8949 - Rekonstrukce nátrubků PG k.m.51÷56 DN25 a uzlu připojení kontrolních nádržek PG s vyloučením HS
Dílem je zpracování dokumentační části, dodávka a následná realizace díla „8949 - Rekonstrukce nátrubků PG k.m. 51 ÷ 56 DN25 a uzlu připojení kontrolních nádržek PG s vyloučením HSS“ v Jaderné elektrárně Dukovany spočívající v nahrazení stávajících HSS mezi DVN a nátrubky na plášti PG a rekonstrukce nátrubků PG bez nutnosti jejich výměny, a to ...
G281 - VF-ČSTVD a kanály TVD - zajištění životnosti hlavních potrubních rozvodů TVD min. do roku 2050
Předmětem veřejné zakázky je záměna potrubních tras, a to včetně potrubních komponent - armatur a škrtících clon na systému technické vody důležité v Čerpací stanici technické vody důležité a potrubních kanálech technické vody důležité.
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej 261/19, 815 35 Staré Mesto. Ide o výmenu vykurovacích zariadení (starých teplovodných kotlov Protherm, za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol novej generácie). Táto výmena však vyžaduje aj výmenu teplo technických zariadení vybavenia kotolne (ako rozdeľovač, zberač, ...
Oprava řídicího systému VZT a chlazení pro COS v areálu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most
Zajištění opravy (upgradu) nebo výměny řídicího systému vzduchotechniky a tepelného hospodářství pro centrální operační sály a předávací stanice PS-1 v budově G a na technickém dispečinku v odštěpném závodě zadavatele Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Most, o. z.
Výměna potrubí LEBIT Velkomoravská - Mišákova
Výměna přívodního a vratného horkovodního potrubí mezi šachtami Š151 v ul. Velkomoravská - Š152d v ul. Ibsenova včetně části napojených přípojek po uzavírací armatury, které jsou součástí díla. Připoložení doprovodného dispečerského rozvodu (chrániček optického vedení a komunikačního kabelu) podél vratného potrubí mezi šachtami 151 - 152d
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne, konkrétne stavebné práce budú pozostávať z: - demontáži jestvujúcich 3 ks plynových kotlov Viessman Atola a príslušných potrubí, armatúr, kotlových obehových čerpadiel, dymovodov - demontáži nefunkčnej úpravni vody a expanzných nádob - demontáže zmiešavacích trojcestných ventilov a ...
Dodávka luten hrázových 630
Předmětem plnění této smlouvy je dodávka 24 ks luten hrázových D630x1500 a 8 ks poklopů lutnových klenutých D630 pro použití ke zřizování průlezů zabudovaných do výbuchuvzdorných hrázových objektů v hlubinných dolech, podrobněji z Zadávacích podmínkách.
Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na DÚ Nitra Damborského 5, 949 01 Nitra
Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného, kalového hospodárstva 12/2019/DU-NR - 1 ks oceľová nádoba skorodovaná, netesná neexistuje technický list a prehlásenie o zhode celková repasia. - Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti ...
Udržovací práce - výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob, komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Internal Inspections 2023-2028
Předmětem VZ je uzavření rámcové smlouvy se 3 dodavateli na roky 2023-2028, jejíž předmětem jsou vnitřní inspekce plynovodů o DN200 - DN1400. Další informace o předmětu plnění VZ jsou uvedeny v čl. 1.2 ZD a návrhu smlouvy. Tři dodavatelé služby, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, budou vyzývání k předložení nabídek v dílčím zadávacím ...
ZEVO - využití odpadního tepla
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s instalací zařízení pro vyvedení odpadního tepla odchozích spalin z technologie spalovny odpadů ZEVO Plzeň ve formě topné vody. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně ...
Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce
Veřejná zakázka je základní komponentou projektu ZRS ČR pod názvem „Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce“. Projekt cílí na snížení uhlíkových emisí ve městě Banja Luka skrze vylepšení otopného systému 3 veřejných institucí, resp. škol a rozšíření povědomí o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů energie mezi místními žáky a ...
Rozvody medicinálních plynů pro COS a JIP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž prvků rozvodů medicinálních plynů pro COS a JIP vč. příslušných stavebních prací. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Ve vztahu k zákonu však ...
Výměny a obnovy části stávajících potrubních tras horkovodů
Předmětem této zakázky je obnova a výměna části stávajících tras horkovodů zadavatele v rámci těchto staveb: • Výměna části potrubí PTV Černokostelecká, • Výměna části potrubí PTV Hradecká, I. etapa, • Obnova PTV Poděbradská, • Obnova PTV Pod Strání, • Obnova PTV Moldavská, a to v souladu s Technologickými standardy RTZ PT včetně jejich ...
Zajištění hotovosti pro PO, SO a VO
Předmětem zakázky je zajištění hotovostního režimu pro pracovníky hotovostní skupiny pro následné zásahy v rámci operativní údržby na zařízení JE Dukovany dle zákona č. 263/2016 Sb., zák. č. 250/2021 Sb., vyhl. č. 358/2016 Sb. a norem ČSN EN 13480, ČSN EN 13445 Poskytovatelem, které nejsou předem plánovány sedmidenním plánem Objednatele a které ...
Rekonstrukce TR 110/22 kV Praha - Měcholupy, dodávka nové rozvodny 110 kV pro vnitřní prostředí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka plynem izolované rozvodny 110 kV se dvěma systémy přípojnic podélně dělené. Podrobné informace v ZD.
Dodávka luten hrázových
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 180 ks hrázových luten D800 pro použití ke zřizování průlezů zabudovaných do výbuchu vzdorných hrázových objektů v hlubinných dolech, a to dle specifikace a nákresů uvedených v přílohách č. 3 a č. 4 ZP.
Zníženie energetickej náročnosti budovy  Materskej školy Kunerad
Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, ktoré pozostáva zo zateplenia objektu exist. materskej školy, z výmeny výplní otvorov, zrealizovania zelenej strechy, vyregulovania vykurovania, ktoré zahŕňa výmenu kotlov, radioátorov a osadenie solárnych kolektorov na streche. Všetky miestnosti sú prirodzene ...
Rámcová dohoda - Opravy vad Produktovodu
Opravy potrubí nebo jejich částí, zejména opravy potrubí výřezem, záplatou nebo kloboukem, montáž a likvidace armaturních šachet včetně úpravy terénu, oplocení, nadzemního vedení, opravy vrtů, drobné práce na koncových zařízeních skladů a dále ostatních prací nebo výkonů k provedení takové opravy a úpravy nezbytných.
Parní elektrodový kotel 20MWe
Předmětem plnění zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s instalací parního elektrodového kotle o elektrickém výkonu 20MWe a jeho certifikací.
Dynamický nákupní systém - Nákup potrubí
Předmětem plnění je dodávka potrubí dle požadavků zadavatele.
Obnova přivaděče Štěpánovice Čebín DN1400 v úseku 26,364 33 - 26,578 33 km - III. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Vodozádržné opatrenia v meste Rajec
Predmetom zákazky sú práce na vodozádržných opatreniach v intraviláne mesta Rajec. Objekty SO-01 až SO-08 predstavujú vodozádržné opatrenia, ktoré budú realizované odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom novobudovaných systémov rúr s vytvorením retenčných objektov nádrží, podzemných retenčných priestorov a dažďovej ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Výstavba paroplynového teplárenského zdroje 1 v teplárenské lokalitě Mělník
Předmětem veřejné zakázky je navržení a vypracování projektové dokumentace, provedení stavebních prací, výroba, dodání, provedení montáží, uvedení do provozu a vyzkoušení veškerých stavebních objektů, provozních souborů zařízení a technologií paroplynového teplárenského zdroje v elektrárenské lokalitě Mělník a dále zajištění pravidelného, ...