Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov – Štvrť SNP – okruh K12, okruhy 5A, 5B, 5E

Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov – Štvrť SNP – okruh K12, okruhy 5A, 5B, 5E

Zákazka rieši čiastočnú rekonštrukciu sekundárnych rozvodov ústredného vykurovania (ÚK), rozvodu ohriatej pitnej vody (OPV) a cirkulácie OPV (CIR) na okruhu SNP K12, OKRUHY 5A, 5B, 5E spoločnosti BYSPRAV s.r.o. Stavebné práce budú zamerané na odkrytie zeminy nad energokanálom, v ktorom sú uložené existujúce potrubia, odstránenie krycích betónových ...

Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3. Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o Priemyselných emisiách ...

Poptávám bojler k ohřevu vody

Poptávám bojler k ohřevu vody

Poptávám ohřívač vody Dražice OKCV 180 pravý. Případně jiný výrobek podobných parametrů. Děkují.

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Mnichovice - kanalizace Myšlín, připojení města Mnichovice na skupinový vodovod Region Jih a dostavb

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v Městě Mnichovice, části Myšlín v celkové délce 7624,7 m – jedná se o novou oddílnou kanalizaci, která bude převážně gravitační doplněná o tlakové části (součástí stavby jsou i veřejné části přípojek včetně šachet, 2 čerpací stanice odpadních vod a výtlak z nich v délce 801,6 m), která ...

Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části municipality Gradačac

Předmětem veřejné zakázky je dodávka trubního materiálu, šachtového materiálu a technologie čerpacích stanic pro město Gradačac v Bosně a Hercegovině. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky bude vybraným dodavatelem dodán v takovém technickém a uživatelském standardu a v ...

Bobrovník – rekonštrukcia prívodu a ČS, rošírenie akumulácie

Bobrovník – rekonštrukcia prívodu a ČS, rošírenie akumulácie

Predmet zákazky je výstavba ČS Vlašky s jednokomorovou akumulačnou vyrovnávacou nádržou s predsadenou armatúrnou komorou. Predmetom zákazky je aj rekonštrukcia výtlačného potrubia z ČS Vlašky do VDJ Bobrovník.

Poptáváme PVC trubku

Poptáváme PVC trubku

Sháníme PVC trubku o vnějším průměru od 212 do 220mm a tloušťka stěny minimálně 5mm. Délka trubky minimálně 1350mm nebo 2700mm. Bude sloužit k ochranně vidlice ještěrky při manipulaci s oválnými břemeny.

Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň

Dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic ve FN Plzeň

Předmětem zakázky je rekonstrukce technologie a potrubních rozvodů výměníkových stanic č. 7 a 8 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena do dvou níže uvedených částí. Dodavatelé mohou podat nabídku na jednotlivé části. Každá část bude hodnocena samostatně.

Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina

Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina

Veřejná zakázka je vypisována v rámci programu „Využití biomasy pro zaměstnanost a energetickou bezpečnost – návazný projekt“. Realizace programu je v gesci UNDP Bosna a Hercegovina, za finanční podpory České rozvojové agentury. Předmět veřejné zakázky spočívá v modernizaci otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina. ...

Zmena média v parných rozvodoch

Zmena média v parných rozvodoch

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...

Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda

Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda

Předmětem veřejné zakázky je realizace předmětného Díla dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace – návrh smlouvy o Dílo, tzn. realizace stavby: „Úpravy TU Mladotice a Úpravy RU Přimda” spočívající v provedení bezpečnostních propojů mezi liniemi stávajících plynovodů. Předmětem stavby „Úpravy TU Mladotice“ je vybudování bezpečnostních propojů mezi ...

Řádové a rozvodné potrubí pro Hora Svaté Kateřiny, Jirkov, Přimda a Mladotice

Řádové a rozvodné potrubí pro Hora Svaté Kateřiny, Jirkov, Přimda a Mladotice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka cca. 6 km staničních a liniových ocelových trubek o dimenzi DN300 - DN1400, ve třech dílčích plněních. Předmět veřejné zakázky zahrnuje vyložení a naskladnění trubek a rovněž dodávku příslušné dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

ENVI kotelna – Kloboucká lesní s.r.o.

Dodávku technologie kotle s výkonem 2,5 MW pro palivo - kůry z odkorňovače, kořenových náběhů a lesní štěpky v surovém stavu.

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Kasárna Bystrovany – rekonstrukce výměníkových stanic - realizace

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci hlavní výměníkové stanice, objektových předávacích stanic a rozvodů tepelné energie v objektu kasáren Bystrovany.

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a související technologie včetně projektové dokumentace, montážních a stavebních prací v objektu kotelen CZT KH TEBIS s. r. o. v Kutné Hoře dle stávající projektové dokumentace a výkazu výměr, zpracované ...

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa

budova kotelny pro druhý kotel včetně její technologie

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Výměna 4 kusů kogeneračních jednotek na blokových kotelnách Hlouška a Šipší

Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým Město Kutná Hora uzavře Rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky, jejímž předmětem je upravení jednotlivých práv a povinností pro sjednání dílčích realizačních smluv na dodávku, instalace, zprovoznění a zajištění záručního servisu 4 kusů nových kogeneračních jednotek (dále též „KGJ“) a ...

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část

Předmětem veřejné sektorové zakázky je rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní, a to napojení páteřního rozvodu horkovodu z areálu Teplárny České Budějovice do ulice Dvořákova, kde se u VS Zelenina napojí na páteřní trasu horkovodu vybudovanou v rámci akce „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I. ...

Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě

Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě

Přeložka částí dálkovodů benzinu/motorové nafty D101 Litvínov – Hněvice o dimenzi DN300 a D102 Litvínov – Třemošná o dimenzi DN300 provozovaných společností ČEPRO, a.s., části VTL plynovodu 4,0 MPa o dimenzi DN 500 a části VTL plynovodu 2,5 MPa o dimenzi DN 300 provozovaných společností GasNet, s.r.o., části ropovodu o dimenzi DN 500 provozovaného ...

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA

Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.

Úhlové spojky, Německo

Úhlové spojky, Německo

Hledáme českého výrobce redukčních úhlových spojek z POM (polyoxymetylén) a úhlové spojovací hrdlo na hadici z POM. Můžete nám zde poskytnout kontaktní údaje?

Poptávám hutní materiál

Poptávám hutní materiál

Poptávám trubky 245x25 EN 10210 - 3 540mm 4ks, 1 140mm 2ks. Pokud není tento rozměr, tak nejbližší, ale aby byl silnostěnný.

Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa

Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa

Predmetom zákazky je modernizácia vykurovania bytových domov podľa projektovej dokumentácie t.j. napojením bytových domov na vykurovací systém. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.

(záznamy 1/25 z 1743)  strana 1 / 70