Únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG

Únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG

Předmětem výběrového řízení je únavový průkaz životnosti draku letounu L-39NG, který zahrnuje: • Vytvoření funkčního vzorku aplikace systému pro monitorování zdraví konstrukce (Structural Health Monitoring – SHM) na kritickou oblast draku letounu. • Příprava a provedení únavové zkoušky laboratorní únavové zkoušky draku letounu L-39NG zahrnující ...

Ověřovací zkoušky a podpora pilotního provozu

Ověřovací zkoušky a podpora pilotního provozu

Předmětem plnění je provedení ověřovacích zkoušek a podpora pilotního provozu. 4.4. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: Část A zakázky: CIIRC Osobní zdravotní systém pro podporu léčby diabetiků Část B zakázky: FBMI Osobní asistenční a dohledový systém Část C zakázky: FBMI Telemedicínský systém pro efektivní léčbu dětských pacientů s ...

Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů

Zajištění služeb pro jádrovou zkušebnu leteckých motorů

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb souvisejících s testováním leteckých motorů pro jádrovou zkušebnu letec. motorů pro vzdělávací účely. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených osob, a to prostřednictvím kvalifikovaného testovacího personálu. Veškeré služby jsou ...

Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk

Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk

Predmetom zákazky je Vibračná diagnostika vysokootáčkových textilných ložísk: 0 - 150 000 ot/min. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHM

Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHM

Ověřování, kalibrace, opravy a servis průtokoměrů a jejich příslušenství na výdejních lávkách PHM v letech 2018 až 2022

Testovanie telemetrickej jednotky

Testovanie telemetrickej jednotky

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri testovaní telemetrickej jednotky v laboratórnych podmienkach. Bližšia špecifikácie je uvedená v SP.

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Výběrové řízení na dodávku - Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd

Předmětem zakázky je dodávka „Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd“ . (dále jen předmět výběrového řízení). Specifikace požadavků Zkušebního stavu pro termomechanické zkoušky kol a brzd tvoří přílohu č.1 Zadávací dokumentace .

Opravy a kalibrácia váh

Opravy a kalibrácia váh

Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kalibrace a ověřování měřidel

Kalibrace a ověřování měřidel

Předmětem veřejné zakázky je zajištění metrologických služeb spočívajících v ověřování a kalibraci měřidel v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Vyhodnocení a certifikace snímače pohybu dle Common criteria

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede vyhodnocení snímače pohybu dle Common criteria, zajistí jeho certifikaci spolu s podporou při přípravě související dokumentace. Projekt je podporován z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg. číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010204. Přesná specifikace je dána technickou specifikací v ...

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch

Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v oceli s obsahom bóru a jej zvarových spojoch

Predmetom zákazky je zabezpečenie metalografického overenia a merania distribúcie bóru v oceli ATABOR, resp. NEUTRONIT, resp. RADIONOX vo vzorkách z vybraných tavieb plechov vrátane aplikácie zvarových spojov metódami použitými pri samotnej výrobe absorpčných puzdier KZ-48. Metalografické overenie a meranie distribúcie bóru v puzdrách kompaktných ...

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti výrobků

Poptáváme stanovení prašnosti našich výrobků (sypkých materiálů) - mleté váno a vápenný hydrát.

Vypracovanie štúdie - frekvencia tavenia aktívnej zóny a skorých únikov rádioaktívnych látok

Vypracovanie štúdie - frekvencia tavenia aktívnej zóny a skorých únikov rádioaktívnych látok

Analýza zraniteľnosti stavených objektov a systémov, konštrukcií a komponentov (SKK), definovaných v modeloch PSA (Probabilistic safety Assessment -pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti) úrovne L1 a úrovne L2. Aktualizáciu modelov PSA 1. a 2. úrovne v rámci rozšírených analýz externých ohrození zahrňujúc seizmicitu a ohrozenia vyvolané ...

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR

Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR

Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.

Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů

Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů

Předmětem zakázky je zajištění zkoušek a výpočtových analýz materiálových a technologických kompozitních polotovarů pro optické soustavy, skládajících se ze zabezpečení technických předpokladů pro realizaci mechanických zkoušek a technických výpočtů a poskytování dalších služeb spojených s návrhem optomechanických sestav souvisejících.

Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba

Zajištění analytického rozboru ropy pro CTR Nelahozeves – příjem ropy z ropovodů IKL a Družba

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dobu čtyř let pro akreditovaný rozbor příjmu ropy pro Centrální tankoviště ropy Nelahozeves dle požadovaných stanovení. Zahrnuje rovněž dovoz vzorků v kyvetách, jejich vymytí a předání pro další odběr. Přípravu a předání archivních vzorků, zasílání akreditovaných atestů určených parametrů ...

NDT měření vnějších nadzemních rozvodů

NDT měření vnějších nadzemních rozvodů

Předmětem této veřejné zakázky je provedení měření tloušťky stěny potrubních rozvodů na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.

Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav

Zajištění služeb pro testování a analýzy optomechanických sestav

Předmětem zakázky je zajištění testování a analýz optomechanických sestav skládajících se ze zabezpečení technických předpokladů pro testování a poskytování dalších služeb s testováním optomechanických sestav souvisejících. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

Predmetom zákazky je výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízií elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...

Nárazové zkoušky ocelových svodidel

Nárazové zkoušky ocelových svodidel

Předmětem plnění výběrového řízení je kompletní dodávka služby Nárazové zkoušky ocelových svodidel včetně vystavení příslušných Protokolů o zkoušce s platnosti EU včetně videozáznamu a fotodokumentace dle platných norem.

Zajištění služeb pro testování leteckých motorů

Zajištění služeb pro testování leteckých motorů

Předmětem Veřejné zakázky je tedy provozní zajištění testování leteckých motorů sestávající se ze zajištění lokality pro testování motorů a poskytování dalších služeb s testováním motorů souvisejících, a to včetně zajištění nezbytných dodávek. Dodavatel bude odpovědný za organizační zajištění testování podle pokynů Zadavatele nebo jím pověřených ...

Nárazové zkoušky TB51 pro zábradelní svodidlo

Nárazové zkoušky TB51 pro zábradelní svodidlo

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka služby v rozsahu: a) provedení nárazové zkoušky TB51 vzorku ocelového silničního záchytného systému pro vozidla – Zábradelní svodidlo typ ZSSR/H2 dle ČSN EN 1317-1 „Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody“ a EN 1317-2 „Silniční záchytné systémy - ...

Nárazové zkoušky TB11 pro zábradelní svodidlo

Nárazové zkoušky TB11 pro zábradelní svodidlo

Předmětem plnění výběrového řízení je dodávka služby v rozsahu: a) provedení nárazové zkoušky TB11 vzorku ocelového silničního záchytného systému pro vozidla – Zábradelní svodidlo typ ZSSR/H2 dle ČSN EN 1317-1 „Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody“ a EN 1317-2 „Silniční záchytné systémy - Část 2: ...

Přezkoumávání výsledků nedestruktivních kontrol

Přezkoumávání výsledků nedestruktivních kontrol

Předmětem této veřejné zakázky je přezkoumávání výsledků nedestruktivních kontrol na Jaderné elektrárně Dukovany a na Jaderné elektrárně Temelín. Stručná technická specifikace této veřejné zakázky je uvedena v Kvalifikační dokumentaci.

Simulátory - Technická zařízení pro výcvik strojvedoucích

Simulátory - Technická zařízení pro výcvik strojvedoucích

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks simulátorů - Technického zařízení pro výcvik řidičů kolejových vozidel do majetku zadavatele (ČD,a.s.)

(záznamy 1/25 z 383)  strana 1 / 16