Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry

Predmetom zákazky je vybudovanie infraštruktúry na Školskej ulici v Komjaticiach pozostávajúcej zo stavebných objektov : SO 002 Rozšírenie distribučnej siete vodovodu vrátane prípojok, SO 003 Gravitačná splašková kanalizácia vrátane prípojok, SO 007 NN prípojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009 Rozšírenie distribučnej siete plynovodu ...

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi

Hledáme ke koupi bytový dům v Kuřimi s 8 a více bytovými jednotkami nebo s možností jejich zbudováním.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

Posteľná bielizeň pre UK

Posteľná bielizeň pre UK

Predmetom zákazky je dodávka posteľnej bielizne spolu so súvisiacimi službami.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části.

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám plastové vchodové dveře

Poptávám dveře vedoucí z terasy do kuchyně. Jedná se mi o vchodové dveře, plastové - bílé.

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu v Brně

Hledám krátkodobý pronájem bytu 1+kk v Brně – Líšni (pouze na 3 měsíce), cena do 11.000 Kč včetně inkasa.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Most, Bílina

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí.

Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně

Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou v majetku, ve správě, nebo svěřené Úřadu MČ Prahy 15 a s tím spojené dodávky.

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici Začiatok je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Stavba je členená do štyroch samostatných stavebných objektov 101Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho 201Rekonštrukcia mosta na Ul. ...

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

K. Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, krenotechnika dočasná stavba

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení provozu krenotechniky objektu Vřídelní kolonády během provádění havarijních oprav objektu a zabezpečení distribuce vřídelní vody pro balneologické účely lázeňských domů v Karlových Varech.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebusice a katastrálním území Hospozín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

Pravidelný pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení, výmena filtrov, opravy, odstránenie porúch, vykonávanie odborných prehliadok, vypracováva hlásenie o úniku fluorovaných skleníkových plynov. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poptáváme pronájem bytu nebo RD, Brno a okolí

Poptáváme pronájem bytu nebo RD, Brno a okolí

Poptáváme pronájem bytu nebo RD, Brno a okolí, do částky 16.000 Kč včetně inkasa pro 4 osoby, máme 1 většího psa.

Poptáváme zakoupení bytového domu, Brno

Poptáváme zakoupení bytového domu, Brno

Poptáváme zakoupení bytového domu, Brno s 8 a více bytovými jednotkami nebo s možností jejich zbudováním.

Poptáváme zakoupení pozemku

Poptáváme zakoupení pozemku

Poptáváme zakoupení pozemku v Kuřimi nebo v Brně pro výstavbu bytového domu s 8 a více bytovými jednotkami.

Renovace oken, Rakousko

Renovace oken, Rakousko

Potřebuji renovovat špaletová okna. Prosím o nabídku.

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce - PD

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce - PD

Zpracování projektové dokumentace, výkon činnosti autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom

Stavebné práce v súvislosti s projektom modernizácie systému CZT v Žiari nad Hronom. Navrhovany projekt uvažuje so zrušením potrubného vedenia v tepelnych kanáloch v predmetnej časti mesta a jeho náhradu za nové bezkanálové potrubného vedenie (BPV). Stavebné úpravy budú pozostávať z vykopovych prác, búracích prác existujúcich chodníkov, ...

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote odstránenie havarijného stavu. Technický stav výplní otvorov strednej školy je v nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje zatekaním, netesnosťou a neprípustným prestupom tepla. Rámy drevených okien ...

(záznamy 1/25 z 31211)  strana 1 / 1249