SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech
Královéhradecký kraj v současné době realizuje rekonstrukci stávajícího objektu a zároveň přístavbu ke stávajícímu objektu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Veřejná zakázka je součástí projektu „SMART muzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové“. Předmětem veřejné zakázky je ...
Poptávám kartáč hranatý ocel
Poptávám: - 10 ks kartáč hranatý ocel 0,4 30x50 á 36,- Kč bez DPH katalogové číslo 15318 - 10 ks dtto 30x80 á 41,30,- Kč bez DPH katalogové číslo 15325 Novotná Miroslava.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), kdy jedna KoPÚ bude v katastrálním území Libáň a v druhá KoPÚ bude v katastrálním území Zliv u Libáně, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Chrudim, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Účelom stavebného objektu krajinno-architektonických uprav je návrh vhodnej vegetácie pre vybrane územie, uplatnenie ekologických princípov tvorby, ochrany a údržby zelene čim zvýšime environmentálne aspekty sídla a zlepšime manažment zrážkových ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie obvodových stien a sokla, -zateplenie strechy, -výmena výplní otvorov, -ASR ostatné, -ústredné ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Pardubice, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres SY
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Svitavy, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Ústí nad Orlicí, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
I/13, I/63 oplocení silnic
Výstavba nového oplocení silnic I. třídy č. I/13 a I/63 (doplnění chybějícího oplocení).
Sekání trávy na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovice 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb-sekání zelených ploch (včetně odstranění výmladků, úklid vyřezaných výmladků a trávy a odvoz a odstranění vzniklé biologické hmoty) ve vlastnictví města Čelákovic.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára-voda na voda-voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...
Mikulov, obnova interakčního prvku v trati Nad brněnskou ulicí
Výběrové řízení malého rozsahu na služby. Předmětem výběrového řízení je kácení dřevin, vegetační úpravy a následná péče po výsadbě.
Ekologizace slévárny Promet Foundry ve Vsetíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající slévárny šedé a tvárné litiny pro zlepšení ekologických parametrů provozu odpovídajících současným standardům. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stavebního objektu slévárny a instalaci nového technologického zařízení včetně VZT, energetických rozvodů a vyvolaných stavebních úprav.
Spa hotel Thermal Karlovy Vary - Areál bazén
Předmětem DÍLA je oprava a rekonstrukce vnitřních částí budov Areálu bazén včetně bazénové vany a bazénových technologií.
Dodanie bazénovej technológie a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre
Predmetom zákazky je dodanie technologických zariadení na recirkulačnú úpravu bazénovej vody a realizácia elektroinštalácie v obecnom športovom a oddychovom centre v obci Široké. Obec Široké sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Prešov.
Nymburk - Regenerace sídliště Jankovice II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Zateplení a výměna oken infekčního pavilónu
Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu. Bude provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad exteriérem, výměna otvorových výplní, výměna vstupních dveří a dále bude provedeno zateplení střechy. Předmět zakázky bude realizován za provozu objektu.
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi
Predmetom zákazky je zabezpečenie prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi. Predmet zákazky je rozdelený do 4 samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 214 378,41 EUR bez DPH. Časť 1 Prestavba porastov drevín a ...
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V2 Mesto, od bodu 17 po Aupark
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typu horúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom. Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Mesto z pary na horúcu vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice (předpokládaný rozsah 880 ha).
Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Kalná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra ...
Chemické hubení nežádoucí vegetace u ST 2021 - 2022
Předmětem plnění bude především chemické hubení nežádoucí vegetace prováděné v obvodu dráhy strojním a manuálním postřikovačem.
Mobiliář pro železniční stanice a zastávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek mobiliáře pro železniční stanice a zastávky.
Dodávky pojistek NN a VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek pojistek NN a VN s vybranými účastníky pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu pojistek NN a VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 10/2021-09/2027. Zakázka je rozdělena na 2 Části ve smyslu § 35 ZZVZ: ...