Poptáváme výrobu fotoknih, prezentačních katalogů
Poptávám výrobu luxusních fotoknih / prezentačních katalogů typu "layflat", cca 10 ks. Spěchá.
Poptáváme tisk dluhopisů
Poptáváme tiskárnu, která by byla schopna tisknout dluhopisy. 1) prosím tedy o informaci, zda li dluhopisy tisknete. 2) jestli máte předvytvořené vzory. 3) jaká je cena. 4) jaká je rychlost tisku. Předem mockrát děkuji za informace a ochotu.
Brožúra o finančnej správe
Brožúra o finančnej správe - 6 000 ks
Prenájom reklamných plôch a zabezpečenie tlače a distribúcie 2023
Zabezpečenie prenájmu plôch, tlače, distribúcie a inštalácie billboardových plagátov k náborovej kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023.
Predtlačová príprava, spracovanie a tlač publikácií
Predmetom zákazky je grafické spracovanie, zalomenie, predtlačová príprava a tlač troch knižných publikácií a jednej publikácie v špirálovej väzbe. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Polygrafické služby pre mestský magazín in.ba
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Podrobný opis predmetu zákazky je dostupný v ...
Tlač novín PSK PO kraji v roku 2023
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj realizuje proces verejného obstarávania za účelom výberu úspešného uchádzača polygrafických služieb súvisiacich s tlačou novín PSK PO kraji v roku 2023 a následne podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek v súlade s ...
Propagačné videá a brožúra pre projekt CES
Predmetom zákazky je vytvorenie produktov, ktorými je pre účely objednávky vytvorenie ideového zámeru a následne vytvorenie odsúhlaseného kreatívneho výstupu a dodanie na USB kľúči 2 ks propagačných videí a 1 ks brožúry (vzdelávací materiál) na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre národný projekt Centrálny ekonomický systém. ...
Propagačné predmety CKKP Hviezda - Tlač propagačných tlačovín a reklamy out-of-home
Dodanie špecifických reklamných predmetov pre KKC Hviezda.
Tlač periodika Seredské novinky
Predmetom zákazky je kompletné zabezpečenie tlače mesačníka Seredské novinky vrátane doručenia tlačoviny na miesto určené verejným obstarávateľom.
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia týchto dokumentov, tlač doručenkových obálok, zaslanie výsledkov ročného zúčtovania za roky 2023 - 2024 (preplatky a nedoplatky), príp. aj vklad letáka určeného VšZP vrátane skenovania vrátených doručeniek a/alebo neprevzatých zásielok adresátom.
Čistopisy dokladov Slovenskej republiky ID1
Predmetom zákazky je vývoj, výroba a dodávka čistopisov dokladov Slovenskej republiky. Zákazka je rozdelená do dvoch samostatných častí a to: 1. Čistopisy dokladov Slovenskej republiky ID1: Občiansky preukaz, Povolenie na pobyt, Alternatívny autentifikátor, Vodičský preukaz, Osvedčenie o evidencii vozidla. 2. Čistopisy dokladov Slovenskej ...
Tlačiarenské a distribučné služby
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude najmä dodávka tlačovín, plagátov, letákov, brožúr a iných výtlačkov v rôznych vyhotoveniach a kvalitách podľa požiadaviek v jednotlivých výzvach, a to buď na základe dodaného tlačového podkladu alebo ako DTP služba na základe vstupnej požiadavky. Predmetom zákazky bude aj prípadná distribúcia týchto ...
Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej  súčasti
Predmetom zákazky sú: Tlačiarenské a knihárske služby pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti a to: Rektorát UMB, 6 fakúlt UMB, Správa účelových zariadení UMB (ďalej len SÚZ), Univerzitná knižnica a Belianum - Vydavateľstvo UMB.
Obstaranie tlačiarenských služieb a služieb súvisiacich s tlačou
Poskytovanie tlačiarenských služieb a služieb súvisiacich s tlačou pre objednávateľa za účelom vyhotovovania vedeckých monografií, odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, katalógov, skrípt, periodík, účelových publikácií (t. j. zborníkov, manuálov, metodických pomôcok, propagačných brožúr a i.), tlačív, letákov, časopisov, ...
Výroba rôznych tlačovín pre DNS
Predmetom zákazky "Výroba tlačovín pre DNS" je tlač programových, premiérových a kampaňových tlačovín z produkcie Divadla Nová scéna, vrátane súvisiacich služieb. Výroba tlačovín zahŕňa realizačné náklady CTP z PDF, samotnú tlač, príp. knihárske spracovanie, balenie a dopravu dodanie na požadovanú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v ...
Jmenovka stříbřitá
Uzavření rámcové dohody dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci vedené pod SpMO 11882/2023-551200.
Tiskové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem tiskových zařízení rozdělených do 2 kategorií (viz příloha č. 6 zadávací dokumentace-Tabulka minimálních požadavků) včetně následujících dodávek spotřebního materiálu, sledování stavu zařízení, servisu, pravidelné profylaxe, dopravy do místa plnění a školení pro kompletní zajištění tiskových, ...
Dodávky jízdních dokladů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu § 35 ZZVZ na čtyři níže specifikované části: • 1. část: Jízdenka vnitrostátní • 2. část: Jízdenka do ...
Brožúry - opakované obstaranie
Tlač a doručenie 18 963 ks brožúr SPRIEVODCA DAŇAMI 2023 v zmysle špecifických zadaní: Kvalita papiera k všetkým požadovaným brožúram: OBÁLKA - papier 250 g BO, 1+0 čierna LISTY - papier 80 g BO, 1+1 čierna Požadujeme balenie vytlačených brožúr po 10 ks do priehľadného obalu
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 6 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Dynamický nákupní systém na tisk propagačních materiálů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude tisk propagačních materiálů (např. brožury, letáky, plakáty, roll-upy, banery, jmenovky atd.). Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS a jeho technické podmínky budou vždy podrobně vymezeny v jednotlivých výzvách k podání nabídek. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem ...
Tiskové služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS s názvem „Tiskové služby“, jehož předmětem je tisk jednotlivých druhů tiskopisů pro dopravněsprávní agendy a tisk propagačních materiálů či letáků s tématikou bezpečnosti v silničním provozu.
Dodávky jízdních dokladů - jízdní doklad POP
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů POP včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlač novín PSK, PO kraji v roku 2023
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj realizuje proces verejného obstarávania za účelom výberu úspešného uchádzača polygrafických služieb súvisiacich s tlačou novín PSK PO kraji v roku 2023 a následne podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek v súlade s ...