Pce A 001 Rekonstrukce sekundárních rozvodů
Rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů 2x DN 250-50 v kanálech za teplovody z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 150 - 32 ve stávajících trasách v celkové délce tras cca 1 650 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
CR, PS D 034 Rek. technologie PS
Rekonstrukce stávající technologie předávací stanice tepla v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Rekonstrukce plynové kotelny TMB
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. PROJEKT řeší rekonstrukci zdroje tepla a s tím související práce a dodávky, přičemž zdrojem tepla je kaskáda plynových kotlů
Kotol na drevný odpad a odsávanie pilín
Predmetom zákazky je obstaranie kotla na drevný odpad so zásobníkom pilín a zariadenia na odsávanie a filtráciu pilín podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Predmetom zákazky je rekonštrukcia teplovodnej plynovej kotolne v bytovom dome (36 b. j.) na Košickej ulici v Žiline. Plynová kotolňa je vybudovaná v suteréne objektu a zásobuje teplom a teplou vodou iba bytový dom (36 b.j.). Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov (časť B.), rozsah je uvedený v projektovej ...
F978 - 1(2).80Q, 0(2).80H - Výměna potrubí SHZ transformátorů + řešení dodatečné ochrany konzervátorů
Předmětem díla (dále jen „díla“) je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména ve výměně potrubí SHZ za nové potrubí stejné dimenze a z materiálu, jako je stávající potrubí na transformátorech 1(2)AT1(2,3), 1(2)BT1(2) a 7(8)BT1(2) včetně zvýšení ochrany konzervátorů doplněním potrubí a sprejových hubic s k-faktorem ...
F114 - 1(2) VC Výměna klapek ČKD na vnějším potrubí v AJ před CHV a na výtlaku čerpadel CCHV
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající ve výměně stávajících 10 ks klapek na řádech CCHV v systému VC, včetně dopadu do ovládání klapek a vyvolaných dopadů v části elektro a stavební, a dále likvidace vyměňovaných klapek.
Potrubí třídy 11 s přírubovými spoji a tvarovkami - Rozšíření PVP Bukov II. etapa
Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1. - Potrubí Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Potrubí třídy 11 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy. Část 2. - Přírubové spoje Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Přírubových spojů třídy 11 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy. ...
Rámcová dohoda - defektoskopie produktovodů
Předmětem bude defektoskopie produktovodů, tj. provedení vnitřní inspekce ocelového potrubí určeného k přepravě nafty a benzínu, které se nachází na území České republiky, které je ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s. Vnitřní inspekce ocelového potrubí zahrnuje magnetickou inspekci (MFL), ultrazvukovou inspekci (UT), kombinací inspekce (MFL) + ...
Ekolog. a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.-Moder. energetického zdroje
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace parního plynového vyvíječe, jako je vnější a vnitřní plynovod, parní rozvody, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její ...
Praha hl.n. ON dodávka a montáž tepelných clon
Dodávka a montáž tepelných clon, které budou provedeny včetně potrubí, kabeláže a ostatního příslušenství, propojeny s venkovními jednotkami - viz situace v příloze dle technických možností konkrétního dodavatele zařízení. Součástí je i přívodní vedení z rozvodny pro venkovní jednotky. Dojde také k vypracování projektové dokumentace pro provedení ...
Dodávky armatur, svorek ke KZL
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek armatur, svorek pro KZL s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek armatur, svorek pro KZL zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 08/2027. S ohledem na rozsah ...
Poptávám vodoměrnou šachtu
Poptávám dodavatele vodoměrné šachty na 1 vodoměr, na obsypání hlínou. Max výška 1000 mm. max průměr 1000 mm.
Dostavba kotelny a kotel na vytápění biomasou a elektrostatický filtr pro společnost LST a.s.
Předmětem plnění je dostavba a osazení kotelny teplovodním automatickým kotlem o jm. výkonu min. 1000 kW s multicyklonem a palivovou šachtou. Kotel je určený pro spalování nekontaminovaných drobných dřevních odpadů (dřevní štěpka). A pořízení elektrostatického filtru, který bude integrován do spalinového potrubí nového kotle.
Provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je provedení vnitřní inspekce ropovodu Družba. 1) Provedení běhu ultrazvukového úbytkového inteligentního ježka v roce 2021. 2) Provedení běhu trhlinového úbytkového inteligentního ježka v roce 2022. 3) Vyhodnocení obou běhů a předání závěrečných zpráv v souladu s přílohou č. 1 návrhu smlouvy (příloha č. 2 této ...
Brno, VDJ Útěchov - rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Útěchov a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou na hranici životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce se počítá s osazením nových armatur včetně rekonstrukce navazujících ...
Strojné zariadenie a parný kotol pre výrobu pary
Predmetom zákazky je dodanie strojného zariadenia a parného kotla pre výrobu pary v podniku podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
VD Slušovice - oprava potrubí spodních výpustí
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v kompletní výměně dvou větví výpustného potrubí DN1000 vedeného ve štole spodních výpustí a strojovně regulačních uzávěrů. Délka štoly je 145.6m, půdorys strojovny má vnitřní rozměr 7,5x25,8m. Práce musí být prováděny tak, že nebude omezena manipulace vždy na jedné větvi hlavních výpustí a bude ...
Chemické čištění zařízení pro topné a chladící medium
Provedení chemického čištění zařízení pro distribuci a přenos topného media s cílem snížit energetickou náročnost na vytápění a chlazení určených prostor v areálu Pražského hradu, včetně provedení následného energetického auditu.
Výmena technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou technológie, modernizáciou parnej výmenníkovej stanice a vyregulovaním vykurovacej sústavy v SOŠ chemickej, Vlčie Hrdlo 50, 821 07 Bratislava podľa projektovej dokumentácie.
Kogenerační zdroj tepla Spořilov - II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
8453 - Kvalifikace systému SAOZ na vyšší teplotu H3BO3 v sání
Předmětem veřejné zakázky je zodolnění potrubních tras doplněním nových a úpravou stávajících uložení pomocných ocelových konstrukcí systémů SAOZ. Dále budou provedeny úpravy na čerpadlech systémů SAOZ. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou ...
Komponenty kompresního šroubení a armatur Swagelok pro experimentální zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky komponent kompresního šroubení a armatur Swagelok.
Dodávky předizolovaného potrubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek účastníka, resp. dodavatele dodávat zadavateli topné a ohebné potrubí v předizolovaném provedení včetně ostatních stavebních dílů a komponentů předizolovaného topného potrubí a poskytovat služby v souvislosti s montáží a provozováním potrubí včetně stavebních dílů a komponentů potrubí dle jednotlivých ...
Kombinovaný hořák
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kombinovaného hořáku včetně příslušenství a souvisejících komponent. Kombinovaný hořák teplovodního kotle slouží ke spalování pyrolýzních produktů - pyrolýzního oleje a plynu. Vyprodukovaným teplem pak ohřívá teplosměnné plochy kotle pro ohřev teplé vody. Regulovaný ...