Tisk informačního magazínu Středočeského kraje Středočech
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk Informačního magazínu Středočeského kraje s názvem Středočech a s tím související služby. Tisk informačního magazínu bude při periodicitě 11 x za kalendářní rok v nákladu max. 560 tisíc kusů tisku/kalendářní měsíc. Tiskařské služby budou realizovány na základě dílčích objednávek vystavených Zadavatelem a ...
Tlač neštandardných prvkov
Predmetom zákazky je tlač neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.
Zajištění tiskových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020
V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je plánováno pořízení nového hlavního vizuálu kampaně, tvorba a tisk propagačních materiálů jako jsou minikuchařky do ruky a letáky s recepty ze sladkovodních ryb, a dále také foodstyling a focení rybích pokrmů.
Zajištění tiskařských služeb
Předmětem veřejné zakázky je tisk propagačních brožur, letáků, map a vizitek pro Pražkou informační službu. Tisk bude probíhat průběžně dle potřeb Zadavatele. Rámcová smlouva bude s dodavatelem uzavřena na dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 15.000.000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmět ...
Rámcová dohoda na tiskařské služby
Předmětem plnění je poskytování tiskařských služeb, a to: - tisku tiskařských výrobků, zejména tiskopisů, které budou využívány jako provozní tiskopisy Objednatele nebo, které budou sloužit jako informační či reklamní materiály pro klienty Objednatele, dvou druhů stolních a jednoho druhu nástěnného vícestránkového kalendáře dle návrhu zadavatele ...
Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se čtyřmi účastníky, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem a účastníkem uzavírány konkrétní smlouvy o dílo na tisk jednotlivých publikací či neperiodických tiskovin vydaných zadavatelem pro celou dobu trvání rámcové dohody.
Tlač štandardných prvkov
Predmetom zákazky je tlač štandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy
Výroba, personalizace a rozeslání plastových Evropských průkazů
Předmětem veřejné zakázky je výroba (plastový průkaz bez čipu), personalizace a distribuce (včetně poštovného) Evropských průkazů zdravotního pojištění EHIC pojištěncům VoZP ČR, včetně tisku průvodního dopisu, párování a obálky, a to v množství do 250 000 kusů v průběhu roku 2019 a 2020.
Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů
Předmětem veřejné zakázky je tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů vydávaných Ministerstvem financí pro Finanční správu České republiky, Celní správu České republiky a Ministerstvo financí. Provedení tiskopisů musí odpovídat požadavkům stanoveným v Příloze č. 1 ZD - Závazném návrhu rámcové dohody (dále pouze jako ...
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Tiskové a doručovací služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti direct mailingu
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020-2021
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...
Tisk Národní zprávy z šetření TALIS 2018
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva z šetření TALIS 2018.
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Zajištění tisku pro volby, které se budou konat od roku 2020 do roku 2024
Předmětem plnění je smluvní zabezpečení dodavatele, který po dobu pěti let zajistí tisk, kompletaci a distribuci veškerých potřebných metodických materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat od roku 2020 až do roku 2024
Vydávání měsíčníku Kladno
Předmětem veřejné zakázky je vydávání měsíčníku Kladno, tedy korektury, tisk a distribuce na místa určená zadavatelem v Kladně, a to ve formátu A4, 90 g LWC, 4/4, 16/24/32 stran, s celkovým nákladem na 1 vydání 32000 ks, s periodicitou 11 vydání ročně a s vaznou V1 lepená. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je určen zadávací dokumentací a ...
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR
Predmetom zákazky je technická asistencia (najmä koordinácia a riadenie odberateľa/objednávateľa súvisiace s predmetom plnenia, zber podkladov pre tlač, práce súvisiace s prípravou tlačových podkladov, kompletné tlačiarenské služby, knihárske a baliace práce, logistika a jej manažment, vrátane služieb súvisiacich s dopravou a distribúciou ...
Poptávám tisk katalogu
Poptávám nacenění katalogu dle níže uvedené specifikace: 4 + 44 stran, vazba V1, 250g LK + 130g LK, výsledný formát A4 náklad: 1.000ks..... 3.000ks..... 5.000ks..... díky za cenu
Tiskové a reprografické služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových a reprografických služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Předtištěný archový papír
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předtištěného archového papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následné zpracování na velkoobjemových produkčních tiskových a balících linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 ...
Dodávka tiskovin pro ČMI v období 2019-2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Zhotovení publikací vydávaných Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.- rámcová dohoda
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení publikací a periodik v oblasti archeologie, a to zejména pokud jde o zajištění předtiskové přípravy, přes zajištění tisku, až po kompletní dokončující zpracování požadovaných publikací, zejména tedy pak předtiskovou přípravu, tj. grafické úpravy textu předaného zadavateli v digitální podobě do podoby ...
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 – 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou grafické práce, výroba a distribuce (veřejné šíření) periodika Plzeňský kraj v rozsahu a kvalitě požadovaných v zadávacích podmínkách. Účelem veřejné zakázky je zajištění vydávání periodika Plzeňský kraj na období červenec 2019 – 30. 6. 2021.
Poskytování tiskových služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je poskytování služeb tisku pro potřeby zadavatele. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména následující plnění: 1. poskytnutí techniky pro zajištění tiskových služeb; 2. dodávky spotřebního materiálu; 3. údržba a opravy zařízení; 4. sledování tiskového provozu, tvorba přehledů. Kancelářský papír ...