Zajištění služeb pro zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro vrtulovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Pravidelné servisné prehliadky, kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meteorologických meracích senzoroch a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Pravidelné servisné práce a kalibrácie zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na týchto meracích ...
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Predmetom tejto zákazky je : vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M
Služby pro BOKI Industries a.s.
Měření a ověření akustických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s ventilátory pro vytápění nebo chlazení, dále měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor a obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s tepelnými a chladícími výkony a dále měření ...
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Poradenství v souvislosti s přípravou odborných podkladů pro budoucí prohlášení o shodě
Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu ...
Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov
Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 2 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Analýzy zušlechťovaných ocelí na transmisním elektronovém mikroskopu
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávku služeb, a to na dobu určitou na 4 roky od uzavření rámcové dohody. Předmět zakázky pro jednotlivé části A – C: Část A - Analýzy na extrakčních replikách; Část B - Analýzy na tenkých foliích – standartní transmisní elektronová mikroskopie; Část C - Analýzy na tenkých ...
NDT kontroly – HP Pipeline DN1400
Předmětem této veřejné zakázky je výběr zhotovitele pro provádění defektoskopických kontrol plynárenského zařízení Zadavatele v rámci projektu HP Pipeline DN 1400.
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel
Měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady tepelných čerpadel pro posuzování shody při dodávání výrobků na trh v ČR a EU.
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů - rámcová dohoda
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Popis služeb vykonávaných ...
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti JZ RÚ RAO
Predmetom zákazky je vykonanie komplexného periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrového zariadenia RÚ RAO (ďalej len JZ), ktorého prevádzkovateľom je JAVYS, a.s., v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 33/2012 Z. z. o pravidelnom, ...
Únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG
Předmětem výběrového řízení je únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG, který zahrnuje: • Vytvoření funkčního vzorku aplikace systému pro monitorování zdraví konstrukce (Structural Health Monitoring – SHM) na kritickou oblast draku letounu. • Příprava a provedení únavové zkoušky laboratorní únavové zkoušky draku letounu L-39NG zahrnující ...
Ověřovací zkoušky a podpora pilotního provozu
Předmětem plnění je provedení ověřovacích zkoušek a podpora pilotního provozu. 4.4. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A zakázky: CIIRC Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků Část B zakázky: FBMI Osobní asistenční a dohledový systém Část C zakázky: FBMI Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s ...
Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu letec. motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Veškeré služby jsou ...
Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk
Predmetom zákazky je Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk: 0 - 150 000 ot/min. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHM
Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHM v letech 2018 až 2022
Testovanie telemetrickej jednotky
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri testovaní telemetrickej jednotky v laboratórnych podmienkach. Bližšia špecifikácie je uvedená v SP.
Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd
Předmětem zakázky je dodávka „Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd“ . (dále jen předmět výběrového řízení). Specifikace požadavků Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .
Opravy a kalibrácia váh
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kalibrace a ověřování měřidel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění metrologických služeb spočívajících v ověřování a kalibraci měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...
Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch
Predmetom zákazky je zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli ATABOR, resp. NEUTRONIT, resp. RADIONOX vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných ...
Poptáváme stanovení prašnosti výrobků
Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.