Plynové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k úpravě a skladování plynné fáze, která opouští kondenzační chladič a je tvořena vodíkem (H2), oxidem ...
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Retrofit K8
Provedení úpravy spalovacího procesu stávajícího práškového kotle K8 spalujícího hnědé uhlí, na kterém bude rozšířena palivová základna pro nová paliva.
Ekologizace Teplárny Přerov - Multipalivový kotel K6
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nového multipalivového parního kotle o parním výkonu 40 MWt pro spoluspalování biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP).
Rekonstrukce kotelen a výměny kotlů v objektech města
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nezbytné k modernizace kotelen a výměny kotlů v objektech města Příbram. Jedná se dodávku nových kotlů s instalací a přípomocnými stavebními pracemi.
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 vč. stavební připravenosti a všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Vybudování kotelny na biomasu
Předmětem zakázky je vybudování biokotelny se zásobníkem paliva a pro vytápění objektů jak občanské vybavenosti, tak objektů určený k bydlení v obci Mašťov. Zakázka zahrnuje dodávku a instalaci dvou kotlů o minimálním výkonu 390 kW pro plně automatické spalování dřevní štěpky, pilin, pelet a hoblin. Dále je předmětem zakázky realizace ...
CPA DELFÍN, energetické centrum s KJG
Předmětem je dodávka a instalace zdroje tepla v nově vybudované přístavbě kotelny. Jako zdroj tepla bude dodána a instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a el. výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. Dále jsou předmětem venkovní ...
Kotol na drevný odpad a odsávanie pilín
Predmetom zákazky je obstaranie kotla na drevný odpad so zásobníkom pilín a zariadenia na odsávanie a filtráciu pilín podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice, čistící stanice plynu a plnící stanice CNG, VTL plynovod
Předmětem zakázky je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů s čistící stanicí plynu a plnící stanicí CNG a těžebním plynovodem.
Trutnov - oprava VDJ HSM
Předmětem zakázky je oprava vodojemu Trutnov Horní Staré Město (VDJ HSM). Cílem je výměna a modernizace technologické části a sanace a renovace stavební části. V rámci opravy bude vyměněno staré litinové či ocelové potrubí a armatury za nové. V rámci opravy dojde též k modernizaci měřících zařízení a ovládacího systému vodojemu. Podmínkou ...
Výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves
Predmetom verejného obstarávania je výmena rozvodov ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3 v Spišskej Novej Vsi. V rámci tejto stavby sa vybuduje nový vykurovací rozvod a rozvod TV a cirkulácie TV v celkovej dĺžke trasy cca 391,60 m podzemného rozvodu, vrátane kompenzátorov, ktorý bude zhotovený z predizolovaných potrubí v bezkanálovom vyhotovení. ...
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodovodního potrubí v úseku od šachty Š5, umístěné v parku mezi ulicemi Hybešova a Vodní, stávajícím podchodem pod ulicí Nové sady do šachty v ulici Nové sady, kde bude propojeno na stávající vodovodní potrubí DN 500. Potrubí DN 250 bude v prostoru šachta Š5 otevřeným výkopem propojeno na ...
Rekonstrukce ochranné vrstvy a výměna potrubních rozvodů sprchových rovin ABS J a K
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce protikorozní ochrany absorbéru J a K a výměna potrubních rozvodů sprchových rovin 1-5 absorbéru J a K. Jedná se zejména o odstranění stávajícího pryžového obložení, opravu ocelové konstrukce, aplikaci vinylesterové protikorozní vrstvy a výměnu sprchových rovin které jsou degradovány pracovním prostředím. ...
7294 Možnost snížení tlaku v plynojemech
Předmětem je vypracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „Možnost snížení tlaku v plynojemech ” v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jehož účelem je instalace vratného potrubí s elektroarmaturou s ...
Akce 7296 - Odtlakování I.O. při těžké havárii + akce 8316 - Rekonstrukce potrubní trasy od Ko k HPV
Předmětem veřejné zakázky je v případě části díla označené jako „7296 Odtlakování I.O. při těžké havárii“ instalace nové potrubní trasy systému odtlakování I.O. Tato potrubní trasa bude napojena T-kusem na stávající potrubní trasu vedoucí z KO k PV KO s vyústěním trasy do boxu PG. V trase odtlakování budou sériově řazeny dvě elektroarmatury s ...
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplej úžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústava tepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Záměna potrubí TVD na chlazení klima jednotek a dalších spotřebičů na HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně vybraných potrubních tras a jejich komponent (armatury, tlakové hadice, měřící a škrtící zóny) systému TVD, které jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, za ekvivalent vyrobený z korozivzdorné oceli, včetně změny dimenzí (DN15, DN20 na DN25).
Poptáváme průmyslové armatury
Poptáváme průmyslové armatury 2ks, uzavírací klapka KEYSTONE DN50, Fig.320-116, Body-DI, M.P.W.P.16bar, Temp -16/100°C, PN6/10/16/ANSI150. Děkuji.
Teplárna Sever - rekonstrukce zdroje KVET z biomasy
Rekonstrukce stávající technologie KVET z biomasy a modernizace případně výměna navazující technologie bude řešena v budově stávající kotelny.
Centrum průmyslového výzkumu - průmyslové armatury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslových armatur s pohonem a armatur ručních podle technické specifikace, která je podrobně uvedena v odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: zateplení obvodového pláště, zateplení soklu, zateplení střechy, výměna otvorových výplní, zateplení půdy. • Výměna zdroje: výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW, vyregulování otopné ...
Realizace vlastního energetického zdroje v Nemocnici Tábor, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další technologie, jako je vnější a vnitřní plynovod, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem ...
Nemocnice Boskovice – Rekonstrukce tepelného zdroje
Předmětem této veřejné zakázky je dílčí obnova stávajících zařízení pro výrobu tepla umístěných v kotelně Nemocnice Boskovice, a to v souladu s technickými podmínkami definovanými ve všech nezbytných podrobnostech v Příloze č. 1 k zadávací dokumentace, a dále v souladu s obchodními podmínkami dle Přílohy č. 3 k zadávací dokumentaci a v rozsahu ...
Nový zdroj ŽT – PPC 25 MWe
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nového zdroja tepla a elektrickej energie, ktorý doplní súčasné výrobné jednotky v Žilinskej teplárenskej, a.s.. Jeho základnými funkciami bude v mimovykurovacom období v plnom rozsahu pokryť výrobu tepla a elektrickej energie v rozsahu nevyhnutnom pre požadovanú dodávku: a)pary premysleným odberateľom a do ...
Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zhotovení stavby Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.