Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby ...
Pronájem nenasvícených optických vláken pro MKDS Milovice
Pronájem souvislých nenasvícených optických vláken (tzv. „dark fiber“) pro připojení 17 kamerových bodů do dohledového centra MKDS; zadavatel si dále vyhrazuje možnost připojení dalších až 5 dalších kamerových bodů stejným způsobem, a to na základě požadavků vzniklých dle aktuální situace. Zadavatel výslovně uvádí, že realizaci byť i části ...
Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v týchto súťažných podkladoch) vytvorením virtuálnej privátnej siete (VPS) a pripojením účastníkov v rámci verejnej telefónnej siete, najmä pre ...
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...
Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilní sítě a dále poskytování souvisejících služeb, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách, zejména pak v příloze č. 2 (Specifikace veřejné zakázky), č. 3 (Vymezení tarifů) a č. 4 (Obchodní podmínky) zadávací dokumentace.
Mobilní, hlasové a datové služby - opakování
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové smlouvy (dále jen „Smlouvy“) s jedním (1) dodavatelem na zajišťování mobilních, hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech služeb s tím souvisejících pro potřeby společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. na dobu 24 měsíců.
Zabezpečenie mobilných hlasových služieb a dátových služieb prostredníctvom APN
Predmetom zákazky je zabezpečenie mobilných hlasových služieb a dátových služieb prostredníctvom APN privátnej siete a služieb podpory pre účely sčítania obyvateľov, domov a bytov SODB 2021 pre fázu sčítania obyvateľov. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa vypracování PD
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a následná dodávka a montáž technologie, nutné k distribuci signálu pro mobilní operátory (O2, T mobile, Vodafone) v nově postavených a stavebně dokončených pavilonech J a K, v areálu Oblastní nemocnice Náchod a.s. Veřejná zakázka je zadávána metodou „Design and Build“. Dodavatel ...
Mobilní hlasové a datové služby pro Slezskou univerzitu v Opavě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí GSM pro SLU včetně vytvoření jedné privátní podnikové sítě, do které bude zařazeno každé účastnické číslo zadavatele, a v rámci níž bude možno komunikovat na území České republiky bez omezení zdarma. V současné době má zadavatel 1211 SIM ...
Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR
Predmetom zákazky je poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/ WAN ŠÚ SR. Tieto služby budú pre verejného obstarávateľa poskytované na sieti STATNET 24 hod. denne počas 48 mesiacov trvania zmluvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. Zákazka pozostáva z týchto oblastí: - Komunikačná ...
Poskytování telekomunikačních služeb a komunikačních linek
Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb pro připojení čerpacích stanic (dále též pouze „ČS“) a dalších objektů (dále také jen „objekty“) zadavatele s jedním dodavatelem, vždy jednou primární a jednou nezávislou záložní linkou, k centrálnímu datovému centru zadavatele a datového centra zadavatele k síti ...
Budování datových sítí PA ČR - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření kapacity serverovny na budově B, doplnění UPS a baterií, vybudování a rozšíření bezdrátové sítě Wi-Fi na budově A1, B, C, D, E, G, H, připojení do datového uzlu v objektu "B" pro budovy J, S, rozšíření a rekonstrukce kabelové a optické sítě na budově A1, B, C, D, E, G, H, S, osazení klimatizačních jednotek na ...
Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...
Přemístění a optimalizace TDM hlasové sítě objektu MV
Předmětem této veřejné zakázky je: • přemístění a optimalizaci komunikační technologie na bázi TDM a ATM, • zajištění dodávky nových komponent a technologie, tvořených hardware s nezbytným softwarovým příslušenstvím, a instalačního materiálu, • instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci všech dodávaných komponent, • zpracování prováděcího ...
Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování služeb zajišťující servis technologií telefonních ústředen a datové infrastruktury datových okruhů na pracovištích v ČR a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve kterých bude servis realizován formou vzdáleného přístupu nebo dodáním náhradních dílů do ústředí zadavatele.
Služby VPN pro ÚKZÚZ 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování datových služeb v rámci telekomunikačních sítí. Zadavatel požaduje službu datového propojení lokálních počítačových sítí (LAN) v 67 lokalitách s centrálou v Praze a Brně, zřízením virtuální privátní sítě protokolu TCP/IP s MPLS bez omezení přenášených služeb, realizované v síti poskytovatele.
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda
Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro účely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování služeb stacionární telefonie a jiných telekomunikačních činností (služeb), a to se čtyřmi vybranými dodavateli na dobu čtyř let. Podrobný popis ...
Služby mobilního operátora
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb mobilního operátora pro potřeby zadavatele.
Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2021- 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj (dále též jako centrální zadavatel) a jeho příspěvkové organizace (společně dále též jako zadavatelé). Účastník je povinen poskytovat zadavatelům Telekomunikační služby, jimiž se rozumí: - poskytování mobilních hlasových a datových služeb ...
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Centrální mobilní telekomunikační služby pro Jihomoravský kraj
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a/nebo jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytování mobilních hlasových a datových ...
Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a servisní podpora informačního systému zdravotnického operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, modernizace a servisní podpora nahrávacího zařízení a modernizace a servisní podpora distribuce audio signálu a ovládání technologických zařízení.
Služby podpory prevádzky a rozvoja sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry a podporných služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry, telefónnej ústredne na báze IP protokolu a predmetných služieb Objednávateľa a ich ďalšieho nevyhnutného rozvoja prípadne konfigurácie v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. ...
Poskytování služeb vysokorychlostní datové sítě WAN a údržba LAN
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) zadavatele, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN zadavatele a poskytování ...
Hlasové a dátové služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je zabezpečenie mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v súťažných podkladoch) v rámci verejnej telefónnej siete pre potreby Úradu Trnavského samosprávneho kraja.