7742 Náhrada ručních armatur zimních ochran CHV za elektroarmatury
Předmětem veřejné zakázky je náhrada technicky zastaralých, ručně ovládaných hradidel zimní ochrany CHV, elektroarmaturami a dále výměna dožitého přívodního DN400 od hradítek k zimním ochranám.
Dodávky ocelového potrubí
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Dodávky ocelového potrubí" je uzavření Rámcové dohody s jedním Dodavatelem na dodávky ocelového potrubí podle potřeb Zadavatele, pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a dále pro zlepšení tepelně-technických parametrů potrubní sítě.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves II
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Propojení vodovodního řádu s vodojemem v Jiřicích
Předmětem veřejné zakázky je podzemní liniová stavba, která bude plnit funkci zásobování pitnou vodou obyvatelstvo obce Jiřice, a to formou napojení nového přivaděče z vodovodní sítě (VaK Mladá Boleslav, a.s.). Do zájmové lokality bude přivedena pitná voda ze směru od města Benátky nad Jizerou formou napojení na stávající ocelový řad.
Teplárna Sever – rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice
rekonstrukce a modernizace kotle na spalování slámy v objektu stávající Teplárny SEVER, výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalaci předávací stanic v napojovaných objektech a instalaci posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě
Poptávám přímotop či topné těleso do výrobní haly
Poptávám u Vás přímotop či topné těleso do výrobní haly, kde je hodně prašné prostředí, je zde i řezárna dřeva. Potřebujeme prosím i certifikát k topení. Prosím o zaslání cenové nabídky. Děkuji moc. S pozdravem, Eva Dovrtělová Nákupní oddělení / Purchasing department
Centrum hydraulického výzkumu – výměníky tepla
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výměníků tepla v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné ...
Ekologizace lokálních zdrojů - výměna hořáků
Předmět plnění zahrnuje dodání nových monoblokových plynových hořáků v nízkoemisní (ULTRA - LOW NOx) verzi. Celkem se jedná o 29 ks hořáků. Součástí dodávky je kompletní uvedení hořáku do provozu včetně všech potřebných seřízení, zkoušek a autorizovaného měření emisí dle zák. 201/2012 Sb. Po instalaci hořáku musí být splněny požadavky na emise ...
Poptávám montáž plynového kotle
Poptávám montáž plynového kotle, prosím o cenovou nabídku závěsného plynového kotle s průtokovým ohřevem TUV, včetně montáže na všechny přípojky. Dále posouzení komínu a případné vyvložkování. Výška cca 11m a je 2x zalomený - 45° a uvedení do provozu s revizní zprávou.
GOLEM Velké Hamry – rekonstrukce kotelny
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – kotlů na biomasu blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí souvisejících stavebních prací a služeb.
Dřevoterm, s.r.o. - nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je podrobněji upraven v čl. III. zadávací dokumentace.
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 1.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - Dlouhá“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulicích Dlouhá a Wolkerova. V ulici Dlouhá bude osazeno sedm objektů ...
2019 Zateplenie obecných budov
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovy obecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa ...
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu - dodávka technologie
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření výkonu stávající kotelny a s tím související dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících prací nezbytných ke splnění veřejné zakázky
Zajištění údržby LC kotelna a odsíření v lokalitě Dětmarovice
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování služeb souvisejících s údržbou zařízení LC kotelna a odsíření v EDE, s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude pro Vyhlašovatele ekonomicky nejvýhodnější, se stanoveným kritériem hodnocení, kterým je nabídková cena.
UK – PF Kotelna
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým ...
Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ informačných technológií
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia tepelného hospodárstva. Predmetom technického riešenia stavby je rekonštrukcia jestvujúceho centrálneho zdroja tepla nízkotlakovej teplovodnej plynovej kotolne, ďalej vyregulovanie rozvodov tepla, termostatizácia vykurovacích telies v jednotlivých objektoch napojených na jestvujúci ...
Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické, objekt IO-03 Trasa teplovodního vedení
Jedná se vybudování přeložky sekundárních rozvodů teplovodu a teplé vody s cirkulací (čtyřtrubkový rozvod) okolo budovy č.p. 411 na parc. č. 646 k.ú. Poruba, která má nahradit stávající trasu potrubí, vedenou vnitřkem budovy č.p. 411 na parc. č. 630 v Ostravě - Porubě. Současně bude přivedena nová přípojka ÚT a TV (čtyřtrubkový rozvod) pro objekt ...
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších rozvodov ústredného vykurovania, ohriatej pitnej vody a cirkulácie ohriatej pitnej vody teplovodu a rozšírenie teplovodu pre nové objekty v časti mesta VEĽKÝ MEDER.
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva
Poptávám demontáž kotle na tuhá paliva, váha 280kg. Lokalita Brno - Kuřim.
VN Brno – Rekonstrukce kotelny a instalace nových rozvodů na budově č. 15 – realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce centrální parní výměníkové stanice na horkovodní v souvislosti se změnou primárního topného media. Výměníková stanice bude sloužit pro vytápění, ohřev media pro vzduchotechniku, přípravu teplé užitkové vody a dodávku páry (500 kg/hod, 0,3 MPa) pro kuchyň. Samostatnou součástí bude úprava zařízení ...
Provozování tepelného zařízení – plynové kotelny v objektu Stamicova ulice, Brno - Kohoutovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spojené s výrobou a dodávkou tepla a teplé užitkové vody do objektu Stamicova 11 a do bazénu, odběrné místo 0800052365 v Brně-Kohoutovicích v rozsahu stanoveném „Smlouvou na dodávku tepelné energie a teplé vody z tepelného zařízení – plynové kotelny – v objektu Stamicova ulice 11 Brno-Kohoutovice“ ...
Rámcová dohoda - Rekonstrukce potrubí DN150 až DN300, na trasách produktovodů ČEPRO,a.s.
Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce potrubí formou oprav vad produktovodu DN 150 – DN 300, PN 63, které se nachází na území České republiky.
Pořízení výtopny na centrální vytápění biomasou pro společnost FARPOL s.r.o.
Předmětem plnění je osazení kotelny kotlem o příkonu min. 250 kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo dělení paliva, primárně požadovaného zadavatelem. Rozměry balíků paliva 1200x800x2200mm (řepková nebo pšeničná sláma, případně z travin).
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov
Predmetná stavba rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom obnovy vykurovacej sústavy a zdroja tepla v objektoch Základnej školy v obci Drienov. Ako zdroj tepla je navrhovaná zostava kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone 363,5 kW.