Rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS LK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce infrastruktury rádiové sítě ZZS Libereckého kraje, p.o. Rekonstrukce infrastruktury spočívá v provedení takových opatření - tj. prací, činností a dodávek, aby bylo tímto zajištěno vybudování nezávislé infrastruktury pro zabezpečení rádiového digitálního provozu s možností přenosu dat, ...
Přemístění a optimalizace TDM hlasové sítě objektu MV
Předmětem této veřejné zakázky je: • přemístění a optimalizaci komunikační technologie na bázi TDM a ATM, • zajištění dodávky nových komponent a technologie, tvořených hardware s nezbytným softwarovým příslušenstvím, a instalačního materiálu, • instalaci, zprovoznění a kompletní konfiguraci všech dodávaných komponent, • zpracování prováděcího ...
Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování služeb zajišťující servis technologií telefonních ústředen a datové infrastruktury datových okruhů na pracovištích v ČR a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve kterých bude servis realizován formou vzdáleného přístupu nebo dodáním náhradních dílů do ústředí zadavatele.
Služby VPN pro ÚKZÚZ 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování datových služeb v rámci telekomunikačních sítí. Zadavatel požaduje službu datového propojení lokálních počítačových sítí (LAN) v 67 lokalitách s centrálou v Praze a Brně, zřízením virtuální privátní sítě protokolu TCP/IP s MPLS bez omezení přenášených služeb, realizované v síti poskytovatele.
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda
Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro účely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování služeb stacionární telefonie a jiných telekomunikačních činností (služeb), a to se čtyřmi vybranými dodavateli na dobu čtyř let. Podrobný popis ...
Služby mobilního operátora
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb mobilního operátora pro potřeby zadavatele.
Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2021- 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí telekomunikačních služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj (dále též jako centrální zadavatel) a jeho příspěvkové organizace (společně dále též jako zadavatelé). Účastník je povinen poskytovat zadavatelům Telekomunikační služby, jimiž se rozumí: - poskytování mobilních hlasových a datových služeb ...
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Centrální mobilní telekomunikační služby pro Jihomoravský kraj
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a/nebo jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytování mobilních hlasových a datových ...
Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a servisní podpora informačního systému zdravotnického operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, modernizace a servisní podpora nahrávacího zařízení a modernizace a servisní podpora distribuce audio signálu a ovládání technologických zařízení.
Služby podpory prevádzky a rozvoja sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry a podporných služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry, telefónnej ústredne na báze IP protokolu a predmetných služieb Objednávateľa a ich ďalšieho nevyhnutného rozvoja prípadne konfigurácie v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. ...
Poskytování služeb vysokorychlostní datové sítě WAN a údržba LAN
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) zadavatele, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN zadavatele a poskytování ...
Hlasové a dátové služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je zabezpečenie mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v súťažných podkladoch) v rámci verejnej telefónnej siete pre potreby Úradu Trnavského samosprávneho kraja.
WAN - nájem
Náhrada stávající WAN, tj. nájem datové konektivity v délce trvání 72 měsíců včetně projektu migrace. Bližší specifikace - viz Zadávací podmínky.
Optická síť Oldřichov v Hájích - páteřní trasa - stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce k vybudování páteřní trasy optické sítě Oldřichov v Hájích v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací včetně soupisu prací, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Poskytování telekomunikačních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování mobilních hlasových, mobilních datových a pevných hlasových služeb.
MS Praha - WIFI JANM
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro příjem Wi-Fi signálu v Justičním areálu Na Míčánkách, jeho pronájem a další služby s tím spojené na 48 měsíců, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasové telefonní a datové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. v zahraničí, v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami po dobu 3 let.
Mobilní hlasové a datové služby 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací (dále jen „služby“) dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora po dobu 24 měsíců na základě Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb.
Poskytování služeb elektronických komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro zadavatele, a to konkrétně zajištění: a) Datové služby - Fixní datová síť; b) Připojení do sítě Internet; c) Hostingové služby a služby pro ukládání dat.
Mobilní, hlasové a datové služby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové smlouvy s jedním (1) dodavatelem na zajišťování mobilních, hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech služeb s tím souvisejících pro potřeby společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. dle požadavků Zadavatele blíže uvedených v Technické specifikaci služeb.
Zajištění přenosu dat z telematických zařízení v rámci lokalit mýtných bran
Zajištění přenosu dat z vybraných lokalit mýtných bran na základě díčích objednávek po dobu přechodu na vlastní optickou síť ŘSD ČR
Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb GSM
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování GSM služeb pro 8 subjektů centralizovaného zadávání.
Telefonní a datové služby č. 2
Zadavatel rozdělil VZ na 2 samostatné části: Část 1 VZ-Telefonní a datové služby-pevné: předmětem plnění této části veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování pevných telefonních a datových služeb pro zajištění provozu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Část 2 VZ-Telefonní a datové služby-mobilní: předmětem plnění této ...
Příprava pro optické rozvody OSO a MKDS a rekonstrukce a rozšíření VO Kvasiny
Předmětem zakázky je výstavba optické sítě v obci Kvasiny, která bude sloužit pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS), pro optickou datovou síť obce (OSO) a pro výstavbu veřejného osvětlení (VO) v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Projektová dokumentace na výstavbu pasivní optické sítě MKDS na území obce Kvasiny je samostatným ...