajištění podpory a rozvoje Personálního systému SZIF
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění licenční podpory a rozvoje personálního systému SZIF.
Pozáruční servis a podpora provozu technologií CIRC
Zabezpečení pozáručního servisu a odborné technické pomoci podpory provozu technologií CIRC (CSMIS - Cyber Security Management Information System) tak, aby bylo dosaženo nepřetržité funkčnosti provozované SW soupravy.
Řešení pro elektronický oběh daňových dokladů
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řešení pro elektronický oběh daňových dokladů (dále jen „SW řešení“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (ZP). V rámci dodávky SW řešení zadavatel požaduje: a) Poskytování časově neomezených užívacích práv k SW řešení pro elektronický oběh daňových dokladů pro ...
Modernizace informačního systému v Klatovské nemocnici a.s.
Předmětem zadávacího řízení je modernizace informačního systému, integrace nových funkcí a modulů do stěžejního softwarového nástroje podpory provozu činnosti zadavatele.
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne
Predmetom zákazky je (i) vytvorenie diela - nového informačného systému s názvom Jednotný systém dávok (ďalej len "IS JSD") v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity národného projektu Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne a (ii) poskytovanie služieb podpory prevádzky a rozvoja IS JSD na obdobie 60 mesiacov ...
Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování objektového uložiště pro projekt MujROZHLAS, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty Českého rozhlasu.
Zpřesnění GNSS Trimble pro potřeby SZIF
Na základě veřejné zakázky bude mezi Zadavatelem a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo s opcí na provedení software upgrade (dále jen „upgrade“) GNSS zařízení Trimble Geo 7X, vlastněných Zadavatelem (dále jen „zařízení“) (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“) u 100 kusů zařízení, u kterých bude po provedeném upgrade Dodavatelem, zvýšena přesnost ...
Manažment údajov lesných pozemkov NLC
Predmetom zákazky je vytvorenie automatizovaných nástrojov a business služieb s cieľom zabezpečenia systematického zberu, tvorby, správy a publikácie geopriestorových údajov v správe Národného lesníckeho centra a údajov pre poskytovanie objektov evidencie Lesný pozemok, Jednotka priestorového rozdelenia lesa a Program starostlivosti o lesy. ...
D6 Krupá, přeložka -Technická asistence - správa datového prostředí
Jedná se o technickou asistenci ve formě poskytnutí systému pro správu datového prostředí, dále jen CDE, jeho inicializaci a konzultační služby vztahující se k předmětu díla.
Technická podpora provozu ŠIS - podpora práce s informačním obsahem
Předmětem veřejné zakázky je pořízení služby - zabezpečení podpory práce s informačním obsahem technické podpory provozu ŠIS. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy.
Zajištění podpory Government Gateway
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování expertní technické podpory pro aplikační kód řešení Government Gateway dodaný Správě základních registrů společností NAKIT. Řešení Government Gateway je soubor programových modulů, které zajišťují funkcionalitu pro realizaci elektronických služeb a funkcionalitu pro registraci a ověřování ...
Outsourcing ICT služeb pro agenturu CzechTrade
Předmětem tohoto otevřeného zadávacího řízení na služby je zajištění outsourcingu ICT služeb pro agenturu CzechTrade (dále také Agentura), tuzemské a zahraniční kanceláře (dále také ZK, souhrnně dále jen Pobočky). Zadavatel požaduje, aby Účastník zajistil celkovou komplexní dodávku ICT služeb, sloužící k zajištění provozu infrastruktury Agentury a ...
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací
Předmětem veřejné zakázky je vybudování (tj. navržení, implementace, integrace a customizace) komunikační a integrační platformy , jakož i poskytování služeb podpory a rozvoje Informačního systému, vše v rozsahu dle bližší specifikace obsažené v zadávací dokumentaci.
Informačný systém Manažment výziev
Predmetom zákazky je: (i) vytvorenie diela - nového informačného systému s názvom Manažment výziev (ďalej ako "IS MV") a (ii) poskytovanie služieb SLA podpory v štádiu prevádzky a drobného rozvoja počas doby prevádzky IS MV. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS SčK
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování servisních služeb k souboru informačních systémů, aplikačního software a souvisejících technologií využívaných ze strany Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje (ZZS SčK) pro provoz zdravotnického operačního střediska (ZOS), poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) v terénu, ...
Udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému ČVUT
Poskytování služeb pro zajištění udržitelného rozvoje, pozáručních servisních služeb a služeb pro zajištění provozu funkcionalit nadstavbových Speciálních ekonomicko-provozních aplikací ČVUT zahrnujících všechny fakulty a součásti. Rozsah funkcionalit je předmětem specifikace zadávací dokumentace.
SW plánování směn v režimu služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí softwarové aplikace pro plánování směn (komplexní správa plánování, optimalizace, vykazování směn a evidenci pracovní doby provozních zaměstnanců zadavatele), a to formou služby SaaS. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Zajištění provozu a rozvoje systému SAP 2021+
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu, podpory klíčových uživatelů a garantů systémů SAP pro zadavatele dle stanovených SLA parametrů a rozvoje systému SAP dle požadavků zadavatele a platné legislativy ČR na období 48 měsíců.
Webový portál Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na pořízení nového portálu Středočeského kraje s následnou podporou na 60 měsíců dle Technické specifikace. Primárním účelem moderního a přístupného webového portálu je informovat veřejnost o aktuálním dění v kraji, umožnit snadnou orientaci v agendách úřadu a efektivně vyřešit různé životní situace ...
Vývoj a zajištění podpory Informačního systému zdravotnických prostředků
3.1 Předmětem veřejné zakázky je: a) návrh, vývoj, dodávka a implementace Informačního systému zdravotnických prostředků (dále jen „Systém“) v rozsahu uvedeném níže, b) poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje Systému specifikovaných níže na dobu neurčitou.
IS pro podporu energetického a facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačního systému pro podporu a řízení energetického managementu a facility managementu v rozsahu a specifikaci uvedených v této ZD a souvisejících implementačních a servisních služeb.
Svěřená správa centrálního zálohovacího řešení
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svěřené správy centrálního zálohovacího řešení dle zálohovacího plánu stanoveného zadavatelem s požadovanou kvalitou úspěšnosti zálohovacího procesu dle metodologie Six Sigma s roční průměrnou metrikou sigma min. 4,5 na dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami (dále též jen zkráceně ...
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI
Manažment údajov Dopravného úradu
Predmetom zákazky je vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Centrálny register Dopravného úradu (ďalej len IS CR DÚ) v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity dopytového projektu Manažment údajov Dopravného úradu. Cieľom projektu Manažment údajov Dopravného úradu je transformácia existujúceho spôsobu výkonu ...