Poskytnutí licencí, služeb podpory, údržby a rozvoje k systému GINIS Enterprise+
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování kontinuálních (periodických) služeb souvisejících zejména se zajištěním plné funkčnosti a provozuschopnosti GINIS TSKA a poskytování jednorázových služeb spočívajících v realizaci změnových či rozvojových požadavků Zadavatele či v jiném plnění, které souvisí s GINIS TSKA.
Monitoring síťového provozu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému řízení přístupových politik NAC, síťového managmentu a síťové analytiky pro objednatele a uživatele uvedené v obchodních podmínkách, tzn. dodání softwarového vybavení a umožnění jejich bezproblémového provozu. Bližší informace viz zadávací dokumentace.
Redesign WAN/LAN
Redesign WAN/LAN. Podrobná specifikace viz Smlouva o dílo a projektová dokumentace.
Předplatné a support síťového firewallu Palo Alto
Předmětem plnění je licence bezpečnostních vlastností a support dvou provozovaných firewallů formou předplatného s platností do 31.12.2024 na následující: - Threat Prevention, platnost stávajícího předplatného do 31.1.2023; - WildFire, platnost stávajícího předplatného do 31.1.2023; - DNS Security, platnost stávajícího předplatného do ...
Obnova a servis firewallů nové generace
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávající sítě firewallů zadavatele spočívající v dodávkách a implementaci zařízení firewallů nové generace a zařízení pro centrální management všech dodávaných zařízení v datové síti zadavatele v rozsahu specifikovaném v závazném textu návrhu Smlouvy o dílo, jenž tvoří přílohu č. ‎2 zadávací ...
Zařízení pro kvantovou kryptografii - 2 páry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro kvantovou kryptografii pro protokol BB84 - 2 páry. Jeden pár bude dodán pro Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou a jeden pár pro Fakultu elektrotechnickou. Zařízení musí být totožná. Point-to-point linka pro distribuci kvantového klíče implementující protokol BB84 přes optická telekomunikační ...
Rozšíření a obnova digitálního archivu DDN 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření kapacity diskového pole a zvýšení výkonu systémové části diskového pole DNN SFA7x, které je součástí digitálního archivu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Nákup serverů, dalších komponent a licencí pro SAN switche
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat Zadavateli servery a další související komponenty, a dále licence pro Zadavatelem již vlastněné SAN switche.
Dodávka systému ochrany pred škodlivým softvérom
Predmetom zákazky je zabezpečenie antivírusovej ochrany v IT prostredí Obstarávateľa v rozsahu: 1.dodávky licencií, 2.služby údržby softvéru (maintenance), 3.implementácie riešenia, 4.poskytovania odbornej konzultácie k nasadenému riešeniu, 5.poskytovania podpory pri prevádzke, 6.tranzície z existujúceho riešenia na nový systém ochrany proti ...
Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – Implementácia
Predmetom zákazky je Implementácia a nasadenie Komplexného informačného systému ochrany osobných údajov (KIS OOÚ) podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
Dispečerský a informačný systém IDS Východ
Predmetom zákazky je vytvorenie Dispečerského a informačného systému organizátora integrovaného dopravného systému pod značkou IDS Východ na území funkčného dopravného regiónu Východné Slovensko (DISIDS).
Získanie kapacít odborníkov pri zabezpečovaní a rozvoji dátovej kvality v IT prostredí
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odborných kapacít na projektovej báze podľa potrieb verejného obstarávateľa pri zabezpečovaní a rozvoji dátovej kvality v IT prostredí Sociálnej poisťovne. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitola B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitola B.2 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky týchto ...
Návrh a implementácia dátového modelu pre reporting, CRM a automatizáciu
V nadväznosti na vzniknutú potrebu EXIMBANKA SR obstaráva návrh a implementáciu dátového modelu pre reporting, CRM a automatizáciu
Prevádzka a údržba informačných systémov mesta Detva
Predmetom zákazky bude odplatné poskytovanie stanovených služieb/podpory poskytovateľom pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Detva na roky 2023 2026 , a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM), riešenia pre ...
Systém pro řízení a správu privilegovaných účtů - PIM/PAM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému pro řízení a správu privilegovaných účtů - PIM/PAM, který zajistí jednotný proces při přístupu k privilegovaným účtům a monitorování operací prováděných pod těmito účty s vazbou na konkrétního administrátora, který v danou chvíli účet používá. Požadavek řídit privilegované účty vychází ...
Poskytování služeb vývoje agilní metodikou SCRUM
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb za účelem realizace vývoje backendové řídící aplikace APS, Automatizovaný pokladní systém, který bude probíhat metodou agilního vývoje SCRUM.
Implementace kompletní VMware vSAN infrastruktury
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka VMware vSAN infrastruktury (6x server, 2x switch), doprava do místa plnění, fyzická instalace zařízení, oživení a konfigurace.
Zajištění provozu, rozvoje a podpory ekonomických informačních systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu, rozvoje a podpory ekonomického systému zadavatele umístěného v cloudovém prostředí. Detailní specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění, podrobnosti týkající se podmínek plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 - „Smlouva o poskytování služeb“ a v příloze č. ...
Obnova HSM
Předmětem veřejné zakázky je dodání 5 ks HSM modulů nové generace s licencemi pro 5 klientů ke každému HSM, včetně podpory od výrobce k pořizovaným HSM a souvisejícím licencím na období do 31.12.2024
POWER-2022,Vybavení datových rozvoden a centra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení a služby pro zprovoznění datových služeb v novém sídlu úřadu.
Rozvoj aplikace Registrační autority základních registrů
Předmětem veřejné zakázky je: • rozšíření použití RAZR na správu a řízení připojení AIS, které publikují data (publikační AIS), k Informačnímu systému sdílené služby (dále jen „ISSS“); • vytvoření software pro vytváření žádostí o digitální certifikáty pro přístup do základních registrů a ISSS určeného pro správce a provozovatele AIS; • ...
Strategické poradenství v ICT II
Předmětem veřejné zakázky jsou služby poskytované prostřednictvím kapacit odborníků v rámci následujících oblastí: • management consulting; strategické poradenství; podpora vedení zadavatele při vytváření strategické agendy zadavatele; podpora při řízení vybraných týmů a projektů; podpora při implementaci strategické agendy zadavatele; ...
Poskytování služeb podpory aplikačního a technologického vybavení
Předmětem plnění této zadávané veřejné zakázky je poskytování následujících služeb pro Programové vybavení a technologie (po dobu 4 let)
Výměna UPS v datových centrech DC1 a DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepřerušitelného napájení zařízení IT infrastruktury v datových centrech (DC1 a DC2) pro případ výpadku primárního zdroje elektrické energie, které bezpečně překlene dobu potřebnou pro náběh diesel agregátů. Součástí dodávky musí být také technická a servisní podpora dodavatele a výrobce, implementace ...
Malé zlepšenia eGov služieb NSK
Predmetom zákazky je obstaranie Malé zlepšenia eGov služieb NSK a podpora prevádzky informačného systému NSK, ktoré umožnia inováciu diela Elektronických služieb NSK v rámci schváleného projektu Malé zlepšenia eGov služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji pod kódom MetaIS: projekt_1563. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.