Mobilné telekomunikačné a dátové služby
Predmet zákazky je zameraný na zabezpečenie komplexných mobilných elektronických komunikačných služieb (hlasové, dátové, telemetrické a ďalšie definované služby). Predmet zákazky sa bude vzťahovať na účastnícke SIM a dátové karty. Počas trvania rámcovej dohody si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo v závislosti od prevádzkovej potreby uvedený ...
Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Detailní vymezení a popis předmětu plnění je dále uveden v ČÁSTI II. zadávací dokumentace „PODMÍNKY ÚČASTI V ...
Služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby ...
Rozšírenie Cisco CUCM a WiFi riešenie pro lokality KaMO
A. Rozšírenie existujúceho riešenia Cisco CUCM, ochrana investície a dodržanie zavedeného štandardu B. WiFi riešenie pre lokality KAMO s poskytnutím riadeného prístupu na internet pre návštevníkov
Telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice, ktoré sú nevyhnuté pre zabezpečenie komunikácie vo vzťahu organizácia zamestnanci, organizácia externé okolie (Operačné ...
Poskytovanie mobilných dátových služieb pre WiFi zariadenia v dopravných prostriedkoch
Predmetom zákazky je zabezpečovanie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných dátových služieb operátora pre WiFi zariadenia v dopravných prostriedkoch obstarávateľa, pripojenie obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a doplnkové verejné telekomunikačné služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu ...
Elektronické komunikačné služby
Predmetom obstarávania je zriadenie, nastavenie, aktivácia a prevádzkovanie virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN sieť) na obdobie 48 mesiacov (60 dní implementácia služby a 46 mesiacov poskytovanie predmetnej služby), na prepojenie pracovísk ÚDZS pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi ...
Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Opava na období let 2023 až 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování elektronických komunikací - mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb pro statutární město Opava a jeho organizace a dále služeb operátora pevných telefonních linek v jednotné privátní síti pro statutární město Opava v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
RDS 2.0 - nájem prvků komunikační infrastruktury Česká Třebová-Svitavy
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem 2 optických vláken, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, na optické trase, která propojí Městský úřad Česká Třebová a Nemocnici Svitavy.Součástí nájmu optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů. ...
RDS 2.0 - nájem prvků komunikační infrastruktury Česká Třebová-Ústí nad Orlicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem 2 optických vláken, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, na optické trase, která propojí Městský úřad Česká Třebová a Nemocnici Ústí nad Orlicí. Součástí nájmu optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do ...
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako „Bílá místa Děčínsko-Boletice-Lesná“, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů a dalších součástí a příslušenství v provedení dalších souvisejících ...
Mobilní telekomunikační služby
Předmětem zakázky je uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout zadavateli a jím založeným, zřízeným a vlastněným organizacím mobilní telekomunikační služby, zejména v rozsahu: a) mobilní hlasové služby a SMS služby, b) internetové připojení k notebookům a dalším zařízením, c) dodávky ...
Komplexní technická podpora ČTÚ
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory zadavatele při správě kmitočtového spektra, provádění analýz, návrhů kmitočtových a jiných technických řešení v pásmech rozhlasové radiokomunikační služby a koordinace rádiových kmitočtů a vybraných pásem nad 1 GHz pevné radiokomunikační služby a další související činnosti.
Konsolidace laboratoří ONMB - potrubní pošta
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Konsolidace laboratoří Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. potrubní pošta jsou stavební práce spočívající ve vybudování potrubní pošty v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací zahrnující: • poskytování pevného datového spojení lokalit zadavatele pomocí technologie MPLS VPN L3, • zajištění připojení server hostingu do sítě Internet, • poskytování server hostingu (rackhostigu), • poskytování pevných hlasových služeb (služba ...
Mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na následné poskytování mobilních hlasových a datových služeb (dále souhrnně „služby“). Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb ve smyslu Specifikace předmětu plnění rámcové dohody. Bližší specifikace služeb je uvedena v přílohách této ...
Analytické služby, technicko-ekonomická a regulační podpora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb technicko-ekonomické a regulační podpory, které budou poskytovány ve 2 různých oblastech (resp. 4 částech veřejné zakázky), a budou spočívat v: a) komplexní poradenství technicko-ekonomické a regulační podpory, b) účast při jednáních, c) jiné služby bezprostředně související s činností ...
Modernizace telekomunikačních služeb ZP MV ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových služeb fixní telefonní sítě (dále jen „fixní služby“), poskytování hlasových a datových služeb mobilní telefonní sítě (dále jen „mobilní služby“) a služeb SMS brány (dále jen „SMS brána“) v souladu se zadávacími podmínkami. Vymezení a technické podmínky fixních služeb jsou ...
RDS 2.0-dodávka optické trasy Česká Třebová - Ústí nad Orlicí
Dodávka 2 optických vláken na optické trase, která propojí Městský úřad Česká Třebová a Nemocnici Ústí nad Orlicí. Součástí dodávky optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů. Součástí dodávky jsou i nezbytné instalace v interiérech připojovaných budov. Předmětem plnění ...
RDS 2.0-dodávka optické trasy Česká Třebová - Svitavy
Dodávka 2 optických vláken na optické trase, která propojí Městský úřad Česká Třebová a Nemocnici Svitavy. Součástí dodávky optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů. Součástí dodávky jsou i nezbytné instalace v interiérech připojovaných budov. Předmětem plnění veřejné ...
RDS 2.0 - dodávka optické trasy Chrudim - Svitavy
Dodávka 2 optických vláken na optické trase, která propojí Nemocnici Chrudim a Nemocnici Svitavy. Součástí dodávky optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do patchpanelů. Součástí dodávky jsou i nezbytné instalace v interiérech připojovaných budov. Předmětem plnění veřejné zakázky ...
Zajištění záložního internetového připojení LČR
Předmět plnění veřejné zakázky spočívá poskytování služeb elektronických komunikací Internet, jakož i souvisejících plnění vše, jak předepsáno závazným vzorem smlouvy, včetně její přílohy, který je součástí zadávací dokumentace.
Pevná telefonie a připojení do internetu pro NPÚ
Poskytování telekomunikačních služeb, tj. pevných hlasových služeb a zároveň připojení do internetu s využitím technologie xDSL
Zabezpečenie rádiovej komunikácie pre potreby MsP
Predmetom zákazky je poskytovanie rádiotelekomunikačných služieb, dlhodobý prenájom základňovej a ručnej rádiostanice, krátkodobý prenájom ručnej rádiostanice, záznam hlasovej komunikácie a jej archivácia, využitie rádiovej siete na zabezpečenie ochrany zbraňových trezorov a s tým spojené GPS služby. Podrobné informácie sú dostupné v súťažných ...
Nová digitálna telefónna ústredňa a upgrade siete
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia komunikačného systému - Digitálnej telefónnej ústredne vrátane súvisiacej infraštruktúry ( práce na komunikačnom systéme, aktívna infraštruktúra potrebná na nasadenie VoIP, práce na aktívnej infraštruktúre, pasívna infraštruktúra na nasadenie VoIP spoločne s prácami). Dodávka HW a SW vrátane všetkých ...