Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Tiskové a doručovací služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti direct mailingu
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020-2021
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...
Tisk Národní zprávy z šetření TALIS 2018
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva z šetření TALIS 2018.
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Zajištění tisku pro volby, které se budou konat od roku 2020 do roku 2024
Předmětem plnění je smluvní zabezpečení dodavatele, který po dobu pěti let zajistí tisk, kompletaci a distribuci veškerých potřebných metodických materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat od roku 2020 až do roku 2024
Vydávání měsíčníku Kladno
Předmětem veřejné zakázky je vydávání měsíčníku Kladno, tedy korektury, tisk a distribuce na místa určená zadavatelem v Kladně, a to ve formátu A4, 90 g LWC, 4/4, 16/24/32 stran, s celkovým nákladem na 1 vydání 32000 ks, s periodicitou 11 vydání ročně a s vaznou V1 lepená. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je určen zadávací dokumentací a ...
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR
Predmetom zákazky je technická asistencia (najmä koordinácia a riadenie odberateľa/objednávateľa súvisiace s predmetom plnenia, zber podkladov pre tlač, práce súvisiace s prípravou tlačových podkladov, kompletné tlačiarenské služby, knihárske a baliace práce, logistika a jej manažment, vrátane služieb súvisiacich s dopravou a distribúciou ...
Poptávám tisk katalogu
Poptávám nacenění katalogu dle níže uvedené specifikace: 4 + 44 stran, vazba V1, 250g LK + 130g LK, výsledný formát A4 náklad: 1.000ks..... 3.000ks..... 5.000ks..... díky za cenu
Tiskové a reprografické služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových a reprografických služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Předtištěný archový papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následné zpracování na velkoobjemových produkčních tiskových a balících linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 ...
Dodávka tiskovin pro ČMI v období 2019-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.- rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení publikací a periodik v oblasti archeologie, a to zejména pokud jde o zajištění předtiskové přípravy, přes zajištění tisku, až po kompletní dokončující zpracování požadovaných publikací, zejména tedy pak předtiskovou přípravu, tj. grafické úpravy textu předaného zadavateli v digitální podobě do podoby ...
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 – 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou grafické práce, výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Účelem veřejné zakázky je zajištění vydávání periodika Plzeňský kraj na období červenec 2019 – 30. 6. 2021.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služeb tisku pro potřeby zadavatele. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména následující plnění: 1. poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb; 2. dodávky spotřebního materiálu; 3. údržba a opravy zařízení; 4. sledování tiskového provozu, tvorba přehledů. Kancelářský papír ...
Tlačiarenske služby
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti polygrafických služieb pre Prešovskú univerzitu v Prešove a jej fakúlt. Predmetom zákazky je grafické a redakčné spracovanie a tlač publikácií, brožúr, časopisov a kníh pre potreby verejného obstarávateľa podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvá a formáty sú uvedené v ...
Poptávám tisk svatebních oznámení
Poptávám cenovou nabídku na tisk svatebních oznámení pro zhruba 100 lidí. V příloze Vám zasílám předlohu, jak bych si to představovala. Dejte mi prosím vědět, jestli podobný papír máte k dispozici. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Holubová
Polygrafické služby
Předmětem této veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Operativní polygrafické služby“ a část 2 s názvem „Standardní polygrafické služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění polygrafických služeb.
Zajištění tiskařských služeb
Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější na níže specifikované tiskařské služby, jejichž předmětem je tisk a distribuce či doprava: 2 druhů noviny 2 druhů brožur 1 druhu letáků 4 druhů plakátů Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikovaný v příloze ...
Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 22 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 2 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk a ...
Grafický design, USA
Chtěla byste se zeptat, jestli vás zajímá externí pomoc s grafickým designem? Provádíme veškeré designové práce jako bannery, inzeráty, úpravy fotografií, loga, letáky apod. Za pevný měsíční poplatek. Neúčtujeme za každý úkol. Jakou práci potřebujete pravidelně? Dejte mi vědět a já s vámi budu sdílet své portfolio.
Rámcová dohoda na poskytování služeb pro kopírování, tisk, faxování a skenování
Uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude zajištění kompletního zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlač a distribúcia mesačníka Náš kraj na rok 2019
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len "špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných v rámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb ...
Brožura, Litva
Prosím o nabídku na brožuru formát 210x275mm obsah 48+4 stran tisk 4+4 Papír obsah 65g LWC, obálka 200 g lesk Zpracování sponkové sešívání Balení řeší na PLL Náklad 12500Ex