Poskytování telekomunikačních služeb pro PL Šternberk
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb sítí elektronických komunikací, služeb poskytovaných v rámci pevných telekomunikačních sítí, vytvoření jednotné hlasové virtuální privátní sítě všech mobilních telefonů (všech hlasových SIM) a pevných linek zadavatele, podpůrné a ostatní služby.
Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť
Hlasové komunikačné a dátové služby pre Technickú univerzitu v Košiciach vo forme zjednotenej komunikačnej platformy - Otvorenej HVPS. Pri zjednotených hlasových komunikačných, videokomunikačných, lokalizačných a dátových službách (mobilných a pevných) vo forme Otvorenej HVPS pre Technickú univerzitu v Košiciach ide o komplexné poskytovanie ...
Služby mobilního operátora pro resort MPO 2022-26
Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Součástí plnění je zajištění všech činností souvisejících se zajištěním požadovaných služeb. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora se rozumí zejména poskytování ...
Provoz a servis telefonních ústředen
Předmětem této Smlouvy je závazek dodavatele poskytnout Zadavateli komplexní zajištění provozu a servisu systému OpenScape Voice včetně jeho příslušenství.
Realizace IP telefonie FS - etapa 1
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace IP telefonie do lokalit Finanční správy České republiky a její implementace do centrálního systému Open Scape Voice, a to v souladu s podmínkami uvedenými v návrzích smluv - Příloha č. 2 ZD (samostatný návrh smlouvy pro každou část VZ), a současně v souladu s Přílohou č. 3 ZD - Technické specifikace ...
Stavební práce - Teplicko, výstavba optické sítě - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako „Bílá místa Teplicko-Liběšice a Bílá místa Teplicko-Kučlín-Hrobčice-Chouč“, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, včetně kompletních optických prací, instalace optických kabelů, kabelových komor, spojek, optických rozvaděčů a dalších součástí a příslušenství ...
Poskytování veřejně dostupných mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb
Předmětem veřejné zakázky je poskytování dostupných mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě operátora. Vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v příloze č. 1 vzoru smlouvy, který je přílohou C zadávací dokumentace.
Pronájem vlnové délky na single mode optických vláknech mezi lokalitami B a C
Předmět této veřejné zakázky je zřízení služby pronájmu vlnové délky na 2 ks single mode optických vláknech mezi Rumburkem a Litoměřicemi, tj. níže specifikovanou lokalitou B a C, na kterém zadavatel bude provozovat interní propojení počítačových sítí.
Poskytování služeb datové a hlasové konektivity
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb datové a hlasové konektivity pro objekty a pracovníky zadavatele, jak jsou tyto služby podrobně popsány v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii.
Podpora MPLS sítě
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na poskytování služeb podpory sítě MPLS.
Pronájem optických vláken pro CKTCH Brno - 2
Pronájem optických vláken pro CKTCH Brno na 4 roky
SMS brána pro potřeby měkkého vymáhání a e-VZP 2022 - 2026
Účelem veřejné zakázky je zajištění rychlé a jednoduché elektronické komunikace VZP ČR s pojištěnci, zaměstnavateli, osobami oprávněnými poskytovat zdravotní služby, partnery VZP ČR a s dalšími subjekty, a to prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to služby hromadného rozesílání SMS prostřednictvím připojení ...
Poskytnutie telekomunikačných služieb - hlasové a dátové služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je: - Vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa - Pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivých komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS, MMS, ...
Služby mobilního operátora
Předmětem veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí pro Statutární město Most a jeho organizace popř. okolní obce na dobu 36 měsíců od zahájení plnění.
Poskytování telekomunikačních služeb pro Fakultní Thomayerovu nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního poskytování hlasových a datových mobilních telekomunikačních služeb pro zadavatele, v objemu a rozsahu v souladu se zadávacími podmínkami, přičemž součástí plnění je též zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na celém území České republiky, resp. ...
Poskytovanie elektronických hlasových komunikačných služieb v pevnom mieste
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických hlasových komunikačných služieb v pevnom mieste pripojenia a mobilných komunikačných služieb prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto ...
Služby mobilného operátora pre organizácie rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) prostredníctvom služieb mobilného operátora.
Služby mobilného operátora
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomický výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t. j. vytvorenie virtuálnej privátnej siete pre hlasové a dátové SIM karty objednávateľa počas plnenia Rámcovej dohody v rozsahu cca 300 koncových užívateľov v rámci EÚ a tretích ...
Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací zahrnující: • Poskytování pevného datového spojení lokalit zadavatele pomocí technologie MPLS VPN L3, • Zajištění připojení server hostingu do sítě Internet • Poskytování server hostingu (rackhostingu) • Poskytování pevných hlasových (služba ...
Univerzita Palackého v Olomouci - telekomunikační služby mobilní a pevné sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je: A) Zajištění telekomunikačních služeb (dále jen „služby“) Předmětem je zajištění služeb mobilní a pevné (fixní) sítě Zadavatele v rozsahu poskytování služeb, které umožní vzájemné oboustranné volání mezi všemi SIM kartami používanými Zadavatelem a jeho zaměstnanci v rámci benefitů (v současné době používáno ...
Poskytování služeb mobilního operátora
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli hlasové a datové telekomunikační služby v rozsahu specifikovaném zadávacími podmínkami. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Zajištění provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury MPSV a jeho organizací. Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu neurčitou. Záměrem zadavatele je zajištění provozu spolehlivé, vysoce dostupné, bezpečné a dostatečně výkonné centrální hlasové komunikační infrastruktury Ministerstva ...
Mobilní telekomunikační služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb a všech činností s tím souvisejících prostřednictvím mobilního operátora pro podporu činnosti Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele.
Poskytování služeb SMS brány
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit služby pro potřeby ověřování komunikačního kanálu, přihlašování uživatele a podávání informací o problémových stavech identifikačního profilu v Národním bodu s využitím komunikačního kanálu SMS. Pro informování subjektu při změně stavu profilu v prostředí národního bodu je nutné zajištění služby ...