Kombinovaný hořák
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku kombinovaného hořáku včetně příslušenství a souvisejících komponent. Kombinovaný hořák teplovodního kotle slouží ke spalování pyrolýzních produktů - pyrolýzního oleje a plynu. Vyprodukovaným teplem pak ohřívá teplosměnné plochy kotle pro ohřev teplé vody. Regulovaný ...
Poptáváme dodávku a montáž systémů plynovodů
Dobrý deň, Prosím pošlite mi cenník opráv na dodávku a montáž systémov plynovodov DN 300, DN 500, DN 700 na báze kompozitnej uhlíkovej bandáže. Prosím o dve ceny: 1. Cena za dodávku komponentov s kompletnou montážou. 2. Cena za dodávku komponentov a nevyhnutného vybavenia na opravu bez montáže. Pri tejto alternatíve by sme ...
VD Hubenov, přivaděče - rekonstrukce, Jiřínský přivaděč
Stavba spočívá v rekonstrukci Jiřínského přivaděče, a to metodou Relining, tzn. vkládáním potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného stávajícího potrubí. Bezvýkopová technologie bude provedena na stávajícím betonovém potrubí DN 600 a ocelovém potrubí DN 400. Součástí stavby bude i demolice některých šachet a umístění monitorovacího zařízení ...
Poptávám výměnu bojleru
Poptávám výměnu dosavadního starého velkého bojleru v koupelně za nový menší, resp. jiný vhodný ohřev vody, zjm. pro osprchování. Jedná se o chalupu k rekreačním účelům v obci Sběř (část Hrobičany) na Jičínsku (cca 12 km od Nového Bydžova), kterou využívají občas 2 osoby.
Oprava a prepoj vonkajších potrubných rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad
Predmetom zákazky je oprava vonkajších vykurovacích rozvodov na okruhu kotolne E3/VI, Poprad (E1/VI) a prepojenie vonkajších vykurovacích potrubných rozvodov v novej trase medzi bytovými domami Patria a Labe na okruhu plynovej kotolne E3/VI v Poprade.
Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť v obci Branjevo
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Stavebné práce na zákazke CZT Nitra - Klokočina a Diely - kombinovaná výroba elektriny a tepla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s demontážou starých kotolní na plyn a s inštaláciou zariadení pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch súčasných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Klokočina a Diely v Nitre. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Obsluha tepelno-technických zariadení
Jedná sa o obsluhu tepelno-technických zariadení (7 kotolní) na pevné palivo a plyn v období od 01.09.2020 do 31.08.2024
Hořáky nepřímého ohřevu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný ...
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder
Predmetom zákazky sú všetky činnosti vyplývajúce z výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom ktorej bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené, týchto súťažných podkladov vrátane ich príloh (najmä Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie), iných informácii poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk (ako napríklad prípadné vysvetlenia, redakčné ...
Rekonstrukce části potrubní trasy DN400 napájecí vody s HSS uvnitř PG
Předmětem realizace této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v provedení demontáže části stávajícího potrubí DN400 napájecí vody uvnitř PG 2YB10(20,30,40)W01 HVB2 JE Temelín včetně nevyhovujícího HSS a následné montáži nových částí potrubí napájecí vody DN400 napájecí vody uvnitř PG ...
LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce
Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Brníkov. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám zpětné ventily
Poptávám 4 ks - zpětný ventil V-CVG12.
Komponenty pro rozvod stlačeného plynu a chladicí vody
Předmětem veřejné zakázky je dodávka průmyslově standardizovaných, spolehlivých, nerezových komponentů pro vlastní instalaci specializovaných technologických chladicích systémů a distribuce stlačených plynů. Cílem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem, na jejímž základě je zadavatel oprávněn po dobu trvání ...
Plynové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k úpravě a skladování plynné fáze, která opouští kondenzační chladič a je tvořena vodíkem (H2), oxidem ...
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín - Retrofit K8
Provedení úpravy spalovacího procesu stávajícího práškového kotle K8 spalujícího hnědé uhlí, na kterém bude rozšířena palivová základna pro nová paliva.
Ekologizace Teplárny Přerov - Multipalivový kotel K6
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nového multipalivového parního kotle o parním výkonu 40 MWt pro spoluspalování biomasy a tuhých alternativních paliv (TAP).
Rekonstrukce kotelen a výměny kotlů v objektech města
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nezbytné k modernizace kotelen a výměny kotlů v objektech města Příbram. Jedná se dodávku nových kotlů s instalací a přípomocnými stavebními pracemi.
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 vč. stavební připravenosti a všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Vybudování kotelny na biomasu
Předmětem zakázky je vybudování biokotelny se zásobníkem paliva a pro vytápění objektů jak občanské vybavenosti, tak objektů určený k bydlení v obci Mašťov. Zakázka zahrnuje dodávku a instalaci dvou kotlů o minimálním výkonu 390 kW pro plně automatické spalování dřevní štěpky, pilin, pelet a hoblin. Dále je předmětem zakázky realizace ...
CPA DELFÍN, energetické centrum s KJG
Předmětem je dodávka a instalace zdroje tepla v nově vybudované přístavbě kotelny. Jako zdroj tepla bude dodána a instalována kogenerační jednotka s plynovým motorem o tepelném výkonu 253 kW a el. výkonu 200 kW a dva doplňkové kondenzační plynové kotle. Celkový navržený instalovaný výkon zdroje je 853 kWt a 200 kWe. Dále jsou předmětem venkovní ...
Kotol na drevný odpad a odsávanie pilín
Predmetom zákazky je obstaranie kotla na drevný odpad so zásobníkom pilín a zariadenia na odsávanie a filtráciu pilín podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice, čistící stanice plynu a plnící stanice CNG, VTL plynovod
Předmětem zakázky je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů s čistící stanicí plynu a plnící stanicí CNG a těžebním plynovodem.
Trutnov - oprava VDJ HSM
Předmětem zakázky je oprava vodojemu Trutnov Horní Staré Město (VDJ HSM). Cílem je výměna a modernizace technologické části a sanace a renovace stavební části. V rámci opravy bude vyměněno staré litinové či ocelové potrubí a armatury za nové. V rámci opravy dojde též k modernizaci měřících zařízení a ovládacího systému vodojemu. Podmínkou ...