ZŠ Blovice - Dodávky plynu, elektřiny a tepla z instalované kogenerační jednotky
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné, elektrické energie a plynu zadavateli po dobu 15 let. Dodávka tepelné a elektrické energie bude probíhat z dodavatelem nově instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET) . KVET se bude skládat ze 2 navzájem zastupitelných kogeneračních jednotek o ...
Rekonštrukcia kotolne - Výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka, Komárno
Predmetom zákazky Rekonštrukcia kotolne, výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise predmetu zákazky (súbor pod názvom: ...
D315 - výměna OTV na BVS1 ETE
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení rekonstrukce blokové výměníkové stanice na hlavním výrobním bloku 1 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a v projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované v rámci plnění Smlouvy Zhotovitelem a schválené Objednatelem. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho ...
G007 - 0,1,2QF záměna potrubí chladící vody na DGS a vložení sifonu před jímkou TVD
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající v náhradě stávajícího potrubí chladící vody na DGS (SRDGS) a komponent (armatury, škrtící clony, nálevky, odběrová místa) z uhlíkové oceli potrubím a komponenty v korozivzdorném provedení.
40568, 40569 - generální oprava kotelního zařízení kotle č. 1 a 2
Předmětem veřejné zakázky je generální oprava zařízení kotlů č. 1 a 2. Jedná se zejména o výměnu trubek výsypky kotle a trubek zavodňovacích komor, výměnu spádových trubek zavodňovacího potrubí (dále jen „spádovek“), opravu zavěšení trubek 1. přehříváku páry, opravu utěsnění práškových hořáků, výměnu nátrubků spádových trubek přivařených na těleso ...
Výměna kogeneračních jednotek
Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce, samotná realizace výměny kogeneračních jednotek vč. potřebných stavebních úprav, oprava odvodu spalin a pozáruční servis.
VT a ST parovody bloku A, B, C, D - rekonstrukce závěsů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce závěsů na vysokotlakém (dále jen VT) parovodu a středotlakém (dále jen ST) parovodu bloku A, B, C a D. Jedná se zejména o dodávku a montáž zadavatelem vybraných závěsů a kontrolu všech závěsů na VT a ST parovodech. Nedílnou součástí je součástí je i zpracování objednatelem požadované ...
Poptávám výměnu regulačního ventilu horkovodu
Poptávám výměnu regulačního ventilu horkovodu ve výměníkové stanici.
Dodávka biomasového kotle
Předmětem je dodávka a instalace nového biomasového kotle o výkonu 3 MW jako náhrada za stávající nízkoúčinný kotel, zařízení na čištění spalin, technologie podávání paliva, komín a připojení ke stávajícím spotřebičům. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že neumožňuje kaskádní řešení kotlů. CPV kódy: 44621200-1 Kotle 45331110-0 Instalace ...
Zajištění generální opravy 2 ks kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění generální opravy 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základním podkladem s definicí charakteru a popisu plnění pro zajištění generální opravy 2 ks kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci včetně kompletního zajištění souvisejících prací, dodávek a služeb je projektová ...
H721 - 1(2)TK81,82S02 - regulační ventily průtoku odpouštění I.O.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v záměně regulačních armatur 1(2)TK81,82S02 beze změny dimenze což obnáší demontáž původních regulačních armatur 1(2)TK81,82S02 a jejich transport k likvidaci nebo uložení, odpojení původních pohonů, vydrenážování zbytku média před realizací ...
Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Záměna potrubí k chladičům CVZA včetně uzavíracích armatur
Předmětem je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následná realizace, spočívající ve záměně stávajících potrubních rozvodů systému VF (Systém technické vody důležité) a UX (Systém chlazené vody) včetně jejich komponent z uhlíkatého materiálu za materiál korozivzdorný a to včetně uzavíracích, drenážních, odvzdušňovacích armatur ...
Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks servoventilů a 2 ks proporcionálních rozváděčů. Blíže viz zadávací dokumentace.
KII-IT-90-06-01449 - EPO TG1 zavedení kondenzace do ŘS
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce řízení kondenzace, tzn. výměna či náhrada armatur a jejich elektro pohonů, včetně jejich nového zavedení do stávajícího řídicího systému SPPA T 3000 na TG1 v Elektrárně Poříčí.
Nákup potrubí
Předmětem veřejné zakázky dodávka 1962 m ocelového přírubového bezešvého potrubí DN150 (159x4,5) PN40, s točivými přírubami, bez povrchové úpravy.
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava. Zvýšenie efektívnosti spočíva najmä v termostatizácií a vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prestavbe sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú parametre pre pohyb i mobilných osôb. Predmet ...
Dodávka vodohospodářského materiálu - Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu dle technické specifikace a výkazu výměr dle zadávacích podmínek.
Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje
Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - ...
Poptávám vyvložkování potrubí
Poptávám vyvložkovaní potrubí o délce 10 metrů. Plzeň - jih. Děkuji
Rekonstrukce výměníkové stanice v budově č. 13 Ortopedie FNB
Předmětem plnění VZ je realizace dodávky a následná montáž a instalace výměníkové stanice (dále jen „výměník“), dodání a instalace technologie pro měření a regulaci a provedení stavebně-technické přípravy prostoru pro umístění serverovny.
VD Olešná - GO uzávěrů spodních výpustí DN 1200 včetně PKO potrubí
42131120-3 Uzavírací šoupátka 98363000-5 Potápěčské služby Předmětem veřejné zakázky je generální oprava provozních a revizních uzávěrů levé a pravé spodní výpustí, uzávěru asanačního obtoku a všech ostatních armatur strojovny manipulačního bloku na VD Olešná včetně jejich rozvodů a potrubí. Jedná se o 4 kusy totožných klínových šoupátek se ...
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Hustopeče
Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektu zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických ...
Předávací stanice pro konverzi Tábor
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v dodávce a rekonstrukci předávacích stanic u odběratelů C-Energy Planá s.r.o. v trase probíhající výměny parovodních rozvodů za horkovodní. Součástí projektu je rovněž dodávka a montáž přívodního potrubí vody primárního okruhu (horkovodní okruh CZT) od místa zaústění ...
Stavební práce akce - Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna topného zdroje v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny včetně dalších technologií a souvisejících činností uvedených v ...