Výměna vratného potrubí I. etapa Nešpora-Nedvěda DN500
Výměnu vratného potrubí horkovodního vedení DN 500 mezi šachtami Š135 - Š154 v celkové délce cca 390 metrů. Demontáž a likvidace tepelné izolace potrubí, včetně ocelového uložení, podpěrných konzol a uložení nakráceného demontovaného potrubí do Objednatelem připravených kontejnerů. Demolice stávajících šachet, stavební úprava vypouštěcí šachty ...
Rekonstrukce plynového (a části olejového) hospodářství generátoru
Předmětem veřejné zakázky je provedení náhrady stávajícího potrubí plynového a části olejového hospodářství generátoru s nevyhovujícími svary a náhrady stávajících zastaralých potrubních komponent novými prvky včetně zpracování příslušné dokumentace.
Dodávka výměníků pro společnost TECHKON-SERVIS s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výměníků. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu
Poptávám opravu kulového kohoutu na vodu v Kroměříži (k napouštění bazénu).
ZDS HA Výměna potrubí HKV P25 - Š58
Technické podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny na výkon a funkci a zahrnují zejména: - Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2x DN 400 v úseku průlezného kanálu P25 až šachtice Š 58 za nové, včetně veškerých strojních dodávek a prací, dodávek a montáže armatur, nových izolací, stavebních prací, nosných ocelových konstrukcí pod nový ...
ZDS KA Výměna potrubí primáru Š8-PS634
Předmětem realizace díla „ZDS KA Výměna potrubí primáru Š8-PS634“ je výměna primárního horkovodního potrubí v souladu se zpracovanou dokumentací pro výběr zhotovitele, podmínkami a termíny uvedených v dokumentaci, v zadání, ve smlouvě o dílo a zároveň v souladu s veškerými platnými právními předpisy, normami, zákony a vyhláškami ČR. Podrobný ...
ZDS FM Výměna potrubí primáru HKV K11-Š1A
Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2xDN 500 v úseku kompenzátoru č.11 až šachtice Š1A za nové, včetně stavebních prací, nosných OK pod nový horkovod a terénních úprav. Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2xDN 100 v PIP provedení v úseku Š1A-PS 303 včetně veškerých strojních dodávek a prací, dodávka a montáž armatur ,stavebních prací, ...
ZDS HA Výměna potrubí HKV Š10-Š11
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „ZDS HA Výměna potrubí HKV Š10-Š11“ (dále také jen „Dílo“). Technické podmínky veřejné zakázky jsou stanoveny na výkon a funkci a zahrnují zejména: Realizace výměny horkovodu 2 x DN200 v úseku Š10-Š11 o celkové trase cca 221m a to včetně ...
Vysokotlaký plynovod DN 500/400
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci zakázky na výstavbu nového vysokotlakého plynovodu DN 500/400, napojeného na stávající distribuční plynovod DN 500 v majetku společnosti GasNet, s.r.o. Celková délka plynovodu DN 500/400 činí cca 237 m. Plynovod DN 500/400 je zakončen hlavním uzávěrem plynu (HUP) na ...
Přechod parní větve II. na horkovod v Olomouci - I.etapa
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase a to v podrobnostech Přílohy č.1 Smlouvy - Technická specifikace předmětu Díla. Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných ...
40576, 40577 prodloužení životnosti kotelních komponent kotle č. 1 a 2
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení životnosti kotelních komponent kotlů č. 1 a 2.Jedná se o aplikace ochraného nástřiku proti působení vysokoteplotní korozní eroze, a to zejména na trubkách LUVA a varných trubkách výparníků, včetně provedení přípravných prací spočívajících v očištění stěn spalovací komory tryskáním. Nedílnou součástí je i ...
8029 - Doplnění filtrační stanice TL71 ohřívačem vzduchu
Předmětem této VZ je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla 8029 - Doplnění filtrační stanice TL71 ohřívačem vzduchu v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Účelem záměru projektu požadované instalace ohříváku je snížení vlhkosti ...
Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove na Západnej terase
Predmetom zákazky je realizácia kompletnej rekonštrukcie centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2 v budove v budove na Západnej terase, ktorá sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne je riešená výmenou za nový systém centrálnej plynovej kotolne PK1 a PK2, teda kompletnej výmene technológie centrálnej plynovej kotolne, ...
Oprava ropovodů objímkami 2023 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou rámcových smluv s jedním či více dodavateli dle § 131 a 132 odst. 3 písm. b) ZZVZ na opravy vad ropovodů pomocí objímek vhodných k opravám dle uznávaných standardů. Jedná se o potrubí magistrálních tras ropovodů, potrubí v čerpacích stanicích ropovodů na území České republiky, dále se jedná o potrubní ...
Úspory energie ve společnosti Farma Kožichovice s.r.o. - biomasová kotelna
Předmětem plnění jsou dodávky v rámci projektu - Úspory energie ve společnosti Farma Kožichovice s.r.o. - biomasová kotelna. Jedná se o dodávku kontejnerového mobilního řešení kotle na biomasu, zásobníku paliva a přípravy paliva. Podrobný popis předmětu plnění je uveden ve Specifikaci předmětu plnění, který je jako součást zadávací dokumentace ...
Potrubí třídy 11 s přírubovými spoji a tvarovkami - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - 2. dodávka
Předmětem veřejné zakázky je 2. dodávka Potrubí třídy 11 pro část stavby PVP Bukov - zajištění provozu - oprava požárního řádu mezi jámou R7S a R1 včetně dopravy
Regenerační hořáky
Předmětem veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a zprovoznění nových regeneračních hořáků sedmi tavících pecí na hliník včetně kompletního topného a řídícího systému.
Opravy a revize kulových uzávěrů,  vč. pohonů a jejich koupě
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem budou opravy a revize kulových uzávěrů, servopohonů těchto KU a dále dodávka náhradních dílů ke KU, případně celých nových KU nebo jejich částí, náhradních dílů pohonů, případně celých nových ...
Nákup regulačního ventilu PCV60002
Předmětem veřejné zakázky je nákup regulačního ventilu PCV60002 v PC06, včetně provedení všech zkoušek, dle technické specifikace regulačního ventilu, která tvoří přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Poptáváme výměnu ohřívače vody
Poptáváme výměnu ohřívače vody. Dobrý den, vážení, chtěl bych Vás jako předseda SVJ požádat o zaslání nabídky na výměnu ohřívače vody v naší kotelně (včetně možného termínu výměny). Na shromáždění vlastníků bytů jsme se domluvili, že vyměníme jeden z našich dvou ohřívačů vody JW 502TNA (189 litrů ) za nový (vstupní ohřívač). Myslím že by ...
Poptávám výrobu topných patron
Poptávám výrobu topných patron 230 v, 100w, průměr 6,4 mm, délka 30 mm. Děkuji Horčic
Viničné – zmena systému vykurovania areálu - R
Predmetom investičnej akcie je nahradiť vysoko neefektívny, nehospodárny a neekologický systém vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou. Cieľom investície je odstrániť nedostatky z hľadiska tepelno-technických ukazovateľov platných pre súčasnosť a zvýšenie energetickej efektívnosti objektov budov ...
Poptávám akumulační nádrž s výměníkem ke kotli
Poptávám akumulační nádrž s výměníkem ke kotli na dřevo a pelety. Mám k dispozici prostor 400x500x2200mm- jako stojací nebo variantně závěsnou nádrž přímo nad kotel 600x600x1200mm. Můžete mi prosím udělat cenovou nabídku na obě varianty ? Děkuji Marek Pavlík
Poptávám hrdla koncovek RAJ
Sháníme hrdla koncovek RAJ . Pokud tyto hrdla máte k dispozici a je možné je u Vás koupit, prosíme o cenovou nabídku na 10ks.Předem děkujeme.