Hledáme dodavatele výsadbového materiálu
Hledáme dodavatele výsadbového materiálu. Chystáme na podzim výsadbu stromů v obci, na základě zpracovaného projektu a hledáme dodavatele výsadbového materiálu. Proto si Vás dovoluji oslovit a požádat o nabídku na nákup stromů v počtech, druzích a velikostech dle přiložených seznamů na realizaci dvou etap výsadeb. V případě, že některý ...
Založení části regionálního biocentra ÚSES Žebračka v lokalitě Křivá (k.ú. Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření hodnotného biocentra, tedy výsadby regionálně původních dřevin na již dříve zalučněném poli. Zalučnění zájmové plochy proběhlo v roce 2017 regionální luční směsí. Projekt tak navazuje na toto opatření s cílem zvýšit biologickou a ekologickou hodnotu lokality. Vzniklá plocha bude součástí prvků ÚSES, konkrétně ...
Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Dodávka interiérů pro Slezskou univerzitu v Opavě do budovy rektorátu
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a instalace interiérového vybavení (volně stojícího nábytku - stoly, skříně, židle, doplňky a nábytku pevně spojeného s podlahou/stěnou - sedací soupravy, sedací boxy, obložení stěn a dveří) vybraných prostor v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě (ul. Na Rybníčku), a to dle projektové ...
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci FTYN35GXV1B Daikin. S pozdravem Příhoda
Kultúrne zariadenie Turzovka – stavebné úpravy a prístavba
Predmetom zaávania zákazky je uskutočnenie stavebných úprav a pristavba Kultúrneho zariadenia v meste Turzovka. Stavebné úpravy pozostávajú z plošného zateplenia obvodoveho plašťa, strechy, vymeny exteriérových výplní otvorov, rekonštrukcie podláh a povrchových úprav, riešia okrem stavebných konštrukcií aj nové rozvody zdravotechniky, ...
Klimatizace administrativních budov
Předmětem plnění je dodávka klimatizačního systému s vnitřními a vnějšími klimatizačními jednotkami včetně montáže a instalace ve 4 budovách o. z. Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem. Související stavební práce představují vedlejší plnění nezbytné pro realizaci veřejné zakázky.
Rekonstrukce divadla Spirála
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, tedy provedení stavebních prací divadla Spirála, které se nachází v areálu Výstaviště Praha, Praha 7 a dále osazení divadla divadelní technikou pro plný provoz divadla jako multifunkčního kulturního centra. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace. ...
Poptávám vodoměrnou šachtu
Poptávám dodavatele vodoměrné šachty na 1 vodoměr, na obsypání hlínou. Max výška 1000 mm. max průměr 1000 mm.
Litorál u rybníka Blatec v k.ú. Příbraz CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010860
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba vodních tůní a výsadba stromů v k.ú. Příbraz.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto, stavební část
Předmětem plnění zadávané VZ je provedení stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb za účelem opravy manipulační plochy o rozloze 10840 m2 a opravy oplocení v délce 295,5m, a to podle Projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PROJEKT“) vyhotovené v 07/2020 Ing. Ladislavem Čížkem, hlavním projektantem, autorizovaným ...
Mechatronika
Vybavenie dielní diagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Dodávka a montáž keramického fasádneho obkladu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž ventilovaného a prevetrávaného keramického fasádneho obkladu vonkajších priestorov objektu plavárne. Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými ...
Snížení energetické náročnosti budov ISŠT Mělník - realizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy budov ISŠT Mělník dle projektové dokumentace. Jedná se o stavební práce spočívající zejména v následujících činnostech: - Výměně výplní otvorů oken a dveří; - Zateplení obvodového pláště; - Realizace VZT; - Rekonstrukce vytápění; - Instalace fotovoltaického systému; - Provedení ...
Sportovní hala v Dobrušce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem Sportovní hala v Dobrušce. Jedná se o stavbu nové sportovní haly v Dobrušce, ulice Pulická, a to v následujícícm rozsahu, SO 01 Sportovní hala; SO 011 Prodloužení splaškové kanalizace; SO 012 Přeložka vodovodu; SO 013 Dešťová kanalizace; SO 014 Přípojka splaškové kanalizace; SO 015 ...
Dostavba kotelny a kotel na vytápění biomasou a elektrostatický filtr pro společnost LST a.s.
Předmětem plnění je dostavba a osazení kotelny teplovodním automatickým kotlem o jm. výkonu min. 1000 kW s multicyklonem a palivovou šachtou. Kotel je určený pro spalování nekontaminovaných drobných dřevních odpadů (dřevní štěpka). A pořízení elektrostatického filtru, který bude integrován do spalinového potrubí nového kotle.
Založení vybraných prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
Předmětem veřejné zakázky je realizací prvků ÚSES na katastru obce Vranovice. V ploše stávající orné půdy je navrženo několik nových prvků, které společně plní významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Všechny prvky jsou součástí ÚSES (biocentra a biokoridory). V ploše nynější orné půdy bude doplňována autochtonní dřevinná i ...
Dodávka nábytku pro ÚHKT
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2 II.
Realizace stavby "Městská nemocnice Ostrava - Modernizace pavilonu E2", v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Jedná se o realizaci těchto objektů: SO 01 - Stavební úpravy pavilonu E2 (stavební úpravy - dispoziční změny, nový vstup pavilonu, výměna oken, dveří a celoplošné zateplení); SO 02 - Požární schodiště (nová stavba); SO 03 - Spojovací ...
Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků a segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protierozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého ...
Poptáváme rekonstrukci dvou vstupních schodišť
Poptáváme opravu/rekonstrukci dvou vstupních schodišť do panelového domu na Radotínské ulici v Bílovci v majetku společenství vlastníků (v případě zájmu zašleme fotografie). Důvodem poškození stávající dlažby je špatně provedený podklad, dochází k němu zejména při stěhování těžšího nábytku.
Provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba. 1) Provedení běhu ultrazvukového úbytkového inteligentního ježka v roce 2021. 2) Provedení běhu trhlinového úbytkového inteligentního ježka v roce 2022. 3) Vyhodnocení obou běhů a předání závěrečných zpráv v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ...
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem.
Modernizace budov FTK UP v Olomouci - Neředín - interiérové vybavení pro 2. až 4. NP
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení 2. až 4. NP v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 767 v kat. území Neředín. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, technické podmínky a specifikace jsou obsaženy v Projektu interiéru, ...