Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Poskytování služeb optické páteřní sítě WLAN

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb prostřednictvím optické infrastruktury pro přenos datových a hlasových služeb mezi vybranými objekty MV, PP ČR a PČR na území celé ČR.

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Poskytovanie služieb mobilného operátora

Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS bude vytvorená ...

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování datové sítě pro zadavatele prostřednictvím distribučních bodů z objektů ve vlastnictví (správě) zadavatele, jakož i zajištění přenosu digitalizovaných záznamů z kamerových systémů instalovaných v jednotlivých objektech. Kompletní datová síť musí být výhradně ve vlastnictví zadavatele a není tedy ...

Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a datových služeb prostřednictvím GSM nebo UMTS GPRS/EDGE, 3G, LTE/4G sítě mobilního operátora. Celkový počet stávajících SIM karet provozovaných zadavateli je cca 4.500 ks. V rámci Telekomunikačních služeb je uchazeč povinen poskytovat Objednateli dle jeho potřeb a požadavků zejm. ...

Dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem

Dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem

Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka prvků pro realizaci pokrytí vybraných objektů Správy kolejí a menz MU Wi-Fi signálem.

Dalet - údržba vysílacích systémů

Dalet - údržba vysílacích systémů

Předmětem veřejné zakázky je údržba vysílacího systému Dalet, který Český rozhlas využívá k zajištění svého vysílání na všech svých okruzích. Údržbou je rozuměna kompletní a komplexní podpora technologických vrstev centrální infrastruktury nacházející se pod úrovní systému Dalet a s nimi spojených služeb. Především se tedy jedná o vrstvy serverů, ...

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude: a) poskytování pevných telekomunikačních služeb, b) poskytování veškerých ostatních služeb a ...

SMS komunikace s daňovými poplatníky

SMS komunikace s daňovými poplatníky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu, údržby a rozvoje komplexního systému pro SMS komunikaci v rámci orgánů Finanční správy České republiky a zajištění služby rozšířené autentizace uživatelů daňového portálu formou více faktorové autentizace, zaslání SMS na předem definované mobilní telefonní číslo.

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Nové funkce IS Města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Účelová komunikační infrastruktura

Pořízení účelové optické komunikační infrastruktury propojující vybrané objekty města Brandýs nad Labem -Stará Boleslav.

Dálkové odečty

Dálkové odečty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, ...

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilních operátorů pro MV ČR

Rámcová dohoda na poskytování telekomunikačních služeb mobilních operátorů pro MV ČR

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb zadavateli prostřednictvím mobilního operátora.

Odborná technicko - ekonomická a právně - regulační podpora při přípravě a provedení VŘ

Odborná technicko - ekonomická a právně - regulační podpora při přípravě a provedení VŘ

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborné technicko - ekonomické a právně - regulační podpory zadavatele při přípravě a provedení výběrových řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů, které zadavatel předpokládá realizovat podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon ...

Zajištění komunikace a zabezpečení přebíracích míst

Zajištění komunikace a zabezpečení přebíracích míst

Předmětem plnění této veřejné zakázky nabídky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad a zabezpečení přebíracích míst. Požadované služby: a) zajištění datového propojení ústředí ČSÚ se všemi volebními pracovišti. b) zajištění veřejně dostupné telefonní služby v ...

Pořízení licencí IP telefonů pro ústřednu Avaya

Pořízení licencí IP telefonů pro ústřednu Avaya

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 800 kusů časově a územně neomezených softwarových licencí pro provoz IP telefonů na ústředně Avaya Aura Communication Manager CM6 (dále jen „licence“) včetně roční podpory software. Účelem pořízení licencí je upgrade z analogové ústředny a další krok při instalaci IP telefonů v prostředí zadavatele.

Upgrade stanic CZEPOS

Upgrade stanic CZEPOS

Dodání přijímačů permanentních stanic GNSS (upgrade stávajících stanic CZEPOS ) pro síť České republiky (CZEPOS) v průběhu let 2018-2021.

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry v obci.

Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024

Služební mobilní telefonie SKČ 2019-2024

Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování mobilních služeb elektronických komunikací pro služební účely, administrace služeb a zajištění indoor a outdoor pokrytí v lokalitách Skupiny ČEZ.

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování hovorových a nehovorových služeb elektronických komunikací poskytovaných v pevném místě prostřednictvím sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek a služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti

Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti

Výmena aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v DC a zvýšenie bezpečnosti IT architektúry. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.

Služby mobilného operátora 2018

Služby mobilného operátora 2018

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete ...

Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť

Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť

Predmetom obstarávania je poskytovanie elektronických komunikačných služieb - virtuálnej privátnej dátovej komunikačnej siete (ďalej len VPN) na prepojenie pracovísk a dátových centier Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len GPSR alebo "verejný obstarávateľ") pre potreby obojsmerného prenosu údajov výhradne medzi lokálnymi ...

Rozšíření clusteru datových služeb

Rozšíření clusteru datových služeb

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahrnující montáž, instalaci a zprovoznění rozšíření clusteru datových služeb v podobě zařízení o čisté kapacitě alespoň 1000 TB a následné poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce následující pracovní den v místě instalace (next business day, on site) po dobu 60 měsíců.

Katolické gymnázium Třebíč – Vnitřní konektivita a připojení k internetu

Katolické gymnázium Třebíč – Vnitřní konektivita a připojení k internetu

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zejména, nikoli však výlučně, příprava, nastavení a instalace školní síťové infrastruktury, zajištění konektivity školy k veřejnému internetu (WAN), vnitřní konektivita školy (LAN) a instalace dalších bezpečnostních prvků podle podmínek a požadavků ...

Nákup služeb Implementačního partnera

Nákup služeb Implementačního partnera

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb Implementačního partnera (dále jen Partner), který se bude podílet na realizaci projektu „Výstavba nového přenosového prostředí“. Realizace projektu je rozčleněna do jednotlivých činností, které může vykonávat Partner sám nebo cestou svých poddodavatelů.

(záznamy 1/25 z 1821)  strana 1 / 73