Technologie energobloku peletárny Roudnice nad Labem
Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky s názvem Technologie energobloku peletárny Roudnice nad Labem, jejímž předmětem je komplexní dodávka nové energetické technologie pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy, prostřednictvím kotle na biomasu a ORC, její instalace, zprovoznění, napojení na technickou infrastrukturu zadavatele, ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám peletový kotel
Poptávám peletové kotle 50kwh
Fakultní Thomayerova nemocnice - dodávka kogenerační jednotky a provádění pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové kogenerační jednotky (dále jen „KGJ“) do kotelny zadavatele. Dodávka KGJ proběhne formou výměny stávající KGJ za soudobou technologii, tj. KGJ shodných parametrů, především v oblasti elektrického výkonu, včetně vypracování projektové dokumentace pro umístění a instalaci KGJ.
Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) a částečně elektrické energie po dobu 15ti let. Součástí předmětu zakázky je demolice stávající budovy výměníku, výstavba nové budovy kotelny na půdorysu budovy výměníku, dodávka nového zdroje tepla a kogenerační jednotky.
Bystřice pod Hostýnem - modernizace vytápění vojenského areálu
Předmětem veřejné zakázky je modernizace vytápění vojenského areálu Bystřice pod Hostýnem. Podrobné informace uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh (závazný vzor smlouvy, projektová dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
Přípravné práce - modernizace zdroje Brno-sever pro soustavu zásobování tepelnou energií
Předmětem veřejné zakázky je zvýšení kapacity propojení horkovodů Lesná a Líšeň uvnitř areálu teplárny Brno - sever (na adrese Obřanská 60, 614 00 Brno). Současné potrubní propojení obou horkovodů potrubím dimenze DN350 a DN400 bude nahrazeno dimenzí DN600. Trasa bude upravena s ohledem na požadavky instalace nového zdroje (kotle na dřevní ...
Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice
Předmětem VZ je realizace projektu Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu MV ČR Svojšice. Projekt tvoří dvě základní části, a to změna zdroje tepla v areálu (kotelna na peletky a s tím související zásobní silo) a zateplení vybraných skladových budov (obvodový plášť, střecha, výplně otvorů). Cílem projektu je ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ v obci Drietoma
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou v obci Drietoma - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, úprava vykurovania, rekuperácia a výmena svietidiel. Bližšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii
Potrubí třídy 11 s přírubovými spoji a tvarovkami - Rozšíření PVP Bukov II etapa
Předmětem veřejné zakázky je 2. dodávka Potrubí, Přírubových spojů a Tvarovek třídy 11 pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa včetně dopravy.
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...
G280 - VF-HVB - zajištění životnosti hlavních potrubních rozvodů TVD min. do roku 2050
Předmětem dané veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a ostatní dokumentace a následná záměna vybraných potrubních tras včetně záměny regulačních armatur 1(2)VF15(25,35)S05, záměny odběrových armatur 1(2)VF15(25,35)F01A,F01B, měřících clon 1(2)VF15(25,35)F01, ...
Polyfunkční dům v Písku
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce polyfunkčního domu za účelem snížení energetické náročnosti budovy č.p. 216 v Písku, a to provedením následujících opatření: Zateplení obvodových stěn prvního a druhého podlaží, izolace střechy, izolace stropu nad suterénem, výměna otvorových výplní, výměna zdroje vytápění, regulace topného systému. ...
Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín
Předmětem veřejné zakázky je ekologizace kotelny Veleslavín za účelem snížení emisí. Jedná se o kompletní výměnu hořáků, včetně plynové řady, automatik a doplnění kyslíkové regulace.
Ekolog.a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, dodávka a instalace parního plynového vyvíječe, jako je vnější a vnitřní plynovod, parní rozvody, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru kotelny dle zadávací dokumentace (viz její ...
Problematika zkušebních a rozběhových tras SAOZ
Předmětem zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, jejímž účelem je zajistit spolehlivý a bezpečný provoz armatur zkušebních a rozběhových tras SAOZ s klasifikací ...
Srážecí stanice fosforu na vtoku do VN Jordán - dodávka stanice a související práce
Předmětem veřejné zakázky je dodávka objektu srážecí stanice fosforu včetně technologie, dávkovacího potrubí, opevnění koryta, opravy komunikace a měření průtoku na vtoku nad vodní nádrží Jordán v Táboře.
Vyprázdnění a zpětné zaplavení ropovodu IKL
Předmětem veřejné zakázky je vyprázdnění úseku ropovodu IKL a jeho zpětné zaplavení.
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rozdelených na objekty SO 01 výstavba kotolne so skladom štiepky (v objekte súčasného skladu) a SO 02 vybudovanie vonkajšieho teplovodu. Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 01) je vybudovanie/ rozšírenie kotolne, prístavba skladu štiepky a vybetónovanie spevnenej plochy pre násypku ...
Rekonštrukcia a modernizácia zdroja tepla v objekte Lom nad Rimavicou
Predmetom verejného obstarávania bude výber zhotoviteľa pre výmenu zdroja tepla v základnej škole s materskou školou Lom nad Rimavicou. Projektová dokumentácia rieši dispozičné riešenie kotolne, návrh nového zdroja tepla, primárnej strany kotolne na biomasu.
Konverze Tábor - horkovod Sever a Východ
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které v několika níže popsaných lokalitách nahradí ztrátové parní potrubí a propojí primární tepelnou síť s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor, a dále s ostatními ...
Výměna kotlů v objektech Matoušova 68/9, Štefánikova 247/17, Krškova 807/21 a Štefánikova 216/21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení výměny kotlů (demontáž stávajících a montáž nových), úpravu vytápění, měření a regulace v objektech Matoušova 68/9, Štefánikova 247/17, Krškova 807/21 a Štefánikova 216/21 na území Městské části Praha 5, a to v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v červnu 2021 společností Boa projekt ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora
Teplovýmenné rúrky do hlavných kondenzátorov turbogenerátora. Závod Jaslovské Bohunice 36 900 kusov: Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As EN12451 vonkajší priemer 22,22 x 1,07mm, dĺžka 8416mm Závod Mochovce 30 000 kusov: Materiál rúrok hliníková mosadz CuZn20Al2As EN12451 vonkajší priemer 22 x 1mm, dĺžka 8416mm Podrobná ...