Nábytok školského internátu
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre stavbu Chirurgicko – intenzivistického pavilónu
Predmetom tejto zákazky je spracovanie štúdie, projektové práce a ďalšie súvisiace činnosti, pozostávajúce z vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného konania a vydania územného rozhodnutia, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania a vydania stavebného povolenia, vypracovania a dodania ...
Dodanie klimatizácií do vozidiel DPB, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie montáže klimatizácií do priestoru pre cestujúcich do kĺbových vozidiel, rok výroby 2010 a 2012. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění servisu, údržby a opravy staničních baterií
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav staničních baterií a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět kontrolu stávajících staničních baterií, dodávku nových staničních baterií výměnou za nefunkční staniční baterie, jejich opravy a údržbu v měnírnách Zadavatele. ...
Dodávky přístrojových transformátorů VVN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek přístrojových transformátorů VVN s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu přístrojových transformátorů VVN zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2021 – 03/2027. S ohledem na ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - kuličkové šrouby II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kuličkových šroubů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Zpracování projektové dokumentace pro Thomayerovu nemocnici – pavilóny A1 a A3 – opakovaná VZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rozsahu: a) Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů c) výkon inženýrských činností (zajištění vydání pravomocného ...
Světelné technologie, HW systémy a osvětlovací technika pro Divadlo na Orlí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletních světelných a osvětlovacích technologií vč. HW systémů pro Divadlo na Orlí.
Stavba č. 41929 Domov pro seniory Krč II, projektant etapy 0001 a 0002
Projektová činnost, rozdělená na 2 etapy: etapa 0001 (NOVÝ PAVILON) - přístavba nového pavilonu v areálu; etapa 0002 (AREÁLOVÁ INFRASTRUKTURA) - rekonstrukce areálové infrastruktury, spočívající v realizaci propojovacího krčku mezi stávající budovou a novým pavilonem, rekonstrukci stávajících prostor pro napojení komunikačního krčku a rekonstrukci ...
Provádění pravidelné údržby zahrad objektů spravovaných Diplomatickým servisem
Provádění pravidelné údržby zahrad objektů spravovaných Diplomatickým servisem v období let 2020 - 2023.
Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1
Předmětem plnění je výměna konstrukčních vrstev chodníků v ulici U Divadla a v ulici Legerova, v úseku Vinohradská – U Divadla. Výměna konstrukčních vrstev bude provedena v maximální tl. 580 mm, kryt chodníků bude z vápencové mozaiky a ze žulové dlažby, vjezdy budou ze žulové dlažby o rozměrech 15x15x12 cm.
Zpracování projektové dokumentace Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stupně DSP a DPS vč. zpracování dokladové části, rozpočtu, zajištění stavebního povolení a dokumentace pro realizaci stavby. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu prací: provedení rozvodů elektřiny, vody,topení,kanalizace,plynu,výměna radiátorů a krytů,parapety,část.výměna ...
Rozšíření závlahového detailu
Předmětem zakázky je nákup 4 kusů pásových zavlažovačů, kapkové závlahy na 21 ha a 390 m trubkových rozvodů závlahové vody. Bližší údaje na profilu zadavatele
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Martin – Východný mestský okruh – I. etapa
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úseku približne 3,5 km. Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované v stupni ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v ...
Farby, laky a pomocný materiál
Predmetom zákazky je dodanie farieb, lakov a pomocného materiálu pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostatnú časť týchto súťažných podkladov.
Poptáváme navíjení cívek
Sháníme firmu, která se zabývá navíjením cívek. Kooperant si z materiálu vždy sám zajistí drát pro navinutí cívky a izolační ochrannou pásku, ostatní materiál (těleso cívky a kontakty) dodá Obzor.
Poptávám výměnu oken za plastová
Poptávám výměnu oken za plastová. Popis: jedná se o výměnu původních dřevěných oken v bytě v panelovém domě z r.1975 za plastová. A také vyzdění mezery mezi dvěma okny.Přibližné rozměry a fotografie jsou v přílohách Bohužel mi sem nejdou vložit. Tak na vyžádání zašlu e-mailem Termín: do konce 1.Q.2020 Lokalita: Zruč nad ...
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Potenciál města - Žďár nad Sázavou
Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení lokality Neumannova, Magistrála a Atrium. 3.1| Druh soutěže 3.1.1| Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. 3.1.2| Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako urbanistická , architektonická a krajinářská. 3.1.3| Podle počtu fází se ...
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Huntířov a druhá v části katastrálního území Kocléřov s navazující částí katastrálního území Huntířov a s navazující částí katastrálního území Záboří u Dvora Králové, včetně ...
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
19157 - I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - následná péče o dřeviny 2020-2022
Jedná se o provedení následné péče vysázených dřevin u stavby „Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná“ v letech 2020-2022 zahrnující zálivku, ošetření dřevin ve skupinách, ošetření dřevin solitérních, ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb a mulčování. Péče o dřeviny bude prováděna v souladu s: - Arboristickými standardy AOPK, - TP 99 ...