Vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie prípravnej dokumentácie architektonickej štúdie, v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu a kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na zastrešenie vnútorného átria budovy Župného domu(NKP) a poskytnutie súvisiacich služieb. Projektová dokumentácia bude ...
Údržba plôch verejnej zelene
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie dodávateľa služieb na údržbu plôch verejnej zelene. Práce zahŕňajú kosenie rovinatých plôch, svahovitých plôch v okolí bytových domov a kosenie ruderálnych porastov (stariny). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola Gajary
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Gajary. Miesto stavby : k.ú. Gajary, obec Gajary parc.č.: 208, 207/1, 206/2, 206/1. ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC: -ZATEPLENIE OBJEKTU MINERÁLNA VLNA HR.160MM VVRÁTANE SOKLOVEJ ČASŤI -ZATEPLENIE STRECHY V ROVINE ...
Zajištění klimatizace administrativní budovy ŘSD Pankrác - dokončení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání a instalaci klimatizačního systému pro prostory administrativní budovy ŘSD Pankrác, které aktuálně ještě nejsou klimatizovány.
Výkon projekčních činností pro Zoo Praha 2023 - 2024
Předmětem plnění této VZ bude tvorba projektové dokumentace. Projekční práce budou spočívat ve vypracování potřebných stupňů PD, různé varianty studie, DUR, DSP a DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu na jednotlivé akce.
Posílení separace odpadů v obcích Regionu Cezava
Předmětem zadávacího řízení je dodávka odpadových nádob, kompostérů a kovových kontejnerů pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného odpadu. Zakázka je rozdělena na 2 dílčí plnění, které tvoří samostatné celky
Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií paroplynového teplárenského zdroje v elektrárenské lokalitě Mělník a dále zajištění pravidelného, ...
Výstavba obecních bytů v lokalitě K Zastávce, zpracování PD včetně inženýrské činnosti
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve věci výstavby tří bytových domů v ulici K Zastávce na ploše území, které navazuje na stávající sídliště na jižním okraji města. Zadavatel předpokládá rozdělení realizace na 4 samostatné části, resp. etapy 1. až 3. etapa realizace jednotlivých bytových domů vč. související ...
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Sedlec-Prčice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Zvyšování kvality inovační infrastruktury xPORT Business Accelerator VŠE - vybavení
Dodání vybavení interiéru pro zařízení prostor pracoviště xPORT VŠE dle technického popisu.
SOŠ OaS Nová Baňa - rekonštrukcia chaty Tajch - vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmet zákazky sa týka objektu rekreačnej chaty, súpisné číslo 6453, orientačné číslo 42 na pozemku KNC parc. Č. 1814 v k.ú. Nová Baňa, ktorý bol daný do užívania v roku 1964. Objekt momentálne nie je celoročne využívaný a rekonštrukciou sa má dosiahnuť možnosť celoročného využívania objektu na ubytovanie, konanie prednášok, workshopov, ...
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu formou rámcového výberu 6 projekčných tímov, pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie bytových a polyfunkčných budov od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno – lokalita ŠLN II
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita ŠLN II". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina
Predmetom zákazky je realizácia energetického zdroja na výrobu tepla a elektriny na technologickej koncepcii dvoch (2) plynových motorov a ostatného príslušenstva. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia distribučného transformátora T10 s dodávkou nového transformátora s príslušenstvom. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce ...
Rekonštrukcia strešných okien v átriu budovy DaRZ Pavčina Lehota
Predmetom zákazky s názvom Rekonštrukcia strešných okien v átriu budovy DaRZ Pavčina Lehota je zabezpečenie demontáže pôvodných strešných okien, vyspravenie omietok a fasády, montáž nových strešných okien. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti B1 súťažných podkladov.
Výber projektanta pre modernizáciu a dostavbu areálu Fakultnej nemocnice Trnava
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a poskytnutie súvisiacej inžinierskej činnosti pre modernizáciu a dostavbu areálu Fakultnej nemocnice Trnava. V rámci poskytnutia predmetu zákazky úspešný uchádzač poskytne nasledovné činnosti / výstupy: - Program požiadaviek, - Urbanisticko architektonickú štúdiu a súvisiacu ...
Rôzny spojovací materiál
Predmetom zákazky je dodanie rôzneho spojovacieho materiálu, podrobný popis je v prílohe č. 1, Opis predmetu zákazky
Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom
Predmetom obstarávania je "Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom". Uvedená stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO 01 Vlastná stavba SO 02 Agátový hájik - vybavenie detského ihriska SO 03 Sadové úpravy SO 04 Mestský mobiliár SO 05 Kontajnerové stojisko SO 06 Verejné osvetlenie Podrobný opis predmetu obstarávania je ...
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra
Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.
Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách
Projekt revitalizácie vnútro bloku sa zaoberá zmenou povrchu dvoch parkovísk, chodníka bez zmeny ich rozsahu, výmenu povrchu menšieho parkoviska a výmenu povrchu asfaltových povrchov chodníkov. Ďalej je návrhom riešený projekt výmeny prvkov detského ihriska a výsadba väčšieho množstva stromov. Súčasťou projektu je i výmena a doplnenie verejného ...
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - výměna nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje vytápění včetně montáže, zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka.
Realizace LBK a IP v k. ú. Nové Kopisty
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je založení nových interakčních prvků IP 1, IP 2.1, IP 2.2 a IP 3 a lokálních biokoridorů LBK 4.1, LBK 4.2 a LBK 4.3 na parcelách č. 453, 370, 411, 390, 395, 398, 354, 355, 357, 358 a 440 v k. ú. Nové Kopisty s následnou tříletou pěstební péčí. Celková výměra 38420 m2.