Stavební práce - Děčínsko, výstavba optické sítě - 3. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Děčínsko - Jánská, • Bílá místa Děčínsko - Lipnice-Studený a • Bílá místa Děčínsko - Líska, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů ...
Datové okruhy včetně provozu zálohovacího serveru
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění datových okruhů včetně zajištění provozu zálohovacího serveru dle technické specifikace.
Poskytování CLOUD služby SAP SuccessFactors
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování CLOUD služeb SAP SuccessFactors. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
Služby mobilního operátora 2023 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí hlasových a datových telekomunikačních služeb mobilního operátora na r. 2023 až 2025 v celkovém rozsahu 2 000 SIM karet s možností dalšího navýšení až na 2 500 SIM karet. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu rámcové dohody, jejích přílohách a dalších částech zadávací dokumentace.
Poskytování služby operátora satelitní komunikace
Předmětem veřejné zakázky jsou služby operátora poskytujícího satelitní připojení pro satelitní telefony v sítích BGAN, Iridium a Thuraya používaných na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
Zabezpečenie hlasových služieb pre potreby MDV SR prostredníctvom IP telefónie
Predmetom zákazky bude zabezpečenie hlasových služieb pre potreby MDV SR prostredníctvom IP telefónie je potrebné pre hlasovú komunikáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR a zahŕňa okrem hlasovej komunikácie aj zasielanie správ, konferencie, videokonferencie, služby kontaktných centier a taktiež prenájom telekomunikačných zariadení. Podrobný ...
Pořízení a implementace bezdrátové sítě
Předmětem veřejné zakázky je náhrada provozované Wi-Fi sítě zadavatele a její rozšíření na všechna krajská pracoviště zadavatele, včetně rozšířené záruky (servisu) na HW i SW pořízených zařízení, zaškolení obsluhy a služeb v režimu výzev.
Rozšíření stávající technologie potrubní pošty Sumetzberger pro pracoviště Urologické kliniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávající technologie potrubní pošty Sumetzberger pro pracoviště Urologické kliniky v budově vyšetřovacího komplementu FN Ostrava a zajištění preventivní údržby a servisního zabezpečení provozu potrubní pošty systému Sumetzberger pro tyto nově rozšířené části systému, tzn. zajištění veškerých služeb ...
Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení dodávek materiálu, stavebních a instalačních prací dle soupisu prací, dodávek a služeb dle projektové dokumentace projektu: Vybudování síťové infrastruktury vysokorychlostního připojení k internetu v intervenční oblasti 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov. Součástí předmětu plnění a nabídkové ...
Poskytování mobilních služeb druhým operátorem II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb výhradně datových tarifů ke stávajícím datovým SIM kartám (v počtu 101 ks) v síti telefonního operátora VODAFONE a pořízení nových datových SIM karet v max. počtu 30 ks za celou dobu trvání spolupráce. Jedná se o měsíční datový tarif o objemu 5 GB pro připojení na Internet Zadavatel využívá v ...
Telekomunikační služby 2023 - 2026
Předmětem plnění části A veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních, datových a doplňkových služeb fixních sítí a poskytování mobilních služeb elektronických komunikací. Předmětem plnění části B veřejné zakázky je pronájem datových kruhů pro propojení lokalit zadavatele a zajištění konektivity do veřejné sítě (internetu). Připojení je ...
Poskytování mobilních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora.
RDS 2.0 - Nájem prvků komunikační infrastruktury Česká Třebová - Ústí nad Orlicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem 2 optických vláken, dle parametrů uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, na optické trase, která propojí Městský úřad Česká Třebová a Nemocnici Ústí nad Orlicí. Součástí nájmu optických vláken je také jejich příprava ve formě zemních spojek, odboček z tras včetně vyvázání a svaření do ...
Zajištění systému prodeje SMS jízdenek na období 2023-2026
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zavedení a provozování platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě provozované zadavatelem prostřednictvím mobilní komunikace s využitím SMS zpráv v režimu MT billing (dále též „Elektronická jízdenka“), což je způsob úhrady jízdného cestujícím, u něhož je okamžikem úhrady jízdného okamžik, kdy ...
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je: 1. poskytování veřejně dostupných mobilních telekomunikačních služeb, hlasové a datové služby prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí; 2. dodávky mobilních zařízení. Podrobná specifikace plnění je obsažena v zadávací dokumentaci (dále jen "ZD").
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro ČVUT na období 2022-2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora.
Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu tj. Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo kultury (MK), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Předmět ...
Mobilní hlasové a datové služby pro Slezskou univerzitu v Opavě
Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí GSM pro SLU včetně vytvoření jedné privátní podnikové sítě (dále jen „VPN/PPS“), do které bude zařazeno každé účastnické číslo zadavatele, a v rámci níž bude možno komunikovat na území České republiky bez omezení zdarma. V současné době má ...
Telekomunikační služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb, kterými se rozumí: a) datové služby, b) hlasové služby, c) faxové služby, kde faxovou službou se rozumí služba umožňující konverzi faxových zpráv do/z e-mailu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zabezpečenie komunikačnej platformy pre potreby komunikácie v reálnom čase formou IP telefónie
Riešenie by malo predstavovať univerzálne riešenie pre všetky požiadavky na internú hlasovú komunikáciu v rámci organizácie s možnosťou prepojenia do verejnej telefónnej siete. Navrhované riešenie musí v sebe z používateľského hľadiska ponúkať minimálne nasledovné vlastnosti: hlasové služby, služby video hovorov, hlasové konferencie o 3 a viac ...
Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb  2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí telekomunikačních služeb mobilního operátora (dále také „služby“ nebo „telekomunikační služby“) pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace. Poskytovatel musí mít osvědčení Českého telekomunikačního úřadu dle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících ...
Poskytování mobilních služeb druhým operátorem
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb výhradně datových tarifů ke stávajícím datovým SIM kartám (v počtu 101 ks) v síti telefonního operátora VODAFONE a pořízení nových datových SIM karet v max. počtu 30 ks za celou dobu trvání spolupráce. Jedná se o měsíční datový tarif o objemu 5 GB pro připojení na Internet Zadavatel využívá v ...
Poskytovanie služieb mobilného operátora a pripojenie verejnej siete
Predmetom zákazky je zriadenie pripojenia k verejnej sieti a poskytovanie elektronických komunikačných služieb v rozsahu: zriadenie virtuálnej privátnej siete, pripojenie SIM / eSIM kariet do verejnej telefónnej siete, dodanie (nájom a následná výpožička) koncových zariadení (mobilné telefóny, tablety, routery a modemy), poskytovanie služieb ...
Komunikačná infraštruktúra SKPOS pre UGKK SR a GKÚ Bratislava
Cieľom predmetu zákazky je zabezpečenie pripojenia siete permanentných referenčných staníc GNSS pripojených pomocou komunikačnej infraštruktúry do Národného servisného centra nachádzajúceho sa na Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava (GKÚ)
Mobilní a stacionární služby elektronických komunikací a související dodávky a služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a hlasových a datových služeb v pevném místě pro statutární město Pardubice na období 4 let. Veškeré technické podmínky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace v rámci poskytování telekomunikačních služeb představují minimálně přípustnou ...