Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti Federal-Mogul FP a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technologie zařízení umožňující změnu současného způsobu distribuce tepla spočívající v decentralizaci zdrojů tepla. Součástí předmětu je rovněž zprovoznění tohoto zařízení a provedení všech souvisejících prací. Bude se jednat o nové, dříve nepoužité a nerepasované zařízení a vybavení.
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej sezóny ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“, touto zadávací dokumentací (ZD) a SOD vč. všech přiložených a v ZD a SOD specifikovaných příloh. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové ...
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava
Rekonštrukcia OST spojená s hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. Účelom rekonštrukcie je modernizácia a zhospodárnenie prevádzky odovzdávacej stanice tepla (ďalej len OST) a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zariadenie OST je fyzicky, morálne opotrebované a počas predchádzajúcej vykurovacej ...
G728 - výměna vík chladičů za korozivzdorné a umožnění revize výměníků
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace prací spočívající ve výměně horních vík a den z uhlíkové oceli u výměníků za horní víka a dna z korozivzdorné oceli. Současně s úpravami výměníků bude provedena montáž ocelových konstrukcí (závěsů) ve stavební části pro umožnění manipulace s těly chladičů během revizí, ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech města Břeclav
Předmětem této zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Města Břeclav. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující návrh a instalaci úsporných opatření na základě podrobné technické a ekonomické analýzy energetického hospodářství dotčených objektů. Po realizaci dojde k následnému dlouhodobému sledování ...
Rekonstrukce kotelny na koleji VŠCHT Praha - Volha
Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace kotelny na vysokoškolské koleji Volha spočívající ve výměně stávajících kotlů, rozvodů plynů, zařízení pro MaR a veškerého ostatního vybavení kotelny a strojovny z důvodu jejich fyzického a morálního zastarání (kotelna již nevyhovuje platným emisním normám).
C-Energy horkovod JIH změna dimenze DN300 II
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí stávající velmi poruchové potrubí v trase mezi šachtou v areálu TTa1 a výměníkovou stanicí VS 26, a to za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, formou dodávky "na klíč".
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Bernolákova v meste Vranov nad Topľou, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel o počte 14 ks. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Dodavatel stavebních prací a služeb na vysokotlakém plynovodu DN1000
Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele pro stavební práce a služby týkající se vysokotlakého (VT) plynovodu DN1000 o délce přibližně 85 km od stávající traťové ventilové stanice v Tvrdonicích v Jihomoravském kraji ke stávající traťové ventilové stanici na Bezměrově II ve Zlínském kraji, včetně rozšíření stávajících traťových ventilových ...
Dodávka výměníkové stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové parní výměníkové stanice s přípravou na přechod z páry na horkovod, následná demontáž stávající výměníkové stanice včetně stavebních úprav a statického zajištění dle projektové dokumentace pro provádění stavby zhotovené spol. ENERGO s.r.o. se sídlem: Durďákova 346/38 Brno - Černá Pole 613 00. ...
Rekonstrukce zdroje tepla ve Františkových Lázních
Předmětem zakázky je tedy návrh technického a stavebního řešení zdroje, příprava a zpracování dokumentace, projednání řešení se zadavatelem, projednání s příslušnými správními úřady, tedy kompletní dodávka zdroje (včetně zajištění realizace stavební části Projektu), a zprovoznění a proškolení obsluhy. Svou povahou se jedná o veřejnou zakázku dle ...
Obnova kogeneračních jednotek kotelny U Stadionu č. p. 779
Likvidace 4ks zastaralých kogeneračních jednotek a instalace 3ks nových kogeneračních jednotek vč. 10 letého servisu ve stávajícím prostoru kotelny U Stadionu, Jičín, kraj Královéhradecký.
Sportovně rekreační areál Vejsplachy,Vrchlabí - krytý bazén - energoblok
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla a elektrické energie v nově budovaném Sportovně rekreačním areálu Vejsplachy, KÚ 786306 Vrchlabí, vyrobené spalováním zemního plynu ve dvou plynových kotlích a v kogenerační jednotce pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla a správa tohoto zařízení. Zařízení bude nově instalováno a provozováno ...
Tepelný napáječ ETE - České Budějovice - dostavba
Předmětem veřejné zakázky je závazek Dodavatele, svým jménem a na svou odpovědnost realizovat kompletní provedení Dodávky A (Tepelný napáječ ETE - České Budějovice - dostavba) v rozsahu podrobně specifikovaném v Technické části Smlouvy a v Realizační dokumentaci, zpracované v rámci plnění Smlouvy Dodavatelem a schválené Zadavatelem. Předmětem je ...
Náhrada uzavíracích armatur velkých napájecích hlav - xRLxxS01
Předmětem veřejné zakázky nazvané „7817 - Náhrada uzavíracích armatur velkých napájecích hlav - xRLxxS01“ je Dokumentační část a Realizace díla formou dodávky na klíč, jedná se o náhradu stávajících elektroarmatur xRLxxS01 za nové s předpokládaným vyšším uzavíracím momentem, včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, ...
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT
Předmětem plnění této části 1 veřejné zakázky je rekonstrukce tepelného zdroje (kotelny) pro VOŠ a SŠ Boskovice pro objekty A, B, C a Domova mládeže, spočívající zejména v instalaci 1 ks kogenerační jednotky o výkonu 81 kWe a 120 kWt a dále 2 ks kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 130 kW v místnosti stávající kotelny v budově C, a to dle ...
Zajištění vodoinstalatérských, topenářských a souvisejících opravárenských  a údržbářských služeb
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění vodoinstalatérských a topenářských opravárenských a údržbářských prací a provádění manipulací na technických zařízeních vodního hospodářství v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících plynových kotlů a plynových kogeneračních jednotek včetně nezbytných stavebních úprav, kompletní oprava fasády objektu včetně výměny oken, vrat, dveří a zpevněných ploch v okolí objektu.
Rekonstrukce teplovodní kotelny na dřevní biomasu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající teplovodní kotelny na dřevní biomasu. Stavba je nyní v nevyhovujícím stavu a kotel je na pokraji své životnosti. Stávající kotel je o výkonu 1,5 MW bez možnosti větší regulace a bude nahrazen dvěma menšími kotly o výkonu 2 x 300 kW s přípravou pro další rozšíření o třetí kotel o stejných ...
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
Předmět, specifikace a rozsah požadovaného plnění: - Demontáž dvou stávajících kotelen a montáž dvou nových kotelen - Demontáž stávající a montáž nového měření a regulace - Potřebná úprava plynu v obou kotelnách - Rozvod užitkové vody
Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet a elektrodomků
Předmětem této zakázky, tj. každé její části dle níže uvedeného, je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na výrobu a dodávku včetně montáže a osazení armaturních šachet a elektrodomků.
Ohřívač vzduchu letištní - nákup, 1. část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 23 ks letištních ohřívačů vzduchu ve třech provedeních s příslušenstvím pro zajištění vojenského leteckého provozu.
Rekonstrukce plynových kotelen - rozdělena na části
Část 1: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plynové kotelny v areálu VŠ kolejí na ul. Kohoutova 3, Brno vč. výměny stávající technologie kotelny. Současně s výměnou technologie bude zřízen nový vstup do kotelny z venkovního prostoru a uvnitř kotelny přibude ocelová lávka. Část 2: Předmětem ...
Konec uhlí v Plané n. Lužnicí
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Přestavba zdroje na spalování biomasy je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s rekonstrukcí kotlů K5 a K6 a související infrastruktury skladování, přípravy a transportu paliva na spalování biomasy v souladu se Zadávací dokumentací tj. náhrady stávajícího ...