ÚVN –VoFN Praha – modernizace dispečinku ÚVN – realizace - Software inteligentní správy budov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka software inteligentní správy budov (dále jen „SW BMS“), umožňujícího integrovat stávající i nové systémy a technologie (HW vybavení), které budou schopné komunikace se systémem měření a regulace (MaR). Software BMS musí být schopen vizualizace, ovládání a monitoringu stávajících systémů, přičemž dodaný ...
Modernizace a rozvoj SONIS Masarykova onkologického ústavu
Předmětem veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace specializovaného onkologického nemocničního informačního systému a provedení souvisejících dodávek a služeb za podmínek a v rozsahu uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor smlouvy o dodávce a implementaci specializovaného onkologického nemocničního informačního ...
Nová IT infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní dodávka hardware a software pro novou IT infrastrukturu zadavatele do prostor jeho nového sídla.
Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu
Poskytování služeb majetkového a ekonomického modulu – provizorního ISMS - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního ISMS sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu ISMS na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního ISMS, jeho technické a provozní podpory vč. odborných ...
Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB
Poskytování služeb funkcionalit modulu Centrální registr administrativních budov – provizorního CRAB - a všech s tím souvisejících činností. Služby provizorního CRAB sestávájí z - poskytnutí přístupu Objednateli k provizornímu CRAB na celou dobu plnění; - poskytování služeb servisu a provozu provizorního CRAB, jeho technické a provozní podpory ...
Dodávka licencí Oracle včetně podpory na 1 rok II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění licencí společnosti Oracle včetně zajištění podpory v délce 1 roku od dodání licence. Další požadavky zadavatele na licence: - Licence budou nevýhradní, místně a časově neomezené. - Licence pro jednotlivé produkty budou poskytnuty pro produkty v aktuální verzi. Bližší vymezení předmětu veřejné ...
Softvérové podporné služby pre AFIS/EURODAC
Predmetom verejného obstarávania je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť pre objednávateľa softvérové a hardvérové podporné služby pre informačné systémy AFIS/EURODAC a CODIS vrátane ich podsystémov.
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
Servis, prevádzkovanie systému a poskytovanie služieb Autonómnych systémov varovania a vyrozumenia (ASVaV) vrátane potrebnej špecializovanej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry pre zabezpečenie činnostíSlovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (SVP) na základe legislatívnych požiadaviek zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane ...
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorá pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečenie garantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieb a rýchle ...
Moderná materská škola - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
Zajištění rozvoje a podpory spisové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky bude zajištění rozvoje stávající elektronické spisové služby zadavatele dle aktuálních požadavků na funkcionalitu dle potřeb MŽP a jeho rezortních organizací, zajištění servisní a uživatelské podpory nad rámec legislativních úprav a počínaje dnem 1. 12. 2022 zajištění legislativních úprav a podpory, a to na dobu ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR III
dodávka 8 (slovy: osmi) kusů aktivních prvků jako obměna současných zařízení sítě a poskytování záručního servisu v délce trvání 60 (slovy: šedesáti) měsíců
Dodávka a implementace vybraných nástrojů kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladno
Předmětem veřejné zakázky jsou dílčí cíle zadavatele spočívající v zajištění fyzické bezpečnosti stávajícího umístění aktivních prvků infrastruktury včetně technologického centra dostatečnou ochranou pro prokazatelnou identifikaci kybernetických bezpečnostních událostí a řešení a řízení přístupových oprávnění pro různé informační systémy.
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele a (ii) zajištění souvisejících služeb ...
Poskytování služeb Helpdesk a technická podpora
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v těchto oblastech: a) Služba Helpdesk - uživatelská podpora první úrovně pracovníkům zadavatele v lokalitách pracovišť zadavatele v Praze a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí při práci s výpočetní tchnikou, používání kancelářského software a dalších provozovaných aplikací a ...
Systém pro optimalizaci přípravy provozu primárních zdrojů
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení existujícího SW – systému pro optimalizaci přípravy provozu (SOPP) vč. jeho implementace za cenu pořizovacích nákladů a jeho správu, udržování a aktualizaci v průběhu užívání za cenu provozních nákladů. Nástrojem pro optimalizaci přípravy provozu (SOPP) se rozumí systém pro optimalizaci přípravy provozu ...
Podpora telefónnych ústrední
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy
Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí k personálnímu informačnímu systému, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí komplexního programového vybavení, poskytnutí komplexní dokumentace k dodanému systému, parametrizace, integrace s okolními informačními systémy zadavatele, migrace dat, školení, podpora při souběžném zpracování mezd ...
Servis na údržbu řídícího systému ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení plné funkčnosti stávajícího SW systému S.O.S. pro řízení provozu včetně integračních procesů spojených s dalšími systémy nutnými pro plnou provozuschopnost zdravotnického operačního střediska včetně geografické informační podpory. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v ...
Dodávka hardware a software pre projekt - Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď
Predmetom zákazky je dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ. Hardvérové vybavenie sa skladá z dátového racku osadeného aplikačným serverom a potrebným príslušenstvom na prevádzku a údržbu. Súčasťou sú dve operátorské pracoviská pre monitorovanie a diaľkové riadenie tepelnej sústavy. Softvérové ...
R 1903 Výpočetní klastr
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního klastru, který obsahuje 14 identických výpočetních uzlů, jeden 10Gb a jeden 1Gb Ethernet switch. Výpočetní klastr bude sloužit k intenzivním výpočtům a zpracovaní objemných experimentálních dat, která budou získávána různými způsoby.
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Riešenie bude využívané v biznis prostredí ÚVZ a RÚVZ. Pracovníci sa budú pripájať cez vybudovanú sieťovú infraštruktúru alebo prostredníctvom mobilného pripojenia. Verejnosť (občania a právnické osoby) budú komunikovať prostredníctvom realizovaných služieb a verejného portálu. Projekt je zameraný na: - Vytvorenie a nasadenie nových systémov, - ...
Dodávka výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat II
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání zařízení v podobě výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat, (ii) provést komplexní instalaci dodávky, tedy zejména instalaci zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí veřejné zakázky, (iii) provést proškolení pracovníků zadavatele, týkající se obsluhy, konfigurace a ...
Transparentní řízení města Uherský Brod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací ...