Telekomunikační služby - Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda (2021-2025)
Předmětem je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na zabezpečení služeb elektronických komunikací - služby mobilní sítě GSM dodavatele v sítích GSM, UMTS, LTE, 4G, 5G nebo jiných dodavatelem provozovaných sítí s jedním dodavatelem.
Poskytování telekomunikačních služeb - rámcová dohoda II
Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací v oblasti datových linek pro účely vnitrofiremní WAN komunikace, poskytování služeb stacionární telefonie a jiných telekomunikačních činností , a to s jedním vybraným dodavatelem na dobu čtyř let.
Služby hromadného odesílání SMS
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb hromadného odesílání SMS. Účastník v rámci své nabídky detailně popíše způsob řešení zajištění SMS brány pro hromadné odesílání SMS s ohledem na potřeby zadavatele přes standardní webové služby. Účastník detailně popíše způsob technického řešení minimálně s parametry uvedenými v příloze č. 1 ...
Rámcová dohoda o pronájmu pevných optických okruhů a poskytování souvisejících služeb
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli služby pronájmu pevných optických okruhů za účelem zajištění konektivity mezi jednotlivými přístupovými body kamerového systému, včetně instalace, provozu, údržby a podpory ze strany dodavatele v souvislosti s touto konektivitou, a to za podmínek stanovených v závazném ...
Poskytnutí služby pronájmu páru vláken na trase ÚVT MUNI, Brno - ZID, Univerzita Vídeň
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby pronájmu jednoho páru temných optických vláken na trase Ústav výpočetní technicky, Botanická 554/68a, Brno, Česká republika (bod A) - Zentraler Informatikdienst (ZID) der Universitaet Wien, Universitaetsstrasse 7, Vídeň, Rakousko. Požadavky na parametry trasy jsou uvedeny v zadávací ...
Poptávám telekomunikační služby
Poptávám Balíček - 2x internet pevný, TV po internetu a neomezené volání 4 Gb. děkuji
Výběr mobilního operátora a poskytování hlasových a datových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr mobilního operátora za účelem zajištění telekomunikačních služeb.
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS)
Cieľom Služieb je zabezpečiť pre Objednávateľa funkčné a spoľahlivé prenosy dát pre zariadenia na odpočty elektromerov prostredníctvom mobilnej dátovej siete.
Poskytování telekomunikačních služeb pro Thomayerovu nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního poskytování hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb pro zadavatele, v objemu a rozsahu v souladu se zadávacími podmínkami, přičemž součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. ...
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě dodavatele - mobilního operátora. Požadavky na jednotlivé hlasové a jiné telekomunikační služby mobilního operátora jsou obsaženy ve Specifikaci požadovaných telekomunikačních služeb, která je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.
SMS Gateway
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS tzv. SMS Gateway v špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky.
Služby mobilního operátora 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora na r. 2021 až 2023 v celkovém rozsahu 2 000 SIM karet s možností dalšího navýšení až na 2 500 SIM karet. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu rámcové dohody, jejích přílohách a dalších částech zadávací dokumentace.
Navyšovanie hlasových a dátových služieb pre učiteľov počas dištančného vzdelávania na školách
Predmetom zákazky je zabezpečenie hlasových a dátových služieb na SIM kartách učiteľov počas dištančného vzdelávania žiakov, ktorí učia online pomocou digitálnych technológií a nemajú inú možnosť internetového pripojenia ako mobilné, resp. potrebujú k vyučovaniu aj mobilné hlasové služby. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 súťažných ...
Poskytování hlasových a datových služeb pro SUZ MV
předmětem této veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora v objemu a rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Zajištění služeb mobilního operátora 2021-2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mobilního operátora, tzn. zajištění služeb mobilních elektronických komunikací dle dalších požadavků na období 24 měsíců.
Vysokorychlostní datová síť Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je vybudování sítě elektronických komunikací, poskytování služeb komunikace mezi koncovými body určenými Zadavatelem vč. poskytování konzultací, dodání aktivních prvků včetně příslušenství nezbytného k provozování sítě elektronických komunikací, převedení vlastnického práva k aktivním prvkům na Zadavatele a následné ...
Zajištění datových služeb pro ČSÚ
Předmětem tohoto VŘ je zajištění datových služeb s využitím redundantní konektivity každého krajského pracoviště k centrále ČSÚ v Praze.
Mobilní telefonie resortu MPSV 2021+
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je zajištění mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM sítě, zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel, garance dostupnosti služby a zabezpečení zákaznické podpory. Součástí předmětu plnění je mimo jiné i bezplatné zřízení poskytování virtuální privátní sítě (VPN), ...
Zajištění telefonních komunikačních služeb pro klienty SUZ MV
Předmětem této veřejné zakázky je návrh řešení a realizace nahrazení 30 kusů stávajících kartových telefonních automatů doposud provozovaných firmou O2 Czech Republic a.s., a to ve čtyřech lokalitách Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Více viz zadávací dokumentace.
Poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb pro mobilní komunikaci
Předmětem plnění Zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora (dále jen „Služby“) centrálnímu zadavateli a pověřujícím zadavatelům. Součástí plnění Zakázky je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných Služeb. Blíže viz zadávací dokumentace.
Mobilní hlasové a datové služby, služby operátora fixních telefonních linek pro město Blansko
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb mobilních hlasových a datových služeb a služeb fixních telefonních linek v jednotné virtuální privátní podnikové síti pro subjekty, které jsou uvedeny v příloze č. 5, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek (dále „ZP“).
Komplexné zabezpečenie mobilných telekomunikačných služieb telekomunikačného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby ...
Pronájem nenasvícených optických vláken pro MKDS Milovice
Pronájem souvislých nenasvícených optických vláken (tzv. „dark fiber“) pro připojení 17 kamerových bodů do dohledového centra MKDS; zadavatel si dále vyhrazuje možnost připojení dalších až 5 dalších kamerových bodů stejným způsobem, a to na základě požadavků vzniklých dle aktuální situace. Zadavatel výslovně uvádí, že realizaci byť i části ...
Poskytovanie mobilných, dátových a telefónnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby internet a ďalšie služby definované v týchto súťažných podkladoch) vytvorením virtuálnej privátnej siete (VPS) a pripojením účastníkov v rámci verejnej telefónnej siete, najmä pre ...
Poskytování služeb provozu celostátní informační linky MPO
Poskytování služeb obsahujících smluvní podmínky pro plnění spočívající v komplexním zajištění technologie, provozu i obsluhy informační linky MPO na telefonním čísle, které poskytne MPO. Konkrétně v rámci poskytovaných služeb jde o zajištění technologie, její potřebné infrastruktury a odpovídajícího personálního obsazení pro technické zajištění, ...