Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2023
Vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný ...
SLUŽBA SMS eP - zabezpečenie služby – prevádzka systému platieb parkovného
Verejný obstarávateľ plánuje od 01. 07. 2023 spustiť systém regulovaného parkovania v centre mesta a jeho blízkeho okolia. Počet parkovacích miest v systéme regulovaného parkovania je 960 návštevníckych a 244 rezidenčných parkovacích miest s predpokladaným príjmom z platieb cez SMS 206 752,50 EUR s DPH za 1 rok. Úhradu za dočasné parkovanie bude ...
Komplexné poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb
Poskytnutie elektronických telekomunikačných a dátových služieb, špecifikovaných v Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky vo Výzve na predkladanie ponúk. Dodanie mobilných telekomunikačných zariadení - mobilné telefóny a dátové zariadenia a zriadenia paušálnych programov podľa požiadaviek v zmysle výzvy a Zmluvy.
Komplexné služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných (hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej ...
Zriadenie a poskytovanie hlasových služieb pre IP PBX virtuálnej ústredne
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na zriadenie a poskytovanie hlasových a služieb pre IP PBX virtuálnej siete. Opis predmetu obstarávania a bližšia špecifikácia je uvedený v Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky výzvy na predloženie ponúk.
Komplexné služby mobilného operátora
Komplexné služby mobilného operátora. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Poskytnutie služby platobného systému na úhradu parkovného prostredníctvom SMS správ
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti platby za dočasné parkovanie motorových vozidiel v Zóne s plateným státím na území mesta Žilina prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie, a to systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku a zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady ...
Mobilne hlasové a dátové služby
Predmetom tejto zákazky je: Zriadenie hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS) a zabezpečenie mobilných hlasových služieb. Zabezpečenie mobilných dátových služieb. Zriadenie neštandardných paušálnych programov. Nákup koncových zariadení.
Krizový svolávací systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby Krizový svolávací systém dle stanovených funkcionalit systému na dobu 72 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Odkup podzemního komunikačního vedení - Děčínsko (datová síť Sněžník)
Předmětem veřejné zakázky je odkup podzemního komunikačního vedení - distribuční a účastnické datové sítě Sněžník, k. ú. Sněžník v Ústeckém kraji, a to ve specifikaci stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Odkup podzemního komunikačního vedení - Děčínsko (datová síť Jílové - Sněžník)
Předmětem veřejné zakázky je odkup podzemního komunikačního vedení - distribuční datové sítě Sněžník, obec Jílové, k. ú. Sněžník v Ústeckém kraji, a to ve specifikaci stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Pronájem optických vláken jih - trvalá
Předmětem plnění veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem tří optických tras, každá po páru optických vláken (tzv. Dark fibery) spojující postupně adresní body popsané v technických specifikacích (příloha č. 2 ZD) v kvalitě požadované parametry technických specifikací za účelem provozu Regionální datové sítě Pardubického kraje při použití ...
Zriadenie a poskytovanie hlasových služieb pre IP PBX virtuálnej ústredne
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na zriadenie a poskytovanie hlasových a služieb pre IP PBX virtuálnej siete. Opis predmetu obstarávania a bližšia špecifikácia je uvedený v Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky výzvy na predloženie ponúk.
FNKV - poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního telekomunikačního operátora v rozsahu a za dodržení podmínek stanovených technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 2 ZD.
Prenájom optického kábla na prepojenie počítačových sietí medzi budovou Mlynské nivy 44/a  - OMNIPOL
Predmetom zmluvného vzťahu bude záväzok dodávateľa po celý čas zmluvného vzťahu umožniť objednávateľovi používať službu poskytnutie spojenia medzi koncovými bodmi č. 1 a č. 2 v podobe nenasvieteného optického spoja (L1).
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby- zabezpečenia doručovania vybraných elektronických úradných dokumentov verejného obstarávateľa do elektronických schránok adresátov a v prípade, ak elektronická schránka niektorého adresáta nie je aktivovaná, zabezpečenie vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného ...
Poskytovanie internetových a hlasových služieb pre vybrané pobočky
Predmetom zákazky je zriadenie virtuálnej IP ústredne v cloude u dodávateľa a pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete (ďalej ako VTS) a poskytovanie hlasových komunikačných služieb v období 2 rokov. Zároveň požadujeme zriadenie internetového pripojenia pre vybrané pobočky. Parametre novej hlasovej služby: napojenie na verejnú telefónnu ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2024- 2027
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb: - mobilních hlasových služeb - mobilních datových služeb - datového propojení sítě LP s mobilními datovými službami mobilního operátora - SMS řešení pro odesílání SMS přímo ze sítě LP - zabezpečení zákaznické podpory
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+ II
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu tj. Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Předmět ...
Datové širokopásmové trasy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb datových širokopásmových tras v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Za službu datových širokopásmových tras je považován přenos TV signálu (garantovaný datový přenos s vysokou datovou rychlostí v řádu 100 Mbit/sec+ s minimálním zpožděním) z místa přenosu (většinou fotbalový či ...
Datové služby v letech 2023-2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování datových služeb spočívající v připojení požadovaných lokalit do sítě Internet včetně souvisejících služeb.
Datové propojení poboček NZM II
Základní předmět Předmětem veřejné zakázky je zajištění datových služeb pro propojení jednotlivých poboček organizace do společné počítačové sítě VPN a propojení s centrálou organizace. Propojení jednotlivých poboček s centrálou v Praze bude realizováno pomocí služby MPLS VPN s podporou QoS, s parametry dle specifikace níže. Blíže viz zadávací ...
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací od r. 2023
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro orgány a organizace hlavního města Prahy a úřady městských částí hlavního města Prahy po dobu 48 měsíců
Mobilné dátové a telefónne služby
Predmetom zákazky je obstaranie mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby, internet, telemetrické služby a ďalšie služby) v rámci verejnej telefónnej siete.
Starlink
Pořízení hardware (satelitních kompletů) a související služby (satelitní internetové konektivity).