Dodávka výtlaku k čistírně odpadních vod v Hînceşti (Moldavsko)
Veřejná zakázka je součástí projektu zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Moldavsku s názvem „Modernizace nakládání s odpadními vodami v Hînceşti (Moldavsko)“. Cílem projektu je zajištění dlouhodobě udržitelného systému nakládání s odpadními vodami ve městě Hînceşti a okolí. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž tlakového potrubí ...
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje tepla včetně montáže a zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu domova mládeže SPŠKS v Hořicích.
Prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica
Predmetom zákazky je prepojenie okruhov kotolní UMB K8 a K9 Banská Bystrica, ktoré sa bude realizovať na základe projektu pre realizáciu stavby (firma enas Energoaudit a služby, s.r.o., máj 2019) Prepojenie kotolní Tajovského 10 a Cesta na amfiteáter 1, UMB Banská Bystrica, so zrušením kotolne Cesta na amfiteáter. Podrobnejšie informácie sa ...
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Predmetom obstarávania je Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné ...
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu
Predmetom zákazky je výmena okuliarového (vtokového) uzáveru DN 2000 na potrubí dnového výpustu na vodnej stavbe Hriňová z dôvodu sfunkčnenia ovládania dnového výpustu, nakoľko sa jedná o jedno z hlavných technologických zariadení s priamym dosahom na bezpečnosť vodnej stavby a jej prevádzku.
Poptávám opravu bojleru
Poptávám opravu bojleru značky MIROTERM, obsah 80 l.
Poptávám regulátory tlaku plynu
Žádám o vypracování cenové a termínové nabídky na: Regulátor tlaku plynu GDJ 15R04-0 Regulátor tlaku plynu VGBF 80F40-3 Regulátor tlaku plynu VGBF 50F40-3 Děkuji.
Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Olomoucko, tepelná zařízení - zajištění havarijní služby, servisních prací, oprav a údržby
Provádění pravidelného servisu a servisních kontrol, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožujících dodávku tepla a teplé užitkové vody v dotčených tepelných zařízeních.
Kamenica nad Cirochou - zmena technológie vykurovania - R
Predmetom stavby je výstavba novej kotolne na kusové drevo, zateplenie a vyregulovanie pripojených budov č. 2 a č. 15 vrátane nových prípojok vody, kanalizácie, elektro pre kotolňu a nových potrubných rozvodov pre napojené budovy vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou.
Systém potrubní pošty - optimalizace linky L3 a rozšíření systému potrubní pošty
Předmětem plnění je optimalizace linky L3 systému potrubní pošty a rozšíření systému potrubní pošty v Pavilonu péče pro matku a dítě. Předmět plnění bude realizován ve 2 etapách: 1. etapa - optimalizace linky L3 - přepojení stanice lékárna a laboratoř na novou linku, rozdělení trasy potrubní pošty L3 na dvě linky, zřízení subpřejezdu a rozšíření o ...
Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce: Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie Strojného zariadenia a parné kotla pre výrobu pary v podniku Bryndziareň a syráreň,s.r.o., Zvolenská Slatina
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Technológia výroby pary
Predmetom zákazky je Stroj na generovanie pary z vody pre technologické účely o pretlaku 1,0 MPa a teplote 190°C s kapacitou min 98 kW a min 130 kg pary/hodina, teplota napájacej vody 105°, návratnosť kondenzátu 30-50%. Vstupné medium sú pelety z mláta, biomasy, drevín alebo poľnohospodárskych produktov Súčasťou stroja je úprava vody a zásobník na ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie účinnosti kogeneračných jednotiek v Komárne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov tepla a zvýšenie tepelnej účinnosti kogeneračných jednotiek v systéme centrálneho zásobovania teplom v meste Komárno. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Dostavba kanalizace Držovice – ulice Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP
Předmětem zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Držovice v ulicích Na Romži, Fibichova, U Cihelny a SNP. Výstavba nové splaškové kanalizace bude probíhat převážně v místních komunikacích. Stavba je rozdělena na 9 kanalizační větví a dva výtlačné řady. Součástí stavby je výstavba dvou čerpacích stanic. Splašková kanalizace bude ...
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby s celkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Prešov, DK - vykurovanie budov č. 1, 2 a 5 - R
Predmetom zákazky je výstavba novej kotolne v budove č. 1, nového vykurovacieho rozvodu a novej plynovej prípojky, vybudovanie novej kotolne v budove č. 5, prevedenie termostatizácie a hydraulického zaregulovania rozvodu ÚK, nová plynová prípojka a v budove č. 2 sa prevedie termostatizácia a hydraulické zaregulovanie rozvodu ÚK a nová teplovodná ...
Výměna přehříváku páry PP II kotle K2 v EOP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s provedením výměny přehříváku páry PP II kotle K2 v sídle zadavatele. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou ...
Poptávám nerezové svěrné šroubení
Poptávám nerezové svěrné šroubení na trubku pr. 21,3 x 2 (1/2" s řezným prstencem - 12 ks
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Oravská Polhora, na parcele č. 2618/3 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti Strojbal
Dodanie zariadenia do modulárnej kotolne s rozmermi maximálne 6,1 x 2,4m. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.