Poptávám zpětný tlakový ventil

Poptávám zpětný tlakový ventil

Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max.tlak 8atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová, nebo čím nahradit? Děkuji.

IKT vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky pre ZŠ s MŠ  Brezovica

IKT vybavenie, nábytok a didaktické pomôcky pre ZŠ s MŠ Brezovica

Dodanie IKT, knižničného fondu, nábytku a didaktických pomôcok pre ZŠ s MŠ v rámci projektu: Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ s MŠ Brezovica.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú ...

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok

Rekonštrukcia bloku A dvoch samostatne stojacich objektov spojených spojovacou časťou za účelom rozšírenia kapacity materskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí za kvalitatívne lepšie, výstavba novej strechy vrátane klampiarskych prvkov a ...

Cement puzolánový

Cement puzolánový

Predmetom zákazky je dodávka cementu puzolánového v množstve 1 436 ton. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptávám koberce do kanceláře

Poptávám koberce do kanceláře

Poptávám koberce do kanceláře, rozměr 525 x 275 cm, s pokládkou na lino, olištováním, bez stěrkování.

Epoxidová pryskyřice, Německo

Epoxidová pryskyřice, Německo

Poptávám 60 litrů průzračné epoxidové pryskyřice.

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView

Poptávám nátěrovou hmotu na bázi asfaltu Roof Seal Primer

Poptávám nátěrovou hmotu na bázi asfaltu Roof Seal Primer

Poptávám nátěrovou hmotu na bázi asfaltu Roof Seal Primer.

Vybavenie učební

Vybavenie učební

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávatel rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cielom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej skoly didaktickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavenim, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami.

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Modernizácia technického vybavenia ZŠ

Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne.

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

1.část:Předmětem plnění VZ je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice,dále pozemků,které má město v nájmu a pozemků,které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry.Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. ...

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach

Nákup kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach pre mesto Hnúsťa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie ...

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika, v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti Zväzok II a za zmluvných ...

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu

Poptáváme plastové rozebíratelné potrubí pro čerpání důlních vod v kamenolomu

Poptávám cenovou nabídku na rozebíratelné plastové potrubí na čerpání důlních vod v kamenolomu. Průměr potrubí DN 80 , tlak 8 bar, délka trubek 6 m , celková délka 500 m , potrubí bude tažené po povrchu.

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Polyfunkční dům Slivenec

Polyfunkční dům Slivenec

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu Polyfunkčního domu Slivenec. Součástí komplexního řešení bude návrh společenského sálu a knihovny, všech souvisejících provozů a dále malometrážních bytových jednotek. Nově navržený objekt by měl vytvořit důstojný prostor pro společenský a kulturní život obce. Malometrážní byty budou určené ...

Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD

Nemecká – modernizácia vykurovania areálu – PD

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu vykurovania areálu Nemecká, čím dôjde k podstatnému zníženiu energetickej náročnosti vojenských objektov cca o 50-60 % a následnému zníženiu znečisťovania ovzdušia. Pozemok je majetkovoprávne vysporiadaný vo vlastníctve MO SR, parc. ...

Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením

Nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením

Předmětem veřejné zakázky je nákup pomůcek pro vzdělávání dětí s postižením v rámci projektu OP VVV – „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“.

(záznamy 1/25 z 31463)  strana 1 / 1259