Tisk Výroční zprávy 2021/2022
Předmětem této veřejné zakázky je tisk 100 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2021/2022.
Brněnský metropolitan 2023-2024
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností a služeb spojených s vydáváním informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“.
Tlačiarenské služby 2022
Predmetom zákazky sú tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Centrální tisk a distribuce složenek k úhradě daně z nemovitých věcí od roku 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení potisku poštovních poukázek A - alonž 4 (dále jen „poukázek“) s údaji pro placení daně z nemovitých věcí a jejich předání k distribuci. Součástí potisku poukázek je i uvedení QR kódu a čárového kódu určeného ke skenování u vrácených nedoručených zásilek s poukázkami, strojní vložení poukázek do obálek ...
Tisk měsíčníku Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování polygrafických služeb spočívajících v tisku měsíčního periodika s názvem „Praha 10“ s nákladem 75 000 výtisků měsíčně, formát 210 × 297 mm, rozsah výtisku 24 nebo 32 stran, barevnost 4/4 CMYK. Tisk periodika bude probíhat 11 × v kalendářním roce.
Tlač časopisu
Predmetom zákazky je tlač a distribúcia časopisu do domácností v 8 mestách v Slovenskej republike. Tlač a distribúcia do domácností bude realizovaná v mesačných intervaloch. Zákazka je rozdelená na dve časti: Časť I. Tlač časopisu Časť II. Distribúcia časopisu
Zajištění tiskových služeb pro MPO
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb pro potřeby MPO, vč. dodání zboží do místa plnění. Místem plnění dodávek bude sídlo nebo pobočky zadavatele, nebude-li zadavatelem určeno jinak. Jedná se zejména o standardní tiskoviny v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu MPO (např. dopisní papíry, obálky, vizitky, PF, ...
Zhotovenie a dodanie daňových tlačív
Predmetom zákazky je poskytnutie tlačiarenskej služby na výrobu špecializovaných vzorov daňových tlačív vrátane balenia, označenia jednotlivých balení, prepravy a vykládky tlačív do miestnosti na to určenej. Ďalšie informácie a požiadavky na predmet zákazky sú súčasťou súťažných podkladov ako aj ostatnej zadávacej dokumentácie poskytnutej ...
Zajištění tiskových služeb pro nemocnice ve vlastnictví Plzeňského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spojených s tiskem pro Klatovskou nemocnici a.s., Rokycanskou nemocnici a.s., Stodskou nemocnici a.s., Domažlickou nemocnici a.s., Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. a Nemocnici následné péče LDN Svatá Anna na období 60 měsíců.
Poptávám potisk skleniček na pivo
Poptávám potisk dvou skleniček na pivo s vlastním logem.
Operativní polygrafické služby
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění operativních polygrafických služeb, tj. zajištění přípravy (předtisková úprava a kontrola), výroby (tisková realizace, balení) a dodávky (distribuce) tištěných informačních materiálů o provozu MHD pro cestující, případně i instalace, pokud je tak stanoveno v příloze č. 1 ...
Tisk a distribuce časopisu ČD pro vás
zajištění tisku, zhotovení a distribuce jednotlivých čísel časopisu s názvem „Časopis ČD pro vás“ dle technické specifikace, v rozsahu, lhůtách a členění v souladu se zadávacími podmínkami
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácie zásielky pre voľbu poštou pre voľby
Predmetom zákazky je spracovanie údajov, tlač a kompletizácia zásielky pre voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v roku 2024.
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v grafických pracích, výrobě a distribuci periodika Plzeňský kraj pro zadavatele.
Tlačiarenské služby pre Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Predmetom zákazky sú tlačiarenské a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Filozofickú fakultu. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Dodávka rôznych tlačív
Predmetom zákazky je dodávka rôznych tlačív pre potreby Slovenskej pošty, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajištění outsourcingu reprografických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané MHMP. To vše na základě smlouvy o zajištění outsourcingu reprografických služeb, ...
Dodávky tiskovin pro Národní divadlo na období 2022-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava, tisk a dodávka tiskovin specifikovaných v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové smlouvy o dílo uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to ode dne uzavření rámcové smlouvy až do ...
Rámcová dohoda na poskytování tiskových služeb v resortu Ministerstva vnitra ČR
Uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem bude zajištění kompletních tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro centrálního zadavatele a jednotlivé pověřující zadavatele v rámci resortu Ministerstva vnitra ČR, a to ve všech lokalitách Objednatele na území České republiky. Více viz ZD.
Tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií
Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a ...
Polygrafické služby
Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Operativní polygrafické služby“ a část 2 s názvem „Standardní polygrafické služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění polygrafických služeb, tj. zajištění přípravy (předtisková úprava a kontrola), výroby (tisková realizace, balení) a dodávky (distribuce) tištěných informačních ...
Tisk a výroba materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sazba, tisk, balení a distribuce, a dále pak výroba a potisk zdravotně výchovných předmětů Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu v rámci Projektu "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením"
EYOF 2022 - Tlačiarenské služby
Predmetom zákazky je poskytnutie polygrafických prác (tlačiarenské služby) v súvislosti s podujatím EYOF Banská Bystrica 2022 - https://eyof2022.com/ v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia, návrh na plnenie kritéria. Súčasťou služieb je cyklus od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho ...
Zajištění tiskových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od 1. 8. 2022, příp. od účinnosti rámcové ...