Poptávám Kainit
Poptávám Kainit, jsem z Malých Výklek 500 kg.
Poptávám 20 m3 rašeliny
Poptávám 20 m3 rašeliny. Prosím kontaktujte mne na tel. č. v ranních hodinách kdykoliv v týdnu, děkuji.
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod - dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály šetrné k životnímu ...
Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice - instalace systému nuceného větrání
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a ...
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Družby a ZŠ a MŠ Slovenská v Karviné - dodávky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení, konektivity, různých učebních pomůcek a nábytku pro ZŠ a MŠ Slovenskou a ZŠ a MŠ Družby v Karviné.
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění této části 1 veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného zdroje (kotelny) pro VOŠ a SŠ Boskovice pro objekty A, B, C a Domova mládeže, spočívající zejména v instalaci 1 ks kogenerační jednotky o výkonu 81 kWe a 120 kWt a dále 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 130 kW v místnosti stávající kotelny v budově C, a to dle ...
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity ...
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zavlažovačů o 4 nové stroje pásové závlahy. Nové zavlažovače s delším návinem až 550 (2 ks) a 450 (2 ks) m a světlostí 110 (100) mm řízené počítačem zkvalitní i zvýší produktivitu závlahy.
Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část
Jedná se o zateplení veškerých částí fasád objektu školy, zateplení všech střech včetně pokládky nové hydroizolační folie s použitím systému stabilizace střechy jako vakuový, podtlakový, výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní oken, dveří a výkladců. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních ...
Nákup lineárního zavlažovače
Lineární zavlažovač pro závlahu polních plodin a trubkový rozvod pro přívod závlahové vody
Dodávky řemeslnického nářadí, žebříků, vč. nářadí pro PPN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek řemeslnického nářadí, žebříků, vč. nářadí pro PPN s vybraným uchazečem pro vybavení elektromontérů realizujících plánované investiční akce, plánované opravy a odstranění havarijního stavu zařízení distribuční soustavy pro období 02/2022 - 01/2026. S ohledem na rozsah zakázky, která je zakázkou ...
Úklid a údržba venkovních ploch SÚZ ČVUT v Praze
zajištění průběžného úklidu a údržby venkovních ploch, sběru odpadků, vyprazdňování odpadkových košů, sekání trávy, prořez dřevin a jejich likvidaci, úklid sněhu a údržba zeleně v okolí kolejí, menzy a dalších objektů Správy účelových zařízení ČVUT v Praze v době trvání 48 měsíců (dále jen „služba“). Úklid a údržba venkovních ploch bude probíhat ...
Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících opravárenských  a údržbářských služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění vodoinstalatérských a topenářských opravárenských a údržbářských prací a provádění manipulací na technických zařízeních vodního hospodářství v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů
Předmětem plnění této veřejné zakázky ze strany dodavatele, jakožto zhotovitele je provádět na základě rámcové smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) pro zadavatele, jakožto objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným harmonogramem prací dílo spočívající ve správě, běžné údržbě, provozu a opravách veřejného, vánočního a ...
Odborná péče o zeleň -  Praha 18
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s komplexní údržbou travnatých ploch a s komplexní péčí o keře a dřeviny na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 18 Letňany (sektorech A až D). Předmět této veřejné zakázky je rozdělen na dvě části.
Poptávám výměnu dveří a střešních oken
Poptáváme výměnu 9 dveří a 2 střešních oken v montovaném domě OKAL v okrese Mladá Boleslav.
Oprava oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS, a.s.
Predmetom zákazky je oprava oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe a údržbe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá spočíva v demontáži poškodených oplotení a dodávke a montáži nových oplotení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební 11 základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Príloha č. 1 - Ponuka ...
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební  a školských knižníc
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru vrátane dopravy, inštalácie a montáže do odborných učební 11 základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektov v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program. Príloha č. 1 - Ponuka ...
Zabezpečenie údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom za obdobie 2021-2022
Predmetom zákazky je Údržba mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom a to lokality - sídlisko Pod hájom, sídlisko Pod hájom Učko, Háje vnútro bloky bytových domov a zelené pásy pri komunikáciách a rodinných domoch, ulica ČSA a zelené pásy na uliciach Vansovej, Tajovského, Okružnej, Jilemnického, Palárikovej, Jesenského, Lieskovskej, časť Obrancov ...
Demolice objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko 2020
Předmětem veřejné zakázky je provedení demolice havarijních objektů, a s nimi souvisejících technologických objektů (šachet v blízkosti objektů, původních přístupových komunikací apod.), odstranění náletové zeleně, stromů a komunálního odpadu (černých skládek s možným výskytem azbestu) z pozemků a sousedních pozemků, ohumusování dotčených ploch a ...
Dodávka a montáž interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je Dodávka a montáž interiérového vybavenia. Zákazka sa delí na 2 časti. Časť 1 predmetu zákazky - Dodávka a montáž nábytku Časť 2 predmetu zákazky - Dodávka a montáž vybavenia Podrobné vymedzenie jednotlivých častí zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 7 Súťažných podkladov. Ponuku je možné ...
Poptávám hlínu do skleníků
Poptávám hlínu do skleníků na pěstování zeleniny. Záhony maji obsah : 65 m3. Jaká by byla prosím cena bez dopravy a cena s dopravou? Má adresa : Milotice nad Opavou, Bruntál 792 01 Děkuji Vavrušová
Údržba trávnatých plôch
Predmetom zákazky Údržba trávnatých plôch je poskytnutie služieb súvisiacich s komplexnou údržbou trávnatých plôch vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, katastrálne územie Vrakuňa. Služba zahŕňa jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov a kosenie trávnikov so zhrabávaním, odvoz a likvidáciu odpadu. Verejný obstarávateľ má ...