Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám kdo mě dokáže vyrobit teplovodní výměník na míru, na stávajicí krb.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výsuvného tabulového systému, který bude sloužit k umístění televize a zároveň jako školní tabule pro popis zasucha stíratelnými fixy. Tabulový systém je výsuvný do stran a v zasunuté poloze chrání TV a zcela ji zakrývá. Součástí plnění veřejné zakázky je poskytnutí souvisejících služeb.

Vany rehabilitační vč. příslušenství

Vany rehabilitační vč. příslušenství

Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 3ks rehabilitačních van vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení

Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení

Dodávka 10 ks mechanických lůžek včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení.

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Nábytek pro učebny FS – část čtvrtá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Efektivní veřejná správa - KA-2: Koncepce veřejného osvětlení

Předmětem díla je vytvoření koncepčního dokumentu pod názvem Koncepce veřejného osvětlení ve městě Plzni, a to na katastrálním území města Plzně, jehož smyslem je definování parametrů, pravidel a postupů při řešení problematiky veřejné osvětlení tak, aby bylo dosaženo těchto kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních ...

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Dodávka optické kabeláže a rozvodů el. energie do CHIR a INT pavilonu Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spočívající v dodávce optické kabeláže do pavilonu Interny a Chirurgie Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Modernizace učeben a laboratoří Kouřílkova 8 a Bratří Hovůrkových 17 – Střední škola technická

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben mechatroniky, elekrického měření a strojírenské metrologie Střední školy technické, Přerov, Kouřílkova 8, se sídlem Kouřilkova 8, 750 02 Přerov.

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave

Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste: - 1. časť, - 2. časť, je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 1564/28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Krytá plaváreň Lučenec

Krytá plaváreň Lučenec

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC

Poptávám antikorozní barvu

Poptávám antikorozní barvu

Poptávám antikorozní barvu Chelade.

Vybudování nových učeben pro výuku matematiky - Dodávka II

Vybudování nových učeben pro výuku matematiky - Dodávka II

Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek do těchto učeben: Učebna matematiky 1 – 4122, Učebna matematiky 2 – 4121, Učebna matematiky 3 – 4120, Učebna matematiky 4 – 4119, Učebna matematiky 5 – 4118, Učebna matematiky 6 – 4117, Učebna matematiky 7 - 2103

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychnov na Moravě a části katastrálního území Žichlínek a části Třebařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren - Dodávka I

Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren - Dodávka I

Předmětem veřejné zakázky je: realizace dodávek do těchto učeben: - 2102 jazyková učebna AJ/FJ - 7102 posluchárna chemie - 7108 posluchárna chemie - 7107 laboratoř chemie - 7106 sklad chemie - 7105 váhovna chemie - 7205 posluchárna fyziky - 7208 posluchárna fyziky - 7206 mini laboratoř fyziky - 7301 učebna biologie - 7302 posluchárna biologie - ...

Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří - Dodávka

Stavební úpravy a vybavení učeben a laboratoří - Dodávka

Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben Gymnázia Kroměříž za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Podrobná specifikace učeben a dodávek je zahrnuta v soupisu dodávek.

Vybrané skladebné části ÚSES II

Vybrané skladebné části ÚSES II

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Nad Úvozem, interakčního prvku Nad Úvozem a části nadregionálního biokoridoru Kouty. Součástí realizace stavby bude založení trvalého travního porostu vhodnou osevní směsí, výsadba stanovištně vhodných dřevin do stávající orné půdy, dočasné ...

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Nábytek pro učebny FS – část třetí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku včetně jeho montáže v místě plnění dle zadavatele. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského

Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o vybudování odstavných ploch na místě, které již využívají rezidenti k parkování. Předpoklad je 20 nových parkovacích míst, které odstavné ...

Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha - hlavní nádraž

Poskytování integrovaných služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha - hlavní ...

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat Správu, Běžnou údržbu a běžné opravy, Security, Úklid, Opravy, Zpracování finanční hotovosti z turniketů, Obsluhy plynových kotlů a další činnosti uvedené v bližší ...

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

FSv - V44 - vybavení učeben nábytkem

Předmětem této zakázky je závazek dodavatele dodat stoly a židle a dle specifikace, jenž tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel za dodané bere stoly a židle smontované a umístěné do učeben. více viz ZD

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD

Zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.

Vybrané skladebné části ÚSES I

Vybrané skladebné části ÚSES I

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Křížový kopec, Terasy a Kabely a části lokálního biocentra Terasy. Vzhledem ke kontinuitě LBK Terasy a LBK Kouty díky společné vodoteči jsou tyto části v textu popisovány pouze jako LBK Kabely. Součástí realizace stavby bude založení ...

Nájem areálu pro Oddělení služební hipologie KRPZ včetně souvisejících služeb

Nájem areálu pro Oddělení služební hipologie KRPZ včetně souvisejících služeb

Nájem areálu pro Oddělení služební hipologie KRPZ včetně souvisejících služeb

(záznamy 1/25 z 31002)  strana 1 / 1241