Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
Rekonstrukce kotle K3 na LTO v Elektrárně Poříčí
Předmětem díla je provedení rekonstrukce stávajícího černouhelného kotle K3 v lokalitě Poříčí na kotel spalující LTO, a to pro dodržení emisních limitů a jako záložní zdroj teplofikace pro případ výpadku provozovaných fluidních kotlů v Elektrárně Poříčí. Podrobná technická specifikace a rozsah díla jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Eulálie II – moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix – poloprovozní jednotka
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka technologických celků, dodávek biomasy (paliva) a provedení stavebních prací.
Zmena média v parných rozvodoch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...
Výměna kotlů v Paláci Sevastopol
Výměna 3 kotlů v Paláci Sevastopol (dům č.p. 988 na pozemku parc.č. 585 v k.ú. Staré Město, obec Praha) a provedení s tím souvisejících prací vč. likvidace stávajících kotlů, vše dle projektové dokumentace zpracované MIKRO PRAHA spol. s r.o., IČO: 271 45 611.
Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vypracování projektové dokumentace, následnou realizaci dodávky a instalaci – přičemž se jedná o následující hlavní celky: kontejnerová kotelna a kontejnerový sklad pelet, nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky, nová nádrž na LTO, modernizace stávající kotelny. Umístění kontejnerové kotelny a ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu 6, kde v existujúcej šachte HV3 - Š23 budú v rámci HV napájača Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, od ktorých začína realizácia predmetu zákazky, ...
Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodojemu, který zajistí větší akumulaci pitné vody pro obec Hněvotín. Postaven bude vedle stávajícího vodojemu, který bude po vybudování nového odstraněn. Součástí projektu je také napojení nového vodojemu na stávající inženýrské sítě obce Hněvotín. Bližší technický a technologický popis jednotlivých ...
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Nerezové potrubí – rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 - nové - část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu – trubek na stavbu Rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 včetně dopravy.
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Rekonštrukcia existujúcich rozvodov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je aj modernizácia rozvodov ...
Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín – Bysterec
Predmetom zákazky je realizácia projektu Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín Bysterec podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B. 1 súťažných podkladov
Modernizácia rozvodu tepla na tepelnom okruhu CK 31 Šaľa
Predmetom obstarávania je výmena tepelného potrubia primárneho rozvodu tepla. Modernizácia výmeny potrubia sa bude diať v pôvodných trasách jestvujúcich rozvodov tepla. Teplo centrálneho zdroja tepla bude dodávané tak ako je v súčasnosti a pre tých istých odberateľov tepla. Poloha staveniska je daná umiestnením jestvujúcich odberov tepla a zdroja ...
Rekonstrukce výměníkových stanic
Opravy a modernizace budov.
Výstavba zdroja tepla pre budovu krytej plavárne v Krompachoch
Predmetom zákazky je výstavba obnoviteľného zdroja tepla kombinácia tepelné čerpadlo soľanka (zemný vrt) / voda a tepelné čerpadlo vzduch/voda, vnútorné rozvody tepla ku radiátorom a podlahovému vykurovaniu, rozvody podlahovky, hliníkové radiátory, armatúry, regulačné ventily, izolácie potrubia a výstavba vzduchotechniky a rekuperáciu vlhkých ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty využitím aerotermálnej energie
Predmetom zákazky je návrh zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte SO01 - DSS Košúty. Návrh obsahuje zostavu dvoch jednotiek tepelného čerpadla s integrovaným predhrievačom o celkovom výkone min. 240 kW (A7/W35).
Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre 4 budovy ZŠ Kapušany, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nové zdroje tepla pre vykurovanie budov ZŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené samostatnými plynovými TČ. Zostavy sú určené pre ...
SOŠ Rakovice - Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Predmetom zákazky je modernizácia jestvujúceho zdroja vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie OZE.
Rekonstrukce ÚV Adolfovice
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, která se nachází v údolí Šumného potoka v CHKO Jeseníky. Modernizace a rekonstrukce stávající úpravny vody Adolfovice, zahrnuje doplnění stávající technologické linky, intenzifikaci stávajícího vystrojení úpravny vody, související ...
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...