Redakční úprava, tisk a distribuce měsíčníku olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je redakce - grafickou úpravu, výrobu, vytištění a distribuce a měsíčníku pro občany Olomouckého kraje.
Dynamický nákupní systém na tiskoviny a propagační předměty Úřadu práce ČR
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky a služby v rozsahu blíže specifikovaném vždy v konkrétní dílčí veřejné zakázce. Předmětem plnění je zajištění grafických prací (tj. grafický návrh vč. zdrojových dat a fotografií), překlady, jazykové korektury, sazba, předtisková příprava a výroba tiskovin a výroba a ...
Služby tiskového prostředí MO
Poskytování tiskových služeb a s tím souvisejících HW a SW technologií. Blíže viz ZD.
Tiskové služby 2021 - 2026
Formou služby zajištění kompletních tiskových služeb (tisk, kopírování, skenování) včetně podkladů pro rozúčtování nákladů na jednotlivé organizační složky.
FN Motol - Tvorba, tisk a dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci
Předmětem plnění této veřejné zakázky je tvorba, tisk a průběžné dodávky formulářů pro zdravotnickou dokumentaci.
Poptávám potisk trička
Poptávám potisk jednoho pánského trička, velikost 3XL. Logo " Kaplička Hrabětice" bych zaslala v pdf. Za jak dlouho by bylo k vyzvednutí?
Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) jsou studiové práce, výroba, tisk a distribuce periodika „Magazín 21“ (dále jen „periodikum“) v rozsahu a kvalitě požadované dle návrhu smlouvy o dílo (obchodní podmínky). V rámci plnění se zhotovitel zavazuje vytvořit také elektronickou podobu jednotlivých čísel ...
Tlač prepravných dokladov
Tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich podrobnej špecifikácií uvedenej v súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok uvedených v súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov ...
Tlačiarenské služby
Predmetom zákazky je poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb štandardných a neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) a iných súvisiacich dokončovacích služieb s environmentálnymi aspektmi. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých ...
Periodický tisk Radniční noviny městské části Praha 3
Předmětem zakázky je zajištění tisku periodika „Radniční noviny městské části Praha 3“ (dále jen „Radniční noviny“) po dobu 4 let. „Radniční noviny“ slouží k prezentaci činnosti městské části Praha 3, Úřadu městské části Praha 3, jeho odborům a k informovanosti občanů o veřejném životě v místě, kde bydlí, či pracují. Množství: předpokládaný ...
Tiskové práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění potřeb zadavatele v oblasti tisku informačních a propagačních materiálů (např. v podobě brožurek, prezentačních materiálů, letáků, plakátů, časopisů, apod.) spočívajících zejména v převzetí a předtiskové kontrole tiskových dat dodaných zadavatelem, provedení tisku a doručení výstupů do sídla zadavatele, ...
Poptávám potisk igelitových tašek
Poptávám potisk bílé igelitové tašky (pokud možno tak s uchem/madlem, ale není to podmínka) plnobarevným obrázek z jedné strany, jako je v náhledu přílohy. Předpokládané množství cca 5000 nebo 7000 kusů. Pokud to lze, prosím o cenovou nabídku a předpokládaný termín realizace.
Služby tiskového prostředí MO
Služby tiskového prostředí MO v podrobnostech uvedených v zadávací dokumentaci.
Poptávám potisk triček
Poptávám potisk triček. Chtěla bych se prosím zeptat, zda byste dokázali udělat foto potisk triček. Fotky jsou stažené z internetu s tím, že nevím, zda jsou na fotopotisk dost kvalitní. Představovala bych si obrázek velký + - 20 x 20 cm. Můžete mi prosím poradit jak na to a popřípadě mi napsat i cenu? Chtěla bych Vám fotky poslat, jednalo by se ...
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2021.
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...
Tlačiarenské a grafické služby pre UK
Tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Tisk Výroční zprávy 2019/2020
Předmětem zakázky je tisk 300 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2019/2020.
Centrální tisk a distribuce složenek k úhradě daně z nemovitých věcí
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení potisku poštovních poukázek A s alonží s údaji pro placení daně z nemovitých věcí a jejich předání k distribuci. Součástí potisku poukázek je i uvedení QR kódu a čárového kódu určeného ke skenování u vrácených nedoručených poukázek, strojní vložení poukázek do obálek C5/6 s průhledem pro adresu ...
Tisk národní zprávy TIMSS 2019, publikace k uvolněným úlohám PISA 2018, testových sešitů
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je: - tisk národní zprávy TIMSS 2019, - tisk publikace k uvolněným úlohám PISA 2018, - tisk testových sešitů a dalších materiálů hlavního sběru dat šetření PIRLS 2021.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
Zhotovení Orlovských novin
sazba, tisk a dodání Orlovských novin (včetně dopravy), a to dle uvedené specifikace v zadávací dokumentaci
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Tisk radničního periodika Pětka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou polygrafické služby spočívající v zajištění tisku radničního periodika Pětka pro městskou část Praha 5 a jeho distribuce.
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji
Rôzne tlačivá
Predmetom zákazky je dodávka rôznych tlačív pre potreby pôšt a ostatných organizačných zložiek na plnenie pracovných úloh vrátane ich distribúcie na určené miesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.