Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s
Obstaranie služby profylaktiky, servisu a údržby systémov napojených na integračný systém VÚSCH, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
IS pro oddělení centrální sterilizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a zajištění podpory nového informačního systému pro oddělení centrální sterilizace zadavatele. Zadavatel požaduje kompletní převod dat z původního informačního systému oddělení centrální sterilizace. A dále je požadován kompletní převod registru pacientů a kompletní převod databáze ze současného ...
Pořízení a konsolidace dat pro IS digitální technické mapy Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a zpracování dat základní prostorové situace (dále jen “ZPS“, dopravní infrastruktury (dále jen „DI“) a technické infrastruktury (dále jen „TI“) pro Digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (za použití kombinace metod specifikovaných Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální ...
Výpočetní servery pro kvantově chemické výpočetní aplikace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace výpočetních serverů pro kvantově chemické výpočetní aplikace, a to včetně dopravy. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohu č. 1 Kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
Zajištění podpory systému EKIS WEB vč. SAPPER a Operativní evidence - 2022-2027
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí konzultačních kapacit za účelem zajištění běžného provozu a správy systému SAPPER, systému plánování směn, evidence docházky (časové plánování) a operativní evidence. Dále je předmětem veřejné zakázky poskytnutí konzultačních a programátorských kapacit za účelem realizace nezbytných změn implementovaného ...
Zajištění podpory provozu a poskytování služeb SAP Portál - 2022-2027
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory a poskytování služeb SAP Portál v následujícím členění požadovaných služeb: a) podpora provozu SAP Portál; b) řešení incidentů SAP Portál; c) realizace požadovaných nezbytných změn a úprav, včetně úprav drobného rozvoje a rozvojových projektů dle požadavků Objednatele ...
Zajištění podpory a rozvoje Solution Manager - 2022-2027
ředmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexní podpory a rozvoje Solution Manager, pokrývající celý životní cyklus jednotlivých modulů. Předmětem plnění je poskytnutí: a) Služeb Podpora provozu Solution manager; b) Služeb Řešení incidentů Solution Manager; c) Služeb spočívajících v Realizaci nezbytných změn a úprav, včetně úprav drobného ...
Poskytování služeb Microsoft Azure
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění poskytování „Azure služeb“. Pojmem „Azure služby" jsou myšleny všechny služby (licence), které může Zadavatel čerpat z cloud prostředí Microsoft Azure. Jedná se zejména o položky, které jsou v pravidelném měsíčním ceníku Microsoft Enterprise označeny v položce „Product Type“ jako „Fee". Mimo těchto ...
Integrační platforma eHealth
Předmětem veřejné zakázky je vybudování integrační platformy elektronizace pro interní rozvoj elektronizace Krajské nemocnice T. Bati, a.s. s celoplošnou dostupností vybraných a zabezpečených dat pro pacienty, pro podporu sdílení informací mezi regionálními zlínskými poskytovateli zdravotních služeb i poskytovateli zdravotních služeb mimo Zlínský ...
Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja
Predmetom zákazky ,,Zabezpečeniu servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja (IS CAIR), je servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia) a implementácia zmien podľa a súťažných podkladov a zmluvných podmienok vrátane príloh. Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 ...
Rámcová dohoda o implementačních a konzultačních službách produktů SAP
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody, která stanoví smluvní podmínky pro poskytování implementačních a konzultačních služeb: • při implementaci, rozvoji a změnách informačních systémů na Platformě SAP • pro realizaci upgrade produktů na Platformě SAP na vyšší verze, • pro podporu a rozvoj stávajících a nových integrací ...
Služby provozní podpory systému eREG a rozvoj
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb provozní podpory informačního systému eREG, tedy technická, uživatelská a administrativní správa a provozní podpora zahrnující všechny kategorie činností nezbytných k tomu, aby informační systém eREG fungoval bez vad a dále rozvoj registrů. Těmito službami se zejména rozumí dohled nad správnou ...
Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje a rozvoj informačního systému IS DTM
Veřejná zakázka „Rozvoj digitální technické mapy Karlovarského kraje DTM a rozvoj informačního systému IS DTM Karlovarského kraje“ je rozdělena na sedm částí veřejné zakázky. Z čehož v samostatném zadávacím řízení byly zadány části zakázky týkající se pořízení dat a SW a v dalším samostatném zadávacím řízení byla zadána veřejná zakázka týkající se ...
Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure prepayment
Účelem zadávacího řízení je v souladu s § 131 a násl. ZZVZ uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou - 3 let, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (objednávky) na zajištění a poskytnutí služby Azure prepayment v požadovaném množství jednotek pro zadavatele.
Support EKIS ve společnosti ZSMV
Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování služeb souvisejících s programovým vybavením EKIS - Ekonomické Informační Systémy provozované na platformě SAP ERP Central Component.
Software - integrovaná simulační platforma pro simulaci mechatronických systémů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka trvalé integrované simulační platformy pro simulaci mechatronických systémů (dále jen „software“). Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Prodloužení licencí a rozšíření funkcionalit AV/EDR
Předmětem plnění VZ je prodloužení platnosti licencí a rozšíření funkcionalit AV/EDR.
Manažment údajov Žilinského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zavedenie manažmentu údajov v prostredí ŽSK v nadväznosti na strategické dokumenty SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS a strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje vrátane služby poskytovanej pri prevádzke diela. Aktivity Data governance prebiehajú počas celej dĺžky ...
NIS VFN Modernizace modulů PACS modul pro ORO
• Cílem zadavatele je vybrat dodavatele (a pořízení) speciálního DICOM prohlížeče pro sledování a vyhodnocování pacientských dávek pacientů pro radiodiagnostiku a intervenční radiologii včetně podpory pro potřeby Oddělení radiační ochrany (ORO) (dále jen „speciální DICOM prohlížeč pro ORO“), a to v rámci projektu Modernizace nemocničního ...
NIS VFN Modernizace modulů PACS modul pro UNM
• Cílem zadavatele je vybrat dodavatele (a pořízení) speciálního DICOM prohlížeče pro potřeby Ústavu nukleární medicíny (UNM) (dále jen „speciální DICOM prohlížeč pro UNM“) včetně podpory, a to v rámci projektu Modernizace nemocničního informačního systému Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...
IT kapacity - Kapacita senior datový vývojář
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování služeb - zabezpečení IT kapacity týmu zadavatele za účelem rozvoje nemocničního informačního systému zadavatele na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání smlouvy. Blíže viz zadávací podmínky.
SLA pre systém SlovRIS
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku, údržbu a rozvoj systému riečnych informačných služieb SlovRIS (ďalej len IS) s cieľom zabezpečiť riadnu prevádzkyschopnosť a ďalší rozvoj IS, aby bola zaistená dostupnosť riečnych informačných služieb na vodných cestách SR v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek ...
Poptávám IT služby
Dobrý den, manželka je OSVČ v oblasti vzdělávání, má nově webové stránky a rád bych pro ni jako dárek na rozjezd připravil on line podporu, kampaň, případně mikrostránku na vybraný projekt. Děkuji za nabídku.
Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný systém ITMS2014+ po dobu 48 mesiacov, a to: Služby technickej a aplikačnej podpory (paušál), Služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál), Služby aplikačného rozvoja (nadpaušál).
Software, simulační svařovací software
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro numerickou simulaci svařovacích procesů (dále jen „software“). Zadavatel požaduje dodání software dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.