Dodávka indukčních ohybů pro stavbu plynovodu MORAVIA CAPACITY EXTENSION
Předmětem veřejné zakázky je dodávka indukčních ohybů pro stavbu plynovodu MORAVIA CAPACITY EXTENSION” PROJECT. Dodávka zahrnuje rovněž veškerou potřebnou dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Tábor Západ - přestavba parovodu na horkovod
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v instalaci horkovodního potrubí, které nahradí ztrátové parní potrubí a propojí teplárnu v Táboře s lokálními rozvodnými systémy společnosti BYTES Tábor s.r.o., která zajišťuje dodávky tepla ve městě Tábor a dále s ostatními zákazníky C-Energy Planá s.r.o., kteří jsou ...
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 2.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - SADY PIONÝRŮ“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulici Sady pionýrů, kde bude osazeno jedenáct objektů předávacími ...
CPA Delfín, energetické centrum s KGJ
Předmětem díla je dodávka a instalace a s tím související práce v rozsahu 1. etapy a části 2. etapy. Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je popsán v Textové části zadávací dokumentace, čl. VI, odst 1.
Rámcová dohoda  na čištění, vypouštění a tlakové zkoušky potrubí DN 150 - DN 300, PN 63
Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby, jež budou spočívat ve vypouštění a čištění potrubních tras, nebo jejich částí, a technologického vybavení potrubních tras zadavatele, a v provádění tlakových zkoušek produktovodů.
UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Ball and safety shut off valves  for high pressure pipeline  (moravia capacity extension project)
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka kulových a bezpečnostních uzavíracích ventilů. Předmět veřejné zakázky též zahrnuje všechny dokumenty potřebné pro řádné používání a fungování zboží.
Pořízení nové kotelny na centrální vytápění biomasou pro společnost Autocentrum RK cb s.r.o.
Předmětem plnění je komplexní dodávka „na klíč“, vč. souvisejících prací, stavebních úprav a dodávek dle výkazu výměr a projektové dokumentace, která bude zahrnovat stavební část, venkovní rozvody a OPS, tgl. kotelny, osazení kotelny kotlem o výkonu 250kW umožňujícímu spalovat celé balíky rostlinné biomasy bez nutnosti předchozího rozdružení nebo ...
G840 - Dodatečná opatření pro zvládání TH - zaplavení AZ v TNR a dlouhodobý odvod tepla
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové a ostatní související dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění zařízení v úrovni 4 ochrany do hloubky (DiD4) tak, aby byla co nejvíce posílena nezávislost na nižších úrovních ochrany do hloubky. Doplňované dodatečné, alternativní systémy pro doplňování chladiva do ...
E177 - Modernizace uzlu armatur 1(2)VB81,82S101 a 1(2)VB82S104 oddělujících systém TVN
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce uzlu armatur 1(2)VB81S101, 1(2)V82S101 a 1(2)VB82S104 v kanálech č. 0006 na obou hlavních výrobních blocích Jaderné elektrárny Temelín tak, aby plnil svojí projektovou funkci. Dodavatel provede výměnu všech stávajících klapek za klapky vhodnější do prostředí znečištěných chladicích vod a dále pak ...
Výměna společné parní sběrny EGT, OJ-79-04-50355
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny technologického zařízení parovodů dvouvětvové vysokotlaké sběrny páry o provozních parametrech 9,3 MPa, 535 °C provedené z potrubí DN 350 (377 x 36), dále DN 250 (273 x 28), materiálu jakosti 15.128.5 ve stávajícím dispozičním provedení, a to včetně zpracování veškeré dokumentace potřebné pro bezpečnou ...
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
7240 - Náhrada snímačů ruské výroby v HZ 1. až 4. bloku
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících snímačů, které zajišťují funkci měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference a kabeláže (zrušení stávajícího napájení 220V AC, kabeláž mezi snímačem a sdružovací krabicí) a dále výměna ventilů na proplachovém a připojovacím uzlu (instalace nových ventilů místo ventilů C23 na proplachovém a ...
E912 - Optimalizace rozvodů TUV na mostech
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v: -provedení postupné výměny potrubních tras TUV 0GKB91BR01 a trasy recirkulace TUV 0GKB92BR01 -včetně tras odboček k jednotlivým SO, -provedení výměny tras a armatur pro odvzdušnění a vypouštění TUV -instalaci nových uzavíracích armatur na odbočkách ...
Optimalizace tepelného hospodářství města Vrbno pod Pradědem
Předmětem plnění veřejné zakázky je teplovod mezi kotelnou K3 (Bezručova) a kotelnou K1 (nám. Sv. Michala), včetně výměníkových stanic tepla, měření a regulace.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově-ulice Tovární-část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části ...
Zmena spôsobu vykurovania objektov OcÚ a MŠ Rokycany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OcÚ a MŠ v obci Rokycany.ň Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OcÚ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ je ...
Rekonštrukcia kotolne a rozvodov v budove Podjavorínskeho múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovania areálu krytej plavárne, letného kúpaliska a športovej haly a rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne.
Centrální zdroj tepla a chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního zdroje tepla a chladu. Zdrojem tepla bude výměníková stanice v 1.PP objektu C ÚHKT napojena na centrální kotelnu, zdrojem chladu bude bloková chladící jednotka na střeše objektu C ÚHKT. Zdroj bude zásobovat teplem a chladem novostavbu objekt D a rekonstruovaný objekt A ÚHKT. V ...
Kogenerační jednotka 1 MWe pro Teplárnu Liberec, a.s.
Předmětem plnění je dodávka 1 ks kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství, poskytnutí šéfmontáže a uvedení do provozu, včetně zajištění následného servisu do GO na místě požadovaném zadavatelem. Zadavatel předpokládá provoz 3000 hodin/rok a nepřipouští dodání KJ s garantovanou dobou do GO menší, než 50 ...
VZ Dyje, stř. Vranov - rekonstrukce kotelny včetně dodávky a instalace kogenerační jednotky
Demontáž a výměna části technologického zařízení zdroje tepla.
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára-voda na voda-voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. Demontáž ...