LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brníkov - rekonstrukce
Předmětem sektorové veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci úpravny vody Brníkov. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Vybudování kotelny na biomasu
Předmětem zakázky je vybudování biokotelny se zásobníkem paliva a pro vytápění objektů jak občanské vybavenosti, tak objektů určený k bydlení v obci Mašťov. Zakázka zahrnuje dodávku a instalaci dvou kotlů o minimálním výkonu 390 kW pro plně automatické spalování dřevní štěpky, pilin, pelet a hoblin. Dále je předmětem zakázky realizace ...
Realizace stavby - REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Dodávky ocelového potrubí
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Dodávky ocelového potrubí" je uzavření Rámcové dohody s jedním Dodavatelem na dodávky ocelového potrubí podle potřeb Zadavatele, pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a dále pro zlepšení tepelně-technických parametrů potrubní sítě.
Realizace stavby REKO TN Litvínov
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem „Realizace stavby „REKO TN Litvínov“ je provedení Rekonstrukce tepelného napaječe Litvínov, která bude probíhat celkem ve třech částech (etapách), a to v letech 2020 – 2022 a bude spočívat ve výměně stávajícího potrubí 2 x DN 500 za potrubí 2 x DN 400 v pozemním provedení. Celková délka poptávané ...
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu
Jedná se o rekonstrukci stávajícího kanalizačního potrubí (úprava vnitřní kanalizace) - venkovní splaškové kanalizace a stávajícího dešťového potrubí, které je v havarijním stavu a vybudování nové kanalizační přípojky napojené do stávající veřejné kanalizační stoky.
Dodávky ocelového potrubí
Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Dodávky ocelového potrubí" je uzavření Rámcové dohody s jedním Dodavatelem na dodávky ocelového potrubí podle potřeb Zadavatele, pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu a dále pro zlepšení tepelně-technických parametrů potrubní sítě.
Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích - 1.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „ HORKOVOD - Dlouhá“. Jedná se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy a občanskou výstavbu v ulicích Dlouhá a Wolkerova. V ulici Dlouhá bude osazeno sedm objektů ...
Rekonstrukce uhelných hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice
Jedná se o provedení rekonstrukce 8 ks uhelných práškových hořáků na kotlích K5 a K6 v Teplárně Trmice, vč. napojení na stávající řídící systém, seřízení rekonstruované technologie, uvedení do provozu, zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek vč. garančních měření a zaškolení obsluh a údržby.
Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků vč. přívodního plynového potrubí na kotlích K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému zapalování a stabilizace hoření kotlů K5 a K6, a to výměnou stávajících 8 ks (4 ks na K5, 4 ks na K6) mazutových zapalovacích a stabilizačních hořáků (typ Peabody Firelfly) za nové zapalovací a stabilizační hořáky spalující zemní plyn, a dále instalace nového přívodního plynového potrubí z redukční ...
Přeložka Hořanského koridoru - Produktovody a trubní sítě
Přeložka částí dálkovodů benzinu/motorové nafty D101 Litvínov – Hněvice o dimenzi DN300 a D102 Litvínov – Třemošná o dimenzi DN300 provozovaných společností ČEPRO, a.s., části VTL plynovodu 4,0 MPa o dimenzi DN 500 a části VTL plynovodu 2,5 MPa o dimenzi DN 300 provozovaných společností GasNet, s.r.o., části ropovodu o dimenzi DN 500 provozovaného ...
Poptáváme hutní materiál
Poptáváme: 1. Trubka kruhová bezešvá 114,3x6,02 mat.1.4541 - 95m 2. Přírubový spoj nerez pro DN 100-8xšroub M16x70,matice,podložky ks 9 3. Koleno svařované 108,0x6.0 PN 10 mat.1.4541 ks 2 4. Příruby ploché přivařovací DIN 2576 PN 16 DN 100 mat.1.4541 ks 5 5. T kus redukovaný 114.3/88.9x2.0, mat.1.4541 ks.1 6. TP trouba přírubová DN 80 PN 10 ...
Dodávka a instalace technologie kotelny
DODÁVKA A INSTALACE TECHNOLOGIE KOTELNY
VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí
Zakázka je rozdělena do dvou stavebních celků: 1) Rekonstrukce spodních výpustí - výměna provozních regulačních uzávěrů a repase provozních návodních uzávěrů. Rekonstrukce zahrnuje i nutné stavební práce při změně profilu odpadního potrubí od regulačního uzávěru uvnitř objektu strojovny. Dále je součástí prací úprava potrubí od čerpání průsaků v ...
Dodávky PPN armatur a svorek pro vedení VN
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách PPN ARMATUR A SVOREK PRO VEDENÍ VN pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 1/2018 – 12/2023
Přeložka Hořanského koridoru - Tepelný napáječ
Vybudování nového vedení tepelného napáječe o půdorysné délce cca 1524 m na pozemcích parc. č. 324/5, 324/14, 324/15, 324/16, 324/20, 324/26 a 1305/1 ležících v katastrálním území Třebušice a pozemcích parc. č. 40/2, 40/3, 51, 430/9, 430/18, 430/33, 430/34, 573/2 a 573/3 ležících v katastrálním území Hořany.
Poptávám HT zpětnou klapku
Poptávám HT zpětnou klapku 50mm firmy REDI, dva kusy.
Energetická optimalizace města Žatce
Předmětem tohoto výběrového řízení je kompletní dodávka technologie a stavebních prací spojených s rekonstrukcí sekundárních rozvodů tepla VS-T.
Přeložka Hořanského koridoru - Tepelný napáječ - Dodávka potrubí
Dodávka potrubí a oblouků pro výstavbu převázné části přeložky (tj. s výjimkou úseku v délce cca 237 m) tepelného napáječe DN 600 v půdorysné délce 2 x 1.524 m a DN 800 v půdorysné délce 1 x 1.524 m.
Poptávám servis kotle značky Ferromat
Poptávám opravu kotle Ferromat, nejde mi naprogramovat den, čas, nyní ani denní a noční režim.
Dodávka kogeneračních jednotek pro CZT Bynov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 2 kusů kogeneračních jednotek, zajištění jejích servisu do generální opravy, včetně generální opravy. Kogenerační jednotky budou umístěny na CZT Bynov. Každá kogenerační jednotka má celkový elektrický výkon 1 MWe (+/- 5%). Součástí plnění předmětu veřejné zakázky jsou bourací a ...
Oprava nádrže 230/02 ve skladu ČEPRO, a.s., Hněvice
Oprava skladovací ocelové nádrže. Přetlakem byla poškozena část střechy a pláště nádrže, kterou je třeba opravit. Kapacita nádrže je 10 000 m3. Střecha nádrže je poškozena ze 40% a plášť nádrže po první výstužný prstenec. Dále bude provedena oprava pochozích lávek a roštů na střeše nádrže, kompenzátory technologických potrubí v meziprostoru nádrže.
PN Horní Beřkovice – Výměna technologie parní kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie parní kotelny v areálu Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice a realizace všech stavebních úprav s výměnou technologie parní kotelny souvisejících. Parní kotelna je provozována pro potřeby stravovacího provozu a provozu prádelny nemocnice. Objekt parní kotelny se nachází v centrální části areálu ...
Modernizace sekundárních rozvodů tepla ST, a.s. - REKO TK VS 36 - TV a ÚT, Lomená
Předmětem zakázky (díla) je nahrazení stávajícího potrubí ústředního topení v klasickém provedení 2 x DN 200/150/125/80, stávajícího pozinkovaného potrubí teplé vody DN 100/80/65/50 a potrubí cirkulace DN 65/50/40/25, uloženého v neprůlezném a průchozím topném kanále. Část potrubí je dále vedena v suterénních prostorách obytných bloků. Veškeré ...
Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a.s. v období 2016 a 2017 – Rekonstrukce potrubí ÚT 20
Předmětem zakázky je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí v klasickém provedení opět za potrubí v klasickém provedení a předizolovaném potrubím systému SPIRO s tím, že v důsledku současných odběrů dojde ke snížení stávající dimenze, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a ...