Technické muzeum Pardubického kraje, 1. etapa
Cílem 1. etapy úpravy areálu na ul. Kpt. Poplera je uvolnit historickou budovu včetně její novodobé přístavby. Je navržena úprava Budovy 6 tak, aby zde byla zřízena provizorní zednická dílna, topenářské a vodoinstalační dílny a druhá část bude upravena pro potřeby Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Je nutné provést výměnu střešních a stěnových ...
Servis skladové haly NZ Prostějov
Předmětem plnění je zajištění kontrol, prohlídek a revizí v souladu s platnými normami a právními předpisy a postupy stanovenými výrobcem (návody k obsluze). Konkrétně se jedná o: kontrolu záchytného systému; kontrolu obloukových (pásových) a bodových světlíků; kontrolu protipožárních dveří; kontrolu bezpečnostních dveří; kontrolu hliníkových ...
Operatívna údržba netechnologického majetku
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku : Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne ...
Poptáváme chvojí
Poptáváme chvojí. Děkujeme Kopčík
Poptávám plachty na zahradní nábytek
Poptávám plachty na zahradní nabytek 2x .....šířka 145 cm, hloubka 75 cm, a výška 65 cm a potom 4x šířka 75 cm, hloubka 75 cm a výška 65 cm, děkuji za nabídku, Stránský
Poptávám těsnění k sprchovému koutu Cersanit
Poptávám těsnění k sprchovacímu koutu Cersanit-VENEZIA 90 ND San Swiss-51402 vodorovné, pár.
Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na výstavbu vodozádržných opatrení v rámci projektu: Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou. Stavebné práce sú zamerané na výstavbu zelenej strechy na budove materskej školy a štyroch vodozádržných spevnených plôch. Z uvedeného dôvodu je predmet zákazky rozdelený ...
Nákup interiérového vybavenia
Predmetom zákazky je nákup interiérového vybavenia pre zariadenie ubytovacích kontajnerov, vrátane dopravy, zloženia, montáže a rozmiestnenia v mieste dodania.
Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dvou navazujících lávek pro pěší, které překlenou čtyřpruhovou komunikaci Chlumecká, těleso železniční trati a umožní bezkolizní propojení nově budované železniční zastávky a přilehlých obydlených lokalit se stanicí ...
Zberný dvor v Obci Chtelnica
Predmetom zákazky je vybudovanie technickej infraštruktúry a návrh územia pre zberný dvor v Obci Chtelnica. Výstavba infraštruktúry podľa tohto projektu zahrňuje výstavbu dole uvedených stavebných objektov. SO01 Príprava územia SO02 Komunikácia a spevnené plochy SO03 Terénne a sadové úpravy SO04 Oplotenie SO05 Vodné hospodárstvo SO05.1 Vodné ...
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Socha Marie Restituty
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské výtvarné návrhy na realizaci sochy věnované Marii Restitutě Kafkové. Vítězný návrh bude následně realizován a dle návrhu vzniklé sochařské dílo bude umístěno v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích. Socha je chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové za její životní postoje- hluboká víra, ...
Dodávka a instalace nábytku do objektu č.p. 2983 v ulici U Synagogy v České Lípě
Dodávka a instalace vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu úřadovny Městského úřadu v České Lípě dle projektové dokumentace interiéru objektu č.p.2983 v ulici U Synagogy, specifikace dodávaného nábytku a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 1. Stolový nábytek 2. Skříně a úložné prostory 3. Sedací ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Cílem díla je zpracování aktualizace projektové dokumentace v souladu se zadávací dokumentací tak, aby bylo dle této dokumentace možné dokončit stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ vybraným zhotovitelem a zároveň mohlo být vydáno povolení změny stavby před dokončením dle §118 stavebního zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je ...
Regenerační hořáky
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění nových regeneračních hořáků sedmi tavících pecí na hliník včetně kompletního topného a řídícího systému.
Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...
Opravy a revize kulových uzávěrů,  vč. pohonů a jejich koupě
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem budou opravy a revize kulových uzávěrů, servopohonů těchto KU a dále dodávka náhradních dílů ke KU, případně celých nových KU nebo jejich částí, náhradních dílů pohonů, případně celých nových ...
Poptávám barvu ve spreji NCSS3005-R80B
Poptávám barvu ve spreji NCSS3005-R80B, struktura lesklá , jemná nebo barvu namíchat a dát do spreje. Děkuji
Nákup elektroniky a bílé techniky na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky specifikované v této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“) je dodávka elektrotechniky na rok 2022 (včetně naložení, dopravy a složení na místo určení) dle specifikace provozních jednotlivých ubytoven, uvedených v položkovém rozpočtu.
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Obyčtov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Fakulta umění - dodávka nábytku
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku nábytku pro Fakultu umění. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na dvě samostatné části.
Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
ZČU - Revitalizace části kampusu Západočeské univerzity v Plzni Borská pole, Univerzitní ul., Plzeň
Předmětem zakázky je zpracovat komplexní návrh architektonického, krajinářského a vodohospodářského řešení veřejného prostranství vymezené části kampusu ZČU v Plzni.
Dodávka nábytku do prostor NRB
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení kancelářských i společných prostor zadavatele převážně kancelářským, konferenčním či jídelním nábytkem.
Nákup regulačního ventilu PCV60002
Předmětem veřejné zakázky je nákup regulačního ventilu PCV60002 v PC06, včetně provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Rekonštrukcia OcÚ Beňadikovce
Rekonštrukcia OcÚ. Zahŕňa: - zateplenie obvodového plášta, - zateplenie strechy, - rekonštrukcia elektroinštalácie, - výmená dverí a okien