SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů II. část
Předmětem veřejné sektorové zakázky je rekonstrukce parovodní sítě na horkovodní, a to napojení páteřního rozvodu horkovodu z areálu Teplárny České Budějovice do ulice Dvořákova, kde se u VS Zelenina napojí na páteřní trasu horkovodu vybudovanou v rámci akce „SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu - výstavba horkovodních rozvodů I. ...
Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě
Přeložka částí dálkovodů benzinu/motorové nafty D101 Litvínov – Hněvice o dimenzi DN300 a D102 Litvínov – Třemošná o dimenzi DN300 provozovaných společností ČEPRO, a.s., části VTL plynovodu 4,0 MPa o dimenzi DN 500 a části VTL plynovodu 2,5 MPa o dimenzi DN 300 provozovaných společností GasNet, s.r.o., části ropovodu o dimenzi DN 500 provozovaného ...
Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce pro snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Vlašim. Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy školy, včetně části se školní jídelnou a tělocvičnou, rekonstrukce otopné soustavy v budově a její vyregulování po zateplení. Budou zatepleny obvodové stěny ...
Úspory energie ve výrobním objektu firmy OKNA JUHA
Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy truhlárny Babina 90, 331 01 Plasy, které spočívají především v zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměně otopného zařízení, instalace FVE, LED osvětlení a automatické regulace odsávání hoblin.
Úhlové spojky, Německo
Hledáme českého výrobce redukčních úhlových spojek z POM (polyoxymetylén) a úhlové spojovací hrdlo na hadici z POM. Můžete nám zde poskytnout kontaktní údaje?
Poptávám hutní materiál
Poptávám trubky 245x25 EN 10210 - 3 540mm 4ks, 1 140mm 2ks. Pokud není tento rozměr, tak nejbližší, ale aby byl silnostěnný.
Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa
Predmetom zákazky je modernizácia vykurovania bytových domov podľa projektovej dokumentácie t.j. napojením bytových domov na vykurovací systém. Podrobný opis je uvedený v projektovej dokumentácii.
Poptávám armaturu
Poptávám armaturu, prosím o cenovou nabídku na kohout DN25 PN40 XOMOX 127 s jednočinným pohonem Xomox. Kuželový kohout dvoucestný přímý Xomox 127-ISO DN25/PN40 provedení přírubové, hrubá lišta /hrubá lišta, stavěcí délka 160 mm, materiálové provedení těleso, kuželka 1.4408, pouzdro PTFE. Kohout osaďte pneupohonem Xomox - jednočinný vratný, ...
SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu – výstavba HVS a rekonstrukce TG6
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové horkovodní stanice a úprava stávající kondenzační turbíny TG6 za účelem dosažení energetických úspor při rozvodu a výrobě tepelné energie v Teplárně České Budějovice v Českých Budějovicích a zvýšení účinnosti výroby elektrické energie, včetně nezbytných stavebních prací a zhotovení příslušné dokumentace.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.
Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Zimný štadión - Chladenie
Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...
Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy spoločnosti SYNKLAD ENERGY s.r.o.
Osoba podľa § 8 ods.1) obstaráva stavebné práce, podľa výkresovej projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, ktoré predstavujú implementáciu opatrení vyplývajúcich z realizovaného energetického auditu. Cieľom zákazky cez dodanie stavebných prác je primárne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie a výmena stavebných otvorov, zateplenie strechy, ...
Komplexní energetické úspory ve spol. Wotan Forest, a.s., provozovna Horka
Předmětem je dodání nového bezobslužného energetického zdroje (kotle) na biomasu o výkonu 3 MW a zařízení na čištění spalin včetně přípravy staveniště, stavebních prací, rekonstrukce sila, off-line line zásobování sila na palivo, přívodu paliva, napojení spotřebičů a veškerého ostatního potřebného zařízení potřebného pro obsluhu a provoz ...
Zníženie energetickej náročnosti budov B, C a D Gymnázia v Nových Zámkoch
Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej účinnosti budov Gymnázia Nové Zámky - zateplenie fasády, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovania, výmena okien. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Projektovej dokumentácii.
Výstavba fluidního kotle EGT v elektrárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele, svým jménem a na svou odpovědnost, pro zadavatele navrhnout a vypracovat projektovou dokumentaci a dle této provést stavební práce, vyrobit, instalovat, uvést do provozu a vyzkoušet fluidní kotel v lokalitě EMĚ, který nahradí stávající zdroje v dodávkách tepla a elektrické energie, provést ...
Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy
2.3Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 9 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné ...
Inovácia procesu výroby tekutých doplnkových krmív v spoločnosti BIONIS s.r.o.
Technológia 1: Nerezová nádrž Technológia 2: Šnekové čerpadlo Technológia 3: Guľový ventil selektropohonom Technológia 4: Tenzometrický snímač/Tenzometrické váhy Technológia 5: Potrubie apotrubné armatúry atvarovky Technológia 6: Riadiaci systém -vrátane montáže a dopravy
Nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200
Předmětem zakázky je nákup multifunkčního tlakovacího centra s rozsahem tlakování armatur do DN 1200 a zkušebním tlakem do 100 bar pro výzkumné centrum ABO valve, s.r.o.
Technológia využitia odpadového tepla z výroby ľadovej vody
Predmetom zakázky je dodanie a inštalácia technológie na spätné získavanie tepla z chladiacich jednotiek na výrobu ľadovej vody a jeho efektívne využitie.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Čachtice. V rámci stavebnych prác pre zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu sa navrhuje zateplenie fasády, strechy a stropu nad 1.PP modernými technológiami. Pôvodné exteriérové výplne otvorov /okná a dvere/ budú vymenené ...
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa znižovania energetickej náročnosti budovy výmenou vzduchotechniky a rekonštrukciou kotolní K1, K2 a K3; t.j. výmenou kotlov s príslušenstvom a zabezpečovacími zariadeniami. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na 5 let (2018-2022) na provedení vnitřních inspekcí plynovodů DN150, DN300, DN500, DN700, DN800, DN1000, DN1200, DN1400, pomocí inteligentních ježků. Požadované služby - Caliper, Mapping, MFL, TFI. Tři dodavatelé služby, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, ...
Energetické služby a dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy
Predmetom zakazky je zateplenie, výmena okien, inštalácia vzduchotechniky, energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, modernizácia distribučného systému pre UK a teplej vody na administratívnej budove spoločnosti Topagro, s.r.o. na adrese Ruskovce 197. Všetko realizované ...
Fontána ČSA Banská Bystrica
Predmetom zákazky je obnova nefunkčnej fontány s kruhovým priemerom, ktorá sa nachádza v parku pred Mestským úradom na ulici Československej armády v Banskej Bystrici v rozsahu stavebnotechnické riešenie, búracie práce a výkopy, statika, technológia fontány, vodné hospodárstvo, prípojka NN, elektroinštalácia a uzemnenie.