Brno, VDJ Bystrc I. tl. p. 2x1000m3 – rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc I. tl. p. 2x1000 m3 a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci požadovaných prací bude provedena rekonstrukce stavební a technologické ...
Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vypracování projektové dokumentace, následnou realizaci dodávky a instalaci – přičemž se jedná o následující hlavní celky: kontejnerová kotelna a kontejnerový sklad pelet, nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky, nová nádrž na LTO, modernizace stávající kotelny. Umístění kontejnerové kotelny a ...
Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4, a K-Bikoš
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rozvojom účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Dodávky ocelového potrubí
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Dodávky ocelového potrubí" je uzavření Rámcové dohody s jedním Dodavatelem na dodávky ocelového potrubí podle potřeb Zadavatele, pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a dále pro zlepšení tepelně-technických parametrů potrubní sítě.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově  – V. a VI. etapa - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.Demontáž stávající ...
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Poptávám revizní šachty, plastové a litinové poklopy
Poptávám 4ks revizní šachtice dn 400, 2x poklop plastový,2x poklop litinový 1,5t. 25 ks 2m kg průměr 150 sn8. 5x koleno průměr 150, 15,30,45 stupňů sn4. 2x přesuvka kg 150.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  ulice Komenského a Palackého
• Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného ...
Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
Rekonstrukce kotle K3 na LTO v Elektrárně Poříčí
Předmětem díla je provedení rekonstrukce stávajícího černouhelného kotle K3 v lokalitě Poříčí na kotel spalující LTO, a to pro dodržení emisních limitů a jako záložní zdroj teplofikace pro případ výpadku provozovaných fluidních kotlů v Elektrárně Poříčí. Podrobná technická specifikace a rozsah díla jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Eulálie II – moderní a ekologický energetický zdroj na palivový mix – poloprovozní jednotka
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka technologických celků, dodávek biomasy (paliva) a provedení stavebních prací.
Zmena média v parných rozvodoch
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovenie stavby: Zmena média v parných rozvodoch vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.. Zmenou teplonosného média z pary na horúcu vodu dôjde k zvýšeniu účinnosti a efektívnosti dodávky tepla vo verejných rozvodoch tepla. Zároveň dôjde k zvýšeniu spoľahlivosti dodávok tepla a spresneniu merania ...
Výměna kotlů v Paláci Sevastopol
Výměna 3 kotlů v Paláci Sevastopol (dům č.p. 988 na pozemku parc.č. 585 v k.ú. Staré Město, obec Praha) a provedení s tím souvisejících prací vč. likvidace stávajících kotlů, vše dle projektové dokumentace zpracované MIKRO PRAHA spol. s r.o., IČO: 271 45 611.
Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vypracování projektové dokumentace, následnou realizaci dodávky a instalaci – přičemž se jedná o následující hlavní celky: kontejnerová kotelna a kontejnerový sklad pelet, nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky, nová nádrž na LTO, modernizace stávající kotelny. Umístění kontejnerové kotelny a ...
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu 6, kde v existujúcej šachte HV3 - Š23 budú v rámci HV napájača Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, od ktorých začína realizácia predmetu zákazky, ...
Posílení vodovodního systému a výstavba vodojemu Hněvotín
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodojemu, který zajistí větší akumulaci pitné vody pro obec Hněvotín. Postaven bude vedle stávajícího vodojemu, který bude po vybudování nového odstraněn. Součástí projektu je také napojení nového vodojemu na stávající inženýrské sítě obce Hněvotín. Bližší technický a technologický popis jednotlivých ...
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Nerezové potrubí – rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 - nové - část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu – trubek na stavbu Rekonstrukce technologického mostu ZCHÚ - K 2 včetně dopravy.
Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky sú stavebné práce Rekonštrukcia rozvodov tepla na tepelnom okruhu Dubnička a Stred, Bánovce nad Bebravou
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice a Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice Rozsah stavieb ...
Rekonštrukcia existujúcich rozvodov v rámci sústavy centrálneho zásobovania teplom, Topoľčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálneho zásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodných podzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je aj modernizácia rozvodov ...