Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Bližšie informácie sú uchádzačom k dispozícii ...
Zajištění grafických a tiskových služeb a tvorby videospotů
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění grafických služeb, tiskařských služeb a tvorba videospotů.
Zajištění tiskových materiálů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení tiskových materiálů (korektura a tisk) pro potřeby CZ PRES 2022. Jednotlivé tiskové materiály se dle povahy, účelu, a cílových skupin dělí do dvou okruhů. Část 1 předmětu veřejné zakázky - propagační letáky pro širokou veřejnost Část 2 předmětu veřejné zakázky - předsednické létáky
Poptáváme dodavatele fotoobrazů
Hledáme dodavatele fotoobrazů. Rádi bychom požádali o cenovou nabídku. Zajímá nás hlavně tisk na plátno s napnutím na ztracený rám. Tisk na epson. Máme v plánu založit e-shop, kde si budou moc naši fanoušci zakoupit fotoobrazy z fotek, které fotíme v zahraničí. Kromě skvělé kvality (víme, že ji epson má!!) potřebujeme i odesílání rovnou k ...
Školní projekt - Ovoce a zelenina do škol, tisk brožur
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží a služeb v rámci plnění doprovodného vzdělávacího opatření v části Školního projektu - Ovoce a zelenina do škol realizovaný dle nařízení vlády č. 74/2017 Sb, v platném znění. Na základě uzavřené kupní smlouvy bude dodavatel zabezpečovat doprovodná vzdělávací opatření, v rozsahu dle podrobné specifikace ...
Brněnský metropolitan
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností a služeb spojených s vydáváním informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“.
Redakční úprava, tisk a distribuce Měsíčníku Olomouckého kraje - II
Předmětem veřejné zakázky je redakce - grafická úprava, výroba, vytištění a distribuce 36 vydání (čísel) měsíčníku Olomouckého kraje počínaje dubnem 2022. Periodicita bude měsíční, výjimkou bude měsíc červenec a srpen, kdy bude pro tyto dva měsíce vydáno vždy pouze jedno číslo. Více viz zadávací dokumentace.
Tisk Výroční zprávy 2020/2021 II
Předmětem veřejné zakázky je tisk 300 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2020/2021.
Polygrafické služby pre vydávanie časopisu in.ba - 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb v súvislosti s výrobou programového magazínu in.ba. Pod polygrafickými službami sa rozumie zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené dodacie miesta. Bližšie informácie sú uchádzačom k dispozícii ...
Poptávám výrobu vizitek
Poptávám výrobu vizitek, návrh bude níže. Byl bych rád kdybych se mohl dozvědět cenu za 100ks.
Polygrafické služby 2021
Tlač rôznych druhov tlačovín podľa predpokladaných požiadaviek v Prílohe č. 6 súťažných podkladov Špecifikácia predmetu dohody, ich knihárske a dokončovacie spracovanie, balenie a distribúcia na miesto určenia podľa jednotlivých čiastkových zmlúv (objednávok), príp. grafické návrhy vybratých zákaziek.
Poukázky pro osoby v hmotné nouzi III
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a dodávka poukázek, které se používají při výplatě dávek v agendě hmotné nouze, jedná se o dávky příspěvek na živobytí a mimořádná okamžitá pomoc dle § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2022
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov/zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu ...
Tisk Výroční zprávy 2020/2021
Předmětem této veřejné zakázky je tisk 300 ks Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2020/2021.
Nakladateľské služby
II.1.4) Stručný opis Predmetom zákazky sú tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Trnavskú univerzitu v Trnave, jej fakulty a súčasti, najmä zabezpečenie tlače vedeckých odborných publikácií, monografií, kníh, zborníkov a skrípt. v množstvách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predmet zákazky obsahuje: redakčné ...
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Plnění zakázky spočívá v přípravě, tisku a distribuci časopisu.
Rámcová smlouva tiskové a redakční služby
Zadavatel v rámci své činnosti vydává ve své gesci, ale ve spolupráci s odbornou veřejností odborné publikace. Za tímto účelem požaduje v rámci předmětu veřejné zakázky služby spočívající v kompletním grafickém zpracování, redakčních a editačních prací, kontrola gramatiky a stylistiky při tvorbě publikací vydávaných zadavatelem včetně tisku a ...
Výroba a dodávky kontrolních nálepek technické způsobilosti vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění výroby a dodávek chráněných tiskovin s ochrannými prvky a to kontrolních nálepek technické způsobilosti vozidla dle vyhlášky č. 211/2018, o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Nakladateľské služby
Stručný opis Predmetom zákazky sú tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Trnavskú univerzitu v Trnave, jej fakulty a súčasti, najmä zabezpečenie tlače vedeckých odborných publikácií, monografií, kníh, zborníkov a skrípt. v množstvách podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predmet zákazky obsahuje: redakčné ...
Tlač a výroba poštových cenín a filatelistických produktov
Predmetom zákazky výroba poštových cenín a filatelistických produktov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,súťažných podkladov.
Dodávky tiskopisů, desek a etiket
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou průběžné opakované dodávky papírů do přístrojů, tiskopisů pro zdravotnictví typ „F“, desek pro zdravotnickou dokumentaci a etiket v rolích a pásek (dále také zboží), potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční ...
Tlač štandardných prvkov
Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcových dohôd na poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb štandardných a neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy). Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku 2 Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.
Tlač informačných a prezenčných materiálov pre potreby hlavného mesta
Predmetom zákazky je tlač informačných a prezenčných materiálov, vizuálov pre potreby hlavného mesta za účelom propagácie mesta a jeho partnerov a informovanosti obyvateľov a návštevníkov Bratislavy, a to v predpokladanom rozsahu definovanom v súťažných podkladoch a ich prílohách. Súťažné podklady sú verejne dostupné bez obmedzení a poplatkov ...
Tisk materiálů pro testování a tisk publikací: Inspirace pro rozvoj gramotnosti - úlohy TIMSS 2019
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Inspirace pro rozvoj gramotnosti - úlohy TIMSS 2019.
Poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu
Predmetom zákazky je poskytnutie tlačových služieb propagačných materiálov a merkantilu v zmysle Prílohy č. 1 súťažných podkladov. Predmetom zákazky je tlač a spracovanie propagačných materiálov a merkantilu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa počas trvania zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom. V cene za poskytnutie ...