Rekonštrukcia kotolne - Základná škola Sirk
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekt Základnej školy, ktorá sa nachádza v obci Sirk, k. ú. Sirk. Navrhovaná rekonštrukcia rieši zmenu zdroja tepla z pôvodnej uholnej kotolne na vykurovanie biomasou (drevenou štiepkou ). Umiestnenie kotolne je dané pôvodným riešením, ktoré sa upraví a to ponechaním pôvodnej kotolne s umiestnením nového ...
Výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů bloku A,B,C,D
Předmětem veřejné zakázky je výměna dožitých částí tlakového celku výparníku a přehříváků kotlů A, B, C a D. Nedílnou součástí je zpracování požadované dokumentace, úspěšné odzkoušení zařízení, uvedení zařízení do provozu a likvidace odpadů.
Rekonstrukce potrubních rozvodů oxidačního vzduchu absorborů J a K
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitřního potrubního rozvodu oxidačního vzduchu absorbéru J a K (změna provedení a materiálu). Jedná se o zavedení potrubí před vrtule míchadel absorbéru J a K. Nedílnou součástí předmětu zakázky je provedení zkoušek, zpracování požadované dokumentace a likvidace odpadů.
Kotle, Rakousko
Poptávám kotle o výkonu 60 kw nebo 70 kw. Kotle na pelety nebo kusový náklad. Prosím cenovou nabídku.
Vyprázdnění a zpětné zprovoznění vybraných úseků ropovodu Družba
Předmětem veřejné zakázky je vyprázdnění a zpětné zprovoznění vybraných úseků potrubí ropovodu Družba a provedení výřezů potrubí v určených lokalitách.
Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „Instalace středotlakých parních plynových kotlů na PŠ“ podle PROJEKTU. Jedná se o instalaci nových středotlakých parních kotlů o tepelném výkonu 2x 35 MW, s výstupní teplotou přehřáté páry 220 °C a tlakem 0,9-1,0 MPa(a), jako náhrada stávajících kotlů s dožitou technologií. Realizace stavby bude ...
E922 - Zodolnění systému TVN proti poruchám
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v odstranění stávajících heterogenních svarových spojů na systému technické vody nedůležité (TVN) a přetrasování drenážního uzlu páteřních potrubí TVN na mezistrojovně obou HVB JE Temelín.
SOŠ stavebná, Tulipánová, Žilina - stavebné úpravy kotolne, Bánovská cesta
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy kotolne, ktorá sa nachádza v areáli SOŠ stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám teplovodní kotel pro ústřední vytápění
Poptávám litinový teplovodní kotel pro ústřední vytápění, pro uzavřený okruh a požadovaný výkon 25 kW, na dřevo, uhlí.
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita Kroměříž
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace, Kroměříž, innogy Energie, s.r.o.“, zpracované v srpnu 2019 společností Lidařík, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
OZE Podlesí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení staveb „OZE Podlesí“ spočívajících v přístavbě a stavebních úpravách stávající kotelny. Záměrem investora je vytvoření nové kotelny na dřevní štěpku, která bude plně automatická a bude odpovídat standardům dnešní doby. Součástí stavby je i kotle na biomasu.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť, pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcej šachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá ...
Brno, VDJ Bystrc I. tl. p. 2x1000m3 – rekonstrukce armaturní komory a technologie
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc I. tl. p. 2x1000 m3 a elektro části. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci požadovaných prací bude provedena rekonstrukce stavební a technologické ...
Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vypracování projektové dokumentace, následnou realizaci dodávky a instalaci – přičemž se jedná o následující hlavní celky: kontejnerová kotelna a kontejnerový sklad pelet, nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky, nová nádrž na LTO, modernizace stávající kotelny. Umístění kontejnerové kotelny a ...
Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Rozvoj účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4, a K-Bikoš
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rozvojom účinného systému CK Jazdecká napojením plynových kotolní K3, K4 a K-Bikoš. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Dodávky ocelového potrubí
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Dodávky ocelového potrubí" je uzavření Rámcové dohody s jedním Dodavatelem na dodávky ocelového potrubí podle potřeb Zadavatele, pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a dále pro zlepšení tepelně-technických parametrů potrubní sítě.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově  – V. a VI. etapa - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.Demontáž stávající ...
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Poptávám revizní šachty, plastové a litinové poklopy
Poptávám 4ks revizní šachtice dn 400, 2x poklop plastový,2x poklop litinový 1,5t. 25 ks 2m kg průměr 150 sn8. 5x koleno průměr 150, 15,30,45 stupňů sn4. 2x přesuvka kg 150.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově –  ulice Komenského a Palackého
• Rekonstrukce stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. • Ověření zadání a zjištění současného ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase • Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase • Ověření zadání a zjištění současného ...
Generální oprava II. tahu kotle K11
Dodávka a montáž konvekčního přehříváku včetně komor, zavěšení komor konvekčního přehříváku, ekonomizeru včetně komor (EKO, 3 stupně), ohříváku vzduchu (LUVO) včetně všech sovisejících činností blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci.