Dodávka komponent pro povýšení DWDM trasy Praha – Plzeň na 100GE a povýšení DWDM uzlů Praha
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent do DWDM systému páteřní komunikační síťové infrastruktury v uzlech Plzeň, Praha a Olomouc s cílem - povýšení propojení DWDM uzlů Praha_1 a Plzeň na 100GE - povýšení propojení uzlů Praha_1 a Praha_Sitel na 100GE - povýšení DWDM uzlů Olomouc_1 a Olomouc_2 za účelem podpory nových typů ...
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení ...
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovú komunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete. Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmene ...
Telemetrie skupiny ČEZ
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro telemetrické účely a administraci.
Telekomunikační služby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na následné poskytování služeb elektronických komunikací pro telekomunikaci a přenos dat v rozsahu blíže specifikovaném v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejm. v příloze č. 3.
Telekomunikačné služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o ...
SÚKL VZ03/2019 - Poskytnutí služby SMS brány
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v rozesílání SMS zpráv pro aplikaci eRecept, a další systémy SÚKL.
Služby mobilní sítě GSM - Rámcová dohoda
VZ je zadávána s cílem zabezpečit mobilní komunikační a informační podporu příslušníků resortu obrany a zabezpečení spojení hlavních funkcionářů resortu obrany.
Datové služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je připojení lokální sítě v sídle zadavatele do internetu s vysokou spolehlivostí přenosu dat, neovlivnitelnou povětrnostními podmínkami a aktivním rušením a splňující parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Telekomunikačné služby a monitorovací systém GPS
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb (hlasové a dátové služby vrátane dodávky zariadení mobilnej komunikácie ) a monitorovací systém GPS - vrátane dodávky zariadení GPS komunikácie.
Mobilné dátové a telefónne služby
Verejný obstarávateľ vyberá spoľahlivého a seriózneho zmluvného partnera, ktorý bude pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov, pre ktorých sa toto verejné obstarávanie plánuje vyhlásiť, zabezpečovať kvalitné mobilné dátové a telefónne služby v rámci verejnej telefónnej siete. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Mobilní telekomunikační služby pro rezort životního prostředí
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jediným účastníkem, jejímž předmětem bude poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro zadavatele a jeho pověřující zadavatele prostřednictvím mobilního operátora, kdy součástí poskytování mobilních telekomunikačních služeb bude také případné přenesení telefonních čísel a migrace ...
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikou prostredníctvom viackamerových prenosových vozov vrátane technickej obsluhy, prostredníctvom vysielacej satelitnej techniky DSNG satelitných vozov vrátane technickej obsluhy a prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej ...
Služby mobilního operátora 2019 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora na r. 2019 až 2021 v celkovém rozsahu 2000 SIM karet. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje možnost rozšířit předmět veřejné zakázky na 2500 SIM karet a rovněž dodatečně zahrnout do rámcové dohody ...
Páteřní areálové optické rozvody k projektu Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče PNvD
Předmětem této veřejné zakázky je dodání, pokládka a instalace páteřních areálových optických rozvodů v prostorách areálu Psychiatrické nemocnice v Dobřanech mezi stanovenými objekty. Předmět veřejné zakázky souvisí s projektem Zadavatele „Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“, který je spolufinancován z ...
Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.
Poskytovanie telekomunikačných služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných telekomunikačných služieb vrátane mobilných hlasových telekomunikačných služieb a dátových služieb, pevných hlasových služieb, t. j. pripojenie objednávateľa do verejnej telefónnej siete, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS), t. j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty ...
Operátor datových a hlasových služeb
Předmětem zakázky je dodávka komplexního portfolia datových, internetových a hlasových služeb v garantované kvalitě dle požadavků definovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Podpora poruchové linky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování operátorských služeb pro účely poruchové linky Zadavatele (dále jen „Služby“), za podmínek blíže vymezených ve smlouvě na plnění Veřejné zakázky obsažené v části 4 zadávací dokumentace. Služby zahrnují zejména: a) telefonické poskytování odborných informací o Zadavateli v rozsahu informací získaných na ...
Predaj SMS CL prostredníctvom mobilného komunikačného zariadenia
Predmetom je poskytnutie služby na SMS predaj cestovných lístkov (ďalej len eCL") bratislavskej MHD t.j. objednávanie cestovného lístka na MHD Bratislavy prostredníctvom SMS a platbu ceny za objednaný cestovný lístok prostredníctvom SMS, si budú objednávať fyzické a právnické osoby na základe platných právnych predpisov a Prepravného poriadku a ...
Mobilní hlasové, datové a související služby – opakované zadání
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu 4 let, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude poskytování mobilních hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech ...
Poskytování telekomunikačních služeb
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM a ISDN sítě operátora se rozumí ...
Mobilné telekomunikačné služby
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných a dátových služieb operátora prostredníctvom VPS (virtuálnej privátnej siete), t.j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty Rozhlasu a televízie Slovenska a jej organizačných zložiek a dcérskych spoločností (ďalej aj RTVS alebo ...
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...
Technické zariadenia 3 - Zariadenia pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačná technika
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre LAN WAN, bezpečnosť IT a telekomunikačnú techniku: 1. Dátové siete LAN 2. Dátové siete WAN 3. Dátové siete SAN 4. Dátové siete systémy manažmentu sieťových prvkov 5. IP audio a videokonferenčná technika 6. Rádiové prevádzače 8. Koncové rádiostanice 9. IKT do mobilného prostredia 10. ...