Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je: A) Zajištění telekomunikačních služeb (dále jen „služby“) Předmětem je zajištění služeb mobilní a pevné (fixní) sítě Zadavatele v rozsahu poskytování služeb, které umožní vzájemné oboustranné volání mezi všemi SIM kartami používanými Zadavatelem a jeho zaměstnanci v rámci benefitů (v současné době používáno ...
Poskytování služeb mobilního operátora
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli hlasové a datové telekomunikační služby v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Zajištění provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury MPSV a jeho organizací. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou. Záměrem zadavatele je zajištění provozu spolehlivé, vysoce dostupné, bezpečné a dostatečně výkonné centrální hlasové komunikační infrastruktury Ministerstva ...
Mobilní telekomunikační služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro podporu činnosti Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele.
Poskytování služeb SMS brány
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit služby pro potřeby ověřování komunikačního kanálu, přihlašování uživatele a podávání informací o problémových stavech identifikačního profilu v Národním bodu s využitím komunikačního kanálu SMS. Pro informování subjektu při změně stavu profilu v prostředí národního bodu je nutné zajištění služby ...
Telekomunikační služby MMN, a.s. a spolupracujících společností
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jediným účastníkem zadávacího řízení na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb samostatně pro centrálního zadavatele a dále pro každého zadavatele (viz bod. II.2.4) prostřednictvím mobilního operátora a poskytovatele služeb VoIP (Voice over Internet Protocol) ...
Pronájem optických vláken pro CKTCH Brno
Pronájem optických vláken pro CKTCH Brno na 4 roky
Pronájem optických vláken jih - dočasná
Předmětem veřejné zakázky je pronájem páru optických vláken (tzv. Dark fibery) spojující adresní body popsané v technických specifikacích (Příloha č. 1 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace), v kvalitě požadované parametry technických specifikací za účelem dosažení zakruhování dvou současných krajních lokalit Regionální datové sítě ve stejné nebo ...
NGA síť pro region Rokycansko, Blovicko a Spálenopoříčsko
Výše jmenovaný projekt si klade za cíl zpřístupnění vysokorychlostních služeb elektronických komunikací v lokalitách obcí Blovice (lokalita Za řekou), Míšov, Planiny, Číčov, Hořice, Chynín, Hůrky, Hory u Mirošova, Myť, Vitinka, Příkosice, Kreslovna, Skořice, Skořice v Brdech, Štítov, Svojkovice, Trokavec a Habr, kde tyto služby nejsou v současné ...
Hromadné zasielanie SMS správ
Predmetom zákazky je poskytnutie služby - Hromadné zasielanie SMS správ. Predmetom zákazky je zasielanie krátkych textových správ SMS do GSM sietí. Dĺžka a obsah týchto správ sú definované štandardom SMS. Predpokladaný počet týchto správ je približne 771 000 správ mesačne, v závislosti od požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ ...
Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytování pevných telekomunikačních služeb, poskytování veškerých ostatních služeb a plnění ...
Nákup geolokačních dat mobilních operátorů
Cílem veřejné zakázky je získání databáze statistických údajů vycházejících ze záznamů ze signalizační sítě mobilních operátorů popisujících prostorové vzorce chování obyvatel České republiky. Více viz ZD.
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva kultury 2021+
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu definovaném zadávacími podmínkami. Služby budou poskytovány jak pro Centrálního zadavatele, tak pro Pověřující zadavatele uvedené v Příloze A ZD. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících s poskytováním požadovaných ...
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami B a C
Zadavatel požaduje zřídit službu pronájmu nenasvíceného optického vlákna mezi Rumburkem a Litoměřicemi níže specifikováno jako lokalita B a C, na kterém zadavatel bude provozovat interní propojení počítačových sítí. Trasa nesmí být v souběhu delším než 2 metry s trasou mezi lokalitami Rumburk Děčín.
Pronájem nenasvíceného optického vlákna
Datové připojení Stomatologické pohotovosti.
Datové a hlasové telekomunikační služby v pevném místě
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat zadavateli dohodnuté veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě (datové služby, připojení do sítě internet, hlasové služby v pevném místě). Součástí plnění je i kompletní zřízení datové sítě dle parametrů stanovených objednatelem v Technické specifikaci a zajistí pro ...
Komunikačná infraštruktúra - Mobilná hlasová komunikácia
Predmetom zákazky poskytovanie služieb komunikačnej infraštruktúry zahrňujúcej mobilnú hlasovú komunikáciu a SMS Gateway.
Mobilné hlasové a dátocé telekomunikačné služby
Predmetom zákazky sú mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
MUNI - Mobilní telekomunikační služby 2021-2024
Předmětem veřejné zakázky je zajištění telekomunikačních služeb pro Masarykovu univerzitu a zahrnuje zejména mobilní hlasové a SMS služby, internetové připojení k notebookům a dalším zařízením a dodávky SIM karet, vč. jejich dopravy.
Mobilní telefonie VZP ČR 2022 - 2025
Předmětem zakázky je zajištění mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro VZP ČR po dobu 48 měsíců (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025), tj. poskytování / zajištění poskytování hlasových a datových služeb elektronických komunikací dle ZEK prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora. Součástí plnění je rovněž zajištění všech ...
Pronájem nenasvícených vláken mezi lokalitami A a B
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění propojení LAN sítě Lužické nemocnice a polikliniky Rumburk do regionální sítě zadavatele, zřízením datové linky, a to pronájmem nenasvíceného optického vlákna.
Služby odosielania krátkych textový správ
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie krátkych textových správ tzv. Služby odosielania krátkych textových správ / ďalej aj ako služby SMS/ v špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky.
Mobilní telefonie pro Krajskou Zdravotní, a.s. 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora
Poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora pre hlasové SIM karty Obstarávateľa a pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Údržba telekomunikačních zařízení FN Plzeň
Předmětem zakázky je zajištění údržby, oprav a servisních prohlídek stávající telekomunikační infrastruktury v atrakčních obvodech areálů FN Plzeň Bory a Lochotín (včetně Transfúzní stanice, areálu dopravy, podzemních speciálních objektů, soudního lékařství, ubytoven), tj. dvou kusů ústředen AVAYA DEFINITY ECS, vnitřních telefonních rozvodů, ...