Krizový svolávací systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby Krizový svolávací systém dle stanovených funkcionalit systému na dobu 72 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Odkup podzemního komunikačního vedení - Děčínsko (datová síť Sněžník)
Předmětem veřejné zakázky je odkup podzemního komunikačního vedení - distribuční a účastnické datové sítě Sněžník, k. ú. Sněžník v Ústeckém kraji, a to ve specifikaci stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Odkup podzemního komunikačního vedení - Děčínsko (datová síť Jílové - Sněžník)
Předmětem veřejné zakázky je odkup podzemního komunikačního vedení - distribuční datové sítě Sněžník, obec Jílové, k. ú. Sněžník v Ústeckém kraji, a to ve specifikaci stanovené v přílohách zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Pronájem optických vláken jih - trvalá
Předmětem plnění veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem tří optických tras, každá po páru optických vláken (tzv. Dark fibery) spojující postupně adresní body popsané v technických specifikacích (příloha č. 2 ZD) v kvalitě požadované parametry technických specifikací za účelem provozu Regionální datové sítě Pardubického kraje při použití ...
Zriadenie a poskytovanie hlasových služieb pre IP PBX virtuálnej ústredne
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na zriadenie a poskytovanie hlasových a služieb pre IP PBX virtuálnej siete. Opis predmetu obstarávania a bližšia špecifikácia je uvedený v Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky výzvy na predloženie ponúk.
FNKV - poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního telekomunikačního operátora v rozsahu a za dodržení podmínek stanovených technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 2 ZD.
Prenájom optického kábla na prepojenie počítačových sietí medzi budovou Mlynské nivy 44/a  - OMNIPOL
Predmetom zmluvného vzťahu bude záväzok dodávateľa po celý čas zmluvného vzťahu umožniť objednávateľovi používať službu poskytnutie spojenia medzi koncovými bodmi č. 1 a č. 2 v podobe nenasvieteného optického spoja (L1).
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby- zabezpečenia doručovania vybraných elektronických úradných dokumentov verejného obstarávateľa do elektronických schránok adresátov a v prípade, ak elektronická schránka niektorého adresáta nie je aktivovaná, zabezpečenie vyhotovenia listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného ...
Poskytovanie internetových a hlasových služieb pre vybrané pobočky
Predmetom zákazky je zriadenie virtuálnej IP ústredne v cloude u dodávateľa a pripojenie do verejnej telekomunikačnej siete (ďalej ako VTS) a poskytovanie hlasových komunikačných služieb v období 2 rokov. Zároveň požadujeme zriadenie internetového pripojenia pre vybrané pobočky. Parametre novej hlasovej služby: napojenie na verejnú telefónnu ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2024- 2027
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb: - mobilních hlasových služeb - mobilních datových služeb - datového propojení sítě LP s mobilními datovými službami mobilního operátora - SMS řešení pro odesílání SMS přímo ze sítě LP - zabezpečení zákaznické podpory
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+ II
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu tj. Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Předmět ...
Datové širokopásmové trasy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb datových širokopásmových tras v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Za službu datových širokopásmových tras je považován přenos TV signálu (garantovaný datový přenos s vysokou datovou rychlostí v řádu 100 Mbit/sec+ s minimálním zpožděním) z místa přenosu (většinou fotbalový či ...
Datové služby v letech 2023-2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování datových služeb spočívající v připojení požadovaných lokalit do sítě Internet včetně souvisejících služeb.
Datové propojení poboček NZM II
Základní předmět Předmětem veřejné zakázky je zajištění datových služeb pro propojení jednotlivých poboček organizace do společné počítačové sítě VPN a propojení s centrálou organizace. Propojení jednotlivých poboček s centrálou v Praze bude realizováno pomocí služby MPLS VPN s podporou QoS, s parametry dle specifikace níže. Blíže viz zadávací ...
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací od r. 2023
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro orgány a organizace hlavního města Prahy a úřady městských částí hlavního města Prahy po dobu 48 měsíců
Mobilné dátové a telefónne služby
Predmetom zákazky je obstaranie mobilných dátových a telefónnych služieb (hlasové služby, SMS, MMS, dátové služby, internet, telemetrické služby a ďalšie služby) v rámci verejnej telefónnej siete.
Starlink
Pořízení hardware (satelitních kompletů) a související služby (satelitní internetové konektivity).
Pevná telefonie Statutárního města Kladna a jeho organizací 2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pevných hlasových a datových telekomunikačních služeb v místě „koncových bodů sítě”, tj. v pobočkách telefonních ústřednách a v samostatných telefonních linkách v užívání pověřujících zadavatelů. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb.
Poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro FN Plzeň 2023 - 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je nepřetržité poskytování telefonních služeb v požadované struktuře prostřednictvím mobilní sítě účastníka od ukončení zadávacího řízení, respektive ode dne účinnosti smlouvy, po dobu 4 let. V příloze číslo 2 - „Výpočet nabídkové ceny“ stanovuje zadavatel podle objemu odchozích hovorů a odeslaných SMS kategorie ...
Telekomunikační služby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na následné poskytování služeb elektronických komunikací pro telekomunikaci a přenos dat v rozsahu dle zadávací dokumentace a jejích příloh, zejm. přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky na základě rámcové dohody budou zadávány výlučně dle ...
Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete
Predmetom zákazky je riadne zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov) prostredníctvom virtuálnej privátnej telefónnej siete (ďalej len VPTS). VPTS bude vytvorená osobitne pre každého z ...
Stavební práce - Teplicko, výstavba optické sítě - 4. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Teplicko - Žichov, • Bílá místa Teplicko - Dřemčice-Blešno, • Bílá místa Teplicko - Hnojnice, • Bílá místa Teplicko - Leská, • Bílá místa Teplicko - Leská-Staré, • Bílá místa Teplicko - Měrunice, • Bílá místa Teplicko - Řisuty a • Bílá místa Teplicko - ...
Mobilní telefonie MČ Praha 3 pro období 2023 až 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb mobilního operátora se rozumí ...
Služby mobilního operátora
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ. Součástí předmětu plnění je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora včetně souvisejících služeb po dobu 36 měsíců.
Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 4. etapa - opakování
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Valkeřice, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů a dalších součástí a příslušenství v provedení dalších souvisejících ...