Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Tiskové služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb po dobu 6 let.
Tisk Národní zprávy PISA 2018 a rozšířených uvolněných úloh
Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva PISA 2018, tisk publikace úloh z přírodovědné gramotnosti pro ZŠ a VG (PISA) a tisk publikace úloh z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ (TIMSS).
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníka Banskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade s harmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pořízení a redakčním zpracování textů, grafiky a fotografií pro vydání měsíčníku Karlovarské radniční listy (dále jen „měsíčník“), v tiskové přípravě, tisku a distribuci měsíčníku do poštovních schránek všech domácností na území Statutárního města Karlovy Vary a zpracování elektronické ...
Tiskové služby pro Národní muzeum
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v pronájmu tiskáren, realizaci tiskových služeb, dodávkách spotřebního materiálu (včetně tiskového media – kancelářského papíru) a servisním zajištění těchto služeb. Bližší specifikace poptávaných tiskáren je uvedena v příloze č. 8 zadávací ...
Tisk, kompletace a distribuce obálek s modrým pruhem s doručenkou pro Finanční správu ČR
Předmětem plnění VZ je tisk, kompletace a distribuce dvou druhů obálek, které jsou určeny pro Finanční správu České republiky. Tiskem se rozumí celý proces výroby a potisku předmětných obálek dle bližší specifikace uvedené v popisu příslušné části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části.
Tisk Výroční zprávy 2018/19
Předmětem zakázky je tisk Výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2018/19.
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Výroba a distribuce časopisu Včelařství
Brněnský metropolitan
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností a služeb spojených s vydáváním informačního periodika pro občany statutárního města Brna „Brněnský metropolitan“.
Rámcová dohoda na tisk materiálů pro Správu Národního parku Šumava v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybranými dodavateli za účelem realizace tisku jednotlivých tiskových titulů dle schváleného „Edičního plánu pro rok 2020“. Grafická příprava tiskových titulů není předmětem tohoto zadávacího řízení. Bližší specifikace jednotlivých tiskových ...
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia výsledkov vykonaného ročného zúčtovania poistného
Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia dokumentov, tlač doručenkových obálok, vklad letákov, spracovanie elektronických podacích hárkov a zabezpečenie podania zásielok.
Dodávky jízdních dokladů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jízdních dokladů včetně zpracování grafického návrhu podoby jízdních dokladů, jejich tisk, balení a doprava do místa plnění v souladu se zadávacími podmínkami.
Tisk informačního magazínu Středočeského kraje Středočech
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk Informačního magazínu Středočeského kraje s názvem Středočech a s tím související služby. Tisk informačního magazínu bude při periodicitě 11 x za kalendářní rok v nákladu max. 560 tisíc kusů tisku/kalendářní měsíc. Tiskařské služby budou realizovány na základě dílčích objednávek vystavených Zadavatelem a ...
Tlač neštandardných prvkov
Predmetom zákazky je tlač neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy.
Zajištění tiskových služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění tiskových služeb dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zajištění kreativní části kampaně Ryba na talíř pro roky 2019 a 2020
V rámci realizace předmětu veřejné zakázky je plánováno pořízení nového hlavního vizuálu kampaně, tvorba a tisk propagačních materiálů jako jsou minikuchařky do ruky a letáky s recepty ze sladkovodních ryb, a dále také foodstyling a focení rybích pokrmů.
Zajištění tiskařských služeb
Předmětem veřejné zakázky je tisk propagačních brožur, letáků, map a vizitek pro Pražkou informační službu. Tisk bude probíhat průběžně dle potřeb Zadavatele. Rámcová smlouva bude s dodavatelem uzavřena na dobu 36 měsíců nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 15.000.000,- Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Předmět ...
Rámcová dohoda na tiskařské služby
Předmětem plnění je poskytování tiskařských služeb, a to: - tisku tiskařských výrobků, zejména tiskopisů, které budou využívány jako provozní tiskopisy Objednatele nebo, které budou sloužit jako informační či reklamní materiály pro klienty Objednatele, dvou druhů stolních a jednoho druhu nástěnného vícestránkového kalendáře dle návrhu zadavatele ...
Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se čtyřmi účastníky, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem a účastníkem uzavírány konkrétní smlouvy o dílo na tisk jednotlivých publikací či neperiodických tiskovin vydaných zadavatelem pro celou dobu trvání rámcové dohody.
Tlač štandardných prvkov
Predmetom zákazky je tlač štandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy
Výroba, personalizace a rozeslání plastových Evropských průkazů
Předmětem veřejné zakázky je výroba (plastový průkaz bez čipu), personalizace a distribuce (včetně poštovného) Evropských průkazů zdravotního pojištění EHIC pojištěncům VoZP ČR, včetně tisku průvodního dopisu, párování a obálky, a to v množství do 250 000 kusů v průběhu roku 2019 a 2020.
Tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů
Předmětem veřejné zakázky je tisk, kompletace a distribuce finančních daňových neplacených tiskopisů vydávaných Ministerstvem financí pro Finanční správu České republiky, Celní správu České republiky a Ministerstvo financí. Provedení tiskopisů musí odpovídat požadavkům stanoveným v Příloze č. 1 ZD - Závazném návrhu rámcové dohody (dále pouze jako ...
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...